DE EÊMIANDED Groote Uitverkoop 26e Jaargang No. 158 Dinsdag 3 Januari 1928 Siroop Famel A. v. d. WEG. LANG F STRAAT 23. L. J. Luycx Zoon 20 korting op veie WOLLEN ARTIKELEN LUCHTVAART BINNENLAND. DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS <*r 3 voor Amers- foort f 2.10. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3—, per maand 0.75, per week met gratis verzekering tegen ongelukken f 0.17 Afzonderlijke nummers f 0.05 DiRECTEUR-UITGEVEQ: J.VALKHOFf BUREAU IAQMH EHÖCHE POORTWAl 2A POSTREKENING 47910-ÏFLEF. INT. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN v..i-« «9*11.05 me( inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadiphcids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES"' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 HET WEER IN HET BUITENLAND OV£RSTROOMINGEN TENGEVOLGE VAN DEN DOOI IN ENGELAND HET VERKEER TEN ZEERSTE BEMOEILIJKT Londen, 2 Jan. (H N.) Draadloos.) De overstroomingen, die uit alle dcelen van En geland worden gemeld, worden door de auto- mob.elvcreenigingen als een even erg kwaad als de voorafgaande sneeuwval beschouwd. De koninklijke automobielclub en de automobiel- vereen ging geven lijsten nit van de wegen, die door de everstroomingen onbegaanbaar zijn geworden Op sommige plaatsen staat het water 18 inches hoog. Behalve van dc overstroomingen ondervindt het verkeer op de wegen nog moeilijkheden van de miniatuur lawines, die op tol van phat- s~n van de hoogcr gelegen terreinen op de wegen terecht kernen Het rijden bij nacht on dervindt in hot bijzonder van dergelijke on verwachte gebeurten'ssen groote moeilijkhe den Het weer op het Engelsche Kanaal is op nieuw slecht geworden. Er waah een hevige Zuidwesterstorm en er gaan zware zeeën Vanmiddag moest de boot van Boulogne naai Folkestone naar Dover gedirigeerd worden Nader wordt gemeld, dot gisteren een krachtige dooi over geheel Engeland is opge treden. die vooral in het Zuiden gepaard ging met fiksche regenbuien. De sneeuw verander de spoedig in modder en slik en men heeft alle plaatsjes in Kent en Dorset uir hun iso lement kunnen verlossen Na zonsondergang begon het in het Noorden en de Midlands echter weer licht te vriezen. De sterke dooi heeft gisteren in het geheclc centrum en Zuiden des lands tot ernstige overstroomingen geleid, doordat de rivieren Avon, Severn, Arrow en Ouse op tal van plaatsen buiten haar oevers ziin geneden Een trein von Sydenham naai Addiscombe moest het opgeven, daar de rails 50 c M onder wa ter stonden In Berkshire is een meer ontstaan van enkele duizenden acres oppervlakte en tal van gehuchten en eenzame boerderijpn zijn nu weer door het wutcr geïsoleerd De Avon is In Warwickshire bitno 2 meter boven normaol gestegen en de stiiging houdt neg aan Het ergst is de toestond in Swindon, dat volkomen als een eiland in een groot meer is komen te liggen en vanwaar al'een nog de hoofdverbn- dirgsweg over Reading naar Londen bruik baar is. Op sommige plaatsen staat het woter echter ook hier al tot dc kruin van den dijk Daar Swindon een belangrijk spoorwegkruis punt is, dreigt ontreddering van het verkeer met het gehecle Zuidwesten. Dc Cornish-Ri- viera-express, die gewend is van Penzance over Plymouth met een vaart van 95 KM. naar Londen te rijken, kwam aldaar 3J4 uur te laat aan en de machinisten rapporteerden groote overstromingsgebieden in Hants en Sussex. Het scheepvaartverkeer op de Elbe belemmerd. Hamburg, 2 Jan. (H.N DraadloosOp de Elbe heeft zich de laatste dagen weer veel ijs gevormd Het dripijs op de Bovcn-Elbe, dat door het dooiweer dor laatste dogen in bewe- ginig was gekomen, zet zich thans aan den