DE EEMLANDEü L. J. LUYCX Zn. BUITENLAND. Maandag 16 Januari 1928 26e Jaatgarg i o. 169 Langestraat 49 - Tel. 190. |15c|° KORTING Corseiten en Bustehouders Goedkocpe restanten LUCHTVAART AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS aaandeo voor Amtrs/oort 12.10. Blonoland franco per post per 3 maanden f 3.- per maand I 0.75. per week 'T' a'*M' *5™ ongelukken f 0 17'Aftonderll|ke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TEI.EFOON INÏERC. 513 DIDEf.TEUR - UITG EVER.' J .VALKHOF! PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f 0.25. Llefdadighelds-advertentiCn voor de helft van den prijs - Kleine Advertentlün „KEITJES" bt| vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen 'f 1.— bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* RIJKSKANSELIER MARX 65 JAAR GELUKWENSCHEN VAN VELE ZIJDEN B e r 1 ij n, 15 Jan. (V. D.) Heden herdacht dc rijkskanselier dr. Marx Z'jn 65en verjaar - jla?. Hedenmorgen begaf de rijl.spresident von flindenburg zich, vergezeld van stantssecic- fcris Meissner, naar dr. Marx om hem per soonlijk geluk te wenschen. t Daarna bezochten de president van den ijksdog, Loebe, de vice-president Rieser na mens dep rijksdag, dr. Hergt, staotsserretari» für. Weismann, von Preger en von Boden na mens den rij' srnad, de leden van het koMnet. J\et bestuur van de contrumfracties in den (ijksdog en in den Pruisischen landdag, de ediv» von het corps diplomatique en vele vooi- honstaonde personen van alle politieke richtin gen den rijkskanselier om hun gelukwrnsehen aan te bieden. Het Pruissische staatsministeric zond bloemen. HET AI5TI-OORLOGSFACT HET FRANSCHE ANTWOORD OP DE NOTA VAN KELLOGG L'Oeuvre meldt, dat Briond Dinsdag zijn 'antwoord zal zenden op de nota van Kellogg Eerst zou dit Vrijdag al gebeurd zijn, mua* daar de ministerraad dien morgen niet is bij eengekomen en pas Dinsdugmorgcn vergoden, wordt het zenden ven het antwoord tot zoolang uitgesteld. Vooi speld wordt, dot Briund zich zal j beroepen op de verplichtingen von Frankrijk tegenover den Volkenbond, waarop dc Fronschc ambassadeur te Washington, Claudel, in ge sprekken met Kellogg reeds heeft gewezen, doch te laat dun dat dc Amcriknansrhe minister er nog rekening mee kon houden in zijn nota Men verwacht, dat er in verband met het pnn- Amerikaensche congres tc Havana, waar ook Kellogg aanwezig is, een pauze zal komen in de onderhandelingen. AARDSCHOKKEN IN BELG IE GEEN GROOTE SCHADE EN GEEN SLACHTOFFERS Hot observatorium te Ukkel heelt Zoterdag nacht te 0 u. 17 min, 54 sec. een aardschok waargenomen. Deze schok werd met nume ge voeld in het Oosten der provincie Luik in hel dal van de Vesdre en in het Noorden van de provincie Luxemburg, in Condroz en Famen- ne en in dc streek van Houyet en Grupont. Ei werd een tweede schok gevoeld tusschen 3 en 4 uur 's morgens. Het verschijnsel werd even eens wourgenomen in de omstreken van Brus sel, te Schnerbcek. Hal en Genval. Er wordt geen melding gemankt von groote schade en tot dusver zijn er geen slachtoffers. Te Aken is eveneens een korte, maar vrij he vige aardschok gevoeld. DE KNOEIERIJEN BIJ DE LEUNAWERKE. Een verklaring der directie. De directie der Leunafabrieken publiceert (een verklaring, waarin zij zegt, dat er van leen beschuldiging aan hot adres van oen lid der juridische afdecling van de directie geen sprake is Juist is, dat de procuratiehouder Schönberger, die niet tot de dirert:e behoort, enkele weken