L. J. LUIiCX Zn. DE EEMLANDER „Quick" FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN PRI1S DER ADVERTENTIEK met inbegrip van «ca Groote keuze Zijden, Sjaals, Leips. Zelfstrikkers en Vesten Eerste Amersfoortsche Stoompersinr. 26e Jaargang No. 10 «OHTOSPIIUS^^^jX Idem franco per pos! f I"i per weck (met gratia ^tnekeriag tegen ongelukken) f 0.17®. afzonderlijke ncmaers f C.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 12 Juli 1927 j» DIRECTEUfc-UITGEVER: S. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPO^RTWAL 2A. POST REKEN IMft N*. 47910. Tfci.. INT. «IS. bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie dingen en Llefdadigheids-adveitentiën voor de htlfc der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan tmr roordeelige bepalingen voor het ad verteeren. Eena circulaire; bevattende da voorwaajden. wordt op aanvraag toegezonden. CHAMBERLAIN OPTIMIST VERDERE BEPERKING VAN DE BEWAPENING TER ZEE DE OORLOG IN DEN" BAN Londen, 11 Juli. (H. N. Draadloos). In het Lagerhuis heeft Chamberlain vandaag een uiteenzetting van den buitenlandschen politie leen toestand gegeven tijdens het debat, dat gevoerd werd naar aanleiding van de motie van Arthur Ponsonby, die in het arbeiders- kabinet onderstaatssecretaris voor buitcnland- scho zaken is geweest. Sprekende over de plaats, welke de volkenbond in de wcreldaon- gelcgenheden vervult, bestreed Chamberlain de opvatting, de slechts aangelegenheden van den tweeden rang naar den bond verwezen ■werden en dat over de zaken van werkelijk belang in bet geheim wordt beslist. Er is, aldus zeide Chamberlain, niets geheim wat de buiten- landsche politiek van Engeland betreft. Er zijn geen verplichtingen of toezeggingen, welke aan het Lagerhuis onbekend zijn, en dc regeering zal in de toekomst geen verplichtingen op zich nemen zonder dc goedkeuring van het parle ment. Chamberlain herinnerde er aan, dot hij alle zittingen van den raad van den volken bond heeft bijgewoond, sedert hij minister van buitenlandsche zaken is geworden en gedu rende gemimen tijd ook dc vergaderingen van den volkenbond heeft bijgewoond Algemeen is men overtuigd, dat de positie van den vol kenbond en van den raad thans sterker is dan 3 jaar geleden en dat de atmosfeer meer vrede lievend is geworden. Over vraagstukken, waar over 3 jaar geleden niet beraadslaagd kon wor den, wordt thans in eèn geest van vriend schappelijke samenwerking beraadslaagd. Voorts herinnerde hij aan de omstandigheden, waaronder hij op voorstel van Stresemann en Briand te Genèvc dc vertrouwelijke bijeenkomst heeft bijeengeroepen, waar hij de redenen heeft uiteengezet, welke tot de breuk vap Engeland met Rusland hebben geleid. Chamberlain heeft daar uiteengezet, dat de Engclsche règeering niet wenschte deze geschillen verder op dc spits te drijven noch cenige andere mogend heid wenschte te bewegen om haar politiek te wijzigen. Het cenige punt, waarover in don raad van den volkenbond beraadslaagd moet worden en dat in particuliere besprekingen aan de orde is gesteld, is het opnemen van een Duitsch lid in de mandaatscommissie, daar Stresemann, alvorens een officieel voorstel te doen, zich van dc gevoelens der overige mo gendheden op de hoogte wenschte te stellen. Wat het voorstel betreft, dat Engeland en de V. S. over stappen zouden beraadslagen om den oorlog in den ban te doen, zeidc Cham berlain dat, naar hij geloofde, onderhandelingen voor het in den ban doen