L. i. LUIJCX Zn. MMKinnin -1 ™,C „DE EEMLANDER" Zomer-Opruimimg. [KOFFIE-HULSÜ30 „Quick" FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN pi DER ADVERTEHTIÈH mei inbegrip van een EERSTE BLAD. HET BRITSCHE HOOGERHUIS WILLEM GROENHUIZEN lan3e5traa' Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. ENGELAND EN DUITSCHLAND VCiÉuy Eerste AmerslooTtsche Stoompersinr. ENGELAND EN RUSLAND DE GEPEOE REVOLUTIE IN PORTUGAL 26e Jaargang No. 6 Idem franco per post 5.per weck (met gratis venekering tegen ongelukken) f 0.J75. alzondcilijk: nummers 1 C.05. FOORTSCH DAGBLAD OI«tCT!UI.»»IO!V.«: J V.LKHOFJ. 1FNHEMECFIE^PoIPISL POSTREKENING N*. 47910. Tbu. INT. 613. Donderdag 7 Juli 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eD Ucldadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan zatr voordcclige bepalingen voor het advcrlecren. licne circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. In de vorige raadsvergadering is een anonieme beschuldiging ter sprake ge-* braoht, dat aan den toren een afgekeurd stuk zandsteen zou zijn verwerkt. Voot zoo ver mogelijk hebben B. en W. een onder zoek ingesteld en dr. Van Veen van de Rijks-Monumen-tencommissie heeft ver klaard, dat steeds zeer streng is gekeurd en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er iets waar is van deze beschuldiging. Daar de steiger echter reeds is weggehaald, heeft dr. Van Veen het bedoelde stuk niet zoo nauwkeurig kunnen onderzoeken als voor het uitspreken van een beslist oordeel wel gewenscht is, maar hij acht de geheele be> sohuldiging te pietluttig om er nog zooveel moeite en kosten voor over te hebben. Niet temin zullen B. en W. overwegen alsnog een steigertje te laten bouwen teneinde de geschokte (I) gemoederen weer tot rust te brengen. Met vrij groote waarschijnlijkheid is wel te zeggen uit welken koker de be schuldiging is gekomen en dan 'begrijpen we, dat B. en W. er de kosten niet voor over zullen hebben. Want dan weten ze, dat, al blijkt de beschuldiging onjuist, de geruchten, toch niet zullen verdwijnen. Weer werd heel wat geboomd over hot voorstel van B. en W. om een crediet te ver leenen voor het maken van de voorloopige plannen voor den bouw van een gymnasium In de vorige vergadering is daarover heel wat kostbare tijd verpraat en nu ging fret, in weerwil der hitte, hetzelfde gangetje. Het gaat niet zoozeer tegen de planftnen dan wrel tegen het bestendigen van den the er Adriaans als tijdelijk ambtenaar. Met een eenvoudig voorstel, dat men het maken dar bewuste plannen wenscht opgedragyen te zien aan d!en betrokken dienst of aeffi een particulier architect, was de zaak uitge maakt. Maar daaraan schijnt men niet te durven. Of moet de behandeling ün den Raad beantwoorden aan het ondergrondsche gewroet in deze kwestie? Wij begrijpen het niet Er sdhijnt wel iets aan vast be zitten, dat d'e heeren niet openlijk durven* uitspre ken, zoodat ze in een hopeloos gezwam ver vallen, zonder de zaak iets verder te bren gen. De heer De Lange bradht opluchting. Hij stelde voor een crediet te «verleenen A an 500 en dan in een- volgende verga dering verder te zien- Zonder dfen betrok ken wethouder daarin te kenuven gaf de voorzitter den raad het voorsteL van B. en W. te verwerpen en het voorstel-De Lange te accepteeren. Voorzeker een staaltje van krachtig beleid. Maar die draai zal wel met een bepaalde bedoeling zijn genomen. In ieder geval, de oppositie was verheugd, en meende reeds gewonnen spel te hebben. Of dat zoo is, zal nog wel blijken- Het peil van het debat werd', het best ge demonstreerd door den heer 'Boas, die het noodig oordeelde