L. J. LUIJCX Zn „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Zomer-Opniimimg. BINNENLAND. 26e Jaargang No. 4 Dinsdag 5 Juli 1927 piiisniDmiHiiiEi met Inbegrip van «ca EERSTE BLAD. L?.nges!raat 49 Groote Jaarlijksche FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN Idem franco per pos» S.—per weelc (met prati» oenekeriag legen ongelukken) 0.175. ai ;onder!ijke nummers f 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: 4. VALKHOF?. AKNHEMSCHE^RTWAL 2 A. postrekenikö N- 47910. TkL- INT. «13. bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbïw dingen en Uefdadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel ea bedrijf bestaan jmr voordcclige bepalingen roor het adverfeeren. Hena circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DUITSCHLAND EN DE MANDAATS COMMISSIE. Geen bezwaar tegen Duitschland': toetreding. De commissie voor dc mandaten heeft haai advies uitgebracht. Buiten alle politieke over wegingen om ziet zij er geen enkel bezwaar in, dat het aantal harer leden met één ver hoogd wordt en dat dit ééne lid een Duit- schcr zij. BESTRIJDING VAN DE GEVOLGEN DER NATUURRAMPEN Te Genève werd gisterochtend door den Duitscher KüLz de internationale conferentie geopend, om een unie te vormen tot bestrijding der gevolgen van natuurrampen. Van de 69 uitgenoodigde staten hadden 38 gedelegeerden gezonder». DUITSCHLAND. DE DUITSCHE MANOEUVRES Het bericht in de Parijsche Matin, dat de manoeuvres der rijksweerboarheid dit jaar zul len worden uitgebreid, is, naar uit Berlijn wordt gemeld, volkomen onjuist. Om redenen van zui nigheid zullerï zelfs twee divisies hcelemaal geen manoeuvres houden en van bizonderc voorbereidingen is geen sprake BEZOEK VAN BRITSCHE 1NDUSTRIEELEN. De Engelsche industrieelen zijn voor dc aan gekondigde contravisite bij het vijksverbond der Duitsche industrieelen gisteren te Berlijn aangekomen. De besprekingen zijn gisteren onder leiding van Gcheimrat Duisberg be< gonnen. DE OPERATIE VAN VON HOESCH. Volgens een bericht uit Münchcn zal Von Hoesch, de Duitsche gezant te Parijs, zich aan ten operatie van de amandelen onde~- werpen. EEN KOOKPAN GESPRONGEN. Verscheidene gewonden. Naar uit Breslau wordt gemeld, heeft zich Zondagnacht bij een nachtmarsch van een sol- datenvereeniging te Ratibor een eigenaardig ongeval voorgedaan. De vereeniging, die ook een veldkeuken meevoerde, was juist tot ver trek gereed, toen. in deze keuken een pon, waarin erwten werden gekookt, tengevolge van de groote stoomsponning uiteensprong. De in houd verspreidde zich naar alle kanten met het gevolg, dat vijf-en-twintig personen, die zich in de nabijheid bevonden, ernstige bi and- wonden opliepen. Drie van hen veikeercn in levensgevaar. FRANKRIJK. EEN REDEVOERING VAN TARDIEU Tardieu, de minister van openbare werken, heeft Zondag te Belfort in een bijeenkomst van de onlangs geoiganiseerde ur.ic der links republikeinen een redevoering uitgesproken over het werk van het knbinet-Poincaré, waar van hij doel uitmaakt. Hij heeft daarin een overzicht gegeven van den economischen en financicelen vooruitgang van Frankrijk gedu rende de regeering van Poincaré. Tardieu deed een beroep op zijn gehoor om het werk van de financieele economische opheffing van het land voort te zetten. Tardieu bracht daar bij op welsprekende wijze hulde aan Poin caré De animo van buitenlanders, zeide hij o.m., om Fiansch staatspapier te koopen, be-; wijst hoezeer Fi ankrijks credict is verbeterd cn in de moderne wereld is credict machi. Tardieu zette uiteen ,dat de Kamervcrkiezini van het volgend jaar de politiek moet steunen, die nu door de regeering van Poincaré wordt gevolgd. Hij drong aan op dc vorming van een centrale partij. Zoo Frankrijk in staat geweest met eigen krachten zich uit het moe ras te helpen, dan komt