BUITENLAND. DE EEMLANDEU Maandag 30 Januari 1928 -S ABONNEMENTSPRIJS 3 ^aaodto Amersfoort f 2.10. per maand 1 0.75. per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47510 TELEFOON INTERG 513 DIBE.CTE.UR UITO EVEQ.' J.VALKJiOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN VM '~f rc9"«105 mt< van een bewi|aoummer, elke regel meer f0 25 Liefdadlghclds-advertcntiSo voor da helft van den prijs. Kleine AdvertentlëD „KEIT1ES bl) vooruitbetaling 5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 ceuc, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2' DE STRIJD OM 'T PRESIDENTSCHAP IN AMERIKA SCHERPE AANVALLEN OP HOOVER Hoover, de Amerikaansche minister van han del, wordt, gelijk men weet, gedood\*erfd als candidaat der republikeinen voor het president schap in Juni a.s. Indien hij inderdaad candi daat wordt, verwacht men volgens den corres pondent van de Times te New-York, dat de democraten niet de minste kans op een over winning zullen maken. In hoeverre dit vooruitzicht invloed heeft op de houding vnn een groot deel der Amerikaan sche pers tegenover Hoover, is moeilijk te zeg gen, doch een feit is, dat het geen middel on- aangewend laat om Hoover in de oogen van het Amerikaansche volk onmogelijk en impopu lair te maken. De aanval begon met de mede- deeling, dat hij geen goed Amerikaan was, om dat hij tc long in het buitenland had gewoond Daarna werden pogingen gedaan om hem de kroon als republikein van het hoofd te nemen omdat hij zich had gecompromitteerd door zijn relaties met het bewind van Wilson. Thans tracht men aan te toonen, dat hij geen goed protestant is wellicht de ergste zonde in het oog van den echten Amerikaan omdat hij indertijd, negen en twintig jaar, zijn huwe lijk heeft doen voltrekken door een Roomsch- Katholiek geestelijke te Monterey in Colifornië Men zal zich over deze „beschuldiging" verbo zen, als men bedenkt, dat Hoover Quaker is en zijn vrouw indertijd tot de episcopalen be hoorde. Desondanks is ze, hoe absurd ze overi gens ook is om Hoover te disquaüficeeren, juist De verklaring echter is als volgt. De geestelijke in kwestie was de eenige persoon, die in Mon terey bevoegd was om het huwelijk te voltrek ken en hij deed dit onder een speciale acte van dispensatie, die hem vergunning verleende om op te treden als burgerlijk magistraat. Het hu welijk had plaats in de 24 uren tusschcn Hoo ver's terugkeer uit Australië en zijn vertrek naai China, waar hij deel moest nemen aan een geo logisch onderzoek. Er was geen tijd over om een andere schikking te treffen. Hoover's kansen om candidaat te worden schijnen door boven gesignaleerde campagne niet te worden bedreigd, gezien bet feit, dal senator Gillette, von Massachusetts, een vroe gere speaker van het Representantenhuis, zich onvoorwaardelijk voor Hoogcr heeft verklaard DE DUITSCHE SCHOOLWET DE WRIJVING TUSSCHEN CENTRUM EN D.V.P. Berlijn, 28 Jan. (H.N.) Naar de T. U. uit kringen van de Duitschc volkspartij ver neemt, moet het voorstel van de Duitschc volkspartij met betrekking tot aiikel 20 van de schoolwet, welk voorstel gisteren door de onderwijscommissie van den rijksdag is aange nomen, uitsluitend als een bevestiging van het sedert maanden door de bevoegde partijinstan- 'ies ingenomen standpunt worden beschouwd Een afwijking van het principieclc stondpunl der partij in de aangelegenheid der simultaan- school is derhalve uitgesloten evenals de aan vaarding van het voorstel, van den kant von hei centrum gedaan, om in de landen, waar de simultaanschool bestast, den heerschcnden toe stand