te zeggen, dat hij ge hoord' heeft, dat het sladhthuis (werk van den heer Adriaans) een copüe is van dat te Apeldoorn. Toen de wethouder daarop reageerde, zei de heer Boas heel dapper: ik heb dat niet gezegd; ik heb gezegd dat ik het gehoord heb. Maar de insinuatie was ;n- tusschen geplaatst. Als het zoo is laat men het dan open en rond zeggen en tevens met bewijzen aankomen- Daar is alles voor te zeggen, maar zoo'n gecamoufleerde be schuldiging komt niet te pas. De heer De Lange sprak over het hooghouden van de eer der ambtenaren. Er zou veel voor te zeg gen zijn om ook de eer van den Raad hoog te houd'en. DE HERVORMING MC DONALD EN BALDWIN SPREKEN Londen;, 6 Juli. (H.N.). Het Lagerhuis was vandaag dicht bezet, toen Ramsay Mac- donald uit nam van de arbeiderspartij een mo tie van wantrouwen tegen de regeering indien de, ten einde het debat over de regeerings- voorslell/en van het Hoogerhuis te openen. Macd/onald oefende critick op dc voorstellen, die onjangs door den lord-kanselier in het Hooge/rhuis zijn uiteengezet, waarbij hij uitging van dc overweging, dat hierdoor het even wicht van de constitutie in gevaar wordt ge- bra'iht, doordien aan het Lagerhuis de controle ovr*r de financiën wordt ontnomen, terwijl het Hoogerhuis meer op het beginsel van het erf recht wordt gegrondvest. Dc eerste minister zeide in zijn antwoord, fiat er in deze dagen geen kwestie van kan fcijn, dat een tweede kamer wérkelijk een mede dingster van het Lagerhuis zou worden. Bij deze tweede kamer kan geen bevoegdheid be rusten om ministeries te vormen of omver tc werpen en evenmin kun dezo kamer, wat de financiën betreft, gelijke rechten hebben. De^t punten zijn reeds lang door gewoonte en tra ditie bevestigd en het- uitvoerende gezag vol gens dc grondwet hangt in de eerste cn in de laatste plaats alleen van den steun van het Lagerhuis af. De eerste minister was echter van oordeel, dat allen, die het vraagstuk yan het gezag hebben bestudeerd, dat dc speaker van het Lagerhuis volgens dc parlemenlswet heeft om een wet tot begrootingswet le stempelen, waar voor het Hoogerhuis geen amendementen kan indienen, het er over eens zijn, dat daardoor een moeilijke taak op dit lichaam is gelegd, doch met de Bryce-commissic was dc premier van opvatting, dat de moeilijkheden, welke deze gang van zaken meebrengt, opgelost kun nen worden door een dozijn monschcn van er varing cn goeden wil. Hun taak zal, zooals dc regeering heeft voorgesteld, zijn om een voor gestelden maatregel niet alleen te overwegen, doch ook het doel van de wetgvjng en aan te geven, of en welke bepalingen van de wet een zuiver financieel karakter hebben en daarom door het Lagerhuis behandeld moeten, worden en vrik* bef -l»gen er onder de klasse zul'en vallen, waarover het Hoogerhuis zal debat- tecrcn. CRITIEK VAN LLOYD GEORGE Lloyd George, de leider dei liberalen, merkte op, dat lot dusver verdere poging om het Hoogerhuis tc hervormen, schipbreuk ge leden heeft. Wat de voortzetting van het erfe lijke pairschap aangaat, vroeg Lloyd Georgo of er 200 peers zijn, die uit hoofde van hun op leiding, ervaring cn verstand de vcreischten bezitten om dc wetgeving te herzien? Elke her vorming van het Hoogerhuis zou belachelijk zijn, wanneer dc liberale en dc arbeiderspartij geen gelijke kansen krijgen om vertegenwoot- digd te zijn en Lloyd George zou dc voorkeur geven aan het tegenwoordige Hoogerhuis. MOTIE VAN WANTROUWEN VERWORPEN Het Lagerhuis heeft dc motie van wantrou wen met 362 stemmen tegen 167 verworpen Dc regcering behaalde een stevige conser vatieve meerderheid met I ol 2 liberule stem men. Longest