L. J. LUIJCX Zn. CORN. RUITENBERG. Verfwaren - Schoonmaakartikelen A. VAN DE WEG, Langestraat 23. ABONNEMENTSPRIJS f"3 ri",dcD vootJAmcr" DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Corsetten Corselettes Bustehouders. FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman. 25e Jaargang No. 277 lood 2.10, per maand 0,73, Idem franco per port f 3.—; per week (met gratia verzekering legen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers f 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD if DIRECTEUR-UITGEVER! 4. VALKHOF?. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*.47910. Tln.IMT.SIS. Dinsdag 24 Mei 1927 PRIJS DER AOVERTENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcfdadighclds-adveitenticn voor de hellt der prij». Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeel ige bepalingen voor het advcrtecren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Een laatste woord. Morgen wordt er beslist over de samen' stelling van 'den Raad in de eerstvolgende vierjarige periode. Een stroom van lectuur -is over de kiezers losgelaten, zoodat we mo gen veronderstellen dat de meeste kiezers nu wel voldoende voorlichting hebben ge- had. Zelfs waar die voorlichting is ails in het anonieme biljet ter aanbeveling van Mevr. Schiedges gelooven wij, dat de meeste kie zeis wel zoo snugger zijn om daarin de hum' bug voldoende te onderkennen. Alleen wil len we nog jou één verdraaiing in dit biljet wijden, welke mogelijk misleidend kan wer ken. Aan het eind wordt op het gevoel der vrouwen gewerkt en gezegd', dat de stem men op Mevr. de Wolff—Klein uitgebracht, de mannen in den Raad 'brengen. Maar dan wordt er dus al op gerekend dat Mevr. S zelf niet gekozen zal worden. Want de stem men die haar in den Raad kunnen brengen, zullen dat evengoed Mevr. de WolflKlein doen, daar deze dan met voorkeurstemmen zou worden verkozen. Alleen om het vrouw zijn is het dus volstrekt niet noodig op Mevr. S. te stemmen. Veel verstandiger doet men dan door op Mevr. de Wolff te stemmen, daar de stemmen op haar uitge bracht in geen geval verloren zijn. Voor 't overige meenen wij voldoende on ze meening te hebben doen kennen. De gronden waarop wij Lijst 10 hebben aanbe volen, zijn o.i. deugdelijk genoeg en zullen bij ernstige overweging instemming moeten vinden, 'bij ieder, die een vrijzinnige en te vens democratische richting, ook in het Ge meentebestuur, voorstaat. Ons laatste woord in deze verkiezingsac tie is dan ook een krachtige opwekking om morgen te stemmen op No. 1 van LijJt 10 VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. De economische politiek cn de wereldvrede. Gistermiddag hield de conferentie een alge- meenc vergadering. De Engelsche arbeiders- gedelegeerde Pugh diende een resolutie in, die reeds gocdg'ekeurd was door de coördinatie commissie. Zij luidt: „De conferentie erkent, dat de handhaving van den wereldvrede in hooge mate afhangt van de grondslagen, waar door de economische politiek der staten wordt bepaald. Zij beveelt daarom aan, dat de regen- ringen en de volken der ter conferentie ver tegenwoordigde naties gemeenschappelijk en voortdurend haar aandacht op deze zijde van het economische probleem richten. De confe rentie wenscht daarom algemeen erkende grondslagen op te stellen, die geschikt zijn die economische moeilijkheden uit den weg te ruimen." De resolutie van Pugh werd door de alge- meene vergadering der conferentie aanvaard. Professor Warga verklaarde uit naam der delegatie van sovjet-Rusland, dat zij vóór de resolutie stemde, aangezien zij eveneens over tuigd is van het nauwe verband tusschen vrede en economische samenwerking van alle vol ken. Dc Russische delegatie komt daarom ook op voor samenwerking van sovjet-Rusland met andere staten, hoewel deze niet eenzelfde eco nomisch stelsel bezitten. Eveneens werd met algemeene stemmen eer» 1 voorstel van den