L. J. LUIJCX Zn. ABONNEMENTSPRIJS f"j ~Anden voo'AZt^ „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Uni en Imprimé Waschzijde ,,öe Amersfoortsche Berg" CONCERT. _L FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN 26e laargang No. 11 foort/2.10, par maand ƒ0,75, idem franco per post f 5.—per week (met gratis vtrrekermg legen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers f CX)5. EESFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUk-UITGEVER: J. VALKHOF!*. A*NHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENIMQ N°. 47910. TtuINT.i Woensdag 13 Juli 1927 PRIIS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van ki bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-adveitentiëD voor de belif der prijs. Voor handel et» bedrijf bestaan wer voordccligc bepalingen voor het edverteeren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- HET SLECHTE WEER EEN CYCLOON IN RUSLAND OVERSTROOMINGEN IN ENGELAND Riga, 12 Juli (V D.). Uit Moskou wordt gemeld, dat de stad Noworossysk door een cycloon geteisterd is. Volgens tot nu toe ont vangen berichten kwamen 80 personen om het leven en werden 20 gewond. Ook in Kcrtsch is gioote schade aangericht. Londen, 12 Juli. (V. D Ook in West Engeland en in Oost Lancashire is groote schade door het oiaveer aangericht, voorna melijk nabij Middleton, waai de rivier Irk builen haar oevers trad. De bewoners van de nabijgelcgcnhuizen moesten in booten in vei ligheid worden gebracht. Te Shaw weiden 30 huisgezinnen dakloos Vele kantoenfabrieken en magazijnen werden overstroomd. Ook in de katoenfabrieken to Oldhom werd groote schade aangericht INTERN. HULPUNIE SLUITING DER CONFERENTIE De Volkenbondsconfercntiu voor de stichtin; eener internationale hulpunic is gesloten r.a eenstemmige goedkeuring van conventie en statuten der hulpunie. De definitieve tekst der conventie beperkt de rechtstrcekschc hulpverleening der internatio nalc unie tot leniging van den eersten nood bij rampen van beitengèjvcnen' ernst, die dc- c-igen hulpkrachten van het getioffcn volk te boven gonn. Het Rcod Kruis is het voornaam» ste werktuig der Internationale unie bij haar actie tot het verleenen "an bijstand. De toetre dende staten behoeven slecht financieel bit te diagen tot het nanvangsfoncsvoor later be staat generlei financierde verplichting. Voor Nederland zouden de kosten van toetreding tot de hulpunie veertienduizend Zwitsërsche flan ken bedragen. De Neder la ndrche gedelegeerde van Slootcn onder toekende d lol niets verbin dende slotacte, doch niet de conventie, deze werd slechts onder teekend door België, Bulga rije, Columbia, Cuba, Duitschlnnd, Ecuador, Italië, Monaco en Spanje Het zal nog wel eenige jaren duren, aldus het Hbld. voordat voldoende ratificaties verkregen zijn, dat de conventie in werking kan treden en Ciroola's edelmoedig phin eindelijk is verwezenlijkt. IN CHINA DE ENGELSCHE TROEPEN NIET VERDER VERMINDERD Londen, 12 Juli. i(H. N.) Draadloos.) In \erband met de terugzending van de troepen der Britsch-Indischc biigadc van Shanghai naai Indië heeft de minister van oorlog van daag in het Lagerhuis meegedeeld, dat voor lopig geen verdere terugzending van Engcl- sche troepen uit Shanghai overwogen wordt Aangezien gedurende het warme jaargetijde voor een toeneming van het aantal ziektege vallen wordt gevreesd, heeft de ^nilitaire over heid een bataljon-opdracht gegeven naar Wei Hai Wei te gaan. DE MOORD OP O'HIGGINS HET SLACHTOFFER WORDT OP STAATSKOSTEN BEGRAVEN Londen, 12 Juli. (H. N.) Draadloos.) Kevin O'Higgins, de minister van den Ierschen Vrijstaat, die Zondag vermoord is, zal morgen tc Dublin op staatskosten worden ter aarde besteld. 