Bal-en Avondsjaals L. J. LUYCX Zn. DÉ ËEMLANDÉD BUITENLAND. SPORTNIEUWS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 2b Januari ïazö Utie Jaaigang ro. 1/7 Langestraat 49 - Tel. 190. LUCHTVAART OOST-INDIE AME li. WC2k (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/s* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER! J.VALKIiOFf elke regel meer f0 25 Llcfdadlghelds-advertentlCD voor d« helft van den prijs. Kleine AdvertentiCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE DUITSCHE SCHOOLWET DE KOSTEN VAN DE UITVOERING DER WET B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (H. N.) De rijksministei van binnenlar.dsche zaken von Keudcll heelt vandaag voor het begin van de beraadslagin gen over artikel 19 en 20 van de rijksschool wet de aangekondigde verklaring der rijksrc geering over het vraagstuk van de kosten van de wet in de rijksdagcommissie afgelegd. Hij wees er op, dat een rondvraag over dc- vermoedelijke hoogte der kosten, welke de uit voering van de wet waarschijnlijk zullen ver oorzaken, de reeds vroeger verkondigde opvat ting van de rijksregeering bevestigd heeft, dat een raming van deze kosten zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk is. De ministeries van onderwijs der Duitsche landen hebben, voor zoover zij niet verklaar den, dat het onmogelijk was cijfers te verstrek ken, er met meer of minder nadruk op gewe zen, dat de door hen gedane en verstrekte ramingen hoogst onzeker zijn, daar het onmo gelijk is om vooruit te zeggen, of en in hoe verre degenen, die over dc opvoeding der kin deren te beslissen hebben, gebruik zullen ma ken van hun recht om dc stichting van schold, te verlongen cn wat de finoncieele gevolgen van deze aanvragen zullen zijn. De rijksregeering ontkent niet, dat de in voering van de wet voor de landen en ge meenten, die de lasten van het onderwijs moe ten dragen, hoogere uitgaven zal veroorzaken In verband met den gespannen financieelor toestand der landen cn gemeenten is het rijk tot een tegemoetkoming bereid en zal van eer. uitkeering voor óén keer een bedrag var 30,000,000 Mk. beschikbaar stellen. Deze uit keering is vooral bestemd om den overgang naar den nieuwen toestand gemakkelijker te maken. Het overnemen van alle hoogere kosten, wel ke de uitvoering van de wet zal veroorzaken, of een gedeeltelijke overbrenging van de kos ten op het rijk moet afgewezen worden, niet alleen om principipele overwegingen, doch ook omdat het nauwelijks mogelijk zal zijn vast te stellen, welke kosten op grond van de uitvoe ring van de wet ontstaan en welke kosten doot de ontwikkeling van het onderwijs veroorzaak» worden. De verdeeling van 't bedrag van 30.000,000 Mk. zal in overleg met den rijksraad geschie den. Men ontwijkt voorloopig dc moeilijkheden. B e r 1 ij n, 24 J a n (V. D Bij dc bespre kingen inzake de schoolwet zullen de partijen overeenkomen de paragrafen, die tot conflic ten aanleiding kunnen geven, vcorloonig ni^i verder te bespreken on de eerste lezing van het ontwerp tot een einde te brengen, zonder die paragrafen af te bandelen. STORM EN HOOG WATER IN ENGELAND Het heeft gisteren over geheel Engeland zwaar geregend en gestormd en uit verschil lende plaatsen komen berichten van nieuwe overstroomingen. Aon de Westkust van Schot land bereikte de wind een snelheid van 76 mij' en in Argyllshire liepen verscheidene bóeren- Hóeven onder. In Lancashire en Derbyshire zijn verscheiden kleine beekjes tol machtige stroo men gezwollen en hebben het omliggende land onder water gezet. De Theems is weer 10 c.M. gestegen, maai het hoogwater aan Crosvenorroad bleef nog 20 