voor een bepaalden termijn te laten voortduren. zbe Jaaigai g i.o. itfI AMERIKAANSCHE ROOVERS IN ACTIE ZIJ STELEN 25000 DOLLAR Uit Milwaukee wordt bericht, dat tien man nen, naar men gelooft de leden van een Chi- cagosche bende, die er prat op gingen dat zij met machinegeweren gewapend waren. Zater dag kort na middernacht de leden van de „Wis consin Athletic Club" aanhielden en één hun ner doodschoten. Zij ontkwamen met medene ming van geld en voorwerpen van waarde tot een bedrag van 25,000 doliar. EEN LUCHTSCHIP LANDT OP EEN MOEDERSCHIP. New York, 28 Jan. (H.N.) Het ministe rie van marine te Washington deelt mede, dat voor het eeist in de geschiedenis van de lucht*- vaart een luchtschip met goed gevolg op het dek van een moederschip voor vliegtuigen is geland. De Los Angeles heeft dit kunststuk n.l volbracht en is op den Atlantischen Oceaan op het dek van de Saratoga geland. Het sla gen van de proef wordt van groote beteekeni? voor de luchtvaart geacht. GEEN VERLAGING VAN DE LOONEN DER ITAL1AANSCHE ZEELIEDEN. Het arbeidsgerechtshof te Rome heeft uit spraak gedaan in het geschil tusschen de fas cistische reedersfederatic en den foscistischen zeeliedenbond. Het conflict liep over de kwes tie, of de loonen der zeelieden al don niet ver laagd zouden worden. Het openbaar ministerie wees op den toestand ten aanzien van andere categorieën zeelieden en verzette zich tegen elke verlaging. Het gerechtshof deed uitspraak in overeenstemming met dit standpunt. EEN NIEUWE BANKBILJET TEN- VERVALSCHING. De politie ontdekt een organisatie. Voor de zooveelste maal is in Frankrijk een geheime organisatie ontdekt, die zich bezig houdt met het maken van valsche bankbiljet ten. Eenige dagen geleden waren in Reims twee mannen gearresteerd, die valsche 50 francsbiljetten trachtten uit te geven. Thans heeft de politie in de Parijschc voorstod Viuy de werkplaats der vervalschers gevonden. Er werd nog al wat belangrijk materiaal aan getroffen, o, a. de ontwerpen voor de uit gifte van nieuwe bankbiljetten op grooter schaal. Niet alleen echter werden Fransche bankbiljetten vervaardigd, ook één, vijf en twintig dollar-biljetten, één -en vijf ponds En- gelsche biljetten en biljetten van 100 (Vene- zuelaansche) bolivars. Bovendien hield men zich bezig met het na maken van Engelsche en Fransche pospoorten identiteitsbewijzen en naturalisatiebewijzen; er werden tal van vervalschte briefhoofden van het Engelsche consulaat gevonden. HET PAN-AMERIKAANSCHE CONGRES. Dc verhouding tot den Volkenbond. Londen, 2 8 Jan. (H. N.) De vertegen woordiget der republiek Chili op het pan-Ame- rikaansche congres heeft in een onderhoud met oen journalist over de samenwerking tus* schen de pon-Amerikaansche unie en den Vol kenbond gesproken en er daarbij op gewezen, dat het van veel belang en voordeel kan zijn, zoowel voor Europa als voor Amerika, indien geregeld tusschcn de pan-Amerikaansche unie en den Volkenbond een gedachtenwisseling en ook een uitwisseling van documenten plaats heeft. De pan-Europcesche beweging ontwik kelt zich In Europa op denzelfdcn grondslag els de pam-Amerikaansche beweging en zon der twijfel zal men in de toekomst ook me» oen pon-Aziatische beweging rekening hebber- ge houden. DE STRIJD TEGEN DEN GODSDIENST IN MEXICO ARRESTATIE VAN GEESTELIJKEN EN STUDENTEN Uit New York wordt aan de Times bericht, dat de politie te Mexico, die bezig is met een campagne „tot het doorvoeren van de gods dienstwetten", Donderdag den geheelen stof en alle studenten van het Seminario de Rcgina heeft gearresteerd. Later