1 c Londen zal in de kathedraal van West Minster een requiem-mis vóór henv wor den opgedragen. Vandaag trokken weer vele duizenden langs het stoffelijk overschot, dat sedert gisteren in het stadhuis tc Dublin op gebaard ligt Een van de gearresteerden, een zoon van graaf Plunkett, heeft gezegd Het is niet meer dan billijk, dot het publick cn vooral onze vrienden weten, dat geen van ons ook maar hot minste van dezen moord afweet. Te eor- deelen naar dc wijze, waarop we gearresteerd zijn (ecnigen onzer niet voor de eerste maal), beschouwt men ons als geschikte lieden om te arrestccren als dc politie met een zaak geen raad weet. Negen arrestanten. Maandag zijn er 9 mennen gearresteerd in verband met den moord op O'Higgins. MASSA - SUGGESTIE DE UIT HET GRAF HERREZEN KROONPRINS Naar uit Boedapist wordt gemeld, is ir Hongaiijc ec-n' gevel van merkwaardige ims- sa-suggestie vastgesteld, dot den adtoi itciten veel last cn een onntal zenuwspccinlistcn en psychiaters handen vel werk geeft. In een klein Hongaarsch stadje, Lajomiszc, zette zich volgens de N. R. Ctren jaar cf twee geleden een oud man neer, die den overleden keizer Frans Josef in uiterlijk zeer nabij kwam ook donbekende baard ontbrak niet. Plotseling ver breidde zich de mare. dat deze man, die zich Frans Jozef Adolf ICarel noemde, niemand ondeis zou zijn dan dc gestorven troonopvol- gei Rudolf. Dc oude heer sprak dit niet tegen, liet echter ook na, dit te bevestigen. Men be gon mot eerbetoon, dat hij zich willig liet aan leunen, cn weldra was er onder de burgerij vrijwel geen mcnsch, die niet er aan geloofde, dot dc troonopvolger in hun midden was. Docr zekere orakelachtige uitlatingen wist dc oude heer het mysterieus waas, dat om hem hmg, nog te vcidichtcn. Toen de massa-suggestie met den dag veld won, werd het den autori teiten te erg onder voorwendsel van zijn werkloosheid brachten zij don ouden heer naar het werkhuis te Boedapest. Doch daarmee maakten zij van Frans Josef Adolf Karei een martelaareen delegatie van meer dan hon- dcid lieden trok naar Boedapest om zijn in vrijheidstelling fe cischen cn met succes. In triomf werd de man naar Lajomiszc terug gebracht. Het aantal zijner vereerders was ioor het uitstapje met eenige honderden toe genomen. Zij verdrongen zich om hem heen, cn zijn verschijning on straat gaf aanleiding ot ernstige ongeregeldheden. Toen wist nven er niets andcis op, de.n den kroonpretendent naar een krankzinnigengesticht venvijzen. Doch zoo eenvoudig ging ook dit niet. De doktoren stelden wel bij onderzoek vast, dat dc man lijdende v.r.s aan seniele paranoïde psychose, doch daarmee waren dc duizenden menschen die hij had „besmet", nic-t tot de werkelijkheid teruggebracht. Het regende ver zoekschriften om vrijlating, dreigbrieven, be schuldigingen. Tenslotte weiden dc pelgrims tochten die uit Lajomiszc naar Boedapest werden ondernomen te lastig men transpor ted de den „troonopvolger" naar Erlau, waar hij thans oneer observatie wordt gchcudcn. Dc mannen der wetenschap schetsen hem als een buitengewoon intelligent man, die mees terlijk de kunst verslaat, op den zin van het volk voor mystiek te werken, zonder eenige concrete uitlating' of verklaring te doen. RECLAMES. Van 14 regels 4 05, elke regel meer 1. L?ngestraat 49 in alle kleuren. Bezoekt de theetuin lederen middag en avond DE VLOOTCONFERENTIE NADERE STUDIE VAN DE BR1TSCHE VOORSTELLEN