L. J. LUYCX Zn. Iln de Opruiming! DE EEMLANDEÜ BUITENLAND. Donderdag 12 Januari 1928 26e Jaatgarg i\o. 166 KEURCOLLECTIE TAFELZJLVER. m Langestraat 49 - Tel. 190. verschillende koopjes 1 in Haak- en Breiwol §j AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS i» 3 -»■*« voor Amersfoort 12.10. B l a n e n I so d frtoco pcI post per 3 maanden f 3 per maand i 0.75. per «eek met o,ar,, vereekerlnq regen ongelukken I 0.17',,. Afzonderlijke nummer, 10.05. POSTRKKKNING 47910 TE1.HFOON 1N1ERC 513 DIDECTEUR -UITGEVEQ! J.VALKMOFf PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f 1.05 met lobegrip van een bewijsnummer. elke regel meer F 0.25. Liefdadlghcids-advertentlën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 8UREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE LEVERANTIES IN NATURA DE ONTDEKTE KNOEIERIJEN Berlijn, TT Jan. (H. N) Naar dc B. Z me dt, is ook in Dwitschlnnd dooi de betrok ken instanties in de lnatslc maanden vastge steld, dat klaarblijkelijk cp Frnnschc aan stichting; tusschen Fransrho cn Du.tsche fir ma's contracten rijn gesloten, die indruischen tegen den geest en de voorschriften van di overeenkomst betreffende de leveringen in natura op rekening van de schadevergoeding De rijkscommissaris voor deze levering"! heeft daarom een scheipe c<vfrole gelast, me' het gevolg, dat vast is komen «c staan, dat verschillende firma's misbtuik van het ir. hun gestelde vertrouwen hebben gcma-ikt Nagegaan zal worden in hoever een vervol ging kan plaats hebben. Berlijn, TT Jan. (H N) Naar aanieidin- van de bewering van een Fransch blad, dot Duitsche regeering cp de hoogte is gewees van de knoeierijen bij de leveringen in natura wordt van Duitsche zijde meegedeeld, dat hei bureau voor de Duitsche leveringen tc Parii* in het begin var December den Fronscher dienst opmerkzaam heeft gemaakt op onregol matigheden, die klaarblijkelijk bij enkele leve ringen plaats hadden. Het ingestelde onderzoek heeft daarop bewezen, dat inderdaad getrnch' was tc knoeien, waarop dc minister van open bare werken een streng onderzoek gelastte. D< ontdekking der knoeierijen is dus aan Duitsch- land te danken. Bij alle financieele schandalen, die op he» oogenblik de justilie bezig houden, is than' dus weer. cn nog wel cp bevel van Poincarc' een nieuwe gevoegd Een vijftiental Frnnsche kooplieden zijn bi de affaire gecompromitteerd, doch men deel nog geen cijfers mee omtrent de Duitsche me dep'.ichtigcn. De fraude was ook aan het Duitsche gouve» nement bekend cn het schijnt, dot men va Fransche zijde vooral ingegrepen heeft om t< voorkomen, dat deze fraude op grootc schau te eeniger tijd geëxploiteerd zou worden doo Berlijn om als bewijs tc worden aangevoerd dat Frankrijk de leveringen in natura niet ka> obsorbecren en op dien grond een wljzlginf van het Dnwesplen tc 'vragen. De fraud.» werd ontdekt door ambtenorei van het ministerie van financiën. De huiszoe kingen, die de vermoedens bevestigd hebben werden vooral gedaan te Parijs, te Straatsburg, te Sé'.estat en te Besnn^on. Te Parijs alleen werden van 7 firma's de boeken in beslag ge nomen. Het verluidt, dat dc nomen der firma's bin- nen enkele dagen zullen worden gepubliceerd DE VEROORDEELDE FRANSCHE COMMUNISTEN CACHIN VERSCHIJNT IN DE KAMER Cachin woonde gisteren de zitting der Fron che Kamer bij. H.j weigerde de vragen, die nen hem stelde, te beantwoorden Hij verkiaai- le, dat hij van plan is vandaag terug to ko nen, om deel te nemen aan het debat, dot ove» em begonnen is. Over deze verrassende verschijning van Ca bin meldt de Parijsohc correspondent van het /nd. nog Gistermiddag was, als altijd 'sWoensdags, d« amer