L. J. Zn. Willem Groenhuizen Langestraat 43 FEUILLETON. 26e Jaargang No. 12 IBONNEMENISPRUS j*3 vo°'fMm Donderdag 14 Juli 1927 PRIJS DER ADVERTENTIEN „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Uni en Bmprimé Waschzijde Uurwerken DE WILDE HERTOGIN loort/ 2.10, ptr maiad/0,75. Wem franco per post f 3.—, per week (met gratis *«r*ekering tegen ongelukken) 0.176, alzondcilijke B«aaen f C.05. SFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUfc-UtTGEVER: J. VALKHOFP. BUREAJE A^NHEMSCHE POJRFWAL 2 A. ^OSTREKENIKO N° 47910 Xtx. INT. 613. vtn 1 4 feg«l» f LM met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dienstaanbiV dingen en Llefdadigheida-adveitentiën too» de hclfc der prijv Voor handel en bedrijf bestaan taar voordceligc bepalingen voor het advertecren. Eene circulaire, bevattende d* voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE MOORD OP O'HIGGINS DUBLIN IN ROUW. EEN PLECHTIGE BEGRAFENIS TE LONDEN EEN MIS VAM REQUIEM De begrafenis van Kevin O'Higgins, den vermooiden Ierschen minister, te DubNh, is een indrukwekkende plechtigheid gewerden Hé» gehccle zakenleven stond stil, en in Sack- ville Street was bijna ic-der huis met rouw floers behangen Alle winkels wnren gesloten tot ren uur na de begrafenis De mis \an requiem in de Sint Andreas-knthedraal werd door alle collega's van den vermoorden minis_ ter, verscheidene andere* autoriteiten, en een ontzaglijke menigte bijgewoond. Tc Londen werd er een mis van requiem in de Westminsler-knlhedraal opgedragen, die ook' door ocnige Erurelsche ministers en be kerde leien word bijgewoond. De vlag van den Iersclion Vrijstaat woei halfstok van den toren van de kathedraal. De herdenking in dc Dail. Dinsdagmiddag hebben de beide Zuid-Ier- sche Kamers vergaderd om hun deelneming aan de weduwe en de familiebetrekkingen van O Hïggjns. In de Dail hoeft minister-president Cosgrave den overledene herdacht „Het is liet noodlot geweest van dit land, misschien meer dan van cenig onder, zijn zonen mce- doogenloos te zien weggerukt, toegewijde zo nen van veel beteekenis, die nog meer be loofden. Kevin O'Higgirs lied in den eersten bloei van ziin leven zijn moederland reeds zulke kostelijke gaven van arbeid, bekwaam heid en vooral karakter geschonken, dat zijn leven in zijn vollen wasdom h"d rnortr-i bo- hooren tot dc grootste levens, d'o dit land zi|n toegewijd. De hand. die hem getroffen heeft trof ons aller land". „Als het v/aar is, dat de waardigheid cn het gezag van een land vooral afhangen van zijn justitieele bewind, wat is ons lf*->d dan niet aan Kevin O'Higgins verplicht De premier gaf oen overzicht van O'Higgins leven voor zijn land, prees zijn bescheiden heid en zeide ten slotte, dat zijn dood te wij ten is aan een politieken moord. „Deze mis daad zal zijn doel missen. Wij zullen dezen vorm van terrorisme onder het oog zien, ge lijk wij andere vormen van terrorisme onder het oog gezien hebben en wij zullen niet rus ten, voordat elk spoor ervan is uitgewist." Johnson, de leider van de arbeiderspartij, die na hem aan het woord kwam, kon van aandoening haast niet spreken. Alle partijlei ders sloten zich bij de woorden van Cosgrave aan. De moord op minister O'Higgins roept Dc Tel. een voorval in bet geheugen, waarbij bij blijk gaf van een plichtsbesef, dat aan Bru tus herinnert. In 1922 was bij dc rebellie te Dublin Kory O'Connor gevat en ter dood ver oordeeld. O'Connor was een van de beste vrienden van O'Higgins uit de Sinn Fcin-bc- weging en was zelfs zijn getuige geweest bij het huwelijk', dat hij een half jaar tevoren had gesloten. Van allen kant bewerkte men O'Higgins om hem ertoe te brengen, zijn