Londen, 12 Juli. (H. N. Draadloos). Op de 3 mogcndhedenconferentie tc Genèvc zijn vandaag de parficuliere besprekingen ovc? het \raagstuk der kiuisers voortgezet, in het bij zonder in verband met sommige voorstellen, om het bouwprogramma tc beperken, die door dc Engelschc delegatie in een vroeger studium van de conferentie zijn gedaan Andere ge delegeerden hebben sedert den wcnsch tc kon- ren gegeven deze voorstellen nog eens nader te villen bestudceren. ERNSTIGE ONTPLOFFING VIER DOODEN EN 10 GEWONDEN Brussel, 12 Juli. (V. D.) Tengevolge vah ccn ontploffing in 150.000 K.G. collodium in do kunstzijde-fabriek te Tubize (prov Brabant) werdin vier personen gedood en tien gewond. DE EDELE WEDIJVER BERLIJN— MÜiN'OiEN. De Berlijncr drinkt 139 biertjes per jaar. Vorig jaar zijn tc Berlijn 559 millioen biertjes gedronken, d i. 1.700.000 meer dan in 192% Daar Berlijn 4 millioen inwoners telt, maakt dat ongeveer 139 biertjes per hoofd der bevol king mannen, vrouwen cn kinderen bijeen gekomen. Een record, aldus de Tel., dat niet licht door dc Münchencrs zal worden geklopt I CLEMENCEAU. Een griep aanval. De eerste berichten blijken overdreven. Clc- mcnceau lijdt aan een griepaanval, maar hart en longen bieden goed weerstand. Slecht is de toestand niet. DE KOMENDE OORLOG. Militaire training der Poolschc schooljeugd. B o r 1 ij n, 12 Juli. (V. D.) Naar uit War schau gemeld wordt zijn voor de gTOole zomervacantie elf militaiic kampementen bo- hikbaar gcstcid voor de Poolsche school jeugd. Er zullen 12.500 scholieren onder leiding van officieren op militaire wijze getraind wor-1 den. DE RAMP IN SAKSEN BERGIESHUBEL WORDT GEHEEL NIEUW OPGEBOUWD DE SCHADE EN DE HULP Er wordt overal druk gecollecteerd voor dc slachtoffers van de ramp. Te Dresden ^Hebben alleen de banken reeds 100,000 mark gestori en de verzekeringsbanken 1 frvillioen. De ker kelijke gemeenten, vakverecpigngen, politieke partijen cn organisaties van socialen aard oi- ganisecrcn eveneens collecten. Dc regeering van Saksen heeft 2 millioen mark uitge trokken on men vermoedt, dat er reed» vol doende gegeven is om in den eersten nood te voorzien. De schade,wordt geschat op 40 tol 60 millioen mark, waarbij nog een schade van 10 millioen komt, door dc rijksspoorwegmaal- schappij geleden. Sedert Vrijdagnacht is druk gewerkt in het gebied van dc ramp, zoodat de straten cn ge bouwen cr weer normaal uitzien en vrijwel van alle modder gezuiverd zijn. Ook ruïnes en res ten van meubelen zijn verdwenen, zoodat het verkeer weer geleidelijk kan worden hersteld. Waar de verwoesting bizondcr groot was, zijn voorloopig smalle paden lusschen het puin' ge baand; huizen, die dreigden in te storten, wei den met balken gesteund? noodbruggen zijn ge bouwd waar dit noodig was. Bij het bouwen van ccn dezer bruggen zijn drie mannen van de brandweer in de diepte gestort en- verdron ken. Overal is ccn sterke politiemacht op de been om de groote menigte nieuwsgierigen en hei gespuis, dat ook hier op roof uit is, cp den noodigen afstand tc houden. Het gemeentehuis tc Bcrggicszhübel is veran derd in een groot magazijn. Men ziet er brco- den en andere levensmiddelen en kleeren. Dc burgcmeestci van het stadje deelde aan jour nalisten mede, ddt de puinen vermoedelijk zul len worden opgeblazen. Men wil het ganschc stadje opnieuw opbouwen volgens ccn bizon dcr plan, zoodat men in het vervolg dergelijke rampen niet meer tc vreezen zal hebben. De- bevolking lijdt op het oogenblik zeer onder de groote warmte, die nog ondragelijker wordt door de stank van