werden 190 studen ten weer vrijgelaten, moor het hoofd van het seminarie, zestien leeraren en acht studenten werden vastgehouden. Het seminarie en drie loomsch-katholieke meisjesscholen werden ge sloten. Een-en-twintig vrouwelijke leerkrachten van een dezer scholen, het Colegio Josefino, werden Woensdag aanvankelijk gearresteerd en ervan beschuldigd, dat zij propaganda voerden tegen de regccring, moor Donderdag weder vrijgelaten. De geestelijken en leeraren van het seminarie worden ervan beschuldigd, dat zij een opruiende actie tegen de regeering voeren, de studenten dot zij in soutanes ge kleed gaan in strijd met de wet, die het dragen van priesterkleeren verbiedt. De politie sloot ook het hoofdkwartier der Katholieke federatie en arresteerde zeventien leden, die latei echter weer op vrije voeten gestld werden. Generaal Cruz, het hoofd der politie, ver klaarde, dot de beschuldiging vqn propaganda tegen de regeering in het seminarie was ge baseerd op inlichtingen, verschaft door één der bedienden van het seminarie. Hij verklaar de tevens, dat in alle gevallen, waarin de gods dienstwetten werden geschonden door het geven van godsdienstonderwijs in strijd met de grondwet, strenge maatregelen genomen zoaden worden. NOODLOTTIGE GEVOLGEN VAN INENTING ELF KINDEEEN OVERLEZEN ZES IN LEVENSGEVAAR Uit Sydney wordt vernomen, dat te Bunda- berg in Queensland elf kinderen zijn over leden aan een inenting tegen dipntcritis, ter wijl buitendien nog zes kinderen in zeer ern- stigen toestand verkeeren. Volgens de berich ten moet het serum ontvangen zijn van het departement van gezondheid DE NOOD VAN DEN DUITSCHEN LANDBOUW. Rijksstcun (en bedrage van 30 millioen. Berlijn, 2 8 Jan. (H.N.). Vandaag is te Berlijn dc Duitsche landbouwweek begonnc-n, bij dc gewisselde toespraken werd vooral op den nood van den Duitschen landbouw gewe* zen en de hoop uitgesproken, dat hierin ver betering zal komen. Uit Berlijn wordt nog bericht, dat de rijks- regeering bereid is ter verlichting van den tegenwoordigen buitengewonen noodtoestand in den landbouw voor het verzekeren van de rationecle voortzetting der bedrijven een be drag van 30 millioen M. ter beschikking te stellen. DE ONTPLOFFING IN EEN RAFFINADERIJ. Maor één slachtoffer. Uit Macamey (Texas) wordt nader gemeld, dat, ofschoon de gebouwen tengevolge van de ontploffing op aanzienlijken afstand op hun grondvesten schudden, nochtans maar één man blijkt gedood te zijn. De stoffelijke schade wordt op 1.200,000 gulden in Nederlandsch geld geschat. Volgens het eerste bericht vrees de men dat er 00 arbeiders gedood zouden zijn. r^j 0) (A =3 Zj o c D O 0> O »- CORSET BAND BLASCO IBANEZ f VERMAARD SPAANSCH SCHRIJVER A - Heden ontvingen wij het overlijdensbericht van den Spaanschen schrijver Vicente Blasco Ibanez, van wiens ziekte reeds dezer dagen werd melding gemaak» Blasco Ibanez, die 69 jaar oud is geworden, heeft groote beroemdheid verworven door ver schillende romans, waarvan de bekendste zijn „Bloed en Zand", dat het leven beschreef van een stierenvechter, ,,Ecn liefde op de Balearen „Wijn en liefde", dat speelde in de Spaansche wiinbouwersdistrictcn, „De Fatale Vrouw", welke romen niet de sterkte had van zijn vroegere wc-iken, en „De Vier Ruiters uit de Apocalyp- sis." Laatstgenoemde roman, ontleend aan den wereldoorlog, is een magistraal werk geweest, al was het in zijn anti-Duitsche strekking sterk tendentieus. Blasco Ibanez was tijdens de oor logsjaren een vurig propagandist voor de zaak der Entente en had aan het Fransche front overal toegang. Uit Spanje