raat 49 Groote Jaarlijksche Spolkoopjes in alle afdeelingen HET INDUSTRIEEL CONTACT Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 4434G A'foort Tel. 1200. Geen uitpuilende knieën meer. Uw pantalon als nieuw opgeperst a f 0.50 Stationsstraat 16b Tel. 344 VRAGEN IN HET LAGERHUIS VERREGAANDE PUBLICITEIT Dc besprekingen tusschen dc Duitschc cn de Engelsche industricelen onder voorzitterschap van Geheimrat Duisberg zijn thans ten einde gebracht. In den loop der besprekingen deelde men elkaar dc ervaringen mee op het gebied der exportcredietverzckcring, doch ook uit da praktijk der verzekering van vorderingen op het binnenland. De vergadering verklaarde zich in beginsel voor de benoeming eener tcntoonstel- lings- cn jaarbeurscommissie bij de Internatio nale Kamer van Koophandel. Betreffende dc internationale kartels eindigde het debat met dc goedkeuring van dc resoluties der economische wereldconferentie. Men was het erover eens, dot de bctcekenis der inter nationale kartelvorming niet overschat mag worden, dot de internationale kartels weliswom een geschikt middel kunneen zijn om dc op- bi engst tc bevordeten, maar dat zij niet het eenige middel zijn om een einde te maken aan de economische ellende der wereld. Voorts werd opgekomen voor een internatio nale uitwisseling van statistische gegevens en werd een internationale controle der kartels ver worpen, maar verregaande publiciteit bepleit. DUITSCHLAND EN OOSTENRIJK DE AANSLUITING DE GENEEFSCHE BESPREKINGEN B e r l ij n, 6 Juli (H. N.) De bond van Oostenrijksche huis- cn grondbezitters heeft besloten zich bij den Duitschen bond van kuis en grondbezitters aan tc sluiten ter bevorde ring van de beweging tot aunsluitirnc von Oos tenrijk oan Duitschland. Londen, 6 Juli. (H. N.) Aan Chamberlain is in het Lagerhuis een vraag gesteld met be- tickking tot de besprekingen, waaraan hij te Genèvc met butickking tot Rusland heeft deel genomen. Chamberlain antwoordde, dat hij op de bijeenkomst der zes mogendheden een toe lichting heeft gegeven van de redenen oin de diplomatieke betrekkingen met dc regeering der sovjet-unie le verbreken cn dat hij daarbij dé Engelsche politiek heeft uiteengezet, zooals dit teeds in het openbaar in het Lagerhuis wus ge* schicd. Overeenkomstige toelichtingen met be trekking tot hun eigen politiek werden door sommige der overige aanwezige ministers ver strekt. Er zijn geen voorstellen gedaan over een ge meenschappelijke conferentie met Rusland noch over een gemeenschappelijk optreden ten op zichte van Ruslond- Dc omstandigheden ver schillen in dc verschillende landen en iedeie regecring moet een politiek kunnen volgen, welke voor haar eigen belangen het best ge schikt is. Op een verdere vraag zeidc Chamberlain, dat degenen, die aan de besprekingen hadden deel genomen, o.a. waren de vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitschland, Italië, Japan cn En geland en dat volgens zijn indruk allen besef ten, dat Engeland nooit getracht heeft een blok tegen Rusland te vormen. DE LAATSTE AANSLAG Het Russisch telegraafagentschap deelt mee: De plaatsvervanger van den voorzitter der Ge- peoe, Jagoda, heeft tegenover buitenlandsche journalisten verklaard, dat de Wit-gardisten groot belang gehecht hebben aan het opbla zen van een huis nabij het gebouw der Ge- pcoc. Even voor de zending van een terroristi sche groep, zeide Jagoda vorder, die uit Fin land naar sovjet-Rusland kwam, begaf gene raal Kutepof zich naar Helsingtors Onder zijn deelneming, evenals die van den uit Reval over overgekomen kapitein Ross. een ambte naar van het Engelsche gczcr.tschm te