L. i. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" Vti&ixp ABOHHEMEHISPRUS EERSTE BLAD. BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN A"M Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. [KOFFIEHULSS Vervaardigen van Lampekappen. Pliseeren, Ajoureeren, - Knoopen maken - BINNENLAND. 25e Jaargang No. 301 foort/ 2.10, per aiaiid/0.75. idem franco per post f 3.—% per weck (met gratis ▼ertekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH. DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERROURTWAL 2 A. POSTREKENIMiN\«79IO. TEL INT. 61». Donderdag 23 Juni 1927 PRIIS DER ADVERTENTlEN met inbcgTip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitentiên voor de heliC der prijs. Voor handel ca bedrijf bestaan roer voordcclige bepalingen voor het •dveriecrcn. Eene circulaire, bevattende d» voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. t DUITSCHLAND. HET TRAMONGELUK TE KASSEL. Dc bestuurder en de conduc- i i i tcur vrijgesproken. Dc bestuurder en de conducteur van de trom te Kassei, die dc vorige maand, toe zij even den wagen verloten hadden, in beweging is geraakt en van een helling gestort, waarbij verscheidene menschen gedood en gewoed werden, zijn gisteren door de rechtbank te Kassei vrijgesproken. Het O.M. hnd tegen den bestuurder zeven en tegc-n den conducteur vijf maanden gevangenisstraf gcëischt. In de mo tiveering van het vonnis wordt de ramp toe geschreven aan een ongelukkigen samenloop van omstandigheden. DRIE KINDEREN VERBRAND. Te Offenbach a. d Main zijn Dinsdag drie kinderen verbrand. Dc moeder had zc verrast bij het snoepen van aorddbeicn in den tuin cn zc opgesloten in een houlschuurtje. Dn"- vonden de kinderen een doosje lucifers, wau mee zc zijn gaan spelen en den brand ver oorzaakt hebben, waarin zc orokwaamen. VIER MIJNWERKERS BEDOLVEN. Op een mijn bij Kattowitz zijn Dinsdag avond vier arbeiders door een aardstorting van de buitenwcic-ld afgesneden. Men was er gisteren nog niet in geslaagd de mannen te bereiken. Zij gaven toen nog tcekenen van leven. VERDRONKEN. Koningsbergen, 22 Juni. (V. D.) Op de Oostzee is een visschersboot omgeslagen, tengevolge waarvan vier visschers zijn ver dronken. BELGIE. DE AMNESTIE. Het nieuwe ontwerp-Dcstrée voor- loopig vrijwel geheel aangenomen door dc centrale commissie. Uit Brussel wordt d.d. 22 Juni aan het Hbld. gemeld De centrale commissie der Kamer van volks vertegenwoordigers, belast met het onderzoek van het amnestie-ontwerp, heeft heden kennis genomen van den tekst van het ontwerp, dat Destrée in verband met vorige besprekingen acht had uit ie werk^S. opdn werp komt hierop neer, dat de bij dc grondwet aan den koning toegekende bevoegdheid op het gebied der genadeverleening wordt uitge breid en met name gratie zal kunnen worden verleend aan bij verstek veroordeelden. Mocht echter de koning geen gebruik maken van zijn bevoegdheid, dan wordt voor alle vonnissen voorzien een algemeene verjaring op II No vember 1028, den tienden verjaardag van den wapenstilstand. Daarvan zouden echter zijn uitgesloten enkele vonnissen in bizonder on aangename zaken als spionnage en verklikking aan den vijand, tenzij de koning op eenstem mig advies van den ministerraad er anders over beschikte. Dc christen-democraat Hoyman kwam op tegen die bepaling, uit vrees dat dank zij haar elasticiteit geen algemeene, doch slechts een gedeeltelijke amnestie in 1928 zcu plaats hebben. Destrée's ontwerp bepaalt verder, dat aan geamnestieorden noch hun politieke rechten, noch reeds betaalde geldboeten worden terug geschonken. Bestreden werd een andere be paling, vc.lgens welke de geldboete, door bij verstek "w'deelden te betalen, niet kwijt-i gescho'.d :,n worden in geval van amnestie. Die bepaling1 werd dan ook verworpen, ter wijl de overige bepalingen