L. J. LUIJCX Zn. £fitma SH. SH. van (Raalte Zijden Stoffen. ABONRÏMENTSPRUS f" j voo,^r „DE EEMLANiDER" PRIJS DER ADVERTENTIE» EERSTE BLAD. BUITENLAND. 9hode=Artikelen ëjatneeringen 'Bonnetterie 9\i. 9/« van iRaalte Een Oud gebruik in eere hersteld. J. HamersveldJr. BINNENLAND. 25e Jaargang No. 298 foort 2.10, per mt*ndfOJ$, Idea Sranco per port f 5.per weck (met gratie wervekeriag tegen ongelukken) f 0.17®, afzonderlijke nummers 1 OA5. a a AMERSF30RTSCH DAG3LA0 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. ^HEMSCHE^L TV/AL 2 A. *OSTREKENINO N°. 47910 rtu INT 613. Maandag 20 Juni 1927 van l —4 regel» f 1.03 met inbegrip van eeo bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Ucfdadigheids-adveitentiên voor de bellf Her prils. Voor .handel e» bedrijf bestaan teer voordcchg? bepalingen voor het advcriecren. Hcne circulaire, bevattende 6» voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden VOLKENBOND. i' DE ZITTING VAN DEN VOLKEN- <f BONDSRAAD. Chumberlain bezoekt Strcscjnann. Genève, 18 Juni. (H. N.) Chamberlain bracht hedenmorgen om 10 uur een bezoek aan Stresemonn in het hotel, waar dc Duitsche dele» gatie is ondergebracht. Om half 12 was de con ferentie nog niet afgeloopen Vandervelde over dc resultaten van den Volkenbondsraad. Vandervelde heeft over de uitkomsten van den Volkenbondsraad gezegd Ondanks de pessimistische verwachtingen heeft dc raadszitting toch een kalm verloop gehad. Het feit, dat men weer spoedig de Sep- tember-vergadering heeft, stelde den Raad in staat een aantal moeilijke kwesties te verdagen. Een aantal gewichtige vraagstukken zijn even wel naast de eigenlijke raadszittingen behan deld, vooral in de bijeenkomst der zes mo gendheden. Er is nog al wat critiek uitgeoefend op die besprekingen en marge van de groote conferentie, maar het lijdt geen twijfel, dat ze toch zeer nuttig zijn. In den beginne was er een vrij onrustige stemming, maar bij het ein de der zitting was de stemming heel wat beter. De politiek van Locarno wordt voortgezet; de kwestie der vestingen in Oost-Pruisen is geregeld en binnen kort zal het Fransche bc- zettingscontingent waarschijnlijk verkleind wor den. Ook de kwestie der Duitschers in dc man- datenccmmissie zal spoedig geregeld worden. Vandervelde bleek verder groote beteekenis te hechten aan Stresemann s rapport over dc economische conferentie cn verwachtte, dat het geschil tusschen Zuid-SIavië en Albanië spoe dig door een interventie zal worden geregeld. Wat Rusland aangaat, verklaarde Vander velde alle berichten over het tot stand komen eener heilige alliantie tegen de sovjet-rc-publiek voor volkomen ongegrond. Alle regeeringen blijven vrij naar eigen goedvinden haar betrek kingen tot Moskou te regelen. DE GESCHILLEN TUSSCHEN POLEN EN DANZIG De indruk te Danzig van 't besluit ven den Volkenbondsraad. Danzig, I Juni. (M. N.) Het besluit van den raad van den Volkenbond, om dc beslis sing in dc verschillende vraagstukken, welke tusschen Polen en Danzig nog hangende zijn, uit te stellen, heeft tc Danzig groote teleur stelling veroorzaakt. Dc bladen te Danzig oefe nen op deze beslissing scherpe kritiek en zien daarin een bevoorrechting van Polen door En geland, welke uitsluitend aan overwegingen om trent den algcmcenen politieleen locstand is toe te