Groote Uitverkoop DE ELMLAMUEB Ducretet-Toestellen BUITENLAND. F. H. LOMANS 26e Jaargang No. 159 Woensdag 4 Januari 1928 RADIO!! S.Duyker L. J. Luycx Zoon LUCHTVAART BINNENLAND AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS 3 maaDÜ,:n voor Ame,s' foort f 2.10. Binnen land franco per post per 3 maanden f 3.-, per maand f 0.75, per week met gr®1'* verzekering tegen onaelukken c 0 17 Afzonderlijke nummers f 0.05 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOFf BUREAU'ARhHENÓCHE POOCTWAL 2A POSTREKENING 479IO-TEIEF. INT.5I3 PRIJS DER AüVERTEMIEN i-wi»'os 1 mct inbegrip van een be\vi|soummer, elke regel meer f 0.25. Licfdrdlghclds- advcrtcntlën voor de helft von den prils. Kleine AdvertentIën ,.KEIT|ES'' bi) vooruifbctalirg 1 5 regels 50 renr. clUe regel rr.cer 10 ceni driemaal c <v i>n u m m e r extra f 0.05 HET WEER IN HET BUITENLAND FELLE KOUDE IN AMERIKA ZEVEN KINDEREN IN DOODSGEVAAR Het centrale Westen van Amerika is getrof fen dooi een geweldige koude. Hier en dnar ligt de sneeuw een meter of anderhalf hoog en de temperatuur wisselt in de meeste plaatsen tusschen —10 en 15° C. In de omstreken van Chicago zijn IQ menschen van koude om gekomen en uit het Secie gebild tusschen de Rockie Mountains in hel Westen, de Oostkust er. Oklahoma en Texas komen berichten van menschen, die doudgnvtoren zijn. Volgens de weerkundigen zal de kou zekei nog twee of drie dagen aanhouden Nader wordt uit New 7ork bericht, dat naai schatring 40 personen doot de koude zijn om gekomen, ongeiekend de zeelieden, die slacht offers van schipbreuken werden. Uit Wilhclmshavcn wordt bericht, dat gis termiddag om 4 uur aan het strund van Wil- helmshnven zeven kinderen bij het intreden van den vloed op een ijsschol afgedreven zijn. De marine-werf nam oogcnblikkelijk maatrege len tot ledding van de kinderen. Schepen zoch ten, voorzoover het ijs dit toeliet, het vaar water af. Tegen 6 uur konden opgestelde megaphoonposten het geschreeuw van de kin deren nog hooren. De reddingspogingen wor den voortgezet. Er bestaat echter weinig hoop, dat de kinderen nog zullen worden gered. Een later bericht gewaagt echter van de red ding van drie der afgedrevenen. Dc oversroomingen in Engeland. Een brug ingestort. De overstroomingen tengevolge van den dooi en de regens nemen in Engeland, naar d.d. gisteren uit Londen wordt gemeld, van uur tot uur toe. Vele rivieren zijn buiten haar oevers getreden, woafdoor de omliggende streek werd vernield Verscheidene voorsteden van Londen staan ondei water, in het bijzonder de voorsteden in het Oosten in de buurt van de rivier de Lea De Theems is in vier-en-twintig uur tijd drie voet gewassen en stijgt nog steeds gemiddeld 2'A c.M. per uur. Vier-en-twintig, met goederen geloden booten, die bij Kingston op de Theems gemeerd logen, zijn losgebro ken. Verscheidene zijn gezonken, andere zijn tegen bruggen nangeloopen, waardoor ernstige schade is veroorzaakt. Het water bedekt ver scheidene spoorwegen, evenals wegen, die be langrijke centra met elkaar verbinden. Een brug van de London and North-Eastern Railway is bij Edmonton, op de hoofdlijn van Londen naar Cambridge, Ingestort. De lijn is voor het verkeer gesloten, waardoor het ver keer sterk wordt ontwricht. Sneeuw en dooi in België. Uit Brussel wordt d.d. 3 Jan. aan het Hbld gemeld: Te Brugge, waai de