Zweedschen econoom prof Cassel aangenomen, waarin een nauwere inter nationale samenwerking aanbevolen wordt tuS' schen wetenschappelijke en onderwijsinstellin gen ook op economisch gebied. Dan was er een voorstel van den Zweedschen senator Ocrne over het verband tusschen bewapeningsuitga1 ven en de industrieele ontwikkeling. Daarin woidt de levendige wensch geuit, dat dc be- moeiingen inzake beperking der bewapeningen succes mogen hebben en daardoor een vermin dering der financieelc lasten mogelijk zal wor den. Daar in dit voorstel nog eenigc redactio' neele wijzigingen moesten worden aangebracht, zou het pas later op den dag door de confe rentie worden behandeld. Een communiqué der Amerikaan- sche delegatie over de Russisch- Amcrikaanschc betrekkingen. Gcnève, 2 3 Mei. (V. D.) De Amerikaan- sche delegatie op" de economische wereldcon ferentie publiceert heden een officieel com muniqué over de betrekkingen tusschen de Amerikaansche en Russische delegatie. Tegen gesproken wordt, dat tusschen de delegaties onderhandelingen hebben plaats gehad over hot toestaan van een leening aan Rusland voor handelscredieten. De besprekingen, die met de Russische delegatie hebben plaats gevonden bij de oïficicelo ontmoetingen, hadden geen be trekking op dergelijke onderwerpen. Deze mcdedeeling geldt niet alleen voor dc officiecle gedelegeerden, doch ook voor de deskundigen, die tot de Amerikaansche delegatie behooren. De slotzitting. Ir» de slotzitting van de algemeene verga dering der conferentie verklaarde Ossinski na mens de Russische delegatie, dat deze de be sluiten der conferentie in haai geheel zou be schouwen als een verdere bijdrage tot bevesti ging van het kapitalisme. De Fransche arbeidersleider Jouhaux be toogde, dat de conferentie trots vele te weinig verstrekkende besluiten, een stap vooruit heeft beteekend. Het is thans dc zaak van, den Vol kenbond om aan de besluiten verdere uitvoe ring te geven. Daarop behandelde de conferentie de beide resoluties, Avaarvan de eerste den raad van den Volkenbond verzoekt om met betrekking tot uitvoering der besluiten zijn aandacht tc wijden aan het voorbereidend comité der con- ferentic, welks arbeid zulke vooi treffelijke re sultaten opleverde. De tweede resolutie erkent de beteekenis der economische samenwerkin: van alle staten zonder rekening te houden met h.un economisch stelsel. Nadat deze twee resoluties met algemeene stemmen waren aanvaard, werd het eindrapport der conferentie behandeld en bij gedeelten aan stemming onderworpen. Dit rapport zin speelt ook op de regeling der oorlogsschulden, hoewel dit in het bizonder op wensch der Ame rikanen in zeer voorzichtigen vorm geschiedt Dc schuldenaarsstaten dienen in staat te wor den gesteld door levering van goederen zich ■an hun verplichtingen te kunnen kwijten. Het rapport werd met algemeene stemmen (behalve die der Russen, die zich onthielden), aangenomen. Uit Geneve wordt d.d.- 23 Mei nog aan het Hbld. bericht De slotbijeenkomst der economische confe- entie is zeer rustig geweest, zonder cenig in cident. Alleen kregen wij nogmaals een woor denduel tusschen Ossinski en Jouhaux te hoo- ren over de vraag, welke arbeidersorganisatie, die van Moskou of die van Amsterdam, het st de belangen der arbeidersklasse behartigt Ossinski kon het voorts blijkbaar niet over zich krijgen een enkele vriendelijkheid aan het adres van den Volkenbond te zeggen, daar hij bij zijn verklaring, dat de Russen zich bij de indstemming over alle resoluties gezamenlijk van stemming zullen onthouden, uitdrukkelijk herhaalde, dat dit geenszins beteekenl, dut de Russen den wensch hebben naar een voortzet ting van den Volkenbondsarbeid tot verbete der economische toestanden. De Russen beschouwen den Volkenbond nog steeds, zeide Ossikski, niet als een geschikt vredesinstru- ment en zij zijn integendeel van meening, dat Alle prijzen. Alle modellen