L. J. LUYCX Zn. DE EËMLANDEU !n de Opruiming BUITENLAND. Dinsdag 10 Januari 1928 26e J?argaig to. 164 r! Siroop Famel A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. langestraat 49 - Tel. 190. verschillende koop;es in Haak- en Bre.wol AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS p«i 3 naanocj voot Amersfoort (2.10. Binnen land franco Ptr post rer 3 maande- f 3 per maand 0.75. per week met gratli veesekerlno tegen ongelukken lr.171',. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTRFKFN1NG 47910 TEI.KFOON INTERC 513 DIRECTEUR UITG EVER.' J.VALKHOFF PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 05 met Inbegrip van een hew-.-nummer. elke rCgei meer f0 25 Llcfdadlghelds-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Adverfentiën ..KEITJES'' bij vooruitbetaling 1 5 repels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plactscn f 1.— bewijsnummer extra I 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2A DE OVERSTROOMINGEN TE LONDEN TOT DUSVER GEEN VERDERE ONHEILEN LORD DESBOROUGH OVER DE OORZAAK DER RAMP Londen. 9 Jan. (H. N. Draadloos) Van middag werd de vloed van de Theems angsti-, afgewacht door de bewoners der huizen aan d« oevers De ophoogingen werden nauwkeuriy door ambtenaren en werklieden gadegeslagen Dè vloed veroorzaakte echter geen verdere overstroomingen Het water sijpelde door d zandzakken bij Lambeth, doch dc verhoog in werd spoedig versterkt Men verwacht geci verdere overstroominigen indien de regen uit blijft en de wind gaat liggen. De rivier zal da overmorgen weer normaal kunnen zijn Lom Desborough de voorzitter van het hoogheem raadschap, onder welks toezicht de Thecm? staat, heeft vandaag in een vergadering vai dit lichaam een overzicht van den toestand ge geven. Hij schreef do romp van Vrijdag, waar bij T4 menschcnlevens verloren zijn gegaan, to> aan het plotseling toevloeien van water uit ho' Noorden. In do periode, aan Kerstmis vooral gonnde, is het water van de rivier van de mnxi mumcapnciteit van 4500 millioen gallons to 90C0 millioen gallons gewassen. Toen kwam d« hevige sneeuwval met Kerstmis. Indien d sneeuw snel gedooid was, zou de hoeveclheir water nog zoo toegenomen zijn, dat een ovet strooming. als vroeger nooit gekend, voorge komen zou zijn Gelukkig is de sneeuw nie' gedooid, voordat het cijfer van 9000 millioer tot 4600 millioen gallons was gedaald Wat d< maatregelen betreft, om dergelijke overstroo mingen in de toekomst te voorkomen, meendi lord Desborough, dat een stuwdam van Tilbury naar Gravesend moet worden gebouwd Naa- gemeld wordt zal de regeering misschien eei commissi*» benoemen, om de oorzaken van d- ramp te onderzoeken, indien de verschillend betrokken autoriteiten een dergelijk onderzont wensrhen Uitgebreide maatregelen worden ge troffen om degenen te helpen, die hun huizicr jnoes en verlaten of hun bezittingen verlorei Jiebb^n De burgemeesters van de verschillend districten van Londen werken samen met dei- lord mayor om een centraal fonds te beboeren waarvoor dp bijdragen rijkelijk toevloeien. GrOote schade aongericht. Dc kwestie der verantwoordelijkheid Stcunverlecning. Uit nadere berichten blijkt nog, dat in de Na tional Bibliotheek voor b'inden 5000 bandei in Braille-schrift onherstelbaar door hel watc beschadigd zijn. omdat de verhoogde puntje» in den tekst, die de letters uitmaken, in vee gevullen vlak geworden zijn, zoodat de bor.ket nog slechts gladde onbeschreven vellen papic lij'-en Het maken van een Braille-boek kost ge middeld 30 shilling, zoodat de schade in di geval bijna 8000 pond bedraagt Mer meldt nader uit Londen aan de N R. Ct Het ia 1914 geopperde plan om de rivie boven Paddngion te verwijden en uit te die pen, zal ook thnns vel weer