L. J. LUIJCX Zn. ABOKNEMEHTSPRIJS j-3 ""ndeD vo°' „DE EEMLANDER" PROS OER ADVERTENTIE* Verfwaren - Schoonmaakartikelen A. VAN DE WEG, Langestraat 23. „DE WITTE." Elastieke Kousen. Buikhanden. BUITENLAND. DE TWEEDE AMERIKAANSCHE OCEAANTOCHT HIJ DOET EEN NOODLANDING IN 'T GEZICHT VAN BERLIJN OVERTHERE HEIN REICHMANN. 2Fe faargang No. 287 loort2.10, per maand ƒ0.75. Idem franco per port f 5.per week (met gratis rertekenng legen ongc'ukkcn) 0.17*. afzondcilijke nummers f 0.05. EHSFOORTSCH DAG3LA! DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOF P. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 479IO. Tfcu. INT. 813. Dinsdag 7 Juni 1927 van 1 4 rcgeU f IjOJ met inbegrip van tea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbit» dingen co Licidadigheids-adve.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel ea bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalin;cD voor het adverlceren. Ecne circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. CHAMBERLIN'S KRANIGE PRESTATIE Volgens dit bericht is de propeller gebroken bij de landing. Volgens andere berichten is de Columbia juist tengevolge van het breken van den pro peller gedaald, te Klinge, op 15 K.M afstand van Kottbus, op 80 K.M. van Berlijn. Heden vlucht naar Berlijn. Volgens de laatste te Berlijn binnengekomen berichten zullen Chamberlin en Levine he denmiddag (Dinsdag) op het vliegveld Tempel hof aankomen. Zij verklaarden alleen met hun eigen machine Berlijn tc willen bereiken. Nadere bizonderheden. Uit Berlijn wordt d.d. 6 Juni nog geseind aan het Vad. Het avontuur van Chamberlin en Levine kan tragisch worden genoemd; deze beide on verschrokken vliegers in duisteren nacht, on der de grootste moeilijkheden van New-York, over den Atlontischen Oceaan naar Europa, tot Duitschland wordt bereikt en dan begint hun tegenspoed Bij Dortmund zijn zij den koers reeds kwijt. Zij vliegen er laag over het vliegveld en vragen naar den weg naar Ber lijn. Dan trekken zij verder en zigzaggen door Duitschland. Bij de Porta Westphalica worden zij verrast door zeer slecht weer en van toen af schijnen zij de juiste richting niet meer te hebben kunnen vinden Hamburg ge niet nu het eerst weer de eer van hun bezoek. Daarna hoort men geruimen tijd niets meer, tot bekend wordt, dat zij ergens in dc buurt van de Lutherstad Eisleben belang zijn Het afstandrecord van Lindbergh hebben zij hier mede verbeterd. Hun oponthoud te Eisleben is van korten duur. Zij stijgen weer op, want zij willen naar Berlijn, dat op hen wacht. Het is niet Berlijn, maar het stadje Kottbus aan de Spreo dat zij bereiken. Nieuwe landing, ditmaal bij gebrek aan benzine. Zij krijgen er het noodige, om het tot Frankfurt a. d. Oder te kunnen brengen, waar zij nieuwen voorraad zullen moeten halen, maar zoover brengen zij het niet meer. Even buiten Kottbus is een nieuwe noodlanding noodig en bij deze lan ding breekt de schroef van dc Columbia. Dit is het einde van de reis. Chamberlin en Le vine, die, na veilig en behouden over den Oceaan te zijn gevlogen, zeker op een geest driftige ontvangst te Berlijn hadden gehoopt, hebben Kottbus voor lief moeten nemen. Thans slopen zij, vermoedelijk in een of ander hotel letje der stad, uit van de vele vermoeienissen van hun tocht. Slecht weer. Moeilijke oriën tatie. Chamberlin en Levine hebben het niet ge makkelijk gehad op hun tocht. Vooral boven Ierland hebben zij het erg te kwaad gehad. Zij werden hier