L. J. LUIiCX Zn. DE EEMLANDER" Zomer-Opruimimg. „Quick" JMMNISPffi ZLdwT. PRIIS DER AOVERTENTIEN VOLKS- EN SCHOOLBADEN Eerste Amerstoorlsche Stoompersinr. 26e Jaargang No. 9 Idem franco per post f l*", per week (met gratis verrekeriag legen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nmamers 1 Cj05. AMERSFÖORTSGH DAGBLAD Maandag 11 Juli 1927 DIRECTEUFc-UITGEVER: J. VALKHOFC. A*NHEM5CHERpOORTV/AL 2 A. POSTREKENING N*. «7910. tku. INT. SIS. 1 regels f LOJ met Inbegrip vaa «ca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbi^ dingen en Ueldadigbeidf-advci tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan tmx voordeelige bepalingen voor het adverieeren. Eene circulaire; bevattende de voorwaarden, wnrdt op aanvraag toegezonden. DE VOORTGEZETTE VERGADERING SCHOOLBAD EN VOLKSBAD Zaterdag werd do vergadering der Ned. Vei- eeniging voor volks- en schoolbaden voortgezet onder leiding van den voorzitter, dr. N. M. Josephus Jittu. Dr. M. D. Horst, directeur van den gemeen telijken geneeskundigen dienst te Leiden, hield een voordracht over den invloed van het schooi bod op de frequentie van het volksbad. Hij noemde de kwestie niet zoo eenvoudig, omdat het oorspronkelijk verband moet worden aan getoond, waartoe statistisch materiaal met de grootste voorzichtigheid dient te worden i bruikt. Plaatselijke en tijdsomstandigheden moe ten bekend zijn en in aanmerking genomen worden. Men moet dus beschikken over een groot aantal gegevens, loopende over grooten tijdsduur, men moet nagaan of er zich schommelingen vertooncn, enz Het was dan ook onmogelijk voor Spr. een onderzoek in te stellen, zich uitstrekkende over het gchecle land. Hij heeft zich don ook tot Leiden be paald. Tot 1895 werd er zeer weinig gebaad in Leiden, maar in dat jaar werd door een bekend fabrikant een badhuis gesticht, eerst voor man nen, later ook voor vrouwen, waarvan een vrij nauwkeurige statistiek werd bijgehouden. In het eerste jaar bedroeg hot aantal baden van 6 cent voor mannon J7.000, voor vrouwen 0000. Bij deze goedkoopste baden zag men daarna een voortdurende daling. In de duur dere baden zag men aanvankelijk een rijzing, daarna ook een daling, in de schoolboden was de daling over vijf jaren eveneens zeer merk baar. Alleen de baden van het garnizoen namen na een daling, plotseling sterk toe. Tengevolge waarvan de totalen in het vijfde jaar na de oprichting 44.410 waren, tegen 45.600 in het eerste jaar. Van invloed zijn verschillende tijde lijke omstandigheden. In Leiden neemt tegen de 3-Octobcrfeestcn het aantal baden af, omdat men dan zijn geld in den zak wil houden voor het feest. Ook de seizoenen doen hun invloed gelden; in den zomer neemt het aantal af, in den winter bereikt het zijn hoogtepunt Een andere factor is de samenstelling der bevol king. Is er een garnizoen dan is het aantal baden grooter; in Leiden nam het aantal volks boden toe tijdens den oorlog door de invasie van Duitschc fabrieksmeisjes, die aan bodvn gewend waren Voorts doen bediening, inrich ting van het bad, tarieven enz. hun invloeden gelden. Spr. ging de cijfers van het bezoek aan het fabricksbadhuis na tot 1921. Tot dat jaar was dit badhuis het eenigc. In 1922 bouwde de woningbouwvereniging de Eendracht een badhuis en tevens werd een gemeentelijk bad huis ingericht, waar schoolbaden genomen ■worden. Van toen af zag men een regelmatige stijging in het totaal aantal baden. In 1921 werden in het fabrieksbad 56.000 baden ge nomen, dit jaar, meende spr. zou in de ge zamenlijke badhuizen het aantal van 100.000 bereikt worden. De vraag is nu welken invloed de schoolbaden op het bezoek aan het volksbad hebben. Is die invloed inderdaad aanwezig, don moet tot een zeker maximum een ïegclmotige stijging der volksbaden worden waargenomen door hot toe voegen ieder jaar van een generatie school- baders aan de volksbadcrs Deze regelmatig© stijging is inderdoad aanwezig. En