dc modder. Te Gottleuba is een affiche aangeplakt, waarin dc bevolking verzocht wordt, de lijken van dieren niet aan te raken. Het Amerikoanschc Roode Kiuis heeft zijn deelneming met dc ramp te kennen gegeven en gevraegd of hulp gewenscht was. Het Duit- sche Roode Kruis heeft zijn hartclijken dank voor dit bewijs van deelneming betuigd. Bc-.rlijn, 12 Juli. (V. D.) Te Bcrggicsz hübel heeft heden een massa-teraardebestelling p'ants gehad an dc slachtoffers der onweers- cetnstrophc. Door een vertegenwoordiger van hot Rijksmin.'Meiie van Verkeer werd namens dc Rijksregocung een krans gelegd. In het ge bied der ramp ;n het Ertsgebergte bevinden zich Rijkswccrai'neelingen ter sterkte vori 700 on derofficieren en manschappen, aangevoerd door 25 officieren. Voorts zijn allerlei organisaties, zooals do Puksbanicr, „Stahlhelm", Roodo Fipntsoldatcnbond en andere aanwezig, die ge meenschappelijk het opruimingswerk verrich ten. Tal van voertuigen en een viertal veld keukens zijn naar het rampgebied gedirigeerd. SPANJE EN MAROKKO ALLE STAMMEN ONTWAPEND De laatste berichten luiden, dat de colonnes in volkomen verbinding met elkaar zijn geko men na alle stammen te hebben ontwapend. De zone van het Spaansche protectoraat zal bezet blijven. De afvallige groepen zijn ontbonden, de hoofden hebben zich onderworpen aan dc autoriteiten van den Maghzen. DE AARDBEVING IN PALES TINA DE ONTSTELTENIS IN TRANSJORDANIE DE KOEPEL VAN HET HEILIG GRAF GESCHEURD Volgens dc laatste berichten uit Jeruzalem zijn er tengevolge van dc aardbeving tc Na bloes 62 menschen gedood cn 250 gewond- door het instorten van een bazaar. Men is nog bezig- dc lijken uit dc puinhoop tc halen. Te Amman zijn acht dooden tc betreuren, tc Es Salt moeten 85 menschen omgekomen zijn. Te Loedd zijn 30 menschen omgekomen cn 70 gewond. Engelschc vliegtuigafdeclingen hebben bij het reddingswerk goede diensten bewezen. In Safod Tiberias is groote schade aangericht. Er vallen in ccn twintigtal steden cn dorpen slachtoffers te betreuren. De kleine koepel van het Heilig Graf schijnt ernstig gescheurd te wezen. Volgens een ooggetuige, die per vliegtuig uit Transjordanie te Kaïro is aangekomen, ge looft men dot daar ongeveer 300 menschen zijn omgekomen. Verscheidene huizen zijn be schadigd of ingestort. De aardbeving duurde ongeveer 40 seconden en verwekte veel schrik. De bedouïenen in dc woestijn gaven eveneens ov'crnl teekenen van groote ontsteltenis. HET TANGERSTATUUT DE ONDERHANDELINGEN OP HET DOODE PUNT Londen, 12 J u 1 i. (H. N. .Draadloos.) Noor vernomen wordt, zijn de onderhandelin gen tusschen Frankrijk en Spanje over de wij ziging van het Tongcrstetuut, die sinds ecni gen tijd te Parijs worden gevoerd, op het doo- dc punt gekomen. Men was ook overeengeko men dat, indien ccn overeenkomst bij de on derhandelingen zou worden bereikt, daarvan kennis zou worden gegeven aan Engeland on Italië. Aangezien men zoover niet is gekomen» voélt men in Engelschc kringen veel voor een beraadslaging over deze kwestie door de ver tegenwoordigers van de 4 betrokken mogend heden en men acht het waarschijnlijk, dat thans daartoe zal worden overgegaan. Conferentie met Engelund on Italië. Londen, 12 Juli. (H. N.) Naar verluidt is van Spaansche zijde de wensch te kennen ge geven, dat in aansluiting op de onderhandelin gen, welke met Frankrijk over het Tanger- vraagstuk zijn gevoerd, thans ook een confe rentie onder deelneming van Engeland en Italië zal plaats hebben. DE RUSSISCHE KROON PRETENDENT. Ernstig ziek. Naar de Poslcdnio Nowosti verneemt, is root vorst Nikolay Nikolajewictsj, do preten- dcnl naar de Russische kroon en leider van een der monarchistische emigranten-groepen, ernstig ziek. Hij heeft met spoed generaal Wrange! bij zich ontboden, om met d?