Maatwerk. de Volkenbond een werktuig in handen dei imperialisten is geweest. Overigens waren de Russen heden heel braaf en veroorzaakten geenerlei moeite. Zij stonden zelfs mede op, toen Loucheur alle gedelegeer den uitnoodigde zich bij wijze van erkenning van Theunis' verdienstelijke leiding' der confe rentie van hun zetels te verheffen. Doordat heden nog een laatste slotstemming ehouden werd over alle resoluties, zoowel die van Zaterdag als die van heden en ditmaal nie- mand tegenstemde, kon dc voorzitter Theunis thans zonder gewetensbezwaar dc eenstemmige aanneming proclumeeren en hebben dus ook alle resoluties van Zaterdag thans dc vercisch- te geldigheid verkregen. Om zeven uur sloot Theunis de conferentie met het uitspreken zij ner overtuiging", da' de dag komen zal, waarop een grootcr geluk den menschcn te beurt zal vallen als gevolg van den arbeid dezer confe rentie. INTERNATIONALE ARBEIDS- CONFERENTIE Genève, 25 Mei. (H. N.) Woensdag be gint hier de 10e internationale arbeidsconfe- DUITSCHLAND. DE VERKIEZINGEN IN MECKLENBURG. Schwerin, 2 3 Mei. (H. N.) Gisteren heb ben de verkiezingen voor den landdag van Mecklenburg plaats gehad. Volgens dc voor- loopige cijfers zullen de sociaal-democraten vermoedelijk 20, de communisten 3, de demo craten 1 of 2, de groep \roor de volkswelvaart 2 zetels verwerven. In het geheel zullen de linkschc partijen over 26 of 27 zetels cn d rechtsche partijen over 24 of 23 zetels be schikken. Ongeveer 70 van de kiezers heb ben van hun stemrecht gebruik gemaakt. (Volgens nadere berichten aal links over 26 en rechts over 2-1 zetels beschikken). HET SLECHTEN DER OOSTELIJKE VESTINGEN. Een stap van de gczHnten de* geallieerden. Londen, 23 Mei: (H. N.) Volgens de Times hebben de gezanten van Engeland, Frankrijk en Italië de laatste dagen de Duitsche regeering inzake de controle over de vernie' ling der vestingwerken in het Oosten een wenk egeven, dat, indien Duitschland in deze kwes tie een meer vcrzoenlijkc houding aanneemt, in plaats van het meeste gewicht te leggen op zijn formeel recht, de noodzakelijkheid om het vraagstuk aan den Volkenbond voor te leggen, kan worden vermeden. Het blad voegt hieraan toe, dat er aanwijzingen voorhanden zijn, dat een behoorlijke oplossing dezer kwestie de ge ldelijke regeling van enkele andere vraag stukken, die er nog hangende zijn tusschen Duitschland en de westelijke mogendheden, zal vergemakk el ij ken HET GESCHIL BIJ DE A. E. G. Opheffing der stoking. B e r i ij n, 2 3 Mei. (H. N.) Dc onderhan delingen tusschen de directie der A. E. G. en de vertegenwoordigers der stakende instrument makers hebben tot geen resultaat geleid. Dien tengevolge heeft de 'A. E. G. vanmorgen in verschillende bedrijven 2500 man ontslagen, voor wie zij tengevolge van de staking der in strumentmakers geen werk heeft. Nader Avordt gemeld, dat de arbeiders gis termiddag met algemeene stemmen hebben be sloten de voorwaarden van de directie (ver hooging van het uurloon met 5 a 7 pfte aan vaarden. Deze heeft daarop de uitsluiting op geheven. Heden wordt de arbeid volledig her vat, DE ARBEIDSCONFLICTEN. De actie van het personeel bij do Rijnscheepvuart. Steun uit Ne derland toegezegd. Uit Berlijn wordt d.d. 23 Mei aan het Hbld bericht: Nuar men weet, heeft het personeel bij de Rijnscheepvaart, dat sinds eenigen tijd zonder collectieve arbeidsovereenkomst Averkt, onlangs ioonsverhooging gevraagd, welke echter dooi de reedcrijen en particuliere schippers werd ge weigerd. In een groote te Duisburg gehouden vergade ring heeft de voorzitter van den Duitschen verkeersbond, Birk, de houding der werkge vers aan een scherpe kritiek onderworpen en met staking gedreigd, als aan de eischen van het personeel geen gehoor werd gegeven. Twee vertegenwoordigers van den Ncder- landschen transportarbeidersbond waren ter Aergadering aanAvezig. Zij deelden mede, dat do