mvm dtëtö DE EEMLANDED O— AMERSFÖÖRT BINNENLAND. !aterdag 7 Januari 1928 26e Jaaigarg Ho. 162 BUITENLAND SHEEHEID LUCHTVAART KUNST ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 12.10. Binnenland franco per post per 3 maanden 13 per maand I 0.75, per weck met ar at is vcrsekerlnq tegen ongelukken 1 0.17' Afzonderlijke nummers 1 0.05. POSTRFKFNING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DICECTEUR -UITüEVEQ.' J.VALfttiOIT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0 25. Liefdsdlghelds-advcrtentlën voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES" bij vooru.tbctaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2A J. J. MOLEM A AR .WESTS 106'EL TELEF 80S A6EKT VOOR AMERSFOORT HET WEER IN HET EUITENLAND HEVIGE STORM EO VEN ENGELAND DOODEN EN GEWONDEN In Engeland heeft gisteren een hevige storm gewoed, die zoowel op het land als ter zee veel schade heeft berokkend. Uit alle dee'en van het land wordt gcmeM, dat door l.et om waaien van boomen en nu ren, het afrukken van doken verscheidene personen gedcod on ge wond werden. Bij Ti.bury hebben twee schepen elkaar laangevarcn. Van het oene schip, dat op weg was naar Bombay, werd dc brug beschadigd, maar het kon zijn reis vervolgen. Dc toestand in het ovcrstrcoir.de gebied is jdoor 'den geweldigen storm, die uit het Zuid- jwesten opstak, in het algemeen verbeterd, want |de wind heeft het water krachtig voor zich uit Vcdrcven en verspreid. Tc Holyhead moest de reddingsboot vijfmaal Uitvaren om kleine scheepjes in dc haven te brengen, daar zij op het strand of'dc rotsen tc [pletter dreigden te slaan. De windsterkte was het krachtigst tc Glas gow, waar de storm met een snelheid van 62 Itot 64 mijl per uui woedde, maar behalve een [omgewaaide schoorsteen werd niet veel scho- |de geleden. Uit Londen wordt d.d. 6 Jan. nader aan de T cl. gemeld Nadat ternauwernood do dikke sneeuwlagen van de wegen waren weggedooid, kwamen de overstroomingr-n en nu het water tn dc meeste rivieren eindelijk iets begint te zakken, woedt een hevige storm boven Engeland, die over- strcomingcn veroorzaakt, greote schade aan richt en vele kleine steden langs de Theems en de Leo onder water zet. Voor de doot over strooming getroffen plaatsen wordt de toe stond nu nog moeilijker, want'in vele gevallen blijkt het uiterst gevaarlijk cp het ruwe watc. dc lichte bootjes te hnntceren, het cenige mid del ven verkeer, dat dear neg mogelijk is Te Lenden heeft de orkaan ernstige onge lukken veroorzaakt. Een Zestigjarige vrouw werd gedood, die juist was teruggekeerd van oen boodschap en vlak bij huis was. Een gkr- zenwasschcr werd door den storm weggesla gen van eer zeven meter boven den grond ge legen venster cn dood opgenomen. Te Belfast werden acht arbeiders zwaar gewend, doordat de steiger, waarop zij werkten, door den storm werd vernield. De andere ongelukken zijn over het alge meen goed afgeloopcn. Twee autobussen ei. een vrachtauto zijn te Londen door omgewaai de boomen get*offen. In het Hyde Park werd oen jongen, die boven op een dezer getroffen bussen *znt, bewustelccs geslagen. In het an dere geval werd dc bus ernstig beschadigd; de passagiers kwamen er echter met don schrik en kleine kwetsuren ten gevolge van het bro ken der ruiten