DÉ ÉEMLANDED L. J. LÜYOX Zn. Wollen Kousen Maandag 9 Januari 1928 kbe Jsaigarg lïo. 163 BUITENLAND S.Duyker Langestraat 49 - Tel. 190. EXTRA KOOPJES BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS P" 3 voor Amersfoort f 2.10. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3- per maand 1 0.75, per week ■met gratis verzekering tegen ongelukken f 0.17'/,. Afconderhike nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DIRECTEUR - UITG EVER! J.VALKIiOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25Liefdadlgheids advertentién voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentién KEITJES" bij vooru.tbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2A HET WEER IN HET BUITENLAND DE HEVIGE OVERSTROOMINGEN TE LONDEN TALRIJKE PERSONEN GEDOOD Uit Londen wordt d.d. 7 Jan. gemeld, dat de de overstroomingen voor duizenden ponden schade hebben aangericht in het museum der Trtte Gallery zijn portefeuilles met honderden schetsen van Turner verwoest Zaterdagmiddag bij hoogtij was de Theems lichtelijk boven het normale peil. De overheid van de haven van Londen deelt mede, dot wegens de zware Wes terstormen het peil van de Theems Vrijdag tot zes voet boven het normale steeg Daar de vloed tot Dinsdag zal toenemen, is het moge lijk, dat een herhaling der gebeurtenissen van Vrijdag zich binnen een paar dagen voordoet. Behalve het gedeelte van Westminster, dat ongeveer tusschen de parlementsgebouwen en het Tote Museum ligt en dot ongetwijfeld het allerzwaarst is getroffen, heeft de overstroo ming ook enorme schade aangericht in het stadsgedeelte tusschen dc Surrey-docks en tie Towerbridge, waar eenige honderden pakhui zen en graansilo's ondergeloopen zijn. Voorts is het water in de districten Chelsea en Ber- mondsey op sommige plaatsen tot vijf voet in de huizen gedrongen en het ergste is, dat «Me getroffenen behooren tot de armste logen der bevolking, die geen eigen middelen bezitten om de schade te herstellen. De burgemeester van Westminster en dc hoofdredactie van de Daily Telegraph hebben dan ook onmiddellijk een dringenden oproep om steun tot de bevolking gericht en Zaterdagavond waren reeds eenige belangrijke giften, waaronder van duizend en vijfhonderd pond, ingekomen Generaal Booth, de leider van het Leger des Heils, die te Lon den vertoeft, heeft vijf wagonladingen levens middelen naar de getroffenen gezonden en eenige duizendtallen dekens ter beschikking ge steld. Het Leger zorgde Zaterdagmiddag voor een warmen maaltijd voor 3 4000 personen. Nader wordt gemeld, dat er een ondersteu ningsfonds is opgericht voor de slachtoffers der overstrooming. Volgens de laatste berichten 'zijn er 14 levens verloren gegaan in den nacht van 6 op 7 Jan bij de overstrooming van de Theems te Lon den Politie en brandweer hebben tal van personen op het nippertje gered. In Grosvenor Road verdronken, vier kinderen uit écn gezin tweo jonge meisjes, die in een sousterrain te Putney sliepen, kwamen om, evenals twee te Hammer smith. Het water drong een electrische centrale bin nen, waardoor de ienst op den stedelijken sporoweg ernstig werd belemmerd Na een uur zakte het water, allerlei over blijfselen in de straten achterlaten. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen met het oog op een nieuwen hoogen waterstand. De overstrooming was de grootste bij men- schenheugenis. De laaggelegen gedeelten van het East End hebben ook ernstig geleden, maar hier gingen geen menschenlevens verloren. De autoriteiten van nalatigheid beschuldigd. Uit Londen wordt d.d. 8 Jan aan de Cour. bericht: Met groote bezorgdheid zijn gisternacht en vanmiddag de uren van den vloed afgewacht m de huizen langs de Theems van Greenwich tot Kew, doch hoewel het water vanmiddag weder een hoog pril bereikte, bleef dit bene den het niveau, waarop gevaar dreigde. De noodweringen van zandzakken, langs de Thccmskade in de binnenstad aangebracht op de plaats, waar het water Vrijdagnacht den walmuur h;eft vernield, en de planken, waar mede de meeste oeverbewoners hun kelder ramen en or.derheiften der deuren hadden ver sterkt, zijn niet op de proef gesteld. Gisternacht tot na twee uur en ook weer vanmiddag waren de oevers bij Charing Cross, Vauxhai en Chusea vol nieuwsgierigen, die op .het hooge getij wachtten tot ongerief der poli tie, die in grooten getale geposteerd was, <?m zoo noodig alarm te maken. De kelderwonin gen langs de Vrijdagnacht overstroomde ka den en straten zijn natuurlijk nog onbewoon baar en ook met het oog op nieuw gevaar brachten bewoners den nacht weer door in de beschikbaar gestelde openbare gebouwen. Onder de slachtoffers van den onverhoed- schen springvloed, en het meeste bij de fami lieleden der omgekomenen, heerschte diepe verontwaardiging over de nalatigheid der auto riteiten, die geen enkele waarschuwing hebben gegeven, welke verontwaardiging weerklank vindt in dc pers Zoodra het Lagerhuis weder bijeen is, zal de regeering hierover geinterpel- leerd worden, doch de groote moeilijkheid is, dat het toezicht op de Theems berust bij tal rijke onafhankelijk van elkaar staande licha men en dat men dus eigenlijk niemand verant woordelijk kan stellen voor de ramp, voor zoo ver hier van persoonlijke verantwoordelijkheid gesproken kan worden. Dc dippc indruk, dier» de onverwachte ramp van Vrijdagnacht op het geheele land heeft gemankt, zal, naar men hoopt, er toe kunnen leiden, dot het geheele vraagstuk van de afwatering van de Theems, die in den bovenloop bijna elk jaar op vele plaatsen buiten haar oevers treedt en telkens groote schade aan landerijen en huizen aan richt, eindelijk onder handen zal worden ge nomen. Het blijkt, dot de schade door het water m de Tate Gallery aangericht, veel ernstiger is dan aanvankelijk gemeend werd. De souster- rains, waar schilderijen, teekeningen en schet sen voor een waarde van circa 1/4 millioen pond st. worden bewaard, staan nog grooten- deels onder water en men vreest, dot aan de teekeningen en schetsen van Turner blijvende schade is toegebracht. Nadere bizonderheden. Londen, 8 Jan. (V. D.) De overstroomin gen in de Londensche rivierdistricten waren tot te schrijven aan een combinatie van drie facto ren, n.l. het hooge getij, den gezwollen staai van de rivier, als gevolg van de vloeden, ei den storm, die het water opzweepte. Het niveau steeg zes voet en een inch boven de verwachte hoogte. Voor zoover men zich herinneren kan heeft de Theems nimmer een dergelijk record bereikt. Do slachtoffers verdronken in de mees te gevallen in gelijkvloers gelegen slaapkamers en de schade, aan de woonhuizen toegebracht was aanzienlijk. Door de autoriteiten zijn bui tengewone maatregelen getroffen om herha- iog te voorkomen van de gebeurtenissen va Zaterdagochtend, waarbij verscheidene slacht offers door het water worden ingeslopen. Ta' van plaatsen worden thans gebarricadeerd rr.f\ zakken cement en zand. terwijl 