van den oorlog ver moedelijk tusschen Frankrijk en de V. S. ge voerd zullen worden en dat hij deze onder handelingen onvoorwaardelijk succes toe- wenschte. Het zou, aldus zeidc Chamberlain, al te brutaal zijn, indien ik eenig oordeel zou willen uiten omtrent de lijnen, volgens welke dergelijke besprekingen gevoerd kunnen wor den. Wat Engeland zelf betreft, geloof ik, dnt tusschen de V. S. en Engeland de oorlog reeds Sn den ban is gedaan in de harten van alle onderdanen in Engeland en naar ik hoop geldt ditzelfde van de groote republiek der V. S. Met betrekking tot de ontwapening zeide Chamber lain, dat hij niet de sombere opvattingen deel de, die in sommige kringen zijn geuit en dot hij de hoop niet opgaf, dat een aanmerkelijke vermindering in de bewapening ter zee het ge volg zal zijn van dc conferentie, die thans aan den gang is. Natuurlijk kon hij niet treden in een uiteenzetting in bijzonderheden van bet Engelsche standpunt, waarover thans te Genève wordt beraadslaagd, doch de Engelsche dele gatie is vertrokken met een zorgvuldig over wogen plan voor een verdere bespreking van de bewapening ter zee. De omvang dezer voorstellen kan beoordeeld worden naar dit feit alleen, dat, zoo deze voorstellen door de overige mogendheden wor- FOCH VOORSPELT EEN NIEUWE WERELDOORLOG BINNEN 15 OF 20 JAAR In een onderhoud met den correspondent te Parijs van dc Londensche Weekly Dispatch heeft maarschalk Foch voorspeld, dat er bin nen vijftien of twintig jaar een nieuwe wereld oorlog zal uitbreken op veel grooter schaal dan de laatste. „Zulk een oorlog", zeide Foch „zal een wereldoorlog zijn en in geen enkel opzicht ge- localiseerd kunnen woiden Elk land zal cr aan deelnemen en de combattanten zullen niet alleen de mannen, muar dc vrouwen en kinde ren van elke natie zijn. Jongere vrouwen zul len vermoedelijk actiever deel nemen aan den oorlog in de toekomst. Een natie onder de wapenen zal niet alleen eiken beschikbaren man omvatten, maar elke vrouw en elk kind, aangezien aan allen een bepaalde taak zal toe gewezen worden. Er zullen niet alleen slagen te land en ter zee geleverd worden, maar ook in de lucht. Daar zullen de vliegtuigen niet op zichzelf of in smaldeelen vechten, maar in aaneengesloten massa's." Ten slotte zeide Foch nog, dat hij de Entente Cordiale „als de cenige waarborg voor den vrede" beschouwde. ENGELSCHE SPIONNAGE HET RUSSISCHE ANTWOORD 25 PERSONEN GEARRESTEERD Volgens ecD bericht van hc Hbld. woidt uit Lenirgrad gemeld, dat in verband met dc ont dekking van een uitgebreide Engelsche spion- hngc-orggrisatie daar ter stede, die onder lei ding van een employé van het Engclsche ge zantschap to Helsingfors stond, meer dun 25 personen zijn gearresteeid. De Engelsche spionnage-centralc, die een aantal monarchisten en oud-zeeofficieren, als mede geëmployeerden van Russische militaire bureaux in dienst had, intcresseérdc zich voor al voor het roode leger, de roode vloot en dc chemische oorlogs-industrie. De gearresteerden zullen zich dezer dagen voor den rechter te verantwoorden hebben den aanvaard, dit een bezuiniging van de ma rine-uitgaven voor Engeland zal beteekerten van eerder 50 dan 40 millioen. Aan de kwestie van de totale tonnemaat is in de pers groote bctcekenis toegekend, doch volgens do opvatting der regeering is deze kwestie op zich zelf onbetcekenend; zij zal niet kunnen bijdra gen tot het stuiten van de bewapening, ten zij verdere beperkingen toegepast