VERGEET NIET R.A.I. TENTOONSTELLING CHRYSLER WILLGO L. J. LUYCX Zn. m m ■■■BB DE EEMlANDEa BUITENLAND. STAND 40 NIEUWSTE CHRYSLER - RAI. TENTOONSTELLING AMERSFOORT TEL. 780 TELEFUNKEN RADIO Vijf lamps ielefunken toesnel Fa. R. VAN DEN BURG Utr. straat. Tarlatan SPORTNIEUWS Maandag 23 Januari lazö 26e Jaaigarg no. 1/5 OP DE TE AMSTERDAM TE BEZOEKEN WAAR DE AUTOMOBIELEN WORDEN GEEXPOSEERD In ons magazijn houden wij tentoongesteld het nieuwe zoo juist ontvangen v.h. Pianohandel L. Klein. Langestraat 49 - Tel. 190. Tarlatan Lamé AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/^ Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER.' u.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN v«>l—lrcgriil I.05 m« iobtgrip WD een bewijsnummer. elke regel meer f0 25 Liefdadighelds-advertentiëo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlön „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» EEN INCIDENT IN DEN RIJKSDAG DE HOUDING VAN MINISTER VON KEUDELL GELAAKT In de rijksdagzitting van Zaterdag ver langde de leider der sociaal-democratische partij, afgevaardigde Müller-Fronken, een ver klaring van de regeering inzake een opmer king, die dc rijksministei van binnenlandsche zaken, dr. von Keudell, Vrijdag op een Pom- mersche vergadering van den landbond heefi gemaakt, in welke uiting afg. Müller-Franken en zijn portijvrienden een smalen van den rijksdag zien. Bij dezen wensch sloten zich ook de sprekers van het centrum en van de de mocraten aan. De N. R. Ct. geeft van een en ander het volgende verslag Het woord is thans aan rijksminister von Keudell. In een oogwenk vult zich de zaal. De minister zegtEr zijn oogenblikken, waarop een verantwoordelijk leider van een departe ment niet in den rijksdag, maar ergens in dc -provincie noodig is. Zijn aanwezigheid te Stet tin was noodzakelijk. Hij heeft aldaar gezegd, dat hij als lid van het kabinet volkomen in ziet met welke moeilijkheden de landbouw te kampen heeft. Dit blijkt reeds hieruit, dat ik er de voorkeur aan heb gegeven de bijeen komst te Stettin bij te wonen, in plaats van mij naar den rijksdag te begeven, waar ik toch maar op aanvallen, die tegen mij zouden wor den gericht, zou moeten antwoorden. Geroep„Zóó hebt ge dot niet gezegd, mi nister von Keudell". Ge beroept u waarschijn lijk op onjuiste verslagen; op de Deutsche Tageszeitung, uw eigen orgaan. Von Keudell,jDan heeft de Tageszeitung ook een onjuist verslag gepubliceerd. Ik sta trouwens ook thans nog op hetzelfde stand punt, als ik te Stc-ttin heb ontwikkeld. Ik heb natuurlijk niet in het allerminst er aan gedachi den rijksdag, waarvan ik zelf deel uitmaak, tt vernedern. Een dergelijke gedachte is nimmer bij mij opgekomen. Ik beweer overigens nog steeds, dat mijn aanwezigheid te Stettin drin gend noodzakelijk was. Het incident is hiermede gesloten. VERVOLGING VAN CHRISTENEN IN CHINA. Dringende hulp gevraagd. Aan de Matin wordt gemeldDe apostoli sche vicaris te Swatau seint, dat de christen gemeenschappen in verschillende plaatsen dooi de communisten vernietigd zijn. Er zijn dui zenden vluchtelingen; de missionarissen zijn in veiligheid. Men vraagt dringend om hulp. DE THEEMS WASSENDE. Londen, 2 2 Jan. (V. D.) In verband met de mogelijkheid, dat de Theems opnieuw zal gaan wassen, zijn cr wachten uitgezet op die punten, waar de rivier onlangs buiten de oevers is getreden. Voor zoover bekend, hebben dc- overstroomingen zich niet herhaald en de nieu we muur, welke in alle haast is aangebracht bij de Lambeth Bridge, waar de vorige maa een gat was geslagen, is juist gisteren voltooid Reeds heeft het water zoo hoog gestaan, dal het slechts vijf voet beneden het bovenste ge deelte van dezen nieuwen muur stond. DE BENARDE TOESTAND VAN DEN DUITSCHEN LANDBOUW. Uiteenzettingen van