De Princess Room L. J. LUiJCX Zn. BUITENLAND. L. KLEIN, Utrechtschestr. 44 Verhuring van Lips safe-loketten „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Piano's en Vleugels TE AMfcRSrOORT C. BECHSTEIN BERLIN Een ieder KIEST N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4°ó Pinkster-aanbieding in Stofjes. 25e Jaargang Mo. 281 Idem franco per post f 3.—. per week (met qratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nnmmers 1 0.05. AMERSFQORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VALKHOF?. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. Tteu- INT. 613. Maandag 30 Mei 1927 PRIJS DER ADVERIEHTIÉH met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcfdadighcids-adveitentien voor de helft der prijs Voor handel en bedriji bestaan M«r voordecügc bepalingen voor het adveriecren. Eene circulaire, bevattende de voorwaardea wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. PE ARBEIDSCONFERENT1E. Het gebruik van het Duitsch. De agendacommissie van de internationale arbeidsconferentie heeft besloten voortaan naast de Fransche en de Engelsche ook een Duitsche authentieke tekst voor internationale overeenkomsten en aanbevelingen vast te stel len. Voorts besloot zij, dat de officicele tol ken ook uit niet-officieele talen, zooals Duitsch of Spaansch, in het Fransch of En- gelsch mogen vertalen, indien zulks noodig .wordt geacht. Een boottochtje op het meer van Genève. De Zwitsersche regeering en het gemeente bestuur ven Genève hebben Zaterdag ter eere van de afgevaardigden naar de tiende inter nationale arbeidsconferentie bij prachtig weer een boottocht op het meer van Genève geor ganiseerd Bondsraad Schultheis ontving in het hotel Beau Rivnge te Ouchy bij Lausanne de deelnemers aan de conferentie met hun da mes en verscheidene internationale journalis ten. DUITSCHLAND. DE BETREKINGEN MET SPANJE. De nieuwe Spaansche gezant overhandigt zijn geloofsbrie ven. B e r l ij n, 28 Mei. (H. N.) Rijkspresident von Hindenburg heeft vandaag in bijzijn van dr. Stresemann den nieuwen Spaanschen ge- zat in audiëntie ontvangen, die zijn geloofs brieven overhandigde. De gezant hield een toespraak in het Duitsch, waarin hij er aan herinnerde, dat hij zijn loopbaan te Berlijn heeft begonnen en dat hem daarom zijn te rugkeer naar Berlijn bijzonder veel genoegen doet. Evenals zijn voorganger zal hij er naar Streven de oude banden van vriendschap tus schen Spanje en Duitschland zoo mogelijk nog nauwer aan te halen. De rijkspi esident bracht in zijn antwoord hulde aan de verdiensten van den voorganger van den gezant en ver zekerde, dat ook hem en de Duitsche regeering er bijzonder veel aan gelegen is, om de ban den tusschen het Duitsche en het Spaansche volk nog te bevestigen EEN WERELDREIS PER AUTO DOOR EEN VROUW. Mejuffrouw Claire Lore Stinnes, een dochter van wijlen Hugo Stinnes, is Zaterdagochtend om drie uur te Weenen gearriveerd op haar autotocht om de wereld. FRANKRIJK. DE MOEILIJKHEDEN IN DE KOLEN- NIJVERHEID. 1 Invoering van import-h'centics. Parijs, 2 8 Mei. (H. N.) De Fransche re geering heeft in verband met de verkoopcri sis in de kolenindustrie besloten weer invoer- licenties in te voeren. Deze maatregel wordt noodig geacht, aangezien de invoer ongeveer 600.000 ton per maand bedraagt, waardoor de afzet van de kolen uit het mijnbouwdistrict van het Noorden van Frankrijk zeer bemoei lijkt wordt. De voorraden bij de mijnen in het Noorden van Frankrijk bedragen op het oogenblik naar raming bijna 2M -nillioen ton. Mocht de invoering van het licentiestelsel niet het gewenschte gevolg hebben, dan zal, naar men verwacht, de regeering haar toevlucht tot een