benedenloop van de rivier weer vast. De klei ne scheepvaart en hpt sleepverkeer is daar door nagenoeg tot st lstand gebracht. De grootere schepen kunnen zich slechts met moeite een weg door het zware drijfijs banen. Ook de veerboo*en in de hoven van Hamburg ondervinden veel last van het ijs Bij het in treden van een plotselingen dooi, zijn nieuwe moeilijkheden voor de scheepvaart te wach ten, daar dan groote ijsmassa's in beweging zullen komen. Een sneeuwstorm aan de Adriatische kust. Uit Belgrado wordt bericht, dat een buiten gewoon hevige siorm ean de Adriatische kust heet gewoed en het verkeer heeft onderbroken. De sneeuw bereikte een hoogte van 2.50 M., op sommige plaatsen zelfs van 3 M. Alle spoorwegverbindingen tusschen Zagreb en Dalmatië zijn verbroken. Hongersnood in Bosnië en Herzegowina tengevolge van den sneeuwval. De Togcspost meldt uit Mostar, dat tenge volge van den sneeuwval in een groot deel van Bosnië en Herzegowina hongersnood is uitgebroken Het provinciaal bestuur van Mos tar heeft in zijn zitt'ng van gisteren *oege- stemd in een credieet van 500 000 dinar voor de verzorging van het noodlijdend gebied. Het is echter zeer de vraag, of het gebied van le vensmiddelen kan worden voorzien, omdat het verkeer nog steeds belemmerd is. Twee meisjes verdronken. Te Neurenberg werd bij het spelen op het ijs in de Rcdnch een ijsschol, waarop zich vier meisjes bevorden, tegen een dam ge dreven. Twee van de kinderen verdronken. Vier zigeuners doodgevroren. In het Pawlowitzer woud bij Bielitz zijn door mijnwerkers vier zigeuners doodgevroren ge vonden Vier andere bewusteloos in de sneeuw gevonden zigeuners zijn naar het ziekenhuis overgebracht. NIEUWE AARDSCHOKKEN IN ITALIË. Naar het Giornale d'ltnlia meldt, zijn in der. loop van 1 Januari te Nemi weer drie aard bevingen waargenomen. Eén daarvan was ta melijk sterk en duurde vier minuten. HET OOSTENRIJKSCH- HONGAARSCH GRENS INCIDENT HET ZAL NIET TOT EEN CONFLICT LEIDEN Weenen, 2 Jan. (V.D.) In toonaangevende k.ingen hier ter stede wordt verklaard, dat de meeningsverschillen, welke zijn ontstaan in verband met den doorvoer van eenige wagons met onderdeelen van machinegeweren aan de Honganrsch-^tiermarkenschc grens betrekking hadden op een technische douunc-aongelegen- heid. Dc Oostcnrijksche nmbtenoren wilden nl den inhoud van dc wagons in beslag nemen, wijl het certificaat, dat voor dergelijke zen dingen wordt vcreischt, niet voorhanden was. Daarentegen waren de Hongaarschc douane ambtenaren van meening, dat hier de Hon- gaarsche voorschriften van geldende kracht weren, daar de lading zich reeds op Hon- gaarsch grondgebied bevond Het vetkocr met het Hongaarschc grensstation St. Gotthard ver- 'oopt normaal, zoowel wat de douinc-aange- 'egenheden als dc spoorwegdiensten betrclt Het bericht, dat de Oostenrijksche douane ambtenaren het grensstation verlaten hebben, is onjuist. Van officieclc zijde wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat de-ze technische douane-aangele genheid gem verband houdt met politieke kwesties Wat het transport onderdeelen van machine-geweren betreft, hieromtrent is vast gesteld, dat het een zending was van een par ticuliere firma uit Verona Van Hongaarschc rijde werd verklaard, dat dit transport voor Tsjocho-SIowakije bestemd was en dot Hon garije een transito-land voor deze zending was Uit Tsjecho-Slowakije is evenwel een dé menti gekomen van deze voorstelling van zaken."