DÉ EEMLANDED L. J. LUYCX Zn. k punt directeur-uitgever: j.valkhoff Donaerdag 19 Januari lazö kbe Jaaiyaig «vo. 1/2 BUITENLAND. Wil I FM RRflFMHill7FMLANGESTRAAT43 - TELEFOON 525 B G EWONE EN LUXE WEKKERS B Langestraat 49 - Ta!. 190. Vervaardigen van LUCHTVAART BINNENLAND ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden vooi Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per i week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DAGBLAD DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip vun een bewijsnummer, elke regel meer f0 25 Licfdadighclds-advertentiën voor da helft van den prijs. Kleine Advcrtentiön „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l.— Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00P.TWAL 2* DE VERHOUDING TUSSCHEN RIJK EN DUUSCIIE BONDSSTATEN HET EINDE DER CONFERENTIE Berlijn, 18 Jon. (H. N.) De Landencon- ferentie is vanavond 5 uur gesloten. Omtrent het resultaat der conferentie wordt in een ge meenschappelijk communiqué van het rijk cn de landen opgemerkt, dat de algemeene opvat ting is, dat de constitutie van Weimar onbe vredigend is en een principieeele herziening noodig is. Hoewel geen overeenstemming in zake den eenheidstant of het bewaren van de federale richting is bereikt, bestond er 'och overeenstemming omtrent de noodzakelijkheid van een versterking van het rijksgezag. D< rijksregecring heeft bovendien nog een eiget. verklaring gepubliceerd, waarin zij zich bereid verklaart, om een gedeelte van dc bestuursiuak der landen over te nemen, indien dit gewenscht wordt en ook haar goede diensten ter beschik king te stellen bij het opnemen van kleine lan den in andere, enz. Verder worden nieuwe voorstellen betreffende het rijksgerechtshof aangekondigd. De practische voorbereiding dei regeling van de verhouding tusschen het rijk en de landen wordt opgedragen aan een con- slitutioneele commissie, die ten minste uit 18 leden zal bestaan, gelijkelijk door het rijk en de landen te benoemen, welke commissie ook deskundigen kan opnemen. Voor dc rege.ing van de financieele vraagstukken zal een com missie onder voorzitterschap van den rijksmi nister van financiën worden benoemd. De con- stitutioncele commissie staat onder voorzitter schap van den rijkskanselier. In zijn uiteenzetting over de bestuurs-her- voiming van het rijk en de landen, die bij het exposé van den ministerpresident aansloot, legde de B rsche min:ster van binnenl-snd- sche zaken, dr Stützel, er den nadruk op, dat ook volgens Beiersch standpunt voor beide een bestuurshervorming noodzakelijk is. Het kernpunt van de gehpele bcstuursher* niticve grondige zuivering van de verhouding tusschen het rijk en de landen door het vast stellen van hun terrein van arbeid. Een defi nitieve grondige zuiveriing von dc verhoudign 5s slechts mogelijk door het veranderen van oen reeks grondwettelijke bepa'ingc-n in de ïirhting von een vei sterking van het karak ter van hei rijk als statenbond, maar zonder een wezenlijke verandering van de grondwet telijke structuur van het rijk tot stand te brengen. Voor de bestuurs-hervorming is al lereerst eer juistere bepaling van het terrein van arbeid van het rijk en de landen noodza kelijk, namelijk het vaststellen van de wetge vende bevoegdheid van het rijk en de landen en het vastleggen van het grondbeginsel, dat de rijkswetten door de landen moeten worden uit^evoeid. Zoolang in dezen geest geen verandering der g-ondwet is verkregen, moet reeds op den grondslag van de bestaande gTondwet het volgende worden verlangd Ten eerste moet het rijk zich bij de toe kenning van bevoegdheden op het gebied dor wetgeving en van het bestuur