Nedcrlandsche Rijnschippersknechts^ enz. even eens nieuwe looritarieven hebben geëischt en verklaarden, dat, als de Duitsche verkeersbond staking zou proclameeren, de Nederlandsche schippersknechts zich met hun kameraden soli dair zouden verklaren. HET PROCES-BARMAT. Dr. Luther als getuige gedagvaard In het proces-Barmat deelde de rechtbank mede, dat dr. Luther en dr. v. Richter, oud ministers van financiën resp. vpn het rijk er» van Pruisen, als getuigen décharge zullen worden gehoord. UIT HET RAAM GEVALLEN. Hamburg, 23 Mei. (LI. N.) Tavcc kinde ren, die bij een musicus op bezoek waren, zijn uit een raam van de vierde verdieping gevallen Het cenc kind was opslag dood, terwijl het an dere kort na de overbrenging in het ziekenhuis is overleden. ENGELAND. DE INVAL IN DE RUSSISCHE GEBOUWEN TE LONDEN. Het afbreken der diplomatieke be trekkingen Avaarschijnlijk Londen, 23 Mei. (H. N.) De algemeene indruk in ministerieele kringen is, dat dc han delsovereenkomst met Rusland zeker zal war den opgezegd en dat een afbreken van de diplomatieke betrekkingen zeer Avaarschijnlijk is. De verklaring van den minister van binnen- landsche zaken zal Avellicht worden aangevuld door een verklaring van Chamberlain over den diplomatieken toestand. Over hetgeen dc op positie zal doen, zal eerst .Woensdagmorgen een beslissing worden genomen. Het antwoord opde Russische protestnota zal waarschijnlijk eerst verzonden Avordcn, nadat de ministers in het Lagerhuis gesproken zullen hebben. Russische hondelsboycot tegen Engeland. De Russische volkscommissaris voor den handel heeft de handelsdelegatie te Londen lost gegeven geen nieuwe orders meer te plaatsen bij dc Engelsche nijverheid. PORTUGAL. EEN ORKAAN. Lissabon, 2 3 Mei. (H. N.) Een gewel dige orkaan heeft hel gebied van de provincies Celorica, Beira cn Guarda geteisterd. DANZIG. VERKIEZINGEN IN DEN VRIJSTAAT DANZIG. In drie districten van den vrijstaat' hebben districtsverkiczingen plaats gehad. Er zijn bij elkaar 68 candidaten der IDuitsche partijen en één Pool gekozen. HONGARIJE. KNOEIERIJ. De politie te Boedapest heeft een inspecteur en een kassier van de Hongaorsche Bank aan gehouden, die gezamenlijk voor 50 millioen aan, ingetrokken en wnordelooze kronenbiljet- ten voor pengobiljetten verwisseld hadden. ZUID-SLAVIE. DE VERHOUDING TOT ITALIË. Belgrado, 23 Mei. (V. D.) De Zuid-Sla vische pers citeert heden een bericht van do te Triest verschijnende Piccolo, volgens het welk de Zaterdag tusschen den Zuid-Slavischen minister \ran buitcnlandsche zaken en den Ita- lioanschen gezant te Belgrado gevoerde on derhandelingen voortgezet worden. Deze week zal oolc de Zuid-Slavisdhe gezant te Romcdoot Mussolini ontvangen worden. De Zuid-Slavi sche minister van buitenlandsohc zaken heeft na dc besprekingen van Zaterdag den koning op zijn landgoed rapport uitgebracht. NOORD-AFRIKA. DE FRANSCHEN IN MAROKKO. Onderwerpingen. Par ij s, 2 3 Mei. (H. N.) De zuiverings actie, onlangs ondernomen in het gebied der opstandelingen in Marokko, heelt goede resul taten opgeleverd. Vijf stamhoofden, die in het geheel 200 families vertegenwoordigen, zijn met de Franschen over hun onderwerping in onderhandeling getreden. DE ZIEKE SULTAN VAN MAROKKO. Gemeld Avordt, dat Moelai Joessef, de sul tan van Marokko, die ernstig ziek is, naar Rabat is vervoerd. EEN HINDERLAAG IN DE SAHARA. Heel in het Zuiden van Marokko is René Estienne, die zich druk bezig houdt -met proe ven met autovervoer door de Sahara, bij zulk een proefrit door roovers gedood, na in een hinderlaag gevallen te zijn. Een soldaat van het vreemdelingenlegioen werd eveneens ge dood. Het slachtoffer was een zoon van gene raal Estienne, die een belangrijk aandeel had in het ontwerpen van tanks voor het Fransche leger. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc spoorlijnen en het troepen vervoer. Engelsche bezwa- Londen, 23 Mèi. (H. N. Draadloos). In het Lagerhuis heeft het lid der arbeiders partij Kenworthy de regeering gevraagd of de Engelsche marine-overheid op de Jangtse het gebruik van spoorwegAvagons voor het vervoer der nationalistische troepen van generaal Tsjang Kai Sjek voor zijn operaties tegen de ordelijke regeeringen van China heeft ver boden en of een dergelijk verbod ook van toe passing zal zijn voor alle pogingen in de toe komst der noordelijke generaals om over de Jangtse te trekken. Chamberlain antwoordde, dat in verband met het feit, dat het geheele Hel hart is onverzadigbaar, omdat hel streeft naar het oneindige. naar het Engelsch van E. F. BENSON. S9 „Als een baksteen, hoop ik," reide Jim op geruimd. Het geruisch van de sluis wees hun den Aveg aanzij waren elkaar echter wel twintig maal kAvijt geraakt, \roordat zij bij het meer aankAvamen. In deze dichten en ondoor- dringbaren mist, die hier tot boven hun hoof den kwam, kwam zelfs elk geluid gedempt en onzeker tot hen, en het Avas door vertrapte bloembedden, en door heestertnkken, die hen in 't gezicht sloegen, dat zij bij den zoom van het meer V vamen' en eindelijk bij de schui mende sluis stonden. Het Avater was heel hoog, het geraas Averkte verwarrend op hun denk vermogen en in weerwil van het feit, dat Geoffrey «og geen vijf minuten geleden ge twijfeld had, of hij al dan niet zou schieten op die vage gestalte, die daar in den mist verdween, er zich niej om bekommerd of hij hem dooden zou of niet, dacht hij er piet aan, dat hij thans zelfs zijn leven ging Avagen, om dien anderen, die bijkans het doelwit van zijn kogel was geweest, voor verdrinken te behoe den. „Hier moet hij zijn," zeide hij tot Jim, „de zuigir.g van 't water moet hem hier naar toe trekken." „U goat dat ongedierte toch niet redden, mijnheer Geoffrey?" vroeg Jim ongeloovig Geoffrey antwoordde niet, maar schopte zijn schoenen uit en wierp zijn jas in het gras. „Blijf hier dicht bij staan om mij een handje te helpen," zeide hij, en met een plons uit het gezicht verdAvenen. „Wel, vervloekt zeide Jim, en hij nam zijn plaats in, dicht bij den hoek van de sluisdeur. Het gevaar, dat hij had geloopen om het le ven van zijn meester te redden, had hij zon der een Avoord te zeggen op zich genomen ja, zelfs met en zekere opgewektheid van geest; doch om maar een hand uit te steken om het leven van Sanders te redden scheen hij al heel onnoodig te vinden. Maar terwijl hij hier nog over stond na te denken, hoorde hij een stem, daar vlak onder hem „Geef mij een hand," zeide Geoffrey proes tend van uit het water, „ik heb hem; ik dook recht op hem." Jim kreeg eerst Geoffrey's haar te pakken en vandaar ging zijn greep naar een druipend halsboord. Toen, nadat Geoffrey op.de steile helling een steun voor zijn voeten gevonden had, trokken zij met hun beiden de levenlooze gestalte, met leege handen, uit het water en legden haar op het gTas neer. „Dood of levend? Dat is nu de eenige vraag," zeide Geoffrey. „Ga naar huis terug, Jim, en breng den dokter hier. Ik weet niet Avat men doen moet met een verdronken mensch I" Jim moest zich alle mogelijke geAvcld aan doen. Hier te blijven met dat druipende le venlooze Avezen aan zijn voeten was iets, dat veel meer moed verelschte, dan dat hij noo*;. dig had gehad om in Harry's bed te gaan lig gen. „Neen, mijnheer," zeide hij, „u gaat zoo gauAV mogelijk naar huis, er» trekt die natte spullen uit. Ik zal hier blijven," en hij klemde zijn tanden op elkaar. Geoffrey kon het verstandige van dit voor stel niet ontkennen,'ook was hij niets verlan gend om daar tc blijven en al schuifelend zocht hij zijn weg terug naar huis. Tot nu toe Avist hij niets anders, dan dat Harry in veiligheid wasj en met dit geruststellend be richt was zijn nieuwsgierigheid voor hek oogenblik voldaan. De straatdeur stond open, de hall was leeg en verlicht en naar boven snellend zag hij Harry's slaapkamerdeur