Tweede Kunstkring-Concert. BUITENLAND. Amersfoortsche Kunstkring. HENDRIK RIJNBERGEN, Viool. WILLEM PIJPER, Piano. DE EEMIANDEU Vrijdag 2/ Januari laza kbe Jaaiijd. g o. 1/d Am ic if ia. Maandag 6 Febr. 81|« uur. N.V. MIDDENSTANDS-SANX Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Eifeclen. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeiingen Spaar-deposito's rente 4% ABONNEMENTSPRIJS maaodeo voor Amersfoort f 2.10. per maand 1 0.75. per week (met giatl» verzekering tegen ongelukken» f 0 17'/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKKNING 47910 TEI.FFOON INIERC 513 DIDECT E.UQ UITG EVED. J.VALKHOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van I —4 regels f I 05 me» inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer (0 25 Liefdadigheids advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentlën .KEITJES bij vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.- Bewijsnummer estra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» V HERGTS BEGROOTING IN DEN RIJK.SDAG COMMUNISTISCHE MOTIE VAN WANTROUWEN Bij de voortzetting van het Rijksdagdebat over de begrooting van justitie, betreurde di Bell (Centrum) dc toenemende vervreemding tusschen volk en justitie en wenschte een her ziening van het recht op een basis van huma niteit en rechtvaardigheid. Met een cultuur- recht, dat gegrondvest is op dc zedelijke rechtsid e is de instandhouding ecner vicemdc bezetting op Duitsch grondgebied onverecnig- baar. Dr. Kahl (Duitsche Volkspartij) gaf een over zicht van het met succes bekroonde streven om te komen tot een unif cat'e van het straf recht tusschen Duitschland en Oostenrijk, een rechtsunificatio die ook tot andere terreinen uitgebreid moet worden ln dit verband waar schuwde spr. met nadiuk tegen een ontbin- d ng van den Rijks 'ag, vóór deze zijn drin gende taak heeft vo'tooid. De DuVche één heiclsstaat rong niet gedecreteerd worden tegen den vial der bondstaten in. Het debat werd vervolgens tot Vriidag 2 uur verdaagd. De communisten hebben een motie van wanti ouwen tegen den minister van justitie ingediend. SENEGALEEZEN TER DOOD VEROORDEELD. B e r 1 ij n, 2 6 J a n. (H.N Naar de B Z uit Parijs vei neemt, heeft de krijgsraad te Ca sablanca 10 Senegoleezen wegens desertie tij dens den oorlog met Abd-el-Krim ter dood veroordeeld. BUISSON'S NOBELPRIJS VOOR DEN VREDE Berlijn. 26 Ja n. (H N.) Uit Parijs wordt aan de B Z geseind, dat Ferdinand Buisson, de oud-voorzitter der liga voor de menschen- rechten, die den Nobelprijs voor den vrede heeft gekregen, het bedrog van dien prijs be stemd heeft voor een stichting tot bevorde ring van het werk des vtedes TRAGISCH AUTO-ONGEVAL Een jong echtpaar het slachtoffer. P a r ij s, 2 6 Jan. (H NIn de buurt van Caen heeft een tragisch auto-orgeval plaats gehad. Een auto, waarin zich een jong echt paar bevond, dat pas in den echt was verbon den, werd bii een spooi wegovergang door t*en trein gegrepen. De jong gehuwde man is spoedig na zijn overbrenging naar het zieken huis overleden, terwijl de jonge vrouw in le vensgevaar verkeert. DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDING De 26 heffing op den uitvoer. P a r ij s, 26 Jan. (H NGisteren heeft op het Fransche m'nisterie van buitpnlandsche zaken «*en samenkomst plaats gehad van Fransche en Duitsche deskundigen met eer. vertegenwoordigd van de commissie van her stel om te beraadslagen over het vraagstuk der heffing van oen recht van 26 van goe deren, die Duitschland uitvoeit Over het re sultaat der vergadering zijn geen bizonderhe- den bekend gemaakt. VERKEERSBELFMMERINGEN IN T BEZETTE GEBIED. Duitsche bezworen. Coblenz, 26 Jan. (H N) Naar verluidt, heeft de rijkscommissaris voot het bezette ge bied bij den Fronschen opp»i bevelhebber te Mainz een verzoek ingediend om de om mili taire redenen afgekondigde verkeorsbelemme ringen in het Pfnlzerwoud op te heffen. Hier op is het antwoord