met een meerder heid van negen tegen zes stemmen voorloopig werden aangenomen. Morgen wordt definitief gestemd en een rap porteur benoemd. De socialist Souplit, tot de minderheid behoorend, was intusschcn van meening, dat het amnesticontwerp-Destrée te ruim was en dat van het voordcel van amnes tie veroordeelden tot dc doodstraf en tot le venslangen dwangarbeid uitgesloten behoorden ta worden. Volgens andere inlichtingen zijn sedert den wapenstilstand 267 vonnissen wegens misdrij- vc, die ik kortheidshalve „activisme" zal noe men, uitgesproken. Daaronder werden er door de hoven van assisen 165 bij verstek en 61 <vp tegenspraak gewezen en door militaire re-chtbanken één bij verstek en 40 op tegen spraak ZWITSERLAND. DE MARITIEME DRIE-MO GENDHEDEN- CONFERENTIE. Een verklaring van Churchill. Londen, 22 Juni. (H N.) In antwoord Pp oen vraag in het lagerhuis verklaarde V in- ston Churchill, dat de Engclsche afgevaardig den op dc conferentie voor dc bewapening ter zee te Gcncvc de gewone vrijheid bezitten van handelen. Deze vrijheid betreft alleen de bij zondere vraagstukken van minder belang, maar in principieele kwesties zullen zij het oordeel van hun regeering moeten inwinnen. Het zou op het oogenblik nog vooibarig zijn om te zeggen, dut een eventueele over eenkomst aan de goedkeuring van het lager huis zal worden onderworpen. Sapansche bezwaren. De Engelsche voorstellen. Londen, 22 Juni. (H. N.) Uit Genève wordt gemeld, dat admiraal Saito, de chef van de Japanschc delegatie op de conferen tie te Genève yoor dc vlootbeperking, aan Gibson, den chef \on de Amciikaansche de legatie heeft medegedeeld, dat Japan gaarne geneigd is op verschillende punten concessies te doen, maar dat het niet kon instemmen met de verhouding van 5:5:3 voor an dere dan slagschepen, daar Japan zijn vloot steeds zal moeten aanpassen aan de behoef te, overeenkomstig de positie van het land. De voorstellen der drie mogendheden wor den besproken en onderzocht in de commis sie zoovel als daarbuiten. Bijzonder veel belangstelling bestaat voer de Britsche voorstellen omtrent den levensduu van de schepen en dc beperking van de maat der bewapeningsstukken. Wet deze vraagstuk ken betreft is het duidelijk, dat dc drie mo gendheden zich in volkomen verschillende posities bevinden en daeorom geheel vel schillende motieven aanvoeren. Volgens 't Engelsche standpunt zou het hel allerbeste zijn, dot de verschillende delegaties haar kaarten open op tafel legden en precies verklaarden, wat zij eigenlijk noodig hebben en waarom. Het zou dan onmiddellijk duide lijk zijn aan dc nautische deskundigen, of speciale eischen gerechtvaardigd zouden zijn, uitsluitend voor defensieve bedoelingen en of het wederkeerig beperken en terugbrengen tot een kleinere schaal der bewapening uit voerbaar zou zijn. In Britsche kringen is eenige verwondering ntstaor. over dat gedeelte van het Amcii kaansche schema, waarin de tonnemaat voor torpedojagers wordt opgevoerd tot 3000 ton en die van kruisers tot 10.000, behalve nog dstookruimte, waardoor nogeenige hon derden tonnen zouden toegevoegd worden aan dc tonnemaat. Deze getallen worden on- noodig hoog- geacht en een torpedojager van 3000 ton beschouwt men in het algemeen reeds als een kruiser. Volgens het Britsche voorstel mogen tor pedojagers slechts 1400 ton meten en de lei ders van de flottielje 1750 ton. Dit punt is belangrijk met het oog op de algemeene ten dens orr. geoorloofde maxima vast te stellen. Wat de duikbooten betreft, bepleit de En gelsche regeering een limiet van 1600 ten waterverplaatsing *-oor de groote duikbooten. Beschouwt men de duikbooten alleen als een verdedigingswapen, dan zou de afmeting dezer schc i 1 zeer beperkt kunnen worden. Het is betwistbaar of duikbooten tusschcn 1200 2000 ton defensieve wapens genoemd kunnen worden. Zeker is het, dat, indien zij uitsluitend voor verdcdigingsdoeleinden gebruikt werden zij niet zoo groot behoeven te zijn. FRANKRIJK. DE VERVOLGING VAN DORIOT. Door dc Kamercommissie gehoord. RECLAME-, Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer T.