L J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" BUITENLAND. TTE." Verhuring van Lips safe-loketten Bëüthner Perzina L. KLE 25e Jaargang No. 296 «lllWUISPIUSc;,^^ PRIJS DER ADVERTENTIEH met Inbegrip van «ca EERSTE BLAD. Zomer Bont Kraagjes Gazelle en Emit. Slangenvel Groote keuze in Pluche Randen. HEISS8 REICHMANN. fLV. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% Ufrechfschestr, 44 BINNENLAND. Idem franco per potl f 3L~~# per week (met gratis Yonekerimg tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke f 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 17 Juni 1927 i» DIRECTEUR-UITGEVER: t. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N* 47010. Tfcu. INT. 613. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucfdadigheids-adveitentiën voor de belli der prijs Voor handel en bedrijf bestaan tear voordeeligc bepalingen voor het adverteeren. Eene circulaire, bevattende d» voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE RAADSVERGADERING. De Nederlandsche Minister van Buitenland- sche Zaken, Beelaerts van Blokland, heefl gister het rapport van de oecor.omische we reldconferentie uitgebracht, hetwelk door Sf ia- loj-ï» voor aanneming aanbevolen werd. Er zou echter om 6 uur nog een nieuwe zitting gehouden worden, waarin verschillende spre kers, op voorstel van Benesj. nog gelegenheid 7ul)cn krijgen hun opmerkingen te maken Strcsemann verklaarde daarop nog dat de oeconomische weieldconferentie zeer vei- dicnstelijken arbeid volbracht had hij hoopte dat de regeeringen de besluiten der conferen tie niet met „platonische liefde" zouden be handelen, mnar integendeel zorg dragen tot zij levensvatbaarheid verkregen en tot uitvoe ring kwamen. Stresemann hoopt dan dat vele regceringen het voorbeeld van de Belgische rcgecring zullen volgen, en ook de verschil lende organen van den Volkenbond het initia- tiek zullen nemen om de besluiten uit te voe ten Een verklaring van ministei Beelaerts van Blokland. Bij de besprekingen, die gistermorgen in den Volkenbondsraad over de economische conferentie gehouden zijn, heeft onze minister van Buitenlandsdhe Znken, Beelaerts van Blok land de volgende verklaring afgelegd „Ik verheug mij, mij te kunnen aansluiten bij de lofredenen betreffende de werkzaamheden der economische conferentie, die zoo juist dooi de zeer geachte rapporteurs geuit zijn De openbare meening in mijn land heeft met grootc voldoening geconstateerd, dat de economische ontwapening, verkondigd door de in de conferentie aangenomen resoluties, nieuwe schrede is naar de bevestiging der goede verstandhouding tusschcn de volken, die één der voornaamste waarborgen voor den wereldvrede vormt. De Nederlandsche regeering is vast be sloten, de door de conferentie opgestelde aan bevelingen en de maatregelen, noodig om cr de uitvoering van te verzekeren, aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Mijn re geering zol de voltooiing dezer taak mot des te meer locwijding ter hand nemen, omdat ?ij zich tot nu toe ondanks toenemende moei lijkheden steeds heeft laten leiden door de beginselen, die de basis vormen van de aan bevelingen der conferentie. De fdgemcena goedkeuring, die deze beginselen te Genève ondervonden hebben, rechtvaardigt de hoop dat weldra de tijd der theoretische onderhan delingen gevolgd zal worden door een tijdperk van practische verwezenlijking. DE INTERN. ARBEIDSCONFERENTÏE, Genève, 15 Juni. (Msb.) De internatio_ nale srbeidsconferentie heeft heden defini tief bij de eindstemming in tweede lezing aan genomen de ontwerpconventie inzake ver plichte ziekteverzekering van industrieele cn commercieele arbeiders en huispersoneel met zeven en negentig tegen negen stemmen. Nederlandsche regeeringsgedelegeerden stem den, evenals Maandag bij de eerste lezing, tegen. De werkgeversgroep had ditmaal haar