niet bijeen In de gangen waren dun ook naar weinig afgevaardigden en journalisten >ij hen we»tc het plotseling verschijnen vat _achin opzien. Gisteren werd hij er niet ver acht en het politietoezicht bij het Bourbon- aleis moet in tegenstelling met eergisteren lap z'in geweest; in elk geval wist de com nunistisehc leider de Kamer ongehinderd bin en tc komen. Hij werd terstond omringd, want oven politieke mceningsverschilleh geniet hi 'e nlgemccne achting Hij wilde echter niet> nders zeggen, dun morgen in de openbare zit- ing het woord te zullen nemen na de regee- ingsv^rklaring, waarin tegen het socialistisch, oorstel, de vijf communisten tot het einde dei vergevende periode cp vrije voeten te stellen kwestie van vertrouwen zal gesteld worden Deze inmenging moet wegens Carhin's per -oonlijke antecedenten het appèl der regeerinp emocilijken; nochtans is het onwaarschijnlijk '«t ze on dit nnnt wordt omvergegooid De be 'issing ligt bij de radicalen cn republikcinsch' ocia'.isten Bevestigd wordt, dat zo blanco zul ^n stemmen. Vroeger in een overeenkomst!' •eval wist Cachin nagenoeg de hecle linkerzi nee te krijgen. De Humonilé ontkent, dat d ijf de vlucht genomen hebben. Op last var 'et partijbestuur onttrokken ze zich aan de verplicht in q" zich weer gevangen te geven. HET VRAAGSTUK DER ONTWAPENING HET VE1L1GHE1DSCOM1TE MR. RUTGERS TE GENEVE Uit Geneve wordt d.d TT Jan. aan de N. R Ct gemeld Dc heer Rutgers, lid van de ontwapenings commissie cn tevens rapporteur ven dc ar bitrage- en yeiligheidscommissic, die de kwes tie moet bcsïudeeren van dc loyale naleving der artikelen T0, TI en 16 van het volkon- bondsverdiag, vertoeft vooi eenigc dagen te Genèvc, om alhier voor de bijeenkomst van 26 Januari te Praag an Benesj met de an dere twee rapporteurs van dc arbitrage- en veiligheidscommissie, Politis en Holsti, een nadere studie van uit vraagstuk tc kunnen maken en met ccn'ge leden van de ontwapc- ningsafdoeling van den Volkenbond te spre ken. Waarschijnlijk zouden, volgens den heer Rutgers, drie afzonderlijke rapporten voor be gin Februari opgesteld worden, om aan de leden var. de arbitrage- en vciligheidscoir- m.issie toegezonden tc kunnen worden om ah basis van discussie op dc bijeenkomst van 20 Februari van het arbitrage- en veiligheids- comité te dienen. DE ZEEROOVERLJ IN DE BIASSAAI. Engeland wil er radicaal een cfnde aan maken. Londen. Tl Jn <H NNaar de Time? uit S'Pgnpnrc verncrr.t. zullen binnenkort oen aanta' {ran p"-tsrhr nen nvt tioepen tot ui'* roerng van de piraten in de Binsbaai *er- tre'"krn De opperbevelhebber van de Engel- sche marines*rüdWerhterr :n de Chipe,,s-~h' wateren wordt m den loop dezer week met bet vlaggcschip Hawkins te Singapore ver wacht. LITAUEN EN LETLAND. Litauen Lclemmcrt het verkeer Naar dc Let'.ondsche bladen uit Kofno ver nemen, hebben de Litauscho autoriteiten oi Litausch gebied d.- tni'.s \an de spoorlijn Lihtn —Runny over een hfst.-.nd van 2®) K M. ve« wild id cm ze naar dets ever te brengen D bladen wijzen er op, dat de ontwikkeling de. haven van Libau hoofdzakelijk van het nor maio verkeer op deze lijn afhangt en verlangen van de Letlandsehe regeering om in dit ver band to protesteereiv LITAUEN LAAT WEER VAN ZICH SPREKEN WEER EEN GRENSCONFLICT MET POLEN 2 VENEENS MOEILIJKHEDEN MET LETLAND Naar aan dc Kurjer Warczawslci uit Wilna cmeld wordt, zijn na de laatste schietpartij aai 'e grens afgevaardigden van de Poolsche en itausche grensbewaking samengekomen. Daar- )ij cischtc de Litausche afgevaardigde, dat d- rronspalen langs het Assoni-mecr weggeno nen zoudpn worden, daar dit water nog tot itaucn behoort. De Poolsche