c.M. onder den rand der kade en voor Woens dagavond is er geen gevaar meer Bij de slui zen te Teddington zijn echter 500 millioen gallon (een gallon is 4.54 liter) water meei gepasseerd dan Maandag en het water stond daar tot vlak aan den rand der kaden. DE BELGISGiE LEGERKWESTIE. In de zitting van de gemengde Belgisohe mi litaire commissie heeft de chef van den staf na een zeer uitvoerige uiteenzetting van den tegenwoordigen toestand van het Belgische le ger geconcludeerd, dat de dienst von tien maanden België aan een zeer reëel gevaoi bloot zou stellen en dat, wat de dekking van het land door zes divisies aangaat, men in elk geval, wat den diensttijd aangaat, tot den langsten graad van beperking gekomen is. NIEUW BR1TSCH SCHIP VAN STAPEL GELOOPBN. Londen, 2 4 Jon. (V. D) Een nieuw stoomschip voor de Canadian Pacific, de Du chess of Bedford, welke gebruikt zal worden voor tien dienst tusschen Liverpool en Saint Lawrence, liep heden van stapel; mrs. Bald win verrichtte de plechtigheid. EEN NIEUWE BRITSCHE KRUISER NAAR CHINA. Londen, 2 4 J a n. (V. D De kruiser Cum berland zal op 26 dezer uit Shcerness vertrek ken, teneinde zich bij het kruiser-escader ii China te voegen. BRITSCH GEZANT IN DE BALTISCHE STATEN. Berlijn, 24 Jon. (H.N.) Addison, die se dert 1920 aan het Engelsche gezantschap was verbonden, is vandaag vertrokken om zijn nieuwe post als gezant van Engeland bij Letland Estland en Litauen te aanvaarden. TSJECHO-SLOWAKIJE EN HONGARIJE ONTEIGENINGS- AANGELEGENHEDEN Boedapest, 24 Jan. (H.NOp 25 Jan. beginnen voor het gemengde Hongaarsch- Tsjecho-Slowakische scheidsgerecht te Lau sanne dc processen, welke betrekking hebben op gevallen van onteigening van grondbezit ven Hongaorschc staatsonderdancn in Tsjecho- Slcwakije, die dus op dezelfde kwestie be trekking hebben als dc bekende optanten-pro- cessen in Zevenburgen, waarvoor, zooals be kend, na lange jaren een beslissing van den raad van den Volkenbond in de Maartzitting te verwachten is. Het gemengde scheidsgerecht staat onder leiding van den voorzitter Schrei- der, die jarenlang gezant van Zwitserland tc Stockholm is geweest. In Hongarije bestaat, zooals te begrijpen cn uit de bladen duidelijk te zien is, zeer veel belangstelling voor deze processen, waarvan het eerste dot van den heer Andreas von Hadik is, die tegen den Tsjechischcn staat een eisch heeft ingesteld wegens schennis van art. 250 von het vre desverdrag van Trianon Blijkens de berichten in dc bloden beweert deze eischcr, dat hem niet alleen langs den weg van confiscatie zijn eigendomsrechten zijn ontnomen, doch dat hem ook de mogelijkheid is ontnomen om zijn echten langs den gewonen gerechtelijkcn weg geldend te maken. PEST IN BRITSCH-INDIE 100 DOODEN PER DAG Berlijn, 2 4 Jan (H. N.) Volgens de Chicago Tribune woedt in Hyderabad de pest. Dagelijks sterven daaraan ongeveer 100 men- schen. 150 000 inwoners hebben dc stad ver laten DE DUITSCH-PCOLSCHR BESPREKINGEN. Gunstige vooruitzichten. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (H.N.) Het te Warschau verschijnende blad Epoka is zeer optimistisch gestemd omtrent het verloop der Duitsch- Poolsche onderhandelingen over het handels verdrag en gelooft, dat deze binnen een maand zuilen afloopen. DE ENGELSCHE GEZANT TE PARIJS, i Londen, 24 Jan. (H.N.) Vo' -.s den diplometieken medewerker van dc Westmin ster Gazette verwacht dat dc rcjtpwooi- dige gezant van Engeland te Brussel, sit George Graham, lord Crewe als gezant te Parijs zal opvolgen. Andoren mocncn, not de p mnnente staatssecretaris van het ministerie van buitenlandsche zaken voor de post te Pa rijs