L. J. LUIJCX Zn. Mumsrmis - „DE EEMLANDER" PRI1S OER AOVERTENTIEH met Inbegrip vis eérste blad./ BUITENLAND.' Zomer-Opruimimg. „De Amersfoortsche Berg" concert. SPORTNIEUWS FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN duitschland. frankrijk, j engeland. letland. polen. china. -w vereenigde staten. UIT DEN OMTREK 26e Jaargang No. 5 Idsm franco per poel 1—, per week (mee cr^ti» verzekering tegen ongc'ukken) 0.17* al;on^cilijke MBBtn f C.05. Ja AMERSF90RTSCH DAGBLAD OIRECTEUfï-UITOEVER: J. VALKHOF?. A<NHEMSCHERP0jRTWAL 2A. POSTREKENIAfl N*. 47010. Ttc INT. »lï. Woensdag 6 Juli 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eo Llcldadigheidvadve.tenticn voor de heliC der prijs Voor handel eu bedrijf bestaan sêêj voordceligc bepalingen root het adverteeren. Pent circulaire, bevattende <U voorwaarden, wordt ej» aanvraag toegezonden. UITSLUITING IN DE METAALINDUSTRIE VAN KEULEN. In verband met dc afwijzende houdRng der vakorganisatie cn der stakende metajaalarbei- ders ten aanzien van dc arbitrale tiitspraak hebben de werkgevers in de metaalindustrie van Keulen cn omgeving besloten toft uitslui ting van alle metaalarbeiders vaan 'heden, 0 Juli, af. EEN" WEDDENSCHAP OM EON FLESCHJE BIER. Een droeve afloop. Een metselaar wedde gisteren om oen fleschje bier, dat hij tegen den dertig meier hoogen schoorsteen van een zuivelfabriek te Mannheim zou klimmen. Bij het omlaag klauteren gleed hij uit. Hij viel ter aarde cn was hijjna terstond dood. De ongelukkige laat een weduwe met negen minderjaige kinderen achten. DE FRANSCH-DUJTSCHE HANDELSBESPREKINGEN. De FranscK-Diritsche handelsbesprekingen worden ijverig voortgezet. Betreffende het regime van het Saargebied schijnt tmen tot over eenstemming te zijn gekomen. t DE ONTSNAPPING VAN DtAUDET. Voorloopig geen interpellatie in de Kamer nopens Pujo. De Kamer besloot gisteren mtet 351 tegen ITO stemmen de interpellatie inzjikc de arres»- tatie van Pujo voor onbepaalden tijd uit la stellen. De regeering had de vertrouwens kwestie gesteld en verzocht het resultaat der instructie, die thans wordt gcKiouden, af te wachten. Een prettiger gevangenis-regi.no voor Pujo en madame Montard. De minister van justitie, Barthou, heeft bij den ministerraad een ontwerp ingediend, dat ten doel heeft aan de rechterlijke macht be voegdheid te verleenen om gevaangéneri Xn aanmerking te doen komen voor het Tegimo der politieke gedetineerden. Dc ministerraad besloot om reeds met ingang van gisteren me vrouw Montard cn Pujo, den hoofdredacteur van de Action Fran^aise, in het genot te stel len van de bepab'ngen van dit ontwerp. HET BEZOEK VAN KONING FOEAD. Koning Foead heeft, vergezeld door den prins van Wales, gisteren een tocht door Lon den gemaakt, waarna hij in de Guildhall is ontvangen door den lord-mayor. Hier werd hem een adres van welkom aangeboden cn vervolgens een lunch. In een tafelrede zcide Foead overtuigd te zijn, dat de vriendschap van Engeland jegens Egypte ^rich steeds zou ontwikkelen en nauwer zou worden, hetgeen in het belang was van beide volken. Het Egyp tische volk koestert geen vuriger wensch, dan dat de vriendschap met het volk, welks groote hoedanigheden het zoozeer bewondert, steeds inniger zal worden. Koning Foead herinnerde eveneens aan de gelukkige verandering, die er was gekomen in de betrekkingen tusschen Engeland cn Egypte. Austen Ghamherlain gaf des avonds in het Foreign Office een diner ter eere van Foead, waaraan prins Henry, Baldwin en een groot aantal kabinetsleden cn oud-^ministers declna- DE WERKLOOSHEID. Het aantal