gel» den zijn ontslag heeft ge nomen Tegen Schönberger is een instructie {geopend in verband met dc znak-Schönfeld Volgens dc Vorwarts zou dr. Polier (het bovenbedoelde lid d«*r jurid:sche afdeehng) zijn verzocht naar Ludw'gshnfen, waar het hoofdknntoor van het concern is, tc komen, ten einde de hoofdditerlie rapport uit tc bren gen over de misdragingen van Schönberger. Dc door Schönfeld aan dp zaak berokken de schade zou volgens de directie in de bla den ernstig worden overdreven en beneden jde som van een millioen mark blijven, dnnr j men op de goederen van Schönfeld beslag kan leggen. L1JKENBEROOVING IN EEN CREMATORIUM. Vijf employé's gearresteerd. De Bcrlijnsche politic houdt zich bezig met net onderzoek inzake een schandelijke mis daad, n.l een 'ijkenberooving in het crema torium van Wilmersdorf Er werd vastgesteld öal uit den mond /an oen lijk, dal zou word er» verbrand, twee gouden bruggen en een g.*he- meltoplaat waren vcrdwenon, die eer waarde van 6r*0 700 mark hadden Dc politie heelt rlt-r stokers en een portier in hechtenis ge nomen. die ter beschikking der justitie wor den gesteld Twee stokers van het crematorium tc Wil mersdorf. aldus wordt naar gemeld, zijn na eon langdurig verhoor naar het huis von be waring te Moabit overgebracht. HET STREVEN NAAR DEN DUITSCHEN EENHEIDSSTAAT. De Munchoner Ncuestcr Nachrichten publi ceert onder het opschrift „Der Kampf urn Beieren" een oproep, die door een groot nanta leidende persoonlijkheden uit alle kringen is ondcrtcekend en die voor de handhaving en dc colle ontwikkeling van het federatieve karakter van het rijk opkomt. HET PAN-AMERIKAANSCHE CONGRES DE HOUDING DER VER. ST TEN OPZICHTE VAN NICARAGUA EEN SAMENZWERING TEGEN COOLIDGE? De gedelegeerden van 21 republieken zullen de pon-A mei ikaonsche conferentie bijwonen, 'ie vandaag tc Havana zal beginnen. Volgens een telegram uit Bogota hebben dr gedelegeerden van Columbia instructies ont vangen om onzijdig te blijven, indien het stand punt der Vereenigde Staten tegenover Nicarn guo zou worden besproken. Als de Columbianei ïeutroal blijven, acht men het zeer onwaar chijnlijk, dat er veel andere delegaties züllen rijn die zich krachtig zullen kanten tegen d< ^an-Amerihannsche politiek der Vetecnigd Staten. Echter zou de Argcntijnsche dclegaii opdracht hebben gekregen om nogmaals dp uitenlundscho politiek van Argentinië te vet- 'edigen ten gunste van het recht der Ameti aansche volken om over hun eigen lot en on- f^ankeliikhrid te beschikken. Telegrammen uit Havana houden in, dot d» ~*o!itie de hand heeft gelegd cp twee Russen die daar kort geleden uit Mexico zijn aan Tekomen en zouden hebben samengezworen tni het verwekken van onlusten bij de aankomst van president Coolidgc tc Havana. Uit Havana wordt <1 d 14 Jan. nog nnn de Cour. gemeld De politie hier ter stede hooft huiszoekingen verricht in verband met een te gen president Coolidgo gesmede samenzwering Tijdens de reis naar Havana tor bijwoning van het Pan~Amrri'-nansch congres zal dp presi dent der Vereen;gde Staten slechts door der. gewonen geheimen pohVodionst bewaakt wor den, doch te Havana zelf is een gmote politie macht aanwezig. De inwoners zijn gewaar schuwd tijdens het bezoek van Cool'dgc g<'On vreemdelingen 'n dienst nabijheid te laten ko- Cooüdge aangekomen. P.reside"' is volgens een nader te legram uil H e. i aldaar nnn boord van het slagsch:p Texas aangekomen, ten einde de Pah-Ameriknnn* che conferentie