vriend te redden, maar hij had op alle pressie slechts het ant woord Hij moet sterven. Den Keelen nacht voor de terechtstelling zat O'Higgins op toen hij het bericht keeeg van de executie, riep hij uitIk heb mijn plicht gedaan I en viel in zwijm. Én uit O'Connor's testament bleek, dot hij zijn hecle vermogen had nogcluten aan de familie O'Higgins. Er GELAND EN CHINA HET TERUGTREKKEN DER BRITSCH INDISCHE BRIGADE Londen, 15 Juli (H. N. Draadloos). In antwoord op een vraag omtrent het terugtrek ken van de Britsch-Indische brigade uit Chira, verklaarde Chamberlain in het Lagerhuis, dat deze brigade gezonden is, omdat zij spoedig ter plaatse kon zijn. Het was echter niet de bedoeling geweest om deze brigade daar te laten blijven Vocrts heeft Chamberlain, desgevraagd, nog meegedeeld, dat hoewel het thans moeilijk vier maanden voor den tijd is te zeggen, de B.it- sche strijdkrachten voor de bescherming van dc Britschc onderdanen te Honkau ook gedu- lendc den winter aldaar zullen blijven vertoc ven, indien in dc omstandigheden, zooals die thans zijn, geen wijziging komt. DE NAWEEEN VAN DEN OORLOG DE BEDRAGEN VOOR PENSIOENEN Londen, 13 Juli (H. N. DraadloosIn het lagerhuis zijn vandaag bij de beraadslagin gen over de bcgrooting van dc pensioenen, welke voor alle klasse van pensioenen met een totaal bedrag van 57.250.000 sluit, vergelij kende cijfers meegedeeld omtrent de uitgaven van sommige der voornaamste mogendheden, die deel hebben genomen aan den wereldpol- log, voor dc pensioenlasten. Het bedrog dut Engelsche begrooting is' 0 lager dan verle den jaar, wat een gevolg is van het overlijdcr van pensioentrekkers en hun betrekkingen, ter wijl er meer kinderen den leeftijd bereikten, waarop het pensioen niet 'anger wordt uitge keerd. Het aantal sterfgevallen bedroeg 60.000 Verder kwamen in 4.500 gevallen pensioenen te vervallen wegens het hertrou wen van weduwen van soldaten, die tiidens don oorlog het leven hebb**" verloren Hei aantal pensioenen bedreig' thans I 630.C00 De uitgaven van het ministerie in "net di - si- jear I925/'26 bedroegen in afgcionde riifets 66.500.000 De uitgaven voor oo* logspcnsioenen bedroe gen in het zelfde tijd m de dominons van Australië, Ns*uv; Zeeland, Canada, Zuid-Afn- ka en New Foundland 19.500.000. zoodat het totale bedrog voor het V c r c e- nigdc Koninkrijk en do dominions te zamen niet minder dan 36.000.000 beloopt, wat gelijk staat met een jaarlijksche belasting van 27 shilling per hoofd cencr bevolking van 64.000.000. In Frankrijk bedroegen de uitga- ven voor ditzelfde dienstjaar ongeveer 47.750.000, gelijk staande met een bijdrage van ongeveer 18 shilling per hoofd de' Fransche bevolking. Dc uitgaven van het Duitsche R ii k voor dien zelfden tijd bedroegen ongeveer 60.000.000, wat bij een bevolking van 62.500.000 neerkomt op een-bijdrage van on geveer 19 shilling en 2 penny per hoofd. Dc uitgaven van de V c r c c n i g d c S t a- t e n voor dit -doel beliepen 46.000.000, wat bij een bevolking van 112.000.000 zielen neerkomt op een bijdrage van ongeveer 3 shilling en 3 penny per hoofd der bevolking In zijn toelichting tot deze cijfers merkte kolonel Stanley, dc parlementaire secretaris van het ministerie voor de pensioenen op, dut deze cijfers zeer frappant zijn on aantoonen, dot het Engelsche rijk niet kleingeestig is ge weest in de wijze waarop het degenen> die tijdens den oorlog verminkt of gedood zijn, behandelt. Wat de kinderen betreft, die van dc pensioe nen van het ministerie genieten, deelde Stand- ley mede, dot 98.50.000 a oor dit doel se dert 1917 is uitgegeven. Dc jaarlijksche uitga ven verminderen natuurlijk geleidelijk, dit jaar met ongeveer 8.000.000. Dc admi nistratieve uitgaven van het ministerie zijn dit jaar met 14 verminderd. 