L. J. LUIJCX Zn. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Meisjes en Jongens Sportkousen „De Amersfoortsuhe Berg" FEUILLETON. DEWILDE HERTOGIN ABONNEMENTSPRiJS EERSTE BLAD. Fil d'Ecosse en Kunstzijde. CONCERT. 25e Jaargang No. 306 loort 2.10, per maand 70,73, Idem franco per post f 3.—. per week (me: gratis vtrxekermg tegen ongelukken) f 0.174, afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD BUREA'J DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2A. P0STREKENIN8 N*. «7910. Tti. IMT. «1*. Woensdag 29 Juni 192/ PRIIS OER ADVERTENTIEH met Inbegrip van «en bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbi^ dingen en Lfefdadigheldvadve.tentiëD voor de belli der prijs. Voor handel ca bedrijf bestaan tmr voordeelige bepalingen voor het adverteeren. tent circulaire; bevattend# da voorwaarden, wwrdt op aanvraag toegezonden. I DUITSCHLAND. rïspET TB? HINDENBURG NIET NAAR WILHELMSHÖHE. Dc rijkspresident heeft verzocht het plan, om hem Wilhelmshöhc nis zomerresidentie aan to bieden, te laten varen. Volgens de bladen had Hindenburg reeds in 1918, toen men hem het kasteel aanbood, hiervoor bedankt met dc op merking, dat hij niet in'een voormalig keizer lijk kasteel kon wonen, terwijl de meestcn zijner terugtrekkende soldaten niet wisten, waar zij een onderdak konden vinden. DE BESCHERMING DER HUURDERS De rijksdag heeft een soc.-dem. voorstel aangenomen, waarbij de wet ter bescherming der huurders wordt verlengd tot 31 December 1927. DOOR HET HEMELVUUR GEDOOD. Berlijn, 2 8 Juni. (V. D.) Te München is de bliksem geslagen in een boom, waaronder een reisgezelschap een schuilplaats had ge» zocht. Een meisje cn een jongeman werden ge dood, terwijl een ander meisje zwaar gewond werd. .V"rn' BELGIE. HET VIJFDE EEUWFEEST DER LEUVENSCHE UNIVERSITEIT. V Een plechtige viering. Gisterochtend is de plechtige viering begon nen van het vijfhonderdjarig bestaan de.- uni versiteit van Leuven, die met de bibliotheek gedurende de Duitsche bezetting is verwoest en weer opgebouwd, dank zij het Hoover-sub* sidie. In de groote zaal der universiteit werd een bijeenkomst gehouden, waaraan werd deel genomen door de koninklijke familie, de Bel gische bisschoppen, den kardinaal-bisschop van Westminster cn O'Donnel, den Ierschen kardinaal-bisschop, de vertegenwoordigers van andere universiteiten cn verscheidene anderen. Do pauselijke nuntius las een brief van den paus voor, waarin deze de verdiensten van dc hoogeschool prijst. ët'l'i Een rede van mgr. Schrijnen. 'v J Ecredoctoraten. In 3e plechtige vergadering herinnerde mgr Schrijnen, prorector der hoogeschool Karei de Groote van Nijmegen, aan dc banden, die Leu-. ven met Nederland verbinden, sedert Justus Lipsius onderwijs gegeven heeft te Leuven en te Leiden. Hij roemde het onderwijs van Leu-. veit en bracht de wenschen van de Noord-Ne» derlandschc inrichting aan d© jubileerende uni versiteit over. Onder degenen, die bij gelegenheid van hfet jubileum met ceretitels vereerd zijn, behooren koning Albert, die tot dr. h. c. in d© toegepas te wetenschappen benoemd is en koningin Eli sabeth, die zich de waardigheid van dr. in de geneeskunde toegewezen zag. De inwijding der herbouwde zalen. 