sneeuwval de laatste dagen vooral sterk is geweest, was gisteren dc dooi ingetreden, doch vannacht is in dc heele streek weer een massa sneeuw gevallen, met het gevolg dat het verkeer opnieuw is ge stremd Talrijke ongelukken worden gemeld. Dc technische diensten in de provincie treffen maatregelen met het oog op den dooi. daar vooral in het Noorden der provincie groote overstroomingen worden verwacht. De sneeuw laag bereikt op sommige plaatsen 2 tot 3 meter. Enkele gemeenten zijn geheel van het verkeer afgesneden. Het noorden der provin cie lijkt een eindeloos sneeuwveld, waarboven alleen de doken der huizen en de kruinen der boomen uitsteken. Eldersin het land is het weer zachter en is de ijskorst begonnen te dooien. Een zeebeving. Den 30en December had op de noordelijke kust van het eiland Martinique een zeebe/ing plaats Vier gemeenten leden groote mate- rieele schade, maar er zijn geen slachtoffers. De overstroomingsschodc In Grauwbunderland. De in het afgeloopen najaar in het Zwitser- sche kanton Grauwbunderland door over- stioomingun aangerichte schade is thans offi cieel op 30,850,000 franken geschaL Felle koude in Polen In het zuiden van Polen heerscht de laatste dagen opnieuw een felle koude, die ook reeds eenige slachtoffeis heeft geëischt. De tabaks planters, die zich Maandag naar de markt te Snblotof begaven, verloren, aldus meldt de Tel., onderweg een groot aantal paarden, die ten gevolge van de kou bezweken. Ook een der kooplieden is doodgevroren, terwijl van wn groot aantal anderen de ledenmaten bevroren DE KNEVELING DER POOLSCHE PERS VERSCHERPING DER BEPALINGEN In de Poolsche staatscourant zijn twee ver ordeningen opgenomen, waardoor enkele oe- palingen van het persdecreet verscherpt wor den. Zoo werd de gezomenlijke verantwoorde lijkheid van alle verantwoordelijke redacteu»*?n voor den gcheelen inhoud van de krant vast gesteld. Verder wordt bij bcleediging van de overheid, ambtenaren en militoiren het recht van inbeslagneming uitgebreid. Tevens wordt een recks van boeten voor overtredingen ver hoogd. De verordening wordt terstond van kracht. ARSENICUM VERGIFTIGING DRIE DOODEN EN DRIE ERNSTIG ZIEKEN B r e s I a u, 3 Jan. (V. D.) Op Nieuwjaars dag zijn te Bcrnsdorff bij Münsterberg zes per sonen van een familie ernstig ziek geworden, waarbij zich vergiftigingsverschijnselen voor deden. Intusschen zijn drie van hen overleden, terwijl de drie andere met den dood worstelen Het schijnt, dot bij het klaarmaken van eer. meelspijs de vrouw een zak, waarin arsenicum heeft gezeten, heeft aangezien voor een meel zak, waardoor arsenicum-vergiftiging is ont staan DE ROMAN OVER PRINSES VIKTORIA Zij kant zich niet langer tegen de verschijning. Mevrouw Zoebkof, de vroegere prinses Vik- toria, heeft haar verzet tegen de verschijning van het door een Berlijnsch uitgever gepubli ceerd bock ^Der Herzensroman der Prinzes- sin Viktoria" op gegeven. RECLAMES Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer 1.