minister Schiele In den rijksdag deelde minister Schiele me de, dat de schulden der landbouwbedrijven van 1924 tot 1927 met c.a. zeven milliard mark zijn gestegen de jaerliiksch" rentelast bedraagt 8 a 9 millioen. Sedert 1923 is de toestand van den landbouw steeds ernstig ge weest, terwijl de slechte oogst van 192/ en de ongunstige weersvcrschijnselen o-/era» in het land de catastrofe voltooiden. g- p-'-or schetste voorts uitvoerig den treuri. gen toestand, waarin zich de Duitsche land bouw bevindt en deelde mede, dat de regee* ring alles zal doen om verbetering in ie si tuatie te brengen, met name door financieele maatregelen. EEN OVERHAASTE ONTRUIMING. Bouwvallige huizen en verontwaar digde bewoners. Te Charlottenburg worden sedert ei.kele dagen enkele huieen door instorting bedreigd Tot dusver had men het niet nood;j geoor deeld ze door de bewoners te doen ontruimen, maar Donderdagmiddag ontvingen deze laat- sten plotseling een waarschuwing vnn de po litie, om tegen zes uur 's avonds een nndn onderdok te zoeken. Er waren evenwel geen andere woningen bschikbaar gesteld, 'ie ter stond konden worden betrokken en evenmin hadden de verdrevenen den tijd bahoor.ijk nuTt boffers te pakken of verhuiswagens .e doen aanrukken. Toen de huizen op het voorge schreven uur nog niet waren onl-u.-nd ver- schei.en een aantal tronsportarbeidr?s. die onder toezicht der politie de meub-len op straat zetten, tengevolge waarvan er onder de bewoners der straat en groote opwinding ont stond. die leidde tot een opstootje vóór de gevaariiike huizen. Ten slotte werden e m bels 's avonds kat naar een pokhuis m de buurt gebracht, waarna de uitgezetten bij be kenden of m hotels onderdak vonden. HET GESCHIL IN DE MIDDEN-DUITSCHE METAALNIJVERHEID VIJFTIG DUIZEND ARBEIDERS BI] 'T CONFLICT BETROKKEN Over het conflict in de Midden-Duitsche me tualindustric wordt nog bericht, dat door de uitsluiting, die morgen begint, het nanta! men- schen, dat op straat komt te staan, 50.000 man zal bedragen, daar er reeds 25.000 stakers cn een gelijk aantal door de uitsluiting zal wor den getroffen. DE ONTBINDING VAN 'T JAPANSCHE PARLEMENT DE MINISTER VAN BUITENLANDSCHh ZAKEN AAN 'T WOORD DE VERHOUDING TOT CHINA Naar uit Osaka wordt bericht, wordt aldaai de ontbinding van het parlement met instem ming begroet als een wijze maatregel. De re* geeringspartij, met 139 stemmen tegenover een oppositie van 222, beschikte over geen meer derheid, zoodat baron Tanaka, de premier, zijn program niet kon uitvoeren. Het succes of de nederlaag der regoeringspartij in de a.s. ver kiezingen zal afhangen van haar handigheid om de stemmen te winnen van de massa's, di< onlangs de burgerrechten verworven hebben en die een zekere onrust aan den dag leggen wegens de stijging der kosten van het levens onderhoud. Vóór de ontbinding van het parlement wees de minister van buitenlandsche zaken op de toenemende hartelijkheid van de betrekkin gen met de buitenlandsche mogendheden, maai betreurde, dat de kwestie van de Amerikaan- sche uitzonderingsmaatregelen togen de Japan- sche immigranten onoplosbaar blijft. Nochtans werden de betrekkingen tusschen Japan en de Ver. Staten hartelijker, hetgeen ook het ge val was met de sovjet-regeering. De minister betreurde den verwarden toe stand in China en verklaarde, dat het, wanneei de Chineezen nalaten om de levens en goede ren der buitenlanders te beschermen, noodza kelij zal zijn voor Japan om zoo noodig defini tieve maatregelen te'treffen. Het is echter niet ■'oomemens zich met de binnenlandsche aan gelegenheden van China ie bemoeien. Het zou voor Japan noodzakelijk kunnen worden zich bezig te houden met de drie Oostelijke provin cies van China, maar het is zijn eerste voor nemen steeds het beginsel van de open deui en