bestemd is „EEN UUR OP EEN COURANT', B e r 1 ij n, 24 Jon. (H. N.) Op een door de Duitsche journnl'stenverecniging uitgeschreven prijsvraag voor een tooneelstuk, dat den titel: „Een uur op een courant" moet dragen, zijn ongeveer 100 ten deele zeer omvangrijke ma nuscripten ingekomen. De uitspraak, wie dc- prijswinnaar is, zal wel niet voor den herfst bekend worden. EEN PLEIDOOI VOOR BEPERKING VAN DE UITGAVEN DER DUITSCHE GEMEENTEN. B e r I ij n, 2 4 Jan. (H. N Met bestuur van den Duitschen stedendng hoeft gisteren een vergadering gehouden, waarin een motie aan genomen is, waarbij het bestuur een beroep op alle gemeentebesturen <ic -t om uiic uit gaven, die eenigszins vermeden kunnen wor den, na te laten. Het bestuur wijst op het stre ven van het economische leven om tot een vermindering van den belastingdruk te gera ken, terwijl aan den ande-er» kant de uitgaven van de gemeenten van maand tot maand in de hoogt»- wirden gedreven Onder deze omstan digheden is her onmoge uk om te voldoen aan den eiscu, in bet nood^'ogramma voor hn conocjsche leven gebeld om tot een dge- mcene vermindering der uitgaven met TC te geraken. In verband hiermede doot de nood zakelijkheid, ook door den Duitschen steden- Jag herhaaldelijk betoogd, om bestuurshervor- mingen in het rijk en de landen tot stand te brengen, zich steeds dringender gevoelen. In- lien de besluiten van de landenconferentie ir positieve daden worden omgezet, moeten de belangen der gemeenten behoorlijk behartigd worden. AMERIKA EN HET IN BESLAG GENOMEN DUITSCHE EIGENDOM. De wel tot vrijgave heeft een goede kans. Londen, 24 Jan. (H N.) Naar uit Was hington wordt gemeld, heeft de finoncieele commissie van den senaat gisteren beraad slaagd over de wet tot vrijgave van het in beslag genomen Duitsche eigendom. De com missie hoorde zoowel de vertegenwoordigers van de Duitsche als van de Amerikaanschr- particuliere schuldeischers. Beide portijen verklaarden zich voor hc-t aannemen van de wet. Bij de beraadslagingen wenschte één der senatoren vermindering van het bedrag der uitkeeringen met 50 terwijl er-n ander te gen de terugguve op dit oogenblik was, om dat daardoor belangrijke cischen non de schat- k'st zullen worden gesteld. Andere senatoren verdedigden het wetsontwerp. Do beraadsla gingen worden voortgezet. Mooie keuze in DE GOUVERNEUR VAN INDO-CHINA VARENNE DIENT ZIJN ONTSLAG IN Alexandre Vurcnnc, gouverneur-generaal von Indo-China en tevens sociulistisch Kamerlid, zul spoedig naar Frankrijk terugkccrcn in ver bond met de verkiezingscampagne. Daar zijn ambtsperiode weldra afloopt, zal hij geen her nieuwing van zijn mandaat vragen, maar offi cieel zijn ontslag indienen. Volgens een nader bericht is dit laatste in middels reeds geschied. LEVERT FRANKRIJK WAPENEN AAN ZUID SLA VIE? EEN ITALIAANSCHE BESCHULDIGING Berlijn, 2 4 Jon. (H. N. Draadloos). Vol gens dc Popoio di Trieste levert Frankrijk in den laatsten tijd op groote school wapenen aan Zuid-Slavië. Zoo heeft onlangs een stoomschip in Soesnk verscheidene watervliegtuigen ont scheept en te Gravesa een groote hoeveelheid legermoteriaal en machine-geweren. De vlieg- haven van Cattaro is reeds rijkelijk van vlieg tuigen voorzien. DE INDUSTRI0ELE VREDE IN ENGELAND- Londen, 24 Jan. (H. NDe algemeene rand der Engelsche vakvereenigingen zal van daag bernndsltigen over het nrbpidsprogram- ma voor de besprekingen met de vertegen woordigers c'er werkgeyers tor bevordering van den vrede in de industrie De raad zal een bizondere commissie benoemen om dit pro gramma nader uit te werken. DE REIS VAN DEN KONING VAN AFGHANISTAN. Hij ontvangt den hertog