ter sprake ko men. maar dit zal slechts een stoplap zijn, daa> alle 26 rijrivieven van de Theems een over strooming kunnen veroorzaken Intuss'-hen zijp ook d- Londensch» Logerhuisleden reeds bezie te onderzoeken bij wie de verantwoordelijkheid van de r<,mp berust en er zullen mnalregeler worden genomen om een herhaling te voorko men. Sir William Pull heeft zijn Londenschi collega's formeel tot -»en vergadering bijeenge roepen, maar de Londensche Lagerhuisledei van i arbeiderspartij wt en onderh g verga deren Als het parlement weer bijeenkomt, za de kwestie on het tapijt worden gebracht. Ta var plaatselijke besturen, h.?t waterschap var de Theems, het Londensche havenbestuur en de kroon zullen vermoedelijk de verantwoorde lijkheid onder zich te verdeelen hebben. De lord-mnvor heeft een vergadering met d« mayors van de betreffende districten gehoude en zoowel in de cily als in de betreffende dis tricten zijn inschrijvingen geopend. Er is 5000 onmiddellijk noodig, want er zijn on geveer 500 huizen onbewoonbaar geworden, terwijl vele honderden andere min of mee1 schade hebben ge'eden. Het Westminsterfondr bedraagt reeds £4000, wan* toe ook, behalve di woning en de koningin, de hertog en hertogi' van york en dc prins van Wales hebben bij DE LOODWIT-CONVENTIE. Hongarije '8,;ficcert onde» voorbehouo. DE WAPENSMOKKEL TE SZENT GOTTHARD DE HOUDING DER KLEINE ENTENTE Naar aanleiding van het bericht van de Pa- ijsche Matin, dat vet tegenvvoordigers vnn dc Kleine Entente tet plaatse een onderzoek in stellen in verband met de aan dc Oosten- ijksch-Hongaa srhe grens aangehouden wa- r^nlevering.-n, wordt van bevoegde Hongaar- The zijde opgvmerkt, dal, voorzooverrc men onder „ter plaatse" Szent Gotthard verstaat vastgesteld kan worden, dat geen vertegen woordigers van de Kleine Entente een onder hoek te Szent-Gotthard instellen, waartoe Z,J "ok geen recht zouden hebben. De Roemeensrhe minister van buiten'and- srho zaken ad interim, Duca, heeft mei den ge- 'ant van Zuid-S'.avie gesnroken over dc kwes-- 'te der gesmokt«1de machinegeweren De mo gendheden der Kleine Entente overwegen een remeensrhappeliik arcoo'd met betrekking tot 1c aan te nemen houding. Het is waarschiin- ilk, dat zij de kwestie voor de gezantenconfe- entie of voot den Volkenbond zullen brengen EEN AANSLAG OP PRESIDENT DIAZ VAN NICARAGUA DE AANGEVALLENE ONGEDEERD Be r 1 ij n, 9 J a n. (H N Draedloosl Naar de Chicago Thibune meldt, hebben Zondag 30 man de auto van den president van N'ca- ngua. die van een koffieplantage terugkeer de, overvallen De auto overreed echter de mannen, die zich voor de auto ODStelden. D<» overige aanvaller schoten van arhtcr op de auto, zo-rder iemand te treffen Cavalerie is uitgezonden om de daders te achten olgen. HET VRAAGSTUK VAN DEN DUITSCHEN EENHEIDS STAAT DE DUITSCH-NATIONALEN VOOR EEN PERSONEELE UNIE TUSSCHEN PRUISEN EN HET RIJK Het Duitsch-notionale persbureau schrijft ii /erband met de stichting van ..den „Bund zui :rneuerung des Reichcs" De Duitsch-nntionule Volkspartij heet den oproep van den „Bund zur Erneucrung des Iciches" welkom als een nieuwe bijdrage vooi Ie oplossing van deze dringendste aller natio- inle vraagstukken. Als kern van de toelichtin gen van dr. Luther van het program van dei -ond is het uit den weg ruimen van het noas Ikanr bestaan der centrale besturen van h«- ijk en Pruisen te beschouwen Als uitweg uh it dualisme heeft de Duitsch-naticnale Volks artij een personeele ur.ie tusschcn den rijks 'resident c-n den Pruisischen stnatspresiden 'oowèl als tusschen de ambten van Pruisisc'' ninisterpresident en van rijkskanselier voorgc teld De Duilsch-notionnle partij zal cp d« i s conferentie van minister-presidenten aa d die voorstellen