L. i. LUIJCX Zn. „DE EEMLANDER" L. KLEIN, ütrechtschestr.44 ABONNEMENTSPRIJS Trt3,7.;ndeD v0°'™ EERSTE BLAD. BUITENLAND. Corsetten Corselettes Bustehouders. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% BINNENLAND. Piano's en Vleugels TE AMLRS. OORT C. BECHsTEIN BERLIN SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. UIT DEN OMTREK. 2Se Jaargang No. 279 (oort 2.10, per aaaad/0.75, Idem franco per post f Iper week (met cratij Tertekering (egen ongelukken) r 0.176, afzonderlijke nummers f C.05. AMEitSFDORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFC. ArtNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENIAfl N". *7910. rhi.INT.SI3 Vrijdag 27 Mei 1927 PXIIS OER ADVERTEHTIÊH met Inbegrip vao ee» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Lieidadigheida-adve.tentiên rooi de belli der prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan zttJ voordeclige bepalingen voor het edvcrlecren Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op ajnvraag toegezonden. De Gemeenteraadsverkiezing. De uitslag. Niettemin wil spr. een cn onder zeggen met betrekking tot het materiaal, dat der Regee ring ten dienste stond. Wijzende op de demonstratie voo rdc Brit schc ambassa tc Washington, zeide Cham berlain, dat deze blijkbaar niet vreemd is aan de boodschap, welke de volkscommissaris van buitenlandsche zaken te Moskou aan zijn agenten verzond op 9 April cn waarin hij verklaarde, dot het strikt noodzakelijk was, dot overal, waar mogelijk, demonstraties zou den worden gehouden voor de Engelsche am bassades cn legaties. De inlichtingen, die wij ontvingen aldus s-ur. toonen aan, dot overal ter wereld, waar troebelen heerschen, dc sovjet-regcering onafgebroken getracht heeft hiermede haar voordeel te doen door de on rust aan te wakkeren, vooral op plaatsen, waar De uitstag van de Woensdag gehouden Gemeenteraadsverkiezing heeft vrijwel aan onze verwachting beantwoord. Natuurlijk: hadden we wel gaarne gezien dat het stem- mencijfer op Lijst 10 hooger ware geweest, maar op grend van voorgaande stemmingen konden we toch moeilijk meer verwachten. We kunnen dan ook volkomen tevreden zijn, temeer daar het optreden der „onafhanke- D T--1 i i -i l j- i de Britschc belangen hierdoor getroffen hike cenc.oaten blijkbaar aan on2e candi- KKn,. k.j. daten niet veel afbreuk heeft gedaan Verge leken bij de laatste Statenverkiezing gingen de Vrijzinnig-Democraten stemmen vooruit, dat is ongeveer 30 pCt., een voor uitgang welke geen der andere partijen kon boeken. Ter vergelijking volge hier een opgave der verkregen stemmenoij'fers bij de Staten verkiezing op 7 April en bij de Gemeente raadsverkiezing. Slatenverk. Gemeenteraad S. D. A. P. Vrijheidsbond Christ. Hist. Anti. Rev. R. K. Volkspartij R. K. Staatspartij Vrijz. Dem. Cc mm. 3148 1429 1606 1755 240 3487 726 303 3587 1260 1521 2131 281 3419 945 284 De scoiaal-democraten gingen 439 stem men vooruit (13.9 pCt.); de Vrijheidsbond kreeg 169 stemmen minder (11.8 pCt.); de chrisit. historisohen daalden 85 -stemmen (5.2 pCt.); de antirevolutionairen wonnen er 576 (21.4 pCt.) en de R-K. Volkspartij boek te een winst van 41 stemmen (17 pCt.); De R. K. Staatspartij laep iets terug terwijl de Communisten 6 pCt. verloren. Dat de sociaal-democraten en de Christ, historis chert ieder één zetel zouden winnen was te voorzien en zij kunnen met dat suc ces dan ook