1 Van 1—4 icgc-ls 4 05, elke rcgi 1 meer 1.- Lrrrgestrsat ^9 in alle kleuren. DE RAMP IN SAKSEN 100 IVILLIOEN MARK SCHADE Berlijn, 15 Juli. (V. D.) Volgens dc Jongste berichten zullen ongeveer 100 millioeii mark ncodig zijn voor hel herstel van de ver woestingen, aangericht in het overstromings gebied Voor Bcrggicszhübci za! een geheel nieuw bouwplan moeten worden ontworpen. De vacantiecommissic uit den Saksischcn Land dag hield heden een rouwzitting ter nagedach tenis van de slachtoffers van de onwcerscata- strophe en r ei leende een creoiet van 10 mil- lioen mark voer eerste hulpverleening. Dc Berliinsche gemeenteraad besloot 50.000 Mark jan de Saksische regecring te doen toekomen. Do Rijksweerminister heeft een bezoek ge bracht aan d Rijkswcrrtroepcn, die'in hei rampgebied tewerk gesteld zij.i DE VLOOTCONFERENTIE DE GRÓND "LAG VOOR EEN OVER EENKOMST GEVONDEN Woensdagmorgen is men in de vergadering van de leiders der delegaties zoo ver op streek gekomen, dat men tegen hedenmiddag een openbare vergadering heeft kunnen uit schrijven. Dit moet wel, volgens dc N.R.Ct., beteekencn, dat dc grondslag voor een over eenkomst gevonden is. Dc Amerikaansche delegatie heeft zich be reid vcrklaprd van den oorspronkelijken eisch van 25 groote kruisers van 10.000 ton af te zien cn met 10 genoegen tc nemen. Vermoedelijk zullen dc leiders der delegaties die vandaag bijeenkomen om besluiten voor ie bereiden, zich genoodzaakt zien instructies van hun regeeringen te vragen, zoo.:at een oplos sing nog wel cenigen tijd op zich zal laten wachten. Hoopgevende berichten. Vanmiddag zal een officicele plenaire zit ting der conferentie plaats hebben, de tweede sinds dc opening. Van de leiders werden vol ledige verklaringen verwacht. Gibron, de pre sident der conferentie, heeft zich nogal moed_ gevend uitgelaten. Dc Amerikaansche delegatie heeft zich be reid verklaard van den oorspronkelijken cisch van 23 groote kruisers van 10.000 ton af te zien en met 18 genoegen tc nemen. De Ja panners hebben het voorstel aangenomen van een beperking tot 12 kruisers van 10.000 ton, zocdat er aan Amerika 12 cn aan Japan 8 zouden worden toegestaan. IWAN KUT1SKER EEN AVONTUURLI;KE LOOPBAAN B e r I ij n, 15 Juli. (V. D.) Het overlijden van Iwan Kutiskcr heeft geheel onverwacht plaats gehad. Hij leed sedert gcruimen tijd aai een hartkwaal cn werd sinds Februari als pre ventief. gedetineerde voor staatsrekening in de Lharitê verpleegd In Februari zou op zijn verzoek behandeling van zijn zaak in hoo- ger beroep plaats hebben, doch deze werd teen uitgesteld, daar Kutiskcr niet in staal was te verschijnen. Tijdens dc zitting die op 2 Mei aanving was voortdurend een geneesheer aan wezig ter assistentie van Kutisker, die in een ziekenstoel leg Slechts enkele dagen geleden, n.l. op 7 Juli, heeft prof. His van dc Charité neg geconstateerd, dat de beklaagde in staat was ter terechtzitting te verschijnen. Ds be handeling was Maandag j.l. beëindigd en mor gen zou vonnis worden gewezen. Morgen zal een enderzeek worden ingesteld naar de oor- raak van het plotseling overlijden van Kutiskei. Kutisker werd tc Libau geborpn en was laat stelijk Litausch staatsburger. Tijdens den we reldoorlog behoorde hij tot de leveranciers var» de Russische regeering. Nn afloop van den oor log vestigde hij zich in Duitschland, waar hij hc-t restecrcnd legermaterianl bij enorme hoe veelheden naar het buitenland verkocht. De daarbij verdiende millioencn belegde Kutiskei bij banken en in industricele ondernemingen, die