steun verleenen, welke als wegbereiders voor het groote doel kunnen wor- !en beschouwd Zij zal tegen geen enkel voor ste! zijn, dat gëscMkt lijkt cm volk en staa* nuwer aaneen te birden en den, door de ge schiedenis beproefden, staatsvorm als levend organisme zich te laten ontwikkelen. De Hongoarsche regeering heeft de interno- tionale conventie inzake de afschaffing van loodwit bij schi'derwerk geratificeerd onder voorbehoud, dat de ratificatie pas in werking treedt, als de conventie door Frankrijk. Groot- Britannië en Duitschland geratificeerd is. t HET ARBEIDSGESCHIL IN SAKSEN. Bindcndvcrklaring der schcids- rechtclijke uitspraak. B e r 1 ij n, 9 J a n. (H. N Dc schei 'srechtcr- lijkc uitspraak in het conf iet in dc Saksische nijverheid, welke een paar dagen geleden werd geveld, is door den rijksminister van arbeid bindend verklaor HET ITALIAANSCH-ZUID- SLAVISCH VERDRAG MET ZES MAANDEN VERLENGD Belgrado, 9 Jon. (V. DHet vriend- schapsvcrdi ag tusschen Italië en Zuid-Slavië. dat op 27 Juni 1924 te Rome get eekend werd is met zes maanden verlengd, hetgeen be schouwd wordt als een gunstig toeken voor de verstandhouding tusschen bc:de landen. HET ARBEIDSGESCHIL TE BOCHUM. Het conflict bijgelegd. Gisterochtend werd volgens de Vorwarts hei b'j de Bochumer Verein bestaande conflict no lens de uilvoering der scheidsrechterlijke uit spraak inzake den werktijd bijgelegd De di octie verklaarde zich bij de onderhandelingv met den bedrijfsrnnd bereid met ingang vai 'eden de in de uitspraak voor de melaalindus Tie vastgestelde regeling van den werktijd ir e voeren. DO BEVOLKING VAN HONGKONG. Een aanwas vnn 00.000 zielen. Het aon-.-jl immigranten, dat tusschen Fe bruari cn begin December 1927 te Hongkong is aangekomen wordt officieel op 70 000 ge schat Dertigduizend nieuwe uitgewekenen ar riveerden te Hongkong sedert dc roode revo lutie te Kanton van II December. Wanneer men rekening houdt met een terugkeer naar Kanton, dan is de bevolking van Hongkong in tien maanden ven het afgeloopen jaar met 00.000 zielen vermeerderd. HET ALCOHOLMISBRUIK. Van 1 Februari as. tct 31 Jan. 1929 sto!t het Zwitscrsche departement van financiën met assistentie vnn olie Zwitsersche zieken huizen en sanatoria een algemeen onderzoek in naar de rol van het alcoholmisbruik bij de «in deze inrichtingen behandelde patiënten. Het beste middel tegen verkoudheid, per flacon f 2.50 Voor Amersfoort bij: DE ONTPLOFFING TE BERLIJN-DAHLEM EEN AANKLACHT TEGEN WEINGARTNER B c r 1 ij n, 9 Jan. (H N.) Het onderzoek naar de omstandigheden, waaronder de ont ploffing in de villa te Duhlcm heeft plaats ge had, schijnt voldoende materiaal te hebben op geleverd om een aanklacht in te dienen tegen den consul-generaal weingüftner wegens ver oorzaken van den dood door onvoorzichtigheid en overtreding van de wet betreffende ontplof bare stoffen. Het vermoeden, dat in het labo ratorium met trinitrotoluol is gewerkt, wo'dt 'loor deskundigen niet onwaarschijnlijk geacht Dit is een zeer gevaarlijke salpcterverbinding. lie reeds in den oorlog gebruikt is en op het laatst bij iedere granaat en iedere mijn werd toegepast. Ook in de chemisch-tcchnischc in dustrie wordt van deze stof veel gebruik ge maakt. Naar gemeld wordt, zijn de kwetsuren vnn den portier en twee van zijn dochters lichte' gebleken don men eerst vermoedde, zcodat zij leeds-uit het ziekenhuis ontslagen konden wor den. De vijf overige gewonden zijn allen buiten icvensgpvoar. Een eigenaardig verschijnsel bij de ontplof fing was, dat men in de naaste omgeving vnn het verwoeste huls minder van het ongeluk ge- m<ukt heeft, dan op een afstand. Op de 20 mi nuten verwijderde Fehrbcllinplatz Is een giool aantal ruiten vernield en vandaar heeft men ook