van gelijke kansen te eerbiedigen. EEN VALSCH GERUCHT OVER ZOEBKOP Uit Bonn wordt gemeld, dot Alcxandei Zoebkof, de echtgenoot van prinses Victoria van Schaumburg- cn zwager van den gewezen keizer, door zijn echtgenoote in een koudwa- ter geneesinrichting te Ahrweiler is onder gebracht, daar hij zich te Bonn door zijn bnn- deloozc levenswijze onmogelijk zou hebben gemaakt. Zoebkof zou niet alleen alcoholist, maar ook cocaïnist zijn. Het Acht Uhr Abend- blatt heeft naar aanleiding van dit bericht me vrouw Zoebkof opgebeld, de zuster van Wil helm II. Deze deelde in het telefoongesprek mede, dat het betreffende bericht» niets dan onwaarheid en laster bevat^. Haar mnn wordt alleen in het sanatorium verpleegd om te herstellen van de ernst'ge verwondingen, die hij eenigen tijd geleden bij een vol van zijn motorrijwiel heeft opgeloopen. OPHEFFING VAN ALLE DUITSCHE STUDENTENBONDEN. Hun bezittingen worden geliquideerd. De Pruisische minister van ondenvijs, dr. Becker, heeft volgens den officieelen Pruisi- schen persdienst in antwoord op een vraag .•an het centrum verklaard, dat de Pruisische studentenbonden ontbonden zijn en derhalve niet meer bestaan. Ook de bureaux en com missies, die hen behulpzaam waren, zijn op geheven, terwijl met de liquidatie der bezit tingen begonnen is. Enkele instellingen vooi het verleenen van sociale hulp zijn blijven be staan, voor zoover zij rechtspersoonlijkheid be zitten. DE MOORD OP OBERREUTHER. De moordenaar krijgt gratie. Dr. Broecher, de geneesheer tc Keulen, die ia Juni 1927 door het hof van gezworenen var die stad ter dood was veroordeeld wegens moord op den architect Bruno Oberreuther heeft gratie gekregen. Het vonnis is gewijzigd in levenslange gevangenis. DE BEGROOTING VAN BERLIJN. Een tekort van 50 millioen. B e r 1 ij n, 21 Jon. (H. N. Dradaloos.) De begrooting van de stad Berlijn vermeldt uit gaven tot een bedrag van 1.174.000.000 Mk., waartegenover 1.124.000.000 ontvangsten staan, zoodat de beg.ooting met een tekort van ongeveer 50.000.000 sluit. GROOTE KOUDE rN NEW-YORK. Berlijn, 2 3 Jan. (V. D.) Nuar de och tendbladen melden, is tengevolge van een plot selinge daling in de temperatuur in de voor steden van New-York de thermometer plotse ling tot 23 graden onder nul gedaald. Reeds zijn tol van personen door de koude omgeko men :s ;M welk een kunstwerk op radiogebied, een wonder van ingenieus Duitsch vernuft genoemd mag wor den. De geluidsweergave is voortreffelijk; de be diening van het toestel hoogst eenvoudig. Belang stellenden noodigen wij uit dit toestel te komen bezichtigen. in a'le Meuren, 35 c». p M 65 cent per Meter. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Dc 26 pet. uitvoerrechten voor de herstcliritbetolmgen P a r i j s, 22 Jan. (V. D Naar verluidt, nemen de onderhandelingen tusschen Duirsch- iand en Frankrijk over een nieuwe regeling van de bc aling der 26 pet uitvoerrechten door Duitsche exporteurs ten bc-hoeve van de herstelbetalingen door Duitschland, welke re geling g'ebaseerd is op de Engelsche Recovery Act, een gunstig verloop. Verwacht wordt, dat nog in den loop van deze week een over eenkomst tot stand zal komen. De Fransche regeering heeft de Duitsche voorstellen aan vaard. Slechts vinden nog onderhandelingen plaats over de waarborgen, dat de inkomsten zonder voldoende oorzaken bij de nieuwe re geling niet zullen verminderen, in welk geval de Fransche regeering eischt, dat de bestaan de regeling weer wordt ingevoerd. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN POLEN EN LITAUEN. E« n nieuwe Poolsche nota op komst. Warschau, 21 Jan. (V.D.). Dc Poolsche regeering zal in het begin der volgende week aan de L tausche regeering opnieuw een nota overhanr'gen, waarin voorstellen zul'en zijn belichaamd over tijd en pla Us der Poolsch- l.itousche ondrrhand-lingcn. Dc Poolsche ie- geering hoopt, dat deze ondc-rhandclirgen gevoerd kunnen worden vóór dc Maartzitting van den Volkenbond. WEERBERICHT 23 JAN. Hoogste stand 772,1 te Coruna. /K Laagste stand 717,8 te Vcstmanoer 55$ Verwachting tot den avond van 21 Jan. w Zwakke tot matige toenemende vv W. en Z. W. wind, betrokken tot 55$ zwaar bewolkt, waarschijnlijk re- gen. zachter vooral in het N. 0. 2&S N/ >&CXA JSC »fi» Afdceling I. 1c klasse. Haarlem: E. D. O H. B. S. 43 Dordrecht: D. F. C.Hilversum 30 Amsterdam: AjaxV. U. C. 40 Haarlem: R. C. H.U. V. V. 6—2 E. D. O won van H. B. SD F. C. van Hilversum en R. S. H. van U. V. V Dc overige uitslagen zijn vrij normaal. De twee kampioen pretendenten wonnen beide, <;uodat de spanning cr in blijft. In de volgorde van het ranglijstje is geen verandering gekomen: Ajax 13 11 1 I 23 36—11 D. F. C 14 9 3 2 21 50—25 R. C H. 14 9 3 2 21 50—25 E. D. O. 12 6 3 3 15 30—19 Hilversum 12 5 1 6 11 3027 Excelsior 11 5 1 5 11 2526 H. B. S. 14 5 0 9 10 50—46 U. V. V. 14 4 2 8 10 25-52 V. U. C. 12 3 1 8 7 29—44 V. O. C. 12 1 1 10 3 18—52 2c klasse B. Utrecht: VcloxV. V. A. 8—1 Zandvoort: ZandvoortZcehurgia 24 Bussum: B. F. C.—Haarlem 31 Bloemendaal: BloemendnalH. V. C. 3 0 'lilvcrsum: DonarA. F. C. 1 H. V. C verloor vnn Bloemendaal. Velox bleef de leiding behouden door n overwinning op V V. A. Zoowel Zerhurnia als A. F. C. wonnen, zoodat hier spanning genoeg Is. De lijst ziet er hier als volgt uit: Velox 15 10 4 1 24 43-24 Zecbufgia 15 10 2 3 22 0427 A. F C. 16 10 2 4 20 47—29 Haarlem 15 9 2 4 20 4729 Zandvoort 14 7 1 6 15 3531 Bloemendaal 15 6 3 6 15 4733 B. F. C. 14 4 3 7 11 26—34 H. V. C. 16 4 2 10 10 27—45 V. V. A. 13 4 1 8 9 31-41 Donar 14 0 0 14 0 13—68 3e klasse D. Zeist: ZeistBaarn 11 Amersfoort: Quick—Vriendenschaar 3—2 Utrecht: Kampong—Utrecht afg. Quick zorgde voor de verrassing door Vriendenschaar met 3—2 te kloppen. Baom speelde in Zeist gelijk, wat haar positie aan merkelijk verbeterd. De stand is nu: Baarn 11 8 2 1 18 36-11 Zeist 11 6 2 3 14 39—19 Vriendenschaar !1 5 0 4 10 2716 Oulcmborg 9 5 0 4 10 2218 Quick 11 4 1 6 9 2727 Kampong 9 4 0 5 8 1725 Utrecht 9 3 2 4 8 2125 Z. N. C. 11 1 1 9 3 10—38 Afdceling II. Ie klasse. Amsterdam: Blauwwit—Stormvogels 22 Den Haag: A. D. O.—Z F. C. 51 Hilversum: 't GooiH. F. C. 1J Den Haag: H. V. V.—Spartaan 00 Rotterdam: Sparta—Fcycnoord 3—0 Dc groote strijd in Rotterdam is gestreden met als resultaat een mooie overwinning voor Sparta. Maar Feijenoord's positie is nog van dien aard dat er nog heel wat kan gebeuren alvorens zij van de eerste plaats af zijn. H.F.C. won weer, maar staat nog steeds onderaan. D® strijd om de laatste plaats wordt hier al bij' zonder interessant. De volgorde is hier: Feijenoord 14 9 3 2 21 4319 Blauwwit 12 6 3 3 15 2018 Sparta 13 6 3 4 15 29-21 Z. F. C. 13 6 1 6 13 25—26 de Spartaan 14 4 5 5 13 2023 't Gooi 15 5 3 7 13 3026 A. D. O. 11 4 4 3 12 31-29 Stormvogels 14 4 3 7 11 2145 H. V. V. 14 4 3 7 11 29—41 H. F. C. 14 3 4 7 10 16—46 2c klasse- Utrecht: HerculesSteeds Hooger s3 Delft: H. D. V. S.—A. S. C. 5-0 Den Haag: B. M. T.D. H. C. afg. Den Haag: Quick—Fortuna 75 Den Haag: V. I. O. S.—Voorwaarts 51 Here, won van St. Hooger. In óezeafd. heeft weer eens een verwisseling plaats betreffende dc eerste plaats. Nu staat Hermes weer boven aan. Voor hoe lang? Voorwaarts verloor weer eens. Thans moesten zij voor Vios de vlag strijken. Dc volgorde Is: H.D.V.S. 13 11 1 I 23 49—15 Quick 14 II 1 2 23 54—27 D.H.C. 10 11 0 2 22 66—25 Steeds Hooger 12 6 2 4 14 2524 Hercules 12 6 13 5 13 4233 V.I.OS. 15 3 4 8 10 20—46 Fortuna 13 3 0 10 8 41-46 A.S.C. 11 2 3 6 7 16-39 B.M.T. 9 1 1 7 3 8—37 Voorwaarts 12 0 1 11 1 19—45

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1