was hij verbonnen in verband met zijn i epublikeinsche gevoelens en zijn felle persoonlijke aanvallen op Koning Alfonso. Ziin romans waren uiterst boeiend geschre ven, vol epische krocht en meesterlijke karak terbeschrijving. „Bloed en Zand" en „De Vier Ruiters uit de Apocalypsis" zijn verfilmd DUITSCHLAND EN LITAUEN EEN ARBITRAGEVERDRAG ONDERTEEKEND B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (H. N.) Volgens hc» B. T. zijn Zaterdagmiddag op het laotste cogenblik nog enkele moeilijkheden ontstaan voor de onderteekening van het Duitsch-Li- tousche verdrag. De moeilijkheden moeten uit sluitend betrekking hebben op dc formuleering van het verdrag. De onderhandelingen tus schen Woldemaros en het ministerie van bui- tenlandsche zaken waren vanavond om 7 uur nog niet geëindigd, zoodat hot de vraag is, of de onderteekening vandaag nog zal plaats hebben D.d. Zondag wordt cqhter gemeld, dat het arbitrage-verdrag tusschen Duitschland en Litauen is onderteekend. Over de onderhande lingen met den Litauschen premier en ovet het met hem gesloten arbitrage-verdrag zal Stresemonn in zijn rede over de begrooting van buitenlandsche zaken nader verslag uit brengen. HET SPOORWEGONGELUK IN BIRMA DE RAMP AAN SABOTAGE TE WIJTEN? REEDS 52 DOODEN Volgens nadere bijzonderheden over het spoorwegongeluk ontspoorde de trein bij een brug, doordat een bout was verwijderd. Verscheidene der wagons, die in de rivier terecht kwamen, werden geheel verpletterd. Men vermoedt, dat sabotage in het spel is. Zaterdag waren reeds 40 lijken geborgen ook zijn inmiddels nog 12 gewonden over leden, zoodat het aantal slachtoffers reeds 52 bedraagt. ONTZETTEND FAMILIEDRAMA. Brand cn kogel maken drie slachtoffers. Uit Stockholm wordt d.d. 29 Jan. aon de Cour. bericht Uit een dorpje in het Noorden van Finland wordt een ontzettend familiedrama gemeld Twee dochtertjes van een handelaar waren in een eenzaam gelegen woning alleen achterge bleven. Blijkbaar door het spelen met lucifers ontstond er brand en toen de moeder thuis kwam was één der meisjes gestorven, terwijl het andere ernstige verwondingen had gekre gen. Terzelfder tijd speelde 'n neefje van den han delaar nabij de woning met een jongen uit den omtrek. Er ontstond twist tusschen de jongens Het vriendje haalde een revolver te voorschijn, die hij van zijn vader had weggenomen, cn doodde het neefje van den hondelaar door een schot in den slaap. DE SOVJETTENTOONSTELLING Het verzoek tot heropening afgewezen. Brussel, 28 Jan. Het Kamerlid Buyl, burgemeester van E'scne, heeft afwijzend be schikt op het verzoek der Belgische Vereeni- girg voor intellectueele betrekkingen met Rus land om de Sovjettententoonstelling, die dezer dagen werd verwoest, door de „jeunesses no- tionales", opnieuw te openen. (Hbl.). DE POLITIEKE MOEILIJK HEDEN IN ROEMENIE BRATIANU TEGEN DE NATIONALE BOERENPARTIJ Tijdens dc Kamerzitting van Vrijdag, zoo wordt uit Boekarest bericht, sommeerde Brati- anu Monu om zijn dubbelzinnigo houding te genover het constitutioneele vraagstuk te la ten varen. Deze bevestigde nog eens de ver klaringen, die hij aon een Porijsch blad had ge daan en zette nader uiteen, dot het alleen een vrij onbelangrijk onderhoud was geweest, waarin hij verzekerd had, dat de monarchale beginselen de basis van den staat moesten zijn, waar hij aan toe had gevoegd, dat hij niet vijandig stond ten opzichte van een leening, die hij als in overeenstemming met het belang van het land beschouwde, maar dat hij een onver zoenlijk tegenstander was van dc liberale par tij en de middelen, welke