Rev^l, den aanvoerder van den spicnnngelienst tegen sovjet-Rusland, hadden velschillende vergade ringen plaats. Bij dc nchtervo'gdc, in het gou vernement Smolensk doodgeschoten, terroris ten, zijn Engelsche 'granaten en een groote massa ontplofbare middelen van buitenland sche herkomst en van dezelfde soort als die, welke gevonden zijn no den mislukten aanslag van 3 Juni, ontdekt; verder vond men valschc passen, Finsch geld en gouden tsaristische muntstukken. DE POOLSCHE LEEN ING CREDIET VAN I5 MILLIOEN De Poolsche minister van finpnciën eh ne vertegenwoordigers van het Amcrikaansche concern. Fisher, Denis en Sharp, hebben giste ren te Warschau een accoord ondertcekend met betrekking tot een crediet op korten termijn a 15 millioen dollar en dc documenten en brie ven uitgewisseld, waardoor dc onderlinge over eenkomst bevestigd wordt nopens een groote stabilisotieleening, die onmiddellijk zal woiden uitgegeven, wanneer de Poolsche regeering den toestand der Amcrikaansche markt gunstig oor deelt. 13 ARRESTATIES BIJ EEN POGING GEBLEVEN Volgcris de Portugccschc dagbladen zijn 13 politieke persoonlijkheden gearresteterd. Zij worden beschuldigd een revolutionaire bewe ging voorbereid tet hebben onder leeiding van een comité, dat tc Parijs gevestigd is, onder voorzitterschap van Alfonso Costa cn somen- gcsteld uit elementen, die invloed uitgeoefend hebben bij dc. jongste revolutie. De gearres teerden zullen verantwooidclijk gesteld wor den voor elke poging om de orde te storen DE BELGISCHE AMNESTIE EEN GEWIJZIGD VOORSTEL De4 centrale afdeeling van dc Kamer, belast met het onderzoek van de aninestievoorstellen, heeft Woensdag, naar men uit Brussel aan het, Vad. meldt, nogmaals vergaderd. Minister Des- trée was afwezig. Hij bevindt zich thans le Ge neve. De vier Vlaamsche leden van de afdec- ing zeiden eerst geneigd te zijn zich met het gratievoorstel van Dcstréc le vereenigen, op voorwaarde, dat daarop eenstemmigheid zou worden verkregen, doch waar de Waalscha specialist Sopulit, die van geen amnestie of ge nade wil weten, in zijn houding volhaidde, ver klaarden de Vlaamsche leden, bij monde van minister van Staat Von de Vijverc, zich dan ook an dc verbintenis ontslagen tc nchtcn en weci het aanvankelijke voorstel-Van Cauweleert op tc nemen. Artikel 3 van dit voorstel zal echter worden gewijzigd in dien zin, dat aan de ge- mnestieerde politieke veroordeelden dc poli tieke rechten niet worden teruggegeven. Tot sten ming kwam het niet, daar op den terug keer van Dcstrce wordt gewacht. Verzekerd ordt nochtans, dot dc vier Vlaamsche leden het gewijzigde voorstel-Van Cnuwelaert zul len goedkeuren cn dat twee Wulen zullen te genstemmen. Omtrent de houding van het ze vondc lid, Destrée, kan echter niets voorspeld worden. Vermoedelijk zai de Vlaamsche katho liek Hcyman alsdan het ropporteurschop aan aarden. PRINS SIGISMUND f EEN VAL VAN HET PAARD Prins Friedrich Sigismund van Pruisen, die Zondag tc Luzern bij de Olympische vaardig- heidsprocven den eersten prijs won, is Dinsdag bij een springconcours met zijn paard gevallen en daarbij ernstig inwendig gekwetst. Dc prins bruk vijf ribben cn scheurde de lever, zoodut een operatie noodzakelijk was. Een draadloos telegram uit Berlijn meldt, dot de prins gister middag is overleden. Zelfverloochening is het wachtwoord des le vens. Uit het Duitsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van lk DITHMARINE. U Lord Neville week geen haarbreed van zijn eenmaal afgelegde verklaring af, zcjfs zijn eigen advocaat vertelde hij niet, wie de dame was, die hij voor Lady Grace aangezien had. „Hij zou