tevreden zijn. Het Optreden der R.K. Volkspartij heeft aan de R.K. Staats partij weinig afbreuk gedaan Ook al waren die 281 stemmen op Lijst IX uitgebracht, dan zou de uitslag hetzelfde zijn geweest. De toeleg om den heer Noordman er uit te werken is, dank zij de vele voorkeurstem men op hem uitgebracht, niet gelukt. Van d'e „onafhankelijken" heeft de luci- fers-can dictaat het het verst gebracht. Het is verwonderlijk, dat nog zooveel kiezers hun stem op hem uitbrachten en daardoor maakten, dat de Raad weer meer naar rechts zal opschuiven. Dat is dan ook hun eenigste succes. Het fiasco van de strijdster voor waarheid en recht is volkomen. Zij -bleef zelfs nog onder het stemmencijfer van voor 4 jaar, hetgeen althans hoop geeft, dat ze een vol gend maal geheel tegen de vlakte zal gaan. 'De Vrijheidsbond ging het hardst achter uit. Ook dat was te verwachten, gezien de wijze, waarop de propaganda van die zijde is gevoerd. De sl-immelingen, die het propa- ganda-blaadje in elkaar hebben gezet, schijnen nog niet te begrijpen dat het afge ven op de vrijzinnig-democraten op vele kie zers geen vat meer heeft. Maar er zijn nu eenmaal menschen, die nooit leeren. ENGELAND. HET ENGELSCH-RUSSISCHE CONFLICT. Een rede van Chamberlain in 't Lagerhuis. Het Lager huis keurt het regeeringsbe- sluit goed. Londen, 26 M e i. (V. D.) De besprekin gen naar aanleiding van het besluit der re geering, om de diplomatieke betrekkingen met de sovjet-r-egeering te verbreken, werden he den ingeleid door Clynes (Labour), die een resolutie indiende, waarin gevraagd wordt al lereerst het rapport af te wachten van een speciale commissie van onderzoek. Sir Austen Chamberlain, do minister van buitenlandsche zaken, maakte melding van het besluit van de Canadeeesche regeering om hear handelsovereenkomst met sovjet- Rusland te beëindigen. De Russische buiten landsche handel is gebleken een politiek in strument te zijn. Overigens is het drijven van handel niet afhankelijk van een handelsver drag of een diplomatieke vertegenwoordiging. De Vcreenigde Staten hebben nagenoeg even veel handel cp sovjet-Rusland gedreven als Engeland, doch nimmer zijn zij bereid ge weest over te gaan tot diplomatieke erken ning der sovjet-regeering of een handelsdele gatie toe te loten. Voor wettig handelsverkeer zal Z.Ms. regeering alle mogelijke faciliteiten toestaan. De A.R.C.O.S kan zijn gang gaan, maar de Russische vertegenwoordigers zullen geen bijzondere privileges genieten. Zij zijn onderworpen aan de wetten van het land waar in vertoeven. De regeering is niet bereid «en speciale commissie van onderzoek in ti jtellen, maar wil het Huis vragen om een be wijs van vertrouwen en goedkeuring. Uiter aard zijn' der regeering tal van inlichtingen geworden, afkomstig \rit velerlei bron, doch rij acht het niet noodig mededeelingen om trent alle te verstrekken. den. Tevens blijkt hieruit, dat deze bedrijvig heid niet slechts in hot buitenland of inzon- derhid in Azië plaats vond, doch in ons eigen land Dit bewijst, dat Sinofjef's brief niet het eenige cf laatste document is geweest, maar ook werpt het licht op het aandeel, dat de sovjct-diplomntie en hare agenten in dc Chi- neesche troebelen hebben Tenomen. De bols jewistische activiteit in China dateert min stens van 1923. Spr. wees er in dit verband op, dat in Januari van dat jaar de executieve van de derde internationale