ingeschreven werkloozen Groot-Brittannië bedroeg op 27 Juni IXXM.CHX) of 17.252 meer dan in de voorafgaande weck cn 635.176 minder dan het voorafgaande jaar. EEN MIJNWERKERSSTAKING. Gisteren hebben in Zuid-Wales 5000 mijn werkers den arbeid neergelegd. Deze staking houdt verband met hrt feit, dot een vijftig mijnwerkers weigeren zich bij de mijnwerkers federatie aan te sluiten. EEN SPIONNAGECOMPLOT Volgens het Letl. Tel. Ag. is een groote spionnage-organisatic ten gunste ven sovjet- Rusland ontdekt. Er moeten acht personen zijn aangehouden en veel bezwarend materiaal moet in beslag zijn genomen. STRAATGEVECHT TE KATTOWITZ. B e r 1 ij n, 5 Juli (VU.) Naar uit Katto- witz gemeld wordt, heeft een troep van onge veer 26 personen van Poolsche nationaliteit zonder eenige aanleiding twee op straat wan delende Duitschers overvallen, van wie één door messteken gedood werd. ERNSTIG ONGELUK BIJ MANOEUVRES. W e e n e n, 5 Juli (H.N.) Volgens een bericht uit Boekarest heeft zich bij de manoeuvres an een cavalerieregiment te Kisjinef een ern stig ongeluk voorgedaan. De commandant van het regiment had dit in 2 deelen verdeeld, waarvan het eene het andere moest aanvallen. Toen de aanvallers in dc buurt van de tegen standers kwamen, werd vuur gegeven, doch terstond vielen eenige soldaten van het aan vallende gedeelte op den grond en riepen om hulp. Het vuur werd terstond gestaakt. Bij een onderzoek bleek, dat met scherpe patro nen was geschoten. 20 soldaten waren min of meer ernstig gewond en 2 hunner zijn aan de gevolgen overleden. De minister van oorlog heeft een streng onderzoek gelast. jnr.;*- TURK1JE -r tt HERDOOPING VAN CONSTANT1NOPEL IN KEMALE In Turksche kringen moet het voornemen be staan om ter eerc van het bezoek van KemaL Pasja aan Constantinopcl den naant dezer stad te veranderen in Kemali. DE STAKENDE BRITSCHE OFFICIEREN De stakende Britschc officieren op de CM- neesche kustvaartuigen, die tot nog toe aan boord hunner schepen waren gebleven, hebben deze thans, naar aanleiding van het ontslag van drie officieren, die hadden geweigerd de vaartuigen naar ccn anderen ankergrond te brengen, verlaten. Zij verklaarden dc staking voort te zetten, totdat hun eischcn zouden zijn ingewilligd. DE VERWARRING IN CHINA. Het vertrek van Russen. Een aantal permanente Russische adviseurs te Hankou zijn Maandag via Tsjengtsjau naar Rusland teruggekeerd. Zij hadden order ge kregen om te vertrekken naar aanleiding van de ultimatums van Tsjang Kai Sjok cn Feng Yoe Hsiang. Verplaatsing van Japansche troepen. Naar aanleiding van de jongste gebeurtenis sen in Sjantocng besloot de Japanschc regee- RECLAMES Van 1—4 régels 4 05, elke regel meer 1.— Langestraat 49 Groote Jaarlijksche Spotkoopjes in alle afdeelingen. Bezoekt de theetuin lederen middag en avond ring de troepen van Tsingtao naar Tsinanfoe te zenden, om de Japanschc staatsburgers te beschermen. SPOORWEGRAMP. Vier dooden en tien ernstig gekwetsten. Bij een spoorwegbotsing te Jones Point, op een lijn van de New-Yoric-Ontario and Wes- tern Railway, zijn zes goederenwagens vernield, vier personen gedood en 10 ernstig gekwetst Een sneltrein cn een goederentrein waren op elkaar geloopen. EEN ONGELUK OP EEN OVERWEG. Een moeder met 7 kinderen gedood. Mevrouw Damiano van Zuid-Oranje (N. J.) en haai zeven kinderen rijn Maandag op een overweg door een trein overreden cn gedood. Mevrouw Daminano bevond zich met haar kin deren in een dichte auto. Op den overweg weigerde de motor plotseling. Tcaelfder tijd kwam er een trein aan, die dc auto met de pas' sagiers verpletterde. Het gezelschap was op weg naar een 4 Jiili-fccst. ZUlD-AMrRIKA. EEN MOORD TE RIO DE JANEIRO. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat d? directeur van de Braziliaensche Lloyd, com mandant Cantuori8, is vermoord. Radioprogramma. Donderdag 7 Juli Davcntry, 1600 M. 10.50 Tijdsein, weerberichten, 11.20 Tijdsein Big Ben. Het Radio Grande Trio. 12.05. Vioolconcert door Guy Mc. Crath. 12.20. Concert (vervolg). 1.20—2.20. Zie Londen 2.45. id. 7.20. id. 9.35. Scheepsweerberichi H i il v e r s u m, 1050 M. 12.00. Politieberichten. 12.35—2.00. Lunchmtizick door 't Lunchtrio D. Groeneveld viool, A. v. Leeuwen cello, P. Jochcmsc piano. 3.50—4.30. Concert door het A.N.R.O.- orkest. Met medew. van het Fagottentrio, be staande uit de heeren S. Bamberger, Brinkbok en A. van Nuffelen (instrumentale grappenma kers). H. L. Klein, piccolo, M. Meyer, contra bas. 6.307.00. Lezing door den heer J. J. Cohcn L.Jzn., over: Verf en haar tocpossing voor huis houdelijk gebruik cn iels over moffelen van rij wielen. 7.00—8.00. (Vervolg) Concert. 7.45. Politieberichten. 8.10. Christel. Radio-Avond. Spreker: Dc heer P. J. Risseeuw uit Den Haag, over: Het be lang van openbare Christelijke leeszalen cn bi bliotheken. Boris Lcnswy, viool. Bcgel. van Mevr. Blitz. 10.30. Nieuwsberichten. Langenberg, 469 M. 1.25—2.50. Concert door de Isegliokapel. 5.50—6.50. Concert door orkest. 8.25—9.15. Concert door de mannenzangver. St. Mauritz. 9.20—11.20. Balladenavond. Dr. W. Trieloff, bariton. Dr. Castelle, declamatie. Een mannen koor. Daarna tot 12.20 Dansmuziek. Londen, 361.4 M. Gentlemen versus Players. Verslag van den cricketwedstrijd op de Kcnnington Oval door Mr. P. F. Warner gedurende den gehcelen dag met tusschenpoozen. T.20—2.20. Gromofoonmuziek. De nieuwste platen. 2.45. Naturel History of Sclbornc, Gilbert White. Voorlezing. 2.50. How things grow. How frogs, snakes and Lizards grouw, door Mr. E. Kay Robinson. 3.20. Evensong van dc Westminster Abbey. 4.05. Het Daventry-kwartet en Norah Tar rant, contra-alt. David Brynley, tenor. 5.35. Kinderuurtje. 6.20. De London radio dansband. Firman. 6.35. Marktprijzen voor landbouwers. 6.40. De London radio donsbnad. 6.50. Tijds., weerb., nieuwsbulletin. 7.05. Boy Scout programma. 7.20. The open door to seven seas, door L. A. P. Warner, general manager van de Mersey Docks cn Harbour board. 7.35. De grondslagen der muziek. De sonates van Beethoven. 7.45, Victorian Poetry, Spasmodies and re bels, door Prof. Lasccllcs Abcrcrombie. 8.05. Dc Wireless Militaire band, o. 1. v. Luit. B. Walton O'Donnell, R. M. Beatrice Eveline, cello. Do Westminster Singers. Edw. Way, alto Frank Odell, tenor. Bertram Mills, bariton, bas. 9.20. Weerbericht, 2e nieuwbulletin, plaatse lijk nieuws. 9.40. The Minorca Excavations, door Mr. F. Chambcrlin. 9.55. Afscheidsconcert door Ruby Helder, tenor. 10.10. De militaire band. 10.50—12.20. Dansmuziek door de Savoy Orphcans en de Savoy band in het Savoy-hotel. P a r ij s-(Radio), 1750 M. 10.50—11.20. Inlichtingen cn koersen. 10 Mi nuten muziek. 12.50—2.10. Concert door het orkest Albert Locatelli. 2.10. Koersen. Persberichten. 4.50. Koersen. 5.05. Kinderuurtje. 5.55. Koersen en inlichtingen. 7.50. Nieuws van de koloniën. 8.20. Koersen. Persberichten, Wedstrijduitsla gen, etc. Radio-communiqué in Esperanto. 