af. Talrijke kleine ongevallen werden voorts veroorzaakt door omgewaaide boomen en schuttingen, vcbrijzelde ruiten cn afgerukte schoorstcenen Een vrachtauto, die beladen met kisten thee Londen Bridge passeerde, werö door den storm omvergeworpen. Tol van kis ten kwamen in de rivier terecht De mailboot „Pazrr.ak" werd bij het veriater der hoven van Tilbury uit haar koers gebracht en kwam in nan-orirg met dc mailboot „Mool- tan". De brug van dc „Razmak" werd bescha digd. De luchtdienst Croydon—Parijs moest wor den stopgezet Het verkeer op een der lokaolsooorlijnen is gedurende meer dan een uur opgehouden, door dat het golfijzcren dak van een goederenloods in zijn geheel door den storm was losgcru.\ on op de spoorbaan neergeworpen. Voorspeld wordt, dat dc storm nog twee dagen zal aan houden. Het merkwaardige van dezen storm, die op vele plaatsen een snelheid van 60 mijl (storm kracht) en hier en daar zelfs een snelheid van 80 mijl (orkaankrorht) bereikte was, dat m Zuid-Engelnnd de tempeiatuur zeer zacht was en de zon bijna den gchcelen dag helder scheen. Dc ijstoestand in den Donau. ||ct nr'illeric-bomborde- ment vruchteloos. Praag, 6'J an (H. N.) Dc pogingen om het ijs in d-n Donau te laten springen, hc-bben weinig opgeleverd In de buurt van Pressburg is de Dcnnu over een afstand van ortgevec. 10 K M tot op hanr bedding bevroren. De Tsjechische artillerie cn genie hebben 24 uren long cretrncht om mei artillerie-munitie en mij nen het ijs te laten springen, doch berei :ter. geen ander resultaat dan dat de losgesprongen stukken ijs ergens anders neervielen en daar weer nieuwe ijsbergen vormden. De Hongaar* sche regeoring heeft voor den tijd, dat hot ijs gevaar oplevert, aan Tsjechische militaire por* sonen tcegesteor. de grens te overschrijden en ook batterijen op Honganrsch gebied °p te stellen Men maakt zich zeer bezorgd voor hc' plotseling intreden van dooi, daar dan het ge vaar dreigt, dot de ijsmassa's op de oevers ge slingerd zullen worden. DE ONTPLOFFINGSRAMP TE BERLIJN EEN ONDERZOEK NAAR DE OORZAAK AFWIJKENDE CIJFERS OMTRENT HET AANTAL DOODEN B e r 1 ij n, 6 Jan. (H.N.) De politie is ijverig in de weer, om de oorzaak van de ontploffing in het huis in de Landsberger Allee vast te stellen. De pclitie-geneesheer zal trachten door een onderzoek von het bloed oer slachtoffers uit 'e maken, of de dood door verstikking met gas, ammoniak of door de stofontwikke'ing bij de ontploffing veroorzaakt is. Het opiui- mingswerk is nog niet geëindigd, zoodat het nog niet zeker is, of zich nog slachtoffers on der de puinhoopen bevinden. B e r 1 ij n, 6 J a n. (V D.) Naar van deskun dige zijde wordt gemeld, is dc ontploffing in de Landsberger Alice niet door ammoniak ver oorzaakt. De aangerichte verwoestingen wijzen erop, dat er een gasontploffing heeft plaats gehad. De bou'.vpolitie heeft in tegenwoordig heid van een justitioneel ambtenaar vastge steld, dat de ammoniak-machine volkomen or beschadigd is gebleven. Slechts een hef boom is door gesteente verwoest. De ammo niak zelf is niet ontploft. Er wordt reeds een onderzoek naar de schuldvraag ingesteld. Volgens een BevÜjnsch corrcspondcntiebu- rcau wordt in de eerste plaats nagegaan, of de verklaring vnn de inspect!.