leden vrijgelaten, te stemmen onder eigen verant woordelijkheid. De Nederlandsche werkgever, Regout, stem de tegen. De conventie inzake verplichte ziektever zekering van landbouwarbeiders werd aange nomen met vijf cn tachtig tegen negen stem men. De aanneming dezer conventie is voor de internationale arbeidsorganisatie een succes een troost na de mislukking der besprekin gen over de vrijheid van de vakverecniging, welk onderwerp heden met zes en zestig te gen acht en twintig stemmen definitief van de agenda der conferentie van dit en het volgend jaar is afgevoerd. Genève, 15 Juni. (Msb.) De internatio nale arbeidsconfercntie heeft heden aangeno men met zestig tegen vier en twintig stemmen he' voorstel ven den Zwitserschen arbeiders* vertegenwoordiger, Schurch, om op ce egenda van een der volgende arbeidsconfercn» ties te plaatsen het onderwerp de arbeidstijd der niet onder de Washingtonsche conventie vallende arbeiders, vooral der handelsbe dienden. Bij de discussie herinnerde Scrrarers aan de conferentie, verleden week te Amsterdam gehouden, der internationale federatie van vakbonden der christelijke bedienden, die den wensch uitsprak, dat de international aibeids organisatie zich meer om hun lot bekomme ren zou en in het bijzonder de .nlcmationale regeling van bun arbeidstijd ter h' d zcj nc- men. Serrareris ondersteunde derhalve warm hel voorstel van Schurch en verzekerde, dat niet alleen de christelijke bedienden doch nlle christelijke arbeiders de bennndeling dezer kwestie op een der eerstvolgende arbeidscon- ferenties met vreugde zouden begroeten. Vrijwel geëindigd. Genève, 15 Juni. De internationale ar- beidsconferentie heeft haar werkzaamheden zoo goed als beëindigd. Zij besloot op de agenda voor de eerstvolgende zitting te plaatsen de vaststelling der minimumloonen in industrieën, waar de organisatie van beambten en arbeiders onvoldoende is en de loonen buitengewoon laag zijn, met name voor de huisindustrie. Er werd een vragenlijst goedgekeurd, die aan dc regee- ringen zal worden gezonden. Donderdagmorgen (heden) zal de voorzitter zijn sluitingsrede houden* DUITSCHLAND. DUITSCHLAND EN RUSLAND. De Poolsche kwestie. De terroristische executies. B e r 1 ij n, 16 Juni. (V. D.) Tusschen den Duitschen ambassadeur graaf Brockdorff Rant- zau, die evenals Tschitscherin te Berlijn ver toeft, en den Russischen volkscommissaris voor buitenlandsche zaken, hebben gedurende de laatste dagen besprekingen plaats gehad over de vele executies van politieke gevangenen in Rusland gedurende de laatste weken. De be sprekingen, die eer. vriendschappelijk karakter droegen, werden ook bijgewoond door den Russischen ambassadeur te Berlijn en eer» hoogen beambte van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken. Tsjitsjerin heeft gisteren een afscheidsbezoek gebracht aan rijkskanselier Morx. Woensdag heeft de Russische volkscommissaris van bui- tenlundsche zaken een onderhoud gehad mei grèaf Brockdorff-Rantzau, gezant tc Moskou, die zijn vacantie in Duitschland doorbrengt Bij deze gelegenheid zou Tsjitsjerin op de hoogte zijn gesteld van de besprekingen, die te Genève hebben plaats gevonden. Het rijksde partement van buitenlandsche zaken heeft overigens ook de roodige inlichtingen verstrekt aan Krestinski, den sovjet-gezant te Berlijn cn hierbij dezen zoowel als Tsjitsjerin opmerkt zaam gemaakt op de ernstige bezorgdheid van de Europeesche mogendheden ten opzichte van de Poolsche problemen in het buitenland. Voorts werd van Duitsche zijde de aandacht van Tsjitsjerin en Krestinski gevestigd op dei. indruk, dien de executie van de politieke ge vangenen in Rusland te Genève heeft gemaakt. Daarbij werd er op gewezen, dat dc sympa thieën voor Rusland er zeker niet beter op wor den zullen, indien door een ultimatief optreden der sovjet-regeering het Russisrh-Poolsche