bij te wonm Fen geweldige menigte juichte hem geestdrif tig toe. CONTROLE VAN DE SNEL HEID DER AUTO'S EEN UITVINDING VAN EEN NOORSCH POLITIE-AGENT Oslo, 14 Jan. (H. N.) Het is een Noorsch politic-agent gelukt een uitvinding te doen, d c voor de regeling van het autoverkeer wel licht van groote beteckenis zal zijn Het is een apparaat, waardoor het mogelijk is de sn°l- heid van auto's ieder oogenblik nauwkeurig ie controleeren Door een vernuftig mechanisme wordt een sirene, die met don motor in ver binding slaat, automatisch ingeschakeld, indien de grens van de maximumsnelheid overschre den wordt. Onufhnnkelijk van het signaal-ap paraat wordt nog een optisch apparaat aan gebracht, da* bij het overtreden van de maxi mum-snelheid dit automatisch registreert. De politie kan zoodoende op ieder gewi'd ooger.- hlik vaststellen, of de voorschriften betreffen de de maximumsnelheid overtreden zijn. Beid- apparaten kunnen op iedere gewenschte snel heid worden ingest°'d en ook weer worden uit geschakeld, wat bij voorbeeld bij wedrennen noodig zul zijn. De eerste proeven moeten d- practrschc bruikbaarheid van het toestel reeds hebben aangetoond. •AARDBEVING IN CHILI. New-York, 14 Jan. (H. N.) De republic' Chili is door een vrij hevige aardbeving be zocht. Vooral in het Noorden van het land waren de schokken zeer krachtig. BESTRIJDING VAN MISDADIGHEID OP SICILIË. Honderden arrestaties. Rome, 14 Jan. (H. N.) De strijd tegen d«- maffia op Sicilië wordt op lost van Mussolini met alle kracht voortgezet Bij een nieuwe rnz- :ia heeft de politic weer ruim 300 personen gearresteerd, die van moord, poging tot moord, roof en dergelijke misdrijven verdocht worden EEN PLEIDOOI VOOR EEN AMERIKAANSCHEN VOLKENBOND. New York, 14 Jan. (H. N Een demo cratische lid van het huis van afgevaardigden heeft een voorstel tot heet oprichten van oen volkenbond voor Amerika ingediend. Hij wonscht de stichting van een boven dc sta ten staande organisatie en van rechtbanken, die alle geschillen tusschen Amcrikaansche tanden moeten reg len. Hij wenscht voor dc regeling van de ge- sr-x ;u«n dip tt»ccrV/>n AmerP a/'rscbo mochten ontstaan, dc oprichten van 3 ge rechtshoven, een voor Noord-, een voor Mid den en een voor Zuid-Amerika en een voor het geheele Amerikaonsche werelddeel be stemd hof voor hooger beroep. CHINA EN DE BUITENLANDERS FENG YOE HSIANG CONTRA HET IMPERIALISME Generaal Fcr g Yoe Hs'org. de zg Christen- generaal, publiceert oom vrrklnri: g, waarin hij z»'gt, dat ed kwalen van China te wijten zijn non de imperialistische politiek der mogendhe den ten opzichte van China „Voortaan zullen de buitenlanders op ro'»n gebed, die sympn thick staan tegenover China, onze medewet - king hebben, terwijl de versta' ra irrp-minücten onvoorwaardelijk op onz -n t"«*cns'"~d zullen stuiten." De verklaring doelt klnari' Vk. lijk rp bepaalde m'srmnurisspn, wier verblijven on langs zijn geplunderd. WEÏÏR EEN gOMMUr#STISCH COMPLOT IN LIT ALTEN VERSCHEIDENE AANHOUDINGEN Berlijn, 14 Jon. (H N.) Uit Kofno wordt gemeld, dut de politic Vrijdag een wijd ver takte communi t'sche orgonjsotie heeft ont dekt Volgens de Litauisrhe Rund'chau z:;n tot nu toe 79 prrsencn in hechtenis genomen, ooi' de leiders d~r organisatie. Bij verschil lend'- geer resteerde: i werden valsche passen gevonden. DE VERKIEZINGEN IN POLEN. Geestelijken m^gen niet can didal worden ge tcld. Posen, 14 Jan (H N.) Dc Poolsche kar. rt nnul en primaat van