instructies zond aan de centrale commissie der Chinccsche communistische partij, welke haar invloed moest aanwenden om het imperialisme der buitenlandsche mogendheden „een zwaren, welgerichtcn slag" toe te brengen. Uit de door ons ingewonnen informaties, zeide spr., blijkt genoegzaam, dat dc sovjet-missie in hot Ches- ham-House betrokken was bij een complot tot het schenden der internationale courtoisie cn het misbruiken van dc non hefar verleende diplomatieke voorrechten. Zoowel dc sovjet missie als de handelsdelegaties handelen vol gens instructies en in den geest der regeering die een vijandige politiek voerde tegenover do regeering, waarmede zij voorgaf vriend schappelijke relaties te onderhouden. Spr. bracht in herinnering de nota's, door Macdonald en Lloyd George aan dc sovjet- regeering gezonden tijdens hun bewind wees tevens op dc door hemzelf aan den sov jet-zaakgelastigd:; gezonden waarschuwingen in verband met dc schending der handels overeenkomst. Spr. wees er tenslotte op, dat de Engclscho regeering geduld cn lijdelijkheid heeft be tracht, totdat de grens der lankmoedigheid bereikt werd en verzocht het Huis cp duide lijke, ondubbelzinnige wijze zijn beleid te bil lijken. Lloyd George, die hierna het woord vo.erdc, gaf als rijn mcening te kennen, dat cr vol doende bewijzen tegen dc sovjets vezamcld zijn om dc afbreking der diplomatieke be trekkingen tc rechtvaardigen. Niettemin was hij van gevoelen, dat dc regeering niet vol doende dc kwestie overwogen heeft, want vol gens hem wordt er door de aldus tot stand gekomen breuk niets gewonnen. Tenslotte heeft het huis met 357 tegen Til stemmen de verbreking der betrekkingen met sovjet-Rusland goedgekeurd. Eveneens een breuk tusseh'cn Cunada en Rusland. Londen, 25 Mei. (H. N.) Uit Ottawa wordt gemeld, dot het Canadecsche kabinet zoi vergaderen om over de houding van Canada tegenover Rusland tc beraadslagen in verband met de regeeringsverklaring van Baldwin. Aan gezien de uitvoer uit Canada naar Rusland de laatste jaren steeds is toegenomen^ dringen degenen, die handelsbetrekkingen met Rusland onderhouden, er bij de regeering op aan, om met dc uiterste voorzichtigheid tc werk te gaan (Een later bericht gewaakt van het beëindi gen der Russisch-Canadccschc handelsover eenkomst. De premier King verklaarde naar aanleiding van dezen stop, dat, al wijzen de in zijn bezit zijnde bewijsstukken niet op spiön- nage of op propaganda tot omverwerping der regeering van de zijde der sovjet-missie te Mon treal, nochtans sommige bepalingen der han delsovereenkomst geschonden zijn, n.l. met be trekking tot de verplichting der sovjet-regee ring, om zich te onthouden van vijandige da den of ondernemingen, alsmede van officiecle propaganda buiten de grenzen der sovjet-repu blieken tegen de instellingen van het Britscho rijk) Alle prijzen. Alle modellen. Maatwerk. voot Amerstoori en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT SPANJE. TREINBOTSING. Dooden cn gewonden. Het Journal verneemt uit Madrid, dat tenge volge van een verkeerden wisselstand de post trein van Almeria naar Aguilas in botsing is gekomen met een goederentrein. Zeven per sonen werden gedood cn vijftien gewond. Een witboek omtrent den inval in de Russische gebouwen. Zestien documenten, die in het Arcos-gcbouw zijn gevonden, zijn gisteren als witboek gepu bliceerd, ten einde dc vijandelijke agitatie