Groot® Uitverkoop DE EEMLANDÊQ Verhuringvan Lips safe-loketten Vrijdag 6 Januari 1928 28e Jaargang Wo. 161 rw N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Eifecien. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeiingen Spaar-depositc's rente 4% S.Duyker L. J. Luycx 2 Zoon OOST-INDIE LUCHTVAART BINNENLAND ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort f2.10. Blnnealaod franco - per post per 3 maanden f3 per maand l 0.75, per week «met gratis verzekerlnq tegen ongelukken l 0A7lrr Afzonderlijke nummer* f 0.05. POSTREKKNING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER: J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een be wij mmer, elke regel meer f0 25. Llefdad'^helds-advertentiën r de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer r ,i f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE ONTPLOFFINGSRAMP TE BERLIJN REEDS VIJFTIEN DOODEN GETELD EEN GEWELDIGE VERWOESTING Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct. d-d. gisteren De romp, die in den afgeloopen nacht in de Landsbergcrallce te Berlijn heeft pUnts ge had, is één van de ergste, die de Dirrtsche hoofdstad ooit heeft geteisterd Een gedeelte van dc straat, weerin het vernielde huis is gelegen, is afgezet. Politie en brandweer zoe ken nog steeds order de puinen naar verdere slachtoffers. Door de ontploffing is nog niet gebleken, of het gas of ammoniak was, waar door de vrijstaande vleugel von het huis weid verwoest De voorgevel werd geheel wegge rukt. ook grocte voorkamers, keukens en bal kons zijn in de lucht gevlogen, zoodat men van de straat af alleen nog dan achtersten wand ziethier en daar hangen nog schil derijen, platen en spiegels Het geheel her innert sterk aan een in ooilogstijd door een gTanaat getroffen huis. Het verwoeste huis bevatte in zijn kelders ren koelinstallatie van een worstfobriek In deze installatie bevond zich ammon.ak Ver moedelijk is de ontploffing daar geschied. Groote blokken steen, ijzeren staven, lemmin gen, groote meubelen, tot clubzetels toe, wei den op straat geslingerd. Onmiddellijk na de ontploffing sloegen de vlammen uit het gebouw. Talrijke bewoners vluchtten in nachtgewaad op straat, luid om hulp roepend De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon het vuur spocd'g blusschen en begon toen met het bevrijden von <te slachtoffers. Dit geschiedde in de duisternis, dear de electrische leiding door dc ontploff ng vernield was. Men hoorde van alle zijden het geroep en gehuil der ongelukkigen. die onder het puin lagen Daar er gevaar voor verdere instorting bestond, werd de taak voor de brandweer uiterst moeilijk. Drie brandweer mannen wei don door stukken steen gewond. Op straat heerschte een onbeschrijfelijke Verwarringbloedverwanten ven de ongeluk kigen liepen radeloos rond en bestormden de agenten en brandweermannen met hun vra gen. Deze poogden de menigte gerusl tc stel len met de verzekering, dat er in het geheel geen ongelukkigen meer onder het puin lagen- Intusschen werden echter drie lijken te voor schijn gehaald. De Berlijnsche bladen staan vol verhalen van geredden, de meesten hunner werden door den slag verrast Ze trachtten hulp te krijgen door hot openen van ramen, maar moesten deze terstond weder sluiten door de stofwol ken en gassen, die de woning binnendrongen. Ze konden door de brandweer echter worden bevrijd, voor zoover ze zich niet langs ge deeltelijk verwoeste trappen, of langs balcons van de naburige huizen in veiligheid kon