- Verhoogt L'w werkkracht en I, energie '25 besparing, spaart 1 Uw beurs! A'dam Tel. 4T34G Jl.Vïoort Tel. 1200. L"snges!raat 43 "ET-.-- De Kamercommissie voor dc vervolgingen heelt gisteren Dofiot gehoord. Deze ontkende, dat' hij ooit de uniform van Chinecsch officier zou hebben aangetrokken. Hij protesteerde er tegen, dat de hem toegeschreven woorden een aansporing' aan de soldaten, om op de officieren te schieten, zouden behelzen en zeidc, dar de verklaringen, die hij zou hebben kunnen ol- eggen of schrijven, niet verschilden van die, welke hij in Frankrijk heeft gepubliceerd ol in de Kamer heeft loten hooren over de kolo niale politiek van zijn partij. De commissie is tot 29 dezer uiteengegaan om haar verslag op te stellen ENGELAND. DE HERVORMING VAN HET HOCGERHU1S. In het Hoogerhuis zeide Birkenhead in ant woord op een vraag van Haldane, dat het ir. de bedoeling der regeering ligt om het wets ontwerp nopens de hervorming van het Hoo gerhuis in de tegenwoordige parlementszitting af te handelen, zooals Baldwin bij de jongste verkiezingen heeft verklaard. De raad van het vakvereenigingscongres en het bestuur der arbeiderspartij hebben in een vergadering een motie aangenomen, die on voorwaardelijk verzet aanteekent tegen de re- geeringsvoorstellen tot hervorming van het Hoogerhuis en zich uitspreekt voor afschaffing" van dit lichaam. DE BRITSCHE ARBEIDERS EN RUSLAND. Een protest tegen de Russische terechtstellingen. In een gemeenschappelijke .vergadering van den raad van het Britsche vakverbond en het bestuur der arbeiderspartij is een resolutie aan genomen, luidende dat de vergadering, of schoon de buitengewone moeilijkheden en ge varen van den politicken toestand van Rusland erkennend en de rechtmatige verontwaardiging der sovjetregeering begrijpend wegens den moord op Wojkow, zich verplicht acht te pro testeeren tegen de politiek om personen, on schuldig aan den moord op Wojkow, ter dood te brengen bij wijze van represaillemaatregel tegen dien moord. Dc vergadering was van oordeel, dat de po litiek om moord tegenover moord te stellen niet dan noodlottige gevolgen voor sovjet- Rusland kon hebben en sprak de besliste ver wachting uit, dat dc praktijk van 'het execu- teeren van personen voor politieke misdrijven in sovjet-Rusland zal gestaakt worden. HET CONFLICT MET RUSLAND. Engelsche onderdanen in dc sovjet republiek. Londen, 22 Juni. (H.N. Draadloos). Locker Lampson antwoordde op een vraag in het Lagerhuis, dat op het oogenblik zich onge veer 400 Britsche onderdanen in hel gebied dér sovjetrepubliek bevinden er. dot de Brit sche zaakgclustigde te Moskou, voordat hij deze stad verliet, van Litwinof dc verzekering heelt gekregen, dat deze personen niet zouden worden lastig gevallen. ENGELAND EN DE BESLUITEN DER ECONOMISCHE CONFERENTIE Op een vraag in he.t sgerhuis omtrent dc houding der regecring tegenover do voorstel len van Duitschlnr.d en andere landen, dat de Road van den Volkenbond dc verschillende landen zou advisecien te handelen in over eenstemming met het verslag der economische conferentie van Genève ton gunste van een algemeene verleging der douane-tarieven, ant woordde Locker Lampson, ;cndcrsecreturis van buitenlandsche zaken-, dat de Engelsche regec ring het vermoedelijk- eensi is met dc meeste, zooniet met r.llo besluiten der conferentie, maar dat, wegens het belang cn het aantal der ad viezer, de regeering van- oordeel is, dat het verslag zorgvuldig moet worden bestudeerd en dot zij daarom voorgesteld heeft het rapport ter