VERGEET NIET RAI. TENTOONSTELLING CHRYSLER WILLGO TENT 40 DÉ EEMLANDEQ NIEUWSTE AUTOMOBIELEN CHRYSLER - R.A.I. TENTOONSTELLING AMERSFOORT - TEL 780 Zaterdag 21 Januari iucö OP DE TE AMSTERDAM TE BEZOEKEN WAAR DE WORDEN GEËXPOSEERD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maan<Jtn voor Amersfoort I 2.10, per maand f 0.75, per week (met gr at 11 verzekering tegen ongelukkenl f 0.17'/r. Binnenland franco per post per 3 maanden 13.. Afzonderlijke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITGEVER: J.VALKHOFf IDAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke .regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advtrteotlëu voor helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regen 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— De wijsnummer zxtra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* küe.Jaaigai g i o. V/4 COMMUNISTISCHE BEDRIJVIGHEID IN HONGARIJE VERSCHEIDENE AGITATOREN AANGEHOUDEN Naar de Hongaarsche bloden mededcelcn, is de politie te Boedapest een communisti sche organisatie op het spoor. De politic be waarde eerst het stilzwijgen ovei deze zaak, maar toch weten de bladen te berichten, dat Donderdagavond 22 communistische agitato ren in een café op Engelsfelde zijn gearree- teerd en dat deze bij hun verhoor, dat gi teren plaats vond, eeist alles loochenden, maar later een volledige bekentenis aflegden, als gevolg waarvan waarschijnlijk zoowel te 3ocdapcst als in zeventien provinciesteden, nieuwe anestoties zullen plaats hebben. Volgens het voorloopige onderzoek hield de cent»-aie organisatie zich bezig met com munistische ccllenbouw en communistische propaganda, alsmede met opruiing tegen het staatsgezag. Haar leider, die zoowel den naam Joseph Stein, als die van Richard Weiss gebruikt, zou zich te Weenen ophouden. BOTSING TUSSCHEN POOL- SCHE EN OEKRAINISCHE STUDENTEN VERSCHEIDENE ARRESTATIES Weenen, 20 Jan. (H. N.) Uit Lemberp wordt gemeld, dat het daar tot een bloedig, botsing tusschcn Poolsche en Oekrainischc studenten is gekomen, die reeds sedert gerui- men tijd met elkaar overhoop liggen. Dc Pool sche studenten vielen ook de Joodsche studen ten aan, die in restaurants zaten te eten; 6 stu denten zijn ernstig gewond. De politie heeft verscheidene personen gearresteerd. HET CONSERVEEREN VAN VISCH. Bouw van een grootc Zwecd- sche fubriek, Stockholm,. 19 Jan (H N.) In de v-'s- schershaven van Gothenburg wordt op het oogenblik voor rekening van Svcrigcs Focrc- nade Konservfabriker de grootste fabriek voor het conscrveeren van visch in blik gebouwd De fabiiek is aan het water gelegen, zoodat de visschersschepen, die van IJsland en het noor delijke gedeelte van den Atlantischen oceaan komen, hun vangst direct in de koelruimten, die een oppervlakte van rujm 1C0 000 vier kante voet hebben, kunnen lossen De fabriek is 220 voet lang, 120 voel breed en heeft 5 verdiepingen De fabriek is niet alleen inge richt voot het conserveeTen van visch, doch ook voor het conserveeren van groente. DE TOESTAND VAN HANDEL EN NIJVERHEID IN ENGELAND. Gunstiger vooruitzichten. Londen, 19 Jan. (H. N Draadloos) Dc heer Goodenough, die de algemeene vergade ring van aandeelhouders in Barclay s har k leidde, zeide in zijn toespraak, dat de Engel- sche handel en industrie op het oogenblik teekenen van een belangrijke herleving aan wijzen. Hoewel er gedurende de laatste paar jaar telkens op sommige oogenblikben derge lijke aanwijzingen zijn geweest, die echter slechts tijdelijk bleken tc zijn, verdient het de aandacht, dat deze herleving steeds iets lan ger heeft