verhooging van het invoerrecht op kolen nemen. Echter gaan uit de kringen der ver bruikers en van den handel stemmen op om kritiek op deze maatregelen te oefenen", aan gezien daardoor de reeds gesloten contracten op langen termijn met Engeland, Duitschlond en België gevaar loopen. ENGELAND. HET ENGELSCH-RUSSISCHE CONFLICT. Een verklaring van Worosjilof. Hat Russisch telegraaf-agentschap heeft een mededeeling -gepubliceerd van Worosjilof, den Commissaris van oorlog, die hij gedaan heeft in een vergadering en waarin hij o.a. zeide Vroeger stond het verbrekeh der diploma tieke betrekkingen gelijk met een oorlogsver klaring Tegenwoordig zijn de denkbeelden echter veranderd en komt een zoodanige ver breking nog niet neer op een oorlogsverkla ring. Het feit, dat Engeland twee jaren lang reeds systematisch voorbereidingen heeft ge troffen voor een blokkade tegen de sovjet- nie, heeft het gevaar voor een oorlog niet uitgesloten. „De sovjet-unie, zoo voegde Wo rosjilof er aan toe, „kan Engeland bij haar aanvalspoging slechts weerhouden door zich van haar kant eveneens krachtig voor te be reiden.'* Litwinof ontkent dc Engelsche beschuldigingen. Litwinof heeft een nota gezonden aan den Britschen zaakgelastigde, waarin hij verklaart, dat de sovjet-regeering in het geheel niet ver baasd is over het verbreken der Engelsch-Rus- sische betrekkingen, aangezien zij van de voor bereidingen hiertoe op de hoogte was. Litwinof ontkent de beschuldigingen van schending van het handelsverdrag. Hij verklaart dat deze be rusten op verkeerde mededeelingen en ver- valschte documenten, waarmee de Britsche re geering vrij uit te werk ging. Met minachting wijst Litwinof het denkbeeld van de hand om te antwoorden op de insinuaties, dat de handels delegatie spionnenwerk zou verricht hebben. Dc behartiging van dc Rus sische belangen door Duitsch- land. Berlijn, 2 Mei. (H. N.) Volgens de B.Z wordt in diplomatieke kringen te Berlijn, ook onder de buitenlandsche diplomaten, algemeen erkend, dat het besluit van het ministerie van buitenlandsche zaken om de behartiging der Russische belangen te Londen op zich te ne men, niet beteekent, dat de Duitsche regeering in eenigerlei opzicht partij heeft gekozen in het Engelsch-Russische conflict. Ör.der de gegeven omstandigheden was een afwijzing van den Russischen wensch onmogelijk. Daar bij komt, dat Duitschland voor de rol van on. ziidigen bemiddelaar het meest geschikt scheen BRAND OP DE RENOWN. Vier gewonden. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat er in de machinekamer van den slagkruiser Re nown, waarop de hertog en hertogin van York zich bevinden, een brand heeft gewoed. Er werd geen ernstige schade aangericht, doch vier leden der bemanning werden gewond. ZWEOFN. ZEE-ONDERZOEK. Het congTes te Stockholm. Het internationaal instituut voor zee-onder- zoek (Int. council for exploration of the Sea), heeft Donderdag te Stockholm een bijeen komst gehouden ter gelegenheid van zijn 25- jarig bestaan. Aanwezig waren o.a. dr. Rus sell voor Engeland, dr. Bowman en de heer Jones voor Schotland, dr. Tesch voor Neder land, prof. Vito Wolterra en prof. Magrini voor Italië, benevens vertegenwoordigers van Ier land, België, Denemarken, Duitschland, Fin land, Frankrijk, Letland, Noorwegen, Polen, Portugal en Spanje. Vrijdag brachten de congressisten een be zoek aan het graf van koning Oscar, die 25 jaar geleden, op aandringen van den Zweed- schen geleerde prof. Otto Petcrsson, de ver tegenwoordigers van een groot aantal landen van Europa uitnoodigde om de eerste inter nationale conferentie voor zee-onderzoek tc Stockholm bij te wonen. SPANJE. EEN NIEUWE