dit zou nog geen bewijs zijn als daarnaast niet in Leiden geconstateerd was, dat ongeveer 30 van de schoolboders na afloop van den schoolleeftijd „voor eigen geld" door blijft baden Voor de vcrecniging vloeit, volgens spreker, hieruit voort, dut de propaganda voor de schoolbaden ijverig moet worden gevoerd. Spr. vestigde dc aandacht op Den Haag, waar men de leerlingen van dc kopscholcn gratis ge legenheid geeft te baden. Dit zou tot andere onderwijsinrichtingen uitgestrekt kunnen woi- den en zelfs zou het zoo'n gek idee nog niet zijn gratis kaarten te verstrekken voor ieder beneden den 18-jorigen leeftijd. De heer Fischer te 's-Gravenhagc maak te do opmerking, dat men, gezien de ervaring, niet zoo angstvallig behoeft tc zijn ten aanzien van dc tarieven. Het bezoek aan het bodhuis in de Hemsterhuisstraat olhiei, is n.!. sterk teruggeloopcn en de bezoekers zijn voor een deel overgegaan naar het nieuwe bndhuis aan de Torenstraat, dat duurder is. Spr. waar schuwde voorts tegen het invoeren van gratis baden tot den 18-jarigcn leeftijd. De ervaring daarmee in Den Haag is droevig; tol van jon gens kwamen gratis baden en maakten zoo'n lawaai, Hat de gewone bezoekers ei den groot sten hinder van hadden De heer B 1 o k p o e 1 te 's-Gravanhage vroeg welke de oorzaak was van de daling der school boden te Leiden van 1100 tot 49 tusschen 1895 cn 1900 en voorts of er in Leiden onder scheid gcVnaakt wordt tusschen z.g armenscho len cn andere, wat betreft het verstrekken van schoolboden. De heer v. V u c h t te Amsterdam wees op den invloed van dc tarieven. Tariefsverhooging te Amsterdam heeft geleid niet tot verlaging van het aantal bezoekers, maar tot verande ring van het gehalte der baders, zoodat een categorie werd uitgeschakeld. Dr. Horst, dc sprekers beantwoordende, sloot zich bij de laatste opmerking aan en wees er op. dat de klasse, die het 't meest noodig heeft, door hoogcr tarieven wordt uitge sloten. Van de doling der schoolboden tusschen 1895 en 1900 was spreker geer» oorzaak be kend. D r. G i c h n e r tc Baltimore wees nog op de beteekenis van kinderboden voor het baden in 't algemeen cn deelde mee hoe in Baltimore de propaganda onder de moeders gevoerd wordt, n.l. door een badkaart als prijs voor goede leerlingen te geven enz. Vervolgens hield dr. Franci? E F r o m- zak, health commissioner of Buffalo N V., director of the American Association for pro- moty hygiene and public baths, een voor dracht. Hij betoogde, dat het werk der vcrecniging zoowel hier in Nederland als in Amerika van beteekenis is voor de gezondheid en dat het geen zij propageert, binnen nogmaals 25 jaren door het volk in Nederland en het volk in Amerika zal zijn aanvaard Sp-. ging na hoe vroeger de zwembaden waren in Amerika, cn hoe zij zich ontwikkeld hebben, zoodat tegen woordig geen clubhuis meer gebouwd wordt zonder zwembaden. Het infectiegevaar, dat dc vroegere, primitieve zwembaden opleverden, wordt thans krachtig tegengegaan. UIT DE STAATSCOURANT Voornaamste Kon. besluiten en2. Bij K. B. zijn herbenoemd tot kantonrechter- plaatsvervanger in het kanton den Bosch mr dr. C. M van Leeuwen, mr. G B. J. M. var. Zinnincq Bergmann, in het kanton Oostburg P. Erasmus, A Mijs, te Middelburg mr. H. vat. der Beke Callenfcls, te Neuzen J. Huizinga, te Geldermalsen mr. W F. F. baron van Ver- schuer, te Hilversum mr. H. F. H. Wilbrink Hoitsema, te Tiel mr. E. J. J. van Lidt de Jeude, te Amsterdam mr. J. Oppenoorth, te Gorcum mr. E J. C. G. Vonkenberg, te 'Haarlem mr. -A. H. J. ^lerens, te Dordrecht H. L. J. N. Dufour, te Alkmaar mr. M. C. Roos, te Zutfen mr. B G. Wildervanok de Blécourt, te Medenblik C. A. Meijer. Bij K. B. zijn Henriëtte van Lenncp en Hen- riëtte -Wilhelmino van Lennep. beiden wonende te Baarn, verheven in den Nederlandschen adel met den titel van jonkvrouwe. r Mr. P. J. TROELSTR} DE STAAT ZIJNEE Cr ZONDHL'-1 D UITZICHT OP HERSTEL Naar