's Middags werden de wedcropgebouwrde za len plechtig ingewijd in tegenwoordigheid van alle persoonlijkheden van 's ochtends, behalve de vorsten en prins Leopold. De rector schet ste de geschiedenis der gebouwen eh dankte vervolgens, de regecringen en de organisaties, die bijgedragen hebben tot het herstel. De onthouding der studenten. Het viel op, meldt men uit Leuven aan het Vad., dat de studenten zich van alle deelne ming aan de feestelijkheden hebben onthouden* als protest tegen de nog steeds izoo goed als geheel Fransche administratie der universiteit en do eentalig Fransche organisatie der her denkingsfeesten# Alle invitaties, programma's, brochures met ren geschiedkundig overzicht enz. waren trouwens eentalig Frar/sch cn ter> einde moeilijkheden te voorkomen, had de aca demische overheid slechts enkclei* bestuursle den van studentenverenigingen, gelegenheid gegeven tot het aanvragen van toegangskaar ten, waarvan de Vlamingen, op -enkele uitzon deringen ne, echter geen gebruik bleken te hebben gemaakt. FRANKRIJK. DE VERHOUDING TGff AMERIKA. Het voorgestelde vciligheidsverdrag. Herrick, de Amerikaansche gezant te Parijs, is te New-Zork aangekomen. Hij brengt een memorandum der Fransctae regcering over in zake het voorgestelde veiligheidsverdrag. DE REORGANISATIE VAN *T LEGER. De Kamer "neemt het wetsvoorstel aan. De Kamer heeft rriet 379 tegen 145 stem men het wetsontwerp aangenomen inzake dc algemeene reorganisatie van het leger. Pain- levé, de minister van oorlog, had de kwestie van vertrouwen gesteld. HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT DER IÊLZASSERS. S t r a a t b u r g, 2 8 Juni. (H. U.) Het Straatsburgsche; orgaan van de oppositie partij in den Eizas publiceert een schrijven aan den volkenbond, waarin zelfbestcmmingsrecht voor de Elzas gevraagd wordt. Het blad wijst erop, hoe het land een eeuwige twistappel blijft tusschen 2 naburige natiën, waardoor dc wereldvrede steeds wordt bedreigd. Het !s noodzakelijk, zoo zegt dit artikel, dot het volk in dear Elzas in de geclgcnhcid gesteld wordt van zijn verlangens bliik te geven DE -ONTSNAPPING VAN DAUDET. f Uitstel van de interpellaties in de if Kamer. Op verzoek van Barthou. den minister van justitie, die de kwestie var» vertrouwen stelde, besloot de Kamer met 350 tegen T85 stem men den datum voor de bespreking dor in terpellaties over dc incidenten in de Santc- genrangenis uit te stellen tot na afloop der irtstructie Huiszoeking bij dc Action Fran^aise. Dc politie heeft bij dc Action Fran^aise een •huiszoeking ingesteld. In de bureaux van 't tGod vonden de deskundigen '2 telefoonlijnen, die niet in verbinding staan met de centrale. Men zoekt in de rioleering, waar deze telefoon lijnen uitkomen. Waar verblijft hij Parijs, 28 Juni. *(H. N.) De politic uit geheel Frankrijk zoekt nog naar Léon Daudet, evenals de politic te Lausanne. Een bericht uit Rome zegt, dot Daudet zich te San Remo bevindt en volgens andere berichten wordt hij tc Rome verwacht. TREIN MOORD. P a r ij s, 2 8 Juni. (V. D.) In den heden morgen uit Cherbourg te Parijs aangekomen D-trein werd het lijk van een artillerie-com mandant gevonden. Hij schijnt in den trein vermoord tc zfjn. Hij was door drie kogels ge troffen. ONTPLOFFING EN BRAND. Vijf dooden. In een villa in de buurt vana Tours, waar een officier met zijn vrouw en twee kinderen woonde, heeft, een ontploffing plants gehad, die gevolgd werd door een brand. Do officier, zijn vrouw, de kinderen en dc dienstbode zijn in de vlammen omgekomen. RECLAME* Ven 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.- Langestraat 49 Groote keuze Wol, Katcen- Bezoekt de theetuin lederen middag en avond ZWITSERLAND. DE VLOOTCONFERENTIE TE GENèVE. Het tusschen Engeland, dc Vereenigde Sta ten, Japan, Frankrijk en Italië gesloten ver drag van Washington zal, volgens een bericht uit Gcnève, op de tegenwoordige conferentie der drie mogendheden niet gewijzigd worden De door de Engelsche delegatie aangevoerd© argumenten voor een nieuwe overeenkomst betreffende de „capital ships'* die bezuinigin gen mogelijk'zou maken, hebben weinig kans om door te dringen ln de zitting van gisteren behandelden de deskundigen de voorstellen