brengen. Op een van de verdiepingen was een vrouw pas bevallen, deze vrouw, die in dc voorkamer sliep, werd gedood, de vroedvrouw had het kindje echter in de achterkamer gelegd, waar door dit werd gered. Neder wordt aan het blad gemeld Gisteravond waren reeds 12 docden onder het puin van het ingestorte huis weggehaald. Den ganschcn dag verdrong zich een enor me menigte nabij de plaats van het ongeluk. Ze werd door een groote politiemacht cp een afstand gehouden. Onafgebroken werkten de brandweermannen en agenten aan heï oprui men van het puin, waaronder, naar men ver moedt, nog vijf slachtoffers begraven liggen. Een commissie van onderzoek begaf zich gistermiddag naar de plaats van de ramp- Gebleken is, dot voor het ingestorte huis en kele dogen geleden een hoofdbuis van de ge- gcmecntelijke gasfabriek beschadigd >s. Aan het herstellen van de buis hadden arbeiders tot Woensdagmiddag gewerkt. De lijken van de verongelukte bewoners Zijn in beslag genomen, van vijf kon de iden titeit nog niet worden vastgesteld. Tegen 10 uur gisteravond, zoo wordt nader bericht, werden bij den verderen opruimings arbeid op het terrein van de ontploffing nog de lijken van twee mannen en een vroJW ge borgen, zoodat thens 14 lijken onder de puin- hoopen zjjn weggehaald. Daarbij komt de of- gerukto arm van nog een persoon, zoodat het «aantal dooden in totaal tot 15 is gestegen. Het opruimingswerk wordt door de brard- weer en enkele honderden manschappen dei Schupo bij het licht van acetyleenlampen met groote zorgvuldigheid en spoed voortgezet. Wat de oorzaak van dc ramp kan zijn. In de Voss. Ztg. schrijft de Berlijnsche „Oberbmnddirektor" omtrent de ontploffings romp, dat de romp drie oorzaken kan hebben gehad, waarvan nog moet worden onderzocht, welke van deze dc werkelijke aanleiding tot de catastrophe is geweest. Deze drie mogelijkhe den schuilen in de aanwezigheid van een am- moniak-installntie in de koe linrichting, van een bénzinedep6t met verscheidene duizenden va ten benzine in het achterhuis en van den gas- •anieg voor de verlichting. Sabotage fn het spel? N«>ar de Berliner Zeitung am Mittag in ver band met de ontp'offirgsramp uit kringen van bet groot-slagersbcdrijf beweert te hebben vernomen, neemt men daar aan, dat de rarrp een gevolg van een daad van sabotage is, die met de prijsbeweging in het slochtcrshedrijf, do* op het oogenblik plaats vindt, samenhangt. NIEUWE SAMENZWERING IN MEXICO ARRESTATIES Zes personen zijn gearresteerd m de stotei Oucretaro en Guanajuato ondet de bescnuldi- ging somengezworen tehebben om binnenkort een nieuwe revolutie te ontketenen. DE INVALLEN IN IRAK EEN STRAFEXPEDITIE TEGEN DE WAHABIETEN Uit Bagdad woidt gemeld, dat de eerste minister in de Kamer heeft meegedeeld, dat de regeering van Irak heeft besloten in sa menwerking met de Engeische regeerng eer. strafexpeditie uit te zenden tegen den stam dei Muf airs, die onJongs een inval »n Irak heeft gedaan. Dc expeditie zal vermoedelijk een maand du;en. De minster voegde aan deze mcdedoeling •oe „Wij zijn r:et in ooricg met Ibn Saocd, den koning van Hodjaz." Naar verluidt heeft deze een krijgsmacht uitgeiust om der. stam dor Mutairs nen te vallen. De streek waarin de strafexpeditie zal ope- rteren, is drie honderd mijl ten Z.