geduurd en slechts in 1926 van kor. ten duur was door de kolenstaking en de moeilijkheden met de arbeiders. Afgezien van het feit. dat de concurrentie en de wet van vraag en aanbod noodzakelijk van invloed moeten zijn op de ontwikkeling van de prijzen, geeft het voortdurende proces der stabilisatie van de verschiillende valuta s en de ontwikke ling van de wercldprijzen aanleiding tot de re. dèlijke verwachting, dot de verbetering in den toestand van hordel en nijverheid, die in En geland thans merkbaar is, van meer duirrzo men aard zal zijn De jongste verbetering in de bouwvakken schijnt op een verbetering van den toestand in velerlei richting te wijzen. Ook zijn cr aanwijzingen voor een toenemende betere verstandhouding tusscben kapitaal er- arbeid Men beseft, dat men gemeenschappe lijke belangen heeft. Ook herstelt de wereld zich langzamerhand van de gevolgen van den oorlog. COSGRAVE IN AMERIKA AANGEKOMEN. Cosgrave, de president van den uitvoeren den rand van den Ierschen Vrijstaat, is gis teren te New York aangekomen Behn'vc een aantal Iersche republikeinen was er een groo tc menigte op de been om hem te begroeten. EEN ITALIAANSCHE WEGEN-MILITIE. B e r 1 ij n, 19 J a n. (V. D-) Naar uit Rome gemeld wordt, zijn de secretaris-generaal dei fascistische partij. Turati. en de chef van den geoeralen staf der fascistische m litie. Bnzan, het eens geworden over een plan tot hei scheppen van een zgn wegenmilitie, die z*ii bestaan uit bijzondere afdeellngen^ tot regehnf» van het verkeer op de grootc Italiaansche we- DE ENGELSCHE VLOOTBOUW VERDERE SCHRAPPING Londen, 20 Jan. (H. N. Draadloos). In een officicele medcdeeling wordt gezegd, da: iet kabinet thans gereed is gekomen met de ^estudeering van het programma voor den lieuwen vlootbouw voor de jaren 19271920 «•n 19281929. Het heeft beslist dat, afgezien van het reeds aangekondigde schrappen van 2 der 3 kruisers op de begrooting voor het 'aar 1927—1928 het programma, zooals dit is uitgezet in het witboek van 27 Juli 1925, ve ler gewijzigd zal worden door één der drie '<ruisers achterwege te laten, met welker bouw in het dienstjaar 1928-1929 zou worden be gonnen. In het geheel zijn dus 3 kruisers van 'iet volledige programma komen te vervallen Het type van de 2 kruisers, die op het eind van het dienstjaar 1928-1929 op stapel zul len worden gezet, is nog niet definitief vast gesteld. Men zal zich herinneren, dot het En- ^elschc vlootbouwprogramma voor het loo- oende jaar 1927-1928 rekening hield met dor touw van 3 kruisers, een van 100,000 en 2 van 8000 ton. In Maart van verleden jaai maakte de eerste lord der admiraliteit bekend dat in verband met de a.s. ontwapeningscon ferentie te Genèvc tusscben Engeland, de Vei- ^enigde Staten on Japan geen bestellingen ge daan zouden worden voor het einde van het mar. De conferentie te Genève ging uiteer 'onder tot overeenstemming te zijn gekomen ~)e voornaamste moeilijkheid was de toepas ing van het beginsel voor gelijkheid van di ruisersvloot. Toen op het einde van het jao- de tijd gekomen was om een beslissing vooi et bestellen van nieuwe schenen te nemen maakte de regccring bekend, dat, inploats van •cn kruiser van 10.000 ton en twee van 800C 'on in het dienstjuar 1927-1928 te bouwen leebts één kruiser van 8000 ton gebouwd zou vorden. EEN LAWINE IN T BERNER OBERLAND DRIE SLACHTOFFERS Bij Frütigen werden 3 arbeiders, die '.an het werk waren op den straatweg naar Adelbo- den, door een lawine bedolven. Eén lijk is reeds geborgen. Aan de berging der twee andere wordt nog gewerkt. Er bestaat echter geen hoop hen nog