deze gebruikte. Bratianu nam nota van deze verklaring, zei- de de dubbelzinnige middelen te betreuren, door de nationale boerenpartij tegenover het constitutioneele vraagstuk aangewend cn be sloot met de hoop uit te spreken, dot zij van tactiek zouden veranderen. EEN REDE VAN BAZILLE. Staatspresident Bazille, heeft Zaterdug in den Wurtemburgschen landdag, als antwoord op een vraag van sociaal -democratische zij de, ter aanvulling van zijn rede op dc lan- denconferentie te Berlijn, verklaard Zooals de toestand in Europa thans «s, kan een speler met vuur het geheele vasteland in den brand steken Ernstige onlusten van meer langdurigcn aaid in Duitschland zouden voor onze nabuurstotem de aanleiding zijn om de daaruit natuurlijk voortvloeiende niet-be- tah'ng der herstelbediagen door hi*t bezetten van stukken Duitsch grondgebied tc vervan gen. Wat wij reeds eenmaal beleefden n.l. de bezetting van het Rijnland en het Roergebied door Franrijk, komt zich herhalen, maar ook hef wegnemen van Oost-Pruisen door Polen. Bij zulk een toegrijpen zouden Engeland en Rusland cn misschien ook Italië, echter niet kalm kunnen toezien. De Pruisische minister-president heelt op dc lnndenconferentie gezegd, dot een schei ding van het rijk in twee deelen. Zuiden en Noorden, tot een uit elkaar vallen "an het rijk zou leiden. De Pruisische minister-pre sident koestert dus dezelfde binnenlandsch- politieke bezorgheid. De socialisten, zoo teekent het Hbl. oon, hadden Bazille feitelijk van hoogverraad be schuldigd, omdat hij door zijn 'ede op de landenconferentie den schijn had gewekt, als of Wurtembcrg zich, ingeval van de vorming van den eenheidsstaat, van het Duitsche rijk zou afscheiden en de hulp inroepen von bui- tenlarwlsche mogendheden Zooals uit boven staande aanvullende mededeelingen blijkt, heeft Bazille het of niet zoo ernstig gemeend of krabbelt hij thans eenigszins terug In den Wurtembergschen landdag werd Za_ terdag eveneens de communistische molie ven wantrouwen, die tegen het geheele staats- ministerie was gericht, verworpen.. Geen van de andere partijen stemde vóór deze motie. De sociaal-democratische en democ.atischc motie werd eveneens verworpen. Vóó- stem den de socinol-democTatcn, de communisten en de democraten. Een motie alleen von dc democraten werd eveneens verworpen Be halve de drie zoo juist geroemde partijen stemde ook de Duitsche volkspartij voor die motie. WEERBERICHT 30 JAN. (p Hoogste stand 7GG 7 te Yardö. Laagste stand 718,8 te Vestmanoor. \v Verwachting tot den avond Aan w 31 Januari. $5$ Zwakke tot matige wind, meest xv uit Zuidelijke richtingen, zwaar w Q bewolkt met tijdelijke opklaringen, weinig of geen regen, weinig ver- andcring in temperatuur. DE GESMOKKELDE MACHINEGEWEREN GEEN INGRIJPEN VAN DEN VOLKENBOND MEN WIL ITALIË NIET ONTSTEMMEN Praag, 28 Jan (H.N.) In de beschouwfn- gen over het debat, dat naar aanleiding von het incident van Szent-Gotthard in het Proag- sche parlement heeft plaatsgehad, geven do 1 sjechische bladen toe, dat de kleine entente bi] den Volkenbond op moeilijkheden zal kun nen stuiten. De door de kleine Entente geko zen weg om te volstaan met een eenvoudig vaststellen van de feiten, wordt als een com promis beschouwd, waartoe de kleine entente gedwongen was, daar het indienen van een pro test door Roemenië, dat in den raad van den Volkenbond vertegenwoordigd is, niet mogelijk was in verband met de vriendschappelijke be dekkingen tot Italië, terwijl de raad von den Volkenbond oon den onderen kant niet ver plicht is het initiatief tc