L J. ABONNEMENTSPiiUS f* 3,*"?dro ,,Qe Amersfoortsche Berg!,| Kanten, Volants, Gitfjarnaeiing, Galons, Ruohin enz. FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN PRIJS DER ADVERTEHTlEH „DE EEMLANDER'1 EERSTE BLAD. BUITENLAND. CONCERT. 25e Jaargang No. 300 toort 2.10, per mttndf 0,73, Idem franco per post f 1—per weck (met gratia venekering tegen ongelukken) 0.17®, afzonderlijke nummers 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 22 Juni 1927 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. ^HEMSCHE"^* TWAL 2 A POSTREKENING N° 479IO ffei. INT 513 van 1 4 regel* ij03 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen cd Llcldadighcids-adve ren tién voor de helfc der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidcelige bcpalin;cn voor hel adverteeren ten» circulaire, bevattende da voorwaarden, wordi op Aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. NA DE ZITTING VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Verklaringen van Locker Lompson in het Lagerhuis. Londen, 21 Juni. (H. N. Draadloos). De particuliere conferenties, welke te Genève heb ben plaats gehad tusschcn dc verschillende ministers van buitenlandschc zaken gedurende de laatste bijeenkomst van den volkenbonds raad, vormden heden het onderwerp eener ver klaring, die door Locker Lompson in het La gerhuis werd afgelegd. Hij zeidc, dat de ver tegenwoordigers van Engeland, Frankrijk, Italic, Japan, België cn Duitschland aan twee van deze conferenties hadden deelgenomen en daar vrijuit van gedachten gewisseld hadden over de verschillende onderwerpen van gemeenschap pelijk belang. In deze conferentie is een uiteen zetting gegeven van dc politiek der verschil lende landen. Nieuwe gezichtspunten waren cr niet en werden ook niet door de partijen be doeld te geven, maar allen drukten hun ver langen uit om voort te gaan langs dc lijnen, welke de politiek van Locarno aangeeft. De Britsche vertegenwoordiger is van meening, dat deze besprekingen veel moeilijkheden uit den weg zullen ruimen en dringende vraagstukken zullen kunnen oplossen, gelijk o.a. de kwestie der bezettingstroepen van het Rijnland, alsook die, de ontwapening betreffende. DUITSrMLANO. GROOTE SIGARENDIEFSTAL. B e r 1 ij n, 21 Juni. (H. N.) Vannacht is in gebroken in een sigaren- en tabaksmagazijn, dat zich op een eerste verdieping van de Sene- felderstrasse bevindt. Er is voor een waarde van 25.000 Mk. gestolen. Dc dieven hebben dc beste soorten sigaren uitgezocht, na 'cze eerst te hebben gekeurd. De vloer was bezaaid met sigaren, die even gebrand hadden. EEN DUITSCH-BULGAARSCHE WEEK. München, 2 1 Juni. (H. N.) Tc Münchcn is een Duitsch-Bulgaarsche week geopend, die tot 25 Juni zal duren en bestemd is om de wetenschappelijke, economische en artistieke betrekkingen tusschen Duitschland en Bulgarije te bevorderen. Ongeveer honderd deelnemers uit Bulgarije zijn gisteren te München aange komen. ERNSTIG ONGEVAL IN EEN CHEMISCHE FABRIEK. In dc chemische fabriek van Geerling <*n Hoch, te Honnef in dc provincie Hessen- Nassau gelegen, heeft gisteren een ernstig on geval plaats gehad. Een arbeider, die werk zaamheden verrichtte aan een benzol-tank, werd door de uitstroomende gassen verrast en ver loor het bewustzijn. Een chemicus, die hem hulp wilde bieden, raakte eveneens bewusteloos, evenals de directeur van de fabriek, die ook nog geprobeerd had de beide mennen te redden. De drie slachtoffers konden slechts als lijken geborgen worden. Een vierde