* Weenen, 2 Jon (H.N) Naar gemeld wordt, zijn noch de Oostenrijksche, noch de Hongaarschc regcering voornemens uit het in cident non het grensstation Sankt Gotthard aan de grens van het Burgcnland een conflict te 'aten ontstaan. WOLDEMARAS NAAR BERLIJN. B e r 1 ij n, 2 Jan (H. N.) De Litausche mi nister-president Woldemnras zal in de tweedt Helft van Januari een bezoek aan Berlijn bren gen om met dr. Stresemann over een handels verdrag tusschen Litauen en Duitschland te onderhandelen. DE DUITSCHE RIJKSMINISTER VAN ARBEID. Zestig jaar geworden. B e r 1 ij n. 2 Jan. (H. N.) Dr. Braun, de rijks minister van arbeid, viert Dinsdag zijn zestig sten verjaardag. De rijkspresident zond hem een hartelijk telegram van gelukwensch. D Braun is te Keulen geboren, studeeide aan vankelijk in de katholieke theologie en later in Het staatsrecht en staathuishoudkunde. Later werd hij directeur van het centrale bureau de- /olksvcreeniging voor het katholieke Duitsch land te München-Gladbnch. Als schrijver heef' hij zich vooral op hex gebied der bescherming van arbeiders bewogen. BRAND IN DE RUSSISCHE KERK TE WEENEN. Weenen, 2 Jan. (H. NDe z.g. Russisch? kerk, die in de oorlogsjaren als noodkerk is gebouwd, is door een brand bijna geheel vei- nield. Slechts het orgel kon worden gered Aon de brandweer, die door politie en soldaten ter zijde werd gestnan, gelukte het slechts me' moeite het overslaan van den brand op het in Ie onmiddellijke nabijheid gelegen Karmelieten klooster en in de buurt staande noodwoningen te verhinderen. EEN ITALIAANSCH SCHIP GEZONKEN. De bemanning gered. B e r 1 ij n, 2 Jan. (H.N.) Uit Constontinopel wordt gemeld, dat een Italiaansch schip in de Zwarte Zee op een rots geloopen en gezonken is De bemanning, bestaande uit 35 koppen, kon worden gered. Het ongeluk werd veroor zaakt, doordien het stoomschip door een hevi- gen storm op de rotsen bij dc kust werd ge worpen en daarbij in tweeën brak. HET AUTO-ONGEVAL VAN PAINLEVE. Het outo-cmgevnl, waarvan de minister van oorlog, Painlevé, het slachtoffer is geworden, blijkt weinig betcekenis te hebben De ministei heeft slechts lichte kwetsuren bekomen, diie hem niet belet hebben zijn Nieuwjaarsbezoe ken af te leggeax. ZESTIEN VROUWEN IN VUF MAANDEN. De cynische polygaam. Te Bridgeport in Connecticut (V S.) is, zoo vertelt de Tel., zekere Frank Wills wegens een ongewoon vergrijp gearresteerd Hij wordt n.l. beschuldigd in vijf maanden tijds zestien vrouwen te hebben getrouwd. Bovendien is hij deserteur en falsaris. Toen men hem de veelheid zijner echtge noot en verweet (hij bekende overigens, zich nieit precies het aantal harer te herinneren, zei hij„Ik houd van ze en dan verlaat ik ze weer. Ik behoef niet te scheiden. Als ik er van één genoeg heb, ontdoe ik me van haar en «•an zet ik weer een advertentie in de krant. Zoo heb ik nog antwoorden, van 82 vrouwen die bereid zijn met me te trouwen." Het beste middel tegen verkoudheid, per flacon f 2.50 Voor Amersfoort bij: Langestraat 49 Tel. 190 DE FRANSCH- AMERIKAANSCHE PACT ONDERHANDELINGEN BRITSCHE BELANGSTELLING L o ti d e n, 2 Jan. (H. N.) Het nieuwe voor stel, dat Amerika aan de Fransche regcering eeft gedaan om een verdrug voor een eeuwi gen vrede te sluiten, heeft te Londen groote belangstelling gewekt. In toonaangevende En gelsche kringen beseft men, dat de V. S. ver wachten, dat Engeland tot het verdrag zal toe treden. Hoewel de Engelsche regeering het ver- oop der onderhandelingen met groote belang stelling en sympathie volgt, is zij echter va. opvatting, dat hour houding en het vraagstu> van toetreding tot het verdrag of moet han yen van da kennis der bizonderheden van he. voorgeste'de verdrag. Intusschen zal een uit noodiging aan Engeland, om tot het verdray toe te treden, te Londen ongetwijfeld met groo te welwillendheid worden ontvangen. DE REGEFR1NG VAN DANZIG. De vorming van een nieuw kabinet aanstaande. Berlijn. 