UNIVERSITEITSSTAD. Ter herinnering van 't zilveren jubileum van den koning. Primo de Rivera heeft het plan gevormd, om ter herinnering aan 'tkonings zilveren kro ningsfeest een nieuwe universiteitsstad te stich ten ten koste van ongeveer 90 millioen gulden. Verschillende afdeelingen vaan de Modrilcen- sche universiteit zullen daareen overgebracht worden ITALIË. NIEUWE KARDINALEN, Roime, 28 Mei. (H. N.) De paus zal op 20 Juni een geheim en op 23 Juni een open baar consistorie houden, waarin de aartsbis schop van Mechelen en de aartsbisschop van Gnesen tot kardinalen zullen worden be noemd. EEN ITALLAANSCH EX-KAMERLID GEARRESTEERD. R o me, 28 M e i. (H. N.) De vroegere Ita- liaansche afgevaardigde Gaspari, die de par tijsecretaris van de Popolari is geweest en bij een poging om met een valschen pas over de Italiaansche grens te komen, gearresteerd is, is tot 4 jaar gevangenisstraf en een bceto van 20.000 lire veroordeeld. DANZIG. DE RECHTEN DER SPOORWEG AMBTENAREN. Het beroep van den Senaat tegen de be slissing van den Volkenbonds-comnu'ssaris in zake het recht van aanklacht en procesvoering der Danziger spoorwegambtenaren is op de agenda der in September te houden zitting van den Volkenbondsraad geplaatst. HONGARIJE VERKLARINGEN VAN BETHLEN. Boedapest, 28 Mei. (H. N.) Graaf Bethlen heeft gisteren in een vergadering ge sproken over de toekomstige ontwikkeling van de Hongaarsche politiek. Hongarije zal zich eerst na de consolidatie van de binnenlandsche toestanden aan de bui tenia ndsche politiek kunnen wijden. Door het vredesverdrag van I9T9 is Hogarije te gronde gericht. In dezen toestand moet een wijziging komen. Wat do binnenlandsche politiek betreft, moet Honga rije een vooruitstrevende politiek volgen, waarbij alle partij- en klassehaat evenals con- fessioneele twisten uitgeschakeld moeten wor den. De natie heeft een sterke leiding noodig Echter verklaarde graaf Bethlen, dat hij niet voornemens is in Hongarije een dictatuur in te voeren.- ZUID-SLA VIE. HET CONFLICT MET ITALIË. Gunstige vooruitzichten? Weenen, 28 Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit Belgrado venvacht men daar, dat het afbreken der betrekkingen tusschen Enge land en Rusland zal bijdragen tot een spoedi ge bijlegging van het conflict met Italië. De Itab'aansche gezant te Belgrado en de Zuid- Slavische minister van buitenlandsche zaken hadden gisteren een onderhoud, dat een be vredigend resultaat moet hebben gehad. RECP A (VIES Von I4 regels 4.05, elke regel meer 1. Hiermede geven wij kennis, da) wij de vertegenwoordiging onzer voor AMERSFOORT opgedragen hebben aan den Heer voor zijn kopje koffie. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Moderne gebloemde Voiles Kunstzijde, Shantung, Crêpe Ideale enz. f GRIEKENLAND. ONLUSTEN. De regering heeft maatregelen getroffen om de orde te handhaven in de plaatsen Saloniki, Drama 'en Kavala wegens onlusten, die zich daar hebben voorgedaan van communistischen aard, die door arbeiders van tabaksfabrieken in 't leven waren geroepen. NOORD-AFRIKA. MAROKKAANSCHE ROOVERS IN ACTIE." Een telegram uit Rabat aan de Fransche bladen meldt, dat in Zuid-Marokko een deta chement van het vreemdelingenlegioen door een rooversbende werd overvallen, waarbij een officier en vier manschappen werden gedood en vier soldaten gewond. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een nederlaag der nationalisten. Londen, 28 Mei. (H. N.) Uit Hankau wordt gemeld, dat officieel de berichten be vestigd worden, volgens welke de nationalis ten in de provincie Honan ernstige verliezen, die op 14.000 man worden geschat, hebben geleden. De zuidelijke troepen trekken voor de Noordelijke terug. De gevechten duren nog voort. Een definitieve nederlaag van de na tionalisten in de provincie Honan zou de ont ruiming van Hankau noodzakelijk maken. Aan den anderen kant rekken de troepen van Tsjang Kai Sjek, dus van de gematigde natio nalistische partij, tegen Tientsin op, zoender op belangrijken tegenstand van de Noordelij ke troepen te stuiten, die zich in de richting van Tsinanfoe terugtrokken Japan landt troepen. Londen, 28 Mei. (H. N.) Volgens een be* richt uit Tokio heft de Japansche regeering be sloten actief in China in te grijpen. Er zijn 2000 Japansche soldaten op het schiereiland van Sjangtoeng geland. In een officieele verkla ring wordt gezegd, dat de regeering zich ge dwongen heeft gezien van de tot nu toe ge volgde politiek tegenover China af te zien, ten einde de belangen van Japan te beschermen. Dc maatregel is een maatregel van zelfverdedi ging, waardoor de Japansche regeering wil voorkomen, dat de gebeurtenissen van Nan king zich herhalen. Het beteekent geen gewa pende inmenging in China en geen inmenging in de militaire operaties. Japan zal zijn troepen terstond terugtrokken, zoodra het gevaar voor dc Japansche concessie in China geweken is. Dc beschieting der buitenlandsche schepen. Berichten uit China houden in, dat de Brit sche kanonneerboot Gnat en het gewapende handelsvaartuig Kiawo met een convooi Vrij dagochtend bij Tsjenglin van de Zuidelijken de waarschuwing kregen, dat er op hen gevuurd zou worden, omdat aan handelsvaartuigen niet zou worden toegestaan te passeeren. Van de Gnat werd geantwoord, dat het vuur zonder eenigen twijfel zou worden beantwoord. Het convooi voer hierop verder, zonder dat een in cident plaats greep Eenige uren later passeerde de Amerikaan- sche torpedojager Pigeon. Dit schip was wel blootgesteld aan machinegeweer- en granaat* vuur, maar het beantwoordde deze beschieting en richtte daarbij schade aan. Amerikaansche troepenverplaatsingen Behalve de 2000 man Japansche troepen uit Mandsjoerije, die naar Tsingtao zullen wor den gezonden, staat een transport van 2300 Amerikaansche marine-fuseliers gereed on» naar Tientsin te worden overgebracht. Een tweede transportschip in Manilla ontving or der zich gereed te houden om 1300 marine soldaten te vervoeren, waarschijnlijk eveneens naar Tientsin. VEREENIGDE STATEN. COOLIDGE'S ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Amerika stelt een plan op. In een bespreking te Washington tusschen Kellogg, den staatsecretaris van buitenlandsche zaken en Hugh Gibson, den gezant in België en hoofd van Amerikaansche delegatie naar de driemogendhedenconferentie te Genève, is een gedetailleerd plan ontworpen voor de beper king van de bewapening ter zee. Het plan zal niet worden 'bekend gemaakt vóór de opening van de conferentie op 20 Juni. EEN MIJNRAMP. 150 mijnwerkers bedolven. Nabij Trinidad in Colorado moeten tenge> volge van een ontploffing 150 mijnwerkers zijn bedolven. MIDDEN-AMERIKA. DE BURGEROORLOG IN NICARAGUA. Sacaso protesteert tegen de Ame rikaonschc interventie. Londen, 28 Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit New York is Sacasa, d© leider der liberalen in Nicaragua, te San José op Costa Rica aangekomen, waar hem een grootsche hulde is gebracht. Sacasa hield een redevoe ring, waarin hij ten scherpste protesteerde te gen de Amerikaansche inmenging in de binnen landsche aangelegenheden van Nicaragua, Tot nu ote zijn aan de Amerikanen 1T.600 gewe ren, 303 machinegeweren en 5.500.000 patro nen uitgeleverd. ZUID-AMERIKA. WILDE TOONEELEN IN BUAZILIË'S SENAAT. Naar te New-York uit Rio de Janeiro wordt vernomen, is de Braziliaansche senaat onlangs het