officier weigerdi. ïr en deelde mede, dat, indien de palen doo Ie Litauers zouden verwijderd worden, d« 'oolsche grenstroepen tegenmaatregelen zou- I 'en nemen. Dc Litausche afgevaardigde blec. •rhter in zijn cisch volharden. Men heeft nu tan Poolsche zijde besloten in dit gebied een ijzondcren 2Tcnspost op te richten. WILLEM GROFNHUIZFNLANGESTRAAT 43 - ^lefoon525 VYILLLIVI UIlULIinUltLlt JUWELIERGEDIPL.HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1 885 DE MAATREGELEN TEGEN DE RUSSISCHE OPPOSITIE VERBANNING DER LEIDERS NAAR VERAFGELEGEN STREKEN De correspondent van het Berliner Tageblatt ic Moskou geeft nog enkele aanvullende mede- dcclingcn over de verbanning van leiders der orposit'e Volgens deze werd op 3 Januari aan 30 leiders van de oppositie door de staats politie medegedeeld, dat zij na een termijn van drie dagen haar verschillende verafgelegen '"treken van Europeosch en Arinthcl» Sovjet- Rusland zouden word-n gezonden. Den volgen den dag verging het de allereerste leiders der appositie evenzoo, doordat rnen hun verklaar de, dot zij Moskou moesten verlaten. Het gaat hierbij nlleteerst om Trotzki, die, naar verteld wordt, naar Astrakan moet ver- Tokken, om Rakels) i. die een verblijfplaats in het gouvernement Wjatka werd aangewezen en verder om Rndek, die zich noar een dorpje in het Siberische gouvernement Tobolsk moet begeven, om Kamenddie naar Tobolsk en om S'nofjef, die naar den Boven-Oerol wordt gezonden. POLITIEKE HARTSTOCHTEN EEN BLOEDIGE KLOPPARTIJ TE STETTIN No afloop van een nat.-soc. vergadering te Stettin, ontstond volgens de Vorwarts Dins dagavond een bloedige botsing tusschen de deelnemers en communisten. Bij het gevecht waarbij de tegenstanders elkaar met tafelpoo- ten, stoelen en bierpotten te lijf gingen, wer den dè gehetde inventaris van hc-t vergaderlo kaal en de deuren en vensters vernield. Pas ♦oen de politic krachtig optrad en in de lucht schoot, verminderde het rumoer. Toen dc po litic versterking kre"g, hadden dc communis ten de plaat gepoetst en vond men nog alleen nationaal-socialisten Alle deelnemers aan de vergadering werden gearresteerd en naar het politicbu-ei..i gebracht. Twee hunner waren zoo ernstig gekwetst, dot hun onmiddellijke overbr»t.ging naar het ziekenhuis noodzakelijk was. De politic nam con aantal wapens beslag. TALRIJKE KATOEN- BRANDEN TE BOMBAY MEN DRINGT OP EEN ONDERZOEK AAN Uit Bombay wordt aan dc Times bericht, dat aldaar in den loop van een paar dagen weei zes groote katoenbranden hebben plaats ge had. Men dringt aan op een nieuw onderzoek naar de oorzaak van deze branden, die tot 1914 en volgende jaren niet in zoo grooten omvang 'ijn voorgekomen, toen enkele der grootste biandcn in de geschiedenis van den kontoen- handel hebben plaats gehad. Nader wordt uit Bombay gemeld, dat dooi en nieuwen brand 5000 balen katoen beschu- 'igd zijn. Tot dusver bedraagt het aantal vei- rieldc of beschadigde balen 25.000. OEN MOOIE ERFENIS VOOR DEN DUCE. Milaan, II Jon. (V. D De cenigen tijd geleden tc Monte Carlo overleden mevrouw Emma Ploccc uit Piemont heeft aan Mussolir." haar gehcelc uit vijf miilioen Lire bestaande vermogen vermaakt. BELASTINGVERLAGING IN ZWEDEN. B e r 1 ij n, IT Jan. (H. N. Draadloos). D. vveedsche rijksdag is Dinsdag door den koninp reopend met een troonrede, waarin o.a. i' erband met den beteren toestand der staats •nancicn, een verlaging van de inkomsten- ei lo vermogensbelasting en van den suikerac- ijns aangekondigd wordt. >E MOORDENAAR VAN MARION PARKER Gemeld wordt, dat de verdediger van Marioi 'arker's moordenaar, de advocaat Jerome K Walsh, zich verzekerd heeft van beëedigde ver