der sovjet-regeering cn derde Internationale tegen Groot-Britannië tc bewijzen. Deze documenten heeft Baldwin besproken in zijn jongste Lager- huisrcdc. Dc stap der Britschc regeering is aldus de Russen een bedreiging van den wereldvrede. Riga, 25 Mei. (H. N.) Uit Moskou wordt officieel gemeld, dat Rykof en Stalin morgen een rede zullen houden in verband met het af breken der betrekkingen door Engeland. Zij zullen er op wijzen, dot deze stap van Enge land een bedreiging van den wereldvrede is. Verder wordt gemeld, dat de eerste secretaris van het Fransche gezantschap te Moskou, die op het oogenblik den gezant vervangt, in een onderhoud met Litwinof de verzekering heeft gegeven, dat de Fransche regeering er op het oogenblik niet aandenkt een wijziging tc bren gen in de Fransche politiek tegenover sovjet- Rusland. Een Russische tegenspraak. De Russische zaakgelastigde te Londen heeft een uitvoerige verklaring gepubliceerd, waarin hij alle beschuldigingen, die Baldwin heeft ge uit, tegenspreekt en er zelfs op zinspeelt, dat de bezwarende documenten, die dc minister Hieimede geven wij kennis, dal wij de vertegenwoordiging onzer voor AMERSFOORT opgedragen hebben aan den Heer heeft voorgelezen, vcrvalschingen zijn. Dc g< zant geeft te kennen, dat elke sovjetbeambi die bolsjewistische propaganda voerde, bij ont dekking zou zijn ontslagen. De verklaring zegt met nadruk, dat het cenigc muRieef voor dc ver breking van do Engelsch-Russische betrekkin gen dc wcnsch is der conservatieve Engelsche regeering om sovjet-Rusland schade tc berok kenen. Een beroep op de intellcctucclen der wereld. Het agentschap Tass meldt, dat dc Russische academics voor wetenschappen een oproep richten tot de geleerden in Engeland, waarin gewezen wordt op de gebeurtenissen, die voort vloeien uit de huiszoekingen in het gebouw der Russische handelsvertegenwoordiging en. die een nieuwe bedreiging vormen met een wereldoorlog. Daarom worden alle Britsche mannen der wetenschap cn dc intellectueeien der geheele wereld uitgenoodigd op te treden voor het behoud van den vrede. Dc indruk in China. Het bericht van de breuk tusschen Engeland cn Rusland heeft dc buitenlanders noch dc wc] ingelichte Chineczen te Sjanghai, Peking en Hongkong verrast, aldus een bericht uit Sjanghai, daar men met Rusland's revolution- nairc politiek ten opzichte van Engeland wel bekend was cn deze sedert geruimen tijd dan ook sterk werd gevoeld. Het Joponschc standpunt Naar men meent te weten, aldus wordt uit Tokio gesgind, wordt de breuk dooi de Japan- scho regeering betreurd en volgt deze nauw lettend den loop der gebeurtenissen, maar met het oog op den dclicaten toestand geeft zij er de voorkeur aan zich van commentaar te ont houden. Duitsche persstemmen. B e r 1 ij n, 2 5 Mei. (V. D.) In de avondbla den van heden nemen eenige groote Berlijnsche bladen uitvoeriger stelling tegenover het Britsch-Russische conflict dan tot dusverre was geschied. In de Berliner Abendzeitung legt dr. Klein na druk op het feit, dot de Britsche diplomatie thans ccn beslisscnden stap heeft genomen en dat zij den thans eenmaal bestreden weg met al haar energie en al haar doorzettingsvermogen zal blijven volgen. Het zou onjuist zijn, indien men zou trachten om dc internationale betec- kenis Van de verklaring van den Britschen pre mier in het Lagerhuis te willen verkleinen, door het toe te