levend terug te vinden. DE SCHEEPSRAMPEN IN DE KASPISCHE ZEE. Moskou, 2 0 Jan. (V DBlijkens de laatste gegevens zijn tengevolge van de jong ste hevige stormen en het ijs in de Kaspische Zee ongeveer 500 visschersvaartuigen ver gaan. NIEUWE MAATREGELEN TEGEN HET PARTICULIER BEZIT IN RUSLAND. Kofno, 20 Jon (V D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, zijn in Noord*- en Midden-Rus land gedurende de laatste dagen meer dan zestig particuliere bedrijven gesloten. Men neemt hier aan, dat de strijd togen het parti culier bezit in Rusland weer krachtiger zal worden voortgezet. EEN GEDUPEERDE BEELDHOUWER. Hij dient een eisch tot schadc- vergocd.ng in. P a r ij s, 20 Jan. (H.N.) Dc beeldhouwer Ba- reau heeft tegen d> Kamer van Afgevaardig den een eisch tot schadeloosstelling ingediend In het jaar 1919 heeft de Kamer besloten een gedenkteeken te doen oprichten ter coring van de tijdens den wereldoorlog gesneuvelde afge vaardigden en bij de prijsvraag, die daarop werd uitgeschreven, verwierf de beeldhouwer den eersten prijs "n kreeg de opdracht. Toen hij geruimon tijd daarna verder niets meer van de zaak gehoord had, wendde hij zirii tot den toer.maligen president dor republiek Paul De chanel, die hem liet mcdedeelen, dat de Kamer van haar aanvankelijk plan had afgezien er zich zou vergenoegen met het doen plaatsen van een herinnr rirgstableau. Barcau nam hier mede genoegen, doch deed de ontdekking, dal inmiddels op dc plaats, waar het standbeeld opgericht bad zullen worden, een g-denkteeken vervaardigd door een anderen kunstenaar stond» die niet aan de prijsvraag had deelge nomen. Bareau verlangt nu 50 000 frs. schade vergoeding. De uitspraak is binnen veertien da gen tc verwachten. DE GEZONDHEID IN ENGELAND. Belangrijke daling der kinder sterfte. Londen, 2 0 Jan. (V. D.) Het bewijs van het hooge peil, waarop de openbare gezond heid zich gedurende het afgeloopcn jaar in En geland en Wales heeft weten te handhaven, wordt geleverd door de statistieken, welke he den gepubliceerd zijn. Dc sterfte bedroeg 12.5 per duizend, hetgeen weinig verschilt van dc sterfte in 1926. De opmerkelijke doling in de kindersterfte sedert het begin van deze eeuw is een van de meest bevredigende verschijnse len. In het afgeloopen jaar bedroeg zij 69 per 1000 kinderen, die geboren werden. DZ WR IJ VING IN HET CENTRUM HET GESCHIL MET IMBUSCH NOG NIET UIT DE WERELD Uit Berlijn wordt d.d. 20 Jan. gemeld Inzake de overeenstemming tusscben rijks kanselier Morx en Adam Stegerwald wordt aan het Berliner Tngc-bl. van wêjingcliqhte zij de medegedeeld, dat ren onderscheid moet worden gemaakt Tusschen dc persoonlijke kwesties, tusschen Marx en Stegerwald we gens den brief van den rijkskanselier nan den katholieken leeroarsbond tot uitdrukking ge- kor. n, cn tusschen het principieele mcenings- vei liil tusschen Imbusch en dc officicele 'ric'ir g von de centrumpartij. De geschillen tusschen Morx en Stegerwald kunnen formeel als bijgelegd worden be schouwd, terwijl het conflict met Imbusch nog voortduurt. Bij het conflict Marx-Stegerwald ging het om de uitwerking van de parlijhervor- ming, maar overigens was Stcgerwuld het met de zwenking naar rechts van den rijkskonseliet eens Bij het geval-Imbusch is dc toestand anders. De mijnwerkersleider Imbusch heeft van den •■ersten dag van haar bestaan of de tegenwoor dige coalitie bestreden Wat hem betreft, kun nen dus dc geschillen nog niet als bijgelegd worden beschouwd Imbusch keert pas heden naar Berlijn terug Naar men in welingelichte kringen aanneemt, zal Imbusch minstens be- eiken, dot