verrast door een zwaar onweer cn moesten, om dit te ontwijken, zeer hoog vli gen. Zij maakten toen een bochr naar het Zui den over het Konaal, in de hoop daar beter weer te zullen treffen. Toen zij Dortmund na derden, werd het weer beter, maar nadat zij deze stad hadden verlaten, raakten zij bij ge brek aan Duitsche kaarten van den juisten weg of. Ook na het vertrek uit Eisleben, waar zij 100 liter benzine kregen, konden zij dc juiste richting niet vinden. Gelukwenschen van den Duitschcn gezant te Washington. Von Maltzohn, de Duitsche gezant, heeft een telegram met gelukwenschen gezonden aan mevrouw Chamberlin en aan mevrouw Levi aan Schurman, den Amerikaanschen gezant te Berlijn, waarin hij hem verzocht den vlieger en zijn begeleider in zijn naam geluk te wen- schen en er zijn vreugde over uitspreekt, dot die beide mannen op zoo schitterende wijze er toe bijdroegen den tijdsafstand tusschen Duitschland en Amerika te verkorten. Hun daad, aldus is dc Duitsche gezant van oordeel, zal het diplomatieke werk van toenadering tus schen de beide volkeren makkelijker maken. Gelukwenschen von Von Hin denburg cn Murx. B e r 1 ij n, 6 Juni. (V. D.) Rijkspresident Von Hindenburg heeft aan president Coolidge een telegram van den navolgenden inhoud ge zonden „Ter gelegenheid van de koene vlucht der twee 'Amerikaansche transatlantische vliegers Chamberlain en Levine, die door een groot- sche overwinning op tijd en afstand deh Oceaan wisten te overbruggen en daardoor twee volkeren nader tot elkander te brengen, is het mij een behoefte, U, Mijnheer den Pre sident. en het Amerikaansche volk mijn meest oprechte gelukwenschen te doen toekomen", (w.g.) Von Hindenburg. De rijkskanselier zond den vliegers den vol genden gelukwensch „Met de succesvolle be ëindiging van Uw moedige daad wensch ik U uit naam van de rijksregeering en mede uit naam van het Duitsche volk van harte geluk Uw buitengewone prestatie van te vliegen van de Oostkust van de Vereenigde Staten naar het hart van Duitschland is een groote schre de voorwaarts op den weg van de ontwikken ling van het luchtverkeer en de nieuwe vriendschapsbanden tusschen onze beide vol ken." (w.g.) Marx. H )ft DE KOENE VLIEGER CHAMBERLIN. Het verloop van den tocht. Over den Atlantischcn Oceaan. Chamberlin is in gezelschap van zijn mede reiziger Levine Za'erdagmorgen om 6.04 uur Amerikaansche tijd, <Li. II uur Ned. zomertijd, van het Roosevclt-vliegterrcin te New-York go- start. Om 12.10 uur (Amsterd. tijd) werd de Co lumbia van uit Nieuw Schotland gezien. Om 13.55 uur werd hei vliegtuig gezien op 30 mijl Oostelijk van Halifax, (N. Schotland), koersende naar St. Johns. Zaterdagavond 7 uur was Chamberlin op een afstand van 90 mijlen van Kaap Race. De Columbia werd om 3.30 uur nam. ge signaleerd op 360 mijl ten Westen van de Scilly-eilanden. D.d. 5 Juni werd uit Londen geseind De Columbia is over Plymouth vliegend ge zien hedenavond om 9.15 uur. Hij vloog zeer hoog en koerste in Oostelijke richting. Boven het Europeesche vasteland. De Columbia is Maandag om 12 uur Bou- logne-sur-Mer, begeleid door Engclsche vlieg machines, in Ooste'ijke richting overgevlogen. Een later bericht meldde het passeeren van Caen. Maandag om 3.20 vloog Chamberlin over Krefeld; om 5.45 over Gelsenkirchen, om 4 uur over Dortmur d. Boven laatstgenoemde plaats daalde hij tot op geringe hoogte en riep vragend „Naar Berlijn, naar Berlijn?" Daarop werd hem door dt vliegautoriteiten van de Dortmunder luchthaven door middel van pij len de richting naar Berlijn aangewezen. Dc aankomst te Berlijn wordt tegen acht uur verwacht. Berlijn in afwachting. Uit Berlijn wordt d.d. 6 Juni gemeld Ter begroeting ven Chamberlin en zijn met gezel is op het Tempelhof er vliegveld bij Ber lijn een vertegenwoordiger der rijksregeering en der Pruisische regeering, vele leden van het diplomatieke corps, alsmede een ontzaglijke menschenmenigte verzameld. 