schrijven aan binnenlandschc facto ren. Wat dc Duitsche politiek in dezen betreft, dient men allereerst en vanzelfsprekend hot ge heele verloop van het conflict met de grootste aandacht te volgen; dc Britsche bemoeiingen in de rondstaten, bijv. in Litauen en Polen, ver dienen in de toekomst nog meer aandacht dan tot dusver. In de tweede plaats dient dc Duitsche diplo matie, alsmede dc Duitsche openbare meening, zich strikt neutraal te houden te dezen opzichte; hoezeer de situatie rich ook moge toespitsen, dit mag nooit een aanleiding zijn om een of andere partij te kiezen. Ook dc Lokal Anzeigcr meent, dat het best is een neutraal standpunt in te nemen. Ook meent dit blad, dot het Britsch-Russisch con flict zich uitsluitend tot een economischen strijd zal bepalen. LEGER EN VLOOTDAG ROTTERDAM 1927. Bizondcrheden omtrent het uf tc werken program. Wij vernemen omtrent de vordering der pionnen het navolgende Eenige onderdeden van dc Landmacht zul len reeds op Donderdag 23 Juni u.s. te Rot terdam aankomen. Zoo zal do Zware Leger- artillerie uit Naardcn dien dog aankomen benevens een batterij Luchtdoelartilleiie uit Utrecht. Zeer waarschijnlijk zullen ook de Pontonniers reeds dien dag nrrivceren. terwijl de oefeningsdivisic der Marine, die thuns in het hoogc Noorden oefent, dien dng te Rot terdam zal binnenkomen Wat de eigenlijke oefening zelf betreft, kan worden medegedeeld, dot deze zal plaats hebben op en nabij den Kralingschcn Plas, waarbij een deel der troepen, onder dekking van Artillerie- en mitroilleurvuur door Pon- tonvlotten ove^ de PJns zal gezet worden, ter wijl de vliegtuigen door afweergeschut en mi trailleurs in hun bcwegirgen belemmerd moeten worden. Nn afloop van de oefening worden de troe pen verzameld om te rusten en koffie te drin ken. woorna een marsch door de stad volgt om naar de kwartieren tc vertrekken en het middagmaol Ie gebruiken. Het ligt in de bedoeling van het comité verder den troepen een gczelligcn avond non te bieden in een der groote gebouwen van Rotterdam, terwijl den officieren, genoodigden en comitc'leden een concert vermoedelijk van de Grenadiers, in het Park zal worden aan geboden. Zaterdagmorgen vertrekken de verschillende troepcnonderdeelen weer naar hun garnizoe nen. In den middag zullen sDorldemonstratics plaats hebben op het terrein Woudrstcijn. O a. zoi daar een sterrit eindigen van patiouilles Ger bereden wapens, die dan ccn ccreronde Üden en ccn springmanoeuvrc zullen uitvoe ren. Voor den Zaterdagavond zijn plannen in bewerking om een voor Rotteram, als haven stad, pnssend slot aan deze beide dogen te or- ganiseeren DE LIEFDADIGHEIDSWEDSTRIJD. H.V.C.Zeist. 5I In aanmerking genomen het goede doel van dezen wedstrijd, hadden we veel grooter op komst van toeschouwers verwacht, al zal don Kinderzorg toch nog wel iets ontvangen heb ben Tegen de afspraak in kwam Zeist zeer on volledig uit, slechts met 10 spelers waaronder i'ier invallers. Daardoor kreeg de wedstrijd een wel wat eenzijdig karakter, al moet gezegd worden, dut Zeist alle moeite" deed, zich staan de tc houden. No een kwertier benutte Kluver e?n voorzet van Jansen en gaf H.V.C. de lei ding. Een minuut daarna zet Sleeking van den anderen kant voor cn weer is het Kluver, die er en doelpunt uit maakt Als Kocnse even daar na verkeerd terug speelt, verkleint de Zeister lir ksbinneri den achterstand en maakt een mooi