uit de naaste omgeving van mr. Troelstra vernomen wordt is op medisch ad vies, na uitvoerig onderzoek naar aanleiding van de veelvuldige slapeloosheid waaraan mr. Troelstra lijdt, besloten hem gedurende een bepaalden tijd^ geen medicamenten toe te die- aren en ziin kuur te beperken tot het verster ker' -fji zijn nlgemeenen toestand. Dc aandacht wordt vooral gevestigd op ver meerdering van voeding, rust cn slaap. Men hoopt dat op deze wijze in 14 dagen de patiënt aldus voldoende is versterkt om met Succes de gevolgen van den attacque te kun nen bestrijden. De uitzichten op zijn herstel blijven overi- Sfens bemoedigend. -• ZWARE BRAND TE OOSTERBEEK EEN MEUBELFABRIEK UITGEBRAND 80 ARBEIDERS WERKLOOS Gisternacht omstreeks vier uur werd brand ontdekt in de meubelfabriek van de L O. V„ gelegen aan den Jon van Embdenweg tc Oos- tcrbeck. De politie werd door eenigc voorbijgangers het eerst voor dezen brand gewaarschuwd. On middellijk rukte dc politie-brandspuit uit naar het terrein van den brand. Daar aangekomen bleek, al spoedig, dat hier met slangen op de waterleiding niet veel te blusschen viel. Dc druk was daarvoor veel te laag en^het vuui nam steeds grootere afmetingen aan Toen de motorspuit ter plaatse arriveerde stond nage noeg de gcheele fabriek in lichte laaie. Onder leiding van den hoofdbrandmecstcr Van Buren werd het vuur krachtig bestreden De fabriek kon echter niet meer gered wprden. Ook de teckenlokalen gingen geheel in vlam men op. De toonkamcr en kantoren bleven evenwel gespaard. Juiste gegevens omtrent de aangerichte schade kon men gistermorgen niet verstrekken, maar het staat vast, dat deze zeer aanzien lijk is. Tegen ongeveer half zeven gistermorgen was het gevaar voor uitbreiding van den brand ge weken. Den geheelen morgen werd echter het blusschingswcrk nog voortgezet. Ongeveer 80 arbeiders komen als gevolg van deze catastrofe zonder werk. Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister. Nader wordt gemeld: Tegen één uur Zondagmiddag laaiden uit de puinhoopen opnieuw hoog de vlammen op. Het bleek, dat een groote voorraad kapok uit een der verwoeste magazijnen had vlam gevat De brandweer greep krachtig in cn bedwong het vuur ten slotte geheel. Voor zoover kon worden nagegaan hebben geen persoonlijke ongelukken plaats gehad. De schade wordt door verzekering gedekt. RECLAMES Van 14 regels 4.05, elke rc-gel meer 1 Lurgestraat 49 Groote Jaarlijksche Spotkoopjes in alle afdeelingen. Laat Uw kleeren of stoffen bij ons decateeren Stationsstraat 16b Tel. 344 HET INDISCHE DETACHEMENT EEN MARSCH DIE NIET DOORGING Zaterdagmorgen om 9 uur zouden do veer tig Inlandschc militairen van het Van Heutsz- dctachemcnt door do regimenten grenadiers en jagers met muziek van dc Kon. Militaire K.ipcl uit do Aloxander-kazerne te Den Haag zijn afgehaald, om na een mnrsch door de stad op het Malieveld te worden toegesproken door den brigade-commandant kolonel Wagner De wccrsclementc-n hebben echter anders gewild Reeds even na acht uUr stonden dc genoem de regimenten op Waalsdorp opgesteld, doch dc regen stroomde als bij plassen neer. Wel trad daarna een korte „droge" pauze in, die aanleiding gaf het vertrek eert half uur uit tc stellen, doch even later goot het opnieuw. Toen werden, Ier wille van d<" Indische gasten en hun klecding de gionadicrs cn jagers zelf hadden den marsch, ondanks het weei, gaarne ondernomen dc muzikale rondgang en de ontvangst op het Malieveld, na overleg met de betrokken autoriteiten, afgelast. Toen het tegen 10 uur droog werd, kwam men alsnog tot het besluit om thans alleen een wandeling van hei" Iirdischc detachement langs het Plein, waar de ministers van Kolo niën cn van Oorlog op het bordes van log' de bruine wapenbroeders zouden zien voorbijtrekken, tc ondernemen. Het was toen, in verband met de rest van het programma, niet meer doenlijk, de grenadiers cn jagers nog van Woalsdoip te laten