- UTR. STRAAT 15 - Tel. 483 Wij vertegenwoordigen de bekende Havik 29 Dipl. Maatsch t b.d. Toonkunst PIANO's en ORGELS Tel. 773 DE SPAANSCHE STAATSHUISHOUDING P a r ij s3 Jan. (H N.) Volgens een mede- deeling van de Spaansche regcering zal e» over het afgeloopen jaar oen overschot van ongeveer ll.OCO.OOO peseta's op den dienst der staatshuishouding zijn. Daarbij wordt op gemerkt, dat voor het eerst sedert 20 jaar de staatsschuld in 1927 niet is toegenomen. STATIONSBRAND. Moedwil in het spel? Uit Stralsund wordt gemeld, dat in den nachi an 2 op 3 Jan. in het stationsgebouw te Kum merow brand uitbrak. Binnen korten tijd was het gebouw geheel in de asch gelegd. Men ver moedt, dat er boos opzet in het spel is. DE DUITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Verscherping van den toestand in Saksen. Leipzig, 3 Jan. (H.N.) Het arbeidscon flict ln de Saksische mijnnijverheid heeft een scherpcren vorm aangenomen. Nadat beide partijen de scheidsrechtelijke uitspraak hebben verworpen, hebben vandaag de arbeiders in een bedrijf het werk neergelegd, wearop dit bedrijf gesloten is. Men vreest, dat thans ook in an dere bedrijven de arbeiders opgezegd zullen worden. De achturendag bij de ijzerindustrie Het „Arbeitsgcricht" te Bochum heeft op voorstel van den chr. en den Duitschcn metani- bewerkersbond bepaald, dat de Bochumei Verein e. a. firma's der ijzcrindustrie. die wei gerden den achturendag in te voeren, onmid dellijk den werktijd moeten voststellen overeen komstig de bepalingen der scheidsrechterlijke- uitspraak. DE AUTONOMISTISCHE BEWEGING. Een bekend autonomist gevlucht. Uit Straatsburg wordt gemeld, dot de predi kant Hirtzel, een bekend autonomist, dien men wilde arresteeren, per auto de vlucht heeft ge nomen en de Duitsche grens is overschreden EEN GEVECHT MET INBREKERS. Twee dooden en een ernstig ge wonde. Kattowitz, 3 Jan (H. N.) Nadat een irwbrekersbende getracht had op het station Zotr.kowice in te breken, wat echter door de waakzaamheid van een spoorwegambtenaar wa& mislukt, werden de misdadigers te Reiche- nau dooi de politie aangehouden, waarbij het tot een schietpartij kwam; twee der misdadi gers werden doodgeschoten, een derde ernstig gewond. Een vierde lid van de bende is ge arresteerd. HET FINANCIEELE TOEZICHT OP POLEN Langestraat 49 Tel. 190 20% korting op TRICOT- en BETERE "HANDSCHOENEN. Verklaringen van den kaanschen controleur. Ameri- Worschau, 3 Jan. (H. N.) De Ameri kaansche controleur voor de Poolsche finan ciën, die in verband met de voorwaarden van do m October gesloten stabilisatieleenmg toe zicht op de Poolsche financiën houdt, heeft zich uitgelaten over de mogelijkheid, om Pool sche leeningen in het buitenland te sluiten. Hij verklaarde zich een tegenstander van het slui ten van leeningen voor bouwdoeleinden, daai volgens zijn ooi deel slechts voor productieve doeleinden leeningen toelaatbaar zijn. Wel ver- klaardo hij zich voor het sluiten van leeningen voor het invoeren van moderne bedrijfsmetho- den in den landbouw, het mijnwezen, de pe- tro^'tm-industrie en het verkeerswezen. RUSSEN ALS GEVANGENEN DER CHINEEZEN DUITSCHE BEMIDDELING Sjanghai, 3 Jan (V. D.) Du Duitsche consul-gcneiaal te Sjanghai heeft heden bij den Chineeschun commissaris voor buitem- landsche zaken ondernomen in verband met de gevangenhouding van twee Russen. Blijkens de dogbladen zijn deze gevangenen reeds 12 da gen geleden in hongers* .king gegaan. Van Duitsche zijde wordt er nu op gewezen, dat het hier een zuiver humanitaire aangelegenheid betreft, daar dezo Russen door den Chinec- schen rechter reeds vrijgesproken zijn, doch niettemin nog steeds worden vastgehouden Morgen zal de Russische consul-generaal uit