welwillende oveiweging door de betiokken mogendheden aan te bevelen. HET ALCOHOLGEBRUIK. Aanmerkelijke vermindering. Tijdens een debat ïn_ het Hoogerhuis over een wetsontwerp inzake plaatselijke keuze zei- de lord Dawson, 's konings lijfarts, die zich te* gen het wetsontwerp verklaarde, dat het drank-» gebïuik hoe langer hoe geringer werd. Dc toe nemende matigheid onder het volk bleek uit statistische gegevens, drie jaar geleden ver kregen van een groote groep vclksrestaurants. Bevonden was, dal 75 pet. der klanten in het geheel geen "alcohol gebruikte en van de iest driekwart lichte wijnen of bier dronk en een kwart alcohol of port. Thans wees een derge lijk onderzoek bij één groot restaurant uit, dal slechts 17 pet. der klanten Jcchol drenk. Loid Dawson haalde ook neg andere statistie ken aan ter staving van zijn betoog en-schreef de toeneming van ce matigheid in het drank gebruik toe aan de betere huisvesting, het fij ner wcrdcr. van den smaak, de toeneming van het vergezellen door de vrouw van den man en de cultiveering van de lichamelijke geschikt heid, waaraan thans in alle klassen en bij beide sexen aandacht wordt geschonken. ZWEDEN. NIEUWE VERBINDINGEN MET HET BUITENLAND. Stockholm, 22 Juni. (H. N.) Juist tij dig voor het begin van het congres van In ternationale Kamers van Koophandel, dat van 26 Juni tot 2 Juli te Stockholm wordt ge houden, zijn de telefonische verbindingen met Parijs en Londen geopend. Ook cp radio ge bied is een nieuwe vordering gemaakt door de opening van het omroepstation te Motala dat overal 'in Europa kan worden gehoord. Zweden, dat reeds uitstekende verbindingen, ook op het gebied van de luchtvaart, met het overige Europa had, is daardoor nog nader tot de overige lenden van Europa ge bracht. EEN SPOOKHUIS. Stockholm, 22 Juni. (H. N.) Reeds gedurende eenige jaren stond in Stockholm een oud huis in het hart van de stad, dat in den volksmond een spookhuis genoemd werd Dit zal worden gebruikt om woongelegenheid te verschaffen aan jonge studenten van de universiteit aan Stockholm. Het gebouw zal geheel en al vernieuwd worden en de hooge muren, die den somberen ouden tuin afsloten, zullen worden gesloopt, zocdat de late wan delaar, zich niet meer zal behoeven te hansten om het vreesaanjagend huis te passeeren. Het gebouw is ongeveer 300 jaar oud cn was in dertijd de woonplaats van rijke Stockholmschc kooplieden. Sombere geruchten -an boven natuurlijke gebeurtenissen waren de oorzaak, dot dit huis feitelijk altijd leeg stond, totdat de universiteit te Stockholm besloot het over te nemen. Tal van schrijvers hebben dc legen de van dit huis uitgesponnen in hun verhalen, o.a. August Strindbcrg SPANJE. DE SPAANSCHE KROONPRINS. B e r 1 ij n, 2 2 Juni. (V. D.) De bladen mel den via Marseille uit Madrid, dat dc kroon prins van Spanjo ernstig ziek is. ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Een stap der mogendheden te Belgrado. De gezanten der vier groote mogendheden hebben gisteren der. Zuid-Slavischen minister van buitenlandsche zaken, Marinkowitsj, om een audiëntie verzocht, teneinde hem een ge meenschappelijke nota over de vriendschappe lijke oplossing van het geschil met Albanië te overhandigen. Marinkowitsj zal dc gezanten hedenmiddag ontvangen. Wegens de verzoe nende houding der Zuid-Slavische regecring tijdens het gchccle conflict met 'Albanië is men in diplomatieke kringen overtuigd, aldus een bericht uit Belgrado, dat Marinkowitsj do wen- schcn der mogendheden zal inwilligen, mits ook- de Albaneesche regecring de adviezen der groote mogendheden zal opvolgen Men ver wacht daarom binnenkort de hervatting der diplomatieke betrekkingen tusschcn Zuid-Slavië en Albanië Een oplossing van het geschil tc verwachten. P a r ij s2 3 Juni. (V. D.) De Echo de Pajis meldt uit Rome, dat aldaar