schrijven. DUÏTSCHLAND. NOODWEER. Overstroomingen den bliksem. inslaan Bellijn, 18 Juni (H. N) Vrijdagnacht heeft zich boven Franken en Thüringen een hevig onweredr ontlast. Vooral het gebied van Coburg is daardoor hevig getroffen Op tal van plaatsen ontstonden oversti oomingen. Te Ebersdorf slceg d bliksem in een huis, dat ernstig beschadigd werd. Tc Obersimau sloeg de bliksem in een kasteel, dat gedeeltelijk af- biandde. Ook te Stcinfeld en te Erlangen is de bliksem in verschillende huizen en schuren in geslagen. waai door tal van branden werden veroorzaakt. Verder heeft ook een hevig nood- weti boven het district van Stcinau aan de Oder gewoed. Talrijke boomen werden ontwor teld en op tal van plaatsen veioorzaaktc de regen ernstige overstroomingen Te Guhrcn werden 2 vrouwen, die op het land werkten, door den bliksem getroffen cn gedood. Uit Grafenwarth (Thüringen) wordt d.d. 18 Juni bericht In den afgeloopen nacht tegen 12 uur ver nielde een cycloon aan dc Beiersch-Thüring- sche grens ccn groot gedeelte der staatsbos- schen. Binnen oen minuut werden 4 a 5000 boomstammen ter dikte van ongeveer een hal ven meter als lucifers bij den grond afgebro ken, zoodat het gcheele woud als wegge maaid is. Zaterdagochtend even na 3 uur stak tc Ber lijn een geweldig onweer op, dat gepaard ging met een wolkbreuk, waardoor op vele punten dei stad overstroomingen ontstonden. Een wervelstorm heeft te Meppen in Oost- Friesland crnslige verwoestingen aangericht daken werden weggeslagen, zware boomen ont worteld, enz. In den nacht van 17 op 18 Juni is op het linieschip Elsass, dat te Kiel ligt, vermoedelijk tengevolge van het inslaan van den bliksem brand ontstaan. De kamer, waar zich de*radio- afdceling bevindt, brandde geheel uit. BELGIE. EEN •AUTO-ONGELUK. Prins Karei, die zelf stuurde, is Zaterdag avond vlak bij 't paleis tegen een auto, waarin Engelsche dames zaten, aangereden. De dames zijn gewond. De prins bleef ongedeerd. DE POLITIE DOET EEN INVAL BIJ DE VLAAMSCHE FRONTERS. Uit Antwerpen wordt d.d .18 Juni gemeld Het parket heeft een inval gedaan in het 'gebouw, waar zich het centrum der activis tische politiek bevindt. Het gebouw werd door de politie van alle kanten omsingeld. Deze in val schijnt het gevolg te zijn van een b'.icf van een activist aan een Antwerpsch blad, waarin dc schrijver er zijn vreugde over ui? te, dat hij de Belgische vlag had zien verscheuren en dreigde, zoo Borms vermoord werd, op zijn beurt den koning cn de leden der koninklijke familie te vermoorden. Nader wordt bericht, dat cr geen arrestaties hebben plaats gehad in verband met den in val in het gebouw der frontpartij. Er is beslag gelegd op een groote hoeveelheid bescheiden. Ook het origineel van den anoniemen brief ui: het Antwerpsche blad is bij het parket gede poneerd. Uit Brussel wordt nog aun het Vad. geseind: In verband met de publicatie, door het Ant werpsche anti-Vlaamschc blad Le Matin, van een naamloozen brief, zoogenaamd uitgaande van een Vlaamschen oorlogsinvalide, waarin do anonieme schrijver in antwoord op dc fronskii- jonschc doodsbedreigingen door het adres van dr. Borms gelijksoortige bedreigingen ten op zichte van de Belgische koninklijke familie uit te, heeft het parket tc Antwerpen Zaterdag middag 'het Vloamsche nationalistische lokaal Molpertuus door een