2 Jan (H.N.) Vo'gens de Dan- ziger bladen is het tot .-..and komen von een nieuwe regeering in Danzig dezer dagen te verwachten. De onderhandelingen tusschen sociaal-democraten, centrum en liberalen, die waarschijnlijk gemeenschappelijk het nieuwe kabinet zullen vormen, moeten reeds tot over eenstemming over het te sluiten coalitie-ver drag hebben geleid Bij de onderhandelingen moet in het bijzonder overeenstemming tus schen de drie partijen zijn bereikt inzake de wijziging van de constitutie, de reorganisatie ven den senaat en andere vraagstukken. Dc vorming van een kabinet was noodig gewor den door de verkiezingen van 13 November, die een belangrijke verschuiving in dc sterkte der verschillende partijen tengevolge hebben. ERNSTIGE AUTOBOTSING BIJ BERLIJN. Op den weg tusschen Mnhlow en Lindenberg trachtte een post-nuto, in strijd met de voor schrift. n, een vruchtouto iin te halen en voor bij te rijden. Dc postauto reed den vrachtauto echter nan, die eetst tegen een boom reed, daarna omsloeg en op den postauto terecht kwam De chauffeur von laatstgenoemden wa gen werd onmiddellijk gedood De twee wa gens raakten ten slotte door een benzinc-ont- ploffing in brand en werden met den inhoud volkomen vernield. DE CHINEESHE BURGEROORLOG. De operaties in de provincie Sjonsi geschorst. Uit Moekden wordt gemeld, dat bij leger order aan de Moekdensche troepen met het oog op de zeer strenge koude staking van de militaire operatics tegen de troepen der pro vincie Sjansi gelast is. DE UNIFICATTE VAN HET STRAFRECHT IN DUITSCHLAND EN OOSTENRIJK. De Oostenrijk-Duitsche onderhandelingen over het strafrecht, die 15 en 16 Dec. te Wee nen begonnen zijn, zullen van 14 tot 16 Jan. a.s. in den Duitschen Rijksdog onder leiding van den voorzitter der juridische commissie, dr Kohl, voortgezet worden. De besprekingen, waaraan 6 vertegenwoordigers von den Oos- tenrijkschen notionalen raad en 10 van den Duitschen rijksdag deelnemen, zullen loopet. over het algemeene gedeelte van het wetboek van strafrecht, om dienaangaande tot overeen stemming te komen. ZICHZELF INGEMAAKT. Een azijndrinkster. In het „British Medical Journal" vertelt dr Urquhart van een door hem behandelde vrouw, die in een ziekenhuis overleed nadat zij 30 jaar lungazijn gedronken had. Zij had zichzelf als 't ware levend ingemaakt. Zij at niets of zij spoelde het met een flinke hoeveelheid azijn weg. Toen de dokter bij haar geroepen werd zij was toen 60 jaar had zij in vijf weken geen vast voedsel gebruikt, moar wel dagelijks azijn gedronken. LONDEN-CAIRO IN 9 DAGEN. De sneltreindienst tusschen Londen en Cairo over Constantinopcl, Klcin-Azië en Syrië zal 15 Jan. geopend worden. De reis zal 9 dagen in beslag nemen - - - JAPAN EN DE SOVJET-UNIE GOTO VOOR NAUWER ECONOMISCHE BETREKKINGEN Eer» United Press-tclegrarn uit Moskou, d.d 2 Jun., voorkomend in de Tel., houdt in: Burggraaf Goto en de Jupansche gezant Ta- naka hebben een bezoek gebracht aan den pre sident dor Sovjet-unie, Kol nin Men heeft hij dat bezoek van gedachten gewisseld over de bestaande vriendschappelijke betrekkingen tus schen Rusland en Japan en over d« vooruit zichten van verdere toenadering. Burggraaf Goto verklaarde tot den vertegenwoordiger der United Press: Ik ben steik voor inniger economische be trekkingen tusschen Rusland en Japan, welke uiteraard moeten uitloopen op het sluiten van een handelsverdrag en d.'t kan tot stand ko men, dank zij de ounmcrkelijke verbetering in de betrekkingen tusschen de beide landen. De moeilijkheden, welke het gevolg zijn van de