in diploma tieke kringen wordt bevestigd, dat de jongste stoppen van dc groote mogendheden te Tirana cn Belgrado een bevredigend resultaat hebben opgeleverd. Een oplossing van het geschil js spoedig te verwachten. De regeering te Tirana zou den gearresteerden tolk in vrijheid stellen, terwijl de regeering te Belgrado de scherpe nota zal intrekken. Voorspeld wordt, dat de di plomatieke veftegenwooidigers tegen het ein de van dc maand hun posten weer zullen be zetten. HONGARIJE DE VERHOUDING TOT DEN VOLKENBOND. Herzcv'ci zegt in het Hoo gerhuis, dat Hongarije in den Volkenbond moet blijven om zijn belungen te verdedigen. Albert vori Herzcvici heeft in het Hooger huis den Volkenbond heftig aangevallen om zijn houding in dc Roemccnsch-Hongaarschc processen over het landbezit Dc handelwijze van den Volkenbond vernietigt volgens spt het geloof in de onaantastbaarheid van het vredesverdrag. Uit hetgeen de Volkenbond tot dusver gedaan heeft, blijkt, dut hij slechts een vertegenwoordiger is van de overwinnaars uit den oorlog. Als de Volkenbond in September zijn fout niet goedmaakt, vernielt hij het laat ste restje van zijn moreel gezag. Hongarije's uittreden uit den Volkenbond zou dezen niet te niet doen. Hongarije moet zijn belangen in den Volkenbond met nadruk blijven verdedi gen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Verklaringen van den Peking- schen minister van buitenland sche zaken. Bij het aanvaarden van zijn functie heeft Wang Zin Tai, dc minister van buitenlandsche zaken tc Peking verklaard, dat alle Chinee- zen eensgezind de herziening van de verdra gen met het buitenland en een voor China passend internaionoal statuut eischen. Spre kende over dc Chineeschc rechtbcdeeling zei hij Wij moeten daarin de noodigc wijzigingen verbeteringen aanbiengen, om den vreem delingen geen aanleiding tot nieuwe uitvluch ten te geven. POLEN. POLITIEKE CRISIS. Ontbinding van den landdag Dinsdagmiddag is langdurig geconfereerd tusschcn president Mosciski en Maarschalk Pilsoedski en tusschcn eerstgenoemde^ Bartel, den vice-premier. In landdag-kringen vermoedt men, dat de regeering verstrekkende consequenties zal trekken uit het tegen den wensch van Pilsoedski aangenomen besluit van den landdag, waarin dezen dc mogelijkheid van zichzelf te ontbinden wordt teruggegeven. Men. houdt daarom rekening met de moge lijkheid, dot de staatspresident den landdag zal ontbinden. VEREENIGDE STATEN. HET PROCES-SACCO EN VANZETTI. Een petitie tegen dc terechtstelling. Den gouverneur van Massachussetts is een petitie overhandigd, geteekend door ongeveer 5000.000 personen uit alle mogelijke deelen der wereld, cm tegen de terechtstelling van Sacco en tti, die aanstaande is, tc pro- testceren. DE MUITERIJ IN DE GEVANGENIS. Uit Lansing (Kansas), wordt gemeld, dat de opstand der gevangenen in dc staatsgevange nis van Kansas reeds bedwongen zou zijn 328 gevangenen blijven met 14 gevangen ge nomen cipiers verschanst in hoeken "van de kolenkelders der gevangenis en weigeren deze tc verlaten. De autoriteiten zijn niet bevreesd voor de veiligheid der cipiers en mecncn, dat er geen vrees behoeft te bestaan voor den afloop van het oproer. ROEMENIE. HET NIEUWE KABINET. Bratisnu heeft dc opdracht tot het vormen van -een nieuw kabinet aanvaard on het als volgt samengesteld Jan Bratianu minister-president er. buittr.