tegenpunt. Als cr een half uur gespeeld is, en de Zcister back gevallen, zorgt Teeuwen vooj het derde doelpunt voor H.V.C., waaraan Slee king koit voor de rust nog een vierde toc- oegt. Na de rust heeft Zeist elf spelers in het veld, waarbij duidelijk te zien is, dot de elfde man toch nog eenigen steun geeft, al is hij geen actief voetballer meer. H. V. C. heefit nu niet meer voortdurende de cverhqnd en slechts een maal weet Kluver het net te vinden, zoodat H.V.C. met 5I wint. De wedstrijd had mooier kunnen zijn. Bij H.V.C. was Kluver de beste, bij Zeist de keeper. De nieuwelingen bij H.V.C. kunnén bij voldoende training onder goede lei ding wel goede krachten worden. ZWEMMEN. MEJ. M. VIERDAG. O.nze ntadgenoote Mcj. M. Vierdag is doot dt veranderde bepalingen der N. Z. B. weer tot het amateurisme teruggekeerd. Zij zal echter niet meer voor A. Z. P. C. uitkomen doch voor de Het IJ (Amsterdom). zich ten slotte zelfs zoo driftig, dat hij moeder de vrouw en bedoelde dochter met een mes dreigde en een nog jongere dochter in dc hand beet. Ofschoon geen klacht tegen den opge wonden man is ingediend, zal, naar wij verne men, het hoofd onzer gemeente, gedachtig aan het spreekwoord: waar er twee kijven hebben er twee schuld, als een waar burgervader toch trachten beide partijen weer te verzoenen, en wanneer hem dit gelukt, don zal zeker niemand hem meer dankbaarder zijn dan dc leden van dit gezin zelf. 6e FOKKERSDAG TE BARNEVELD. Borne veld. Dc Algcmeenc Ncderlond- schc Pluimveefokkersvereeniging (A. N. P. V.) zal op Woensdag 1 Juni a.s. 's namiddags half twee in het Nulsgebouw tc Barneveld, haar zesde fokkersdag^ houden. Als sprekers zullen optreden: Professor de Blieck van de Vee- artsenijkundige hoogeschool tc Utrecht, met het onderwerpde kuikensterfte on hoc deze te voorkomen, toegelicht door lichtbeelden ci. de heer Holsteyn uit Apeldoorn, met het on derwerp eenige grepen uit dc opfokpcriodc. t Soest dijk. Een extra autobus van den dienst -Socstdijk-Soesterberg sloeg door onbe kende oorzaak gisteren om, op een gedeelte straatweg, dat tengci'olge- van reparatie niet zand bedekt was. Daar cr zich niemand in de autobus bevond, had dif ongeval niets geen ernstige gevolgen. De chauflcur kon de wagen kalm verlaten. GARNIZOEN. zwemvcreeiuginr; Barneveld. In het gezin van een onzer buurtschapbewoners, waarin de harmonie voor heen wel eens ver tc zoeken was, had gedu rende betrekkelijk langen tijd de vrede blijkbaar zijn intrek genomen. Dinsdagmorgen was vader echter met het verkeerde been uit het bed ge stapt. Eensklaps herinnerde hij zich, dat do oudste nog thuis zijnde dochter, die eenigen tijd met een landbouwerszoon, die thans echter, zal hij zijn plicht niet schromelijk verzaken, wel met een andere schoone in 't huwelijks bootje stappen zal, verkeering heeft gehad, diens onderdak wel eens boven het oudetlijk huis verliezen kon, waaraan hij zijn goedkeu ring nooit wenschte te verleenen. En of be doelde dochter nu ook nog zoo vaalc verze kerde: „vaoder da's lang uut", niets was in staat den opgewonden man en vader ^e kal- meeren. De ruim 65-jarige landbouwer maakte Jubileum. Woensdag werd dc zilveren medaille voor 24- jarigen trouwen dienst uitgereikt aan den Ad- judant-ondcrofficier-vaandeldroger M van Om meren, van het 21e Regiment Infanterie te Amersfoort. De plechtigheid vond plaats' op het voorterrein von de