-W van Basrah gelegen. HET ROEMEENSCHE KON INGSVR AAG STUK NIEUWE BESPREKINGEN MET PRINS CAROL Parijs, 5 Jan (H. N) Volgens een be richt uit Genève zijn daar enkeie voorname Rocmeensche politici aangekomen, die ~ich naar ex-kroonprins Carol willen hegeven om met hem over zijn cventueelen terugkeer naar Roemenië te beraadslagen. DE IJSGANG OP DEN DCNAU EEN ARTILLERIE BOMBARDEMENT Do depressie boven Tsjechc-Slowakije heeft een geweldigen dooi ontketend. Het peil van den Donou is 3 M. gestegen. De pontonniers blazen het ijs op, dat over een afstand van 12 K.M. opgestapeld zat, om een uitweg voor het water van den Donau te banen. De Hon- gaorsche en Tsjechische overheden hebben zich in verbinding gesteld om een overstroo ming van den Donau te voorkomen. Bij Bra tislava zijn Tsjechische pontonniers de grens overgetrokken met artillerie, om het ijs van den Donau te bombardeeren. ONSCHULDIG TER DOOD VEROORDEELD. Berlijn, 6 Jan (V. D Naar de ochtend- bloden me;den uit Schwenn, is het proces-Ja- kubowsky door dr justitie van Mecklenburg- Strehtz opnieuw in behandeling genomen Zooals bekend betreft het hier een pioces fpgen een Poolschen arbeider Jokubowsbv, die wegens moord op zijn zoon tc dood ve - oordecld is en op 26 Februari 1926 terecht gesteld is. Voor korten tijd heeft echter de groo'moe- «Icr van het vermoorde kind op haar sterfbed bekend den knaap gedood te hebben. BESPREKINGEN TE PARUS. Briand ontvangt verschillende gezuntcn. P a r ij s, 6 J a n. (V. D.) De minister van bul- tenlandsche zaken, Briand, ontving gistermid dag den Oostenrijkschen, Italiaanschcn en Turk- schen ambassadeur Het verluidt, dat Briand met hen o.a. heeft gesproken over het aan de Hongaarsche grens aangehouden wapentrans port en met laatstgenoemde over de Turksche schuldenregeling. DE VERHOUDING TU SS CHEN LITAUEN EN POLEN. De vertegenwoordiger van het P T. A. in Litaucn toegelaten, Warschau, 5 Jan. (V D) Gisteren zijr Jb Poolsche autoriteiten erin geslaagd doo- bemiddeling van den wojwode ven Wilna ge daan te krijgen, dat de correspondent van hei jfficieele Poolsche telegraof-agentschap aan de grens werd toegelaten en zich naar Kofno kon begeven. NA DEN GROOTEN OORLOG. Publicatie van documenten. P a r ij s, 6 Jan. (V. D.) In de gisteren ge houden ministerraad werd op voorstel van don minister van buitenlandschc zaken besloten eer. commissie te vormen, welke zich zal bezighou den met de kwestie, van d? publicatie van do cumenten en acten, betrekl ing-hebbende op der oorlog. Tot voorzitter van de commissie werd de rector van de Porijschc academie benoemd Verschillende vooraanstaande personen uit dc politiek, geschiedschrijvers en d? secretaris-ge neraal von het ministerie van buitenlardsch» raken Berthelot, de voorzitter van den raad van ambassadeurs. Jules Combon en eenigc vroe gere ambassadeurs van Frankrijk zullen in dt commissie zitting hebben. «ooi Amersloon en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Havik 29 Dipl. Maatsch. t b d. Toonkunst PLANO's en ORGELS Tel. 773 Langestraat 49 Tel. 190 20% korting op TRICOT- en BETERE HANDSCHOENEN. EEN AARDVERSCHUIVING IN KAUKASIE VEEL VEE OMGEKOMEN In dc republiek Adsjuris, in Kaukasië, is hij een aardverschuiving, die een aantal dorpen heeft bcdolvene veel vee omgekomen. De be woners van de dorpen, die door de ramp ge- Troffen zijn, hebben het gevaarlijke gebied ver laten. De Adsjoris Sjali. waarvan het stroom bed bedolven werd, overstroomde de landwe gen en bedreigt het waterkrachtstation, dat in aanbouw is. HET EINDE VAN EEN AVONTUURLIJK BESTAAN EEN ZAKKENROLLER VEROORDEELD Te Dusseldorp heeft gisteren een eigenaar dige avontuurstragedie een voorloopig einde gevonden. Op 17 Dec. werd tc Dusseldorp de uit