- landsche zaken. Duca binncnlandsche zaken. Vintillo Bratianu financiën. Generaal Angclcscu corlog. VERSPREIDE BERICHTEN. AARDBEVING IN SAN SALVADOR. Londen, 22 Juni. (H.N.) Dc bladen be vatten een telegram uit San Salvador, voigens hetwelk een aardbeving in het gebied van Co- jutopeque groote verwoestingen heeft aange richt. Wel zijn c geen menschenlevcns tc be treuren, doch tul van huizen zijn verwoest cn veel vee is omgekomen. EERSTE KAMER. Dc Voorzitter deelt in dc zitting van Woensdag mede, dat de Centrale afdccling besloten heeft de volgende week Woensdag een aantal wetsontwerpen in de afdeelingen tc doen onderzoeken. Dc heer Dc Gijselaar stelt voor, eerst na het reces te behandelen in de afdeelingen dc ontwerpen betreffende dc instelling van een departement von defensie, de collectieve ar beidsovereenkomst on de Centrale Midden- standscredietbank. De centr. afd. wilde ook deze ontwerpen voor het reces onderzoeken. Het voorstel-D c G ij s e 1 a a r wordt aan genomen. Verschillende ontwerpen zijn aan de orde. Op een vraag van den heer Van Emden deelt de heer Beelocrts van Blokland mede, dat dc wet betreffende de verlaging van de prijzen der paspoorten voor 15 Juni in wer king zul kunnen treden waarschijnlijk op 8 Juli Het ontwerp wordt zonder stemming aan genomen Bij het ontwerp betreffende de kosten der werkzaamheden van het Kon. Paleis tc Am sterdam dringen de heeren Van Emden en Po lak aan op bespoediging, daar ook het binnen werk in verwaarloosden staat is. Dc heer Polak dringt uan, dat het paleis wordt teruggegeven aan de vroegere bestem ming, n.l. tot huisvesting der vroedschap. Minister De Geer wijst er op, dat deze laatste zaak niet in de stukken is behandeld. Dc werkzaamheden zal hij bespoedigen. Hu wetsontwerp wordt z.h.s. a an ge-4 men Bij dc begrooting van Curasao dringt de heer de Jong aan op spoedige gelijkstelling op onderwijsgebied. Do heer A n e m a sluit zich doarbjj aan. Hij aanvaardt niet dc interpretatie van art. 80 van het Regeëringsreglement die de minister gaf, doch betoogt dat dit artikel betrekking heeft op het totoul bedrag dot voor het onder wijs wordt beschikbaar gesteld. De nieuwe re dactie van dit artikel schrijft fin. gelijkstelling van gebieden voor. Minister Koningsberger merkt op, dat dc beg rootingen van Curasao de eerste jat en aan het Moederland veel geld zullen kosten, willen zij sluitend'zijn. De financiecle toestand is nog niet zoo erg rooskleurig. Eergisteren had dc minister een onderhoud met den Gou verneur van Curuqao, die meedeelde dut vol ledige gelijkstelling in dc betrokken kringen op Curaqao geenszins als een ideaal wordt ge voeld. Spr. wcnscht gaarne mede tc werken aan do gelijkstelling doch eerst tc onderzoeken dc moeilijkheden, die er op Curasao schijnen te bestaan De begrooting wordt z.h.st. aangenomen. De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag. Berichten. DE AMSTERDAMSCHE GEMEENTE- TELEPHOON. Een tariefvoordracht van B. en \V. B. en W. van Amsterdam hebben bij den ge meenteraad een voordracht ingediend, om in beginsel tc besluiten, dat voor de gemeente- telefoon ccn gesprekkentaricf zal worden inge voerd op grondslag van dc volgende klasse- tarieven: Klasse 1/90 per jaar (0 lot 600 verbindin gen per half jaar) Klasse II 123 per jaar (601 tot 1200 ver bindingen per half jaar). Klasse III 156 per jaar (1201 tot 1800 ver bindingen j)er half jaar). Klasse IV 189 per jaar (1801 tot 2400 verbindingen per half jaar). Klasse V 222 per jaar (2401 tot 3000 ver bindingen per half jaar). Klasse VI 255 per jaar (3001 lot 3600 ver bindingen per half jaar). Klasse VII 288 per jaar (3601 tot 4200 verbindingen per half jaar). Klasse VIII 321 per jaar (4201 tot 4800 verbindingen per half jaar). VREEMDELINGENVERKEER. Dc algemeene vergadering te Deventer. De Algem. Nederl Verceniging voor Vtecm-» dclingenverkcer houdt vandeag haar alge meene vergadering tc Deventer. Gisteravond zijn dc afgevaordigden ten stadhuizc aldaar welkom geheeten door den burgemeester, jhr. mr. J. A. M. A. Humalda van Eysingo, wiens toespraak door den voorzitter der verceniging prof. mr. M. \V, F, Treub, werd beantwoord. Er volgde een concert in do Buiten Socien teit.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1