L. J. LUIJCX Zn. iHWiiis ei—ïiïis; BUITENLAND. Directoires en Onderjurken, FEUILLETON. 25e Jaargang No. 305 DE EEMLANDER" Dinsdag 28 Juni 1927 PRIIS DER ADVERTENTIEM met inbegrip vu 9ta EERSTE BLAD. Tricot Fïl d'Ecosse. Kunstzijde en Fil m|zijde. DE WILDE HERTOGIN Idem lönco per pest J.—per week (met gratie «tnekeriag legeo ongelukken) f 0.17s. afzonderlijke nummers C.05. a AMEHSFSORTSCH DAGBLAD ii DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFR. Ai*NHEMSCHERPO'RTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEuINT. eis bewijsnummer, elko regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llefdadighelds-adveitentiën voor de belli der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan tmr voordccligc bepalingen voor het adverteexea. Eene circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Dc inspectie der Oostelijke vestingen. B e r l ij n, 2 7 Juni. (H. N.) De inspectie van de vernielde ves tings werken in het Oosten van Duitschlnnd door de militaire deskundi gen der geallieerden zal volgens der Montag waarschijnlijk cenigen tijd worden uitgesteld, daar de raad van gezanten tot nu toe de mi litaire deskundigen niet op de hoogte heelt gesteld van dc overeenkomst van Gcnèvc. DE DUITSCH-FRANSCHO COMMER CIEEL!; BESPREKINGEN. B c I ij n, 2 7 J un i. (V D.) Ministcrialdl- rektor Posse is uit Parijs alhier gearrivecid. Tegen 12 uur hedenmiddag hadden gewichtige besprekingen plaats bij don staatssecretaris von Schubcit in het ministerie van buitenland- sche zaken. Naar de Gcrmania weet mcc to declen, houdt hot Fransche oorstel in, om het loo- pendc voorloopige handelsverdrag nog voor 14 dagen te verlengenin dien tusschcntijd zullen pogingen in het werk worden gesteld om over een overeenkomst van langoren ter mijn (Duitschland verlangt tenminste een jaar) tot overeenstemming tc geraken. DE ECONOMISCHE BETREKKINGEN MET ITALIË Ir\ den rijksdag weid gisteren het Duitsch- Italiaansrh handels- cn schcepvaartvcrdreg aangenomen. DO GEVALLEN DU1TSCH-JOODSCHE SOLDATEN. Onthulling van ccn gcdcnkteckcn. Op het Joodsche keikhof tc Berlijn Wcis- sensec is gisteren een monument onthuld ter nagedachtenis van 12.000 in den oorlog ge sneuvelde Dvitschc joodsche soldaten, waarvan 5500 in Berlijn woonden. Een aantal autoritei ten woonde dr plechtigheid bij. VECHTPARTIJ TUSSCHEN DUITSCHERS EN FRANSCHE SOLDATEN. Uit Ncustadt wordt gemeld, dat het gisteren in het naburige Speicrdorii op het vliegterrein tusschen.dc daar geposteerde soldaten en ver schillende Duitschers tot een ernstige klop partij gekomen is, waarbij 2 Fransche soldaten zóó ernstig gewond wc.den, dat zij in het mi litaire ziekenhuis opgenomen moesten worden. Het is nog niet mogelijk een nauwkeurige voor stelling te krijgen van het verloop van het ge beurde. DE POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Beding tusschen communisten cn nationalisten. Uit Wriezen wordt Jd. 27 Juni 'bericht, dat roodc frontstrijders, die van een propaganda- vergadering terugkeerden in een vrachtauto. Zondag de leden van ccn voetbalclub, die voor ccn deel het insigne van de Stahlhclm droegen, aanvielen. Dezen vluchtten in een zaal, die door de communisten formeel bestormd werd. Zij lichtten er grootc verwoestingen aan en ranselden dc voctbalspelers af. Daarna reden zij snel weg. Zij konden echter in Berlijn ge arresteerd worden. ONGELUKKEN EN POLITIEKE BOTSINGEN. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (H. N.) Zoonis ge woonlijk op Maandag bevatten dc bladen weer v erschillende berichten van ongelukken, bij het iraken van uitstapjes voorgekomen. Bij Krcutz in dc Oostmark sloeg op de Nctzc een roei boot om, waarin zich 5 personen bevonden. De inzittenden kwamen alle drie om het Se ven. Op 'dc Havel bij Werdcr sloeg eveneens een roeiboot om. Van de inzittenden verdronk een persoon, een 20-jarige Berlijner. Ook dc gewone botsingen tusschen aanhangers van verschillende politieke richtingen zijn niet uit gebleven. Tc Ehrensdorf is da at bij zelfs een doode gevallen. Hier ontstond ccn vechtpartij tusschen aanhangers van den Rijksbanier cn van den Wccrwolfbond. Toen deze zoo goed als afgcloopen was en de aanhangers vnn den rijksbanier verder wilden trekken, vuurde de zoon van oen heerenboer 4 schoten uit zijn geweer op hen af, waai dooi een zekere Karl Tictzc uit Erkner bij Berlijn doodelijk wvrd getroffen. Dc dader en 2 andere leden van den Wccrwolfbond zijn gearresteerd. EEN VUURWERKONTPLOFFING. Naar dc bloden melden, is te Saarbrückcn door tot nog toe onbekende oorzaak een mu- mazijn, waarin zich o.m. een grootc hoeveel heid vuurwerk bevond, in dc lucht gevlogen, waarna oen felle brand ontstond. Een meisje, dat in het magazijn aan het werk was, kwam in dc vlammen om. BOTSING TUSSCHEN AUTO S. B c r 1 ij n, 2 7 Juni. (V. D.) In het westen van Berlijn zijn in den afgcloopen nacht ccij tweetal auto's in botsing gekomen tengevolge vnn het slechte uitzicht. Daarbij werden II personen gewond, mecrendcels ernstig ZEER ONGUNSTIG WEER. B c r 1 ij n, 27 Juni (V. D.) De reeds weken durende ongunstige weergesteldheid, gepaard gaande met lage temperatuur, houdt in de meeste declen van Duitschlbnd aan. Heden op „Siebenschlafertag", den dag waarop volgens het volksgeloof het weder voor longen tijd be paald wordt, viel tc Berlijn dc regen zonder ophouden neer BELGIE. HET KANAAL ANTWERPEN—LUIK. De commissie voor dc grootc openbare wer ken heelt in ccn slót-vergadering onder voor zitterschap van Frnnqui met algemccnc stem men het verslag nopens den aanleg van het kanaal Antwerpen—Luik, dc indijking van dc Maas, enz. goedgekeurd FRANKRIJK. DE ONTSNAPPING VAN DAUDET. Wie is dc schuldige? P a r ij s, 2 7 Juni. (V. D.) Dc Fransche politic zet haar onderzoek in verband met de geheimzinnige verdwijning van Daudct ijverig oort. Dc Poris Midi constateert, dat men nog steeds niet weet, wie den gevangenisdirecteur heeft opgebeld. Evenmin bestaat ccn verklaring voor het feit, dat de gevangenisdirecteur tot twee maal toe met een verkeerden persoon in ver binding werd gebracht; men meent, dat de telefoniste, die dc verbinding tot stand heeft gebracht, dc schuldige is geweest. ZWITSERLAND. DE MARITIENNE DRIE-MOGENDHEDEN- CONFERENTIE Het verdrag vcr> Washington. Uit Gcnèvc wordt gemeld, dot met zeker heid uit de houding, door dc delegaties van de Verccnigde Staten cn Japan aangenomen, cn gehandhaafd, kon worden opgemaakt, dat het vlootvcrdrag van Washington door dc drie- mogendhédcn-confcrcntic tc Geneve niet zal worden gewijzigd. Een Japonschc opvatting. Londen, 27 Juni (H. N.) Naar uit Tokio wordt gemold heeft dc Japnnschc regeering nan admiraal Saito, het hoofd der Japnnschc delegatie tc Gcnèvc, doen weten, dat dc Ja- RECLAMES. Ven T—4 regels 4.05, elke regel meer T.