dat, omdat zijn lei ders en zijn vertegenwoordigers begrepen heb ben, dat Fiankrijk verloren was, wanneer zij niet door een gemeenschappelijke inspanning zich aan die taak hadden gewijd, met uitslui ting ven elke andere. EEN JUBILEUM IN DE COURANTEN WERELD Gisteren was het tien jaar geleden, dat voor het ee st een Parijsche editie van dc Tribunc- werd uitgegeven. Indertijd is men hiertoe over gegaan, omdat in verband met den oorlog tal van Amcrikaanschc soldaten in Europa vei toefden. CACHIN IN VRIJHEID GESTELD Dc Kamer heeft gisteren het algemeen de bat geëindigd over het wetsontwerp over dc recruteering van het leger Zij verdaagde de artikelsgewiize bespreking tot een nadere zit ting en nam het voorste! aan van den socialist Baron, om de arrestatie van Cachin uit te stellen tot na afloop der zitting. Volgens een ander bericht uit Parijs hebber de communist Cachin en 4 zijner medebe- klaagden zich gisteren bij de gevangenis aan- cmeld. zonder dat er zich incidenten voor deden. De 4 andere beklaagden, waaronder Sémard, die met Daudet is vrijgelaten, kregen uitstel om verschillende redenen. Een nader telegram houdt in, dat Marcel Cachin in vrijheid werd gesteld. FRANSCH-ITALIAANSCHE GRENSINCIDENTEN. Dc correspondent van de Matin te Lonsle- bourg in Savoie meldt, dat zich sedert 27 Juni betreurenswaardige incidenten voordoen op dc Frnnschc grens in Savoie. Zeven batterijen Ita- liaansche bergaitillerie houden schietoefeningen op het plateau van den Mont Cenis, met name de streek van Lharcs, Savalin en Renvers, die krachtens het annexatieverdrag von T80T tot Lanslebourg behooren. Een Itnliaonsch offi cier en eenige soldaten hebben dc bewoners dier streek gesommeerd hun woningen tc ont- uimen en mannen cn vrouwen, grijsaards cn kindei en hebben moeten gehoorzamen, luin vee moeten meenemen en vijf a zes uur moeten kampeeren in de weilanden onder wind, regen en-si-TL-w op een hoogte van 2150 M., terwijl hun oogst vernield weid. Deze incidenten duren oort en blijkens aanplakbiljetten aan dc mail ie zal deze toestand duren tot 15 Juli. De maire van Lanslebourg heeft een protest ericht tot dc Kamerleden van het district, be novens tot den Itoliaanschen consul t< Chanv- béry en den Franschen consul te Turijn. Het Fransche Kamerlid Fulcoz heeft naar lanleiding van de incidenten te Lanslebourg, ten gevolge van de schietoefeningen der Ita- liaansche artillerie op bet plateuu van den Mont-Cenis, stappen gedaan bij den minister on buitenlandschc zaken. De Fransche ambassadeur tc Rome is uitge- noodigd dc aandacht der Italiaansche legee- ring op het gebeurde te vestigen, dat aan haar aakzaamheid zou kunnen ontsnappen en haar te vragen deze kwestie met zorg en omzichtig heid te regelen naar letter en geest van liet erdrag van 1861. ZWITSERLAND. DE MARITIEME DRIE-MOGEND- HEDEN-CONFERENTIE Amcrikaanschc opvattingen. Londen, 4 Juli. (H. N.) Volgens een be richt uit Washington aan de Engelsche bladen zal de regeering der Vereenigde Staten van eer» ergelijk in het kruiservrnogstuk afzien, indien Engeland vasthoudt aan den eisch, dat de totale tonnen maat voor de Engelsche kruisers 600.000 in plaats van 500.000 ton moet be- RLCLAME 5 Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1. Spotkoopjes in alle afdeelingen dragen. In .