eigenlijk vrijgelaten moeten wor den," zeide de chef. „Tot nu toe beschuldigt hij zichzelf nog steeds van den moord op Las Valdos," zeide Sir Walter, „en een man, die zich zoo hard nekkig er tegen weert, geen moordenaar te zijn, kan men toch niet vrij laten, zoolang niet te bewijzen valt, dat hij liegt. Hoogstens kan hij naar een krankzinnigengesticht gezonden worden. Ik kan toch ook niet weten let wel, ik spieek nu alleen theoretisch of hij het niet is die de revolver van het groote kaliber gebruikt heeft. Na de daad kon hij hem toch ergens verborgen hebben, niet waar Sir Arthur glimlachte stil voor zich heen. Harald Neville Neen, die verbergt geen revolver als hij hem gebruikt heeft. Je laatste veronderstelling kan werkelijk slechts theorie zijn." „Toegegeven brave en waardige oom I Juist 'daarom geef ik me olie moeite om de men* schen tc bewijzen, dot hij liegt. Ik zou hem eenvoudigweg kunnen zeggen Je stond vij andig tegenover mij beste Haruld, toen je zeide dat je met den kleinen revolver geschoten had. Daarmede zou ik echter niets bereiken. Hij zou doodkalm bewc-rep nu, nu je het toch weet goed, ik heb met mijn eigen pistool geschoten. Waar is die revolver Zouden wij vracren. Zoek hem zou hij kunnen of willen ant woorden. Hij heeft het nu eenmaal in het hoofd gezet Gloria Sainsbury vrij te pleiten en zal zoo lang zwijgen tot zij zelf spreekt. En indien ik de „wilde hertogin" naar waarde schat, zal zij ook spreken, zoo gouw zij kan. Daarom zou ik den goeden Harald nog wat langer van onze gastvrijheid willen laten ge nieten. Op het moment, waarop wij hem vrij laten, heeft Gloria Suinsbury geen reden meei om te spreken. Maar om hem te bevrijden, zal zij zelfs zeggen, dat zij de geliefde van den Portugees geweest is en hem uit jalousie ge dood heeft. Zij zal met zichzelf geen mede lijden hebben Gloria Soir.sbury is niet al leen een mooie vrouw, maar ook een vrouw, die dapper is en vol eergevoel. Waarde en zeer geëerde oom, op het gevaar of door u als een vrouwenbewonderaur aangezien tc worden kan ik niet nalaten te bekennen, dat Gloria Sainsbury één van de weinige vrou wen is, waarvoor ik een eerlijke hoogachting koester." „Dot doe ik ook", stemde de oude Ryce in, „evenmin als dien ezel, die Neville ge loofde, zou ik ook haar woord gelooven, in dien zij ons vertellen wilde, dat zij de ge liefde van Las Valdns geweest is. We moe ten een andere reden zoeken, waarvoor zij dien avond naar het huis van den Portugees ge gaan is. „Die zoeken wij ook. Jk heb intussohen hier on daar nog eenige inlichtingen ingewon nen en ben nu ervan overtuigd dat de veron derstelling, dat zij in eenige verhouding tot Las Valdas gestaan zou hebben, uit verschei dene gronden onmogelijk is. Zij heeft hem pas op Burnham Tower lecren kennen en is daai nooit alleen met hem geweest. Mijn oude vriendin, miss Elliot, zeide, dat zijn attenties alleen tot Grace gericht waren." JDaisy Elliot Hm kan zij zwijgen „Maar oom I O, hoofd van een zoo wijze familie De lieflijke Daisy is nog steeds' vol verbazing, wie de grap uitgehaald heeft om mij op te bellen om bij haar te komen. Ik kwam daar, zooals ik zeide, op haar telefo nisch verzoek, en sprak den heelen middag met haar over haar honden. Toen ik alles wist, reed ik weer naar huis. Ik heb maar niet eens een liefdesverklaring afgelegd Neen neen. Gloria Sainsbury heeft met Las Valdas niets uit te staan lk ik I Maar zij is nog steeds niet tc spreken I Vanmorgen had zij nog bijna 40 gr. koorts". Hij stak een „Queen" op, wierp die echter in plotselinge woede wedreom weg. „Be weet het niet", riep hij, „het lijkt deze keer