— Lengesfraat 49 voor Dames en Kinderen pansche rcgccjing het vraagstuk der vermin dering vnn de tonnenmnut der gicote oorlogs schepen eerst in overweging kan nemen, als dat der hulpschepen geregeld is. Eerst moet er dus c«v regeling van deze kwestie gevonden zijn. Een verkloring van Gibson. Genève, 27 Juni (V D.). Dc voorzitter van de vlootconfcrentic Gibson verklaarde he den aan de journalisten in tegenstelling met verschillende persberichten ,dat hij tot nu toe geen nieuwe instructies uit Washington heeft ontvangen. Hij betoogde verder, dat alJc ge ruchten over ernstige moeilijkheden bij dc on derhandelingen tusschen dc drie delegaties niet met de feiten overeenstemmen. Hij ver klaarde tevreden tc zijn over het verloop .der conferentie, zooals deze tot nu toe is geweest. De Amerikaansche delegatie houdt vast aan de overeenkomst van Washington als basis voor dc huidige conferentie cn zal niet toe stemmen in ccn wijziging dezer overeenkomst. Gibson weigerde zich uit le laten over de mo gelijkheid vnn een veiligheidsverdrag tusschen Engeland, Amerika en Japan. ENGELAND. DE TERUGKEER VAN DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN '/ORK. Groot" belangstelling *an het publiek. Uit Londen wordt dd. gisteren bericht: De ontvangst van den hertog cn de herto gin vnn Vork, na hun reis van 35.000 mijl om de halve wereld door d<> Londenschc be volking is bijzonder hartelijk geweest, wat vooral lot uiting is gekomen cp den rit van het Victoria Station naar het Buckingham Paleis, toen het geducht regende cn op som mige oogenblikkcn zelfs goot. waardoor de menschcn echter niet afgeschrikt werden om hun plaatsen langs den omweg, dien het open rijtuig vnn het hertogelijk paar zou riemen, op te geven. Op het palcis, wuarheen dc koning, graaf cn gravin Strathrnore, dc ouders der herto gin, cn Baldwin, zich reeds langs den naas ten weg begeven hadden, werden de reizigers het eerst verwelkomd door hun dochtertje en de hertogin verscheen na enkele minuten met prinses Elisabeth op den arm op ét'n der balkons. Het volk wns toen blijkbaar vol daan en na een nieuwe uitbarsting van geestdrift luwde de belangstelling geleidelijk weg Ir. antwoord op de verwelkoming van den burgemeeseter van Portsmouth na zijn aan wal kom.cn, zeide dc hertog van Vork, dat hij met hem de hoop deelde, dat zijn missie de bunden tusschen Engeland en de andere declen van het rijk nauwer zou aanhalen. Dc betcogingcn van verknochtheid cn trouw hadden hem vooral diep getroffen. Overal hnd hij zich onder mcnschen van eigen stam ge voeld. Dc inwijding van de nieuwe Australi sche hoofdstad Canberra zou steeds in dc herinnering blijven van hen, die haar hadden bijgewoond en betc-ckendc de opening van een njeuw en ronmrijk tijdvak in dc geschie denis van Australië. EEN BESPREKING TUSSCHEN CHAMBER LAIN EN DON GRIEKSCHEN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKTN. Londen, 27 Juni (H. N.). Naar de bladen melden, znl er dezer dogen een conferentie plaats hebben tuSschcn don Grickschcn mi nister van buitenlandsche zaken, die reeds se dert ccnigc dagen tc Londen vertoeft, cn Chamberlain, die daartoe zijn vacantia zal on derbraken. Het onderhoud znl in hoofdzaak over den toestand in Oost-Europa cn de daar mede verband houdende vraagstukken. Echter zou het volgens bloden voorbarig zijn thans reeds dc hoop te koesteren, dat er een Locamoverdrag voor dc Balkonlandcn tot stund zou kunnen komen. DE ZUID-SLAVISCHE SCHULD In het Lagerhuis verklaarde dc financieclc secretaris van dc schatkist ten antwoord op een vraag Ik verneem, dat dc Zuid-Slavische regeering op het punt staat om nieuwe voorstellen in tc dienen voor de regeling van haar schuld aan Engeland, die op 31 Maart j.l. 29,492,000 bedroeg, wat dc oorlogsschuld betreft, 2,087,000 voor verleende hulp cn 187,000 voor dc rcpatricering van Servische onderda- ncn. ZWEDEN. HET CONGRES DER INTERNATIONALE KAMERS VAN KOOPHANDEL. Dc opening. Stockholm, 27 Juni. (H. N.) De plech tige opening van het congres der internatio nale Kunveis van Koophandel heeft in tegen woordigheid van den koning cn prins Eugenius van Zweden plaats gehad. De zitting weid ge opend door den vooizittcr van het