Rusland afkomstige internationale zakken- toller Magdinof gevat. Magdinof, die zeven talen vloeiend spreekt, was tot 1908 luitenant in het Russische leger. Te Kief bestal hij toen een makker en voerde sedert een avontuurlijk leven als zakkenroller. De rechtbank heeft Magdinof nu tot één jaar tuchthuis vcroo*- deeld. Zijn gezin is in het tehuis voor dnk- loozen opgenomen. UITBARSTING VAN DEN KRAKATAU. De werking neemt toe. Aneta seint d.d. 5 dezer uit Batavia De leider van de expeditie naar den Kraka- tau, dr. Ch. van Stchn, is oihicr teruggekeerd en verklaarde dat het verschijnsel van den Krakatau de werking is van den ouden, in I8S3, uitgebarsten vulkaan, die thans onder de opper- .lakte van de zee zit en om de halve cn dan weer om de heele minuut uitbarst, waarbij lavabommen, asch en water uitgeworpen wordt wot gepaard gaat met een stoomzuil van 80 tot 200 meter hoogte. Het lootste etmaal is Ie werking toegenomen Binnenkort wordt een langduiger nieuwe expeditie uitgezonden. BERLIJN-MADRID DOOR DE LUCHT EEN NIEUWE DIENST DER LUFTHANSA De Duitsche Lufthansa heeft gisteren een ge- «egelden luchtdienst cp het traject Murseille Barcelona v.v. geopend. Dit is een vak van de langste Europeesche luchtvaartlijn BerlijnMa drid (2100 K.M De luchtvaartmaatschappij Iberio voorziet in den dienst BarcelonaMa drid. Als de gehecle lijn in gebruik is, zal er een twcedaagsche verbinding zijn: den ccrs'.en dag Berlijn—Genève, den tweeden Genève MarseilleMadrid. De duur van de vliegtocht Berlijn—Madrid zal ongeveer 17 uur bedragen EEN AANSLAG OP TSJANG-KAI-SJEK. Dc bommen ontploften echter niet. Peking, 5 Jan (V. D.) Naar uit Sjanghai wordt gemeld, ziin op den spoorweg van Sjanghai, welke Tsjang-Kai-Tsjek moest pas- seeren, een tweetal bommen gevonden De bommen, welke tengevolge van het natte weer niet tot explosie zijn gekomen, zijn waarschijn lijk dcor communisten daar neergelegd niet het doel den trein, waarmede Ts.j-ank-Kai- Tsjck reisde, in de lucht te doen springen. DE CHEMISCHE OORLOG. Dc conferentie te Brussel. Brussel, 5 Jan. (H. N.) Op 16 Januari wordt te Brussel onder de auspiciën van het internationale Roede Kruis een conferentie btereffende den chemischen oorlog gehouden Er is c-en commissie van deskundigen benoemd waartoe chemici, ingenieuis, geleerden o» groot-industrieelen uit verschillende inden, o.a. uit Duitscn'ar.d, Frankrijk, Engeland, Ita lië en Japan behcorcn. STAAT VAN BELEG TE SJANGHAL Peking, 5 Jan. (V D) Na-ar uit Sjung hai gemeld wordt, trachtten cp 3 Ja.uari ia burger gekierde Chinccschc soldaten hot ar senaal van Sjanghai te bezetten. Het kwam hierbij tot een botsing tus~chen de aanvallers en de politic, waarbij vijf soldaten gedood en vier gevangen genomen verdun. Te Sjang. hai Ls de staat van belegd afgekondigd. Te Hnnkau zijn de gebouwen van boeren-, arbeiders-, vrouwen-, handels- en studenten organisaties gesloten. RUTH ELDER AANGEHOUDEN WEGENS WANGEDRAG IN HET VERLEDEN Ruth Elder maakt een toer door Amerika na haar mislukte oceaan-vlucht. Toen ze Woens dag te Atalanta aankwam, is ze door de poli'ie aangehouden tengevolge van ccn beschuldiging wegens wangedrag met een predikant te Clay ton. Van Ruth Elder's verleden was slechts be kend, dat zij de zeer zelfstandige vrouw was van Lyle Womack te Panama. Maar nu blijkt, Jat ze ten tijde, toen ze haar vergrijp moet begaan hebben, het 17-jarige bruidje was vat» •-en zekeren, nu waarschijnlijk vergeten hecT Moody, onderwijzer tc Clayton. Nadat ze tegen