arbeider, die red dingspogingen wilde doen, bracht het leven eraf, dank zij de omstandigheid, dat hij reeds in onmacht viel, vóór hij de tank had bereikt. BELGIE. WARD HERMANS WEER OP VRIJE VOETEN GESTELD. Naar men uit Brussel aan dc N. R. C. meldt, heeft het parket te Antwerpen Ward Hermans, den Vlaamsch-nationaalgezinden journalist, weer op vrije voeten gesteld. Te Lier deed het parket een paar huiszoekin gen bij drukkers, die ervan verdacht worden anti-Belgische vlugschriften te hebben gedrukt. Deze huiszoekingen bleven echter zonder resul taat of gevolg. DE LITAUSCHE STAATSPRESIDENT BIJ STRESEMANN. B e r 1 ij n, 21 Juni. (V. D.) Dr. Strescmann heeft Dinsdag den Litauschen staatspresident Woldemaras en den Litauschen gezant te Ber lijn ontvangen. FRANKRIJK. DE LEGERREORGANISATIE. Verwerping van een socialistisch amendement. Nadat Painlevé de kwestie van vertrouwen had gesteld, verwierp de Kamer met 351 te gen 160 stemmen een amendement-Renaudel j op artikel I van het ontwerp inzake dc algc- meene reorganisatie van het leger, volgens welk amendement pas na raadpleging van het parlement de mobilisatie kan worden afgekon digd. Vervolgens werd artikel 1 goedgekeurd. Daarna werden verscheidene andere artike len goedgekeurd, waarbij Poincaré en Painlevé herhaaldelijk de kwestie van vertrouwen stel den. ZWITSERLAND. DE MARITIEME DR1E-MOGENDHEDEN- CONFERENTIE. De programs der drie partijen. Een uiteenzetting van het Britsche standpunt. De waarde van hulpkruisers. De politiek kijkt om den hoek. Uit Genève wordt d.d. 21 Juni aan het Hbl ge meld In de drie-mogcndheden-conferontie is men nog bezig elkanders stellingen te bestudeeren, want de programs, die gisteren geopenbaard werden, zijn natuurlijk eveneens formules voor militair-politieke bedoelingen, welke men eruit moet distillceren. Het bureau der conferentie heeft dan ook heden een technische commis sie geconstitueerd, die statistieken zal opstel len van de werkelijk bestaande tonnage der drie landen aan kruisers, v torpedojagers en duikbooten, alsook van den tonnage, die in de geautoriseerde bouwprogramma s, waarvoor gelden zijn gevoteerd, is voorzien. Op die wijze krijgt men dan althans een nauwkeurig overzicht van dc bestaande machtsverhouding aan materiaal. Intusschen hebben de Britten en dc Japan ners het noodig gevonden hun programma's voor de pers speciaal toe te lichten. De Brit ten wezen nadrukkelijk op hetgeen hun opvat ting doet verschillen van de anderen. Zij wil len in het algemeen geen vaste verhoudingen bepalen, die gebaseerd zijn op toevallige -er- houdingen van het oogenblik en die aan be paalde naties tegen haar wil zouden moeten worden opgedrongen. Veeleer willen zij iedere natie openlijk laton verklaren, kopvegl «rkoope- macht zij voor haar verdediging denkt noodig te hebben en zulks openlijk laten motiveeren, zoodat duidelijk zal blijken, dat er geen agressieve oogmerken in het spel zijn. Elk land kan dus zijn eigen nationale defensieve belangen zelf in tonnagecijfers omzetten. Op de basis van de aldus verkregen getallen (een door een ieder vrijelijk bepaalde verhouding dus) willen de Britten dan beproeven om de individueele grootte van schepen en geschut in de verschillende scheepsklassen te verminde ren. De nationale quota, door elk land voor zich bepaald, zouden dan echter de maximum- vlootgrens in de t09komst moeten blijven. Hier treedt dus duidelijk het verschil aan den dag met de Amerikaansche en de Japan- sche plannen. Amerika