Zvvecdscho natioalc comité. Zijn tocspraok werd beant woord dooi Sir Allan Anderson, den voorzit ter van dc internationale Kamer in Engeland Uit naam van dc Zwccdsche regeering werd het congres door den plaatsvcrvangendcn mi nister van buitenlandsche zaken begroet. Stockholm, 27 Juni. (H. N.) Het con gres der internationale Kamers van Koophan del heeft gisteren ccn aanvang genomen. De budgetcommissic cn het congresbestuur hid den toon n.L hun eerste vergadering. Dc offi- cicclc opening vindt heden om II uur piaats in het concertgebouw, terwijl in het parle mentsgebouw vanmiddag- om half 2 de eerste sectievergaderingen worden gehouden. Van middag om 4 uur worden de gedelegeerden met hun dames in hel paleis door den koning ontvangen. RUSLAND. POLITIEKE AANSLAG TE MOSKOU. Orlof, de voorzitter van de Moskousche al- deeling van het militaire tribunaal, is in het gerechtsgebouw door een onbekende door een revolverschot gewond. Dc doder is gearresteerd en men stelt naer zijn persoon cn de beweegredenen voor den aanslag ccn onderzoek in. TERECHTSTELLINGEN. Berlijn, 27 Juni (V. D.). Naar dc bladen melden, zijn tc Kief ccn tien-tol personen, be schuldigd van anti-bolsjewistische agitatie, ter dood veroordeeld en doodgeschoten. ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Albanië aanvaardt het schikking- voorstel. Dc Zuid-Slavische regeering is cr officieer over ingelicht, dot dc Albonceschc regeering dc voorstellen der grootc mogendheden tot bijleg ging van het Scrvisch-Albanecschc conflict heeft aangenomen. Een Engclsch oordeel. Londen, 27 Juni (H. N.) Volgens dc c- lichten in de Engelschc bladen kan dc vol ledige bijlegging van het geschil tusschen Zuid-Slavië en Albanië ieder oogenblik worden verwacht. De bladen wijzen cr op, dat dc re geling welke thans ook door Albanië is aan vaard, tc danken is aan de bemiddeling van dc mogendheden. Dc Westminster Gazette geeft als haar opvatting tc kennen, dat een defini tieve oplossing slechts dan zal zijn bereikt, in dien het geheelc complex der vraagstukken, verbund houdende met de Adriatischc zee ge regeld zal zijn. TURKIJE. KEMAL PASJA NAAR CONSTANTINOPEL. De president der republiek zal Vrijdag te Ccnstantinopel aankomen. De voornaamste overheden hebben grootc toebereidselen ge troffen voor zijn ontvangst. L>c nationale vergadering heeft do zitting gesloten. In Juli hebben nieuwe verkiezingen plaats. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Anti-Britsehc boycot te Kanton. Uit goede bron wordt gemeld, dat de olge- meene arbeidersbond van Kanton wegens het ontslag van enkele zeelieden iloor ccn Britsche maatschappij een motie heeft aangenomen ten gunste van ccn boycot der Britsche schepen van den dienst Hongkong—Kanton. Uit Sjnmien, do vr.-cmdelingenwijk tc Kan- ton, wordt gemeld, dat men meent tc weten, dut er verleden week zeven verdachte com munisten zijn aangehouden cn terechtgesteld. MEXICO. DE PRESIDENTSVERKIEZING. M e x i c o-C i t y, 2 7 Juli. (V. D.) Generaal Obrcgon heeft een manifest gepubliceerd, waarin hij zijn cundidatuur voor het president schap aankondigt en een uiteenzetting geelt van zijn politiek. ZUID-AFRIKA. DE WET OP DE VLAG. Een nederlaag van Hertzog in den Senaat. Gisteren heeft de oppositie in den Senaat een tactische overwinning behaald door cén amendement tc laten aannemen bij dc derde \Vzing Van de vlagwet. Dit bepaalt, dot aan dc Union Jack ccn ruimer piaats zol worden ingeruimd dan in het regecringsontwcrp» voo;- zien was. Dc eerstc-minister gaf tc verstaan, dat het aldus veranderde wetsontwerp voor de regeering onaanvaardbaar is. Het lijkt dus onvermijdeb'jk, dat het wetsont werp in een