Kunton orriveeren Hij heeft zich tot dc consu laat-generaal van Duitschland gewend met het verzoek te bemiddelen. STAKING TE BOMBAY BOTSINGEN MET DE POLITIE Londen, 3 Jan. (H. N.) Uit Bombay wordt gemeld, dat het personeel van 4 katoenspin nerijen tot staking is overgegaan, doordien men ontevreden is over de bezuinigingsmaatre gelen, welke de bedrijfsleiding heeft ingevoerd. In totaal staken ruim 12.000 man. Het is reeds lot botsingen tusschen de politie en de stokers gekomen. GRIEKSCH-TURKSCHE MOEILIJKHEDEN DE GEZANT TE ANGORA TERUGGEROEPEN Londen, 3 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Athene heeft de Grieksche regeering haar gezant te Angora teruggeroepen, die dientengevolge binnenkort de Turksche hoofd stad zal verlaten, doch een zaakgelastigde de leiding der zaken opgedragen. De Grieksche regeering wil op deze wijze uiting geven aan haar ontevredenheid over de wijze, waarop Turkije de overeenkomsten, die tot het ver drag van Lausanne bchooren, uitvoert. Tevens heeft de Grieksche regeering bekend gemaakt, dat zij een beroep op het internationale Hof van arbitrage te 's Gravenhagc wil doen en de aangelegenheid ook aan den Volkenbond zal voorleggen. Aan den Turkschen gezant te Athene is hiervan mededeeling gedaan. EEiN IN i L.RvIüW WiE i KRESTINSKI DE DUITSCH- RUSSISCHE RELATIES Dc correspondent van oen Hamburgsch blaO heeft een interview gehad met den sovjetgt zant Krcstinski, die op het oogenblik in Ham burg vertoeft, waarbij deze o.o. verklaarde, dat de vriendschappelijke politieke en economised betrekkingen tusschen dc sovjet-unie ei Duitschland zich in een stadium van succes rijke ontwikkeling bevonden. De Duitsche in dustrie, zeidc hij, speelt bij den wederopbouw van het Russische economische leven een zee. belangrijke rol, vooral in het machine- en he. clcclrieiteits-bedrïif. De sovjet-unie gunt nicl op eenigerlei provocatie in, maar is in voller ernst bereid om tegenover alle volken een po!i :iek von vrede te voeren POINCARÉ HERSTELD. Par ij s, 3 Jon (V.D.) De minister-president Poincaré, die de laatste dagen ongesteld was door een lichten aanval van griep, is thans weder geheel hersteld. DE VERHOUDING TUSSCHEN DUITSCH LAND EN GRIEKENLAND. Berlijn, 3 Jan. (V. D.) Van bevoegde zij de wordt medegedeeld, dat de Grieksche re gcering heeft verklaard, dat zij bij onderteeke- ning van het Grieksch-Duitsche handelsver drag zal afzien van haar liquidatierechten, voortspruitende uit paragianf 18, bijlage II op deel 8 van het verdrag van Versailles De Duit sche regeering is evenwel niet in staat de daarvoor door Griekenland geëischte tariefs verlagingen toe te staan. Nieuwe onderhande lingen over het sluiten van een Duitsch- Grieksch handelsverdrag zullen binnenkort ülaats vinden. DE TOESTAND IN NICARAGUA AMERIKAANSCHE VERSTERKINGEN N e w-7 o r k 3 Jon, (V D.) Du- Ameri- kaansche marinesoldaten hebben na vi-vclrijving van den liberalen aanvoerder Sandino dc stad Quilnli bezet. In dc gevechten, die vooraf gin gen, verloren de Amerikanen 10 man. Te \XashIngton is uit Managua het droad- loos verzoek ingekomen meer versterkingstroe pen, benevens krijgsmateriaal en verbandmid delen te zenden. Een bericht uit Washington meldt neg, dot 2 bataljons maiinettroepen order hebben ont vangen om naar Nicaragua te vertrekken, ten einde de troepen te