vijftigtal politiemannen loten omsingelen en vervolgens een huiszoe king gedaan. Volgens sommige Brusselscho avondbladen zouden cr in verbond met deze huiszoekingen ook arrestaties van bekende Vlaamsche nationalisten verwacht worden. Maar op het oogenblik van de afzending van dit bericht was daarvan in bevoegde kringen tc Brussel niets bekend ENGELAND. HET GESCHIL MET RUSLAND. Het oordeel van Lloyd George. Londen, I 8 J u n i. (H. N.) Over dc breuk tusschen Engeland en Rusland heeft Lloyd George zich in een rede in Schotland uitge laten. Lloyd George noemde deze breuk al een zeer dwaze daad en Engeland heelt tot zijn eigen nadeel het zoover loten komen. Niet al leen dat het voor de industrie nadeelig is, maar tevens ziet hij hierin een werkelijke bedreiging van den wereldvrede. De laatste executies in Moskou toonen volgens hem duidelijk aan, dat Engeland door dc fouten zijner regeering de Russen in ccn toestand ven waanzin heeft ge bracht Een Amerikaansch oordeel. N c w-7 o r k, 18 Juni. (H.N.) Over dc breuk tusschen Engeland en Rusland schrijlt de World, dat dc Amcrikaanschc vcgeering dc breuk tusschen Engeland en Rusland als een natuurlijk gevolg beschouwt van de sovjet propaganda De beste methode zoü zijn een openhartige verklaring aan het Russische volk, waarin wordt gezegd, dat dc houding van dc Russische leiders normale betrekkingen tot an dere volken onmogelijk maakt. ZWITSERLAND. COOLIDGE'S ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Dc contercntic geopend. Genève, 18 Juni (H. N.) Het grootste gedeelte van de gedelegeerden voor dc confe rentie tot ontwapening ter zee is heden in Genève aangekomen. Om 4 uur hedenmiddag begint de zitting. Frankrijk en Italië zullen slechts als toeschouwers aan dc conferentie deelnemen. Een verklaring van den Amc- rikaanschen president Te Rapid City (Zuid-Dnkota) was Zaterdag in verband met dc ontwapeningsconferentie der drie groote zee-mogondheden in Genève, een vergadering belegd, waar honderden ïit- g'evers van Amerikaansche dagbladen aanwe zig waren. Ook president Coolidge heeft het woord gevoerd en o.u. gezegd „lk hoop dat ons land en de andere daarbij betrokken naties groot voordcel uit deze conferentie zullen trekken; met groot optimisme en belangstel ling wacht ik de conferentie af". Engelsche belangstelling. Londen, 19 Juli. (V. D.) De Driemo- gendheden-conferentie inzake dc ontwapening ter zee, die morgen tc Genève begint, wordt lucr met dc noodige belangstelling tegemoet gezien. Bridgeman, de eerste lord der admira liteit, is de chef van dc Britsche delegatie en hij zal worden bijgestaan door maritieme des kundigen van Australië, Canada cn Nicuw-Zec- land. Admiraal Jellicoe vertegenwoordigt laatstgenoemd dominion. Gibson en admiraal Saito zijn respectievelijk de chefs van dc Ame rikaansche en Japonsche delegaties. Frankrijk en Italië, die deelnamen aan dc Washington- sche conferentie van 1921, zullen op deze con ferentie vertegenwoordigd zijn door „waarne mers". In een interview, na zijn aankomst te Ge nève, sprak Bridgeman dc hoop uit, dat de con ferentie goede resultaten moge hebhen Hij heeft bepaalde definitieve voorstellen gereed om bij dc conferentie in tc dienen. Tenslotte voegde !iij eraan toe, dat Engeland en zijn dominions bij de discussies één gemeenschap pelijk front zullen vormen. HONGARIJE! HET HONGAARSCH-ROEMEENSCH CONFLICT. Ontstemming over 'l verdagings- besluit van den Volkenbond. Boedapest, 19Juni. (V. D.) Het Volken- bondsbesluit tot verdaging van de kwestie van het Hongaarsch-Roemccnsch conflict heeft al hier ecnige ontstemming gewekt en zelfs woidl RECI .AMES Ven 1—4 regels 4 05. elke regel rncei l.