*en zekere regelingen te treffen. TER DOOD VEROORDEELD. Spionnage. Het militaire college van het opperste ge rechtshof in Moskou heeft Droedzjilofski we gens spionnage en valschheid in geschrifte Ier dood veroordeeld met verbeurdverklaring van zijn bezitting. Moedeloosheid zegter is een wolk voor dc zon; Vertrouwen zegt; cr is een zon achter de wolk. Uit het Duitsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling var> L. DITHMARINE 39 „Een geluk, dat ik niet aan geesten geloof Maar wij moeten beginnen als wij riu de papieren vinden is Haruld morgen vrij Eindelijk was zij rustig geworden. De ge dachte aan den man, die door haar daad in de gevangenis zat, haar plicht hem te bevrij den, gaf al haar moed terug. Zij ging in het midden van de kamer staan en zag onderzoe kend om zich heen. Nu zij van aangezicht tot aangezicht stond tegenocvfer het volbrengen van haar voornemen, erkende zij, dat het toch veel moeilijker was, dan zij zich voorgesteld had. Nu hier, in het midden van den naoht, met haar van angst bevende zuster in het huis vun den moord met het verschrikkelijk gebeu ren nog voor oogen. Neen neenNiet toegeven I Niet weg- loopen voor haar eigen zenuwenTer wille van Harald I Ter wille van haar Vader. Waar, in 's hemelsnaam, moest zij begin nen Schrijftafel Kast Daar was Ryce toch zeker ook reeds bezig geweest. Zij herin nerde zich eens ccn boek van Poë gelezen ie hebben, waarin beschreven werd, hoe iemand een zeer gewichtig document een brief of zoo iets, op een plek legde, waar niemand het zou zoeken. Was het niet in een courantenhouder? Of in een kaartenstandaard Wie zou daar een brief zoeken die iemands wel en wee kon bevatten Misschien had ook Las Valdas. Grace, die den geheelcn tijd naast haar ge staan had, sprong met een plotselingen kreet achteruit. „Daar daarstamelde zij en wees met uitgestrekte vinger op den kelim die voot de deur naar de andere kamer hing. „Er beweegt daar iets I Daar staat iemandP „Onzin Maar het kleed bewoog zich toch. Gloria trok haar revolver. „Kom te voorschijn of ik schiet zeide zij tusschen de tanden „Neen neenantwoordde een bekende slem. De kelim werd terzijde geslagen de mo nokei in het oog, trad met een diepe buiging sir Walter in de kamer. „Goeden avond, dames I" zeide hij vrien delijk. Gloria's oogen schoten vuur l „U hier I" riep zij, „u bespionneert ons F „ik dacht, mevrouw Sainsbury, dat ik u gis terenmiddag reeds bewezen had, dat ik, niet tegenstaande uwe dringende vragen, niet alles zeide, wat ik wist Gloria haalde vol hoogmoed haar schouders op. Sir Walter kon niet nalaten zichzelf te bekennen dat zij betoovcrend mooi was in haar toom. Grace, zonder twijfel lieflijker, ver dween in het niet, naast haar. Een schoone vrouw en een dappere vrouw I Den knapsten detective van Z. M. geheimen dienst zwol het hart in de borst. Men moest haar helpen, niet haar bestrijden I Hij liet zijn ironie vallen. Hij speelde niet met zijn triomf. Mevrouw," zeide hij, terwijl hij op haar toe trad, „u vergeet dat in deze kamer een moord een man doodgeschoten is. Het is om het even, of met mcnschelijken blik bezien, die man den dood verdiend had de wet eischt dat de daad opgehelderd wordt. In de gevan genis zit Lord Harold Neville in voorarrest, die zichzelf aanklaagt." „Gelooft u hem niet viel Gloria hem in