loringen, op grond waarvan hij in zijn plei- 'ooi zal uiteenzetten, dat Hickman lijdende it inn dementia praecox. De verdediger zal o.a p grond daarvan trachten het leven van zij 'iënt tc redden. "E VCLKSROUWDAG IN DUITSCHLAND B e r 1 ij n, II Jan (H. N. Draadloos). D- ommissie voor de vaststelling van den volks- rouwdag heeft besloten ook dit jaar op der- rijfden Zondag voor Paschen dc in den oorlog gevallenen le herdenken. DE DUITSCHE METAAL INDUSTRIE PRIJS VERHOOG ING OVERWOGEN B e r I ij n, T f Ja n. (H.N.) Vandaag is te Berlijn een vergadering gehouden van ver tegenwoordigers der ijzervoortbrengende en verwerkende industrieën, waarin het vraagstuk ecner prijsverhooging besproken is. In ver band met de verkorting van den arbeidstijd, die onlangs is ingevoeld en de daa-mee ver bonden loonsverhoogingen in de ijzerindustrie, eveneens in verband met een reeks andere oorzaken, waardoor de productiekosten wor- I den verhoogd, zal in een a.s. vergadering der verkoopsorganisaties over het vraagstuk van prijsverhoogingen worden beraadslaagd. Dc vertegenwoordigers der ijzerverbruikers zijn met de ijzetvoortbrengende industrie van op- vetting, dat dc scheidsrechterlijke uitspraak, die een nieuwe verhooging der productiekos ten met zich brengt, een fout is geweest cn dat met den voortdurende opdrijving der be lastingen opgehouden moet worden. Hoewel de ijzerverwerkende industrie den moeilijken toestond, waarin de vooitbrengende industrie door de scheidsrechterlijke uitspraak is ge raakt, tc-n volle beseft, kan zij toch in verband met heer eigen moeilijke positie en in verband met de sedert cenigcn tijd achteruitgaande conjunctuur haar toestemming tot de voorge nomen maatregelen niet geven. DE HEARSTPERS ERIN GEVLOGEN DE .MEXICAANSCHE DOCUMENTEN" VERVALSCHT Het speciale comité uit d^-n Amerikoanschcr» senaat, dat een onderzoek heeft ingesteld noar le Mexicaansche dccumenten, onlangs door de Hearstbloden gepubliceerd, heeft aan den se naat gerapporteerd, dat het tot dc slotsom was Tekomen, dat de bedoelde documenten volsch waren. De voorzitter van het comité legde ct den nadruk cp, dot er geenerlei grond wq.s voor de bewering, dat eenig senator der Ver St. geld had ontvangen (zooals in de documen ten was beweerd), uit Mexicannschc geheime fondsen of zeifs er over was gepolst. DE RELATIES TUSSCHEN POLEN EN DUITSCHLAND. Economische bc prekingen. Berlijn, II Jan. (H. N) De economische onderhandelingen tusschen Duitsohlond en Polen zullen morgen worden hervat. Blijkens off cteuzc uitlatingen van Poolsche zijde wotdt aan beide zijden vooral gewicht g'f hecht aan het tot stnndkomen van het '/.g kleine handelsverdiag. Het is te verwachten dat daarom tekening zal worden gehouden met de Duitsche wenschen omtrent een ver- vermindering de: invoerrechten evenals met dc Poolsche wenschen omtrent den uitvoer \on kolen en landbouwproducten door Duitschland. Met betrekking tot het vraagstuk van hel brengen dei Poolsche valuta op een -"uidSnc's word* verklaard, dat na de stab'- iisntie der Poolsche valuta een omrekening van de thans gi-Iderde tarieven on den grond- «s'ag dor nieuwe geldswaarde zal plaats heb ben en d»t in dit oprichi «an de Duitsche onderhandelaars ophelderig"n "uilen worden vrijjrhnft, die voor het vcrlocp der beraad- slagigcn omtrent het Poolsche tarief van in voerrechten zeer bevorderlijk zullen ïijn. DE STRIJD IN NICARAGUA. De opstand in Somotillo onderdrukt De opstand in Somotillo, waar soldaten vat» !e Nicaroguaansche garde zich aan de zijd 'an generaal Snndino schaarden, is spoedi.