'Alle vliegtuigen der Lufthansa zijn in af wachting van Chamberlin opgestegen om hem tegemoet te Vliegen. Ze zijn zoo juist om 7.25 uur teruggekeerd. Bij Werder (in dc nabijheid van Potsdam), werd een vliegmachine op groote hoogte ge zien, die waarschijnlijk het Columbia-toestel Is. 7.45 uur voorm. De Amrikaansche vlieger Chamberlin is nog steeds niet aangekomen. De verschillende machines der Lufthansa cirkel den over de vlieghaven Tempelhof. De span ning onder de steeds aangroeiende menschen menigte is tot het hoogste gestegen. Een noodlanding bij Halle. Chamberlin maakte na een vlucht van 43 uren een noodlanding in de nabijheid van het station Helfta bij Eisleben. De oorzaak der landing was gebrek aan ben zine. Om 9.35 uur v.m. steeg Chamberlin weer op. In een ander telegram wordt nog medege deeld, dat deze daling om 9 uur geschiedde. Is dit tijdstip juist, dan is Chamberlin nage noeg 46 uur aan één stuk in de lucht ge weest. Eisleben ligt ten Westen van do stad Halle In de provincie Saksen. Een tweede noodlanding. Een V. D.-telegram d.d. gisteren meldt Chamberlin had vanmorgen Duitschland bereikt, doch door mist en regenbuien in zijn oriëntatie bemoeilijkt, was hij gedwongen om 9 uur een noodlanding in Eisleben nabij Ha le te maken. Hij steeg om 9 35 uur weer op met bestemming voor Berlijn, maar hij moest om streeks 12 uur wegens benzinegebrek weer een noodlanding in Kottbus maken, wdorbij de propeller brak. Chamberlin is aangekomen, Chamberlin werd nummer twee; Chamberlin dacht; duizend deksels Kan ik óók niet over zee? Chamberlin kroop in zijn toestel. Eventjes vóór dat-ie ging Kreeg hij nog een medevlieger: Die wou luchtverandering. Chamberlin is aangekomen, Nummer twee von Overthere. Kunnen we het nog wel zeggen; New York nou dèt is zoo ver! Lang zal het nu niet meer duren Of men vliegt de wereld rond. Boven is wat nieuws te leeren, Wat beleef je op den grond Eventjes een Oceaonvlucht, Derde klasse buurtverkeer Shoppen, movies een retourtje 'k Ben er met een weekje weer. Later leeren z' op de scholen: Onze bct-overgrootpapa Ging per stoomschuit (stel je voor zeg Naar 't dichtbije Amerika. PIMMY. Mevrouw Chamberlin en mevrouw Levine komen naar Europa. Mevrouw Chamberlin heeft aangekondigd, dat zij voornemens is Dinsdag met de Bcren- garia naar Europa te vertrekken. Mevrouw Levine komt ook haar man achterna en hoopt mevrouw Chamberlin te kunnen vergezellen. Mevrouw Levine heeft aan haar man het vol gende telegram (aan de goede zorgen van ge zant Schurman te Berlijn aanbevolen) gezon den: „Ik volg je vlucht met gebed, liefde, trots en vertrouwen. Ik kom je tegemoet." No het onverwachte vertrek van Levine had zijn vrouw gezegd: „Als ik geweten had, dat mijn man voornemens was mee te vliegen, zou ik het hem nooit hebben toegestaan, maar nu het eenmaal zoo gegaan is, ben ik trotsch op hem." Naar de New York Herald Zondagochtend meldde, was mevrouw Chamberlijn aanvanke lijk voornemens geweest met haar man mee te gaan. Op