wil Japan en Engeland voorschrijven hoe groot hun nationale defen- sievloten mogen zijn en binnen die tonnageto talen de individueele grootte van de schepen vrijlaten. Maar blijkbaar zijn noch Britten, noch Japanners met deze hun toegewezen to taalcijfers tevreden. De Japanners willen den status quo voor zich en anderen als maximum-grens handha ven, maar hiertegen verzetten zich de Ameri kanen en de Britten, die meenen, dat zij juist op dit oogenblik relatief te zwak zijn in be paalde scheepssoorten. Bovendien hechten de Britten groote waarde aan de beperking van de individueele grootte der schepen uit verschil- RECl AMES Von 1 4 regels 4 05, elke regel meei 1 - Sczos'it de th jetuin terfera.T m ddag e avond IIll Uil ill I III L^ngss'raat 73 Enorme sorïesring lende klassen en willen zij dc maximumgrens daarvoor zoo laag mogelijk stellen, omdat an ders de natiën toch steeds, gelijk de ervaring leert, de neiging vertoonen om rnaximumma- ten te bouwen, waarbij de een den ander noopt te volgen. Dot geldt speciaal ook voor de duikbooten, welker individueele maat cn dus vaarradius dc Britten ook willen verminderen, nu de totale afschaffing nog onbereikbaar moet heeten. In Britsche kringen wordt het Britsche pro gram als openhartig en duidelijk aanbevolen. Globale tonnagequota hebben volgens hen al leen zin, wanneer zij zijn opgebouwd uit ge- specifieerde quantums in elke scheepsklasse, die elk voor zich moeten worden gerechtvaar digd. Met deze details moet begonnen worden en wanneer de details in onderling overleg zijn aangenomen, volgt dc globale tonnenmaat als logische som der detailgroepcn. In Britsche kringen werd ons verzekerd, dat deze detail uitwerking op technische en nationaal-geogra- phische gronden kon worden uitgewerkt, zon der dat er een politieke basis voor noodig is. Behalve lord Robert Cecil telt de Britsche de legatie dan ook geen eigenlijke politicus. Bij de Amerikanen en de Japanners denkt men daarover echter anders. Do Amerikaan sche opvatting toont de vrees, dat door be perking volgens het Britsche plan van de in dividueele grootte van schepen en geschut de relatieve waarde van dc Britsche koopvaardij schepen, die potentieele hulpkruisers zijn en die krachtens het vloot verdrag van Washing ton 6 inch-kanonnen mogen dragen, zal toe nemen. Kleinere kruisers beteekenen een lcQr- tere kruisradius. De Britten met hun verspreid Em l>2. c ci. liuil lair-':'! In alle relddeelen hebben volgens de Amerikaansche en de Japanschc theorie minder behoefte aan <en lange kruisradius dan de anderen, die min der steunpunten bezitten. Vandaar dan ook, dot terwijl de Britten verklaren, dat de discus sie over marincbases buiten het arbeidsveld dezer conlerentie ligt, de Japanners en de Amerikanen in persconferenties erkenden, dat de bases-kwestie moeilijk onbesproken zou kunnen blijven cn dat de Amerikanen niet ge lijk de Britten een verdere individueele reduc tie van „capital ships" wenschen. Vandaar ook, dat, terwijl de Britten in de persconferentie kleineerend spraken over de gevechtswaarde van het koopvaardijschip als bewapende hulp kruiser en oordeelden, dat een oorlogskruiser het tegen talrijke van zulke hulpkruisers kan opnemen, de Amerikanen juist beweerden, dat de koopvaardijkruisers zeer nuttig kunnen zijn cn dat men talrijke oorlogskruisers aan het werk moet zetten om zulk een enkelen hulp- kruiser in volle zee te ontdekken en te vangen. Maar van Engelsche zijde hoorden wij weer de opmerking