versterken, die tegen den liberaler generaal Sandino strijden. EEN SLANG IN DE 'LUCHT DE VROUW DITMAAL DE BAAS Zooals men zich zal herinneren, zijn me vrouw Keith Miller en kapitein Lancaster be zig van Engeland naar Australië te vliegen Zij zijn nu te Tavoy aongekomen uit Rangoon Op dit stuk van hun reis hebben ze onn een onge woon gevaar bloot gestuon. Onder het vliegen bemerkte kapitein Loncoster, die aan het stuur zot, dot zich een slang in zijn stuurstoel be vond. Het beest was er waarschijnlijk tijdens het oponthoud op het vliegveld te Rangoon ih«- gekropen. De vlieger moest zich echter met dc besturing van zijn vliegtuig blijven bezig houden en kon niet verhinderen, dat de slang naar de zitplaats van mevrouw Keith Millet kroop. In den tweeden stuurstoel ontspon zich nu een gevecht tusschen de dappere vliegster en haar ongewonen en onverwachter aanvolle-, waarbij ditmaal de vrouw en niet de slang de baas was. Na een verwoeden strijd hoog in de lucht werd dc slang gedood. KuSSlSunn oiuO^-SCHIP VERGAAN 200 SLACHTOFFERS? Boekarest, 3 Jan. Dc Roemeensche bla den melden, dot tusschen de Russische kust plaatsen Nikolajefsk cn Novorossisk het Rus sische stoomschip „Cgoja" met tweehonderd opvarenden is gezonken. (Tel.). DE INDUSTRiEELE VREDE IN ENGELAND Een bijeenkomst op 12 Jon. Londen. 3 Dec (V D.) De eerste geza menlijke conferentie ven den ulgemcenen rand vari het vakverbond en een groep werkgevers, wear het probleem von den industrieelcn vrede zal worden besproken, is bepaald op den 12den Januari Reeds hooft de algemeenc rand een subcommissie benoemd, welke de voor* stellen zal moeten bespre1.-cn en opstellen, voordat ze aan de conferentie zullen worden voorgelegd. HOE MEVROUW GRAYSON KAN ZIJN OMGEKOMEN HET VERHAAL VAN EEN SCHEEPSKAPITEIN De kapitein v in een schooner, die tc Port- lend, uit Wost-Indic komend, is binnengeval len, heeft gezegd, da' hij weet, hoe mevrouw Grayscn en haor lotgenooten. die een aantal d'gen geleden verdwenen, toen zij van Now 7ork naar Harbour Grace vlogen, zijn omge komen. Toen hij ongevcei 18 mijl ten Noord-Westen van Koop Cod was, hebben de kapitein en dc eerste stuurman van den schoener, aldus dc Nc\v~7ork Herald. het geluid van een vlieg tuigmotor gehooid Een oogenblik later hoor den ze een slag, die cr op wees, dut het vlugtuig met de golven in aanraking was ge komen Hoewel et een zware zee stond, werd er een boot uitgezet Ofschoon men door du duisternis het vlicgtu;g niet kon zien, werden ongevcet tien minuten lang geluiden waarge nomen, daarna werd het stil De kapitein---meende, dot een vliegtuig, hoe stevig ook gebouwd onmogelijk langer don enkele minuten oan dun storm weerstand had kunnen bieden Dit verhaal is in strijd met de radio-berich ten, die het station Sable Island van de Down, het-vliegtuig von mevrouw Grayson, zegt ont vangen te hebben en t geeft ook een Noot der* lijker positie aan, maar men heeft steeds ge twijfeld aan de ju sthcid van die radiotele- grommon. Het is dus mogelijk, dat het ver haal van den kapitein op juiste wijze weer geeft, hoe mevrouw Grayson on haor lotge- noo'en om het teven zijn gekomen. DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDING. Besprekingen tusschen Parker Gilbert en Coolidge. New-7orlc, 3 J o n. (V.D.) Parker Gilbert, de agent voor de herstelbetalingen, confereerde