infantcrickazerne, waar toe het reigment onder commando van den majöor-hoofdinstructcur J. A. Pet aldaar stond opgesteld; ook dc niet bij den troep ingedeel de officieren en onderofficieren waren hierbij tegenwoordig. De uitreiking geschiedde dooi den regiments-commandant, de luitenant-kolo nel J. N. van den Berg. Nadat dc oorkonde was voorgelezen, werd den jubilaris met vun waar deering getuigende woorden het ccrcmctaol op de borst gehecht; de overste wenschte hem ge luk met deze onderscheiding, waarna Hij ook door deoverige officieren en onderofficieren werd gecomplimenteerd. Na alloop hiervan werd door den troep voor den jubilaris gede fileerd. Dc plechtigheid werd opgeluisterd dooi de aanwezigheid van dc Stafmuziek der infan terie. Na deze plechtige uitreiking hadden zich de onderofficieren verzameld in één der lokalen van de kazerne. Hier werd de jubilaris toege sproken door den Adjudant-onderofficier A. Ka- terberg van 't 21e R. I., die hem nomens de on derofficieren van 't regiment 'n blijvend aan denken aan dezen dag aanbood. De jubilaris dankte voor dc hulde en waar deering, hem dezen dag door de onderoffi cieren geschonken. EXAMENS. Voor het fittersexomen tc den Haag slaag den onze stadgenooten B. van Plateringen en H. Mochielse en D. Kraandijk. BOLLAND-GENOOTSCHAP VOOR ZUIVERE REDE Een algemeene bijeenkomst in de school voor Wijsbegeerte. Het Bolland-Genootschap voor Zuivere Rede houdt een algemeene bijeenkomst op Zaterdog II en Zondag 12 Juni a.s. aan den Dooden- weg alhier, in het gebouw der Internationale school voor wijsbegeerte. Dc wijsgeerige bijeenkomsten, die ook toe- gangelijk zijn voor genoodigden, zullen gehou den worden Zaterdagmi/ldag 4 uur en Zon dagochtend half 10. Zoterdag zal dan ds. E. J. van der Btugh uit Tiol spreken over Russi sche mentaliteit in Dostojewski beoordeeld. Zondagochtend spreker de heer J. Hissing uit Renkiïm over„Wat nadenken over de taal voorloopig oplevert" en de heer W. L. Thieme uit Rotterdam, over „De stem als beeld, sym bool en teeken." Des namiddags te twee uur Is er een onderlinge bespreking van de beide voordrachten, die des morgens zijn gehouden. CALVINISTISCHE JURISTEN VEREENTGING Algemeene ledenvergadering. Woensdag kwam de Calv. Jur. Vereen, in haar gewone algemeene ledenvergadering te Amersfoort bijeen in het schoongelegen en rustige Bcrg-<hotel. Bij afwezigheid van den Voorzitter opende de heer Mr. Rutgers de vérgadering en ging voor in gebed. Meegedeeld werd, dat het le dental der Vereen, thans bedraagt 73. De No tulen, de Rekening T926 en de Begrooting 1927/28 worden vastgesteld en een Bestuurs voorstel aangenomen, tot verlaging der con tributie tot 5.In de vacature-Anema, die periodiek aftrad en niet herkiesbaar was, werd gekozen Mr. G. van Baren te Delft. In de voor zittersvacature door het aftreden van Prof. Ancma, als bestuurslid werd gekozen Mr. V. M. Rutgers te den Haag. Hierna refereerde Mr. C. A. G. van Proosdy over Huwelijksrecht, waarover een breedc be spreking ontstond, die naar gewoonte niet wordt verslagen, daar het vertrouwelijk karak ter der discussies van de verteniging publici teit uitsluiten. DRANKVERLOF. B. en W. van Amersfoort maken bekend, dat aan het Stadhuis is aangeplakt een publicatie inzake een verzoek van J. Kaandorp om drank- vei lof in het perceel Leusdcrweg T47.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1