- »nderdrukt door de trouw gebleven troepen 'ie do stad in hun macht hebben. Opnieuw is een vliegtuig van de Amcrikaansche mori niers, dat tot opdrecht had fotografieën te ma ken, neergestort on in brand gevlogen. De avia- tcurs bleven ongedeerd. ITALIË KOESTERT KOLONIALE VERLANGFENS In sommige italmonschc kringen wordt ge zegd, dot Italië met genoegen zou zien, dat het een ruim achterland bij Tripolitanië gewaar borgd werd en een groote vrijheid voor de directe verbinding tsschen d t gebied cn het Tsjadmeer, evenals invloedssferen In Kamc- rocn. SPAANSCHE TRAWLERS AANGEVALLEN. Zceroovcrs in actie De Spaonsche tramlor Antonio bericht, dot hij, toen hij op 6 mijl van Gibraltar aan het visschen was, aangevallen werd door 50 Spaansche visschersschepen, waarvan de be- maningen, 300 kopnen tellend, met pistolen en messen gewapend waren. De Spaansche trawler Maria werd eveneens aanbevallen. Na dat zij geplunderd varen, werden heide sche pen aan den grond gevaren Beide kwamen weer vlet en keerden naar Gibraltar terug. EEN SCHENKING VAN PRESIDENT MASAR7K. B o r 1 ij n, II Jan. (H. N. Draadloos). De president van Tsjecho Slowakije, Masaryk, heeft ter gelegenheid van zijn 70stcn verjaardag aan het fonds der vereeniging van Duitsche schrijvers cn kunstenaars Concordia, dat bij deze gelegenheid gesticht was om behoeftige eden te ondersteunen, een bedrag van 100,000 kronen voor het pensioenfonds geschonken. DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN IN POLEN. Toen, aldus een bericht uit Kattowits, ge constoteerd werd, dot duizenden kiesgerechtig den niet op de kiezerslijsten voor wojwodschap- pen, dc Sejm en den Senaat voorkwamen en dot de ontbrekenden meestal behoorden tot de Duitsche minderheid, heeft het Duitsche kie zerscorps bij dc wojwoden een protest inge diend, waarna onmiddellijk werd beloofd, dat een ernstig onderzoek zou worden ingesteld. EEN NIEUWE REGEERING IN IRAK. Uit Bagdad wordt bericht, dat gisteren het tièuwe kabinet van Irak is gevormd. Sir Ab- docl Moehsin Boy wordt oerste-minister en mi nster van buitenlandsche zaken. De porte feuille van binnenlandsche zaken is toegewezen nan Abdoel Aziz Quessab; financiën aan Jocs- soef Effendi Ghanimah; justitie aan Hikmat Bey Soelaiman. De minister van oorlog is nog niet benoemd, maar zal vermoedelijk een Koer dische afgevaardigde zijn. Het parlement zal denkelijk 16 Jan. ontbonden worden, want de eerste-minister wenscht over een krachtige meerderheid tc beschikken. Jafnr Pasja, de vroegere eerste-minister, is •tfgelreden vooral wegens den dienstplicht, dien hij voorstond, maar waar het land niet van weten wil en wegens verschillende andere fn- cidenten betreffende de verwezenlijking van vooruitstrevende verbeteringen, die het kabi net noodig achtte voor het welzijn van het land. DE OVERSTROOM INGEN TE LONDEN EEN MOEDIG MEISJE Gisteren werd voor het hof van den lijkschou wer te Fulham meegedeeld, hoe een 20-jarig meisje, Madge Franckeiss, haar tante en haar jeugdigen neef had gered uit een sousterrein, dat Vrijdagavond j.l. door de overstrooming van de Theems onder water was geloopen. Er werd een lijkschouwing gehouden over haat beide nichtjes, die zij ondanks haar moedigo pogingen niet had kunnen redden. Meegedeeld werd, dot juffrouw Franckeiss, toen zij het wa ter hoog in haar sloopkomer zog staan, haar familieleden wekte en ontdekte, dut de eenigo uitweg het raam was. Zij ging er door naai buiten en zwom rond in de ruimte vóór het sousterrein. Een bewoner van een bovenwoning iet een laken zakken en drong er bij haar op Han, dot zij zich met dit laken zou loten op trekken, maar zij weigerde dit en dook met groot gevaar door het room terug in de onder- geloopcn woning om hnor familieleden