betreffende do kruisers, waarbij twee categorieën in aanmer king kwamenn.l. die met maximale water- verplaatsing van 10.000 ton, gewapend mei stukken van 24 c.M. en die met een waterver plaatsing van 7500 ton met kanonnen van 18 c.M. Dc delegaties van Japan cn de Ver Staten vroegen bedenktijd om de voorstellen te overwegen. ^5'' Z7T ENGELAND. HET BEZOEK VAN DEN SPAANSCHEN KONING. Londen, 28 Juni. (II. N.) De koning van Spanje is hier heden uit Parijs aange komen. DE BREUK MET RUSLAND. Verklaringen van Locker Lamp- son in 't Lagerhuis. Londen, 28 Juni. (N.H. draadloos). Loc ker Lampson verklaarde heden in het lager huis, dat het resultaat van het onderzoek, in het gebouw van de Arcos gehouden, medege deeld is aan de regceringcn van die landen die bij die onderzoek belang hebben, voor zoo ver namelijk gebleken is, dat de Russen zich met dc belangen van die mogendheden hebben bemoeid. In antwooid op een verdere vraag omtrent dc doodvonnissen, die zonder juridisch onder zoek in Rusland zijn uitgesproken, zeide Loc ker Lampson, dot, ofschoon dc sovjet-wetten bepalen, dat dergelijke vonnissen behoorden te worden uitgesproken door rechtslichamen, het vaststond, dat personen waren ter dood ge bracht, zonder dat een zitting van de recht bank gehouden was. Voor zoover hem bekend was, is geen onder Britsch onderdaan, behalve de heer Davison, ter dood veroordeeld. Wat betreft de paspoor- te naar Rusland, was hij van mccning, dat het niet noodig was personen, die zich naar dat land wenschtcn te begeven, tc waarschuwen, daar naar zijn meening de pers reeds voldoen de gewaarschuwd had. Een rede van Grey. Londen, 28 Juni. (H. N.) In een icdc zette lord Grey, oud-minister van buitenlandschc za ken, zijn mcening uiteen omtrent de Engelsch- Russische breuk. Hij legde er den nadruk op, dot men de politiek van de sovjetregeering niet als een nationale politiek van het Russische volk moest beschouwen. Dc sovjetregeering streeft slechts naar dc wereld» evolutie cn voor zoover het interne aangelegenheden betreft, moet men de Russische regcering laten doen, wat zij verkiest. Maar ieder ding in Rusland is zoo in strijd met dc menschclijkc natuur, dat het niet land zal duren, of het systeem zal door zich zelve ten gronde gaan Lord Grey hoopt, dat geen enkele Britschc regcering wederom dc betrekkingen met Mos kou zal vatten, tenzij wederzijds oprecht heid gewaarborgd is INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN ACTUARISSEN. Tc Londen is gisterochtend een internationale conferentie van actuarissen geopend. In den middag werden dc 700 afgevaardigden, die dc conferentie bijwoonden, in het Mansion House ontvangen, waar de lord-mayor hen welkom heette. DE STRIJD TEGEN DEN HANDEL IN VROUWEN EN KINDEREN. Internationoul congres tc Londen. Uit Londen wordt d d 28 Juni gemeld Afgevaardigden uit dertig landen waren van daag tegenwoordig bij de opening van het in ternationaal congres to bestrijding van den handel in vrouwen cn kinderen Er was ook een vertegenwoordiger van den Volkenbond aanwezig. De minister van binncnbndsche zaken had een brief geschreven, waarin hij den afgevaar digden welkom heette en zeidc, dat de En gelsche regeering dc waarde van den arbeid van het congres hoog schat Chamberlain had in gelijken geest geschreven ONTHULLING VAN MUURSCHILDERIN GEN. Londen, 28 Juni. (H. N. Draadloos). Do eerste minister onthudle heden in de St. Stephen's Hall van den Westminster een reeks van 8 groote muurschilderingen, de grootste van dien aard, in de laatste jaar en in Enge land vervaardigd Acht bekende kunstenaars hebben aan dit werk deelgenomen, onder lei ding van sir David Cameron. Dc schilderijen stellen gebeurtenissen voor van