1000 man po Ütie derwaarts en naar andere bedreigde plekken werden gedirigeerd. Het reddingswerk wordt nog steeds voortgezet op de plaatsen, die nog niet door het water geteisterd zijn Gelijk gezegd, overtreft de overstrooming alle andere die uit de geschiedenis bekend zijn, al- •hans voor wat de Oostkust betreft, waar mas sa's zomerhuisjes, die door vacantiegangers plegen te worden gebruikt, o.a. te Frinton en omstreken, naar zee zijn gespoeld. De werven te Rochester en Chatham en de spoorlijnen tus schen Colchester en Clacton ziin eveneens ge- eisterd. Vijftigduizend Londenaars, zoo wordt noder Temeld, hebben gisteren als Zondagsuitstapje de door den springvloed geteisterde stadsge deelten in oogenschouw genomen. Tegen den avond bij het opkomen van het hooggetij ver brak de rivier de geïmproviseerde barricades nabij Putney-biidge en stroomde het wote door de breuk. Hierdoor werd op het terrein van de Ranelagh Golfclub een meer van ver scheidene ares gevormd. De geschiedkundigen hebben nagegaan, dat de laatste overstrooming van de Theems, welke te vergelijken is met die van Zoterdog j.l., ze ven eeuwen geleden heeft plaats gehad, n.l. in 1230. Sneeuwstormen in verschillende deelen van Europa. Dresden, 7 Jan. (H. N.) Hevige sneeuw stormen hebben boven het Oostelijke Ertsge bergte gewoed. Vrijdagavond en Vrijdagnacht geleek het wel een orkoon. Verschillende bus sen van de staatsautomobicl-onderneming wer den door de geweldige sneeuwmassa's, vooral in de buurt van Zinnwald en Altenberg, oj>ge- houden en hadden uren vertraging. Een groote motorsneeuwplocg en de skimanschappen van de rijksweer zijn in de weer om de wegen vrij te houden. Boedapest, 7 Jan. (H. N.) Vandaag heeft hier een hevige sneeuwstorm gewoed. Dc kracht von den wind was zoo groot, dut een huis ingestort is. Ook uit Beuthcn wordt gemeld, dat in geheel Opper-Silezië hevige sneeuwstormen woeden, die het verkeer volkomen hebben ontredderd Verscheidene mijnen hebber storing in de licht- en krachtinstallaties ondervonden. De electrische trams rijden niet. Noord-Bohemen is eveneens door sneeuw stormen bezoc'ht, waardoor vele boomen wer den ontworteld en het telefonisch verkeer ge heel werd gedesorganiseerd. Gevreesd wordt bovendien voor overstroomingen in verband met de ingetreden temperatuurstijging, die de sneeuw snel doet smelten. Slachtoffers van lawines. Zondagochtend kwam bij het meer van Zxi- richt een lawine neer, waardoor 3 personen bc dolven werden. Zij konden slechts als lijken ge borgen worden. Het zijn 2 ingenieurs en eer- koopman uit München. Zaterdagnamiddag on dernamen, aldus een bericht uit Bregenz, drie personen van de Ulmer hut een skitocht, waar bij op een kwartier ofstands van de hut twee deelnemers door een mwine overvallen wer den. Een hunner kon terstond gered worden, terwijl de andere, een koopman uit Meran. nog niet gevonden is. De lawine is 8 M. d:op in vrij breed. Een hulpexpeditie van 50 man is van Streben vertrokken om hulp te bieden De Matin meldt, dat tijdens militare ski oefeningen nabij Clavières (in het departement Var), een aantal officieren door een lawire b - dolven is. Do commandant der afdeeling kwam doorbij om het leven, terwijl verscheidene an dere officieren min of meer erns-ig zijn ge wond. München, 7 Jan (H N.) Te Zuerst in Vorarlberg zijn 3 toeristen door een lawine bc- lolven en om het :eyen gekomen De GA er» konden wori«n geberg :n. HET AFGHAANSCHE