con flict nog zou worden verscherpt. De Duitsche liga voor mcnschcnrechten heeft een motie goedgekeurd tegen dc executies van politieke misdadigers in Rusland. DE ARBEIDSCONFLICTEN. B c r I ijn, 16 Jun i. (Hbld.) De Duitsche bladen publiceeren alarmcerende berichten over de ontwikkeling van het loongeschil1 in de Duitsche Rijnscheo-pvaart. De „Vossische Zeitung" heeft den indruk, dat in alle stilte een staking wordt voorbereid en de „VoTwarts" van hedenavond geeft dit onomwonden toe. De Deutsche Verkehrsbundstoot reeds ge durende gertiimen tijd in voortdurend contact met den Ncderlondschen Transportarbeiders- bond cn do Fransche en Belgische bonden, die eveneens een loonactie voeren. Doel dezer besprekingen is een gemeen schappelijke actie van alle bij dc Rijnschcep- VAart betrokken organisaties, ten einde betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. ENGELAND. DE TERUGREIS VAN DEN HERTOG VAN YORK. Londen, 16 J u ft i. (V. D.) De hertog en hertogin van York zijn gistermorgen met de „Renown" van Port Said naar Malta vertrok ken. Zij worden tegen het einde van dc maand in Engeland terugverwacht. HET LAGERHUIS De terechtstellingen in Rusiond Londen, 15 Juni. (H. N. draadloos). Een lid van dc labourpartij stelde heden in het lagerhuis de vraag, of een der 20 Russen, die onlangs geëxecuteerd zijn geworden, spion van de Britsche regeering is geweest. Locker Lampson, onder-secretaris van bui tenlandsche zaken, verklaarde met nadruk dat dit geenszins het geval is geweest. Hij sloot zich in dit opzicht aan bij hetgeen de zaakgelastigde van Engeland te Moskou eeni- ge dagen geleden aan de pers heeft ver klaard. Locker Lampson antwoordde aan een an der lid van dc labourpartij, dut ieder initiu» tief, dat ten doel heeft de Engelsch-Russischc betrekkingen te verbeteren, behoort uit te gaan van de sovjet-regeering, welker vijan delijke gezinheid der Britsche regeering ge noopt heeft, de diplomaiekc betrekkingen te verbreken. Hij voegde hieraan toe, dat de sovjetregce- ring volkomen op de hoogte was van het feit, dat Engeland geneigd is, voorstellen in op- bouwenden zin in overweging te nomen, maar dat in de allereerste plaats Rusland zich be hoort te onthouden van propaganda tegen Engelönd. In antwoord op een vraag omtrent China verklaarde Lcker Lampson, dat de maritieme overheden gezamenlijk met den Britschen ge zant toestemming gegeven hebben, dat Brit sche onderdanen, waaronder ook eenige vrou wen gedurende de zomermaanden naar Han kow mogen terugkeeren, mits zij verblijf hou den binnen het Britsche gedeelte. Britsche troepen zijn gezonden naar Tiensin en Peking overeenkomstig het besluit, dat ge nomen is door Groot Brittonnië en dc andeze mogendheden met de Chinecsche regeering in September 1901. Op een vraag of alle mogendheden die be lang hebben in het verre Oosten thans een politiek van non-interventie in Zuid-Chince- sche zaken zullen volgen, verklaarde Locker Lampson, dat hij hieromtrent geen inlichtin gen kon geven, hoewel deze politiek door de Briische regeering wordt gevolgd voor zoo ver het mogelijk is. Het antwoord op een vraag of de kwestie die tusschen Albanië en Joego Slavic is ge rezen, voor den volkenbond zal worden ge bracht, zeide Locker Lampson dat Chamber lain die thans te Genève vertoeft, zonder tw'i- fel zijn best zal doen, om een bevredigende oplossing te vinden. RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Lringestraat 49 lederen avr nd CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer voor Amerstoor; en Omstreken Isngegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT LLOYD GEORGE. De liberale campagne in Schotland. Londen, 16 Juni. (Hbld.) Lloyd George is met een klein gezelschap te Aberdeen aan gekomen om de liberale campagne in Schot land te openen. Hij werd aan het station door een groote