bijzondere zitting, waarschijnlijk in November, aan een gemeenschappelijke ver gadering van de twee Kamers zal worden voor gelegd. Pas no aanneming in een dergelijke ge meenschappelijke vergadering kan het ontwei p vetskracht krijgen. VERSPREIDE BERICHTEN. EEN AARDBEVING. De toestellen van het instituut voor geophy- sica tc Praag hebben gistren om 12 uur 24 minuten T2 seconden een sterke aardbeving op 1700 K.M. afstand aangctcekend. Het mid delpunt ervan moet in de Egeïschc Zee ge zocht worden. Zondagmiddag zijn tc Sebastopol cn in an dere steden in de Krim sterke aardschokken gevoeld, die vijf seconden aan hielden. Op verschillende plaatsen hadden aardstortingen plaats. Men schrijft dc beving toe aan vulcani- sche veranderingen op den bodem van de Zwarra Zee. Er is niets poëtischer don dc waarheid. MULTATULI. Uit het Duitsch dooi ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. DITHiMAPJNE. 2G „Ik wil u mijn juwcelen geven. Grace zal haar parelen offeren mensch hebt u dan geen aasje gevoel „Of ik dat heb I" Voor den divan stond hij. Ver voorover boog hij zich. „Blijf waar U bent, of ikriep zij. „Men dreigt i Ei, pil Mevrouw von Sains- tury mag ik u zeggen dat ik nog nooit ccn vrouw zoo mooi heb gevonden als UI Ik weet, ik wensch veel, moor de prijs is het waard. Zij Tukte de revolver te voorschijn „Geef mij dc brieven 1" riep zij. „Daar I" Hij snélde op haar toe Zij sprong terug schoot. Met een schrillen kreet tuimelde hij Een oogenblik zng zij een merkwaardig vra- genden blik in zijn opengesperde oOgcn hij wierp zijnarmen omhoog stortte Ticast den divan en schrijftafel op den grond. Er rinkelde iets. Een klok op de schrijf tafel was gevallen klaarblijkelijk had hij die in zijn val meegetrokken» i Hij trilde zijn linker been strekte zich een laatste kramp daarop lag hij stil. Buiten, voor het huis, stond Lord Ncvillt- on beet zich dc lippen tot bloeden. Wat zou hij doen Aanbellen Naar binnen stormen Neon hij moest haar verrassen. Hij sprong voorwaarts naar de voordeur. Bc keek het huisZooals al die oude gebou wen stond het iets van dc straat af, waarvan het door een klein hek gescheiden was. Het raam van de benedenkamer lag niet hoog. Hij zou het zonder meer kunnen stukslaan om naar binnen tc klimmen. Maar dat zou te ge waagd zijn. Hoe hevig de Tegen ook op het oogenblik was, hoe eenzaam het plein juist in dit oogenblik zou er iemand voorbij kun nen gaan. Maar naar binnen moest hijHet huis lag daar zoo stil, zoo duister I En daar binnen zijn vrouw I Maar daar onder dc treden noar dc vcor- deur zog hij den trap voor de bedienden. Dat moest gelukken I Snel blikte hij over het hek naar het plein, tuurde door den regen heen. Geen mensch tc zien. Maar van Berkeley Street kwam ccn auto oon neen, hij sloeg Davis Street in. Ah nog een laatste blik I Hij zag niet den agent aan de andere zijde vnn het parkhek, maar de agent zag hem. Daar hoorde hij een schot in het huis. Met oen wanhepigen ruk gooide hij zichzelf tegen de deur. Deze sloeg open. Met zulk geweld wns hij er tegen aangesprongen, dat hij lang uit op drtn grond terecht kwam. Doch dade lijk was hij weer op dc boen, stormde in de duisternis voorwaarts, struikelde, rende met hot hoofd togen de trapleuningHield zich krampachtig eraan Vast. Naar, boveneen smalle streep licht zag hij onder dc deur I Daarheen Hij rukte dc deur open Hij zag Gloria In het eerste oogenblik hnd hij bijna ge lachen van geluk. Gloria GloriaNiet Grace Maar toen ontdekte hij ook den naast dc schrijftafel liggenden men. Hij zag den re volver in haar hand „Om Godswil Gloria Zie liet den revolver vallen, toon zij hom voor zich