ontvangen, dat hij het oppercommando niets bekend was omPent d>' redenen van deze belemmering n. aangezien de maatregel door het plaatselijke comman do is gelast Een onderzoek is toegezegd. De vcrkcersbelemmoringon veroorzaken veel on gemak, zoodat het de landelijke bevolk ng bijna onmogelijk is haar werkzaamheden tc verrichten Men verwacht, dat het oppercom mando rekening zal houden met de bezwaren va» dc Duitsche overheid. EEN NIEUWE BESTRAFFINGSMETHODE IN POLEN. Huisarrest. Warschau, 26 Jan. (H. N) Een nhuwo wijze van bcstrulfing zal in Polen worden In gevoerd. De Poolschc ministerraad heeft n 1 besloten, dat als straf voor kleine vergrijpen ook huisarrest kan worden cpg,xlegd en «vel voor een tijd van ten hoogste 7 dagen. De gene, die tot huisariest veroordeeld wordt, zal deze straf in zijn eigen woning moeten uitzitten en gedurende den tijd, dat hij arrest heeft, niet mogen uitgaan of bezoek ontvangen. CHILI WIL DE PETROLEUMCONCESSIES INTREKKEN. L o n d es\r 2 6 J a n (H. N.) Volgens een be rirht uit New-York heeft de Chi'eensche •«- geering een wet uitgevaardigd, waarbij alle petroleumconcessies ingetrokken worden. DE DUITSCHE SCHOOLWET VORDERINGEN VAN DE ONDERWIJSCOMMISSIE Na een verder debat over dc onkosten van de Rijksschoolwct verwierp de onderwijscom missie van den Rijksdag alle voorstellen van de sociaal-democraten, en communisten. Aan genomen werd het comprom'svoorstel der re- geeringspartijen, dat de de volgende nieuw»- lezirg van art. 21 behelst „Om de verhoogde kosten te bestrijden, die voor da bondsstaten en de gemeenten uit de uitvoering van deze wet zullen ontstaan, stelt het rijk éénmaal een subsidie ter beschikking der bbndsstnten." In verband met de kwestie der onkosten werd eveneens een voorstel van de Du'tsche volkspartij aangenomen, volgens hetwe'k de juridrsche bepalingen van de bondsstaten be treffende de schcolvcrmo<rens door de rijks schoolwet niet zullen worden aangetast Art. 19 w°rd nang°nomen in de bewoor dingen van de regeering. De bondsstaten moeten de verordeningen voor de uitvoevirg dezer wet bijtijds uitvaar digen, opdat zij 2 jaar na haar afkondigirg inperking z«u kunnen treden. Vrijdag zal de commissi0 over art 20 be raadslagen dat het verder bestaan van de si- multoanscholen regelt. AARDBEVING IN MEXICO VERSCHEIDENE STEDEN. GETEISTERD Uit Mexico-City wordt gemeld: Vanochtend heeft in den staat Oaxaca over een gToote opper vlakte een emst'ge aardbeving plaats gehad. In verscheidene steden is groote schade aange richt. UITSPRAAK IN HET PROCES- KUTISKER. Arrest tegen een doodc. De rechtbank te Berlijn belast mot de be handeling in hocger beroep van het oroces- Kutisker, heeft thans, nadat Iwnn Kutisker verleden paar zocals bekend overleden is, ar- gewezen. De rechtbank komt tot de conclusie, dat verdachte een aanzienlijk minder zware straf zou hebben gekregen en in elk geval in p'aats van tot tuchthuis- slechts tot gevange nisstraf zou ziin veroordeeld, indien hij was b'ijven leven De rechlbark ziet zeer belang rijke vernachtende omstandigheden in het op- ttoden der o"d-dirccfeuren vnn dc PrmVsche Staatsbank (Seehandltmg), Ri'he en Hellvvig. die het, zoo zegt het arrest, KutLker maar al te gemakkelijk hebben gemaakt, zijn oplchte- rijen te plegen. De oudste zoon van Iwan Kutisker. Alexan der, werd in hocger heroen tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld, in plaats van zes maanden, zooals in eerste instantie. MEGAN LLOYD GEORGE. Opnieuw een condidatuur aan geboden. Megan Lloyd George, de dochter van den Engelschen liberalen leider, is door de libera len van Anglesey uitgenoodigd om voor dot district candidate te zijn bij de a.s. parle mentsverkiezingen wegens 't bedanken van Sir Robert Thomas voor een nipuwe Candida- tuur. Thomas had bij de vorige verkiezingen een meerderheid van 5827 stemmen boven den arbeidscandidaat. BIBLIOTHEEKDIEFSTAL Tul van kostbare werken