menigte opgewacht, die hem geest driftig toejuichte en zoodanig opdrong, dat hij onder politiegeleide naar zijn auto moest wor den gebracht. Hedenavond zal hij in Aberdeen een massa vergadering toespreken. Tot de aanwezige journalisten zeide hij Ik ben voornemens mij in het vervolg meer op Schotlund tc concen- treeren. Ik ben cr van overtuigd, dat met hord werken Schotland weer voor het liberale be ginsel kan worden veroverd. DE IERSCHE VERKIEZINGEN. De einduitslag. Londen, 16 Juni Dc einduitslag van de algemeene verkiezingen in den Ierschen Vrij staat is als volgt: regeeringspartij 48 zctcis, republikeinen (De Valera) 44, arbeiders 22, boeren II, nationale bond 8, Sinn Fein 6, on- afhankelijken 15. NA DE VERKIEZINGEN IN IERLAND. Een verklaring van dc Valera. Dublin, 16 Juni. De Valera, dc leider der republikeinen in den Ierschen Volksraad, heeft verklaard dat dc leden zijner partij in geen geval den eed van trouw aan den koning zullen afleggen. Wij willen slechts trouw aan het Iersche volk beloven, zeide hij. DE KERSEN-INVOER UIT FRANKRIJK. Londen, 16 Juni. (V.-D.) In het Lager huis heeft de minister van landbouw meege deeld, dot dc invoer van kersen uit Frankrijk voor de rest van het seizoen verboden is ge steld, wijl er insecten in de vruchten voor komen. DENEMARKEN. BELANGRIJKE BEZUINIGINGEN. Vereenvoudiging der buiten landsche vertegenwoordiging. Kopenhagen, 15 Juni. Een com missie van het folketing heeft rapport uitge bracht over het regeeringsvoorstel tot vereen voudiging van den buitenlandschen dienst, zoowel in Denemarken als in het buitenland. De commissie stelt voor, den gezant in Tur kije, met zetel te Angora, ook te accreditee- ren in Bulgarije en Griekenland. Het gezant schap in Siam zou worden afgeschaft en de gezant in China zou tevens in JapA en Siam worden geaccrediteefdv Polen cn Tsjecho-Slowakije zouden één ge zant hebben met zetel te Warschau; Neder land en Zwitserland zouden één gezant hebben met zetel te 's-Grovcnhage Verder wordt voorgesteld, de vertegenwoor diging in Oostenrijk, Hongarije en Egypte bij bijzondere wetten te regelen; de pers-attaché's te Londen, Berlijn cn Parijs zouden worden gehandhaafd. Dc commissie beveelt ook enkele vereen- oudigingen in den consulaircn dienst en in het departement van buitenlandsche zaken aan. De bezuiniging, uit deze voorstellen voort vloeiend, worden op een millioen kronen ge raamd TSJECHO-SLOWAKIJE. COMMUNISTISCHE PROPAGANDA. De „Narodni Lis y" te Praag verneemt uit Eratislava, dat de autoriteiten in Trnava een geheime communistische school ontdekt heb ben, waar de jeugd les kreeg in terroristische praktijken cn spionnage Volgens hetzelfde blad zijn den laatsten tijd talrijke joden uit Rusland naar Slowakië ver huisd, vermoedelijk in verband met de jongste gebeurtenisser in sovjet-land. De „Yenkow" maakt melding van de oprich ting te Praag van een communistische druk kerij in een particulier gebouw. Deze installa tie zou den bolsjewisten 20 millioen kronen hebben gekost, zegt bet blad. POLEN. KOWERDA TOT LEVENSLANG VEROOR DEELD. Een verzoek om dc 'tref tot 15 jaar te Verminderen. Warschau, 16 Juni. Omtrent het proces tegen Wojkof's moordenaar, Koweida, kan nader worden gemeld, dat de buitengewone rechtbank om 12.30 's nachts het vonnis heeft geveld en Kowerda veroordeeld heeft tot le venslange gevangenisstraf met ontzegging van elle rechten. De rechtbank besloot echter bi? den president der republiek het verzoek in te dienen deze straf in 15 jaren gevangenisstraf tc veranderen Zeer mild zeggen de Russen Naar uit Moskou gemeld wordt heeft het vol gons Russisch oordcel zeer milde vonnis inzake den moord op den sovjet-gezant Wojkof aldaar dc noodige beroering gewekt. Een dergelijks buitengewone rechtbank, aldus wordt verklaard, had nimmer een dergelijk vonnis mogen vellen, daar een „standgerecht" slechts tot vrijspraak of terdoodvefoordceling mag concludeeren. Na- dot de rechtbank uitspraak had gedaan is do ex-zaakgelastigde der sovjets te Londen Rosengoltz, die als getuige in: het proces ge hoord werd, onmiddellijk naar Moskou vertrok ken; ook de Worschausche zaakgelastigde LOjupof werd naar de Russische hoofdstad ont boden. De Moskouschc communistische organi saties eischen van de regeering, dat zij te Warschau zol aandringen op fusilleering van Kowerda. RUSLAND. DE ENGELSCHE CONSUL TE WLAD1WOSTOCK. Manilla, 16 Juni. Paten, dc Engelsche consul te Wladiwostok en zes andere Engel- schen uit die stad zijn uitgewezen en op een vrachtschip hierheen gekomen, waar zij op de orders van de regeering wachten. EEN DOODVONNIS TE KROONSTAD. Moskou, 16 Juni. De militaire en maritieme rechtbank van Kroonstad heeft commandant Klepikoff, oud-bevelhebber van een oorlogsschip dei Baltische vloot, als schul dig aan spionage voor Engeland, ter dood ver oordeeld. Negen medeplichtigen werden ieder tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens een later telegram is ook Klepikow's vrouw tot drie jaren hechtenis veroordeeld. Het Russische Nieuwsagentschap seint ook, dat Klepikow alles bekend heeft, STORMEN EN WOLKBREUKEN. Groote schade. Men seint uit Moskou d d. 15 dezer In 59 districten ven Wit-Ruslond hebben stormen en wolkbreuken gewoed, die groote schade aan velden en gewassen veroorzaakt hebben. Volgens een voorloopig bericht werden 33.000 H.A. bezaaid land volkomen verwoest en 110 bruggen vernield. In den nacht van 15 Juni werd Minsk door een wolbreuk geteisterd, die groote schade oanrichte. CHINA. DE BRITSCHE LEGATIE. Nog geen vertrek uit Peking. Londen, 16 Juni. In het Engelsohe La gerhuis werd de vraeg gesteld, of de verplaat sing der Britsche legatie te Peking naar een veiliger plaats door de Britsche regeering over wogen wordt. Locker Lampson, de ondersecretaris van bui tenlandsche zaken, verklaarde, dat de regee ring aan deze aangelegenheid voortdurend aandacht schenkt, doch dat het op het oogen- blik niet in het vooi nemen ligt hiertoe over te gaan. TSJANG TSO LIN. Opperbevelhebber van het anti-roode leger. Peking, 16 Juni. Tsjang Tso Lin en de andere Noordelijke generaals hebben een com muniqué laten verschijnen, waarin zij mede- dcelen, dat Tsjang Tso Lin opperbevelhebber van het leger tegen de bolsjewiki geworden is. WELLINGTON KOO Peking, 16 Juni Thans wordt me degedeeld, dat Wellington Koo definitief ontslag heefr genomen als minister ^an bui tenlandsche zaken en als eersto minister ad interim. DE MOORD DOOR DEN GRONINGSCHEN TYPOGRAAF. Dc zaak in hooger beroep voor het Hof te Leeuwarden. Twaalf jaar gevangenisstraf geëischt. Voor het gerechtshof te Leeuwarden heel» gediend de zaak tegen den Groninger typo graaf W. S., oud 29 jaar, die cr van beschul digd weid, dat hij op Vrijdag 10 December 1926 in een gang naast dc drukkerij van de firma J. B. Woltcrs aldaar, den chef dier fir ma, Joh. Schot, na kalm beraad en rustig overleg met een scheermes zoodanige bloe dende verwondingen heeft toegebracht, dat deze aan de gevolgen daarvan eenigen tijd la ter is overleden. Voor de rechtbank te Groningen werd te gen beklaagde den 9dcn April j.l. een gevan genisstraf van 12 jaar geëischt, terwijl hij tot 7 jaar werd veroordeeld. Van dit vonnis was bekl. in appèl gegaan. Uit het getuigenverhoor blijkt, dat dc verhouding van bekl. tot zijn slachtoffer niet kameraadschappelijk was. Bekl. zegt, spijt te hebben van zijn daad en zich et overigens niets meer van te herinneren. De psychiater dr. Westerhuis, te Leeuwav den, die een onderzoek naar bekl/s geestver* mogens heeft ingesteld, merkte op, dat vol gens zijn mecning, bekl. iemand is, wiens ge moedsleven geen groote rol in zijn bestaan speelde, en dat zijn emotionaliteit zeer gering genoemd moGt worden zijn reacties waren heftig. De mogelijkheid van abnormale afwij kingen in een beginstadium zijn echter niet uitgesloten. De procureur-generaal, mr. Scheefhalsz, requisitoir nemende, meende, dat beid. ver schillende zaken, om. zijn gcheugenloosheid, simuleert. Concludeerende eischte de proc.