tooneel van stormachtige voorvallen ge weest, in aansluiting waaraan een verbitterd straatgevecht plaats vond, waarbij talrijke per sonen zijn gewond. De BraziJiaonsche oud-pre sident Bernadesan moest zich aan boord van een regeeringsstoomboot in veiligheid stellen. HUISZOEKINGEN TE BUENOS AIRES. Naar aanleiding van den inval iri de Arcos te Londen. Londen, 28 Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit Buenos Aires heeft de poh'tie in verband met het bij de huiszoeking in de bu reaux van de Arcos te Londen gevonden en in het Engelsche wetboek gepubliceerde ma teriaal op verschillende plaatsen huiszoekin gen verricht en verschillende personen ge arresteerd. Een aantal brieven en couranten zijn in beslag genomen. ZUID-AFRIKA. DE VLAGKWESTIE. Een verklaring van den premier. De eerste minister Hertzog heeft in den volksraad een rede gehouden in het Neder- landsch over de vlaggekwestie. Hij verklaarde, dat uit de redevoeringen, die tot nu toe ge houden waren, duidelijk was gebleken, dat het noodzakelijk is, dat de wet zonder verder uit stel zal worden aangenomen, omdat anders een sterk ingewortelde verbittering zou ont staan, die niet kan worden gedoogd. Hertzog verklaarde met nadruk, dat geen volk grootcr lof verdient dan het Britsche voor de wijze, waarop het zich moeite gegeven heeft het verdrag van Vereeniging eerlijk uit te voeren en zich niet te mengen in de Zuid-Afrikoan- sche aangelegenheden. Hij respecteerde de Union-Jack boven alle andere vlaggen, uit gezonderd die van Zuid-Afrika. Luchtvaart. DE OCEAAN-VLIEGER LINDBERGH. Zijn bezoek aan België. Rij zal waarschijnlijk niet naar Ne derland gaan. Uit Brussel wordt d.d.d 28 Me! aan de Cour. gemeld: Hedenmiddag om halftwee vertrok Lindbergh per vliegtuig uit Parijs om zich naar Brussel te begeven, waar hij behouden en wel op het vlieg veld landde. Een vroolijk zonnetje breekt door de wolken, juist op het oógenblik, dat Lindbergh per auto het vliegtcrerin verlaat, toegejuicht door ren reusachtige menigte, die niet op het vliegveld was toegelaten. Gedurende heel den autotocht wordt geestdriftig met hoeden en zakdoeken ge zwaaid. Van talrijke gevels wappert de natio nale vlag. Vooral voor het gebouw der Amerikaonscho ambassade heeft zich een dichte menigte ver zameld en het hoerageroep is niet van de lucht, als de Oceaan vlieger nadert, die zichtbaar ver legen onder al dit huldebetoon is; hij maakt den indruk, dat hij zich daarboven in het lucht ruim meer op zijn gemak gevoelt. De menigte wil den vlieger op het balcon zien, zonder erom te denken, dat Lindbergh nog eerst zijn aviateurspak voor de kapiteins uniform moet verwisselen. Als de Amerikaan zich heeft verkleed, verschijnt hij echter on middellijk op het balcon en groet dc menigte, die hem van uit de tuinen van het gezantschaps gebouw uit een stormachtige ovatie brengt. Daarna ontvangt de luchtheld het bezoek van een groot aantal journalisten. In antwoord op een desbetreffende vraag ver klaart Lindbergh, dat hij niet gelooft, zich naar Nederland te kunnen begeven. Morgenmiddag vertrekt hij naar Londen, waar hij vermoede lijk vier h vijf dagen zal blijven; vandaar denkt hij vervolgens naar de Vereenigdc Staten terug te keeren. Om kwart over vijf begaf de vlieger zich naar het grof van den onbekenden soldaat, waar hij een palmtak neerlegde. Ook hier be reidde de menigte hem een buitengewoon warme ontvangst. Om halfzes arriveerde Lind bergh in het koninklijk paleis, waar hij door koning Albert, koningin Elizabeth en de ge- heele verdere koninklijke familie ontvangen werd. De koning overhandigde den held het ridderkruis der Leopoldsorde, ten overstaan der geheele