worden voor het aantal schepen, dia een zeer opvallend ka rakter hebben. Het is niet denkbaar, dat Engeland met de V. S. een nieuwen \tedstrijd in de bewapening zal aangaan. Wij denken er niet aan, voor te stellen, dat er geen gelijkheid zal mogen be staan voor geen enkele klasse van schepen, zoo de V. S. denken, dat dit voor hun behoef ten noodig is. Wat ons betreft, wij trachten alleen de bijzondere bescherming te verzeke ren, welke noodig is voor het rijk, dat zoo bij zonder samengesteld is en wij wenschcn dit op de kleinst mogelijke schaal te doen, opdat wij tot overeenstemming met dc overige rrtarine- mogendheden kunnen komen en onze lasten evenals de hunne verlicht mogen worden, waar door het oorlogsgevaar van zelf verminderd wordt. Ik hoop en vertrouw, dat uit de door presi dent Coolidge bijeengeroepen conforcntie en kele voorstellen te voorschijn zullen komen, welke een werkelijken stap voorwaarts in de richting van de beperking van den wedstrijd in de bewapening ter zee zullen beteekenen en dat, aangemoedigd door dit voorbeeld, een nieuwe prikkel voor een weer grootere inter nationale conferentie zal gegeven worden, welke niet alleen de bewapening ter zee, doch ook te land in overweging zal nemen. RECLAMES. Van T—4 regels 4 05, elke regel meer I.— Langöstraat 49 Nieuw ontvangen V Laat Uw kleeren of stoffen bij ons decateeren Stationsstraat 16b Tel. 344 DE BEZETTING VAN DUITSCH GEBIED PROTESTMOTIE VAN KRIJGS GEVANGENEN N Berlijn, II Juli. (H N.) De Rijksver- eeniging van vroegere Duitsche krijgsgevan genen heeft gisteren te Goslar een vergadering gehouden,, waar o. a. een motie aangenomen is om te protesteeren tegen het feit, dat on danks de beloften van Locarno, ondanks Duitschlands loetreden tot den volkenbond en ondanks de volledige ontwapening van Duitsch- lond nog steeds Duitsch gebied bezet wordt gehouden. Dc motie bevat voorts een oproep om den strijd voor het zelfbeschikkingsrecht voort te zetten, totdat het doel, de aaneen sluiting van alle Duitschcrs, zal zijn bereikt. SOWJET EN OORLOG „ELKE ARBEIDER MOET HET GEWEER KUNNEN HANTEEREN" DE RUSSISCHE VERDEGINGSWEEK In de sowjclunic is^ gisteren de „verdedi- gingsweek begonnenoveral worden collec ten gehouden voor het bcuwen van vliegtui gen cn het uitbreiden van dc wapening. Le zingen worden gehouden over het dreigende oorlogsgevaar on over de noodzakelijkheid van de bevolking zich te organiscercn voor den oorlog. Rykoff, voorzitter van den raad van volks commissarissen, heeft in een proclamatie be toogd, dat elke arbeider van de sovjet-unie leeren moet het geweer te hantecren. Het ge- hecle land moet militair worden georganiseerd omdat de toestand door het afbreken van de betrekkingen met Engeland cn van een serie andere gebeurtenissen ernstig is. DE BETREKKINGEN MET ALBANIË' HERSTELD. P a r ij sII Juli. (H. N.) Naar de bladen melden, zijn de diplomatieke betrekkingen tus schen Albanië en Zuid-Slavië, die naar aanlei ding van de arrestatie van den tolk van het Zuid-Slavische gezantschap te Tirana verbro ken waren, weer hersteld. De consul-generaal van Zuid-Slavië en Skoetari heeft opdracht ontvangen zich naar Tirana te begeven en zich met de leiding van het gezantschap te belas ten, totdat dc gezant zal zijn aangekomen. Ook te Belgrado zal de leiding van het gezantschap van Albanië voorloopig door een zaakgelastig de worden waargenomen. DE FRANSCHE KIESWET DE NIEUWE KAMER ZAL 611 ZETELS TELLEN GJEEN