-r D nsdag ie eu'len Amersfoort Wij hebbe i het genoegen U te berichten dat u ij op 21 Jum a s. in Langestiaat 36. des middags 2 ut OPENEN eene n euwe afdeeling Waarvoor wij eene bijzondere smaakvol assortiment hebben sa-- m>ngestcld Naast een nog vollediger sorteering m voiles, mow sehnes, chantungs, wollen en zijden stof en, bicden wij U 't nieuwste in kanten, garneeringen, kragen, Vesten. Shawls, echarpes en corsages, alsmede de meest moderne modellen in Jumpers Pull*overs en Vesten Wij hebben getracht in al onze nieuwe artikelen smaak en quahteit te vereenigen en meenen dat voorat met 't oog op het komende Zomer= en i eisscizocn. het geheet voer U behngwek kend zal zijn, L^ngestraat 49 Groote keuze Effen e.i fantasie - Crêpe sa'in Amure Veioutine. Biersyphons 3,5 en 10 Itr. Aan hirs bezorgd Bcncsj bemiddelaar Berlijn, 19 Juni. (V D.j. Naar gemeld wordt, heeft Bencsj te Belgrado aangeboden als bemiddelaar in dc kwestie met Albanië op te ti eden. POLEN. DE MOORD OP WOJKOF. Bijlegging van het Russisch- Poolsch geschil? Volgens de Berlijnsche bladen zou het Rus- sisch-Poolschc conflict na een langdurige gc- dachtenwisseling tusschen den Poolschen ge zant tc Mcskcu cn Litwinof zijn bijgelegd RUSLAND. NIEUWE ARRESTATIES TE MOSKOU. Uit Moskou wordt bericht, dat daar opnieuw 100 personen zijn gearresteerd. Het agent schap Tass ontkent ten stelligste, dat ook vijf Duitschers zouden zijn aangehouden. Er is geen enkele buitenlander in hechtenis geno men SPOORWEGONGEVAL. Vele gewonden. Een reizigerstrein tusschen Moskou en Se- bastopol is door de nalatigheid van het spoor wegpersoneel in een klein station op een dood spoor gcloopen6 personen zijn ernstig ge wond, 17 licht. Tel. 310 Vanaf Maandag 20 iuni a.s. verkrijgbaar: ciaa (-democratische Nepszava oefenen lelie c ritiek uit op dc door den Volkenbond ten deze aangenomen houding en de Pesti Hirlap cischt zelfs uittreding van Hongarije uit den Volken bond. Alle bladen eischen herziening van het ver drag von Trianon ZUID-SLA VIE, DF MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Interventie. Het blad Politiko bericht, dat dc Zuid-Slavi sche regcering thans officieel heeft kennis ge nomen \an het Fransche voorstel, waaromtrent reeds uit Tirana bericht was, om to intervc- niceren in het geschil tusschen Zuid-Slavic en Albanië. Tevecns heeft men dc Zuid-Slavische icgee- ring verzocht de verschillende maatregelen, die zij meende te moeten nemen in verband met het afbreken der diplomatieke betrekkingen mot Albr-nië, nog uit ic stellen, wat zij ook inderdaad heeft gedaan. Op weg naar ccn schikking? Dc Zuid-Slavische bladen dcelen mede, dut dc Albaneesch-Zuid-Sla\iscnc grens niet geslo ten zal worden, teneinde de groote mogend heden in staat te stellen te Tirana tusschcn- be.idc te komen en zoodoende op vriendschap- relijke wijze het geschil bij te leggen, dat ont slaan is door de arrestatie van den tolk. Dc Zuid-Slavische scheepvaartmaatschappijen