tc zoe ken. Zij bracht een jeugdigen neef naar buiten, die met behulp van het loken omhoog werd ge trokken. Doorcp naar de woning terugzwem- mend, bracht zij haar tante noar buiten, die in uitgeputten toestand eveneens omhoog getrok ken werd. Pas toen zij niet meer in stoot was om te zwemmen, gaf het meisje haar reddings pogingen op en liet zij zich ook omhoog trek ken. Zij had zulke ernstige snij wonden non bce- nen en voeten, dot zij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Dc lijkschouwer wenschte haar van harte geluk met hoor moedig, uiterst heldhaftig gedrag Meegedeeld werd, dat de mayor van Fulham een fonds had geopend om haar tc huldigen. DE ONTPLOFFING TE BERLIJN-DAHLEM WEINGARTNER BLIJFT IN HECHTENIS Berlijn, II Jan. (H. N.) Dc rechtbank to Charlottenburg heeft thans een bevel tot het in hechtenis houden van consul-generaal Wein- gartner uitgevaardigd, door op deze misdrijven hooge straffen staan en er verdenking bestaat, dat beklaagde zich door vlucht aan zijn straf zal willen onttrekken. Dc chemische deskundige van de rechtbank, prof. Brüning, heeft een voorloopig rapport uitgebracht, waarin hij op grond van zijn onderzoek vaststelt, dat de voorhanden hoeveelheid ontplofbare stoffen voldoende was voor de vervaardiging van 2000 natronen en het in huis hebben van een derge lijke groote "hoeveelheid ontplofbare chemi caliën voor de omgeving het grootste gevaat cplevcrde. HET AMER IKAANSCHE VLOOTPROGRAM EEN VERDEDIGING VAN MINISTER WILBUR In de vlootcommissie uit het Huis van Afge vaardigden het woord voerende ten gunste van het regeeringsprogram vooi aanbouw van sche pen, waarmede een bedrag van 725 miilioen dollui gemoeid is, verklaarde de minister van marine Wilbur, dot de Vcrcenigdc Staten be reid zijn de gelegenheid non te grijpen om minder tc bouwen don die zij noodig hebben, indien de andere mogendheden dezelfde ge legenheid aangrijpen. Ons program, aldus Wil- bui, van 15 kruisers, 5 moederschepen van vliegtuigen, 9 torpedojagers en 32 onderzeeërs is geenszins door wedijver ingegeven; het '\3 slechts gegrond op de behoeften der Vcrcenigdc Sloten. Wilbur voegde er aan toe, dat naar de mee- ning van den marinestaf dit program, indien uitgevoerd, een behoorlijk samengestelde vloot zal scheppen, welker sterkte groot genoeg 19 voor de bescherming von het internationale recht en van den handel, voor de handhaving van de vrijheid der zeewegen cn voor de ver dediging des lands. Wilbur zeide voorts, dat het aandringen, door Groot-Britannië tc Genève, op dc volstrekte noodzakelijkheid van een grootcre tonnage aan kruisers, ongeacht het vlootprogrom van andere mogendheden, het overtuigendste bewijs is, dat ook de Vcrcenigdc Staten beslist een tonnage aan kruisers noodig hebben, ongeacht het pro gram van andere mogendheden, indien de V. S. een goed-afgeronde vloot voor hun verdedi ging willen hebben. DE GRUWELEN DER MEXICAANSCHE BANDIETEN B e r I ij n, II Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Mexico zijn enkele Mexicanen ge vangen genomen, die van den moord op me vrouw Winter worden verdacht. De woning van de vermoorde was geheel uitgeplunderd. Het lijk heeft niet minder dan 20 dolksteken. SPIONNAGE IN ZUID-SLAVIË. Arrestatie van een Italiaan. De overheden van Sasjak hebben blijkens eea bericht uit Belgrado den Italiaanschcn onder daan A. Hendel, die uit Ancono kwam, geer*» resteerd, omdat hij documenten betreffende do nationale verdediging van Zuid-Slavië ten bate van een buitenlandsche mogendheid had ge bruikt. Hendel was als ingenieur werkzaam bif de marinewerf tc Kraljewitza,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1