BEHOORLIJK CONTROLE MIDDEL De Kamer is met dc kieswethervorming ge naderd tot het verdeelen van den buit. Het uninominalc stelsel is Zaterdagavond aangeno men en tevens werd besloten, dat de vreemde lingen zullen meetellen bij het vaststellen van het aantal zetels. De radicalen durfden dien maatregel niet goed aan, maar de socialisten hebben tc kennen gegeven, dat zoo ze niet mar cheerden voor dezen socialistischcn eisen, z& het arrondissementsstelscl zouden lotlatcn. Dc volgende Kamer zal dus de 611 zetels bevatten, waarop het kartel zijn partijdige vez- snoeiïng heeft gebaseerd, inplaats van 387, zooals oorspronkelijk dc regeering voorstelde en welk aantal gegrond was op dc Fransen© bevolking. Minister Sarraut heeft het regce- ringsvoorstel absoluut niet verdedigd en het samengaan van het ministerie met de kartel listen is, aldus de Maasbode, andermaal ge bleken. Ook willen de kortellisten niet, dat een be hoorlijk contrólc-middcl wordt ingesteld om de kiez^s te kennen en de fraude, die op zoo groote schaal plaats heelt, tegen te gaan. Die fraude heeft plaats door middel van de kie- zerskoart. Door eenvoudig de kaarten, die on bestelbaar bleken of wier gerechtigden overle den of vertrokken zijn, te verzamelen en door de vriendjes te laten gebruiken, kon men de geheele verkiezingsuitslag vervolschcn. En welk geknoei zelfs plaats heeft bij het vast» stellen der kiezerskaarten, blijkt wel uit wat de heer Coucoureu vertelde, die van dc kie zerslijst een hond, „Marccau" genaamd, deed verwijderen, voor welken hond niettemin een stemkaart was uitgereikt. Bij de laatste verhuizingen te Toulouse kwam een jongmcnsch stemmen, die ontdekte, dat zijn naam reeds aangeteekend was. Hij protesteert eri men laat hem stemmen cn legt uit, dat vermoedelijk dc oude bezitter van hetzelfde nummer gestemd heeft. Hij vraagt de beschrijving van dien man en ver neemt, dat het zijn vader is geweest, die al twee jaar dood was. Maar nu het „arrondissement" er is, moet de versnijding worden vastgesteld cn men ver wacht, dat daarop de strijd mot verbitterde felheid zal worden gevoerd. Vccf kans op eenig succes voor dc gemodereerden is et niet, daar dc regeering hem volkomen in den steek laat. Maar het blijkt ook al langer hoe meer, dat de gemodereerden niet tot het uiter ste middel kunnen overgaan cn de rcgceiing omverwerpen. De regeering kan zoolang de kieswestie hangt op een meerderheid rekenen, desnoods van socialisten en radicalen, want het kartel staat voor niets om zijn kiesstelsel er door te halen. Onder die omstandigheden zijn de gemodereerden den strijd moede ge worden cn zullen zij het hoofd wel in den schoot moeten leggen. De regeering zal zich ongetwijfeld haasten onmiddellijk na het aanvaarden van de kies wethervorming do Kamer op zomerrccès te zenden, ten einde haar den tijd te benemen het ministerie te doen vallen. CLEMENCEAU ERNSTIG ONGESTELD. Toéstand zorgwekkend. Er loopen, naar het Hbld. meldt, slechte ge ruchten over den gezondheidstoestand van Clemcnceau, die een attaque gehad moet hebben. De geneesheeren hebben na consult verklaard, dat het wcnschclijk is, dot de fami lieleden naar Parijs overkomen, hetgeen is geschied. Volgens de laatste berichten is ceni ge verbetering ingetreden en heeft de patiënt wat voedsel kunnen nemen, doch blijft de toe. stand der verstandelijke vermogens zorgwek kend DE MOORD OP O'HIGGINS. Men veronderstelt dat de moordenaars var\ O'Higgins over zee