de politie en brandweer gewaarschuwd; men meende, dat daar in de omgeving in één van de vele garages een ongeluk was gebeurd Ook in het Zuid-Westen en Zuiden van Berlijn is de ontploffing met groot geweld gehoord Nnar aanleiding van het bericht omtrent het vinden van twee bommen in het verwoeste huis ie Dahlem wordt gemeld, dat dit slechts twee ledige huizen bleken te zijn, bewaard als non- Jonken aan den oorlogstijd, gedurende welken de firma een bommenfabriek bezat. Een arrestatie. B e r 1 ij n, 9 Jan. (V. D.) De politie heef* hedenavond na een langdurig verhoor den eige naar der villa Parkstrasse 40, Berlin-Duhlem ronsul-gcneranl Weingtirtner, terzake van dood Joor schu'd cn overtreding van de wet op do -pring^toffen geprrestcerd Do Berlijnsche politie-prefect heeft aan d persvertegenwoordigers verklaard, dat er, weerwil van de kort op elkaar volgende zeer .•rnStigc ontploffingen, geen aanleiding tot ver ontrusting voor de Berlijnsche burgerij bestaat, dat de oorzaak in beide gevallen geheel ver schillend was, n.l. den eersten keer lichtgas en de tweede keer voor particuliere industrie bc- rteirde springstoffen. NATIONALISATIE DER ENGELSCHE MIJNEN EEN PLAN DER LABOUR PARTIJ Londen, 9 Jan. (V. D.) Naar de West- minster Gazette meldt, zal de Labour Party zich in haar congres van 20 Januari bezighouden met een nieuw plan voor de nationalisatie vnn len Engelschen mijnbouw Het gehcelc plan is Tebnseerd op overneming door den staat van 'en g:-hcelen mijnbouw en de daarmede in vcr- und staande industrieele ondernemingen, zon- Vr dat de regeering evenwel de controle over le industrie zal hebben. Het plan bevat verder invoering van den /.evenurigen arbeidsdag voor den ondergrond den ai beid. De geheele mijnbouw zou bestuurd worden Joor een concern, door den Staat te vormen, .vaarin zitting zullen hebbc.i een verte^envvoor- 'iger der mijneigenaren, twee vakverecnigings- Viders cn tien technische leiders Verder zuller ïog vertegenwoordigers van de industrie in 'iet concern plaats nemen. Daarnaast zal een aad vnn verbruikers worden ingesteld om con- róle uit te oefenen over de distributie in het innenlnnd. Verder wordt voorgesteld een wel- •aartscommissie in het leven te roepen, die dr ♦orstandrtn in den mijnbouw en in de andere "dustrieën zal onderzoeken. Tcrslctte zal eer omrrissio worden benoemd ter bcstrij-'ing van 'e werkloosheid, welke commissie de beschik- ing moet hebben over een bedrag van zeven Tiikioen pond sterling, aan te wenden gedu rende drie jaar. De staat zal voor het overne men der bedrijven aanvangen met het beschik baar stellen van 260 millioen pond. DE GRIEKSCH-ZUID- SLAVISCHE BETREK KINGEN MICHALAKOPOELOS TEGEN VERSCHIL LENDE AANSPRAKEN VAN BELGRADO „EEN BALKAN VERDRAG ONDENKBAAR" W e e n e n, 9 Jan. (H. N.) De Gricksche inirister van buitenlendsche zaken heeft Zon- d/«g te Saloniki een rede gehouden over de betrekkingen tusschen Zuid-Slovië en Grie kenland. Hij wees er daarin op, dat Zuid- Slnvië zijn aanspraken met betrekking tct een vrijhaven in Saloniki en ten opzichte van Mn. cedonië zeer heeft vergroot, zocdat deze aan spraken feitelijk neerkomen op oen afstand van gebied door Griekenland, iels wat Grie kenland niet kon toestaan. Daarom heeft ook het Grieksche parlement het tijdens het be wind van generaal Porgalos met Zuid-Slavië gesloten verdrag weer ongedaan gemankt Griekenland zal de bijeenrocping ecner con- lerentie van alle Balkanstoten met voldoening zien, aangezien het internnt'onale hand ls- vcrkcer voor Saloniki van het grootste be lang is Een algemeen Balkanyerdi ag is on denkbaar, daarentegen is het mogelijk, dat afzonderlijke verdragen worden gesloten, waarvan een overeenkomst tusschen Grieken land en Zuid-Sla