verschillen in dc handels- en crediet-systcrvu n der twee landen, zijn te overwinnen door goeden wil en het oprechte verlangen tot een accoord te geraken. Goto verklaarde ten slotte, dat dc in Rusland opgedane indrukken hem hebben overtuigd van de noodzakelijkheid energiek te werken aan de bevordering van de goede betrekkingen tusschen Japon er» Sovjet-Rusland. HET PROCES-BARMAT EEN KLEIN DEEL DER CAUTIES VRIJGEGEVEN Uit Berlijn wordt d.d. 2 Jan. aan het Hbl. be richt In het prcccs-Barmat deelde de president dt Neumann heden de bcsiissing van de rechN bank mede inzake de door dc verdediging in gediende verzoeken nopens terugbetaling van de gestorte cauties en opheffing van het ver» bod van i't Barmats om zich buitenslands te begeven Henii Barmat krijgt van de door hem ge storte cautie ad 15.000 Mark 2000 Mark te rug. Julius Burmot krijgt van zijn 50.000 Mark 3300 Mark terug Dc rechtbank achtte intusschen geen termen aanwezig om het verbod, zich buitenslands te begeven, op te heffen. Zij stelt zich op het standpunt, dat Julius Barmat thans zoo kort voor het einde van het proces in eerste instan tie zeker in Duitschland dient te blijven, tem* einde ieder oogenblik bij de hand te zijn. Men is uitgegaon van de overweging, dat de voortgang van het proces in gevaar zou kun nen komen, ingeval Julius Barmat in het bui tenland ziek mocht worden, daar het onmoge lijk zou zijn hem daar in verhoor te nemen. DE ONGELUKKEN VAN DEN OUDEJAARSNACHT DOOR VUURWERK GEDOOD SLACHTOFFERS VAN AUTO-ONGEVALLEN Te Brunswijk is in de Oudejaarsnacht een ernstig ongeluk gebeurd, wuarvan de directeur Auerbach van de Reinmetall A G. het slacht^ offer geworden is. Toen bij een vuurwerk, te» gelegenheid van het oude jaar afgestoken, een zoogenaamde „kanonslag" mislukte, wilde di recteur Auerbach het stuk onderzoeken. Dit ontplofte echter en reet den schedel van Auerbach open, die op slag dood was. In den Nieuwjaarsnacht reed te Hamburg een taxi in het raam van een café. Zes der be zoekers werden zwaar gewond. Op eenige K M van Mantua stortte een auto met 5 mannen, die van een Oudejaarsfcestje terug kwamen, in een afgrond. Alle inzittenden werden gedood. EEN DYNAMIETAANSLAG. N e w y o r k, 2 J a n. (V. D.) In Scronton (Pcnssylvanië) is een dynamietoanslag ge pleegd op het gebouw van de „Scranton-Sun". Het drie verdiepingen hooge gebouw werd volkomen verwoest. Er hadden geen persoon lijke ongevallen plaats. DE AMERIKANEN IN NICARAGUA. Nieuwe gevechten. Bij een nieuw gevecht tegen de rebellen on der generaal Sanding bij Quilali is I Ameri- kaansche marinier gedood en zijn er 5 ge wond. DE TUCHTIGINGSEXPEDITIE NAAR DE SALOMONS-EILANDEN. Uit Toelagi wordt gemeld, dat het stoom schip Runali daar is aangekomen met het overschot van de tuchtigingsexpeditie, die naar het eiland Malta gezonden was, in verband met de bekende moordpartijen Er waren 40 ge va: genen aan boord, waordoor het totaal ven dezen tot 200 is gestegen. Bij de operaties zijn voorts 25 inboorlingen gedood. DE VLIEGTOCHT NAAR AUSTRALIË. Londen, 2 Jan (V. D.) Het Britsche vliegtuig R. d Rose", aan booid waarvan zich Mrs. Keith Miller en Captain Lancaster be vinden, is heden uit Rangoon vertrokken om den tocht voort te zetten naar Singapore, met als eindpunt Australië Bij hun vertrek werden zij door een groote menigte enthousiast toe gejuicht. DE ONDERGANG VAN DE DAWN. Een bericht van een visschcrsboot. Llit Portland (Maine) wordt gemeld, dat een visschersboot uit Nieuw-Schotlund bericht, dat zij in den storm van den itvond van 23 Dec oen gerucht als van een vliegtuigmotor verno men heeft en daarna don plof von een zwaar voorwerp, dot