ontsnapt zijn of zich schuil houden in dc bergen van Wicklow. DE VLOOTCONFERENTIE NIEUWE BRITSCHE VOORSTELLEN WEER KANS OP SUCCES X* Met de indiening van nieuwe Britschc voor stellen, die misschien meer het werk zijn van dc regecring tc Londen zelf don van dc Brit- sche delegatie te Genève, komt er mogelijker wijze weer een nieuwe wending in dc confe rentie van Coolidge. Deze voorstellen komen, volgens het Hbld., in het kort hierop neer Er zal geen vaste overeenkomst komen over de beperkingen der kruisers, maar men zal zich behelpen met een voorloopigo af spraak voor korten tijd. Meer is op het ooger»- blik niet te bereiken. Engeland zou dan voor dien tijd bereid zijn, niet boven een nader vast tc stellen maximum totaal aan tonnage te gaan, waaraan de Amerikanen veel hechten en waarover men het wel eens zal worden. Verder is den Amerikanen veel gelegen aan gelijkheid met Engeland. Nu wil Engeland hen in de gelegenheid stellen, spoedig een even groot aantal kruisers ven tienduizend ton te bezitten, als Engelend, dotif zelf het al vast gestelde bouwprogram voor groote kruisers langzamer uit tc voeren. De Amerikanen moe ten zich alleen daartegenoet» verplichten, al hun bouwplannen bekend te Rieken, opdat d© Engelschen niet voor een verrassing komen t© staan. Hebben de Amerikanen de Engelschen ingehaald, dan zal men opnieuw gaan praten, terwijl beide partijen haar volledige vrijheid herkrijgen. In de Ameriknansche delegatie schijnt nog een strooming tc bestaan, die niets van deze voorstellen wil weten en een openlijke breuk zou verkiezen. Men hoopt echter, dat ten slotte dc tegemoetkomende richting het win nen zal. Het uitstel voor onbepaalden tijd wijst in ieder geval op nieuwe onderhandelingen, zoo dat dc kans, dat de conferentie toch nog suc ces zal hebben, gestegen is. DE RAMP IN SAKSEN SCHADE 30 MILIOEN MARK DE RIJKSSTEUN Volgens officiecle berekening bedraagt het nontal dooden in het district Pirna 113, in het district Dippoldsv/old 32. In totaal zijn dus aan het noodweer von verleden Vrijdag in Gott- teubu en Bcrggicszhübcl 145 ten prooi geval len. Volgens de laatste schattingen beloopt de stoffelijke schade door de ramp aangericht on geveer 30 millioen mark. In overleg met den rijkskanselier heeft mi nister Köhlc-r onmiddellijk een millioen mark ter beschikking gesteld voor eerste hulp aan de zwaarst getroffen gezinnen. De Saksische staatsregeering heeft, ten ein de den wederopbouw in één hand te brengen, den Saksischen minister-president Heldt tot staotscommissaris voor de verwoeste gebieder» benoemd. De Saksische regeering heeft een oproep ge publiceerd, waarin zij om bijdragen voor de*» wederopbouw verzoekt. Naar schatting zijn 500 vierk. K.M. grond verwoest, terwijl drie spoorwegverbindingen, twee tramlijnen en een smalspoorbaan met alle bruggen, spoordijken enz. opnieuw aangelegd moeten worden. Voorts is een aantal groote fabrieken vernield, niet slechts te Glashütte, waar voornamelijk de horloge-industrie een zwaren slag heeft gekre gen, doch ook te Berggieshübel. Verder moeten overal straatwegen worden vernieuwd, terwijl gas, waterleiding en elcctrisch licht niet meer aanwezig zijn. Hierbij komt dan nog de ge weldige schade» door particulieren geleden. -- l DE FRANSCHE LEGERORGANISATIE. De Fransche Senaat heeft het wetsontwerp op de legerorganisatie, dot reeds door de Kamer was aangenomen, goedgekeurd mot 272 tegen 18 stemmen. Zonder geestdrift verdolven