KONINGSPAAR TE ROME VLIEGONGELUK VOOR DE AANKOMST Gisteren zijn de koning en koningin van Af ghanistan te Rome aangekomen. Zij werden ontvangen door de koninklijke familie, Musso lini en de andere leden der regeering. Uit Rome wordt nog aan de Cour. bericht, dat twee vliegtuigen van de militaire estafette des middags kort voor de aankomst van den ko ning van Afghan'stan, terwijl zij boven Rome cirkelden, met elkaar in botsing zijn gekomen. Beide toestellen stortten neeréén der piloten was op slag dood. terwijl de ander zwaar werd gewond. OPNIEUW EEN ERNSTIGE ONTPLOFFING TE BERLIJN TWEE DOODEN EN VERSCHILLENDE GEWONDEN ERNSTIGE VERWOESTINGEN B e r 1 ij n, 8 Jan. (V. D.) Zondagmorgen tc kwart voor tien heeft in een villa in Berlijn- Dahlem een der voornaamste woonwijken van Berlijn een ontploffing plaats gehad, waarbij voorzoover tot nu toe bekend is twee personen worden gedood, twee ernstig en zes personen licht gewond werden. Dc ontploffing had plaats in een luborato- rium, dat tegen de villa aangebouwd is. Hei geheele laboratorium is door de ontploffing verwoest, terwijl ook een in de nabijheid staan de goroge totaal werd ingedrukt en instortte De villa zelf werd zeer ernstig beschadigd. De brandweer was bijna onmiddellijk na dc ontploffing die zoo hevig was, dut zij in nagenoeg geheel Berlijn te hooren was ter plaatse en daar geen brand was uitgebroken, kon onmiddellijk met de opruimingswerkzaam heden een aanvang worden gemaakt. Het eerste lijk werd spoedig gevonden on kort daarna het andere. De gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De politie zette de omgeving van de villa af. B e r 1 ij n, 8 Jan. (V. D.) Dc ontploffing heeft plaats gehad in de villa, bewoond door de directeuren van de firma Weingartner en Co. De consul-generaal Weingtirtner en zijn vrouw bicven ongedeerd. Zijn compagnon, de heer Stommer, werd evenwel gedood. Verdet werd gedood het dienstmeisje Martha Schön- telder, terwijl ernstig gewond werden de vrouw van den portier Deter en haar dochter Annie. Van vele villa's in de omgeving werden de vensterruiten vernield. Toen de ontploffing had plaats gehad, steeg een geelachtige rook wolk boven de villa op. Het laboratorium was in een kelderruimte ondergebracht, waar de opgeslagen chemische stoffen op onverklaar bare wijze zijn ontploft. Een aangrenzende kelder, waar nog meer chemische, licht ont vlambare chemicaliën waren opgeslagen, bleef gelukkig intact. Van de villa werden voorna melijk verwoest het gedeelte, waarin de keuken, dc portierswoning en op dc eerste verdieping de slaapkamer van den heer Stammer met aan grenzende bodkamer wareh gevestigd. De firma Weingürtncr en Co. hield zich bezig met de vervaardiging van homooopathi- sche geneesmiddelen. De politie heeft onmiddellijk een onderzoek ■•aar dc oorzaak van de ontploffing ingesteld. Verscheidene vcorwerp.r. l werden in beslag genomen Dc oorzaak der ramp. Het relaas van een ooggetuige. Uit Berlijn wordt omtrent de ramp nog nadei aa.i dc Cour. gemeld, dat in de Amerikaanschc fabriek verschillende soorten essences werden gefabriceerd. Bovendien werden echter ook z.g. knalpatronen gemaakt, die bij mistig weer op de spoorweg rails worden gelegd. Deze knal patronen nu schijnen ontploft te zijn. Een ooggetuige geeft volgens het geciteerde blad het volgend relaas: Dc reed juist op mijn fiets door dc Park- stiasse. Plotseling voelde ik een krachtigen luchtdruk, waardoor ik van mijn