wel alsof ik voor het hoofd geslagen ben. Mijn beroemde intuïtie laat mij geheel in den steek. Ik ben zonder fantasie alsof ik een mo derne kunstschilder was. Ik heb hier verschei dene personen die door geheimzinnige draden tezamen gebracht zijn. Las Valdas, Neville, den heer St. Aubain, den chauffeur, dezen Per kins en ik kon niet de kleinste draad in handen krijgen. Wat heeft Archimedes, de an tieke gymnasium-professor gezegd Geef mij een vast punt, en ik zal de wereld uit zijn as tillen. Dat of iets dergelijks heeft hij gezegd. lk weet het niet precies ik was nooit sterk in geschiedenis. In ieder geval zou ik nu ook zoo iets kunnen zeggen: Geef mij een vaste draad en ik zal hot hcelo kluwen uit elkaar wik kelen Sir Arthur wreef nadenkend over zijn hoofd „Heb je reeds belangstelling getoond voor den vrocgeren chauffeur van den graaf? De zelfde die zoo merkwaardig plotseling ziek werd De neef trok- een beleedigd gezicht. „Als ik dat niet gedaan had zou ik evenmin verdienen uw neef te zijn, als nog in den ge heimen dienst van Zijne Majesteit. Natuurlijk heb ik dat. Deze Adams is nergens te vin den. Hij is in de lucht opgegaan „Hm I" Pauze. Toen kwam de Oom op een gedachte. „Wat zou je er van zeggen als je het eens met Lady Grace probeerde?" „Dierbare en nooit genoeg naar waarde ge achte cn bewonderde Oom! Dat is een ideel Morgen ga ik naar Lady Grace Neville." Gloria had veertig graden koorts. Doch haar energie streed even heftig met de ziekte als haar jong sterk lichaam. Met ver bazing zagen de doktoren het. Lord Burnham kwam na de eerste berichten naar Londen. Toen hij zijn mooie krachtige dochter zwak bewegingloos met vlammende wangen te bed zag liggen, kon hij zijn tranen niet bedwingen maar zij schoof haar hand in de zijne en hield die vast. „Wees niet bang. Vader," fluisterde zij met nauwelijks verstaanbare stem, uw dochter laat zich niet overwinnen. Laat u niet veront rusten door de doktoren! U hebt meer gewich tige zorgen aan het hoofd dan u ongerust ic maken als uw dochter een beetje influenza heeft. Het is mijn eigen schuld wie had mij gezegd in dat weer uit te gaan?" „Waarheen ben je dan gegaan?" „Waarvoor trotseert een vrouw het slechte weer? Voor de naaister. Ik ben bij Mademoiselle Jeannette in Regentstreet geweest." „Wat een roekeloosheid, mijn kind!" „Ik ben oan uwe Londcnsche regens niet meer gewendl Lieve hemel, hoe dikwijls ben ik door regen overvallen op mijn heuvels en heidevel den! Er is mij nooit iets overkomen. In Londen is zelfs de regen met bacillen doortrokken. Zoo sprak zij met haar vader. Zoo bedwong zij zijn angst. Wendde zijn zorgen van hem of. Hij liet zich weliswaar niet naar Burnham To wer terugzenden, maar hij begon zich toch reeds wederom aan zijn grootsch plan te wij den. In de Engelsche pers begon langzaam en heel bescheiden nieuws over dc Russische pc- troleumvelden door te dringen. De rede van den premier, die door dc op winding over een groote internationale confe rentie een oogenblik in vergetelheid geraak* was, kwom weer in de herinnering. Hier cn daar werden er citaten uit aangehaald. Lord Burnham, die lid van het Hoogerhuis was, on derhield zich met zijn politieke vrienden over de uitzichten, die voor de erkenning van dc sovjetregeering bestonden. Hij had lange con ferenties met verschillende leden van het La gerhuis. Hij maakte groote vorderingen en kwam iederen dag met een steeds opgeruimder gelaat aan het ziekbed. Op een avond besprak hij zelfs met zijn doch ters de vorderingen van zijn groote onderne ming. •(Wordt vervolgd). -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1