in zee viel. Men gelooft, dat dit Grayson's vliegtuig is geweest. DRIEVOUDIG PERSJUBILEUM. Tc Waalwijk is gister een drie-voud'g pors- jubilcum herdacht bij dc Waalwijkschc Stoom drukkerij Anth Thiclen. Behalve het 50-jarig bestaan der drukkerij werd het gouden feest von de Woolwijksche en Langsiroutsche Cou rant, de Echo van het Zuiden on hot 25-jarig jubileum als uitgever en hoofdredacteur van het blad en directeur der drukkerij van don heer Jun Thielen gevierd. Er had oen huldi ging plaats waarbij de jubileerendc firma fraaie geschenken ten deel vielen. Dc bclung- Stelliing was zeer groot. DO GENEESKUNDIGE DIENST TE AMSTERDAM. Het zilveren jubileum. Op de gistermiddag gehouden receptie voot en door het p rsoneel sprak wethouder Vos de jubilarissen toe en meer speciaal dr. Hcijer- mans. Op deze reptie waren vele jubilarissen aanwezig met hun echtgcnootcn. Namens het personeel, dat deze receptie op touw had gezet, werd den directeur een bron zen beeld aangeboden, voorstellende een» zaaier, met O'S onderschrift: FAC ET SPEi?4, (werk en hoop) Op de aanbieding van het huldeblijk volgden nog eenige toespraken. Tenslotte gedacht dr. Heijermans don zilveren dienst, huldigde zijn mede-jubilarissen en sprak hij woorden von harUlijken dank. HET TRAMONGELUK BIJ LAREN. Geen vervolging tegen den con troleur. De Officier van Justitie te Amsterdam heeft den controleur Kelderman van de Gooische Stoomtram bericht gezonden, dat tegen hem geen vervolging zal worden ingesteld in ver bond met het tramongcluk bij Laren in Augus tus j.l VERSPREIDING VAN BOEKEN IN ZIEKENHUIZEN. Vanwege dc Wereldbibliotheek- Vereen. Het Hoofdbestuur der „Wereldbibliothc-ek- Vereeniging" heeft een 50-tol pakketten, be vattende meer dan 1000 boeken kosteloos ge zonden aan Ziekenhuizen en Sanatoria. De boeken zijn alleen en uitsluitend bestemd vcor de bibliotheken van de patiënten. FLUITENDE KANARIES. Lieve beestjes zingen lieve mclodien. Dc N. RCt. schrijft Jaren geleden, toen er in den Haogschen Dierentuin een tentoonstelling van kanaries was, en een verslaggever van een der bladen zich over het zingen van de Pietjes bewonde rend uitgelaten had, is hij in woordgevecht ge raakt met een nurks, die beweerde, dat kana ries niet zingen en ook niet fluiten, dat zij slechts geluiden voortbrengen, die de ccn mooi, en een ander schel en dus minder mooi vindt. In elk geval zijn er thans fluitende kanaries, die een melodie of liever een kort liedje kwcelen, zoo zuiver en zoo fijn, als men het maar heb ben wil. De directe van N V Blazer's Dier- en Vo- gelhandel te Rotterdam meldde ons dezer da gen de ontvangst van vier kanaries, die „clle een complete melodie fluiten". Wij zijn ook eens gaan hooren met een beet je twijfel in het gemoed, maar een der Pieten, die Hans heet, heeft dien twijfel spoedig weg- gefloten. Het klinkt prachtig zuiver en helder, als een volkomen coloratuur-aria Piet num- mcro 2, Elly gedoopt, heeft dit gemeen met opera-prima donna's, dat zij nukkig is en recal citrant kan zijn. Elly vertikte het dien middag. De heer Blazer kon zijn best doen door tel kens het begin van het wijsje te fluiten, me juffrouw Elly was niet tot zingen te bewegen. Maar Hans, bijzonder goed gedisponeerd, wns integendeel niet meer tot zwijgen te brengen, redde de eer van den kanoriestandaldoor beyron hij maar weer opnieuw met zijn lied. Een Duitscher is het na groote inspanningen gelukt, aan deze kanaries hun melodieën te leeren; de heeren Blazer, die reeds veertig jaar in het vak zijn, hadden vóór deze nimmer van liedjes fluitende kanaries gehoord.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1