komen. Onder leiding van luitenant Jordens vcrtiok het detachement waarvan allen gekleed waren in dc grijs-groene veldtcnue, met d« bruinen strooien hoed, en op de borst hun eercteckenen thans „met stille trom" Sngs de Zeestraat, het Koordeinde, de Groenman;:, de Nieuwstroat. Vlamingstraat, Spuistraat en L. Poten naar het Plein, waar men te half elf aankwam. De reeds genoemde^ beide ministers, zoo mede kolonel Wagner en de beide adjudan ten van minister Lambooy, de kapitein Roos- jen en dc luitenant ter zee lc klasse Vroede zagen hier het detachement voorbijgaan, terwijl dit voor hen den marschgrcet bracht. Vandaar werd voortgegaan langs dc Korte Poten cn dc Hccrengracht naar de Konings kade, waar het detachement in twee Amo- vams stapte, om daarmee naar Waalsdorp tc rijden. Het kamp zag er voor deze gelegen heid feesteb'jk uit Verschillende autoriteiten waren 'er begroe ting aanwezig. Ook bevond zich cr vrijwel het geheele bestuur van de Haagsche Bur t-u v/ac.u met den commandant, generaal Wcber, ter wijl mede aanwezig waren verscheidene oud- Indische kameraden, o.m. dc besturen van dc vcree^igingen „Militaire Willemsorde" en „Be langrijke Krijgsverrichtingen" met hun vaan dels. Kolonel Wagner hield tot het Indische detachement een toespraak. Vervolgens was het woord aan luitenant Verberne, commandant van het regiment grena diers, die als oud-kameraad de mannen van het detachement toesprak. Ook deze spreker eindigde met een driewerf „hoera" voor de Koningin. Daarna hielden nog toespraken gcneraal- majoor W. E. van Dam van Isselt, commandant der le divisie, «evens bevelhebber in de eerste militaire ofdeeling, cn de luitenant-generaal b. d. P. W. Webcr, commandant van de Haag sche Burgerwacht. De ochtend werd verder afgewisseld door muziek en het zingen van een aantal Maleische liedjes, waarbij de Waalsdorper Jazz-band medewerking verleende. In den namiddag bracht het Indische detache ment een bezoek aan het Koninklijk Palcis aan het Noordeindo. Hier werden met bijzondere belangstelling de Indische zaal en dc zilver kamer met de zich in deze laatste bevindende geschenken, welke dc Koninklijke Familie in den loop der jaren uit Indië mocht ontvangen, bezichtigd. Ook stonden nog bezoeken aan het Orarvje- Nassau-museum en aan het Vredespaleis op het programma. Des avonds werd in het Gebouw voor K. r-n W. dc revue van het gezelschap Henri ter Hall bijgewoond. Gisteren zou o. m. een bezoek aan Schevc- ningen worden gebracht. De terugtocht naar Nijmegen werd heden morgen vroeg aanvaard. De brigade grenadiers en jagers met de Kon. Mil Kapel zou het detachement naar het Staatsspoorstation vergezellen. i.j 'S RIJKS MUNT OMMUNTING ZILVEREN MUNT üp dc vragen van het Tweede Kamerlid den heer Van Gijn betreffende hervatting van de in Mei 1924 geschorste geleidelijke ommunting van de grove zilveren munt en intrekking van dc wet van 27 Nov. 1919, waarop die om munting was gegrond, heeft de minister van financien geantwoord, dat hij bij de memorie van antwoord op het Voorl. Verslag van dc I weedc Kamer betreffende hoofdstuk VIIB der Staats'begrooting voor het dienstjaar 1923 heeft doen blijken van zijn mecning, dat cn waarom een geleidelijke ommunting van dc giovc zil veren munt wenschelijk is. Nu die ommunting evenwel in 1924 is geschorst en de staatscom missie voor het Muntwezen sindsdien heeft ge adviseerd de wet van 27 Nov. 1919, waarop die ommunting was gegrond, in tc trekken, zal over hetgeen in dezen dient te geschieden, eerst kunnen worden beslist bij de bepaling van de in het rapport van die staatscommissie ver vatte voorstellen. De bepaling van dit stand punt wacht op de beëindiging van het overleg, hetwelk 'dc minister met 'betrekking tot deze voorstellen met zijn ambtgenoot van koloniën heeft geopend. Het is den minister niet bekend, dat dc te genwoordige Indische regeering zich tegen het denkbeeld van de staatscommissie