ook werkelijk tot vraagstukken van rijksbelang en in hot bijzonder bij de wetgeving tot de algemeene wetten beperken Ten tweede is ook op het terrein der wet geving of van het bestuUT een uniforme rege ling gewenscht, maar door middel van over eenkomsten tusschen de landen. Ten derde moet de uitvoering van de rijks wetten geheel en al bij de landen berusten- Uitzonderingen daarop dienen beperkt te blijven tot onontkoombare noodzakelijkhe den Ten vierde moet men niet overgaan tot hel instellen van nieuwe rijksbestuursorganen, aangezien dit tot splijting van dc overho'ds- instanties der landen zou leiden. Men moet de volstrekte noodzakelijkheid van de be staande rijksbestuursorpwen nagaan en deze voorzoovoT mogelijk opheffen. Ten vijfde dient te worden onderzocht oï de rijksfr»r.d«e<n behalve belangrijk ook on ontbeerlijk zijn en niet beter tusschen dc lan den verdeeld kunnen worden. Nadot de minister deze stellingen ontwik keld had. verklaarde hij, dat de bestuursher- vornvng in de landen tot de bevoegdheid van de landen zelf behoorde De wijze, de om vang en de tendenz der bestuurs-hervorming moeten zich naar de bijzondere toestonden in elk land richten. Hij wees er tenslotte op, dat de bcstuuTS- hervormmg in de landen geen werkelijke verandering in de grondwettelijke structuur van het rijk mocht betcekenen en dat een bestuurs-orgnnisatie voor de landen diende te worden afgekeurd, omdat deze de bc- stuurs-hoTVorming niet zou bevorderen. WEER EEN KOUDEGOLF VERWACHT. Dalende temperaturen. Uit Berlijn wordt d.d. 18 Jan. aan het Hbl. gemeld Mag men het meteorologisch instituut ge- iooven, dan is er weer een nieuwe koudegolf in aantocht. In het Noordon van Zweden is de tempe ratuur weer sterk gedaald. In Stensele vroor het vanmorgen 34 gTaden en in SSrna n graden In Zweden verwacht men, dat <le kou<b* nog zal toenemen. De koudegolf beweegt zich langzaam naar Duitschland In de Orstzeeprovinnes was het vanmorgen vrij koud Te Koningsbergen vroor hot 5 graden, te Memel 4 graden. Te Berlijn staat de temperatuur ongeveer or* het nulpunt. HET SPIONNAGEPROCES IN ENGELAND DE VERDACHTEN TOT TIEN JAAR DWANGARBEID VEROORDEELD Lond?n, 18 Jan. (V. D.) Heden heeft de jury van de Central Criminal Court het schuidig uitgesproken over de verdachten Mc Cartncy en den Duitschcr Hansen, beiden beschuldigd van spionnage. Zij werden veroordeeld tot tien jaar dworgarbcid. Tijdens het proces hebben verdachten steeds ontkend. De atterney-general wees er evenwel op, dot de getuigenverhooren hun schuld vol doende hebben aangetoond. Verder staat het vast, dat de vragenlijst, waarvan in dit procos tal van malen sprake is geweest, door een spionnage-orgonisatie is samengesteld, terwijl evenzeer vaststaat, dat hier de Russische oor logsstaf de hond in heeft gehad. Er is wel de vraag gesteld, waarom n\cn niet eerder tot arrestatie van Mc Cartney is overgegaan. Als reden gaf de attorney-gene ral hiervoor op, dot men op deze wijze wilde ti achten nog anderen in handen te krijgen Weliswaar is men nog niet geslaagd alle be trokkenen te arresteeren, doch de hoop bestaat, dat het voorbeeld, hetwelk hier wordt gesteld, anderen tot nadenken zal stemmen en hen ertoe zal brengen zich niet aan dergelijke gevaarlijke en verraderlijke bezigheden te wijden. POOLSCHE STUDENTEN SPRINGEN UIT DEN BAND ZES PERSONEN ERNSTIG GEWOND Te Lemberg organiseerden Poolsche nationa listische studenten een stroatbetooging met het doel om den Oekrainischen studenten hun bon ten mutsen en onderscheidings-teekenen af te nemen. Daar zich geen Oekroiniërs vertoonden, vernielden de Poolsche studenten een Joodsch koffiehuis en de