vie het begin ken zi jn. ARBE IDS ONGELUKKEN VIJF SLACHTOFFERS Twee mijnwerkers werden door een kolen wagen dooilgcreden in een mijn in Monmouth shire. EEN INSTORTING IN ALGIERS MINSTENS VIJF SLACHTOFFERS Gemeld wordt uit Tlemcen (Algiers), dat ten gevolge van de aanhoudende .regens het terras van een Mcorsch bod is ingestort VijT vrou wen zijn dood uit de puinhoopen te voorschijn gehaald Gevreesd wordt, dat er nog meer ba ders omgekomen zijn. EEN MIJNRAMP IN ILLINOIS VERSCHEIDENE DOODEN EN VERMISTEN Nabij West-Frankfort zijn twee mijnwerkers gedood tengevolge van een ontploffing in een kolenmijn. Er worden 24 mijnwerkers vermis», voor wier leven echter wordt gevreesd. Een later bericht rept reeds over 8 dooden DE GEVANGENISKOST IN PRUISEN. Een verbetering voor de opgc- slotenen. B e r 1 ij n, 9 Jan. (H. N.) De Pru sischo minister van justitie heeft gelast, dat voortnon in de Pruisische gevangenissen een betere kost zal werden verstrekt. Het vetgehalte van de soep, die des morgens en des avonds wordt verstrekt, zal verdubbeld worden on op vlecschlco/e dogen zal bij "het middageten ook meer vet worden verstrekt .Vocrts wordt er-n grootere keuze voor de avondmaaltijden toegestaan Bij alle maaltijden zal ook brood worden veistrekt. EEN KRANS VAN MUSSOLINI VOOR VICTOR EMANUËL II. Rome, 9 Jan (V. D.) Mussolini heeft he den op het graf van koning Victor Emanuël II in verband met diens 50on sterfdag een krans laten leggen Op het lint staat geschreven „De fascistische regcering aan den vader van het land". EEN ONVERSAAGD ROOVER. De meest vermetele bandiet, die ooit in de omgeving vnn Sjanghai heeft geopereerd, heeft van Vrijdagmiddag vier uut tot Zaterdagmor gen negen uur de politie te Sjanghai de han den vol gegeven. Hij was één van drie gewa pende roovers, die de politie poogde te ar resteeren. De andere twee werden gevangen genomen, doch de derde sprong, nadat hij over daken was geklaute-d en gesprongen, in een vliering van een Chineesch huis, waarbij hij zich met oen revoivei en zestien kogels opsloot en de politie tartte. De brandweer en bekende jageis werden opgeroepen om mede te helpen bij zijn arrestat'e, doch hij schoot zoo zeker, dat hij in staat was zich zijn vervolgers van het lijf tc houden, die niet bereid waren hun leven nood«-loos op te offeren, daar zij wisten, dat hij niet kon ontsnappen. Ten slotte stelde de politie een machinegeweer in actie, waarui* een regen van kogels op de vliering werd af gegeven, die in brand vloog. Met het laatste schot, dot de roover afvuurde, stierf hij vech tende. DEPORTATIE VAN DE RUSSISCHE OPPOSITIE ZULLEN TROTZKI EN SINOFJEF BINNENKORT NAAR SIBERIE GAAN? Men meldt uit Berlijn aan de N. R C. De Russ sche staatspolitie heeft, nldus een telegram uit Moskou aan het Berliner Tnge- bl»>ttbesloten con aantal bekende pe soonüjk- heden uit oppcsitioneele kringen te verbannen Dertig der moeste op don voorgrond tredende leden van de oppositie hebben bevel ontvan gen te vertrekken; het oord hunner bestem ming is niet bekend. Vast staat alleen, dat zo zich naar Aziatisch Rusland, in de streek tus- Archorgel en Mi 'den-Azië, zullen moeten be geven. Een dc 1 hunner zou reecs zijn gede porteerd Volgens den correspondent van het Tageblatt zou men thans ten stelligste op de deportatie v»n Trotzki en Radek en de boet- vaard ge Knnicnef en S ncfjof onderen kun nen rekenen. Men heeft getracht de deportatie onder den dekmantel vnn „partijnrbeid" door te voeren, hoewel dc genornuJe personen niet eens meer tot de partij behooren. Or> welke wijze de leiders vnn de oppositie zullen wor den behandeld, blijkt wel hieruit, dat het in do bedoel ng li^t ze naar Wintkn en op een af stand vnn 500 K.M. van een spoorwegsottion te