maken, dat, indien de Amerikanen werkelijk bevreesd zijn voor de potentieele 001- logsv/aarde van de groote Britsche koopvaar dijvloot, zij niet waarlijk gerust hadden kunnen zijn met de ratio 5:5:3, maar een ratio had den moeten bepalen, die hun ver boven d» Britten stelt in plaats van gelijk Zco siaa-i de drie niogei»...".eden. in hoor op- attingen nog ver uiteen. Engeland £n Ameri- •1 a het verst met Japan er lusschenin, hetgeen dc Japanners in een goede murchnndecrings- positie plaatst Intusschen zal juist, omdat in williging van d.- Britsche wenschen vcor dc ande. e partijen beschouwing van nationsal- sïrategische en bases-kwestics meebrengt, die zoo niet met materiaal dan op andere wijze voldoening moeten erlangen, dc politiek niet zoo gemakkelijk buiten deze conferentie blij ven als men thans in Britsche kringen wil doen voorkomen Voorioopig is men echter nog te zeer bezig met den strijd over ce beperkingsmetheden om ccds politieke regionen te kunnen betreden Instelling van ccn technisch comité. Londen, 21 Juni. (H. N. Draadloos). Een communiqué, dot te Genève is uitgegeven, deelt mede, dat het uitvoerend comité van de conferentie tot de beperking van dc bewape ning ter zee besloten heeft een technisch comité samen te stellen om de statistische gegevens uit te wisselen over het aantal kruisers, torpe dojagers en duikbooten en hun tonneninhoud van ieder der drie mogendheden Japanschc bezwaren. Hoewel tc Tokio nog geen rapporten ont vangen zijn over den openingsdag der drie mo- ger.dhedenconferëntie, verklaren marine-amb- tenare zich toch op grond van de verslagen in de pers niet tevreden met het Amerikaan sche voorstel, behelzende dc toepassing van de verhouding 5:5:3 op het kleine materieel en uiten zij hun afkeuring over het voorstel tot het afschaffen van de duikbooten. Dezelfde ambtenaren zijn voorts van oordeel, dat het beter zou zijn de kwesties, die reeds bij het verdrag van Washington geregeld zijn, ;»ret aan te raken, zooals Groot-Britannië vooi^rit Een nadei bericht uit Tokio houdt in, dat namens het ministerie van marine werd ver klaard, dot Japan niet zonder voorbehoud het Britsche voorstel kan aanvaarden tot verlen ging van den levensduur der pantserschepen. Het Britsche voorstel om het kaliber der ka nonnen van pantserschepen tot I3>* inch te beperken, zal waarschijnlijk evenmin door Ja pan aan vaat d kunnen worden VALSCHE WISSELS. Enkele dagen geleden is zekere Meyer, admi nistrateur van huizen, met de Noorderzon ver trokken. Het blijkt thans, dat verschillende banken valsche wissels, samen ten bedrage van een half rhillioen frs., bezitten. Meyer is fail liet verklaard. Zijn passief is rond één millioen. FWCCLAWD EMIGRANTEN-ONDERZOEK AAM BOORD'VAN SCHEPEN. Engeland bereid de conven tie te ratificecren. Een gisteren openbaar gemaakt officieel do cument behelst, dat de Britsche regeering van plan is de ontwerp-conventie, aangenomen door dc internationale arbcidsconferentie in haar zitting van Mei/Juni 1926 met betrek king tot de vereenvoudiging van het onderzoek der emigranten aan boord van schepen, te ra- tificeeren. De regeering huldigt de opvatting, dat de uitwerking der ontwerp-conventie ten zeerste vergroot zou zijn, wanneer ook de aan vaarding door de andere groote zeemogendhe den verzekerd zou zijn. In verband hiermede is zij van zins om bij het doen inschrijven der ratificaties door het Volkenbondssecreta riaat te verklaren, dat de ratificatie pas -an kracht zal worden, wanneer de