borgtocht in vrijheid gesteld was, verklaarde ze: er is niets waar van dc be schuldiging en vervolgens stond ze aan een vluggen krantenman toe om de zoak aan het nieuwsgierige publiek mede te deel cm. Toen Ruth nog mevrouw Moody was, zoo luidt het verhaal, dot de New York Herald weergeeft, woonde ze met hoor echtgenoot re Clayton. Dominee Jenkins, eveneens tc„Clayton, vroeg hen .een week te logeeren. En toen op een dag de echtgenoot met zijn lessen bezig was, noo- digde dc eerwaarde de jonge dame uit voor een tochtje per rijtuig. Dot aanbod nam zc natuurlijk aan. Op den top van een heuvel werd holt gehouden wegens het mooie uitzicht. Maar dit oponthoud werd verstoord door oen naderenden veehoeder. Dominee Jenkins, bang voor praatjes in het dorp, was toen snel van den wagen gesprongen en had zich echter het struikgewas verborgen. Hij had willen voorkomen, dot men in het dorp zou zeggen, dat hij en Ruth Elder samen waren gezien. Tot zoover het verhaal van den pers man. Niemand in Amerika twijfelt nu meer ovet tiet verleden van Ruth Elder, die alles durft. WIJZIGING IN ONS STRAFSTELSEL. Br is een drietal wetsontwerpen in gediend tot wijziging van ons strafstelsel. Het eerste betreft de voorwaardelijke vcroor- decling en de voorwaardelijke invrijheldsstel- ling. Het tweede heeft ten doel beperking van der» lergst mcgelijken duur van afzonderlijke op- sluit'rg, mitigocring van het cclstelsel voor daarvoor in aanmerking komende gevangenen, alsmede de. invoering van jeugdgevangenissen (voor jonge mannen te Zutphcn en voor jonge vrouwen te Rotterdam de leeftijdsgrenzen zijn geste'd op 16—23 en in bizondere gevallen op 2325 jaar). Volgens het derde ontwerp wordt het stelsel van bewaring (preventive detention) van ern stige beroeps- of gcwoontemisdad'gers (na het ondergaan hunner gevangenisstraf) in bewa- ringsgestichtcn ingevoerd. TECEN EEN BCOM GEREDEN. Gistermorgen omstreeks tien uur reed de uxe aulo van don heer J. C Vcrheyden uit Doidrccht te Rijsoord tegen een boom, dcor- 'at de stuurinrichting defect raakte. De chauk- feur kreeg ernstige verwondingen en werd door een passeerenden auto van het Groene Kruis overgebracht naar Dordrecht. De auto is totaal vernield. HET IJS. Terschelling weer ta bereiken. Men meldt ons uit Terschelling d.d. 5 Jan. t De postboot is hedenmorgen om half zeven .an hier vertrokken naar Harlingen cn is he- d?nmiddag om half twee met pest en passa- jiers weer teruggekeerd naar Terschelling. Het vuarwuter tusschen Terschelling en Harlingen :s vrij van ijs, zoodat morgen de gewone pest- -ienst weer wordt hervat. Vlieland uit zijn isolement verlost. Men meldt ons uit Vlieland d.d. 5 Jan. Na een isolement van 3 dagen werd giste» iverbinding gekregen per postboot, zoo dat de post cn passagiers vim Terschelling hier werden aangebracht. De pestboot kon Harlin- ;en echter niet bereiken, zoodat pest en passa giers van Vlielond te Terschelling terecht kwa men. Hedenmorgen te 6 45 vertrok de pest boot wederom van Terschelling. Zij kon Vlie- nnd niet aandoen cn arriveerde om 9 uur te iarlingen, zoodat er van Vlieland geen post en passagiersvervoer kon plaats vinden. Te .'3.30 vertrok dc pestboot vun Harlingen, wel- o verbinding l:t ecg met de postboot van Vlie land, welke laatste hier de pest en passagiers .