de beste krach ten van geest en gemoed; dc tondel in ons wacht op vonken. Uit het Duitsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. DITHMARrNE. ,rf' SS -Den chauffeur Maar Sir Walter dien hebt u toch zelf gisteren door twee beambten laten afhalen 1" „Wat man, ben je krankzinnig!" „Neemt mij niet kwalijk, Sir Walter, giste renmiddag kwamen hier twee mannen, die zich identificeerden als detectivcn cn verklaarden, in opdracht van u zeker, in opdracht van u, Sir Walter, den chauffeur Perkins naar Scot land 7ard te moeten brengen. Daar hij weer eenigszins hersteld was, lieten wij hem gaan.' „Dat hebben zij handig gedaan Er werd dadelijk een onderzoek naar Joe Perkins ingesteld. Maar Sir Walter gaf hier toe slechts het bevel, om zijn geweten gerust te stellen, tegenover alle formaliteiten. Aan eenig succes hiervan geloofde hij niet. Joe Perkins was verdwenen. „Die is zeker reeds lang over de grens I" riep Sir Arthur. „Een mooie troost p bromde zijn neeL xxn. „Heb je voor alles gezorgd vroeg Gloria den volgenden middag aan haar zuster, toen deze thuis kwam. Graco toonde haar inkoopen een elec- trische zaklantaarn, een klein, maar sterk breekijzer, twee revolvers met munitie. Ryc* had goed gezien. Gloria had besloten het uiter ste te wogen. Zij had niettegenstaande haar ongeduld, het bezoek in het huis in Berkeley Square nog een vier-en-twintig uur moeten uitstellen, daar zij overtuigd was, dat het toch te gevaarlijk was, dodelijk na haar kootts uit te gaan. Dus. toen het donker begon te worden, maakten zij zich gereed voor hun tocht, de eene, bibberend, nauwelijks haar angst meester, de andere, koud, beheerscht. Grace trachtte in het geheel niet Gloria van haar plan af te brengen. Zij begreep slechts, dat de menschen, die haar „de wilde hertogin" noemden, in het geheel niet wisten, hoe gelijk zij daarin had den. Maar toch toch I Misschien gelukte het toch I Misschien zouden zij het document vinden, de brieven I Lord Burnham was op zijn club. De zusters hadden dus vrij spel. Toen het nacht werd, verlieten zij het huis, namen op het Waterloo- plein een taxi en lieten zich naar Berkcley- plein rijden. Uit de schaduw van de gebouwen aan den anderen kant van Carlton House Terrace trad een donkere gestalte naar voren, die hun na- snelde. Zij zagen den geheimzinnigen achter volger niet; een oude, nonchalant gekleed© man, die, zijn pijpje rookend naast de zuil van den hertog van 7ork stond, zag hem wel. In hem was duidelijk een detective van Scotland yard te herkennen. Hij sprong in een derde taxi en. reed achter d.e bejde anderen aan. Achter Devonshire House liet Gloria haai auto stoppen. Zij stegen uit en gingen lang zaam, alsof zij een wandeling maakten, langs het hek van den tuin naar het huis toe. Hst was een mooie avond, er waren vele sterren en de oude boomen lagen er nu lang niet zoo somber en onheilspellend uit als op dien regen dag, toen Gloria voor het eerst dezen weg ging. Maar stil, bijna verlaten was ook heden het plein een doode arm van het reusach tige Londensche verkeer, dat enkele minuten verder door Piccadilly bruiste en brandde. „Heb je er al over nagedacht, hoe je in hrt huis wiit komen vroeg Grace, toen zij de tl iaat oversteken „Neen, dat w°et ik niet. Maar hinnenk-iatei» zullen wij I" „Zij wierp een snellen blik naar rechts en links voor een huis in de verte stonden een paar dienstmeisjes bij elkaar. Anders was er niemand te zien. Snel ging zij