dc Britscho geschiedenis van de vroegste tijden af cn zijn een geschenk aan het parlement van 8 leden van het Hoogerhuis. VERMINDERING DER WERKLOOSHEID. Dc laatste cijfers geven blijk van een ver dere belanc rijke vermindering der werkloos heid Op 20 Juni bedroeg het totaal der werkloozen in Groot-B; ittannië 987.300, het geen 41 450 minder is dan de vooigaan- de week. NOORWEGEN. STRESEMANN TE OSLO Gisterochtend tc elf uur heef: Zoning Haa kon den Duitschcn minister van buitenland- sëhe zaken Stresemann ontvangen. Nadie», heeft Stresemann den eerste-minister, den mi nister von buitenlandschc zaken en de voorzit ters der twee Kamers vun hel parlement be zocht. Om drie uur des middags ontvir.g de koningin Stresemann en dienst e'hlgcnootc. Des avonds zou Stresemann. die Ic Oslo is tangekomen om den Nobelprijs in ontvangst te nemen, deelnemen aan het galabanket in 't Duitsche geznntschapsgebouw. ROEMENIE. AMNESTIE. Boekarest, 2 8 Juni. (H. N.) De Roc- mecnsche regeering heeft een algemeene am nestie voorgesteld. ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Belgrado, 28 Juni. (V. D.) Aangezien uit Tirana nog geen bericht is ontvangen met bclrekking tot de vrijlating van den tolk IJjoe- raskowilsj, hecrscht in diplomatieke kringen alhier ecnige bezorgdheid over de verder door Albanië in het conflict aan te nemen houding. Gisteren hebben de Fransche, dc Duitsche, de Italiaansche, de Hongaarschc, de Turksche en de Tsjechische gezant benevens de Engel sche zaakgelastigde een bezoek gebracht aan het ministerie van buitenlandschc zaken. RUSLAND. DE AANSLAG OP ORLOF. Terechtstelling van den dader Riga, 28 Juni. (V. D.). Naar uit Moskou gemeld wordt, zal dc dader van den aanslag op Orlof, den president van de militaire recht bank te Moskou, gefusileerd worden, aangezien hij door de politieke politic, in tegenstelling met dc eerste berichten, als volkomen toere kenbaar beschouwd wordt. Nader wordt ge meld, dat de dader tot een oude adellijke Rus sische familie behoort. Een zijner bloedver wanten was indertijd Russisch ambassadeur te Londen, een ander chef von de geheime kanse larij van tsaar Nicolaas I. NIEUWE TERECHTSTELLINGEN. Het telcgraafagentschap der sovjetrepubliek meldt, dat een voormalig officier van het leger van Koltsjak, Marfin genoamd, op wiens bevel indertijd meer dan 80 personen zijn doodge schoten, ter dood is veroordeeld. Via Hclsingfors komen berichten uit Moskou aldus wordt uit Berlijn oen het Hbl. ge meld volgens welke daar ter stede 27 per sonen, onder wie eenigc vrouwen en kinderen, zijn geëxecuteerd, omdat zij zich aan contra revolutionaire propaganda zouden hebben schuldig gemaakt. Te Kroonstad werden negen officieren en motrozen, die men beschuldigde, dat ze onge oorloofde betrekkingen met buitenlondsche mogendheden hodden onderhouden, gefusileerd. Te Pskow zouden zeventien boeren, die sinds den boerenopstand van 1926 in dc gevangenis hebben gezeten, eveneens ter dood zijn ge bracht. BANDIETEN PLUNDEREN EEN STAD. Berlijn, 28 Juni. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat bandieten het zakenkwartier van de Mongoolschc hoofdstad Oerga leegge plunderd en verscheidene personen om het leven gebracht hebben. Vc» volgens staken zij de huizen in brand, waardoor groote materi- cele schade ontstond. Er zijn talrijke gewonden. EGYPTE. DE REIS VAN KONING FOEAD NAAR ENGELAND. Te Toulon is gisteren het koninklijk 'jach't aangekomen, waarmede koning Foaad va*» Egypte cci"» reis naar Londen maakt Gister avond zou het schip naar Parijs vertrekken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA De belastingen te Sjanghai De directt-ur \an het departement, dat belast is met dc inning der douanes te Sjanghai, deelt mede, dat hij van den minister vén financiën der regeering van Nanking last beeft gekre gen 2aan opcenten te heffen op den uit voer van 1 Juli af. Deze opcenten komen bij de 5 aan douanereohten. Reeds zijn der gelijke opcenten geheven door de regeering van Hankau. Amerikaensche versterkingen. Uit Tientsin wordt d.d. 28 Juni gemeld, dat daar 500 Amerikaansche mariniers zijn gear* rivcerd, beschikkende over vijf vliegtuigen. ïntbïnding ïs noodig in 'de stoffelijke natuur 3waling op verstandelijk cn zedelijk gebied. MULTATULI. 