rijwiel weid geslingerd en verscheidene meters verderoD tegen den grond sloeg. Op hetzelfde oogenbük hoorde ik een geduchten knal. Het dak der ga rage vloog in de lucht en kwam met donderend geraas op den grond neer. Daarop vlogen bed den en huisraad in het rond, terwijl een groot aantal steenen vlak bij bij neerkletterde. Uit de deur der villa kwam een man naar buiten stuiven, die van onder tot boven met kalkgruis was bedekt. Hij greep mij bij den arm en schreeuwde mij in de grootste verwarring toe: „Heeft Stammer proeven genomen?" Deze man was de koopman Weingürtncr. De brandweer, die na het hooren van den slag direct was uitgerukt, was bijna onmiddel lijk ter plaatse. Het lichaam van Stammer was geheel uit elkaar gereten, terwijl ook dc dienstbode omgekomen bleek te zijn. Dc ove rige slachtoffers konden na een half uur inge spannen arbeid uit de puinhoopen te voor schijn worden gehaald, met uitzondering van dc portiersvrouw, die ziek te bed had gelegen en aldus onder de steenmassa's was bedolven. Zij zat zoodunig tusschen balken en steenen beklemd, dot het twee uur duurde, alvorens men er in geslaagd was haar te bevrijden. Hoe- we) hoar verscheidene morfine-inspuitingtn werden toegediend, bleef zij bij vol bewustzijn en riep voortdurend om haar man en kinderen. Het onderzoek naar de oorzaok van de ramp heeft tot dusver slechts tot resultaat gehad, dat geconstateerd is, dat de exploisie door eer» sterk ontplofbure stof is teweeg gebracht. Met welke stoffen Stammer heeft gewerkt, kon niet worden nagegaan, daar alles is vernield. Zeer waarschijnlijk zal het echter knalkwik zijn ge weest. Niemand in het geteisterde huis wist, wat de beide heeren eigenlijk vervaardigden. Zij had den slechts verteld, dat zij schoonheidsmiddelen fabriceerden. In elk geval was niet aan de politie medegedeeld, dat in het perceel ont plofbare stoffen waren opgeslagen. Dc hier voor benoodigde vergunning zou ook ongetwij feld geweigerd zijn, aangezien het perceel niet aen de vereischte voorschriften voldeed. De firma Weingürtncr en Co. bezit in een ander stadsgedeelte een fabriek, waar pyro- technische proeven worden genomen. Bij de opruimingswerkzaamheden zijn ook twee zware vliegerbommen gevonden, die even wel geen lont bezaten. Indien ook slechts één dezer beide bommen zou zijn geëxplo deerd, zou de geheele wijk in een puinhoop ziin herschapen. RECLAMES. Van 1—4 regels 4 05, elke regel meer T.— Havik 29 Dipl. Maatsch t b d- Toonkunst PIANO's en ORGELS Tel. 773 DE RAMP IN DE LANDSBERGER ALLEE HET AANTAL DOODEN BEDRAAGT 17 Zaterdag heeft op de plaats van de romp in de Landsberger Allee een onderzoek plaats gehad, waaraan vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, van de crimineelc politie, de gasvoorziening en dc brundweor dcelnnmen Naar verluidt, zijn d<- deskundigen, onder voor behoud, geneigd om uon te nemen, dat er een gasontploffing plaats gehad hoeft. Van de nog vermiste drie personen, hebben er zich 2 aan gemeld. Het lijk van den derden werd Zater dagochtend geborgen. Het aantal dooden be draagt nu 17 in het geheel; 5 personen bevin- len zich nog in het ziekenhuis. MIJN-ONGEL* IK. Fen sac. dem. Landdug-ufgcvoor- digde gedood. Uit Buckeburg wordt gemeld, dal in de Oberkirchcner-mijn Zaterdagnacht twee mijn werkers door neerstortend gesteente bedolven werden. Eén van hun werd nog lovend wegge haald, dc andeTe was direct dood De gc-doodo is de sociaal-democratische