9.05. Concert georganiseerd door „Lc Jour nal". In de pauzes Persberichten. OLYMPISCHE SPELEN 1928 AMSTERDAM. Dc bouw van hef olympisch stadion. In de afgeloopen maand is uitsluitend ge werkt aan dc bekistingen van dc zuidelijke tri bunes. Een van de onoverdekte zitplautsen- tribuncs is geheel afgestort. Het houtwerk wordt nu kant en klaar ovei gebracht naar dc noordzijde. Vanaf den Amstelvecnschenweg aan den kont Amstelveen zijn dc groote houten stella ges goed zichtbaar. Dc Marathontribune is voor het grootste gedeelte voorzien van de buiten- en binnenmuren. Met enkele dagen wordt begonnen met het stellen van dc ijzeren bekapping. Het middenveld ligt geheel gereed cn wordt voortdurend reeds gerold en gemaaid. Van dc loopbaan zijn dc eerste lagen ge legd Het middenterrein geeft nu reeds ccn vrij volledig beeld van wat het in 1928 zal zijn. De beschoeiingen cn de wolmuren, die van gemeentewege worden gemaakt, naderen hunne voltooing, evenals het van Tuyllplcin, waarover het verkeer al in de nieuwe banen geleid wordt. Provinciale Staten. In dc gister gehouden vergadering det* Prov. Staten van Utrecht zijn de geloofsbrieven der statenleden goedgekeurd, waarna tot toelating werd besloten. De eeden werden afgelegd. Vervolgens heeft de Commissaris der Koning in dr. H. s' Jacob de reeds vermelde rede gehouden, waarin hij met name herdacht do heeren Hazendönk en van Bceck Calkoen, die aftraden en van wie de eerste 43 jaren lid der Staten was en de ander meermalen bui tengewoon lid van Gedeputeerde Staten. Na- dot de verschillende agenda-punten naar de afdeelingen waren verwezen of commissoriaal gemaakt, werd besloten over veertien dagen te behandelen de deelneming voor 25.000 in het doortrekken van den weg door het fort aan dc Bihstraot te Utrecht mits dan ten aanzien daarvan het regccrir.gs antwoord is ingekomen. Tevens werd besloten dot Gcd. Staten in een volgende vergadering zullen antwoorden op vragen van den heer van Gaasbeek, om bijzonderheden te mogen vernemen over het nental leerplichtige zwakzinnige kinderen en den stand van het onderwijs aan dezen ir» dc provincie. Daarna werd de vergadering verdaagd. Verkiezing van *Ged«p. Staten. In het Provinciaal Gebouw werd heden morgen de Zomerzitting der Staten voortge zet, onder voorzitterschap van den Commis saris der Koningin, dr. H. Th. s'Jacob. Na vaststelling der nolylen stelde dc VoorJ zittcr aan dc orde De Gedeputeerde Staten. 29 Verkiezing van leden vjln Gesputterde StaiT> a De Voorzitter benoemde tlbt loden van het stejTiburèan dé heéren Sertön, Adriöensc, Van Gaasbeek er. Suiirg. - - Aangevangen werd met de stemming voor de vacature-Bosch van Oud-A mclisweerd {R-.K) Uitgebracht weiden 41 stemmen, waarvan 38 op den heer Bosch van Oud-Amelisweerd, I op den heer Von Andel en 2 blayco, zoodat jhr, W. E. Bosch van Oud-Ameliswcc[d gcu kozen werd verklaard. In de vacature-Van Andcl -(AJL) werdén uitgebracht 41 sternmen, waarvan 40 op den heer Van Andel, I op den heer Diepenhorst, zoodat de heer H. van Andcl gekozen werd verklaard. In dc vacoture-Wijkamp (S.D.A.P.) werden uitgebracht 41 stemmen, waarvan 37 op don heer Wijkamp, I op den heer Lustig, 1 op den heer Van Eist, T blanco en 1 van on^ waarde, zoodat de heer B. J. J. Wajkamp voor gekozen werd verklaard. In dc vacature-Van Spanje (R.