hedenmorgen met president Coolidge. Hij wei gerde evenwel na afloop der conferentie eenige mededeeling te doen DE ORGANISATIE DER NATIE IN OORLOGSTIJD. Maatregelen in Tsjecho-Slowakije. Praag, 3 Jan. (V. D.) Naar de Venkow verneemt, is oen wetsontwerp in voo bereiding nopens de verdediging van den stoot, geba seerd op het beginsel van technische en eco nomische organisatie van de natie in geval van dreigend oorlogsgevaar. In enkele andere sta ten is deze voorbereidende arbeid opgedrng-r- aan een bijzonderen notionalen verdedigings^ raad, waarin alle betrokken minis*-rs zitting hebben, terwijl m Tsjecho-Slowakije deze oen gelegenheid uitsluitend berust bij een inter departementale commissie, zoodot men ook in dit land eerlang zal moeten overgaan tot in stelling van een defensieraad. DE ROEMEENSCHE STABILISATIE- LEENING. Onderhandelingen te Parijs. P a r ij s, 3 Jon. (H N Volgens een mede deeling, afkomstig uit Roemeensche regec- ringskringen, moeten de onderhandelingen, die te Parijs gevoerd worden over de Roemeensche stabilisotieleening, een gunstig verloop hebben, hoewel zich nog eenige moeilijkheden voordoen, vooral wat betreft de regeling van de Roe meensche oorlogsschuld aan Frankrijk. Dc lei der der Roemeensche delegatie is naar Boeka rest vertrokken, ten einde den minister-presh» dent rapport uit te brengen. Na zijn terugkeer zullen de onderhandelingen te Parijs worden voortgezet DE SCHEEPSRAMP IN DE ZWARTE ZEE Twee-en-twintig slachtoffers. Berlijn. 3 Jan. (V D.) Naar uit Konstan- tin opel gemeld wordt, rijn bij het vergaan an het Italiaansr-he stoomschip Clituno 22 dei opvarenden omgekomen 12 wisten zich op de Roemeensche kust .te redden. EINDHOVENSCHE NUTSSPAARBANK. Opening van het nieuwe kantoor gebouw Men meldt ons uit Eindhoven Heden werd het nieuwe bank gebouw van de Nutsspanrbank aan de Markt te Eindhoven in gebruik genomen, nadat gisteren op feestelijke wijze de officieele opening had plaats gehad. Onder de genooc'igdun bij de op *ning werden opgemerktWethouder van Woerkom, dc heer Hovens Greve, secretaris van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut vori het Algemeen, vertegenwoordigers van den Nederlundsche Spaarbankbond, de Heer A. F. Philips, alsmede vele vertegenwoordigers der Nutsscholen er* andere instellingen. Met ingang van heden is tot Directeur be noemd dc Heer G. Verrijn Stuart. De groote vluchl, die dit spaarbankbedrijf heeft genomen, blijkt wel hieruit, oa* hij haa» opricht ng in 1924 de Spaarbank slechts twea avonden per week gedurende éenige uren zit ting hield, terwijl thans reeds moet worden overgegaan de Spaarbank iederen dag voor het publiek open te stellen. Het aan inleggers verschuldigde soldo be» droeg e.nde 1927 het drievoud:ge van dat per einde 1925. De speelbank is aangesloten bij de Neder- londsche Spanrbnnkbond cn staat onder contro le van het Nederlandsche Spaorbnnkbureou, waarbij meer dan 150 spaorbanken zijn aan gesloten. PROF. VAN REES. Prof. Van Rses uit Bussum is lijdende aan en ernsfige longcnsteking, die evenwel op dit ogehbnk niet levensgevaarlijk schijnt te zijn. DE NOOD IN MAAS EN WAAL. Het derde huisje* Naar de Tel. verneemt, heeft de bankiers- i ma Heldring en Pierson te 's-Grovenhage, aan het Comité-Ketelaat de kosten voor het derde huisje aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1