afgevaardigde in den landdag Karl Adelmnnn. DE STAKING TE BOMBAY. Een uitbreiding. De staking in de katonnfabrieken te Bombay heeft zich thans uitgebreid tot 9 inrichtingen, die gesloten zijn. DE RUSSEN IN CHINA Berlijn, 7 Jan. (H. N.). Volgens een be richt uit Moskou is de Russische consul-gene- rnal. die uit Kanton verwijderd is, van Sjang hai nnor Wladiwostock vertrekken In een on derhoud met de pers verklaarde hii, dut de En- grische berichten onwaar zijn, als zouden Rus sen aan de gevechten te Kanton hebben deel genomen. Het Russische consulaat is door Chi- neesche soldaten overvallen cn uitgeplunderd. De personen, die zich in het consulaat bevon den, zijn weggevoerd. Behalve den consul wa ren cr slechts 5 Russen, die allen gedood zijn. Storm boven Coblcnz cn omgeving. Een ontzettende storm, die af en toe de kracht van een orkaan had, richtte Vrijdag avond te Coblenz en in de omgeving van de stad veelvuldige schade aan. In het naburige Urbar werd het kopgebinte van een huis door den storm losgerukt en op straat gesmeten Verder werden de leidingsdraden var. de hoog- spnnningscentrale vernield, zoodat de geheele plaats zonder licht kwam. Er zijn geen men- schen gekwestst. DE NOOD IN MAAS EN WAAL. Het zevende en achtste huisje. Naar dc Tel. verneemt heeft Sir Henri De- terding zich jegens het Comité-Ketelaar bereid verklaard om dc kosten voor het zevende huis je voor een der gezinnen in het Land van Maas en Waal voor zijn rekening te nemen. De Almeloschc industrieel, de heer H. E. ten Cate heeft het achtste huisje geschonken. DE LEIDSCHE BEVOLKING. De bevolking van Leiden bedroeg op I Jan uari 1927 69.718 inwoners nl 33.615 mannen en 35.905 vrouwen. Door geboorte en vesti ging vermeerderde d-it aantal met 5086 inwo ners, door overlijden en vertrek bedroeg de vermindering 4954, zoodet de totale vermeer dering bedroeg 132 personen. Op 1 Januari 1928 bedroeg de bevolking in totaal 69.850 personen nl. 53.911 mannen en 35 939 vrouwen. ARNHEMSCHE GEMEENTERAAD. Een corerood m verband met een incident. Tijdons dc g. meenteroodszitting te Arnhem heeft zich een incident voorg«-dnan met de lijsten van armlastigen van het Burgerlijk Armbestuur, waarin de naam van het raads lid J M. Wolff was gemengd. De heer Wolff heeft thans aan de heeren mr. dr. A- D. H. Fockcma Andrcuc, den vice-president van de rechtbank mr. P. F A. Cremer, landsheer in het gerechtshof te Arnhem, cn mr. M. C de Jong, lid van dc Arnhemsche gemeente/and, verzocht een ecrerond tc willen vormen om in dezen het oordeel uit tc spre ker, De heeren hebben dit verzoek ingewil ligd, en zullen nu allereerst een juiste for muleering vaststellen van de quaes tie, waar binnen het onderzoek zich zal bewegen. Na beëindiging waarvan zal aan den heer Wolff rapport worden uitgebracht. HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAFiE. Mutaties. Bij K. B. zijn, te rekenen van 1 Januari 1928, benoemd bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, tot hoofdcommies P. J. van Kes- teren en C. G. van der Boom, thans commies; tot commies B. W. A. Gastelaars en mcj. W. E. Zalm, thans adjunct-commies, en tot adjunct commies, G. H. Eggink, A. de Jong, A. A. R. Huzebroek cn mej. M. C. Lerk, thans klerk bij genoemd Hoofdbestuur; is, met ingang van 16 Januari 1928 be noemd tot adjunct-inspecteur der Posterijen en Telegrafie, C. H. Oudenhoven, thans hoofd commies der Posterijen en Telegrafie. DE STORM. Steiger om een toren ingestort. Te Enschedé is Vrijdagavond omstreeks 10 uur de steiger, die stond om den in aanbouw zijnden toren van de nieuwe R.