het laatste oogenblik was haar moe der echter plotseling ongesteld geworden, waarop de dochter ha^r voornemen opgaf. Zij seinde gisteren aan haar echtgenoot: „Heil de Columbia, mijn wonderbaarlijken jon gen en Levine. Ik kom zoo gauw mogelijk bij je." Het record. De landmeetkundige dienst van de Ver. Sta ten heeft berekend, dat Chamberlain op zijn vlucht New YorkEisleben 3905 mijl heeft afgelegd, tegen Lindbergh op zijn vlucht New YorkParijs 3610 mijl. Men seint ons uit Kottbus d.d. 7 Juni Hedenmorgen zou het vliegtuig van Cham berlin, dat in den afgeloopen nacht gerepa reerd is, worden gesleept. Het vertrek naar Berlijn zou hedenmiddag plaats hebben. De belangstelling in Nederland. Evenals bij de vlucht van Lindbergh bestond er thans weer buitengewone belangstelling in Nederland voor de prestatie van Chamberlin, aldus het Hbld. Waalhaven was voorbereid en den geheelen nacht op haar qui vive, maar ook Schiphol bleef waken en was gedeeltelijk verlicht In den nacht van Zondag op Maandag heb ben wij het vliegstation bij Amsterdam eenige malen informaties gevraagd of er misschien iets naders bekend was omtreet de route, die Chamberlin genomen had Mei» wist ons onge veer 1 uur 's nachts slechts mede tc deelen, dat de Amerikaan ongeveer half elf boven de Normandische eilanden gesignaleerd was, doch officieel werd dit bericht niet bevestigd. Het is natuurlijk niet uitgesloten, dat Cham berlin boven die eilanden geweest is, doch dan heeft hij een grooten omweg gemaakt, omdat hij langen tijd de Fransche kust heeft moeten volgen om boven Boulogne sur Mc-r te komen om vervolgens dwa*s over NoorJ-Franki ijk en België te vier uur s nachts Dortmund te pas seeren. Vast staat, dat Chamberlin niet boven Ne derland is geweest, hoewel di' zeer goed rr.o- gelijk was, omde* de Amerikaan boven Ply mouth is gesignaleerd. Ook werd door Waalhaven en Schiphol met de mogelijkheid rekening gehouden, dat Cham berlin wegens gebrek aan benzine gedwongen was in Nederland te dalen. Deze berekening ging zooals thans wel blijkr niet op, om dat Chamberlin toer. nog veel benzine in voor raad had. Ongetwijfeld zullen echter Zondagavond om streeks twaalf uur vele Amsterdammers en bewoners van andere steden in Nederland hun ooren gespitst hebben om te luisteren of er een vliegtuig in de lucht zat I lederen avond CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer Het aangewezen deskundig adres voor in alle soorten. ERNSTIG VLIEGONGELUK. Uit Bournemouth wordt d.d. 6 Juni bericht: Eskaderleider Longton, én van de beste en bekendste Engelsche vliegers en een andere vlieger werden gedood na een botsing tusschen twee vliegtuigen in de lucht. Dc toestellen na men deel aan dc wedstrijden, die werden ge houden en bijgewoond door duizenden toe schouwers. De vliegtuigen stortten neer en gin gen in vlammen op. DUITSCHLAND. BRUTALE AANVAL OP EEN CONDUCTEUR. Jena, 4 Juni. (H.N.) In den afgeloopen nacht hebben 2 onbekenden aan een eindsta tion van den tram, toen de conducteur bezig was een beugel van een wagen te trekken, dezen aangevallen. Zij losten cenige revolver schoten op hem, ontrukten hem zijn geldtasch en vluchtten vervolgens in de richting van Kunitz, waar zij in dc Saaie sprongen, de ri vier overzwommen cn zoo wisten te ontkomen. De conducteur is levensgevaarlijk gewond. EEN INBRAAK MET TRAGISCHE GEVOLGEN. B e r 1 ij n, 4 Juni. (H.N.) Een ernstige in braak, gepaard gaande met geweldpleging, heeft volgens