von Connaught. Londen, 24 Jan. (H. N. Draadloos). Ge' durende hun korte verblijf tc Nice hebben de koning en de koningin van Afghanistan vandaag een bezoek ontvangen van den hertog v-.n Connaught In verband met den toestand van zijn gezondheid zal de hertog in Maart niet te Londen kunnen zijn, als de koning en de koningin hun bezoek aon Engeland brengen TITULESCO TE PARIJS. De Rocmeensche minister van buitenland sche zaken, Titulesco, is tc Parijs aangekomen. DE FRANSCHE FINANCIËN. Dc amortisatiekas. In dc Kamer verzekerde Poincaré bij een in terpellatie over de financiën in antwoord aan oen spreker, dat dc regeering nooit zou ge- doogen, dat een aanval zou worden gedaan op de statuten van dc amortisatiekas. DE AUTONOMISTISCHE BEWEGING IN DEN ELZAS. Een gemeenteraad ontbonden. De Fransche ministerraad hechtte gisteren op voorstel van den president van den raad zijn goedkeuring aan een besluit tot ontbinding van den gemeenteraad van Haguenau (Beneden- Rijn). Dc meerderheid der gekozenen van dit stadje in den Elzas had deelgenomen aon ver schillende autonomistische manifestaties. DE MIJNINDUSTRIE IN 'T ROERGEBIED. De arbeiders zeggen dc over eenkomsten op. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (H. N. Draadloos). De vertegenwoordigers der vier mijnwerkersbonden hebben Maandag in een vergadering te Essen besloten de bestaande overeenkomsten voor het loon en den arbeidstijd voor het Roergebied tegen 30 April a.s. op te zeggen TERECHTSTELLING VAN VEEMMOORDENAARS DE MOGELIJKHEID VAN GRATIE De vier in het vcemgerichtproccs-Wilms tei dood veroordeelde leden von de zworte i ijksweer luitenant Schulz, onderofficieren Klapproth, Umhofer cn Fuhrmann zijn giste ren onverwacht naar de gevangenissen te Bei- njn—Plötzensee overgebracht en olduar opge sloten in de cellen der ter dood veroordeelden, die op hun executie wachten. Het slaat inius- schen in het geheel niet vast, zoo meldt de N. R. C., dat het vonnis zal worden voltrokken» het tegendeel is veel waarschijnlijker. Dc ver dediging heeft niet alleen herziening van het proces gevraagd, maar ook de noodige stap pen ondernomen tot het verkrijgen van genade voor de veroordeelden. Deze hebben intusschen reeds gevangenisklceren gekregen en worden behandeld als gevangenen, zoodat zij hun ver dedigers slechts mogen spreken in de aanwezig heid van de cipiers. Hiertegen hebben dc ver dedigers reeds protest aangctcekend De ver dedigers zullen voorts nog de noodige stapper» doen tot het verkrijgen van uitstel van de executie, tot over hun eisch tot herziening van het proces zal zijn beslist. Van militaire zijde spant men zich ook ten zeerste in de veroordeelden te redden. Twee generaals hebben zich persoonlijk ten gunste van de veroordeelden gewend tot Hergt, den rijksminister van justitie. Dc vereeniging van Duitsche officieren en de Duitsche officici en- bond hebben hunnerzijds zich tot hot depa» te- ment van rijksweerbaarheid gewend met hel verzoek de actie voor begenadiging van dc veroordeelden te steunen en men acht het r.ie! uitgesloten, dat dit departement een verzoek schrift in dien zin tot het bevoegde Pruisische departement van justitie zal richten. Nader wordt dd.. gisteren uit Berlijn ge meld: Volgers dc voorschriften voor de voltrek king der straf moet thans, nadat de vonnissen tegen de vier ter dood veroordeelde veem- moordenaars rechtskracht verkregen hccfl, de bevoegde officier van justitie besluiten, of het vonnis zal worden uitgevoerd dan niet. Hij moet zijn rapport bij den procureur-generaal in dienen, die dit met zijn advies aan de bevoegde instantie voor het verleenen