koninklijke familie. Lindbergh vertoef de gedurende twintig minuten in het palcis, waama hij zich naar de Aeroclub begaf, waar hij het voorwerp was van een ongeëvenaard geestdriftige ontvangst. Hedenavond is hem een diner aangeboden door de* Amerikaansche kolonie; ook dc hertog van Brabant (de Belgi sche kroonprins) en verschillende kabinetsleden zullen daarbij aanzitten. Nader wordt d.d. 29 Mei aan het geciteerde' blad gemeld: Hedenmorgen om halftien kwam Lindbergh op het vliegveld te Evere aan, om zijn vlieg tuig. te inspecteeren in verband met zijn ver trek* naar Londen om halfvicr 's middags. Eenige oogenblikken later arriveerden de ko ning en de koningin, die de „Spirit of $t. Louis" van meer nabij wenschten te beschou wen. De koning, die zeer veel belang stelt in alles wat dc luchtvaart betreft, liet zich een zeer uitvoerige uiteenzetting omtrent ollè bij zonderheden van den motor geven. Om twaalf uur 's middags werd Lindbergh ontvangen op het Brusselsche stadhuis. De menigte, die op de Grand Place was samenge stroomd, bood in de zon een schitterend schouwspel. Burgemeester Max wcnschtc den vlieger geluk met zijn prestatie en deze ant woordde met den eenvoud, die zijn uitingen steeds kenmerkt. „Ik geloof in de onbeperkte toekomstmoge lijkheden der luchtvaart. Ik ben pas vijf jaar vlieger en ik sta verbaasd over den vooruit gang, die bijna dagelijks op luchtvaartgebied wordt gemaakt. Weldra zullen er geen afstan den meer tusschen de landen zijn." Daarop begaf Lindbergh zich naar het bal con. De menigte juichte hem toe, terwijl de muziek het Amerikaansche volkslied speelde. Vervolgens had in de Amerikaansche ambas sade een lunch plaats. Hedennamiddag om drie uur 32 min. steeg Lindbergh onder het gejuich van de menigte op. Hij maakte een tochtje boven Brussel, keerde vervolgens boven het vliegveld terug en vertrok van daar in de richting van Enge land om drie uur 41 min. Tot Ostende werd zijn vliegtuig uitgeleide gedaan door een Bel gisch escadrille,, en tot Croydon door den Fran- schen vlieger Hagelen. Het was heden Memorial Day en naar aan leiding hiervan waren de te Brussel en andere Belgische steden vertoevende Amerikanen bijeengekomen op het kerkhof van Waereghem in Vlaanderen, waar vierhonderd gesneuvelde Amerikaansche soldaten rusten. Om vier uur, op het oogenblik, dat de consul-generaal der Ver. Staten een rede hield, zag men het vlieg tuig van Lindbergh verschijnen, die op weg was naar Engeland. De vlieger daalde zeer laag en boven het kerkhof gekomen liet Lindbergh een krans te midden der graven vallen. Lind bergh vloog even boven het kerkhof, waarna hij zijn vlucht voortzette. De aanwezigen waren allen zeer ontroerd. Lindbergh In Engeland. Charles Lindbergh is gisterenmiddag om 0 uur op het vliegveld te Croydon met zijn Spirit of St. Louis neergestreken, waar dui zenden hem een enthousiaste ontvangst heb ben bereid. Op het vliegveld waren aanwezig de minister voor de luchtvaart sir Samuel Hoare met zijn echtgenoote. Sir Sassoon, on dersecretaris voor dc luchtvaart, vice-admiraal sir John Higgins en vice-admiraal sir Sefton Brand"*- Lindbergh einde Juni in Amerika terugverwacht De moeder van Lindbergh heeft verklaard, dat haar zoon 'het aanbod van de Amerikaan sche regeering inzake het escorte van een oor logsschip heeft aangenomen. De Oceaan-vlie ger zal zich denkelijk op 16 Juni inschepen voor de terugreis naar Amerika. EEN NIEUW ONDERZOEK NAAR NUNGESSER EN COLI. New-York, 28 Mei. (VD.) Donderdag a.s. zal een expeditie vertrekken, welke in het binnenland zal trachten een spoor van Nungesser en Coli te vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1