VERGEET NIET R.A.I. TENTOONSTELLING CHRYSLER Draisma Valkenburg Levertraan STAND 40 NIEUWSTE AMERSFOORT TEL. 780 DE EEMLANDÊD Zaerdag 2ü Januari lyzu kbeJaai gain o. >UÜ BUITENLAND. Medicinale Levertraan per vierk. flacon 60 cent. A. v. d. WEG. LANGFSTRAAT 23 WILLEM GROENHUIZEN LANGESTRAAT 43 - TELEFOON 552 GOUDEN ZAK- EN POLSHORLOGES ffLV:'.' -iv OP DE TE AMSTÈRDAM TE BEZOEKEN WAAR DE AUTOMOBIELEN WORDEN CHRYSLER - GEËXPOSEERD R.A.I. TENTOONSTELLING AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75. per - wce|t (mel gi atts verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/». Binnealand tranco per post per 3 maanden f 3. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTRtKKNING 47910 TEl.KFOON INTERG 513 DIBETJEUR UITG EVER: J.VALKHOfT PRIJS OER ADVERTENTIEN f *03 met inbegrip van een bewijsnummer. flkf regel ffleö (0 25 Liefdadigheids- advtrtenflto voor da helft van den prt)a. - Kleine Advertentlên .KEITJES bt| voorullbelallng 1-5 tegel) 50 cenl. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Ilcwljsnummet eitta 00J BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* SCHOOLSTRIJD IN DUITSCHLAND VEROORZAAKT HET CENTRUM EEN RECEERINCSCRIS1S GEEN BEVREDIGENDE OPLOSSING B e r 1 ij n, 2 7 Jan. In dc onderwijscommis sie uit den rijksdag is heden het voorstel dei Duitschc Volkspartij, om in landen waar si- multoanscholen bestaan, geen verandering n den toestand tc brengen, met 15 tegen 13 stemmer aangenomen. Tegen stemden dc le den van de D-nat. partij. Centrum, B. V. I* en Ec. partij. Alle andere voorstellen werden verworpen. De regecring had vóór de stemming laten verklaren, dat het» voorstel een wijziging in de grondwet inhield en in het plenum oen meerderheid van SA der stemmen zou eischen Het besluit maakt volgens de opvatting in centrumskringen oen verder bestaan der rc- geerirgsccalitic onmogelijk Van deze zijde wordt aan het nieuwsbureau dei verecniging van Duitschc Dagbladuitgevers verzekerd, dat het centrum zijn ministers uit dc regeeiing zal terugnemen, indien de onderhandelingen met de D V. P tusschen de eerste cn dc tweede lezing niet tot een opheffing van het heden genomen besluit zouden leiden. Een bevredigende oplossing wordt betwijfeld. B e r 1 ij n. 2 7 Jan. Naar uit leidende een- trumslezingcn verluidt, zal dc fractie-leiding aan tien rijkskanselier verzoeken om thans een duidelijke uitspraak uit te lokken over de vraag of het het centrum neg mogelijk zal zijn om in de coalitie te blijven. Doze uitspraak denkt men zich blijkbaar al dus, dat het centrum nog eenmaal aan do Duitschc volkspartij drie scherp geformuleerde vragen voorlegt cn wel betreffende par. 4 (do confessioneclc scholen), par. 9 (dc quaestie van he* geregel schoolwezen) en par. 2U (de simultnan-scho'c*). Daarbij zullen waar schijnlijk» nog enkele.-punten -komen, -zooals par. 14. De Duitschc volkspartij zal deze vra gen vermoedelijk mei wedervragen beantwoor den Het centrum is echter van plan, althans te oordeelen naar de stemming, welke op het oogenblik in" zijn leidende kringen hcerscht, om zijn standpunt vpl te houden en te eischen, dat zijn principieels opvatting strict wordt doorgevoerd Het dieigement van terugtrek king van zijn ministers uit de regeering dient om dien eisch kracht bij te zetten. Daai nn» derzijds door dc Duitschc v «11-spart ij ten stelligste wordt verklaard, dot zij niet in staat is om van haar