van gratie toe zendt. Deze stuurt zijn rapport don aan den Pruisischen minister van justitie, die zijn voor stel opmaakt en bij den ministerraad aanhan gig maakt. Naar het Berliner Tageblatt ver neemt, zullen de officier van justitie en cc procureur-generaal de voltrekking van het doodvonnis niet aanbevelen. Het is dus waar schijnlijk, dat de Pruisische regeering van haat recht van gratie gebruik zal maken. EEN DUITSCHE SLEEPBOOT VERONGELUKT TIEN TOT TWAALF PERSONEN OMGEKOMEN Het stoomschip Mauritia, dat van Gibraltar naar Bergen (Noorwegen) gesleept werd door de Duitsche sleepboot Albatros, meldt, dat de sleepboot Zaterdag in een orkaan is gezonken en dat de geheele bemanning van 10 rot 12 personen is verdronken. De Mauritia bevond zich in een zeer moeilijke positie, daar de vuren gedoold waren en cr slechts zes perso- BELGISCH—LUXEMBURGSCHE BESPREKINGEN. De Luxcmburgsche minister-president Bech heeft met den Belgischen minister van buiten landsche zaken, Hymans, een onderhoud ge had over de handelsbesprekingen met Frank rijk. Hymans legde hem den tekst voor van de nota, die voor de Fransche regeering be stemd is. Bech zal ze aan zijn Luxemburgschc- collega's mededeelen. Uit de zeer hartelijkc- bespreking bleek dc volkomen éénheid van in zichten der beide regeeringen. Nader wordt gemeld uit Luxemburg, dat de minister voor openbare werken van dit land dezer dagen opnieuw met den vertegenwoordi ger der Belgische regeering zal onderhandelen De onderhandelingen, die te Luxemburg plaats hebben, schijnen nu tot een resultaat te zullen leiden. ZWITSERSCHE AMBTENAREN NAAR DE HEDJAZ. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (H. N. Draadloos). Dc tegeering van de Hedjaz heeft zich tot Zwitser land gewend met het verzoek Zwitscrsche amb tenaren aan te wijzen voor de reorganisatie van dc posterijen, dc douane en de financiën. ENGELANDS ECONOMISCHE TOESTAND. Reginald Mac Kenno gematigd optimistisch. L o n d e n, 2 4 J a n. (H. N. Draadloos). Regi nald Mac Kenna, de president van dc Midland Bank, heeft in zijn rede op de jaarlijkschc alge- meene vergadering van aandeelhouders gezegd, dat de verwachtingen, die hij een jaar geleder, had geuit, dat 1927 den dageraad van een nieuw tijdvak in dc verhoudingen in de in dustrie zou zien cn een nieuwen opbloei, ver vuld zijn. Er is ongetwijfeld een groote ver betering ingetreden in de verhoudingen tus schen kapitaal en arbeid en een geleidelijk hoe wel langzaam herstel van handel en nijverheid nn de ernstige moeilijkheden, welke het land in 1926 heeft ondervonden. Toch geloofde hij, dat er nog geen reden bestaat voor een «tit- bundig optimisme. Het land staat nog vooj talrijke en ingewikkelde vraagstukken, doch de horizon is helderder dan een jaar geleden nen aan boord waren. WEEREE RICHT 25 JAN. £36 Hoogste stand 778,S te ï.a Corunn. Laagste stand 727.Ü te .fanmaven. aR Verwachting tot den avond van 26 Januari. w Meest krachtige tijdelijk wellicht afnemende, aanvankelijk nog W., •5^ later meest Z. \V. wind, zwaar he- $5$ vy; wolkt of betrokken met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk regen- •X' buien, kouder des nachts, overdag waarschijnlijk iets zachter. IIRT BEZOEK VAN EX-KONTNG FERDINAND AAN ZUID-AMERIKA. Ex-koning Ferdinand van Bulgarije is uit Montevideo tc Buenos Aires aangekomen. Hij is van plan botanische en wetenschappelijke in stellingen te bezoeken en handhaaft zijn incognito. VLIEGONGELUK IN ZWITSERLAND DE AVIATEUR CARTIER OMGEKOMEN De Zwitserschc vlicgerkapitein Max Cartier hteft een doodclijken val gedaan tc Thun in het Bemer Oberland. Over het ongeluk meldde