verkocht. Te Frankfort is de 37-jarige uit Stiermarken afkomstige archivaris dr. Kogler in hechtenis genomen nadat gebleken was, dat hij talrijke kostbare hem door de gemeentelijke biblio theek toevertrouwde werken verkocht had Kcgler had zich zeifs door tusschenkomst van de bibliotheek uit andere Duitsche boekerijen werken laten toezenden en deze eveneens ver kocht Vooraf verwijderde hij uit de werken eerst zorgvuldig alle sporen die hun afkomst hadden kunnen verraden. Toen hij Zaterdag j.l weer eenige boeken aan een antiquiteitenhan delaar te Frankfort te koop aanbood, vvaoi- schuwde deze de politie Bij de huiszoeking die daarop bij dr Kcgler werd gehouden, werden talrijke kostbare werken gevonden, o.a. een bul van Paus Gregorius IX uit het jaar 1233 met looden zegel. HET PROCES VAN PRINS WILHELM. Het beroep van de uitgeversfirma Malik in de zaak van het portret van Prins Wilhelm op de titelpagina van het bock von Harry Domele rerworpen ten gunste van den prins. Het vonnis stelt echters tevens vast, dat prins Wilhelm niet onder de vooraanstaande per soonlijkheden der hedendaagsche geschiede nis gerekend kan worden. SPOORWEGONGELUK. Een telegram d.d. 26 Jan. uit Berlijn meldt In het station Dedenhausen nabij Lehrte is hedenochtend om vier uur een goederentrein ontspoord Hierbij sloegen de locomotief en een wagen om, waardoor het geheele verkeer op de lijn Keulen, Hannover, Berlijn, geduren de meerdere uren werd onderbroken Alle uit het Westen komende treinen, o.a de sneltrein AmsterdamBcrliin en de zoogennamde Nord Express Parijs—BerlijnWarschau, kwamen kier met grccte vertraging aan van Han- novei moesten ze over Brunswijk Berlijn be reiken. o Werken van HAYDN, RAVEL, MOZART en PIJPER, Toegang voor Abonné's op vertoon van Diploma's, (Groene kaart), Voor LEDEN van den Aruersfoortschen Kunstkring zijn een beperkt aantal toegangskaarten verkrijgbaar voor den f gereducccrdcn prijs van 4 1 Öft (Hoogstens drie kaarten voor ieder lid). 1 1 Toegang voor NIËT-LEDEN van den Amersfoortschen kunst- f2,50) Kaartverkoop bij den Pinnohandcl v.h. L. KLEIN, Utrcchtsdiestraat, alle rechten inbegrepen. -4 <D (O O r* 6) 3 (O <D V) <0 X ©o COR5ET BAND voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMESSFOOar CORRUPTIE IN TURKIJE Het geval van de cx-Goben. Tengevolge van het rapport dei commissie van onderzoek in het geval van den vrocgercn kruiser Goeben heeft de Turksche Nationale Vergadering besloten den vroegeren ministet /an marine Ihsan bey en 12 beweerde mede plichtigen voor het Hooggerechtshof te dagen. De vergadering besloot de parlementaire im muniteit op te heffen van Ihsen bey en Tikrct Dey, wier arrestatie waarschijnlijk is. KETELONTPLOFFING TE ANTWERPEN. Aan boord van de sleepboot Bunkering I te Antwerpen heeft zich een geweld ge ketclont- ploffing voorgedaan De kapitein en een der stokers zijn gedood, een derde lid der beman ning is stervend. De boot ken slechts met groote moeite vlot gehouden worden. BOMMEN CEWORPEN TE CHICAGO. Leden van een bende, die in snelrijdende auto's waren gezeten, hebben drie bommen ge worpen, waar aanhangets wonen van den bur gemeester, Thompson. Dit was een daad van wraak over het feit, dat zij bevel hadden ge kregen, de stad te verlaten. Een der huizen is zwaar beschadigd. UIT ROEMENIE. Geruchten, over burgeroorlog tegengesproken. Rador verklaart dat de berichten volgens welke de burgeroorlog op d° Oekraicnsche grers zou zijn uitgebroken en de réfugiés over de Roemeensche grens zouden getrokken zijn, volslagen valsc.h .zijn. In het gebied van den Dniester heerscht rust. DE NOOD IN DEN DUITSCHEN LANDEOUW BETOOCINGEN IN HET LAND MAATREGELEN DER REGEERING De bijeenkomst van den Silezischcn land- bond, welke gisteren tc Breslau geopend werd en waarin dr. Luther, de vroegere rijks kanselier, over den nood van den landbouw sprak eischte in een motie stopzetting van den uitvoer van buitenlandsche