- gencraal vernietiging van het vonnis van de rechtbank te Groningen en veroordeeling van bekl. tot een gevangenisstraf van 12 jaar. DE KNOEIERIJEN BIJ DE HOLL. HANDELSBANK De ex-directeur voor dc recht bank. Voor de rechtbank te Haarlem werd gisteren behandeld dc zaak tegen S., den vroegeren di recteur van de Hollandsche Handelsbank te Haarlem, beschuldigd van het plegen van ver schillende 'verduisteringen in zijn qualiteit van directeur der bank. Gelijk men "Zich zal herinneren, werd aan deze bank 23 Maart j.l. surséance van be taling verleend. Uit het onderzoek van de bewindvoerders bleek toen, dat de zaken door de Hollandsche Handelsbank eigenaardig gevoerd waren. Er waren verschillende groote credieten verleend zonder voldoende onderpand, terwijl ook bleek, dat een der directeuren, de heer J. S., ge fingeerde rekeningen bij zijn bank had loopen, op welke rekeningen hij door ongunstige specu latie zeer veel verloren had.£ Het bleek, dat de crediteuren van de bank 952.000 te vorderen hadden, waartegenover debiteuren stonden tot een bedrag van 1.566.109, terwijl andere baten getaxeerd werden op 128.076. De debiteuren waren evenwel voor een groot deel niet solvabel, zoo dat vele vorderingen reeds dadelijk als verloren moesten worden beschouwd. De directeur stond als debiteur tc boek door verschillende ge fingeerde rekeningen tot een bedrag van 1.041.687, op welke vordering ongeveer 1.000.000 verloren werd geacht. Gisteren stond dc heer S. voor de rechtbank te Haarlem terecht. Hem werd ten laste gelegd dot hij te Haarlem omstreeks 31 Dec. 1914, in zijn hoedanigheid van directeur van de Hol landsche Handelsbank, rekening-courantboe ken van genoemde N. V. over het jaar 1914 valschelijk heeft opgemaakt, met het oog merk om ze als echt en onvervnlscht te gebrui ken, terwijl uit dot gebruik eenig nadeel kon ontstaan; dat hij als directeur van de N. V. opzettelijk vijf recepissen van obligaties van verschillende maatschappijen, ieder groot no minaal 1000, zich wederrechtelijk heeft toe- geeigend en voorts dut hij een onjuiste balans heeft opgemaakt, door verschillende niet be staande en onjuiste vorderingen te vermelden. Er was veel belangstelling op de zitting. Na dat de dagvaarding voorgelezen was, werd de verdachte door den president ondervraagd over de verschillende gepleegde feiten. De onjuiste boekingen gaf hij toe. Mr. Andringa, substituut-officier van Justitie, ging, nadat het getuigenverhoor was geëindigd, de geschiedenis van deze strafver volging na. Verd. heeft, om te trachten zijn slechte finan- cieele positie te redden, verschillende specular ties ondernomen. Of zijn mededirecteur en de commissarissen dit niet geweten hebben, wil ik aldus mr. Andringa buiten beschouwing laten, daarvoor haal ik mijn schouders op, maar als zij wat meer hun plicht hadden ge daan, dan zouden wij nu niet hier geweest zijn om deze zaak te berechten. Verdachte heeft het in hem gestelde vertrouwen schromelijk misbruikt; dat er zooveel vertrouwen in hem gesteld werd, had hem er juist toe moeten" brengen om de zaken van de bank nwwgezet en eerlijk te behandelen. Wat de strafmaat aangaat, merkt* wt O. M op, dat, toen verd. directeur der N. V. werd, hij een persoonlijke schuld aan de bank van Labouchère, Oyens en Co. moest overnemen van veel meer dan een ton. Zijn taak zou toen geweest zijn om, daar hij een inkomen had van' 10.000, sober te leven, om te trachten dl* schuld zooveel mogelijk te verkleinen. MonjE

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1