\merikaanscho regeeringskringen verwacht men, dat de vei tegen woordigers van Engeland een bemiddelingsvoorstel zullen doen, volgens hetwelk de tonnenmaat in totaal op 4C0.000 ton zal worden vastgesteld. Verder melden de bladen, dnt men in Amerikaansche regeeringskringen van oordeel is, dat deze week de beslissing zal vallen, of de conferentie al dan niet verdaagd zal worden. Een protest von den Chinee- schen vertegenwoordiger bij den Volkenbond. De vertegenwoordiger van China in den Volkenbond heeft nan journalisten verklaard, dat dc Chincesche regeering weigeren zoi elke beslissing te erkennen, die door de tegen woordige of elke andere conferentie betreffen de de Chineesche aangelegenheden genomen zou worden, zonder dat China in de conferen tie vertegenwoordigd zou zijn. Amerika contra Engeland. Londen, 4 Juli. (V. D.) Naar uit Was hington wordt gemeld, zullen dc Amerikaan* chc gedelegeerden op de maritieme conferen ie te Genève uitsluitend willen ingaan op ge- prekingen, strekkende tot beperking van het klr-ine scheepvaurtmatcriacd, indien de Brittei hun eischen blijven handhaven. ENGELAND. ENGELSCH-RUSSISCHE ECONOMISCHE BEREKK1NGEN. Londen, 4 Juli, (H N.) Naai dc bladen elden, heeft een vei tegen woordigei van een Engelsche scheepvuartmaatschuppij met een Dcensche stoomvaartmaatschappij een contract afgesleten voor het v ',v Oer. von landbouwpro- ucten uit Zuid-RusTuWri>aar Engeland. Verder wordt gemeld, dat volgens uitlatingen van leden der Russische handelsdelegaties dc relaties met de Engelsche machinefabrieken ondanks het af breken der betrekkingen tusschen Rusland en ngelond voort blijven bestaan. NOORWEGEN. NA STRESEMANN'S BEZOEK AAN OSLO Minister Stresemann heeft van prof. Spang, oorzitter van hctNobelcomité, het volgende telegram uit Oslo ontvangen: „Bij uw terug keer in uw vaderland geef ik nogmaals uiting aan dc-n hartelijken dank van het Nobel-comi- Dc indruk van uw peisoonlijkheid en van uw denkbeelden, het beeld, dat u ons van het nieuwe Duitschland heeft gegev en, alsmede uw kijk op dc toekomst der volken, zullen steeds in onze herinnering blijven." ITALIË. een kamerlid veroordeeld. De rechtbank van Sondrio heeft Miglalln, een vroeger Kamerlid van dc Katholieke Volkspartij, die naar het buitenland gevlucht was cn op onwettige wijze naar Italië terug keerde, tot 4 jaar hechtenis veroordeeld. ZUID-SLAVIE. verkiezingsrelletjes. Verscheidene ernstig gewonden B e r 1 ij n, 4 Juli (V.D.) Naar de Vossische Zeitung uit Belgrado meldt, hebben gisteren ernstige ongeregeldheden plaats gehad in ver band met dc verkiezingen in Zuid-Slavie. In het Servische plaatsje Valjevo kwam het tot een bloedige botsing tusschen de oanhan gers van twee der condidaten, waaraan zeven duizend personen deelnamen. Behalve dat er met steeren werd gegooid en met stokken ge slagen, werd er ook nog gebruik gemaakt van vuurwapens. Dertig personen werden zwaur gewond. EEN HITTEGOLF. B e r 1 ij n, 4 Juli. (V. D) Naar gemeld wordt, hccrsclit momentcel oen hittegolf in Zuid-Slaviëdc temperatuur is bcv n de veer tig graden Celsius gestegen. POLEN. de verhouding tot rjjsland. Patek te Warschau aangeko- Gisteravond is de Poolsche gezant tc Mos kou, Patek, te Warschau aangekomen om v slag uit tc brengen aan de regeering over zijn besprekingen met Tsjitsjerin, teneinde de sponning als gevolg van den moord op Woj- kof uit dc wereld te helpen. In het station Biu- lystok werd do salonwagen van maarschalk Pilsoedski, die uit Wilna tcrugkeeidc, aan den trein gehecht en tot Warschau confereerde dc maarschalk twee uur met Patek. RUSLAND. NOODWEER TE ODESSA. Verscheidene ongelukken Odessa is geteisterd door een hevigen stoim, die groote schade heeft aangericht, vooral in dc- buitenwijken, waar dc daken von dc huizen wer den gelicht cn dc boomen ontworteld. Er zijn twintig menschcn verdronken door hot om slaan van jachten en zeilbootcn in dc hoven. Uit den omtrek vluchtten velen naar dc stad, waardoor de tramwagens overbelast werden. Zoo'n overbelaste wagen is op een straathoek ontspoord, waarbij z«-s passagiers gedood wei den, 10 ernstig en 33 licht gewond. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Successen der Zuidelijken. Berlijn, 4 Juli. (H. N.) Volgens een bc- iclit in de bladen hebben de Nankingtrocpcn een belangrijk succes behaald cn dc Sjantoeng- tiocpen naar Tsinanfoe teruggeworpen, waar door het bezit van de provincie voor dc Noor delijke lioepen onhoudbaar is geworden. VEREENIGDE STATEN. AUTO-ONGEVAL. Te Walpole (Massachusetts) is een autob is in volle vaart tegen een boo-m gereden. Dc achttien inzittenden werden daarbij ernstig ewond JOHN DEMPSEY. Moord cn zelfmoord. John Dcmpsey was dc broer van den ex- wcreldkampioen-bokser. Hij was getrouwd met een vrouwtje van 21. Het paar leefde sinds korten tijd in onmin en was van elkaar ge gaan. John woonde in Los Angeles, het ouwtje, Edna, in Schenectady (staat New- York). Met het doel, zijn vrouw te bewegen het maar weer met hem tc probeeren, reisde John naar Schenectady en vervoegde zich bij Edna. Het onderhoud liep spaak en John schoot eerst het vrouwtje dood en toen zichzelf. In middels was Jack Dempsey, dc bokser, zich aan het oefenen voor zijn wedstrijd op 21 Juli tegen Sharky. Eerst wilde men het nieuws voor hem geheim houden,- maar dot ging natuurlijk niet. Toen Jack het schokkende nieuws hoorde, was hij zeer ontroerdeen paar dagen onder breekt hij zijn training, maar het gevecht op 21 Juli gaat door. VERSPREIDE BERICHTEN. TOERISTEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. Berlijn, 4 Juli. (H. N.) Volgens een tcle-* gram uit Innsbrück zijn 3 Duitsche toeristen op den Gross Venedigcr in Tirol tijdens een onweer door den bliksem gedood. DE BOER EN DE VLIEGERS. Een moderne ontvluchting of de verschalkte landbouwer. Men schrijft aan het „Hbld." Twee vliegers van de luchtvaartafdeeiing Soesterberg waren Woensdag op reis naar Rotterdam zij namen zooals een goede vlieger pleegt tc doen den weg do.or de lucht. Onderweg wilden ze even rustendaar* om daalden zc op het vliegveld Schiphol. Na eenige rust namen ze hun plaats in het toestel weer in en weldra ronkte de motor hoog in dc lucht. Terwijl ze nog waren boven den grooten Haarlemmermeerpolder met zijn lange rechte akkers, bleek er plotseling iets tc ha peren waarom werd besloten een noodlanding te maken. Mcenendc dat zij boven een weiland waren, streken zij neer op een boerderij nan' den Hillegommerdijk; doch toen zc dichterbij kwamen bleken zij boven een tarweveld te zijn. De landing geschiedde uitstekendd© luchtreizigers waren ongedeerd cn het vlieg tuig was onbeschadigd. Weldra verscheen de eigenaar van de boer derij om di_- ongenoode gasten te begroeten hij stelde zijn arbeiders ter beschikking om dc vliegers tc helpen de machine uit den turwe-okkcr te rijden op meer vlak terrein om tc voorkomen, dot nieuwsgierigen zijn rijk begroeide akkers zouden platloopen. Intusschen was ook de politie gewaarschuwd cn naar Soesterberg getelefoneerd om een monteur, ten einde de machine zoo noodig te demonteeren. Terwijl op dc komst van de vrachrauto uit Soesterberg werd gewacht, trachtte dc vliegers met den boer de schade tc regelen. Gecon stateerd werd dot circa 250 vk. m. van den torwe-akkcr was beschadigd en door de vlie gers werd rekening houdende met de be toonde welwillendheid van den eigenaar een som geboden, welke zij naar recht en billijk heid ruimschoots voldoende achtten. Dc boer achtte dit bedrag echter te laag; hij meende op meer dali het dubbele aanspraak te mogen maken. Hoe zij ook met elkaar praat ten overeenstemming kon niet worden bereikt. De landbouwer meende nu gerechtigd te zijn dc vliegmachine vast te houden hij deed het toegangshek op slot cn barricadeerde het zóó, dot het onmogelijk was om van het ter rein bij zijn boerderij den openbaren weg te bereiken. Toen kwam de vrachtauto uit Soesterberg met dc helperszooals duidelijk is, voor een afgesloten pad. Van opladen van het vliegtuig kon geen sprako zijn. De eigenaar weigerde halsstarrig het hek open te maken en h;t liegtuig tc laten opladen zonder toezegging an betaling van het gevorderde bedrag. Vlij zeker zou men onverrichterzakc zijn moeten terugkeeren cn hebben moeten afwachten hoe het conflict door hoogerc autoriteiten zou worden beslist. Een pijnlijke situatie inderdaad! Gespannen gezichten over en weer. Onderwijl was de monteur langs een omweg op 't terrein geko men. Hij had de machine nagezien, waarbij Uit het Duitsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. DITHMARINE. 