landbouwpro ducten, geen handelsverdrag met Polen ten koste van het landbouwbedrijf of zonder re geling van het nederzcttingsrccht. In Oldenburg is gisteren een groote lande lijke betooging gehouden, waaraan een 25 3CT00 menschep deelnamen Er werd een memorie aangenomen, die een aantal eischen aan dc regeering bevat ten aan zien van verbetering van den toestand vooi de bevolking in den landbobuw, o.a. sluiting der grenzen tegen invoer uit het buitenland en het beschikbaar stellen van crediet op lam gen termijn. De centrale commissie van den Rijksdog heeft een reeks voorstellen van de regeerings- partijen aangenomen, waardoor de rijksregce- ring o.e. wordt uitgenoodigd door tusschen- korrst van de banken een crediet van 100 millioen mark te veriecnen aan den landbouw en verdei te trachten dat de rijksbank en an- deie instituten bepaalde faciliteiten verlecnen voor het teiug betolen van reeds vroeget verleende credieten Tijdens de bijeenkomst deelde Schieie, rijksminister van iondbouw, n.ode, dat de r ij hs regeer irg nog gisteien het feit besproken heeft, dat ondanks den slechten toestond cp de mat kt, neg steeds groote hoe veelheden vleesch en slachtvee uit het buiten land wordén ingevoerd. Vcor het crganiscc- ren van den afzet van vee en vleesoh zal dooi de betreffende instanties een bedrag van ten hoogste 30 millioen worden uitgetrokken. Men hoopt aldus verandering van den toestond op de markt te kunnen bereiken. DE NIEUWE ARBEIDERSREGEERING IN NOOR7/EGEN Door de arbeiderspartij is thans het defini tieve kabinet samengesteld. De portefeuille van premier en financiën neemt Hornsrud: mi nister van buitenlandsche zaken wordt Buil. Het kab'net wordt morgen officieel benoemd. Volgens een nader bericht ziin de overige portefeuilles als volgt verdeeld: landbouw, Nygaardsvold (warenhuisbedii nde); justitie, Holmbos (advokaat); onderwijs en eeredi°ns:, Steinnes (schoolhoofd); openbaro werken, Magnus NiHscn (goudsmid); sociale aange' genheden, Alfred Madscn (vakvercenig'.ngssc- cretaris); handel en industrie, Olverstad (ploegbaas); defensie, Morssen (leeraar) UITBREIDING DER REGEERINGS- COALITIE IN ZUID-SLAVIE. Ook dc Roditsj-groep zal toe treden. Volgens berichten in de bladen en inlioh- lingcn van politieke kringen wordt de vormmg van een nieuwe uitgebreide coalitie-regeering verwacht, waaraan ook de Radirij-groep zal deelnemen. De regeering zal aldus cp een groote meerderheid in het parlement kunnen rekenen, TUSSCHFNTIJDSCHE VERKIEZING IN ENGELAND. Londen, 26 Jan. (H. N. Draadloos). Bij de tusschentijdsche verkiezing te Favershnn noodlg geworden door het overlijden van het conservatieve parlementslid luitenant-kolonel sir Granville Wheeler, heeft de conservatief Maitlond 12977 stemmen verkregen, majoor Leigh Aman van d° arb°id°rsnartü 7315 stem men. Preeman Dimn, liberaal, 5813 stemmen en de onafhankelijke conservatief Hailwood 1C90 stammen. Bij de laatste ver' iez"ng<*n vei- 'ueeg Wheeler, conservatief 14432 stemmen, Morgan van de arbeiderspartij 9180 en Soloman, liberaal, 7132 stemmen. WEERBERICHT 27 JAN. $5$ Hodgste stand 772 6 tc la Cournn. ^7 w Laagste stand 741,6. v£ Verwachting tot den avond van 2S Januari. w Aanvankelijk krachtige tot ma- w W tige W. tot N. W. wind. zwaar be- wolkt met mogelijk nog regen of vv; hagelbuien, later krimpende en af- nemende wind met opklaring en •)x weinig of geen regen, des nachts iets kouder, later zachter. •X- ECONOMISCHE VOORUIT ZICHTEN IN ENGELAND OPTIMISTISCHE UITLATINGEN Londen, 26 Jan. (H. N. Draadloos). Dc presidenten van tweo der groote Londensche banken hebben vandaag zich optimistisch irif- CeJhten over de vooruitzichten voor den han del en dc nijverheid van Engeland. Op do jaarlij'srhc vergadering van aandcclhouileis dei Westminsteibank zeidc dc voorzitter, dc heer Tennant, dat volgens dc opvatting dege nen, die het best tot ocrdco'en in staat zijn, de economische