de enkele treden op. De voor deur was gesloten „Laten wij teruggaan!" fluisterde Grace. Zonder een woord ta antwoorden, keerde Gloria zich haar den keldertrap. De ruit van de deur was nog net zooals Harald die ingedrukt had. Zij stak haar hand in het gat bijna had zij een jubelkreet geuit, van binnen stak een sleutel in het slot. Het volgende gogenblik waren zij in het huis Zij luisterden met ingehouden adem. Grace klemde zich vast aan den arm van haar zuster. Niets bewoog zich. En toch was in deze zwarte geluidlooze duisternis iets ondefinieer baars, iels ruischends van de stilte, een trilling van het niets f De hand op Gloria's arm hield krampachtig vast. Zij zelve werd ze nuwachtig. Van buiten klonken snel voorbijgaande schreden. Opgelucht luisterden de beide vrou wen naar het wegsterven van de stappen. Daar op wederom het zwarte zwijgen f „Laten wij toch naar buiten gaan I Naar buiten fluisterde Grace. „Wees toch niet zoo ellendig laf I" ant woordde Gloria even zacht, „er is niemand LVr I Kom I" Zij deed haar lamp aan en hield ze hoog boven zich. In den achtergrond zagen zij de trap een klein, nauw, merkbaar iets snelde door den lichtstraal. Grace uitte een half onderdrukten kreet van angst. „Een rat." „Voor een armzalig klein muisje ben ik bang." In haar opwinding moest Gloria lachen. Zij kwamen hferheen om een groot vraagstuk to verrichten en haar zuster was in staat om voor een kleine muis weg te loopen I „Kom of blijf hier I Ik ga verder!" Zij sprak hardop om haar zenuwen door den klonk van haar eigen stem te versterken. Zij sloopen de trap op, die onder hun voe ten zocht krank te. Toen zij boven waren en het licht van dc straat naar binnen zagen vallen, verborg Gloria de lantaarn onder haar mantel en ging vast besloten op de deur van de werk kamer van Las Valdos toe Zij legde haar hand op den deurknop. Hield plotseling stil. Daar binnen daar was het gebeurd I Daar had zij op een mensch ge schoten I Wederom zag zij dien vreese- lijken lootsten blik in. zijn wijd-opengesperdc oogen. Een koude rilling voer door haar heen. Voor het eerst sinds zij in dat huis was, voelde zij werkelijk angst angst voor haar eigen daad. Een oogenblik stond zij stil haar hart klopte wildhet was alsof rij duizelde. Toen beet zij de tanden tezamen. Opende de deur, trad binnen. Geheel donker was de kamer, een teeken, dat de luiken gesloten waren. Zij haalde de lantaarn te voorschijn en verlichtte de ruimte om zich heen De eerste straal van haar lamp viel op d#Q' divan, daar was hij achter getuimeld w hij gevallen. „Oh, sta me bij", fluisterde zij voor zich heen. Grace stond naast haar. Zij zocht weer haar arm. „Is dit de kamer vroeg rij zacht, heel zacnt. Gloria knikte. De afschuwelijke herinnering was nog te sterk in haar geheugen, dat zij kon antwoorden. Haar blik wees naar do plek. Grace leunde tegen haar aan. „Dat heb je Gloria voor mij gedaan P Plotseling vatte Gloria zichzelve weer. Met kracht schudde rij elke verlammende gedachte van zich af. Met een snellen tred was zij bij de deur en draaide het licht aan. Schel vlamden de electrische lompen van de oude Hollondsche kroon aan en toch haast nog vijendelijker, onheilspellender leeV de kamer de beide zusters Hoe zou het zijn als ergens een gevaar hun beloerde Gloria lachte. Het was geen vroolijk© lacK droog, verdrongen in haar keel, zenuw achtig. - (Wordt vervolgd). T i| r

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1