32 „Hoe is het met vader t „Oh, hij is in de beste stemming. Het is een hecle tijd sedert ik hem zoo opgeruimd ge zien heb. Hij vroeg, wat jij en ik toch voor dringends te doen hadden in dc stad, waarop ik hem gezegd heb, dat jij plotseling dc no bele passie gekregen had om je wintergarde- robe in Londen te willen bestellen. En mij zou je per telefoon te hulp geroepen hebben Ik ik moest toch een grap bedenken, is het niet En heusch het huilen stond mij nader dan ^ct lachen. Vader lachte ook en zeidc dat je alles mocht koopen wat je wilde en op zijn rekening I Hij houdt toch zooveel van je Gloria I En omdat je het document voor hem teruggevonden hebt, is hij je voor eeuwig dank baar I" Gloria sloot de oogen. Bij de gedachte aan haar vader overviel haar opnieuw een gren- zelooze moedeloosheid. Grace, hoe vervuld zij ook was van haar eigen zorgen, durfde er nie\ naar te vragen. Schuw greep zij de hand van haar zuster hoe warm, hoe droog was die! In dit uur leerde dc oppervlakkige Grace nog een ander, haar tot nu toe geheel vreemd, gevoel kennen. Gedurende dien dag had zij hot toch niet gewaagd om zichzelf te verontschul digen of in een beterdaglicht te stellen. De angst en zelfverwijten lieten haar niet met rust. Maar zelfbekentenis is nog niet gelijk aan berouw. In dit uur leerde zij ook wat het is berouw te hebben I Zij gloed naast het bed neder en begon to weenen. Zacht uit het diepst van haar ziel. Gloria, ziek, met koorts vechtend, toonde zich nu wederom de sterkste. Zij legde haar hand op het hoofd van haar zuster cn streelde het met liefde. Zij begreep wat er in haar om moest gaan. Het medelijden overwon haar smart. Het is toch eindeloos moeilijk onder den druk van eigen schuld te lijden I Met moeite begon zij tc vertellen. En boa verder zii kwam, des te meer verdween de kleur uit het gezicht van haar toehoordste». Het document verdwenen En de brieven 1 De brieven „Wilde hij ze je niet geven stamelde zii. „Ik heb hem gedood 1" „•Ah I" Grace strompelde overeind. Staarde haai zuster aan ..Ge ge dood „Ik verloor mijn kalmte. Ik had de re volver meegenomen om hem eventueel met het wapen in de hand te dwingen. Maar toen «oen Grace Toen moest ik het gebruiken om mij te verdi-digen 1" Doodstil werd het in dc kamer. Ieder van de twee vrouwen hoorde het kloppen von haar eigen hart. .„Grace," ging Gloria verder, „ik ben nog niet uitgesproken I Wat er met de brieven zal gebeuren weet ik niet misschien zijn zij reeds 'n handen van dc politie. Maar dat is niet het ergste! Toen ik Las Valdas gedood had en daar nog stond met de revolver in mijn hand kwam er iemand in dc kamer cn hielp mij ontvluchtenDat was Harald I" Onbeweeglijk stond Grace daar. Het was haar onmogelijk, 'het ontzettende, dat in zulke korte uren over haar gekomen was te bevatten Steen op steen stapelde het noodlot op haar Waarom? Omdat zij vier kleine hricven geschreven had „Harald is in Londen", als door een nevel hoorde zij de krachtlooze slem, „hij kwam juist voor ons huis aan, toen ik op weg ging naar Las Valdas. Jouw regenmantel hij zag mij voor jou ann, volgde mij en gelooft nu dot ik ik het was die met Las Valdas Grace was nog steeds niet in staat om te spreken. In haar moe hoofd ging die ééne ge dachte Harald in Londen 1 Harald hield Glo ria voor de schuldige „Ik heb er den geheelen nacht over nage dacht," ging de zieke voort, „er zit