hcb> ben opdracht gekregen dc verbinding met Al banië niet tc verbreken, terwijl dc Zuid-Slavi- door de in het parlement vertegenwoordigde srhe consuls in Albonië voorloopig iri de hun partijen een uittreding van Hongarije uit den i aangewezen verblijfplaatsen nn hun vertrek uit bond opgeworpen. Dc Pester Lloyd en dc so- j Albanië zullen vertoeven. CHINA- DE VERWARRING IN CHINA. Zuid-China wenscht wijziging der verdragen. Londen, 18 Juni. (H. N.) De nationalis tische regeering van Zuid-China verlangt wijzi ging in het oude verdrag met Frankrijk. De minister van buitenlandsche zaken van de re gcering te Nanking heeft meegedeeld, dat zijn regecring de onderhandelingen over verande ringen in het verdrag op den grondslag van ge lijkgerechtigdheid wenscht te openen. Anti-Japonschc demonstratie tc Kanton. Te Kanton heeft Zaterdag een anti-Japan» schc dcmonstiatie plaats gehad. Overal hingen nnti-Japanschr affiches. Allerlei manifesten werden ook uit ccn aantal vliegtuigen neerge- worpen. Er was ccn talrijke politicmacht op dc been. SYRIË. DE PRANSCHEN IN S'/RIË. Dc Fransche bladen vernemen uit Eciroot 2000 Drusen, die naar Transjordanië waren gevlucht, hebben dc voorwaarden der Fran sche autoriteiten aanvaard; zij zullen naar Sy rië worden gerepatrieerd. Dc Britsche autori teiten zuller hierbij baar medewerking ver- lccnen. EGYPTE. KONING FOAD'S REIS NAAR EUROPA. De premier zal den vorst ver gezellen. De Egyptische premier Sarwat Pasja zal koning Foead bij zijn bezoek aan Engeland ver gezellen. De koning zal zich. waarschijnlijk einde dezer week aan boord van het koninklijk jacht „Mahrcussa" begeven, waarmede hij naar Marseille zal vertrekken. Ook op 's konings r< is naar Parijs zal de premier hem waarschijn lijk begeleiden. Men verwacht niet, dat liet parlement voor 10 Juli a s. bijeen zal komen. CANADA. DE BREUK MET RUSLAND. Het vertrek der Russen. Londen, 18 Juni. (H.N.) Tengevolge van het afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen Cnnadu cn Rusland, zal de hondcls- vcrtegenwooid grr van de sovjetunie Dinsdog n.s. Quebec verloten, nu t bestemming naar Moskou Het Russische bureau zal spoedig ge sloten werden en de leden dearvon zullen zich naar Ncv.-7ork begeven. VERSPREIDE BERICHTEN. DROEVE RAMP IN COLUMBIA. 00 fabrieksarbeidsters omgekomen. Een United-Press-telcgram uit Bogota d.d 1^ Juni, opgenomen in do Courhoudt in Zestig meisjes, werkzaam in een katoen- fabriek te Roselon bij Mcdcüia, zijn Zaterdag j I, zeer waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een aardverschuiving, waardoor de fabriek onder honderdduizend kubieke meter aarde werd bcdolveru lot heden heeft, men nog slechts tien lijken tc voorschijn kunnen brengen. De unrdver- srhuiving moet aan de hevige regens geweten worden. Het reddingswerk is intussdien krachtig door politie, militairenzoowel nis burgers aangevat. GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM. De gunning van dc Koninginnebrug. De gemeenteraad heeft zich 's avonds bezig gehouden met het voorstel van B. en W. be treffende de gunning van den bovenbouw van dc Koninginnebrug aan dc „Vcrcinigtc Stahl werke A G.". Dc heer Ter Laan heeft het gisteren ver melde voorstel toegelicht, waarbij hij B. en W. uilnoodigt het aanbod der regcering, die zich bereid verklaort