eigen standpunt af tc wijken, wordt de kans op oen bevredigende oplossing voor >:»erst gering gehouden. Het is nog een open vraag in hoeverre de noodzakelijkheid om de beraadslagingen over de begrooting !en einde te voeren, het tijdstip der beslissing zal beïnvloeden. De onderwijscommissie zal. zooals de za ken thans slaan, zeker niet binnen de drie of vier weken bijeenkomen. Dc beslissende onderhandelingen tusschen het centrum en dc Duitschc volkspartij worden vcor de eerstvolgende dagen tegemoet ge- HET CARDIFFSCHE DRAMA DRISCOLL EN ROWLANDS TERECHTGESTELD ONTROERENDE SCENES Londen, 27 Jan. (Telegraaf)- De protes ten en petities zijn zonder uitwerking geble ven; hedenmorgen om acht ujr is aan Daniel Driscoll en Edward Rowlands, veroordeeld we gens moord op den voetballer Lewis, het von nis van dc doodstraf voltrokken. Buiten de gevangenismuren had zich al vroeg een groote menschenmenigte verzameld, 'ic door driedubbele stevige barricaden be waakt door een sterke politiemacht, op veili- gen afstand van dc gevangenispoort werd ge houden. Gebeden werden gezegd, psalmen ge zongen; beurtelings ging een Roomsch-Katho- 'ick geestelijke en een officier van het Leg-it des Heüs de menigte in gebed voor. Tegen acht uur maakte zich een diepe ontroering van dc menigte meester. Vrouwen knielden op de modderige straat, mannen ontblootten het hoofd; velen snikten en een aantal vrouwen en een man werden bewusteloos weggebracht Op slag van achten, toen de gcvangenisklok begon te luiden, viel een doodsche stilte onder de aanwezigen, gevolgd door verontwaardigde u.troepen. Vuisten werden naar de gevangenis gebald cn een deel van de menigte hief een lersch rebellcnlicd aan. Het aanplakken van de officieele mededeeling op de gevangenisdeu ren, dat het vonnis ten uitvoer was gebracht en de wet haar loop had gehad, verwekte nieuwe opwinding. Ernstige demonstraties hadden evenwel niet "Moots cn langzaam verspreidde zich de me nigte. De beide ter dood veroordeelden hielden Mch goed tot het einde en toonden zich abso- iuut niet onder den indruk. Nadat zij gister avond een flinken maaltijd hadden genutt'gd. werd hun gevraagd, cf zij nog een glas port '.ouden lusten. Driscoll zeide meer voor oen volle flesch port te gevoelen; dan zou hij ten minste goed slapen. Aan zijn verzoek werd voldaan. Voor hij zich ter ruste begaf, bracht hij nog met opgeheven g'°s een toast uit op den beul. Vanmorgen speelde hij nog een spel letje kaart met zijn bewakers, tot de tijd voor h- terechtstelling gekomen was Geen der beide mannen, die nog" bij het laatste bezoek van hun fnmi'ielodpn hun on schuld hadden staande gehouden, legde eenige verklaring of bekenteris af. Toen zij naar het .schavot gebracht werden, vroeg Drisroll nog -wen Rowlands de hand te mogen schudden. Dit werd toegestaan en de mannen zeiden elkaar vaarwel. „Welke is dc mijne vroeg hij daarna, doelende op de twee stroppen. VWILLI-m UllULIinUlLLS^ JUWELIERGEDIPL.HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 DE RUSSISCHE OPPOSITIE EEN BRIEF VAN Z1NOFJEF EN KAMENEF VOLLEDIGE ONDERWERPING Moskou, 27 Jan. De JPrawda" publi ceert een brief van Zinowjew cn Kumenew, waarin zij verklaren, dat zij zich van dc groep- Tiotzky, door hun volledige cn daadwerkelijke onderwerping aan dc besluiten van het 15c partijcongres afscheiden cn dat zij de actie voor het oprichten van een nieuwe partij voor verwerpelijk