- d'.r gas«nbr>< k^n juist was, dat de nieuwe leid ng nog niet onder druk stond. Van vetschnlenrie zijden wordt be weerd, dat de nieuwe gasViding reeds Woens dagavond is aangesloten Het onderzoek wotdi met spoed voortgezet om te voorkomen, dm belangrijke speren worden u'tgewischt. Het on derzoek zal zich ook uitstrekken tot de vioog. of de gasfabrieken zich d ioi bekwame contio- le-ambtennren hebben ©verruigd, dat de nicuwc leidingcn met de nood ge zo.gvuldigheid waren afgesloten. Blijkens een mcdcdecli.ig der politie is het aantal d-ooden tengovo'go vnn de ontploffing niet zoo groot als men tot dusver meend-. Er •'ouden 11 docd^n zijn dat aanvankelijk een hoogoi aantal werd opgegeven, moet worden toegeschreven nan de n1g uneene opw'n-'irg cn aan het feit. dat bewoners van het huis lijken meenden te herkannen, waaromtrent de familie leden verklaarden, dat het onderen waren, zoo dat zij dubbel werden geteld. Andere berichten blijven nochtans reppen van 16 dooden en vier vermisten WATERLEIDING GE5FRCNGEN TB BERLIJN Gisteravond is door een neg onopgehelderde oorzaak te Charlottènburg de hoofdle.ding, die het water naar dc stad voert, gesprongen, waordoor de straten in een groeten onvrrk overstroomd werden. Het verkeer werd crp stig ge^toerd en meest langs andere wegn* geleid worden. Het duurde cn huif uur, \oo> dot de watermassa's zoover weggestiooir.d waren, dat de arbeiders bij de plaats vnn Het onheil konden komen om het te herstellen VERDUISTERING TE HAMBURG Een arrestatie. De politie te Hamburg heeft een koopman gearresteerd, die verdacht wordt, samen met -den vertegenwoordiger van een firma in Heili, door vervalsching vnn cognossementen van de Hupeg verduisteringen tot een bedrag van en kele honderdduizenden dollars te hebben ge pleegd. DE VOORGENOMEN AANFLUITING VAN WALDECK BIJ PRUISEN. Gisteren is aan de rijksregeering als be voegde instantie het voorstel tot het houden vnn een volksrcferendum ever de kwestie 'Ier aansluiting van den vrijstaat Waldeck bij Prui sen verzonden. GEVECHT TUFSCHEN ZOELOES ON BASOETO'S. Uit Kaapstad wordt gemeld, dat cr in hel district Bethel een hevig gevecht heeft plants gehad tusschen Zoeloes en Basoeto's. OPSTAND IN DEN CONGO? Passagiers, die gisteren met de mailboot Eiisabcthville uit de Congo te Antwerpen aan kwamen, hebben medegedeeld, dat een volks stam, die in dc streek ten Zuiden van Kikwit Gigoendsi woont, in opstand is gekomen, bood schappers doodde en een territoriaal agent aanviel. Men verklaart op het ministerie van koloniën geen "enkele desbetreffende mededcc- ling te hebben ontvangen. In de Krim thans lekker weertje. Berlijn, 6 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Mes! ou heeft de koude in den Krim plaats gemaakt voor een „hittegolf". Er is reeds oen temperatuur van 24 graden boven het vriespunt geregistreerd. In Turkestan z.iir» weer 2 aardschokken gevoeld. DE GEBEURTENISSEN IN NICARAGUA ZUID-AMERIKAANSCH PROTEST TEGEN DE INTERVENTIE DER VER. ST. B e r 1 ij n, 6 Jan. (H. N. Draodloos). Sena tor Wheeler 'heeft in den Amerikaanschen sc- nnat ccn motie ingediend tct terugtrekking van de Amerikaansche troepen uit Nicaragua. Het te Buenos Ayres verschijnende blad Prensa protesteert opnieuw scherp togen de interven tie der Vereenigde Staten in Nicaragua en