-an 4 dagen aanbracht BRIEVENMALEN VOOR H. M.'s PANTSER- SCHIP „HERTOG HENDRIK". Volledig gefrankeerde stukken, voorzien van iwee elkaar snijdende lijnen over het geheelc ndres loopendo von den eenen hoek naar den andere, bestemd voor de opvarenden von H.M.'s pantserschip „Herlcg Hendrik" zullen aan dot schip te verzenden brievenmalen noar Barbados: 12 Januari met de boot van Vl'ssingen nnnr Harwich; naar T r i n i d e d 16 Januari met dc boot van V'issirgen nnnr Harwich; naar Paramaribo: 21 Januari rechtstreeks uit Amsterdam met de Surinorrielijn van de K. N S. M.; 27 Januari rechtstreeks uit Am sterdam met dc Cclonlijn van do K N. S.' "M. Omtrent de verzending van bri venmolen aan genoemd pantserschip na 27 Januari volgt nu- der bc-richt. LUIT. KOL. DE JONGE VAN DER HALEN. Luitenant-kolonel van den genótalen staf bij het O. I leger D. Q CF. do Jonge van der Halen, afgetreden adjudant in gewonen dienst van de Koningin, is naar Oost-Indië terugge keerd. DE TREIN BOTSING BIJ RIJSWIJK. Een gewonde uit het ziekenhuis. De heer C Blekxtoon te Rotterdam, die 15 October j.l. bij het spoorwegongeluk te Rijs wijk verwond werd, mag vandaag het gemeen teziekenhuis te den Haag, waar hij is verpleegd, verlaten. •AUTO-ONGELUKKEN. Een vrouw overleden. Tc Berg en Dal bij Nijmegen werd Dinsdag avond door de auto van den heer Van den Bogaard c-en vrouw H., die dwars voor de uuto uitliep, gegrepen en ernstig inwendig ge kneusd Z.j is gisteren aan de gevolgen over leden. Door de justitie te -Arnhem wordt een onderzoek ingesteld. Op den weg NijmegenUbbergen is het zoontje van den heer G. Bakker door de auto vat) den heer Van der Landen uit Ubbergen gegrepen. De jongen bekwam een dubbele oeenbreuk en een kneuzing aan den knieschijf, terwijl hij tevens aan het hoofd letsel opliep. In hoogst ernstigen toestand weTd hij in het Canisius-ziekenhuis ojïgenomen. Dc politie heeft ook deze zoak in honden. HET EEUWFEEST VAN HET HANDELSBLAD. De receptie voor particulieren. Op de gistermiddag voortgezette receptie kwamen vele particulieren, onder wie burge meester De Vlugt, die een korte toespraak hield, en dc wethouders dr. I. H. J. Vos en Ter Haar hun gelukwenschen aanbieden. Dc Ka mer van Koophandel was vertegenwoordigd door de hecren Heldring, Du Mosch en mr. Dubois, verder waren er tallooze vooraanstaan de figuren uit de financicele- en scheepvaart wereld en uit handelskringen, vertegenwoordi gers van sportbonden en van vele vereenigirv- gen. Een treffend oogenblik was het, toen de hoogbejaarde mevrouw de weduwe Charles Boissevaio binnentrad langs het borstbeeld van haar grooten echtgenoot midden in een rijke versiering van groen en palmen en daarna met een omhelzing degenen op wie» schouders thans zijn taak rust, kwam geluk wenschen. Toen de burgemeester het gebouw verliet, zong het zangkoor een door Herman Rutters gecomponeerd „HandelsblacKlied". Tot de velen, die in den namiddag nog di rectie en hoofdredactie kwamen complimentee ren, behoorde dc president van de Nederland- sche Handel-Mautschappij, dr. C. J. K. van Aalst, wethouder Ketelaar, de hooglceraor-dh- recteur der Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, prof. Roland .Holst, hoofdcommissaris van het Conce:tgcbouw, het Leger des Heils Marcusse, verscheidene tconeeldire'cfeüfeiS en tcpncelisten, het Nederbndsch Olympisch Co mité, de KNAC, de A.N.W.B, het bestuur en vele andere corporaties. Zondagavond zal het „Vercenigd Tooneel" een besloten voorstelling geven van de „Lcrd Lister legende", gevolgd dcor de „Bruiloft vön Kloris cn Roosje" met toeposselijken wensch Tevens wacht het personeel dan een verras sing.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1