bedrijvigheid van het and •huns grooter is dan in ccnig jaar, sedert na den oorlog de malaise intiad en dut deze be drijvigheid wnnischijnlijk giootcr is don in het levendige voorocrlogsche jaar 1913. Het her stel van de reactie van 1926 is vlug genoeg in riio weik gegaan en duurznnm gebleken, zoo dat dit op zich zeil een bewijs voor dc econo mische sterkte van het land is. Tennant zcidc oorts, dot volgens dc n'gemccno opvatting dei economisten Engeland als natie meer uit- g<Tft dan het voor den grooten oorlog deed. De gtoote massa van het volk gaat beter ge il eed en wordt beter gevoed. Automobielen waren een paar jaar geleden nog een luxe van de rijken, terwijl heden ten dage een der «vnslc zorgen van de architecten, zelfs -an nederige huizen is, om voor een garage to 'orgen In zoover deze hoogerc uitgaven een ♦eeken van een hoogeren levensstandaard, be tere hygiënische toestanden, verhoogde weik- terncht en welvaart zijn, moeten zij worden •oegejuicht. Ongetwijfeld gaan in tijden van snellen overgang, zooals Engeland heeft be- 'refd, tal van goederen, die ongetwijfeld tot de categorie van luxe goederen behooren, over of bijna over tot de klasse, van goederen, die nis levensbehoeften worden beschouwd. Dc tweo actoren, die dezen overgang vergemakk "■'ijkt hebben, zijn de wetenschappelijke uitvindingen ♦n de mnssn-productie. De wetenschappelijke uitvindingen hebben zijden goederen binnen het gebruik van bijna iedeien beurs gebracht, •erwijl door de mnssa-pioductic auto's voort durend goedkooper z.ijn geworden en daardoor gcleideüik voor steeds breederc kringen van de bevolking verkrijgbaar zijn geworden. Ten nant zeide nog, dot de kunstzijde-industrie on danks de groote uitbreiding der fabrieken en dei machines nog steeds ondervindt, dat de viaag veel grooter is dan de productie. Op de jaarlij1 sche veigadering van dc National l'rovincinl Bank zeide de voorzitter Sir Harry Goschen, dat men heden ten doge alle theaters, bioscopen en plaatsen van amusement vol Se- -oekers ziet, waarbij alles op welvaart w*"st. De gelegenheid tot verkoop in het klein zijn •*ooit zoo aanlokkelijk geweest en ook nooit bef ei dooi klanten bezocht dan heden :en dage Inderdaad kan met recht worden be weerd, dat de nlgomeene levensstandaard op •vn hocger peil schijnt te zijn gekomen, wat hoogere uitgaven meebrengt, zoodot men mug aannemen dot ook de inkomsten hooger rijn. Gedurende het afgcloopen janr is door het pu- hiiek voor een beding van 3T7.000 000 nieuw kapitaal ingeteekend voor jndusfrierle cn andere doeleinden, waarvan 55 000030 op rekening van buitenlandsche leeningen komt, 'vat een aanwijzing is dat het land weer snnart Ikil is een aanwijzing dat het getij is verk-erd °n wij ons langzaam in de richting van do hetere tijden bewegen. VULKANISCHE UITBARSTING IN NICARAGUA. Een telegram uit Managua meldt: Door een pun'ek bevangen, ten gevolge vnn een uitbar sting, verlaten de dorpsbewoners aan den voet meer van Nicaragua in allerijl het eiland Het meer va Nicaragua in allerijl het eiland. Het geluid van de uitbartsmg wordt in een omtrek van vele kilometers vernomen en een fijne aschregen daalt tot op 16 K.M. afstand neder, BERT ACOSTA VEROORDEELD. De Oceaanvlieger Acosta is, blijkens een telegram uit Nangatuck (Connecticut) veroor deeld tot 5 dagen gevangenisstraf, omdat hij gevaarlijk laag gevlogen heeft. Dc rechter wei gerde zijn verd-dighig te aanvaarden, dat hij eenige kunststukjes wilde uitvoeren, om zijn vrierden te bewijzen hoe blij hij v/os weer thuis te zijn. CANADA EN JAPEN. Officieel wordt medegedee'd, dat Car-ada en Japan in eikaars hoofdsteden gezantschap pen zullen vestigen, ONREGELMATIGHEDEN. Warschau, 26 Jan (H N Bij een b-rlc voor het bouwbedrijf zijn onrcg-Imutighedor» ontdekt Een tweetal anestaties hebben *eerls plaats gehad, terwijl nog meer arrestaties worden verwacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1