nemen. Men neemt aan, dat de raad von den Volkenbond onder den druk van Italië de medcdccling der feiten door de kleine entente niet als een voorstel tot het instellen van een onderzoek zal be schouwen, te meer niet, door ook Engeland cr weinig voor voelt van deze aangelegenheid een groote zaak te maken. De Venkov is van oordeel, dot de kleine entente haar kracht heeft overschat Een voorzichtig optreden is noo- rlig, wil men niet het gevaar loopen een onder© notie te provoceercn, die dan, om Hongarije te dekken, voor het internationale forum zou optreden, waurdoor een prestige-conflict zou kunnen ontstaan. UIT DEN DUITSCHEN RIJKSDAG. Justilie-aangelegcnhcden. B e r 1 ij n, 2 8 Jon. (H. N.) De rijksdog heef» de beraadslagingen in tweede lezing over de begrooting van justitie vandaag ten einde ge bracht Maandag zal de stemming plaats heb ben, waarna met de begrooting van buitenland sche zaken zal worden begonnen. Vóórdat de rijksdag vandaag met de werkzaamheden be gon, nam de voorzitter Loebe het woord om een verkluring omtrent de zitting van Vrijdag af te leggen. Hij stelde vost, dat de nationaal- socinlistische afgevaardigde dr. Frick giste ren in zijn rede herhaaldelijk gezondigd heeft tegen de parlementaire gebruiken en de onder voorzitter Crtif zou gedwongen zijn geweest om in te grijpen, indien hij de uitlatingen van dr. Frick had kunnen verstaan, wat echter bij de algemeene onrust, die in de vergadering hecrschte, niet het geval is geweest. In overleg met den ondervoorzitter deelde Loebe den af gevaardigde Frick achteraf nog een vermaning toe. Bij het verder debat deed een communis- lische afgevaardigde een scherpen aanval op den ondervoorzitter Graf en op de justitie, zoo dot hij viermaal tot de orde moest worden ge roepen. In den loop der beraadslagingen nam de minister van justitie dr. Hergt nog eens het woord om o.a. over de werkzaamheid der nieuw ingestelde arbeidsrechtbanken inlichtingen te geven. Hij wees erop, dat de beroepsrechters zich volkomen voorbereid hebben op de uit voering van de wet. Het gebied, waarop de arbeidsrechtbanken zich bewegen, is veel groo ter geworden dan bij de uitvaardiging van dc wet werd verondersteld, zoodat de voorzitter van het rijksgerecht reeds om uitbreiding von het aantal rechters heeft gevraagd. De beroeps- en leekenrechters werken uitstekend met elkan der samen. Echter moeten rechtbanken voor een speciaal gebied uitzonderingen blijven en is het onder geen omstandigheid gewenscht, dat dit soort rechtbanken uitgebreid wordt. PERSONEN SPOORLOOS VERDWENEN. Een geheimzinnige zaak. B er 1 ij n, 2 8 Jan. (H. N.) Naar de Voss. Ztg. uit Neu-Strelitz verneemt, heeft het ver dwijnen van een 3-tal personen, die den laat- sien tijd kort na elkaar verdwenen zijn, in Mecklenburg—Strelitz groote ongerustheid verwekt. Het laatst is Frau Ministerialrat Rieck uit Neu Strelitz verdwenen. Zij is door bekenden te Friedland naar den trein gebracht, doch te Neu Strelitz niet aangekomen. Eeni- gen tijd geleden verdween ook de koopman Seelhof uit Sehsten, die zijn kinderen te Neu Brandenburg op school had gebrooht en te kennen had gegeven, dat hij 's avonds naar huis wilde terugkeeren. Hij is ook op het sta tion gezien, doch thuis niet aangekomen. Ver der is nog een persoon, die in de buurt van Neu Brandenburg zaken had te doen, op zijn terugreis naar Zehdenick verdwenen. DE TYPHUS-EPIDEMIE TE HAGEN. Volgens de laatste berichten was de stand vr.n de typhus-epidemie Zaterdag50 ziekte gevallen en 5 dood-en.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1