loculiteit van een Joodsrhen winkel. De politie arresteerde verscheidene dei rustverstoorders. Zes personen werden door steenworpen zwaar gewond. DE AMERIKAANSCHE DOUANE TARIEVEN. Geen verlaging. Londen, 18 Jan. (V.D.) Volgens een bc- licht uit Washington heeft het Huis van AL gevaat digden de door den Senaat aangeno men resolutie tot verlaging van de douane toiievcn met groote meerderheid van stem* m'*n verworpen. EEN DUBBEL LEVEN. Berucht bandiet »n welvarend koopman. To Sosnowice werd de zeer vermogende 51- jarige koopman Johann Lewondowski door de politie van Lodz gearresteerd wegens deelne ming aan vele rooverovervallen. De gearresteer de is een berucht bandiet, Johann Walpzewski genaamd. Hij heeft reeds 15 jaar tuchthuis ach ter den rug wegens bundietenoonslagen. Hij genoot de algemeene achting in Sosnowice, zonder dat iemand iets van zijn dubbel leven ermoedde. Bij zijn arrestatie trachtte hij zich met een revolver te verdedigen, maar deze werd hem ontnomen. ECONOMISCHE RAMP OP RÜGEN. Dc Pommcrsche Tagespost verneemt van haar correspondent op Rügen: De gedwongen stillegging van bedrijven op Rügen neemt een catastrofaien omvang aan. Reeds liggen 80 on dernemingen stil, waarvan 45 groote. De hoe ven en de velden zijn volkomen verlaten, de arbeiders zijn ontslagen. Alleen hel vaste per soneel is gebleven om het vee te verzorgen. De algemeene opvatting der eigenaars is, dat er geen andere uitweg oveerbleef, nadat alle hoop op bijstond onvervuld bleef. FRANSCH-BELG1SCHE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN. Parijs, 18 Jan. (V. D.) Volgens ccn ofR- cieuse mededecling nemen de economische on derhandelingen tusschen Frankrijk en België een gunstige wending. Waarschijnlijk zullen zij in den loop der volgende week tot een gunstig resultaat leiden. DRIE TERECHTSTELLINGEN IN TURKIJE Drie leden eener reactionaire Circassische bende, die onder leiding van hadji Sami uit Sa- mos naar Smyrna waren gekomen, om de Turksche leiders te Angora naar het leven te staan, zijn gisteren te Stamboel opgehangen Een groote menigte nieuwsgierigen sloeg her schouwspel gade. OPSTAND IN PERZIË. Wegens te hooge belastingen. Telegrammen uit Basra aan de Londensche bloden behelzen, dat verscheidene -Arabische stommen in Zuidelijk Perzië in opstond geko men 2?jn, omdat de regeering een verdubbeling on hun belasting bevolen had. De beweging begon te -Abcrdau, waar de Arabische sjeik weigerde meer te betalen dan vorig jaar, waar op dc beweging zich snel over geheel Zuid- Perzië heeft verspreid. De regeering heeft een troepenmacht van voorloopig I2C0 man gezon den cm de opstandige sjeiks tot gehoorzaam heid te dwingen en de belasting in geld of notura te innen. De Perzische troepen zijn er. volgens een nader telegram, in geslaagd in een gevecht 60 opst«nde!ingen te dooden. If ILLLIVI Ui iUt-lal EU1C.E.I* JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 GEHEIMZINNIGE ONTPLOFFING GERUCHTEN OVER EEN AANSLAG TEN PALEIZE VAN KROONPINS LEOPOLD Uit Brussel meldt men d.d. 18 Jan. aan het Hbl.: In het Bellevue-polcis, waar kroonprins Leo pold woont, heeft, naar het gerucht loopt, een geheimzinnige ontploffing, plaats gehad. Al thans heeft men het aanvankelijk gebeurde ge heim willen houden. Toen echter ten paieize vernomen werd, dat het gerucht over de ont ploffing verspreid werd, werd een tegenspruok aan de pers gezonden, waarop later een iezing van het gebeurde volgde, die de zonk uls zonder eenige bcteekenis voorstelde. De perstelegrammcn over het incident wer den van hoogerhand tegengehouden. Officieel wordt het geval als volgt meege deeld: Toen de prins zich Maandag in zijn