ontwerp-con ventie ook door Frankrijk, Duitsfchland, Ne derland, Italië, Noorwegen en Spanje zal zijn geratificeerd. De Britsche regeering is voornemens de aanbeveling nopens de bescherming der emi granten aan boord van schepen te aanvaarden; deze aanbeveling is vrijwel in overeenstemming met de thans geldende gebruiken. HONGARIJE DE VERHOUDING TOT ROEMENIË. Verontwaurdigir.g over het ver- dugingsbcsluit vun den Volkcn- bonclsrood Boedapest, 20 Juni (H. N.) Alle bladen bevatten heilige artikelen in verband met het besluit van den rand van don volkenbond om de beslissing over de zaak der processen, die tegen Roemenië uanhangig zijn gemaakt we gens de onteigening van landbezit, opnieuw uit te stellen. De bladen wijzen erop, dat hier geen sprake is van ccn conflict tusschcn Hon garije c-n Roemenië. Dc zaak, waarom het hier gaat, is overgelaten aan de besüssing van een gemengde Hongaarsch-Rocmeensche commis sie van arbitrage, zoodot, aangezien Roemenië zijn rechter terug heeft geroepen, Hongarije in overeenstemming met dc bepalingen van Ket verdrug van Trianon tot den volkenbond het verzoek heeft gericht om dit scheidsge recht aan tc vullen door dc benoeming van een anderen rechter. Overeenkomstig de be palingen van het vredesverdrag van Trianon had deze benoeming terstond moeten geschie den. Door het feit. dot de raad van den vol kenbond dit niet heeft gedaan en beido par tijen uitgenoodigd heeft hun opvattingen te herzien, heeft de raad van den volkenbond zelf een bres in het vredesverdrag van Trianon doen ontstaan. Hongarije is dientengevolge ge dwongen een herziening van het geheele vre desverdrag te verlangen, aangezien de raad van den volkenbond zelf dc bepalingen van dit verdrag niet heeft geëerbiedigd. Aan den an deren kant is ook dc vraag opgedoken, of het tijdstip niet is gekomen, om uit den volken bond tc treden. ZUID-SLAVFF. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Het proces legen den tolk. Dc Zuid-Slavische consul te Walono, die Maandag te Ragusa is aangekomen, verklaar de, dat Achmed Zogoc van plan was van het proces tegen den tolk van het Zuid-Slavische gezantschap te Tirana greoten ophef te ma ken. Tscna bei, de Albanccsche gezant te Belgrado, is uit Ragusn vertrokken naar Ti rana Een collectieve stap der mo gendheden. Dc gezanten van Italië, Duitschland, Enge land en Frankrijk te Belgrado hebben, naar de bladen uit Rome vernemen, gemeenschappe lijke stoppen onder r.omen bij dc Zuid-Slavi sche regeering. CHINA. DE VnR*'.DRING IN CHINA. Het conflict tusschen Japan en de regeering Nanking. Volgens een H.N.-bericht uit Londen wordt er in Japansche kringen tc Sjanghai op aan gedrongen, dot Jopun, indien zijn eischen (in \erband met het steunen door de Nonking- sche regeering van anti-Japanschc elementen) niet worden ingewilligd, tot sancties zal over gaan. Japan zou op deze wijze een conflict willen uitlokken, ten einde aanleiding te heb ben om actief in te grijpen. RUSLAND. TSJITSJERIN WEER THUIS. Tsjitsjerin is gisteren te Moskou aangekomen. GRIEKENLAND. DE GRIEKSCHE STAATSPRESIDENT. B e r 1 ij n, 2 1 Juni. (V. D.) Naar de bladen melden, heeft de Grieksche minister-president Zaimis zich bereid verklaard om een candida- tuur te aanvaarden voor staatspresident van Griekenland. De kunst is zich in kleinen kring onont beerlijk te maken. Uit het Duitsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L DITHMARINE. •21 Nogmaals verzekerde haar Lord Burnham, dat er werkelijk geen reden