-K, kerk aan de Dcurningcrstraat ingestort. Het bijna 40 meter hooge gevaarte kwam ten declc terecht op het dak van dc in nabijheid staande pastorie, hetwelk daardoor gedeeltelijk vernield werd. Persoonlijke ongelukken kwamen er niet bij voor. De schade is echter zeer groot De toren is bijna gereed, maur toch zal de steiger weer moeten worden opgericht, om het werk te voltooien. Vrijdagavond en Zaterdagmorgen waren poliiie en bi and weer bezig de nog los hangende stukken van den steiger op te rui men Schip gezonken. In de Lek bij Lexmond is Vrijdagmiddag ten gevolge van den storm het motorschip Willem III, op weg naar Oudewater, met een lading van 43 ton ijzer, gezonken. Eigenaar van het schip is de heer Snellemans te Oudewater. Het verloop van den storm. Het filiaal van het K. N. M. I. te Amsterdam meldt: Den 6en Januari bereikte dc Zuid-Westelijke wind tusschen 10 en II uur de stormgrens en tot 4 uur namiddags bleef de wind tusschen Zuid-West en West met kracht van vollen storm doorstaan. Tegen 4 uur trad een tijde lijke onderbreking in met opklarende lucht, waarna de windrichting ruimde tot Noord- West en de storm tot zwaren storm aangroei- dc. Over 5 minuten gemiddeld, nam de snel heid toe tot 19 meter per seconde, zoodat zeker oogenblikken zijn voorgekomen dat de snel heid hoogcr dan 28 meter per seconde zal zijn geweest. Na 10 uur 's avonds nam de storm snel af en kromp de windrichting weder ge leidelijk naar Zuid-West, een teeken dat een nieuwe barometcrdnling in het zicht was. De zwaarste windstooten 80 K.M. per vierk. M. kwamen voor tusschen 5 en 6 en 8 en 9 uur namiddag; het grootste aantal stooten viel tusschen laatstgenoemden termijn. De laagste burometerstund 744.0 kwam voor om 5 uur n.m., van 8 uur nam. 6 Januari tot 7 Januari 2 uur v.m. steeg de barometer ruim 15 m.M.; hedenmorgen 10 uur v.m. neigt de barometer weer tot dalen onder invloed van den over de Britsche Eilanden naderenden la gen druk. Tot ver in den Atlnntischen Oceaon is het weder stormachtig en ongestadig. ONEENIGHEID IN DE S. D. A. P. IN LIMBURG. Een nieuwe vereeniging. Onafhan kelijk van de partij? Men meldt uit Heerlen d.d. 8 Juni aan de Ct.: Heden is hier ter plaatse de jaarvergadering gehouden van het Gewest Limburg der S. D. A P. De vergadering was in hoofdzaak gewijd ann het bekende „rapport von vier", waarbij van den vroegeren propagandist der S. D. A. P. in Limburg, het Stoten- gemeenteraadslid H. v. d. Ploeg, voorzitter van het gewest Limburg, ge- eischt werd zijn functie neer te leggen. Na langdurige besprekingen is dit rapport, samengesteld door twee hoofdbestuursleden van de S. D. A. P. en twee hoofdbestuursleden von het N. V. V., verworpen met 295 stem men, 1 blanco. Daarna werd met 219 en 5 blanco een resolutie aangenomen, waarin het gewest Limburg der S. D. A. P. in jaarvergade ring bijeen, na het rapport der Commissie vai) vier op formeele gronden verworpen te hebben een nadere regeling van het partij-bestuur aan vaardt, doch dot het den heer v. d Ploeg de rijheid laat al of niet of te treden als gewes telijk bestuurder. Verwacht wordt, dat de heer v. d Ploeg als lid der S. D. A. P. geroyeerd zal worden en een vereeniging, onafhankelijk van de S. D. A. P. in Limburg zal oprichten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1