-K.) werden uitgebracht 41 stemmen, waarvan 36 op den heer Van Spanje, 1 op den heer Suring, 4 blanco, zoodat dc heer G. H. J. van Spanje oor g,ckozcn werd verklaard. Zich in te beelden, dat men behaagt, ïs het zekerste middel om te mishagen. Git het DuitscH door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van U DITHMARINE. i! 38 „Je geeft dus toe, den graaf Las Valdas ge dood te hebben?" „Ja." „De konstabel O'Neill meldt gezien te heb ben, dat je een dame volgde naar het huis van den Portugees, dat je met geweld na haar in het huis gedrongen bent. Wie was die dame „Dat kan ik niet zeggen. Wel echter kan ik zeggen en zweren wie zij niet was. Lady Neville was het niet." „Hoe komt het dat je haar achtervolgd hebt jacik...;4 „Je zag haar aan voor Lady Neville - Tegen zijn wil gaf Harald dit toe. „Waar zag je haar het eerst „Ik kwam met mijn auto van het station „Waar ging je heen „Naar naar mijn huis". „Zoo En waar zeide je ook weer haar het eerst gezien te hebben ,.Ik herinner mij niet dat gezegd te hebben en ik zou er dadelijk aan toe willen voegen, dat ik ook niet van plan ben het tc zeggen". „Daar is niets tegen te doen, Harald. Be vermoed/ dat je ons evenmin vilt ophelderen^ hoe het kwam, dat jc die vrouw voor Lady Neville aanzag." „Dat is in het donker zeer goed mogelijk." „Ja, dat is zeer goed mogelijk een oogen- blik, neem mij niet kwalijk I Ik geloof dat ik mijn cigaretten op mijn schrijftafel heb laten liggen." Toen hij terug kwam, had hij zijn gouden cigarettenkoker geopend in de hand en bood zijn oom, lord Neville, en den inspec teur te rooken aan en stak er toen zelf ook één op. Harald kende den jongen Ryce. Hij was steeds de eerste van zijn schooljaar geweest, in slimheid was hij allen, kameraden en leera ren, verre de baas. En hoewel hij de kleinste en zwakste was, hadden zij allen zoo niet zijn vuisten, dan toch zijn verstand gevreesd. En daarvoor vreesde nu ook Harald Neville. Hij wist heel goed hoe weinig hij tegen dezen zoo jongensachtig uitzienden man opgewassen was. De vier mannen rookten zwijgend eenige mi nuten lang. „Merkwaardig hoe plotseling het weer om geslagen is. Gisteren die regen, vandaag zon neschijn I En nog beklaagt men zich aan te kort aan afwisseling in Londen," begon de jonge Ryce opnieuw het gesprek. „Heb jc een goe den overtocht gehad, Harald „Het ging, maar de zee heeft niet veel vat op mij." „Ik weet het, je stamt in rechte lijn van de Normandische Vikingen, die in hun notendop pen naar Amerika voeren. Maar voor mij, dio uit een geslacht stam, welks leden in de vo rige eeuw als vreedzame wijnhandelaren be kend stonden, is iedere zeereis een verschrik king. Voor u toch ook. Sir Arthur De oom bromde iets, dat op „brutaliteit" leek, sprak zijn mcening uit, dat men zich lie ver moest bezighouden met de zaken, die hun hier te zaraen hadden gebracht, v „Wij zijn dadelijk klaar," zcide de neef. „Nog één vraag slechts. Is deze revolver van jou, Harald Nooit had Sir Walter Ryce een onschuldi ger gezicht getrokken dan nu, toen hij Ne ville een klein, met zilver beslagen wapen voorhield. En prompt viel deze ook in den val. Zonder een seconde te aarzelen, antwoordde hij „Ja". „Hoe komt het, dat de initialen G. B. er in- gegrifd zijn „Hij was in het bezit van mijn vrouw, toen zij nog een jong meisje was, cn zij had hem mij gegeven. Sedert heb ik hem altijd bij me gehad." Sir Walter knikte en Harald geloofde hem. „Zoo Hm en hiermee heb je geschoten "Ja" „Sir Arthur ik geloof, dat dit alles is 1 Lord Neville werd in de kamer teruggeleid, die men hem als cel toegewezen had. Sir Wal ter echter zeidc tot zijn oom en den inspecteur Germot „Hij heeft natuurlijk niet met dat ding ge schoten. Hij heeft in het geheel niet geschoten. Hierin spreekt hij de waarheid, dat het niet zijn vrouw was, die hij vervolgde. Lady Grace is ik heb op weg naar de sigaretten nog met Burnham House getelefoneerd hedenmorgen vroeg in' Londen aangekomen. Daarentegen is de hertogin van Sainsbury reeds sedert gister avond hier. De hertogin heet Gloria, en