houden. Zij zien af van verderen strijd tegen de par tij en zullen bij hun daden slechts de besluiten van het 15c partijcongres nakomen. PAN-AMERIKAANSCHE CONFERENTIE. Een verklaring namens de Amc- rikaonsche arbeidersbeweging'. Miami, 27 Jun. De voorzitter van de Amcrikaonsche Federatie van den Arbeid heeft een open brief gericht tot Hughes tc Havana, waarin hij erklnnrt, dat de Amerikaanscho arbeidersbeweging beslist gekant is tegen een inmenging der V. S. in de binnonlandsche aan gelegenheden van eenig Latijnsch-Ameri- kaansch land. TIEN JAAR NA DE ANNEXATIE VAN BESSARABIË. Protestartikelen in de Russi sche pers. Berlijn, 2 7 Jan. (V. D.) Naar aanleiding van het feit, dat het 10 jaren geleden is, dat Bessarabië door Ropmenië werd geannexeerd, publiceert de sovjet-pers heftige artikelen. De Izwestia schrijft, dat Rusland den „roof' van Bessarabië nooit zal erkennen. DE VEILIGHEID EEN NIEUW DU1TSCH MEMORANDUM BESLECHTING VAN GESCHILLEN Het Duitsche gcznnttchap tc Praag heeft gisteren aan Benesj, den voorzitter van het vei ligheidscomité, het Duitschc memorandum doen toekomen in verband met de veiligheidspro blemen. De tekst is gelijktijdig te Berlijn en Praag bekend gemaakt. Het Duilsche standpunt is in hoofdzaak dat, wanneer men de conflicten wil vermijden die in het verleden zoo vaak tot oorlog geleid hebben, alle staten zich bij ver plichte arbitrage moeten aansluiten, en een juridische formule vinden, die geen uitzonde ringen toelaat. De N. R. C.-correspondent te Genève meldt Vandaag is in Gcnéve door het volkcnbonds- secretariaat een nieuw memorandum over dc veiligheidskwestie gepubliceerd, n.l het memo randum van de Duitsche regeeringveiligheid wil dc Duitsche regcering in de eerste plaats verzekerd zien door de verbetering van het huidige stelsel van vreedzame beslechting van geschillen. Daar ligt voor haor de kern van heel de kwestie. Militaire sancties kmen voor haar pas in de allerlaatste plaats in aanmer king Het oorlogsgevaar mag geen punt van uitgang vormen, dat zou net zijn, alsof men bij het bouwen van een huis met het dak zou be ginnen. Zoo'ang er geen ontwapening is, twij felt de Duitscher egeering ook aan de moge lijkheid van een gemeenschappelijk gewapend optreden bij eventueele vredesbreuk ontwape ning zou echter zelf tot vermeerdering der vei ligheid bijdragen. ITALIAANSCHE KROONPRINS GAAT OP REIS. De Italiaansche kroonprins is van Rome naai Tarente vertrokken om daar scheep tc gaan voor een reis naar Afrika cn de Levant. GIOLITTI SLUIT VREDE MET HET FASCISME. De 87-jarige Giolitti heeft in een onderhoud met een medewerker van de Rivista Politic* verklaard vede tc sluiten met het fascistische regime „Wij liberalen", zeide hij, „hebben 'ij dens de laatste jaren van ons bewind geen stabiele regeering kun..en voi men, daai elk kabinet ten gevolge van de evenredige verte genwoordiging overgeleverd was aan de pres sie der extremislisrhe partijen. Ik dank dc fas cisten voor dc oorlog, dien zij tegen socialis me en aanhangers tan Don Sturzo hebben ge voerd, want deze beide pm tijen hebben mijr. leven vergald". Op zeer heftige wijze liet G10- litti zich ook ui* over politici zooals Nitti, dh buiten de grenzen van hun vadprland kwaad spreken van It«Iië. Voor dergelijke personen heeft hij slechts verachting. STERKE AARDBEVING IN ZWITSERLAND. Bern, 27 Jan Hedenochtend om 4 14 werd te B«*rn en te Bazel en tamelijk sterk.