werkkamer bevond, deed zich bij dc kachel 'een ontploffing voor aan een der voetstukken. Fcn koperen bekken, een deur en een spiegel sloe gen stuk. De prins werd niet getroffen. Volgens de Ioopende geruchten zou hel kopeien bekken, dnt onder Leopold II werd aan gekocht, buskruit bevatten, dat door onbekende oorzaak thans is ontploft. De prins zou den in druk hebben gehad, dat een granaat ontplofte Niettemin heeft het B. T. A, een nieuwe tegen spraak de wereld ingezonden, volgens welke ei dc laatste dogen in het paleis Bellcvuc zich niets zou hebben voorgedaan,..no.ch in het/S'u- dcervertrek van den prins, noch elders, zoodat men von dc zaak het fijne niet weet Over het niet doorlaten van perstelegrammcn heeft een socialistisch Kamerlid een schriftelijke vraag aan de regeering gesteld. HUIS INGESTORT. B e r 1 ij n, I 8 J a n. (H. N.) Uit Sonnenburg wordt gemeld, dat vanmiddag een huis, dut men bezig was te verbouwen, ingestort is. Ge Ittkkig was het huis in verbond met de verbou wing ontruimd. De zoon van een metselaar en een andere arbeider werden ernstig gewond, terwijl de architect, die zich in het hüis be vond, als door een wonder gered werd DE EENJARIGE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK. Van November 1050 af. De legercommissie der Fransche Kamci heeft November 1930 in plauts van Mei vast gesteld als datum, waarop alle voorwaarden, om tot den éénjarigen dienst over te gaan, moe ten zijn verwezenlijkt. Het regeeringsvoorste! werd in zijn geheel met 20 stemmen aangeno men. Er is dus volkomen overeenstemming be reikt tusschen commissie en regeering. Uit de goedgekeurde teksten blijkt, dai de soldaten, die in Nov. 1929 ingelijfd worden, met groot verlof zullen gaan in Nov. 1950. EEN KORDATE MOEDER. Een moeder te Kcnnincton in het Zuidoosten van Londen, heeft een voorbeeld van tegen woordigheid van geest gegeven, waaraan te danken was. dat haar kind in het leven bleef. Toen zij eenige oogenblikken de kamer uit ge weest was, vond zij haar jongste von twee en een half den verstikkingsdood nabij. Het kind had blijkbaar iets ingeslikt Zij greep het kind, sprong in een taxi, die juist aankwam, en liet zich vliegensvlug naar het St. Thomas-zieken huis brengen. Toen zij daar aankwam, was het kind bijna dood cn werd het zoo spoedig mogelijk naar de operatic-tafel gebracht Een chirurg ver richtte onmiddellijk tracheotomie (een snede in de luchtpijp) en zoo kon op het nippertje zuurstof toegang krijgen tot dc longen van het kind. Daarna werd oen tweede operatie ver richt om het vreemde voorwerp, dot een ok kernoot bleek te zijn, uit het keelgat tc ver wijderen. Er was toen ongeveer een half uur verstre ken sedert het kind de noot had ingeslikt en de dokters cn studenten in het ziekenhuis be schouwden de redding van het leven van het kind als een der merkwaardigste gebeurtenis sen in de geschiedenis van het ziekenhuis. DE MAATREGELEN TEGEN DE RUSSISCHE OPPOSITIE. Trotzki vertrokken Uit bevoegde bron wordt bevestigd, dat Trotzki Maandag naar het station te Moskou gebracht is en vertrokken naar een plaatsje bij de Chineeschc grens. PANIEK IN EEN BIOSCOOP TE VALENCIENNES TWEE KINDEREN GEDOOD Uit Parijs wordt d.d. 16 Jon aan de Tel gemeld In één der bioscopen van Valenciennes is gisteren bij het in brand vliegen van een film een ontzettende paniek ontstaan In het ge drang werden twee kinderen onder den voet geloopen en gedood. FRANKRIJK EN DE EENJARIGE DIENSTTIJD PAINBEVE ZAL DE VERTROUWENS KWESTIE STELLEN P u r ij s, 17 Jan. (H. N.) Voor de KamerzIN ting van vandaag, waarin over het vraagstuk van den ccnjarigen diensttijd zal worden be raadslaagd, bestaat in