tot haar meisjesnaam behooren de initialen G. B." Onwaarheid sprak de brave Harald echter, toen hij ons wilde doen gelooven, dat hij van het station naar zijn huis op het Cavendish- plein is gereden. Hierin heeft hij een bijna strafbare onbekwaamheid. Voordat ik Mcrhcen kwam, had ik een kort gesprek met zijn chauf feur, die mij met kinderlijke openhartigheid elles vertelde. Neville was op weg naar Bum« ham House en op het Waterlooplein zag hij een dame, die hij voor Lady Grace aanzag. Hij volgde haar het was Gloria Sainsbury. Hij springt dus voor zijn schoonzuster in de bres. Hieruit ontstaan een menigte vragen. Ten eer ste waarom springt hij voor Gloria Sainsbury in de bres „Gemakkelijk te beantwoorden," riep Sir Ar thur, „omdat hij een gentleman" is." „Dat geef ik toe. Ik geloof echter, dat hij nog andere redenen had. Maar ik kan me ver gissen. Maar mijn beste oom, als u de eerste vraag zoo overtuigend kunt beantwoorden, kunt u de volgende misschien evengoed op lossen. Wat was de reden, dat een vrouw als Gloria Sainsbury naar een dergelijk sujet als graaf Las Valdas gaat Waarom zoo laat in den avond? Waarom nam zij de revolver mede Waarom schoot zij En nu, mijne heeren, de grootste en meest gewichtige vraagWij hebben vastgesteld, dat zij weliswaar geschoten heeft, maar dat het niet haar schot was, dat den Portugees doodde. Neville heeft ook niet geschoten, zooals hij zelf zoo juist heeft toegegeven, want hij ge looft, dat Las Valdas door deze revolver ge dood werd de goede eerlijke Harald -ik her haal duswie heeft het doodend schot ge vuurd „Dan zou er meer achter stoken dan hm een liefdesdrama sprak Sir Arthur. „Het schijnt ten minste zoo," zcide zijn neef en stak een nieuwe cigarette aan. De gebeurtenissen deden zien dat hij gelijk had. Des avonds werd Joe Perkins, dc chauf feur van den vermoorde, toen hij om tien uur door de Daviesstraat naar zijn garage ging, door verscheideno mannqn overvallen en zwaar gewond. De daders ontkwamen doch terwijl men den gewonde in bewusteloozcn toestand naar het Westminster hospitaal bracht, braken twee personen, waarschijnlijk dezelfden die hem aangerand hadden, in dc garage cn zijn kamer in, keerden alles onderste boven, doch zonder iets te stelen. Toen zij de garage verlieten werden zij gezien doch ontsnapten in het donker van den nacht „Zoozeide Sir Walter Ryce, toen hem dit gemeld werd, „de zaak blijkt te zijn wat zij mij vanaf het begin toegeschenen heeft. Zij is tamelijk interessant." XX. Sir Walter Ryce stond in voor zijn eens ge geven woord aan Neville. Over de zaak Las Valdas verscheen geen woord in de couranten. Zijn oom liet persoonlijk alle verslaggevers bij zich komen en legde hun ujt dat, bij deze zeer ingewikkelde gebeurtenissen, het niet al leen ging om personen uit de hoogste krin gen, maar ook waarschijnlijk om zaken waar mee het belang van het rijk gemoeid was. Daarmede zeide zijne Excellentie weliswaar meer dan hij en zijn heer wisten maar hij raakte dc pers op een gevoelig punt. Het be lang van het Britsche Rijk I Zelfs dc meoéi op sensatie-beluste verslaggever zweeg. Dat was echter ook het eenigste, dat Sir Walter kon doen. Anders zou hij in de zaak in het geheel niet verder komen. De aange rande chauffeur, die een zweren slag ract een zandzak op het achterhoofd gekregen had kwam pas den derden dag tot bewustzijn ranar bleek ook toen nog niet in staat om mede- dcclingen te doen. Deze bron van inlichtingen was dus voorloopig nog afgesloten. (Wordt vervolgd). i f Is* "f.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1