- aardbeving waargenomen, die eenige seconden aanhield cn zich van West naar Oost bewoog Uit Freiburg wordt gemeld, dat ook daa» gistermorgen vroeg een lichte oardbeving ge voel 1 is Volgens berichten uit Basel is ook daar jet» dergelijks waargenomen. Lichte voorwerpen vielen om Het duurde 3 seconden, waarbij eer sterk suizen in dc lucht werd waargenomen In 't bijzonder ook in dc Zwitscrsrhe Jura zij.. golfvormigc bevingen waargenomen. EEN RUSSISCHE PRINS GEBOREN. Londen, 27 Jan. Prinses Anna LynsU. de vrouw van den groothertog Dmnri. heelt het leven geschonken aan een zoon De prin ses is de dochter van een Amenkaanschcn millionair, een lederkoopman. HET RECHT DER VLAMEN VERKLARING VAN EEN 1 WAALSCH SENATOR VOLLEDIGE HERVORMING GEBODEN In den Belgischen Senaat heeft, bij de be- h.\ndcling der begrooting van het ministerie an justitie, senator Colonne, een Waal, over Je behandeling van dc Vlamingen in het lege tijden den oorlog, een getuigenis afgelegd, wnarvoor alle Vlamingen hem zullen dank weten, schrijft de „Standaard". „In 1917 heb ik als kapitein van de week herhaaldelijk de gelegenheid gehad om te preken met soldaten, die het oogenblik af wachtten dat zij voor den krijgsraad zouden erschijnen of die gevoerd werden naar dc- rschrikkelijke kerkers, die de tuchtcom- pagnies op het Cezcmbre-eilnnd vormden. Duo» was het uitschot van de wereld bijeen, zei men 'Jij mijn eerste bezoek o) heb ik begrepen, dat nen overdreef, dat hier ontredderden wafen, n opstand tegen dc wijze, waarop zij behan- !cld waren geworden. Zoover het in mijn mocht lag, stelde ik ze u hc* gelijk voor de meeste punten hunner stoffelijke eischen. Hierdoor won ik hun ver touwen. Zij vertrouwden mij alles toe wat hun •p het hart lag met een zoodanigen woorden- Moed, dot ik hun moest zeggen: „herhaalt, ..iet zoo rop, ik heb moeite om u te verstuan* k werd hun biechtvader in den verhevendstrn in van het woord. Na ieder bezoek droeg ik ten indruk mede dat, indien zij niet zoo on- •needoogend waren gestraft geworden, veten /.oover niet zouden geraakt zijn. De meesten waren Vlamingen. Zij vertelden mij als in eer» ■itanie: „ik heb het niet verdiend" en ik kwam tor de overtuiging, dal oversten, die niet goed Sol Vlanmsch machtig waren, soms in de on- nogelijkhcid hadden verkeerd dc waarheid tt mtdekken. Vandaar het armzalig verval der eroordeéfüen. Tc dezer zaak hebben de Vla mingen het recht cn den plicht zich veel- •ischend te toonen. Een volledige hervorming s geboden." ÖOARBEIDERS GEDOOD. Ontploiïing in een pelrolcum- raflinodcrij. M a c m e y (Texas), 2 7 J o n Men vreest dot er 60 arbeiders zijn omgekomen bij een brand, veroorzaakt door een ontploffing, die de Humble-olierafiinaderij alhier vernietigde. willgo WEERBERICHT 2S JAN. Hoogste stand 774,5 te la Cortina. vg Langste stand 738.7 tc Seydinfjord. Verwachting tot den avond van 29 Januari. vg Aanvankelijk matige tot krach- w figc later meer afnemende Z. tol sZZ Z. \V. wind, betrokken tot zwaar Nv; bewolkt met waarschijnlijk eerst vg Q regen en later opklarend, des nachts veel, overdag iets zachter. •X UIT DEN RIJKSDAG JUSTITIEBEGROOTING AAN DE ORDB RUMOERIGE TAFREELEN B e r 1 ij n2 7 J a n. De rijksdogzitting var» heden, waarin de beschouwingen over dc be grooting van Justitie werden voortgezet, ein digde temidden van opgewonden scènes. Als eerste spreker had de afgevourdigdo dr. Haas (democraat) scherpe aanvallen gericht tegen de rechtspraak in politieke processen die door den convmunistischen afgevaardigde* Mvinzenberg, onder aanhaling van vele voor beelden, nog waren versterkt. Dc afgevaardigde dr. Pflegcr. (Beierscho volkspartij) keerde zich in het bijzonder tegen het democratisch voorstel tot het overdragen van dc bevoegdheden der justitie van de lan den aan het rijk. In gelijken zin sprak ook do afgevaardigde uit Hannover, Hampe, inzake die overdracht van justitie aan het rijk. Daarna kwam het bij de rede van den nntlo- caal-socialistischen afgevaardigde, dr. Frick (München), die amneslie verlangde voor Tcchow, die aan den moord op Raihennu heeft deelgenomen en voor Schulz en Tillesen, de moordenaars van Etzberger. Hij wekte bij links en bij de middengrepen een storm van verontwaardiging, toen hij in aansluiting daar- oan Erzberger een misdadiger noemde. Hier voor werd hij tot de erde geroepen. De communist Florin werd de zaal uit ge wezen, omdat hij di. Frick een doortrapte schurk noemde en deze belecdiging niettegenstaande hij tot de orde werd geroepen, driemaal her haalde. Het was daarna bijna tot een handge meen gekomen, toen de communisiische afge vaardigde, Bertz, de sprekerslribune besteeg en een dreigende houding tegen de afgevaar digde Frick aannam. GOMEZ COSTA NAAR BELGIË, B o r 1 ij n, 2 7 Jan. (V. D.) Naar uit Lissa bon gemeld wordt, heeft de Portugeeschc re gcering generaal Gomez Costa, die in Mei 1926 den opstand tegen dc regecring leidde, •le keus gelaten tusschen verbanning of mili- airen dienst in Afrika. Hij koos het eeiste, cn is nu voornemens zich naar België tc be geven DE VEEMMOORDENAARS. Hun begenadiging vrijwel zeker. B er! ijn2 7 Jan. Gisteren heeft de Prui sische minister van Justitie, Schmidt, in de hoofdcommissie van den Landdag een verkla ring afgelegd, waaruit met zekerheid kan wor den afgeleid, dat luit. Schultz en de drie andero in het veemmoordproces ter dood veroordeel* den begenadigd zullen worden. BOLIVIA EN CHILI. Overdracht van een spoorweg^ verbinding met de zee au» Bolivia. Uit Valparaiso wordt gemeld, dat .eed is voor de overdracht aan Bolivia vö 227 Eng. mijlen spoorweg, welke dc Boliviaan- sche hoofdstad La Paz met de Chileenscha haven Arica verbindt. De spoorweg was aan gelegd en tot dusver geëxploiteerd door Chili. MEINEED IN DUITSCHLAND. Dr. Emminger, afgevaardigde van de Belgi sche Volkspartij en oud-minister van (ustitie, hoeft gisteren in dc commissie voor justitie van den Rijksdag het woord gevoerd ->ver het artikel van het nieuwe Wetboek van Strafrecht aangaande den meineed. Het nieuwe ontwerp voorziet ook in de bestraffing van diegenen die niet onder cede valsche verklarin gen voor de rechtbank afleggen. In Duitschland wordt vee! gezworen en dien-» tengevolge ook veel misbruik van den eed ge maakt. Spr. schat het aantal meineeden In strafzaken op 20.000 en in civiele zaken op 35.000 per jaar, op een totaal van ongeveer 2.000.000 getuigen. ROEMEENSCHE STUDENTEN VEROORDEELD. Boekarest, 17 Jan. Van de studenten die terecht stonden wegens de verwoesting der synagoge van Jassy zijn er vier tot 1 en 2 tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeetd. Twee veroordeelden verklaarden, dat zij een hongerstaking zouden beginnen. Te Klausen* burg begint een proces tegen een verder® reeks studenten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1