in de zitting van de commissie op 29 Januari ccn uitvoerige bespreking zal riaats vinden. Men is algemeen van meening, dal Imbusch en zijn vrienden zullen eisch, dat de vertegen woordigers der arbeiders op leidende plaatsen 'uilen worden gesteld. REVOLUTIEGEVAAR IN ZEVENBURGEN Weenen, 2 0 Jan. (H. N.) In het te Boe karest verschijnende blad Lutta heeft de natio- naal-zaranistische leider Vajda Wojwod cp de VTaag, of het congres -d. t nationale boeren partij ook tegen het verbccï der regeering in zal worden gehouden, geantwoord dat steeds indien men de bevolking van Zevenburgen wil de onderdrukken, zooals in de jaren 1784 en 1848 is geschied, revoluties zijn uitgebroken, wat ook in de toekomst het geval zal zijn. Het volk van Zevenburgen heeft zich niet door de cligoichie van Boedapest laten onderdrukken en zal dit ook van de zijde der tegenwoordig»- oligarchie niet dulden. DE FRANSCH-BELGISCHE ECONOMISCHE ONDER HANDELINGEN DE BESPREKINGEN VASTGELOOPEN Uit Brussel wordt gemeld, dat gisteren do ministericele commissie voor dc Fransch-Belgi- schc handelsbesprekingen bijeen is gekomen Dc kabinetschef van den minister van buiten- landschc zaken, die Donderdag uit Parijs terug gekeerd is, bracht verslag uit over het resul taat der onderhandelingen. De aandacht van het comité werd vooral gevestigd op de be langrijke punten, die nog niet geregld zijn en de moeilijkheden, waarop de overeenkomst nog afstuit, werden omschreven. De ministcrieele commissie besloot dc zaak naar den minister raad te verwijzen. De economische onderhandelingen schijnen, naar men ziet, een vrij kritieke wending te ne men. Er is inderdaad geen sprake van, dut de onderhandelaars nonr Porijs terugkeeren. GEBREK AAN LEVENSMIDDELEN IN RUSSISCHE STEDEN. De regceringsbnkkerijen te Leningrod, Mos kou en in andere groote steden zijn niet in staat de noodigc hoeveelheden brood af tc le veren, omdat zij niet genoeg meel krijgen. De oaiticulierc bakkerijen, die langs verschillen de omwegen meel ontvangen, hebben genoeg brood, maur zij vragen hoogere prijzen dan de regeeringsbakkerijen. De regeering heeft daar om een decreet uitgevaardigd, dat dc prijzen /an brood regelt. Speciale door de autoritei ten benoemde inspecteurs zullen de particulie re bakkerijen geregeld bezoeken om toezicht te houden op de naleving van dc bepalingen van het decreet. In verschillende groote steden wordt ge- Maagd over gebrek aan levensmiddelen. Tc Vloskou heerscht nijpend gebrek aan aardap pelen. Volgens de officieelp mededeelingen van do sovjet-overheid bedraagt nvt de aan voer van aardappelen slechts 40 van di- normnlc behoefte. DR. WIR TH BIJ DOUMERGUE. B e r 1 ij n, 21 Jon. (V. D.) Naar uit Pa' ijs wordt gemeld, is de vroegere rijkskanselier dr Wirth in gezelschop van den Duitschcn gezant te Parijs von Hoesch door Doumerguc in bij zondere audiëntie ontvongen. WEERBERICHT 21 JAN. Hoogste stand 775.3 te München. 5K Laagste stand 722.7 tc Isafjord en Akureyri. vg 'A' Verwachting tot den nvond Van 22 Januari. w Matige tijdelijk toenemende Z. lot vg 55? Z. W. wind, betrokken tot zwaar A bewolkt, toenemende kans op regen, JgJ anvnnkoN:k zachter. HET ANTI-O DRLOGSPACT DE FRANSCHE ANTWOORD-NOTA AAN AMERIKA Pa r ijs, 21 Jan. (V. D.) De Fransche lïit- woord-nota aan dc Verecnigde Staten, welke reeds eenige dogen klaar ligt, word heden in den ministerraad behandeld, waarbij de dcfini* tieve redactie werd vastgesteld. Wanneer do noto zal worden verzonden, stoat nog niet vast. Volgens de middngbladcn zou de verzending •ceds gisteren plaats hebben, doch van andere zijde