voor het muntwezen, om de bovengenoemde wet in to trekken, en vóór de verdere aanmunting van guldens met een gehalte van 720/I0C0 heeft verklaard. Wel heeft, naar hem bekend is, dc tegenuoprdige directie van de Javasche Bank terzake van deze aangelegenheid aan de Indi sche rcgcering advies uitgebracht; aan dat ad vies is echter uit den aard der zaak nog geen openbaarheid gegeven. Het is den minister voorts bekend, dot even- bedoeld denkbeeld der Staatscommissie niet dc instemming heeft van den muntmeester van 's Rijks munt. c BELASTINGWEZEN GEEN AFTREK VAN STUDIEKOSTEN Men schrijft van deskundige zijde aan de Msb: Dc kosten welke een belastingplichtige voor studie zijner kinderen meakt, behooren tot diens persoonlijke uitgaven welke niet in min dering mogen komen van het inkomen. Een zeer verbreid gebruik was het echter gewor den, om met de meerderjarige kinderen een overeenkomst aan te gaan, waarbij de vader zich tot een zekere periodieke uitkeering aan een studeerend kind verbond en het meerder jarige kind verplichtte dc studie binnen rede lijken tijd te volbrengen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting naar den vader, werd don op grond van artikel 19, (hetwelk aftrek toelaat voor kv rechte opcischbare periodieke uitkee- r in gen) in mindering van het inkomen van den vader toelaatbaar geacht. Hot was langzamerhand Tegel geworden, dat dc fiscus dergelijke uitkeeringen inderdaad in aftrek toeliet. De raad van beroep tc Gro ningen verwierp echter in October j.l. dezen aftrek, omdat hij een dergelijke uitkeering niet „verschuldigd" achtte. Er was volgens den road geen enkele geoorloofde oorzaak voor een contract aanwezig cn de vroeger niet in aftrek komende uitkeering kon door het op maken van een geschrift, waardoor aan den feitelijken toestand niets veranderde, niet op eens in mindering komen. De belanghebbende heeft tegen deze uit spraak cassatie aangeteekend. doch de Hoogc Raad heeft bij arrest van 1 Juli j.l. den aftrek niet toelaatbaar geacht. Dit college besliste, dat dc verplichting van het kind om na melijk de studie binnen redelijken tijd te vol brengen niet oplevert een werkelijke, in rechte afdwingbare prestatie. Bij gebrek aan tegen prestatie moet een zoodanige uitkeering der halve als schenking worden aangemerkt, welke schenking echter nietig is, omdat zij niet is gedaan bij notarieele akte (artikel 1719 B.W.), De Hooge Raad achtte belanghebbende der halve niet verplicht tot het uitkeeron der gel den, zoodat deze uitkeering niet in aftrek zou komen. Met dit arrest is een lang omstreden ge schilpunt opgelost. NEDERLAND EN BELGIE ANNEXIONISTISCH GESTOOK DE NATION BELGE AAN 'T WOORD Dc notion Beige, die het erg jammer vindt, aldus seint v de Brusselsche correspondent der N. R. Ct., dat haar vrienden van het Comité politique nationale en de Ligue maritime Beige niet veel plezier hebben beleefd van de door haar aangekondigde groote campagne voor de zoogenaamde vrijheid van de Schelde cn de Maas, wijdt in haar nummer van Zondag voor dc zooveelstc maal haar hoofdartikel aan dc verwerping van het Ncderlandsch-Belgischc verdrag en het door dc Belgische regeering ter studie gelegde plan voor een rcchtstreekschen waterweg van Luik naar Antwerpen, met ver mijding van het Ncderlondsche grondgebied bij Maastricht. Het annexionistische blad, dat nog steeds van oorlog en geweld droomt, betreurt het thans niet alleen, dot volgens het oude liedje dc Belgen in 1919 van hun militaire macht geen gebruik wisten te maken, om bezit te nemen van de monding der Belgische strooi men, moor vindt het tevens buitengewoon treuw rig, dat de Belgische regeering na verwerping van het Nedcrlandsch-Belgischc verdrag niet overging tot mobilisatie van het leger. Nu, zoo jammert dc oorlogszuchtige krant verder, zijn dc Belgen verplicht, ten bate van dc Hollan ders, die het tractaat van 1839 reeds ver scheurd hadden, nog