Polen Hlcnd, die cp het oogenblik te Rome vertoeft, heeft giste ren een telegram tot het vicariaat-generaal te Posen gericht, waarin het allen geestelij ken in Polen verboden wordt zich cnrididaat /oor de verkiezingen voor den landdag en de" senaat tc stellen Enkele geestelijke worden daarin met name genoemd. De strijd tegen het Duitse he element. Posen, 14 Jan. (H. N.) Het bestuur van de Poolsche grensniurkvereeniging heeft beslo ten om in alle West-Poolsche kiesdistricten, waarin bij dc laatste verkiezingen Duitschc cat— didaten gekozen zijn, alle Poolsche partijen tot *en bloc te vercenigen, ten einde op deze wijze het succes van de Duitschc lijst te verhinde* cn DE MOCRD OP MEVROUW WINTER. Dc doder gedood. N t w-Y o r k, 1 4 J a n. (H N.) Uit Mexico »crdt gemeld, dat dc politie een 22-jarigen Mexicaan heeft doodgeschoten, die Zondag j 1 mevrouw Winter heeft vermoord. MIJNENZOEKER GEZONGEN. B e r 1 ij n, 14 Jan. (V. D.) Naar uit Ham hui g gcmcid wordt, is gisteren aldaar oen mijnenzoo!:er, die ter reparatie cpgenomen was in de werf tc WiJhclmshnfcn, plotseling binnen den tijd van 10 minuten gezonken, tengcvo'ge van een tijdens de vorst ontstane schade onder water. EEN ONGEVAL MET EEN BOM. D Nog goed nfgeloopcn. Tc Managua had Vrijdag een merkwaardig ongeval plauts. Een bom, die uit een marine- vliegtuig viel, drong door een muur van een restaurant, waar een tiental personen hun maai tijd gebruikten. Het veiligheidsmechanisme voorkwam echter, dat dc bom ontplofte. DE STRIJD IN NICARAGUA. Een luchtoorlog De Amcrikaansche operatics tegen genet aal Sandino zullen bij voorkeur uit de lucht wor den voortgezet, liever dan door het corps mari niers, uit vrees voor hinderlagen. HET HEENGAAN VAN GESSLER DR. CURTIUS ZIJN OPVOLGER? Volgens de bladen had de rijkspresident ben cfzoek om ontslog van Gesslur Zaterdagmid dag nog niet ontvangen. Er is dan ook neg geen besluit genomen omtrent zijn eventucele vervanging. Volgens de Voss. Zig zal waarschijnlijk nnn dr. Curtius, den rijksminister voor economische zuken, de rijkswcer-portefeuille worden aange boden. De rijkskanselier hccit Zuterdèg nun ''o i ijkspresidcrit verslag Uitgebracht ó'ver den toe stond, in verbond met Gessier aftreden. V»>l gens de bladen heeft hij daarbij verklaard, doi hij tengevolge von overluding met werk h» i ambt van rij's weer minister niet op zich kan nemen Ook dr. Lulhcr n!s condidnat genoemd. Berlijn, 14 Jan. (H N De B Z. maak: i~c!d ng van oen uit parlementaire kring«*n H>i»mst?g gerucht, volgers het welk erns»-g overwogen wordt, dr Luther tot opvo'^er ar dr. Grssler te benoemen Het blad geloo't Li. deze rand:d/ituur vooral door de volks partij zal worden gesteui d tot welke pa tij dr Luther oenigen tijd geleden toegetred-n DE AMHRIKAANSCHE VLOOTBOUW. Ondanks hot adres van minister Wilbur heelt d»* vloot com missie uit het Huis van Afgevaar digden met 15 tegen 1 stem ren motie aan genomen, waarin er op wordt aangedrongen, dot in toekomstige prcgiammo's van aanbouw de datum van voltooiing der schepen moet worden opgenomen. D< commissie nam voohs een tweede motie aan, beoogend tc voorkomen, dat de president tc ccniger tijd den aanbouw van oorlogsschepen schorst zonder goedkeuring \nn het rorgres en waarin de meening wor.lt geuit, dat h» t tegenwoordige program in B juni moet voltooid zijn en dot het het maxim.rm- oontnl schepen, elk jaar op stapel g-zet en de inaximumkosten moet aangeven. Daar som mige leden riet bereid waren Wilbur's pro gram in zijn tegenwoordigch vorm te steunen, uitte de commissie nis hoor meening, dat de vaststelling van het programma moest worden uitgesteld. De democraat Moiiotic, do ecnige, die rich tegen dn moties verzette, zei de dot zij een slog in het aangezicht \on den president lékon. TERUGKEER UIT DE BALLINGSCHAP. Berlijn. 