251 Pit het DuitscK door ERNST KLEIN y. .Geautoriseerde vertaling van V. DITHMARINE. 7- 'Als hij als moordenaar beschuldigd werd l Wild sprong zij op duwde de jamme rende moeder Anne van zich af de thee tafel viel om brak in duizend scherven Was dat met zooals haar eigen leven Een uur geleden nog gelukkig, zorgeloos nu scherven scherven Een lakei trad binnen. Lord Neville wcnscht u tc spreken,^* meldde hij. Harald I Hij was dus ontsnapt I Waanzin nige hoop sprong in haar op. „Wees zoo goed binnen te loten....! Ga, moeder Anne ga rustigAlles zal wel te recht komen I" Toen stond hij in dc geopende deur. Koud, ontdaan, vreemd in zijn langen grijzen reis- jas. Met vroolijk uitgestrekte handen snelde zij hem tegemoet. Maar halverwege bleef zij staan, iiet haar armen vallen, want hij bewoog zich niet om haar tegemoet te treden. Eer< koel-afwijzende buiging was alles waarmee hij haar begroette. „Harald riep zij op zachte klogendcn toon. „Mevrouw", sprak hij cn zijn stem klonk haar nog koeler, nog zakelijker dan ooit te voren, „ik wilde mij slechts overtuigen dat U goed thuis gekomen bent en nu In twijfeling viel zij hem in de rede. „Harald, ik smeek je, veroordeel mij niet Ik zweer je Zij hield op. De gedachte aan Grace kwam haar plotseling in den zin. Zij verstomde. Kon zij ann dien man zeggen, waarom zij naar Las Valdas gegaan was, waarom zij hem ge dood had Kon zij aan hem zeggen dat zij zich voor zijn vrouw had moeten opofferen Een doffe zucht van smart klonk. Neville bewoog zich niet. Als uit steen gehouwen was zijn smal gelaat. Zijn blceke lippen waren stijf samengeperst. ,Jk heb geen recht een oordeel, hoe dar» ook, uit te spreken, mevrouw", zeide hij, „ik ben blij dat ik op het goede moment "kwam om u van dienst tc kunnen zijn „Maar hoe kwam u Hij twijfelde een oogenblik. Kon hg aan haar verraden dat hij haar voor Grace gehou den had En haar daarom gevolgd Had „Toen ik uw brief in Parijs gekregen had, vertrok ik spoedig hierheen. Ik kwajn juist op het Watcrlooplcin aan, toen ik u uitt de straat zag komen. Ik volgde u „U dacht dat ik Grace was U geloofde misschien dat zij daar oen afspraak had „Ja mevrouw." Vol bitterheid was zij. Moordfenares was zij geworden terwille van haar zifter. Nu moest zij ook nog haar smaad dragejn. Moest zij dat werkelijk Het grootste offer Ircngen, dat een vrouw brengen kan hamj eer wegwerpen om die van een ander te redden Al haar trots, al haar eigenwaarde streed daartegen Zij streed met zichzelf. Zwaar met wan hoop. Reeds trad zij op hem toe. Hij stond nog steeds onbeweeglijk in de deuropening. Zij zag zijn bliklas daarin zijn oordeel de ccne evengoed als de andere Hulpeloos liet zij haar arm zakken. „Harald", fluisterde zij, „ik zie aan je ge zicht wat je van het hccle vreesclijke voorval der kt. Ik kan er nu nog niets tegen zeggen. Maar is zeg je, wat ik deed, moest ik doen om de eer van mijn huis te redden. De man, dien ik gedood heb, was een schruk. Lord Harald Neville was Engelsch tot in het merg van zijn lange beenderen. Hij ge loofde slechts zijn oogen. Die bedrogen hem niet. Hij had altijd Gloria als een ernstige, waardige vrouw