tot ongerustheid was. Steeds nog stond zij naast hemr hield zijn hand in de hare cn wilde niet wijken. Met zacht geweld moest hij haar van dc schrijftafel wegduwen. Nogmaals verwonderde zich Gra ham, toen hij zag, met hoe onzekere schreden zij den korten weg tot aan de deur aflegde. Wankelde zij zelfs niet? Eigenaardig I Lang zaam opende hij de deur, keerde zich nog maals omonwillekeurig boog Graham zich naar haar toeer was iets in blik en •houding van de jonge vrouw, dat hij niet ver klaren kon, was de schrik over het uiterlijk van haar vader werkelijk zoo groot Lord Burnham zelf zag niets. De handen op den rug, liep hij in de bibliotheek op en neer. „Wat zullen wij doen, Graham riep 'hij eindelijk uit. „Wij moeten toch iets doen I Ik kan toch niet de politie hier roepen en mijn gasten één voor één laten onderzoeken „Als ik het mag zeggen, Mylord, zou het niet het beste zijn, een detective „Een detectiveIn mijn huis Neen, Gra ham neen I Wij zullen eerst eens vaststellen pf iemand het huis verlaten heeft een plotselinge gedachte ging hem door het hoofd, „of, of iemand een brief verzonden heeft. Ik ga nu naar de ontbijtkamer, anders zou het te veel opvallen. Wees zoo goed, Graham, die twee zaken even na te willen gaan Toen Lord Burnham na een half uur terug kwam, meldde hem Graham, dat niemand het huis verlaten had en dat ook geen brief voor de post gegeven was. Hij en Ryther hadden dat persoonlijk kunnen vaststellen. Het ge heele personeel was ondervraagd, ook de gas ten tenminste zoover het mogelijk was, zon der opmerkzaamheid te verwekken. „De Graaf Las Valdas ligt nog te bed, voeg de de secretaris er aan toe. „Zijn chauffeur zeide mij, dat hij plan heeft hedenmorgen naai de stad terug te rijden, daar hij hier niet met ziekte tot last wil zijn." „Dan is mijn wijsheid uitgeput", klaagde de Lord. Gloria kwam met haar paarden terug. Zij ontbeet iederen dag reeds om zeven uur en reed daarop met haar span twee volle uren door de ver uitgestrekte lanen van het park om haar paarden de noodige beweging te geven. Toen zij dezen morgen de oprijlaan inreed, frisch glimlachend, met roode wangen en los- gewaaid haar, zag zij Grace bij de poort staan een blecke, bevende, hevig opgewonden Grace. Met één sprong was zij van den bok af bij haar zuster. Onbekommerd om de stalknechten, die het rijtuig overnamen, klemde Grace zich aan Gloria vast. „Ik moet met je spreken. Gloria", stamelde zij „dadelijk. Gloria Er is iets verschrikke lijks gebeurd f" In de hai verschenen verscheidene logés. Zij maakten zich gereed voor de gebruikelijke tennis- en golfpartijen. Zij vormden zich in groepen, lachten, riepen luide. „Vlug hierheen Laten we in het park gaan I" fluisterde Grace en trok Gloria met zich voort. Zij liepen tot aan den vijver, die stil lag onder de eeuwenoude beuken en ijken. Hier hcerscht vrede witte en zwarte zwanen trokken statig kringen op het donkere water dat aan den oever met witte en gële lelies dicht begroeid was. Vlak bijden oever stond een oude steenen bank, daar zonk Grace neer. Met beide handen bedekte zij het gelaat cn brak in huilen uit. In droog, tranenloos weenen, dat slechts de grootste smart en dc grootste ellende uit kan drukken. Het duurde long, voordat zij zich zoover ge kalmeerd had, dat zij hakkelend eenige woor den uit kon brengen. „Gloria", kreunde zij, „ik ben een verwor peling „Grace ik zweer je kom toch tot jezelve I Wat is er gebeurd Spreek toch ein delijk. Gloria, de sterke Gloria, begon