hij in zijn bezit wist te krijgenv Ook de Pruisische Staatsbank werd bij deze transactie betrokken. In Jen herfst van 1924 werd Kutis ker wegens woeker gevangen genomen, terwijl hem voorts een reeks andere delicten ten laste werden gelegd, zooals poging tot oplichtingj het plegen en uitlokken van meineed in ver scheidende gevallen. Het voornaamste proces tegen hem ving cp 12 April 1926 aan cn op 30 Juni d.e.v. werd Kutisker veroordeeld tct 5 jaar tuchthuisstraf, 4 millioen Mark boete en TO jaar eerverlies, terwijl hij tevens onmid dellijk na de uitspraak in hechtenis werd ge nomen DE NIEUWF. FRANSCHE KIESWET COK DE SENAAT VERLEENT ZIJN GOEDKEURING De Fransche Senaat heeft met 513 tegen 67 stemmen het gehecle wetsontwerp tot her ziening, van dc kieswet, waarbij het anondis- sementstelsel weer wordt ingevoerd, aangeno men. r DE AARDBEVING IN PALES TINA HISTORISCHE MONUMENTEN WEINIG GEDEERD De geruchten over de verwoestingen, door de aardbeving aan de historische monumenten te Jeruzalem aangericht, zouden overdreven zijn. Dc moskee El Aksa en ccnigc gebouwen in dc buurt van den tempel, alsook de minaret, zijn beschadigd. De koepel en dc rots van de kerk van het Heiig Graf zijn ongeschonden. DE TSJEKA EN DE WERKLOOZEN. La mort sens frase. Te Mins heeft een botsing plaats gehad tusschert een troep betoogende wcrkloozen cn een afdccling van de Tsjekti. Er werden 25 deelnemers aan de demonstratie gearresteerd, waarvan een 3-tal nog denzclfden dag is gefu silleerd. POINCARE WINT DE CRISIS VERMEDEN DE KAMER DEZE WEEK OP RECES Onder een drang der gematigde pers zijn de gemodereerden, die op het kabinet wreak willen nemen voor de wijze, waarop zij door de icgccring in den scteek waren gelaten, tot be zinning gekomen. Hot werd gisteren volgens dc Maasbode duidelijk, dat de gemodereerden in geen geval een crisis op zich zouden nemen De socialisten gingen onder die omstandig heden een echec tegemoet cn zagen dit tijdig in. De bijeenkomst van de commissie van fi nanciën had dan ook een geheel ander verloop den den vorigen dag Poincarë werd opnieuw gehoord cn dc commissie gaf zich daarna er rekenschap van, dot vei der te gaan met de verhooging der ambtenaarssalarissen dan de tegecring wilde, het begrotingsevenwicht in duigen zou werpen. Bovendien zag de com missie in, dat een verhooging als door de so cialisten voorgesteld er zoodanig in zou hak ken, dat tegenover dc aanzienlijk hoogere uit goten geen inkomsten zouden staan. Dc commissie ging dus ten slotte met den heer Chappedelaine mee, die voorstelde zich nn nde regeeringsvoorstellen omtrent de sup- plétoire begrooting tc houden. Het is mogelijk, dat de kamer nog deze week op 'zomerreces gaat. Het ministerie heeft dus de handen vrij tot October. BELGIft EN PORTUGAL. Een arbitrage-verdrag, B e r l ijn-, 15 Juli (V. D.) Naar gemeld wordt, is tusschen België en Portugal een ar bitrage-verdrag gesloten. HET BELGISCHE PARLEMENT Tractemcntsvcrhooging voor mi nisters cn Kamerleden. Dc Kamer heeft Woensdag de wetsontwerpen tot vërhooging van dc tractementen van minis ters en Kamerleden, welke resp. op 100.000 en 25.0C0 frank zijn gebracht, met 151 tegen 6 stemmen cn 9 onthoudingen goedgekeurd. ENGELAND EN AR ABIE. Het .erdrag geleed. Londen, 15 Juli (H N) Het verdrag, waarover sir Gilbert Clayton namens Engeland heeft onderhandeld met Ibn Saocd, is gereed en zal na ratificatie openbaar gemaakt wor den. RUSLAND EN POLEN. Het antwoord op de Russische nota. Volgens berichten uit Warschau zou dr. Pa- tuk, de Poolschc gezant te Moskou, die sinds eenigen tijd' in Polen vertoeft, Zaterdag naar zijn post terugkceren en nn zijn aankomst