de B. Z. vannacht in de Halle- schestraat te Berlijn plaats gehad. Het aldaar wonende echtpaar Schieschker ontwaakte, doordien er inbrekers in de woning waren. Er ontstond een worsteling, waarbij dc man door de inbrekers met een mes gestoken werd. De vrouw sprong in haar angst uit het raam van haar woning, die op de Ie verdieping is legen. De beide echtelieden zijn ernstig wond naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn ontkomen. Voor hun arrestatie is een hoo- ge belooning uitgeloofd. DE CYCLOON IN WEST-DUITSCHLAND. Steunverleening. B e r 1 ij n, 6 Juni. (V. D.) Rijkspresident Von Hindenburg heeft een hedrag van 200.000 R.Mk. beschikbaar gesteld voor do slachtoffers van den cycloon in N.W.-Duitsch- "land. BELGIE. DE ROTARIËRS. Opening van het 18c congres. Te Ostende is Pinkstermaandag de conventie der rotariërs in tegenwoordigheid van ver scheidene duizenden rotariërs en andere ge- noodigden plechtig geopend. De koning sprak in het Engelsch een rede uit, waarin hij zeide, dat hij sterk getroffen was door de opmerke lijke kracht, die uitging van het Rotary-insti- tuut. Het stond bij hem vast, dat zijn invloed zou toenemen. Het in practijk brengen van den „gulden regel" in de persoonlijke en zakelijke betrekkingen en het sociale leven kweekte den burgerzin, die het zoo moeilijk, maar niettemin noodzakelijk was te onderhouden, want deze was de grondslag van alle goede regeering. De vriendschap in de internationale betrekkin gen kon worden bevorderd door den geest van vriendschap in den internationalen handel. De koning verklaarde daarna het 18e rotary-con- gres voor geopend. FRANKRIJK. CHAMBERLAIN IN BRIDES LES BAINS. P a r ij s, 5 J u n i. (V. D.) De Britsche minis ter van buitenlandsche zaken sir Austen Chamberlain is te Brides les Bains aange komen. ENGELAND. HET ENGELSCH-RUSSISCHE CONFLICT. De Russen te Berlijn aangekomen. Berlijn, 4 Juni. (H.N.) Het personeel van dc Russische diplomatieke missie en van de handelsvertegenwoordiging te Londen is te Ber lijn aangekomen. Het grootste gedeelte van hen vertrekt verder naar Moskou. Kintsjoek blijft echter voorloopig te Berlijn. POLEN. EEN KRUITHUIS IN DE LUCHT GEVLOGEN. Enkele honderden gewonden. Zondagmorgen had te Tonie, bij Krakau, een hevige ontploffing plaats in een kruitmagazijn. Overal in Krakau werden de vensterruiten verbrijzeld, terwijl vele huizen werden bescha digd, o.a. de zetel der autoriteiten van het wojwodeschap en de chirurgische kb'niek der universiteit. Glassplinters wondden een hon derd personen. Op de plaats der ontploffing zelf werden verscheidene personen ernstig ge kwetst. Tonie ligt tien K. M. van Krakau af. Des niettemin werd fn laatstgenoemde stad de ontploffing zeer yoëd waargenomen. De eer ste indruk, dien C* bevolking kreeg, was di^ van een aardbeving. Nadere berichten melden, dat de ontplof- fing op twee punten plaats had. De voor naamste ontploffing had plaats om half elf in het fort Witkowice,, waar van 133.000 K.G. geschut-munitie 40.000 K.G. in de lucht vloog. Een aantal huizen in Witkowice en den omtrek werd hoost totaal vernield. Eén soldaat, die op wacht stond, werd ge dood, meer don tochtig burgers werden ern stig gewond. In totaal kregen meer dan drie honderd personen kwetsuren, meerendeels aan de oogen. De slachtoffers zijn voornamelijk kinderen in een osyl te Witkowice en zieker» in de hospitalen. De bevolking heeft het terrein der explosie ontruimd. De plaats der