14 Jan. (If- N. Draadloos). Blij kens een bericht uit Lissabon mag de verban nen leider der Portugeeschc republikeinen, d" vroe.j» re minister-president du Silvo, uit zijn vcrbnnn'ng terugkeeren, mits hij belooft zich van d«- politiek »e zullen onthouden. EEN NIET-COMMUNISTISCHE KRANT IN RUSLAND Berlijn, 15 Jon. (V DNoor de binden melden, is dc sovjct-regcering van pion toe stemming te geven tot de uitgave van een groot niet-communistisch Duitsch dogblad DE KONING VAN AFGHANISTAN TE ROME. Be r 1 ij n, 15 Jan. (V.D Naar gemeld wordt, heeft de koning van Afghanistan dei» paus twee groote luchters met gouden or namenten cn zijn portret m«-t onderschrift «aangeboden. Vóót zijn vertrek stelde hij dui zend pond ter beschikking van de armen van Rome. DE NIEUWE GRIEKSCHE LEENING. Londen, 15 Jan. (V D.) Van de nieuwe Gricksche leening, welke een bedrog van millioen pond sterling zal bedrogen zal een gedeelte, nl. 3 Yi millioen pond sterling, in Gtoot-Brittannië worden aangeboden. De in schrijving zal over ongeveer twee weken worden geopend. DE AANSLAG TE SKOPLE. Nadere bijzonderheden. Het Ag. Avola deelt mede Er worden thans nadere bijzonderheden uit S'coplje gemeld over den aanslag op den raads heer Prelitsj De dadcres, Mora Boelef, joeg z'ch, op het oogcnbl.k. dat men haar gevangen wilde nemen, een rcvolverkogel in de hart streek. Zij w« rd naar het ziekenhuis gebracht en daar aan een verboor onderworjren, wnnrbij zij verklaarde, dat zij van het pro-Moccdoni- sche comitë het bevel hnd gekregen om nnni Skrpljc te gaan om daar personen tc vermoor den, wier namen haar later zouden wor/'cn be kend gem-akt. Uit het onderzoek bleek, dat mevrouw Boelef gehuwd was met een off'c:ei in artievcn drVnst van het Bulgaarsche l"get De binden wijzen er op, dat de vermoorde een nmbt^nnar was met schitterende vooruit zichten Zeer belangrijke onderzoekingen waren hem bij het jongste spionnogeproces te Skoplje toever trouwd. Naar reeds werd gemeld, is Mara Boelef nor» haar verwondingen overleden. LOONSVERLAGING IN ITALIË. Romo, 14 Ja n. (H N.) Dc centrale com missie der fascistische vakvoreenigingen heeft in verbnrd met de voorgenomen loons- verm'ndoring in Italië d f.n'tlaf b'slelcn, d»»t drze vermind-rirg niet minder dan oen vijfd van het loon mag Vdingen De loonsvermin- derng is een gevolg van de stabilisatie det Itollaonsche voluta. DE WAPENSMOKKEL VAN SZENT GOTTHARJT EEN GEMENGDE COMMISSIE VAN ONDERZOEK Het beslu't van de Hongaarschc regeering om aan de Oostenrijksche rogeering te verzoe ken een gemengde commissie van onderzoek naor Szent-Gotthnrdt te zenden, werd Zater dagavond in politieke kringen, te Boedapest be kend. Mocht zich niemand als eigennar van do «vapenzending, d e voorloopig slechts is aan gehouden, maar nog niet in beslag is genomen, Monmtèlden, dun zul de Hongaarschc regeering d" zending in beslag nemen en vernietigen. Wanneer echtct de rechtmatige eigenaar zich aanme'dt en achteraf om het verleenen van een rlcorvoerverguneing zou vragen, dan zal de rc- gcerirg zulks in overwreing nomen. Nader wordt gemeld dat de twee regeerin gen in gomeen-T^eopelijk acroord zouden heb ben besloten, dat de gemengde commissie honr onderzoek op 17 Januari ter plaatse zal oan- vongen. DE MAATJEGFLEN TEGFN DE RUSSISCHE OPPOSITIE DE VERBANNING ZOU AL EEN FEIT ZIJN Dc Voll swille, het rijksorgaan der Duitschc links zich orienteerende communisten, publi ceert oen direct bericht uit Moskou, inhoud.