aan de Sovjet-regecring het Poolsche antwoord <-p dc jongste Russische nota overhandigen. DE POOLSCHE SENAAT PLOTSELING ONTBONDEN. Groote ontsteltenis in den Landdag. Gistermiddag, toen de Senaat een begin wil de maken met de bespreking van art. 36 van de grondwet nopens de mogelijkheid van de ontbinding van den Landdag, deed de minis ter van binnenlandsche zaken mcdedecling van een besluit van den president van de republiék 1ot onmiddellijke sluiting van de buitengewone zitting van den Senaat, die als ontbonden moej worden beschouwd. Dit besluit heeft groote ontsteltenis in den Landdag verwekt, waar men van meening was, dat de ontbinding ven den Senaat een voor bode van de ontbinding van den Landdag is. Hoe meer een mensch in staat is volkomen ernstig te zijn, des te hartelijker kon hij lachen. SCHOPENHAUER. Uit het Duitsch dooi ERNST KLEÏN Geautoriseerde vertaling van L DITHMARINE. 40 „Ik mag opgehangen worden, Mylord'stot terde dc kerel, „als ik er iets van begrijp. Een paar dagen geleden komt een heer bij ons..... „Bij wie bij ons Wie zijn deze „ons „Hm Mylord dat ben ik vergeten. Ik heb altijd aan een zwak geheugen geleden. Er felijkheidskwaal". „Het spijt mij, dat ik dan den inspecteur Gordon zal moeten verzoeken die geheugen zwakheid wet op ie frisschen i ,Gordon ik ik zal zien of ik mij rterinner, Mylord. Ja ja zeker Joe Schwa- nenhals en Schiffer-Dan waren het. Wij zaten genoeglijk in onze salon, toen de vreemde heer binnenkwam „Een oogenblik I Hoe zag hij er uit V „Hm hoe hij eruit zag? Een heer ik heb hem niet zoo bekeken". „Franschman?" 9 „Nee." „Engelschman?" „Vast en zeker. Hij bracht een aanbeveling van een gcmeenschappelijken vriend mede...." „Het zou mij intcresseeren den naam van dezen gcmeenschappelijken vriend te hooren „lk weet hem werkelijk niet, Mylord. Hij was een vriend van Schiffer-Dan." „En bijvoorbeeld, waar is Schiffer-Dan?" Wieseljimmy grinnikte. „Die bestaat in het geheel niet meer." „Hoe bedoel je dot?" „Zooals ik het zeg. Mylord. Schiffer-Dan bestaat niet meer. Die ellendige hond van een chauffeur Hij hield plotseling op. Beet de tanden opeen. Hij had zich in ziin vertrouwelijkheid vergaloppeerd Maar Sir Walter liet hem niet meer los „Halt, oude jongen nu moet je niet op eens weer je geheugen verliezen I Wat was dat voor een chauffeur? Misschien dc chauffeur van den graaf Las Valdas? Kom op met je ver haal!" Aarzelen, stotteren aan de zijde van den ondervraagde. „Dezelfde, Mylord," besloot hij eindelijk te antwoorden, Schiffer-Dan was niet bepaald eer» suikerpoppetje, hij'was zes voet hoog maar toen Perkins hem zijn vuist tegen zijn bloeiend gezicht legde, viel de arme Dan om als een stuk hout Toen wij hem optilden, cm hem in de 8uto te dragen, was niet alleen zijn kin, maar ook zijn heele schedel uit het fatsoen gegaan. Een geluk tenminste, da: Schwoner.hols dezen kerel er eens van langs gegeven heelt ik denk, dat hij ons anders alle tezamen om zeep gebracht zou hebben." „Waarom hebben jullie den chauffeur aan gevallen „Mvloid, wij moesten iets bij hem zoeken." „wi.tr. „Een soort verdrag, Lord Burnham of een andere grootheid moest het onderteekend heb ben." „Hebben jullie dat gevonden?" „Nee „Ook niet in zijn huis „Ook niet, Mylord." „En waarom hebben jullie deze dames ach tervolgd?" „De heer, die ons deze zaak bezorgd had wilde dat hebben. Hij dacht, dat de Lady's ook op zoek waren naar de papieren cn als zij het mochten vinden moesten wij zien het in honden te krijgen. Maar don zouden wij notuurlijk niet geslagen hebben," voegde hij er aan toe als bewijs van beleefdheid. Sir Walter had gehoord, wat hij hooren wil de. En