men gisteren nog uit Genève aan het Vad. Eén der bekendste Zwitserschc vliegeïs, ka- pitein Max Cartier, is hedenmiddag op het vliegveld te Thun op vreeselijke wijze om het leven gekomen. Hij voerde cenige acrobati sche vliegoefeningen uit, toen plotseling één der vleugels van de machine - los raakte en het toestel naar beneden viel Men kon zien, dat kapitein Cartier nog trachtte het toestel meester te blijven, doch het viel met zulk een vaart in dc rivier de Aar, dat de motor met een geweldigen knal ontplofte en dc vlieger en het vliegtuig in stukken gereten werden. Terwijl eenige lichoamsdeelen aan den romp van het vliegtuig bleven hangen, vond men later één der beenen ver weg in de rivier. Dit is reeds de vijfde Zwitsersche vlieger, die in den loop van een jaar bij het vliegen in Zwit serland verongelukt is. De overledene was eerst 32 jaar oud en had reeds in 1922 met succes aan een Alpenvlucht ZurichThun— Bellinzono—Zürich deelgenomen. Ook had hij deel genomen aon de Alpenrondvlucht van* verleden jaar zomer, terwijl hij bovendien hou der was van het Zwitsersche hoogterecord in hot vliegen, dat hij een paar jaar geleden op 9750 meter wist te brengen. De nu overleden© had dit hoogterecord tot stand gebracht met hetzelfde vliegtuig, dat hem thans in den dood gestort heeft DE UITBARSING VAN DEN KRAK AT AU. B o t a v i a 24 Jan. (Ancta). De mijnen- legger „Krokatau" is met een radiotoestel en het personeel voor dc bediening aan boord naar dc plaats van de uitbarsting van den Kra- katau vertrokken, om op Lang-eilond ec-i% radio-station op ie richten. Dr. vStehn rapporteert dat de plaats van de irtuprties breeder wordt Bij het Departement van Koloniën is van don Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië telegrafisch bericht ontvangen, dat in verband met de verhoogde werking van den vulkaan Kinkatou in het belang van een snelle bericht geving voor het geval een vloedgolf mocht op treden, door de genie een radiostation wordt ingericht op Lang-ciland, gelegen onmiddellijk ten noorden van het eiland Krakatau en een tweede op Pasaroean, dat vrij hoog cn veilig gelegen is op de kust van Bantam. Het onderdistrictshoofd van Pasaroean is door een direct oostwaarts over hooggelegen terrein loopende telefoonlijn verbonden met de hoofdplaats Serang. POLITrESPORTVEREENIGING. Algcmeene vergadering. In de Princesseroom vergaderde de Eerste Amersf. Pol. Sportvereeniging. Dc notulen der vorige vergadering werden zonder op- of aan merkingen goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was o.o. een verzoek tot deelname aan de 4-daagsche afstandsmarschen van den N.BL.O. te Nijmegen. Op een der volgende oefenavonden zal daarover beslist worden. Het jaarverslag van den secretaris gewaagt van een voortdurenden groei der vereeniging. De Nationale Politieveldloop was een groot succes, terwijl de wckelijksche oefeningen met veel animo door telkens grooter aantal leden bezocht worden. Er zijn thans 27 leden. Dit jaarverslag werd, evenals dat van den pen ningmeester, goedgekeurd. Het reglement werd zoo gewijzigd, dm in het vervolg ook de mo gelijkheid om lid te worden openstaat -oor militaire politie, marechaussees en veldwach ters. De bestuursverkiezing werd uitgesteld tot over 14 dagen op een oefenavond. Op verzoek der marechaussees zal onder zocht worden, of het mogelijk is, om op een anderen avond te oefenen. Tenslotte werd nog besloten om in het najaar onderlinge wedstrij den te houden, welke dus alleen voor de le den zijn. Ter zijner tijd zal het bestuur een definitief voorstel doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1