parlementaire kringen veel belangstelling. Painievé zal het regee- ringsvoorstel verdedigen en, om dit aangeno men te krijgen, de kwestie van vertrouwen stellen Men verwacht, dot de rapporteur dor commissie con bemiddelingsvoorstel zal doen De termijn voor de invoering van den ccnjari gen diensttijd zal wel worden vastgesteld, doch de minister zal het recht verkrijgen de invoering uit tc stellen, indien hem dit noodig toeschijnt voor de veiligheid van het land. DE VOLKENBOND EN DE VEILIGHEIDSKWESTIE HET BRITSCHE MEMORANDUM Londen, 17 Jan. (V. D.) Het gisteren aan den secretaris-generaal van den Volkenbond gezonden memorandum der Britsche regeering inzake de vciligheidskwestie is zeer uitvoerig. Omtrent den inhoud van het memorandum v/ect de correspondent van do Westminster Gazette ic Genève te melden, dat het memorandum over het algemeen beschouwd kan worden als een gematigde oppositie-tegen de in dc laatste vergadering van den Volkenbond en bij de besprekingen van de veiiighcidscommissic in December j.l. gedane voorstellen. Het memo londum is geheel in overeenstemming met de redevoeringen van sir Austen Chamberlain on lord Cushendun over dc veiligheids- en arbi trage-vraagstukken. Het Fransche voorstel inzake dc toepassing van sancties wordt opnieuw afgewezen, terwijl de afwijzing van gedwongen arbitrage en van algemeene beraadslagingen over uitbreiding der bestaande orbitrngcverplichtingen voor dc mogendheden in goed gekozen bewoordingen wordt verbloemd. WEERBERICHT 19 JAN. Hoogste stand 775,7 te Sarna. /K N& Laagste stand 71i,9 te Scyd:nfjord Verwachting tot den avond van VK 20 Januari. N& Krachtige tot matige W. tot Noor- SS w delij'ke wind, gedeeltelijk bewolkt, w aanvankelijk sneeuw- of hagel- Q buien, temperatuur om het vries- $5$ EEN NIEUW INDIE-VLUCHT IN CRASE IN DRIE ETMALEN NAAR BATAVIA LATER OOK NAAR AMERIKA Naar het Leidsch Dagblad verneemt, heeft Ir. B Grosé, de bekende vlieger, chef von dc wetenschappelijke ofdecling van dc Fok ker-fabriek te Amsterdam, het pion opgevat om nog dit jaar in drie étappes van 24 uur naar Batavia te vliegen. De étappes zullen zijn Ie etappe tot Basra, 2e étappe BasraAllahabad, 3c étappe Alla habad-Batavia,waarna langs dezelfde route dc terugreis zal worden aanvaard. Voor dezen tocht zal een dric-motorig Fok ker vliegtuig van speciale constructie worden gebruikt, bemand met ir. Grosé, als comman dant en drie mede-piloten. Naar aanleiding van het bericht omtrent den voorgenomen vliegtocht NederlandIndiö door ir. Grasé, kan het Hbld. nog mededce len, dat de vlieger van plan is, alvorens den tocht naar Indië tc ondernemen, een duur- vlucht boven Nederland tc maken. Dc zegs man van het blad sprak van een vlucht van driemaal 24 uur, zoodot deze vluoht boven Ne derland dan tevens zou inhouden cenn poging tot verbetering van het wcreldduur-record. Mocht dc vlucht naar Indië en terug in twee maal drie etappes,, slagen, dan moet ir Graso van plan zijn om daarna een poging te doei) van Nederland naar Amerika tc vliegen. DE HONGAARSCHE MINISTER VAN FINANCIËN AANGEVALLEN. Bij dc algemeene beraadslagingen over het ontwerp-valorisutiewet richtte de democrati sche afgevaardigde Fabian bij het hoofdstuk „omzetbelasting" heftige aanvallen op den Hongaarschen minister van financiën. Hij deel de mede, dat sommige ontvangers der belas tingen geweldige sommen, die een veelvoud van een ministerstractement bedragen, als provisie ontvangen Een deel dezer provisie moeten zij aan zekere vereenigingen doen toe vloeien. Op den eisch van den minister de namen dezer vereenigingen te noemen, zeide Fabian dit niet te kunnen doen, aangezien an ders de minister hem zou verzoeken het lie ver na te laten. Het bewijs kon evenwel door den afdeelingschef voor de omzetbelastingen worden geleverd, aldus spreker. DE TOESTAND IN DEN ELZAS. Een beschouwing vun do Times. Londen. 