voordat de Duitschers het als een vodje papier gingen behandelen, ten einde aan dc Nederlanders voor het Juliana- kanaol de beschikking tc laten over het water van dc Maas, dc Belgische Maas, het water van de Ourthe op tc vangen en een der aan trekkelijkste valleien van het land te vernielen, willen zij «ver dc noodigë hoeveelheid water beschikken, noodig voor de voeding van het kunaal Luik—Antwerpen. Ridder Huyssen van Kattendycke, secretaris van het Nedcrlandsche gezantschap cn tijdelijk zaakgelastigde te Brussel, heeft gisteren aan den Belgischen minister van buitenlandsche za ken de deelneming van de Nedcrlandsche ïe- geering betuigd met dc ontploffingsramp te Arcndonk, bij de Nedcrlandsche grens. MR. P. VAN HEIJNSBERGEN DE VACATURE KRANENBURG PROF. SCHELTEMA VOORGEDRAGEN. B. en W van Amsterdam stellen den raad voor, aan prof. mr. R. Kranenburg op diens verzoek eervol ontslag te verlccnen als hoog leeraar bij de juridische faculteit van de uni versiteit van -Amsterdam. Verder stellen zij den raad, overeenkomstig de voordracht van curatoren, voor Io. mr. F. G Scheltema, hoogleeraar in het handelsrecht en de burgerlijke rechtsvorde ring aan de rijksuniversiteit te Leiden, te be noemen tot gewoon hoogleeraar in het staats recht, in het administratief recht van Neder land en in de burgerlijke rechtsvordering, op een jaarwedde en met een pensioengrondslag van 10.000 2o. den hooglecraar mr. P. Scholten te ont heffen van het onderwijs in de burgerlijke rechtsvordering en hem op te dragen het on- jid'envijs in de wijsbegeerte des rechts. IN MEMORIAM ONTHULLING VAN EEN GEDENK STEEN. Na het verscheiden van mr. dr. P. van Heynsbcrgcn, oud-subst. officier van justitie bij dc rechtbank te Amsterdam en slechts korten tijd hoogleeraar te Groningen, is een commissie gevormd om op het graf een ge- denkteeken op te richten. Zaterdagmiddag is op de Oosterbegraufplaats het monument aan de familie overgedragen in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten van de rechterlijke mocht en uit politieke kringen. Zoo waren o.m. aanwezig de griffier van het gerechtshof, mr. H. Smeenge, de subst. officieren van justitie mr. Reilingh, mr van Lier cn mr. van Thicl, tevens lid der commissie, de heer H. J. Ver steeg, waornemend hoofdcommissaris, de heer J. A Tinholt, commissaris van politie, een deputatie van den Bond van Inspecteurs van Politie van dc Amst. Politie en een van de Ver. van Rechercheurs bij de gemeentepolitie te Amsterdam Kracht door Eendracht en voorts ambtenaren en beambten van de recht banken cn een aantal rijksveldwachters. Het monument bestaat uit een liggende zerk en 'n staanden steen van kunstgraniet. In der* stoanden steen is 'n biddende engel gehouwen waaronder staatIk weet uwe werken Openb. Joh. 2 2. Op den'liggenden steen is gebeiteld: Mn Dr Pieter van Heynsbcrgcn, subst.-off. van justitie, Amsterdam 19171927Hooglceraar Groningen 1927, benevens het jaar van ge boorte en sterven BOTSING TUSSCHEN EEN PERSONEN EN GOEDEREN TREIN. EEN CONDUCTEUR GEWOND. Zaterdagavond, toen om kwart voor zes e«h arbeiderstrein uit Heerlen vertrok, kwam van het rangeerterrein een goederentrein. Ter hoogt© van den overweg bij de mijn Oranje- Nassau I ging de goederentrein over een wis sel en reed den personentrein in de flank. Dc bagagewagen van den personentrein werd totaal «vernield, terwijl het daarachter volgend personenrijtuig gedeeltelijk werd in gedeukt. Dc conducteur Beencn, uit Heerlen, die zich in den bagagewagen bevond, kreeg een nict-gevaarlijke hoofdwonde. Verdere persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. - JHR. MR. R. DE MAREBS VAN SWINDEREN. Uit een particulier schrijven verneemt hel Hbld., dat onze gezant te Londen, jhr. mr. R, de Marees van Swinderen, thans langzaam herstellende is van het ongeluk, dat hem «enl* ga dagen geleden is overkomert,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1