-n- de, dot het bevel tot verbanning von de Rus sische oppositie-leiders voor dc geheele oppo sitie is uitgevaardigd en door dc staatspolitie met geweld ten uitvoer is gebracht. Teiwijl Sipofjef en zijn aanhangers naar hun verben- r ingspiaats» n mochten reizen, werden alle an deten onder politic-begeleiding met geweid weggevoerd. Het bericht, dat Trotzki zou hebben gewoi- gerd het bevel op te volgen, wordt docjr het biod bevestigd. HET DUURRECORD CHAM BERLIN'S POGING MISLUKT TWINTIG MINUTEN TE KORT IN DE LUCHT Berlijn, 14 Jan. (H. N Draadloos). Chumborlin vloog vanmiddag nog steeds cveV Mitchclfield. Het ziet cr nonr uit, dut hij he» op Duitschlands naam staand uurrecord zal vei beteren, waarvoor hij tot vanmiddag 2 uur 24 minuten Ncw-Yorkschc tijd in dc lucht moet zijn. Vanmorgen wierp Chambcrlin een bri?lje naar heneden, waarin hij verklaarde, dot hij hoopte het Duitschc iccord tc kunnen verbete- •en. Dit zou een bewonderenswaardige prestatie zijn, aangezien Chambcrlin cn zijn begeleider ais voedsel nog slechts een beetje drinkwa'ct, mi Ik en met boter besmeerd brood tot hun be schikking hebben, daar het overige voedsel door het lekken van de benzinetank onbtuik- banr is geworden. Dc benzinetank lekt nog steeds en de vliegers waren nog niet in staat Set lek te stoppen. New-York, 14 Jan. (V. D) Dc poging van den Amerikaanschen vlieger Chamber'in, om het werclddurrccord tc slaan, is mislukt Hedenmiddag om 2.06 (Am. tijd) moest hij wegens benzincgebrck landen. Hij is 20 minu ten te kort in dc lucht geweest om het wereld record op zijn naam tc brengen. EEN FRANSCH-SPAANSCHE LUCHTD1ENST. P o r ij s, 14 Jon. H. N.) Uit Madrid word! gemeld, dat de onderhandelingen over de op richting van een luchtdienst tusschen Frankrijk en Spanje tot een overeenkomst hebben geleid. De tekst van dc overeenkomst is in hoofdz-nk gelijk aan die van de Duitsch-Spoanschc lucht vaart overeenkomst. EEN NOODLANDING. Vlak bij Schiphol. Zondagmiddag had op Schiphol een klein vliegongeval plaats, dat echter goed is ofge- ioopen. Ongeveer half drie startte de bekende irstructcur Von der Graft tnet zijn schoolviieg- fuig H N A D T van het vliegtuig Als leeTlmg 7tr g mede de heer Van Vuuicn. Kort na den stmt ging de motor onregelmatig loopen en stopte een oogenblik daarna geheel De vlieger was genoodzaakt een noodlanding aan de overzijde van den Ringvaart uit tc voeren. Dit zou goed zijn gelukt, indien niet juist voor de landing een der wielen den slootkant had ge raakt, waardoor het vliëgluig over den kop sloeg en op den neus bleef staan. Van ollg zijden kwam hulp toegesneld en spoedig stond het v.iegtuig op zijn wielen. De vlieger bekwam geen letsel. De heer Van Vuu- ren hod enkele onbeduidende sneden op voor hoofd en neus bekomen, welke door dén ver pleger van het vliegveld weHen verbonden. Met behu'-i van persoreel de- K. L M. word het vliegtuig in korten tijd geJrmcrtccrd en in os>JcTdeclen raar het vliegveld gebracht. Het vliegtuig, zoowel als de motor, zijn nogal ernstig beschadigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1