wat, alles, dc beide» dames moesten hooren Hij liet den man wegbrengen. „Nu, mevrouw," wendde hij zich tot Gloria," „zoudt u het toch niet verstandiger vinden mij te vertrouwen, nu u met eigen ooren gehoord hebt met welk een onaangenaam gezelschap wij te doen hebben-?" Gloria cn Grace hadden het gehoord. Deze beide aristocratische dames zagen opeens per sonen uit 'r. wereld voor zich opdoemen, waar van zij to*r»utoc slechts uit romans het bestaan kenden. Schiffer-Dan Wieseljimmy I Wat een namen I Wat een menschen f Zelfs Gloria kon een gevoel van afschuw niet overwinnen! Zou de schande van de wereld misschien ooV tot aan haar eigen voeten komen f. Zij verademden beiden toen de deur zich achter dc beambten en hun gevangene sloot. Zij voelden zich vrijer Grace wendde ziet» met een smeekbede in de oogen tot haar zus ter. „Ik geloof, dat Sir Walter, ons zal hel Den." zeide zij. „Ik zou niels liever willen, dames. Zooals u zelf gehoord hebt, bestaat hier een heele sa menzwering, die tot doel heeft, het verdrag in handen te krijgen, dot nu kan ik uitspreken wat tot nu toe slechts een Vermoeden was Lord Burnham over de Russische petroleum- conccssies gesloten heeft. Ik ben zeker niet ver van het centrum van de2e samenzwering als ik denk aan oen zeker heer in het Hotel RItz „Maar waar is het dokument?" riep Gloria, „het is slechts een afschrift niet het ori gineel. Waar is dat afschrift? Deze menschen cn hun handlangers hebben het niet I En dan dc Een blik van haar zuster bracht haar op het laatste oogenblik in herinnering. Sir Woltci ving dezen blik op en verbaasde zich erover. Waarover was lady Neville zoo angstig? Las Valdas Hij zag hoe GloriA haar zuster toeknikte. Hij begon langzaam aan te begrijpen waarom die twee trouwens zoo verbijsterd voor het geheim vochten „Sir Walter," sprak Glroia eindelijk, „mijn zuster er. ik zien in, dot wij het beste doen uw hulp in te roepen. Maar voor wij alles aar» u zeggen, zou ik Lord Neville willen spreken; zou dat mogelijk zijn „Zoo spoedig als u wilt, mevrouw. Lord Ne ville is, weliswaar, in voorarrest, maar ik ge loof met het oog op de ingewikkelde omstan digheden, redenen genoeg tc kunnen vinden om een uitzondering op dezen regel te maken. Zou het u schikken ir> der. loop van morgen ochtend, mevrouw Sainsburv Ja Uitstekend, dan zal ik zoo vrij zijn u morgenochtend om elf uur van Burnham House af te halen. „Sir Walter liet ook niet na de beide domes naar huis te begeleiden. Daarna snelde hij naar ?ijn oom. „lk heb den draad.... ik heb hem II Maar de verwarde kluwc is veel groofer dan ik ge dacht had." Hij was buitengewoon tevreden over zijn werk. xxm Toen de zusters thuis kwamen, deelde moe der Anne hun mede, dat reeds tweemaal een vreemde dame opgebeld had cn naar mevrouw Sainsbury gevraagd had. „Heeft zij geen naam genoemd?" „Neen. Haar stem was mij ook geheel onbe kend. Zij zeide, dat zij wederom op zou bellen, want dat het ccn dringende zaak was". „Wie kan dat zijn", zeide Grace, die steeds geneigd was ongerust te worden. Gloria haalde dc schouders op. „Waarom voor niets het hoofd brekenl Ik vind het beter, nu eerst wat te gaan eten. Wie weet", voegde zij er met een bitter lachje aan toe, of dit niet de laatste maaltijd is, die ik in mijn vaders huis gebruiken zal?" „Gloria .1" „Nu ja eens moet het toch gebeuren, niet waart Hoe lang moet Harald r.og voor mij lij den?" Grace wist hierop niets te antwoorden. Met hangend hoofd bleef zij zitten. Zij streed met zichzelvc, uit haar lafheid en hdfcr angst. Glo ria belde en verzocht moeder 'Anne voor een uitgebreid maal te zorgen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1