het verschil van f 49.000 in dc inschrijvingen van dc „Vcrcinigtc StaM- vverkc" én Werkspoor tc vergoeden, opdat het werk can dc laatste gegund kan worden, te aanvaarden. Dc heer Ter Laan heeft erop gewezen, dat Werkspoor zich geheel gehouden heeft aan het bestek, terwijl de „Vcreinigtc Stahlwcr- kc" zoogenaamd enkele verbeteringen buiten het bestek heeft aangebracht Naar sprekers meening had in het bestek bepaald moeten worden dat hier mede bij gunning rekening zou v/orden gehouden Het had hem getroffen, dat in het adres van „Werkspoor" alle dooi de „Stahlwerke" genoemde voordeelen onder het oog waren gezien, cn dat al die punten waren weerlegd Werkspoor kan al die veis beteringen ook maken. Dc „geheimen" van de „Vcrcinigte Stahlwerke" zijn bij ieder werk*, tuigkundig ingenieur bekend. Ook in verbond met dc groote werkloosheid welke in de Ncderlandsche metaalindustrie heerscht, zal spreker het werk aan Werkspoor willen gunnen. Dc heer Dc Visser zetteuiteen, dat Werk spoor niet alleen al de door de „Stahlwerke" gegeven varianten heeft gekénd, maar dat zii die opzettelijk heeft aangewend, omdat in het bestek andere voorstellen werd gevraagd. „Werkspoor" heeft vele bruggen gebouwd; o.u. heeft de fabriek, waaruit het tegenwoor dige „Werkspoor" is voortgekomen de brug over den Moerdijk gelegd. In verhouding »oi dc buitenlandsche inschrijvers is dc inschrij ving van „Werkspoor" laag. Dc ingenieurstond van Nederland zal dooi dit werk, als het in eigen land blijft de brug zal de grootste worden van het continent worden opgeheven, waarmee deze quaestie ook ccn nationale beteekenis krijgt. Nader seint men ons: De gemeenteraad heeft na verwerping van het voorstel van B. en W. het aanbod van de Regecring tot verleening van een subsidie, om dc opdiacht voor den bouw van dc Koninginne brug te geven aan Werkspoor, af te wijzen, hel voorstcl-Ter Laan om het subsidie wel te aan vaarden, aangenomen met 24 tegen 14 stem men, zoodat dc opdracht oan Werkspoor zal worden gegeven. BEHOUD VAN NATUURMONUMENT EN. Het Bosch van Heiloo. Deze bekende bosschcn, die niet alleen van groot belung zijn voor het overigens aan bosch zoo arme noordelijk deel van Noord-Holland, doch die ook door velen uit andere streken ge prezen en gewaardeerd worden, zullen ver moedelijk behouden kunnen blijven. Langdurige onderhandelingen der Vereeniging tot Behoud \an Natuurmonumenten in Nederland met de eigenaars dezer bosschen hebben tot overeen stemming geleid en aan dc Vereniging is thans c-legcnheid gegeven dc bosschen aan te koo- pen, mits het bcnoodigde bedrag binnen vier maanden zal zijn bijeengebracht, waartoe ge rekend wordt op den steun van het Rijk, de provincie Noord-Holland en dc gemeenten Alk maar en Heiloo. Met de dagclijksche besturen dezer beide gemeenten werd reeds overleg ge pleegd en binnenkort zal uan de gemeenteraden woidcn voorgesteld de pogingen tot behoud financieel te steunen. Nu er algemeen belangstelling bestaat vooi dc bescherming van onze ongerepte Natuur, die den laatsten tijd al tc dikwijls bedreigd wordt, mag men vertrouwen, dat hier Rijk, pro vincie en gemeenten het mogelijk zullen makca om dit zoo bij uitstek schoonc boschgebied als „Natuurpark" te behouden voor dit en voor komende geslachten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1