ontplof fing is met een militair cordon omgeven. De ontploffing zou te wijten zijn aan de chemische ontbinding van meer dan tien jnai oudo Oostenrijksche ontplofbare stoffen, die in een kruitkelder lagen opgetast. Een buitengewone kabinetsraad besloot tot het verleenen van steun aan de slachtoffers van de ontploffing en wel met een half mrl- iioen zloty. De vicc-premier Bartel is naar Krakau vertrokken. Nadere berichten. Arrestaties. Uit Warschau wordt d.d. 6 Juni nog gemeld dat het aantal dooden twee of drie bedraagt Er zijn 356 menschen gewond van wie 30 zwaar. Ofschoon de oorzaak waarschijnlijk gezocht moet worden in zelfontbronding vari een voorraad oud kruit, zijn enkele verdachte personen aangehouden, daar de mogelijkheid van een misdadigen aanslag niet geheel is uit gesloten. TURKIJE. DE BETREKKINGEN MET RUSLAND. Zondag had te Angora de uitwisseling plaats van de ratificaties der verdragen van handel en scheepvaart tusschen Turkije en de Russi sche radenregeering. ROEMENIE. DE KABINETSCRISIS. Een nieuwe' regecring. De sa menstelling van het concentratie- kabinet. Aangezien generaal 'Averescu niet in staat was een nationale regeering te vormen, ver zocht hij den koning hem van zijn opdraOht te ontslaan. De koning droeg daarop Barboe Stirbey de vorming van een nationale regce- ring op, die hierin ook inderdaad slaagde. Het nieuwe kabinet is als volgt samengesteld: Stirbey, president van den minist^-aad, mi nister van binnenlandsche zaken, ad interim buitenlandsche zaken Adgetoian, domeinen; ad interim industrie Stelian Popescu, justitie f Lupu, onderwijs, ad interim openbare ge zondheid Lapedatu, eeredienst Generaal Angelescu, oorlog Dimitriu, verkeerswezen Capitanescu, onder-secretaris van binnen landsche zaken. Het parlement zal worden ontbonden. Bin nen dertig dogen zullen nieuwe verkiezingen plaats hebben Het kabinet werd aangevuld door de vol gende benoemingen Propovici, financiën Junian, arbeid Habilla, openbare werken Severdan, onder-minister van buitenlandsche zaken. Deze ministers werden aangewezen door do nationale boerenpartij, die zich heeft aangeslo ten bij het concentratie-kabinet. Nu het kabinet definitief is samengesteld, is het parlement ontbonden. De nieuwe verkiezin gen zijn vastgesteld op 7 Juli. Het Dar- lement komt 27 Juli bijeen. ZUID-SLA VIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. De Zuid-Slavische zaakgelastigde verlaat Tirana. Do Zuid-Slavische zaakgelastigde te Tirana is Zaterdagavond uit Durozzo vertrokken. Hij scheepte zich met het personeel der legatie in aan boord van een Zuid-Slavisch schip met bestemming naar Kato. Zijn vertrek zou ver band houden, met het feit, dat de Albanee- sche regecrig de voorwaarden, door de regce- ring te Belgrado in haar tweede nota gesteld betreffende do arrestatie van don tolk der le gatie van Zuid-Slevië niet heeft aanveard. Albanië licht den Volkenbond in» In een long telegram aan den secretaris-ge neraal van den Volkenbond zet de Alb?nee- sche regeering hot geval uiteen van deó Al- banecschen onderdaan, in wiens woning bij een huiszoeking compromitteerende documenten werden gevonden. Zij zegt, dot de Albonee- sche regeering heeft getracht de zaak in een geest van buitengewone inschikkelijkheid te onderzoeken, maar gestuit is op een onver zoenlijkheid van de regeering te Belgrado, die tenslotte de leden der Zuid-Slavische legatie terugriep.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1