meent, dat voor de a.s. Pan-Amerikaonsche conferentie van een pnn-Ameri! a niet gespro ken kon worden; zco'ong niet alle Amerikaan sche regeeringen de soevereiniteit van andere Amerikaansche volken in vollen omvang eer biedigen. DE RUSSISCHE VERKIEZINGEN. Uitgesteld tot het najaar. Rekening houdend met de wenschen van en kele verbenden republieken, heeft het plenum van den centralcn uitvoerenden raad dei sovjet-unie besloten de verkiezingen voor dc sovjets uit te stollen tot het nojaar van 1928. De Iswestia verklaart, dat de voornaamste reden voor het verzoek om uitstel is hst samenvallen met enkele gewicht'ge campagnes, zooals de verkiezingscampagne voor de coöperatie-or ganen fn de grcancompogne, waardoor een zoo omvangrijke veldtocht als die voor dc sovjet verkiezingen is bemoeilijkt zou worden. DE MOORD OP PROF. ROSEN. De rechtbank van Breslau heeft het cr,der- zeek in zake den moerd op prof. Rosen her opend. Men zal zich herinneren, «hit d< zr g- leerde cp zijn villa werd omgebr icht ct» dut zijn huishoudster, v. rdacht van de .-ws- aoiicl, werd aangehouden, maar later, wegens gebrek aan bewijs, in vrijheid werd gesteld Dc autcritriten schijnen nieuwe feiten, die bezwarend vcor de h'H-zboudSter zijn, tc hel.ben vernomen. I.LO/D GEORGE TE RIO. Lloyd George is te Rio de Janeiro oen gekomen. Hij zal tijdens zijn verblijf de gus* zijr» der Broziliaansche rcgcering. DE POOLSCH-LITAUSCHE RELATIES GEEN INTERVENTIE DER MOGENDHEDEN TE KOFNO K o f n o, 6 Jan. (V. D.) Het Litausch tele- gioafagentschop doelt mede gemachtigd fe zijn tot de verklaring, dat van de zijde vnn d"n Britschen en den Franschcn gezant te Kcfno geen voornemen bestaat om te inter* vcniccren in de Lifausch-Poolschc aangele genheden. DE MOND- EN KLAUWZEER-EPIDEMib LN ENGELAND. Ontduiking von de bcpa.ingcn. De rechter te Derby heeft gisteren een landbouwer uit het dorpje Blokewell tot 50 pend boete veroordeeld, cmdot bij een onver wachte inspectie in zijn stallen acht runderen werden aangetroffen, die aan mond- en klauw zeer leden, waarvan door den eigenaar g .<y aangifte was gedaan. De heele kudde is ge slacht De rechter waarschuwde, dat hij vo'- uendo overtredingen met boete <n Kecntenis zou venni .senen. DE KERK EN DE SOVJETS. Berlijn, 6 Jon. (V. D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft thans ook de Roomsch- Katholieke geestelijkheid in de Oekraine, evenals de orthodoxe geestelijkheid onlangs gedaan heeft, verklaard, zich voortaan als loyale burgers van den sovjetstaat te zullen gedragen. TITULEFCU TE SAN REMO. San R e m o, 6 Jan. (V. D.) De Roemeen sche minister von buitcnlandschc zaken Titu- lescu is te Son Reino aangekomen. Hij zal zich op 1 Februari naar Rome begeven. DE LAATSTE DIAMANT-„RUSH" IN ZUID-AFRIKA. Uit Lichtenburg wordt gemeld, dot 40C0 hardlcopers hebben deelgenomen eon hetgeen waarschijnlijk de laatste diamantwedloop zal zijn in Zuid-Afrika. Het was een spannende wedstrijd om de beste claims te veroveren, die in den tijd van 10 minuten verdeeld waren. VOORAAIT IN SI ERLUKHE1D SOEPELHEID EH lJC DE AMERIKAANSCHE VLOOT EEN SCHIP VAN 40 MILLIOEN DOLLAR Uit Philadelphia wordt gemeld, dot het grooto moederschip voor vliegtuigen, Saratoga, giste ren zijn eerste reis heeft ondernomen. Het is bestemd