werd verklaard dot daaromtrent nog niets werd besloten. Hoewel bijzonderheden omtrent den inhoud nog niet bekend zijn, meent men te weten, dat de Fransche regeering nog eens op dc kwestie terugkomt, dot voor een algemeen verdrag de eerstgekozen formule niet van toepassing is, terwijl dit wel mogelijk is, wanneer het nieuwe verdrag op het voorkomen van den aanvals oorlog is gebaseerd; verder zou er opnieuw ge wezen zijn naar Frankrijks Volkenbondsver-» plichtingcn. DE BRITSCH-INDISCHE HERVORMINGEN. Het vertrek der Britschc commissie. Londen, 19 Jan. (V. D.) De secretaris voor Indië, lord Birkenhead, die bij een lunch van de verecniging van Britschc Kamers van 'Coophandel het woord heeft gevoerd, heeft daarbij gesproken over de commissie, welk© onder leiding von sir John Simon heden uit Londen is vertrokken, teneinde in Indië een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het invoeren van constitutioneelc hervor mingen. Het op zich nemen van deze taak, zoo zeide hij, beteekent, dat dc leden vier maanden van dit jaar cn zeven maanden van het volgende in Indië moeten verblijven, ter« wijl zij voorts nog- tol van maanden moeten opofferen voor de bcstudecring van het ver» Tomelde materiaal. Spreker sprak zijn ver trouwen uit, dot de commissie hoar werkzaam heden met succes bekroond zal zien en hij .'oegde hieraan toe, dat naar zijn meening mw nisteriecle inmenging beter achterweg© kan blijven, tenzij de commissie het noodig mocht oordeclen hem te raadplegen. Het vertrek der Indische commissie hod on* 4er zeer groote belangstelling plaats. Honder* den personen waren aan het Victoria-station nanwezig; zoo waren ook Baldwin, Birkenhead, Viscount Peel, de vroegere minister van Indi?, de ondersecretaris voor Indië, graaf Winter- ton en verder een groot aantal parlemcnts- cden verschenen. De commissie zal op 3 Februari te Bombay irrivceren en vandaar de reis voortzetten naar Delhi. Daar zal zij een paar weken blijven vertoeven om het functionneeren van de ad ministratieve machinerie der centrale regee ring gade te slaan. Later vertrekt zij naar Ma dras en Lahore. EEN TUCHTIGINGS-EXPEDITIE. Londen, 20 Jan. (V. D.) Naar uit Khar toem gemeld wordt, is een aanvang gemaakt met het zenden van een strafexpeditie tegen den Nuersstnm in Zuid-Soedan. die eenigen tijd geleden den Engelschen distucts-comman* dnnt knpitein Fergusson en een Grieksch koop man vermoordde. Aan de operaties nemen deel een afdceling van de Britsche lucht vaai dienst, een mitrailleur-compagnie, genietroepen, twee compagnieën van het kameclcorps en zes com pagnieën geregelde infanterie. Bij de aankomst van deze troepenmacht gedroegen alle stam men, met u'tzondering van dien der Nuong, zeer loyaal Deze en de Nuersstnm hebben zich met medeneming van alle bezittingen terug getrokken in schier onbegaanba» o gebieden, waar zij inmiddels omsingeld zijn. HET NOORSCHE KABINET AFGETREDEN. Mcllby kabinetsformateur. Het Ncorsche ministerie heeft zijn ontslag ingediend. Staatsminister Lykke heef den koning aanbevolen zich voor de vorming van een nieuw kabinet te wenden tot Mellby, lei der der boerenpartij, die bij de verkiezingen winst heeft gemaakt De koning heeft daarom Mellby opgedragen een kabinet te vormen. Deze heeft de opdracht aanvaard. SIR DY CE DUCKWORTH, f Londen, 20 Jan. (H. N. Draadloos). Dd bekende geneeskundige sir Dyce Duckworth ia vandaag in den ouderdom van 87 jaar overle-* den. Hij was zeer bevriend met koning E4« ward, wiens dokter hij was tfr-n deze nog prins van .Wales was.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1