zelve te sid deren. De angst voor datgene wat zij zou hooren, sloeg haar om het hart „Vader", begon Grace, „heeft vanmorgen ontdekt, dat er een zeer gewichtig document gestolen is." „Een document Wat voor een document „Och, ik weet zelf niet precies wat, ik geloof een overeenkomst hetwelk vader gisteren met die heeren besproken heeft. Het moet een zeer gewichtige overeenkomst zijn, onders zou hij ons toch niet allen uitgezonden hebben, nietwaar ponder twijfel. Het zal wel het verdrag zijr. over die petroleumconcessies. Daarover heeft immers zooveel in de couranten gestaan en jij zelf hebt immers gezegd, dat die Rus reeds bij vader geweest was „Ja ja, zeker. Dat verdrag ten minste het verdrag niet, maar de copie is vannacht uit Pepa's kast gestolen „Spreek niet verder I" riep Gloria. Zij pakte Grace, die ineen zakte, aan beide schouders beet, en trok haar omhoog. „Spreek niet ver der, spreek het ontzettende niet uit." Grace gleed haar uit de handen. Zij stamel de toonloos, gebroken, in vertwijfeling. „Ik heb het document gestolen." „Neen I" Ver over het stille water weerklonk Gloria's kreet. xn In Gloria streden twee gevoelens met elkan der ontzetting over de daad en medelijden met de daderes. Maar „de wilde hertogin" was geen vrouw, die spoedig terneer geslagen was. Zij voelde, dat er achter de bekentenis van ihaer zuster nog een geheim verborgen was. Alles moest zij weten1 Zij zonk naast Grace neder, trok haar tot zich. „Je moet mij alles zeggen, Grace I" sprak zij rustig cn met klem, „als je wilt dat ik je helpen zal." „Ik kan niet", kreunde de ongelukkige vrouw, „het is smadelijk I" Ik ik Wederom overmande haar de opwinding. Geduldig hield Gloria haar vast, liet dezen nieuwen aanval uitvechten. Haar zenuwen speelden ook haar parten, maar zij dacht acn hun vader aan hun vader daarbinnen in huis en aan haar zuster naast haar. Zij moest kalm blijven Het duurde lang eer Grace zich beheerschen kon. Langzamerhand werd zij rustiger ver moeid, met gebroken stem begon zij „Gloria, als je wist hoe gelijk je hebt gehad, kort geleden met je verwijten I Ik ben licht zinnig, behaagzuchtig alles, wat je wilt. Het is mijn schuld dat Harald mij verlaten heeft 1 Maar Gloria, ik zweer je, ik was niet slecht I Ik heb gekoketteerd, ik heb geflirt maar meer heb ik mijzelf niet te verwijten, Gloria I Ook van Rutherwall niet. Geloof je mij. Gloria Gloria zag haar aan. Ernstig was haar blik, bijna koud. Die kleine zonden en gebreken, die haar zuster zichzelf daar toeschreef, kon zij niet bevatten. „Spreek verderf' zeide zij. Grace wierp haar een angstigen blik toe Maar alleen strengheid cn hardheid zag zij op het schoone, anders toch zoo vriendelijk en vroolijk gelaatl „Spreek verderf Wees meer ter zake, want ik meer. dat wij snel moeten handelen". „Ik heb Gloria je moet mij niet beoor- deelen naar jezelve „Wij spreken nu niet van mij, maar van jou. Ik wil je de smadelijke bekentenis besparen. Je hebt hetzelfde spel gespeeld zooals met de an deren en ditmaal met Las Valdas en hebt een hoogen tol moeten betalen. Is het niet zoo?" Grace knikte. Zij balde haar kleine handen en drukte ze op haar knieën tezamen. „Had ik kunnen vermoeden dat hij zulk een schurk was? Dat het slechts zijn doel was mij in den val te lokken?" „Je hebt het dokument voor hem gesto len?" Heel hare verachting uitte Gloria in dat ééne woord. Brandend rood van schaamte werden haar zusters bleeke wangen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1