18 Jan. (H. N.) In verband met dc uitnoodiging, welke Poincaré ontvangen heeft om op 12 Februari deel te nemen aan een banket, dat tc Straatsburg zal worden gege ven, brengt de Times een artikel over den toe stand in den Elzas, waarin beweerd wordt, dat er in werkelijkheid geen Elzassisch vraagstuk bestaat. De bevolking is loyaal tegenovei Frankrijk. Wel heeft de vervanging van het Duitsche door het Fransche bestuur onvermij delijke hardvochtigheden tengevolge gehad, doch dit is weer in hooge mate verholpen, zoodot de daardoor ontstane ontevredenheid weer verdwenen is. De Times erkent, dat de voornaamste vraagstukken, dot van de taal en van den godsdienst, tot oplossing moeten wor den gebracht. Daarover is Frankrijk zelf in. twee kampen verdeeld. HET WERÉLDDUURRECORD. Een n'euwe poging. San Francisco, 18 Jan. (VD.) De vlie gers Kirgsford, Smith en Pond, die een poging doen het woreldduurrecord te slaan, zijn thans 22 uur in de lucht. ZUIDER HYPOTHEEKBANK BREDA OVERNEMING DER ORANJE-NASSAU HYPOTHEEKBANK INWISSELING VAN AANDEELEN EN PANDBRIEVEN Naar verluidt zal de Zuider Hypotheekbank tc Breda dc Oranje Nassau Hypotheekbank te 's-Gravenhage overnemen. Het ligt in de be doeling, om deze overneming aldus tc doen ge schieden, dat op elk aandeel o 1000, waarop 10 pet. gestort, dei Oranje Nassau Hypo theekbank, kosteloos tegen één aandeel van 1000, waarop 10 pet. gestort, der Zuiderhy potheekbank kon worden ingewisseld of we! betaling in contanten der aondeelen Oranje Nassau Hypotheekbank zal plaats vinden te gen den koers van 225 pet. 225 per aan deel). In beide gevallen hebben aandeelhou ders Oranje Nassau Hypotheekbank recht op dividend hunner mij. over 1927. (De aan deden Zuider Hypotheekbank noteeren c.a. 325 pet.). Voorts zullen na de fusie houders van pand brieven der Oranje Nassau Hypotheekbank, geleidelijk in de gelegenheid worden gesteld, hun stukken om te wisselen in de (eveneens iets hooger noteerende) pandbrieven van ge lijke rente der Zuider Hypotheekbank, terwijl de hypotheken der Oranje Nassau Hypotheek bank in evenredigheid aan de Zuider Hypo theekbank zullen worden overgedragen. Een desbetreffend voorstel is aan aandeel houders der Oranje Nassau Hypotheekbank gedaan. DE 15000ste HOOGEVEENER. Het ligt in het voornemen van het ge meentebestuur aan de 15000ste inwoner dezer gemeente, die tegen Mei a.s. wordt verwacht, een passend geschenk aan te bicden, hetzij in den vorm van een Spaarbankboekje of wel iets anders. PROCEDURE TEGEN DEN GOUVERNEUR VAN SURINAME. De zaak voor dc Haagsche recht bank. Op de rol van dc burgerlijke kamer der Haagsche rechtbank kwam heden voor een ci viele procedure tegen den gouverneur van Suv rinamv,, baron van ^«^mstra. In een ordonnantie van dezen gouverneur, waarbij zekere Ds. O. werd ontslagen, kwam in de overwegingen voor een beleedigcnde uitdrukking ten opzichte van het lid der Ko loniale Staten Simons. Dit Statenlid wilde op gTond daarvan een strafrechtelijke vervolging uitlokken, maar zulks werd door de Kroon geweigerd. Daarop werd, nadat de heer Simons zijn vordering had gecedeerd, een civiele actie te gen den gouverneur van Suriname ingesteld, waarbij voor den eischer als procureur optrad mr. Frima. Heden stelde zich als procureur voor den gedaagden gouverneur mr. C. J de Vries. Nadat mr. Frima voor zich had geconclu deerd, werd de zaak 6 weken aangehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1