de rede. „Mevrouw wij moeten hem gelooven voorloopig. Want wij lasten geheel in het donker. De dood van den Portugeeschen di plomaat Las Valdas is meer dan een „crime possionel." Wij hebben een sterk vermoeden, dat deze man in de een of andere verhouding stond tot de Russische ondernemingen van uw vader." Dat was een dapper schot, mear het ging in het donker. Dc beide vrouwen schrokken merkbaar. Ook Gloria I Scherp zag Sir Walter haar aan. Zij was niet veel grooter dan hij, en toch kwam hij zichzelf zoo klein voor in vergelijk met haar I „Wat weet u vroeg zij. Hij haalde met weemoed de schouders op. „Niet veel," gaf hij vrijmoedig toe, „juist daarom, zag ik mijzelf gedwongen deze kleine komedie te spelen, mevrouw. Ik had hoop, dat u mij op een spoor zoudt brengen „Een vrouw bespionneeren De toon, waarop zij sprak, joeg hem het bloed naar het gelaat. „Mevrouw, moet ik herhalen, wat ik vroeget reeds gezegd heb zeide hij, „ik geef u mijn woord, dat ik Harald Neville even graag uit de gevangenis zou bevrijden als als u zelf. Waarom vertrouwt u mij niet Ik zou niets liever willen dan u te helpen 1" Zijn woorden misten hun uitwerking niet. Gloria begon te aarzelen haar blik zocht Grace. „Wat ik doen wildebegon zij Plotseling deed Sir Walter iets zeer on verwachts. Een seconde lang luisterde hij toen sprong hij naar het contact van het licht Draaide het om „Blijf achter mij staan, damesriep hij znohtjes. Op hetzelfde oogenblik weerklonk onder in het huis een helsch spektakel. Een doffe slag stemmen, wild, woedend door elkaar een schot. Daarop kwamen zware stappen plot seling de trap op. „In orde," zeide Sir Walter en draaide het licht weer aan. Hij opende de deur en riep „Hebben jullie hem „Ja, Sir Walter 1" „Komt binnen met den kerel I" Vier flinke politie-agenten duwden een ma- geren kleinen man naar binnen. De man wal netjes aangekleed hoewel het handgemeen met de mannen van de wet zijn kleeren -een beetje in de war gebracht had. Maar zijn onrustige, heen en weer flikke rende, haast kleurlooze oogen, zijn lange, smalle neus boven de opvallende terugloopen- de kin gaven zijn gezicht iets vogelachtigs 1 Aanhoudend gleed zijn tong over dc smalle lippen heen en weer een echte type van de Londensche misdadigerswereld. „Dat is een echte schoonheid," begroette Sir Walter dien gevangene, „hoe heet je, vriend?" „Go to the blozeswas het vriendelijke ant woord. „Ik zou je bedanken I Kennen jullie dien man? wendde Sir Walter zich tot een van de beambten. „Oude vrienden. Sir Walter," antwoordde de oudste van dozen, „het zal inspecteur Gor don genoegen doen Jim, Wieseljimmy terug te zien." „Zoo Nu, doet dan den inspecteur dat ge noegen, zoo gouw mogelijk I Hij moet hem maar eens vragen wat hij in dit huis zoekt. En wie hem op den uitkijkpost van Burnham Hou se gezet heeft I" Op het hooren van den naam van den In d« Londensche onderwereld zoozeer gevrcesden in specteur, was de man ineengekrompen. Gor don had een eigen manier om een verhoor af te» nemen, zoodat hij den meest onverschrok-* ken man zenuwachtig maakte en Wieselflmmy bleek daarom zijnerzijds in het geheel niet ver heugd over het aanstaande wederzien. Steeds schuwer en onrustiger keken zijn kleine, listige oogen. Hij begon te talmen. Sir Walter zag het cn wenkte den beambte, die den gevangene reeds naar buiten wildé brengen. „Het schijnt wel of Jimmy zijn zondig hart wil ontlasten. Wacht eer. oogenblik I Nu, wat is er, schoonheid, wat wil je mij toevertrou wen (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1