niets an ders op dan dat j,e dadelijk naar hem toe gaat en hem de heele waaiheid zegt de geheelc, Grace! Hoor je mij! Hij moet, vóór nlles, ons helpen het afschrift tc vinden I Zou dan alles voor niets gebeurd zijn Denk er toch aan, dat vader nog de waarheid ter oore kan ko men f Want dat zal moeten gebeuren „Ik iknaar Haraldklaagde Grace, „Gloria, je efccht het onmogelijke Plotseling richtte Gloria zich op. Nu schit terden haar oogen niet alleen van koorts, maar van opvlommenden toorn „Ik cisch het onmogelijke riep zij met bo vennatuurlijke krachtsinspanning, „ik ben moordenares ter wille van wie? Van jou! Voor jouw schuld I En nu jammer je nog dat ik het onmogelijke wil, omdat jij zult gaan en mijn eer rechtvaardigen? Denk je, dot mijn zuster- lielde zoo ver zou gaan om toe te laten, dat een man als Harald Neville mij voor een vrouw zou houden als voor de geliefde van Las Valdas? Onmogelijk! Dat is wel het minste wat ik van je vergen kan I En het is smaadvol genoeg dat ik het moet vergen I Dat je het niet uit je zelf doet I" „Ik ga antwoordde Grace. Twintig minuten later was zij terug. Haar gelaat was vaalbleek. Haar lippen klapperden als van koude „Gloria, Gloria!" riep zij, „Harald is van morgen in hechtenis gcnomenl" XIX. Generaal Sir Arthur Ryce liet lord Neville bij zich brengen. Hij en de vader van den Lord hadden zij aan zij bij Ladysmith gevochten „Daar heb je je in een leelijk wespennest gestoken, Harald", begroette hij den verdach te Deze trok dc schouders op cn zcidc kalm: „Sir Arthur we moeten ons allemaal bui gen voor ons lot". „Nonsens", riep zijne excellentie uit, „dal zou ik nooit hebben kunnen geloovcn, Harald, dnt je ter wille van een vrouw het hoofd ver liezen zoudt zelfs al was die vrouw je ccht- genoote." „Lady Neville heeft met deze zaak niets ta maken. Sir Arthur". „Des tc erger voor jou, mijn jongen". Sir Walter cn de inspecteur Gernot waren aanwezig en de eerste nam het op zich de vra gen te stellen. Hij en Harald Neville waren tc Eton tezamen school gegaan. Ook waren zij vrienden gebleven, hoewel hun wegen in verscliflleiwie richtingen gingen. Harald Neville leefde het leven van een En- gelsch edelman, had solide neigingen en trouw de, zoo gouw hij dacht de voor hem geschikte vrouw gevonden te hebben. Dat hij zich daarin vergist had was de schuld van zijn hart, dat het hem onmogelijk maakte naar zijn verstand te luisteren. Walter Rycc werd de beste de tective in dienst van den Engelschen Geheimen Dienst en hij maakte schulden, die zijn oom betaalde. „Harald, oude jongen," begon hij nu, mijn persoonlijke vriendschap en achting zijn voor jou onveranderd. Als er in deze hoogheilige ambtskamer van mijn strengen oom een per soonlijk oordcel geuit mag worden dan is het dat men een gopd werk verricht, als men een kerel als Las Valdas het levenslicht uitblaast. Pardon Sir Arthur zooals ik in den begin ne reeds durfde opmerkenslechts een per soonlijke meening van mij. Het spijt mij, beste Harald, dat je de zaak zoo begonnen bent, dot Scotland Yard al zijn krachten zal moeten in spannen om je er weer uit te draaien. Geloof mij, als ik eraan toevoeg, dat het mi; zeer zwaar viel je vanmorgen in hechtenis te moe ten laten nemen. Maar ik vond het beter de zen vriendendienst persoonlijk te bewijzen om vpzien te vermijden. Dat is me ook tot nu toe gelukt. Tot op dit uur heeft ook de gewiekste verslaggever van Londen geen lucht van de zaak. En alles, wat wij verder kunnen doen zal niet nagelaten worden. Daar kan je op- aan f" „Ik dank jc, Walter", antwoordde Harald, „maar ik verwachtte mijn inhechtenisneming. Het zou gemakkelijk genoeg voor mij geweest zijn uit Londen te verdwijnen. Maar ik be-* hoor niet lot diegenen, die na hun daad weg- loopen". (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1