voor de vloot in detj Stillen Oceaan. De bemanning bestaat uit 2COO koppen, vlieg tuigbestuurders, officieren cn matrozen. Het schip heeft 40 millioen dollar gekost. DE WAPENSMOKKEL AAN DE OCSTENRIJKSCH-IIONGAARSCHE GRENS. Het resultaat van het onderzoek. Het onderzoek in de aangelegenheid van do te Szent-Gotthardt aangehouden wapenzen- ding heeft, naar uit Boedapest wordt bericht, uitgewezen, dat als afzender de firma Com- mcrcio Universale di Fcrramento te Vcronö cn als geadresseerde de gebroeders Berko- witsch tc Novomcsto opgegeven waren, met de vermcld'ng, dat de zending via Novomest© zonder overlading naar Warschau doorgezon den moest worden. Officieelc kringen nemen aan, dat de zending over Novomcsto in den zelfden wagon aan een nieuw, door den ge adresseerde te Novomcsto op te geven, adres doorgezonden zou worden. DE R0GEERING VAN DANZIG. De voor enkele dagen afgebroken onderhan delingen tusschen het centrum, de sociaal democraten en dc liberalen over do vorming ener regecrirgscoal.'tie, zijn op initiatief von het centrum hervat en hebben gisteren tot een bevredigend resultaat geleid. Over alle essen- ticcle punten kon een principieele overeen stemming bereikt worden. DE VLUCHT VAN LINDBERGH. Dc aankomst tc Managua, Op zijn tocht door Midden-Amerika is kolo nel Lindbergh Donderdag in Managua, dc hoofdstad van Nicaragua, aangekomen. Over eenkomstig de instructies van het Amerikaan sche departement van oorlog heeft hij gezorgd niet over gebied te vliegen, waar de troepen van generaal Sandino, den rebellenleider, hun guerillo-oorlcg voeren. Men zegt, dat zij met ufwccrgeschut tegen vliegtuigen gewapend zijn. Lindbergh is dus voor het grootste deel over gebied van Honduras gevlogen en ging daarna in Zuid-Westelijke richting naar Managua. Ook in deze stad was de ontvangst zeer hartelijk. Lindbergh gaat nu naar Costa Rico en Pa nama, voordat hij over de Corolbische zee naar Havana vliegt. JAN MUSCH NAAR INDI£. Men meldt ons uit Amsterdam: Naar wij vernemen is de bekende acteur Jan Musch voornemens in Augustus a.s. met een gezelschap een tournee door Nederlondsch-ln- dië te ondernemen. De heer Musch zal echter het verband met het Schouwtooneel niet loslaten. JE COMMISSIE INZAKE HET NOTARIAAT. Fen adres van den Bond van Huis- en Grondeigenaren. De Ncderlandsche Bond van Huis- en Grond eigenaren en Bouwondernemers te Amsterdam, heeft zich tct den minister van justitie ge wend met een adres, waarin verzocht wordt, de commissie tot het instellen van een onderzoek naar de bij het notariaat bestaande misstan den uit te breiden en aan te vullen met een of meer leden uit den huis- en grondeigenaren- en bouwondernemersstand. DÉRAILLEMENT BIJ KOOG o. d. ZAAN. Belangrijke treinvertroging. Op korten afstard van het station Koog a d Zaan zijn hedenmorgen te zeven uur bij he» rangeeren vnn een goederentrein vier ledige wagons uit de rails gevlogenoen dezer wagons kantelde Het gevolg was det gedurende den morgen het verkeer Amster dam—Alkmaar in beide richtingen gestremd was Later slaagde men er in een spoor v»ij te maken. De treinenloop onderging den ge- heelen moig^n belangrijke vertrag ng Men hoopt den dienst sp>oedig te kunnen hervat ten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1