brengen Op de lijst der gedeporteerden fungceren de narren van SeNrinkof, die belangrijke diensten heeft bewezen bij het aan' noopen van econo mische betrekkingen tusschen de Sovjet-unie en dc Ver. Sinten, Smilga, die een le'dcnde rol heeft gespoeld in het ooslen der Sovjet- Unie, de schrijver Sossnowsld, die dapper cri- tiek rp het sovjetleven hoeft uitgeoefend cn cn paar journnl'sten. Tenslotte wordt ook Be- loborodof, gewezen tsaristisch minister van binnenlnndsche zaken, gedeporteerd. DE REGEERING VAN IRAK AFGETREDEN. De eerste minister van Irak heeft aan den koning het ontslag van het kabinet aangebo den. De koning heeft opdracht gegeven tot vorming van een nieuw kabinet. Jafur pusja gaf geen verklaring van zijn ontslag, maar men meent, dat hij moeilijkhe den ontmoet heeft om goede plaatsvervangers te vinden voor dc afgetreden ministers van financiën cn van binnenlandsche zaken, die aftraden nn het bekend worden van het ver- diag met Engeland. DE MOORD OP PROFESSOR ROSEN. Om de erfenis van den te Breslnu vermoor den professor Rosen wordt een strijd gevoerd door mej Neumann, gewezen huishoudster van den geleerde, en diens familie. De rechtbank te Bresluu heeft volgens de N R Ct gisteren getracht dc beide partijen te bewegen tot een minnelijke schikking, maar deze peging was tevergeefsch. Mej. Neumann cischt von de familie Roscn een bedrag van 20.000 mark, volgens Imt testament van den heer Rosen, aangezien deze aan de huishoudster 50.030 mark in Pruisische staatsanndeelen had na gelaten, een bedrag, dat door de inflatie sterk was geslonken. Dc familie Rcsen achtte zich nïiet verplicht welk bedrog ook nan mej Neu mann uit tc betalen, zoolang he» onderzoek aangaande den moord niet ten einde is ge voerd. Mej. Neumann, die in de grootste ellende verkeert, is thans als armlastige aan gewezen cp gemeentesteun Het is overigens niet uitgesloten, dat ze voor de derde maal in hechtenis zal worden genomen, daar de autoriteiten voor haar belastende feiten zou den hebben vernomen. DE VEILIGHEIDSCOMMISSIE DER VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS COMMISSIE. Prang, 9 Jan (H. N) Op 24 Januari zal te Prang oen conferentie der rapporteurs vnn dc vcilighcidscommissic der voorbereidend© ontwapeningscommissie worden gehouden. Zoo nis bekend, werd deze ccmmisrie, die onder vooizittcrschop van dr. Bcr.csj staat, begin December door de voorbereidende ontwape ningscommissie benoemd. Bepaalde voorstellen tot regeling vnn het vraagstuk der veiligheid ziin tot nu toe slechts door dc regeerfngen van Zweden en Noorwegen ingediend. Van ander© staten zijn tot nU toe gèen voorstellen ontvan gen. HET PROCES-BARMAT. Morgen is het een jaar geleden, dat het pro- cës-Barmat begon Tot dusver is'cp 157dagen ;»en 2ilting gehouden. De dossiers zijn aange groeid tot 1070 deelen De akte vün beschul diging omvat 648 gedrukte pagina's Tot nu toe zijn 59 schriftelijke rapporten door de des kundigen uitgebracht. De processen-verbaal v« vet prcres vullen zeven deelen met 2800 b.2 De kosten van het geneele thnns drie jaren du rende proces met inbegrip der instructie bedra gen ongeveer 230,000 mark. VOOR EEN AMFR-KAANSCHE KOOP VAARDIJVLOOT. De commissie voor den hniydel uit den Ame» «ikannschen Senaat heeft zich 'Vereen'gd rr't .het wetsontwerp, dat door den repub ikeinsch n senator Jones uit Washington is' ingediend, e-p te komen tot st'cht'ng van een 'koopvaardij vloot, die onder regeerfnó-stoezicht door m: 1- del van don bestaanden Shipping Board in leven zal.moeten worden gehouden. Een ju'st cijfer is niet genoemd, maar men meent te we* ten, dat met het ontwerp-^Jones een som vart 200 millioen dollar is gemoeid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1