zog. Verdwaasd, doodciijk ver schrikt, staarde zij hom aan „Harald jij „Ja, ik het is nu geen tijd voor ophol- deringen Kom vlug Het plein buiten Is verlatenKom De woorden verstarden hem op de lippen. Een geluid hoorde hij in huis. Een zware tred kw am haastig de trap op I „Weg weg.... 1" hijgde hij buiten adem, cr komt iemand.1 Hij trok haar mee naar de andere kamer. Mat schemerde het licht van dc straatlan-' taarn naar binnen. Reeds waren zij bij het raam. Hij gooide het open, hief haar op, schoof haar in de vensterbankI „Het is niet boog I Spring, Gloria Zij liet zich vallen I Hij wilde haar na Van achteren pakten hem twee sterke vuis ten. Rukten hem terug. „Hallo," riep de agent, „waarheen met zulk een spoed Harald dacht slechts aan Gloria. Zij moest ontsnappen IHij wierp zich op zijn aanvaller, dreef hem van het raam weg Maar de m&n was sterker dan hij. Hield hem vast. Zoo vochten zij in. <ie duisternis. Struikelden hijgend heen, en weer. Sloegen elkaar met hun vuistenI Reeds voelde Harald, dat zijn kracht verminderde een slog van den rcusachtigen man sloeg hem op de knieën Maar Gloria moest reeds lang in veilig heid zijn Hij rukte zichzelf weder op, bloedend, wan kelend „Geef het op, Sir I" bromde de agent„ik ben minstens vijf kilo zwaarder dan u. Wccst u verstandigikI" Zijn woorden stierven weg in een rochelend geluid. Met een doffen slag viel hij terneer. Half verdoofd staarde zijn tegenstander hem aan. Wat was dat Had hij hem zoo getrof fen Maar waarop neg te wachten Weg weg! Hij sprong naar het raam, fc ok zich op wierp een onderzoekenden blï*C in dc straat Gloria was natuurlijk niet meer te zien Het volgende oogenblik was hij beneden Liep hij het verlaten plein over, naar Devons hire toe Daar bleef hij staan Ademde zwaar op Om, Godswil, zijn hoedTerug Neen. Hij herinncidc zich, dat hij zijn reis- pet in den zak had. Die zette hij op, trok zijn jaskraag omhoog cn ging rustig met een lnngzamen, gelijkmatigcn tred naar het Picca dilly, dat straalde in licht. XV. Gloria kwam thuis, doornat van den regen, doodmoe. „Maar," riep moeder Anne, de huishoud ster uit, die Gloria en Grace nog als kleine kinderen cp den arm gedragen had, „lieve ling. wat zie jij er uitVlug in bed I" Maar daarvqn wilde Gloria niet hooreMJsTuin bed liggen, terwijl haar innerlijk in wilden opstand was I Moeder Anno bracht haar eigen bontge voerde ■pantoffels en dikke wollen omslagdoe ken. Tot aan het hoofd wikkelde zij de be vende vrouw in, schoof een groore fauteuil dichtbij dc knappende haard en bracht haar warme thee met veel rum. Gehoorzaam, apathisch liet Gloria alles met zich doen. Dronk haar thee. At de biscuits. „Lieveling, mijn lieveling," jammerde de oude met tranen in de oogen, „wat is er dan toch gebeurd Zeg het mij, dat ik je helpen cn troosten kan 1" Snikkend nam zij de ijskoude vingers van Gloria in haar zachte handen cn wreef ze. Gloria antwoordde niet. Haar oogen staar den in het vuur, vermoeide, niets zeggende oogen. Haar gedachten waren in dat huis Sn Berkeley Square. Daar, waar de man door haar schot gevallen was. O die afschuwe lijke, vrogendo blik in die oogen, reeds door den dood gebroken Een rilling voer door haar lichaam. De oude zag het zonder te begrijpen. „Maar kindje kindje," herhaalde zij steeds maar door. Moordenares Moordenares Die laatste blik die laatste beving,...! En wat nu Harald ja Hij had haar ge red. Maar wat was cr met hem gebeurd Wie was het geweest, die de trap opkwam Hem van achteren aanviel De angst voor Harald stormde nif in haar op. Worgde haar bijna! Overmande haar geheel. (Wordt vervolgd). - - «y

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1