openstaan en hij ging naar binnen. De dokter was daarhij had juist met een laken bedekt, dat wat hij van den grond had opgenomen en op Harry's bed had gelgd Hij keerde zich om toen Geoffrey binnentrad. „Kom gauwl" zeide deze. „Ga gauAV naar de sluis, Sanders is verdwaald in den mist, en in het water gevallen. Wij hebben hem er uit opgevischt, levend of dood, dat weet ük niet." Zijn oog viel op de bedekte gedaante op het bed en opeens overviel hem een doode- lijken angst, want het Avas Harry's kamer. „Toch niet begon hij. De dokter sloeg even het laken terug, en trok het daarna Aveer haastig er overeen. „Ga heel stil naar mijn kamer, Geoffrey," zeide hij, „want Harry slaapt in de kamer daarnaast en doe die na?e kleeren uit. Sla een deken om, of neem wat kleeren van mij en doe die aan. Dus, bij de sluis, zeg je?" Ongeveer een half uur later hoorde Geof frey langzame en stommelende stappen op de trap, en op bloote voeten, gehuld in een de ken, liep hij de gang door. Jim en de dokter droegen, Avat hij in 't slijk van het meer ge vonden had, in Harry's kamer en legden het vóór het ledikant op den grond neer. „Het gaf niets meer," zeide de dokter, „ik kon de levensgeesten niet meer opwekken. Bedek het gelaat, en laten wij van hier gaan." Een oogen blik bleef hij nog staan. „Daar liggen zij bij elkander," zeide hij, „volgens den onnaspeurlijken raad van God. In Zijn rechtvaardige en barmhartige handen geven wij her. over." Zoo verliet het drietal de kamer, de twee daar achterlatend. De dokter ging hen voor naar de hall, Ge offrey in zijn deken gewikkeld, volgde hem. Jim had de rest van zijn kleeren uit de sterf kamer meegenomen, en kleedde zich nu ver der in de gang aan, want het was beter hier, dan in die kamer. Geen woord werd er door de anderen gewisseld, todat hij zich bij hen gevoegd had. Toen zeide de dokter: „Geen van ons zal zeker *in staat zijn om naar bed te gaan, voordat wij verband ge zocht hebben in heigeen deze laatste twee uren is voorgevallen. Dus „Twee uren viel Geofrfey hem hier in de rede. „Ja, twee urenhet is nu even over twaal ven. Het was even tien uur toen Harry vóór het naar bed gaan, naar de kamer van zijn oom ging, en hoorde dat hij nog sliep." „Nu slaapt hij," zeide Geoffrey, en toen fluisterend, „zeg mij even, heeft Sanders hein vermoord „Neen. Ik ben er van overtuigd, dat mr. Frands dood was toen Sanders kAvam. Maar hij heeft hem, <lat geloof ik ten minste, wel den Talisman ontstolen. Toen ik hem achter liet had hij het étui stijf omklemd; toen ik terugkwam Avas het verdwenen, en tAvee vingers van zijn hand Avoren gebroken. Maar Avaar is da .Talisman „Dot geloof ik, kon ik u vertellen," zeide Geoffrey, „als mijn beurt van vertellen daar is. Maar laten Avij beginnen bij het begin. Ik liet Jim vóór het eten achter in de geheime gang.'1 Nu vertelde de dokter met een paar woor den wat er in huis gebeurd was, van het oogenblik af, dat hij zijn deur opende en het tweetal,dat nu daar boven lag, samen aan het eind van de gang had hooren spreken, tot een zijn terugkomst van de zilverkast, om daar te zien, dat de Talisman uit de verstijfde hand van mr. Frands gerukt was. Daarop vulde Geoffrey verder het verhaal aan. Toen hij ge ëindigd had, legde hij zijn hand op Jim's schouder als een Aaiend en gelijke. „Nu hebben wij wel alles verteld," zeide hij, „maar hier is de man, die het ZAvaarste Averl? heeft gedaan in dit nachtelijk uur. Ik geloof niet, dat ik het had kunnen volbrengen die man, die door de kamer sloop, terwijl hij in bed lag „Evenmin als dot ik in het donker in hel meer had durven springen," zeide Jim, „en dat om dèt er uit te halen de Heer sta ons bij I" Toen bleef het een oogenblik stil, want alles Avas te Arreeselijk en te kort geleden gebeurd, om over iets anders te kunnen spreken. De dokter verbrak de stilte. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1