geacht. Meer dan eens had hij gewenscht, dat Grace zou zijn zooals zij was Maar nu Medelijden dat was het eenige wat hij voor haar kon voelen. Overigens De eenc even zoo goed als dc andere Zij stond en wachtte op een woord van hem. Hij vond er geen. Wist er geen. „Het spijt mij werkelijk zeer", bracht hij ein delijk uit, „dat u tot dit middel moest komen en ik hoop dat men uw sporen niet vinden zal." Nu kwam zij toch bij hem. „Wie was het, die je zoo plotseling over viel vroeg zij, terwijl zfj hem bij den arm pakte. „Ik geloof, een politieman. Tenminste meen ik dat te kunnen bcoordeelen naar zijn vuis ten. Het gelukte me echter me vrij te maken en te ontsnappen. Ik moet hem wel gevoelig getroffen hebben in het donker vochten we met elkander als dronken matrozen want hij zakte plotseling ineen cn ik kon uil het raam springen." „Heeft hij je herkend „Hoe zou hij dot kunnen Herademend hief zij het hoofd op. „Oh dan is het goedIk was al bang, dat jc om mijnentwille in moeilijkheden was gekomen. Ik dank je Harald morgen zal ik me bij de politic aanmelden." Nu toonde hij toch iets wat op opwinding geleek. „Dat zul je niet doen," riep hij bevelend, alsof hij zijn knecht iets verbood, „ik kan niet oordeelen over de verhouding waarin je tot dien man stond ik weet niet eens zijn naam ik wil ook hoch het een, noch het ander weten voegde hij er aan toe, toen hij zag dat zij moeite deed hem te beantwoorden en dc manier waarop hij zijn hand ophief, deed haar eerst recht zwijgen, „maar ik neem aan dat hij den kogel verdiend heeft die hem neer geveld heeft „Dat had hij zekermompelde zij. „Nu, zie eens hier. Gloria," onwillekeurig wond hij zich op bij de gedachtte, die hij uitte, „hoe kan je de verantwoording op je ne men den naam die je draagt, den naam van je vader in zoo'n zaak te betrekken I" „Maar ik heb toch gedood Harald, ik heb iemand doodgeschoten ik kan toch niet morgen naar Burnham Tower terugkeeren en doen alsof ik een vroolijken avond doorge bracht heb. Van zoo iets kom je toch nooit meer af nooit meerl" „Alle eer voor uw gevoel, mevrouw, maar u hebt nog andere hoogere verplichtingen! is deze man ginds op het Berkely Square waard uw waarde vader ook maar een. oogenblik zorg en onrust te brengen Zij dacht aan den voorbijgeganen morgen. r Ja ja, duizendmaal ja Harald.had ge-» lijk. Zij knikte spreken kon zij niet op dit oogenblik. „Het doet mij genoegen," ging hij voort, „dat u voor rede vatbaar bent. Gaat nu naar bed en wees vóór alles kalmWij moeten af wachten wat de politie onderneemt. Welke sporen zij vinden „Sporen sporen?" Zij was mogelijk, nog bleeker. „Ik heb daar mijn revolver laten rallen," stamelde zij. „En ik mijn hoed Daar is nu eenmaal niets aan te veranderen. Is er een herkenningstee- ken op jden revolver?" „Vader heeft hem aan mij gegeven, toen ilé een jong meisje was. Er zijn mijn initiale* G. B. ingegrift." „Er zijn veel mcnschen die G. B. Keeten I He denk ook niet, dat zij uit mijn Jioed veel wijs heid zullen putten. Het is een Borsalinohoed zooals er duizenden zijn ik heb hem in Can«* nes gekocht. Om deze kleinigheden behoeven wij ons niet ongerust te maken. En indien toch wat ik onmogelijk acht de politie verdacht op ons krijgt welnu Hij trok de schouders op. Maar zij begreep •hem volkomen. „Nooit, Harold," opeens had zij haar «nergia weer terug, „zal ik dulden, dat jij mijn daad op je neemtnooit I Ik zie in, dat je ge lijk hebt terwille van Vader cn onzen naam te zwijgen, maar toch zegt mijn eer mij, niet te zwijgen, als dc daad verantwoord moet wor« den." Gelaten trad hij weer naar de deur terug in zijn afwerende houding. j.V' (WoTdi vervolgd.) wjskt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1