DE EÊMLANDEU L. J. LÜYCX Zn. Corsetten 0~a.J?.9ï.f/ï.v.SHametsveld BUITENLAND. SPORTNÏFUWS Donderdag 2 rebruari 1928 26e Jaarpang Mo. 184 de afgevaardigden raken handgemeen marx en stresemann onderhandelen een eerste crediet van 10 millioen gevraagd alweer italiaansche onthullingen briand's standpunt eerbetoon aan den de democratische ministers treden af de basis voor een vergelijk nog niet aanwezig WILLEM GROENHUIZEN jluassetrrgaedipl. horlogemaker Gouden en Zilveren Manchetknoopen. Wij ontvingen reeds de nieuwe voorjaars collectie BINNENLAND m. V. a. aan de eerste kamer tegenwoordigheid van geest gedupeerde polderbesturen ABONNEMENTSPRIJS 3 «a*nden voor Amersfoort f2.10. per uud 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 DIRECTEUR UITG EVER.' J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1-4 "S*1* 1 05 mc> takglp vso m bt«Ummar. eike regel meer f0.25. Llefdadlghelda-advertentlto voor ém helft van den prijs. Kleine Advertentiëo „KEITJES" b(| vooruitbetaling 1—5 rcgtlv 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.0$ BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* Deniemyc0~Otis vanaf heden bij cns TENTOONGESTELD Official Ford Dealer Arnhemscheweg Tel. 42 TUMULTSCENES IN 'T OOSTENRIJKSCHE PARLEMENT Weenen, 1 F e b r. (V. D.) Op verlangen van de socialisten was heden het huis van af. gevoardigden van Oostenrijk bijeengekomen om tegenover zekere misbruiken, waaraan zich dj Landesgcndarmeriedirektor van Opper- Oostenrijk bij de bezetting van vacatures zou hckben schuldig gemaakt, stelling te nemen Reeds tijdens de rede van den socialist Beumgartel, die de interpellatie had aange vraagd, werd er van burgerlijke zijde storm achtig geïnterrumpeerd, vooral toen de spre ker over den gendarmerie-officier sprak als Van dat „officiers-canaille". De socialisten vlo gen tijdens de debatten plotseling op de mi- nis: erbank af en voor den zetel van den bonds kanselier, dr. Seipel, die daar den geheelco tijd rustig was blijven zitten, ontstond een ha-dgemeen tussch.cn dc socialistische en bur- gc-'.ijke. afgevaardigden. Daar tengevolge van dc toenemende opwinding verdere behandc- lib.-r van de zaak toch niet mogelijk was, werd dc zitting opgeheven. DE DUITSCHE SCHOOLWET Het V. D. Z bureau meldtNadat de Cen trumsteden oit de schoolcommissie den rijks kanselier verzocht hadden nopens de omstre den artikelen der schoolwet en vooral nopens artikel 20, met rijn collega's uit het kabinet te onderhandelen, heeft Dinsdagavond een per soonlijke uiteenzetting jusschen Man: en Stre- sScmann plaats gehad. Naer verder verluidt, zou Mant zijn collega als leider der Volkspartij verzekerd hebben, dat, als geen overeenstemming voor dc tweede lezing in de commissie bereikt zou kunnen worden, het centrum geen prijs meer stelde op verdere behandeling van het ontwerp en het niet eens meer tot de tweede lezing zou willen laten komen. Zou overeenstemming nopens artikel 20 ech ter nog te bereiken zijn, dan wil het centrum dc kleinere geschilpunten over de artikelen 9 en 14 wel in den loop der tweede, lezing be handelen. THÜRINGEN EN HET RIJK. Overdracht der belastingadministratie. Berlijn, 1 Febr. (H.N.) De begrotings commissie van den Thüringschen landdag heeft gisteren in eerste lezing het wetsontwerp aan genomen, waarbij de administratie der belas tingen van het land Thüringen aan het rijk Wordt overgedragen. Op een vraag der soci aal-democraten, of deze wet geen karakter heeft, waardoor de constitutie gewijzigd wordt, zoodat voor de aanneming een meerderheid van wordt vercischt, antwoordde de regee ring ontkennend. Vermoedelijk zal het wets ontwerp nog deze week in alle 3 lezingen wor den aangenomen. DE FASCISTISCHE MILITIE. Mussolini over haar taak. Gisterochtend heeft, ter gelegenheid ven den vijfden verjaardag der stichting van de vrijwillige militie voor de nationale veiligheid. Mussolini een toespreek gehouden tot de opper- en hoofdofficieren der militie, in den Joop waarvan hij den nadruk legde op de ver sterking der militie, die de grootc gewapende hoedster der revoluties en het waakzaam en aandachtig oog van het regime. Met de verplettering van het -antifascisme en het uit den weg ruimen van al onze vijan den (aldus Mussolini) heeft die politieke tank logischerwijs plaats gemaakt voor een zuiver militaire taak. De militie werd belast met het voorbereiden van de kustverdediging en van de verdediging tegen luchtaanvallen en met het verzorgen van de vooropleiding voor le ger en vloot, hetgeen tot gevolg heeft, dat elk contingent recruten eerst bij dc militie komt om zich vervolgens als prachtig menschen materiaal aan het leger aan te bieden. Mussolini deelde nog mee, dat de militie !n geval van oorlog met haar geëncadreerde legioenen zal strijden in de groote gcmobiN Beerdeeenheden van het leger. Hij besloot fnet te zeggen Gij voelt, gij weet dat velci. on3 haten els Italië en a's regime. Gij moet jpereed zijn beide te verdedigen. Vervolgens las Mussolini een boodschap irart toewijding aan den koning voor- DE VERDEDIGING DER BELGISCHE OOSTGRENS Brussel, I Febr. (Hbl.) De regeerh.g hcudt zich op het oogenblik bezig met dc kwestie van den aankoop van nieuwe ma noeuvre-terreinen en uitbreiding der oude bij de grootc garnizoensplaatsen. Wat inzonder heid Luik betreft, heeft de regeering reeds bij de Kamers een crediet van 300.0C0 francs voor den aankoop van een oefenterrein van tien H. A. te Recourt aangevraagd. Ook wordt een eerste crediet van tien millioen gevraagd voor de defensie van do oostelijke grens streek. Het crediet zal dienen tot het bouwen van nieuwe versterkingen, onderstanden voor mitrailleuses en zoo mc-er en tot het scheppen der mogelijkheid om de streek onder water te zetten. De kosten van de geheo.le organisa tie worden geraamd op ruim 30 millioen francsde werken zul'en voltooid zi jn. in twee jaar. BEREIDT ZUID-SLAVIE ZICH TEN OORLOG VOOR? ¥eencn, I Febr. (H. N.) Volgens een bericht uit Rome publiceert het Giornale d'Ito- lia onder den titel „Zuid-Slavië bereidt zich op den oorlog voor" een uitv oerig uittreksel uit eer» brochure, die volgens het blad dooi d,en Servischen kolonel Kostios is geschreven en met aanbevelingen van den Zuid-Slavischen minister van oorlpg on marine onder de Zuid- Slavischè soldaten verdeeld wordt. In deze brochure wordt volgens het blad vooral op 3 punten bizondere nadruk gelegd, n.l. op een goede voorbereiding voor een offensieven oor log, die door de tegenwoordige generatie van het Zuid-Slavische rijk uitgevochten zal moe ten worden tot vergrooting van het grondge bied. Voorts worden nauwkeurig de onver zoenlijke vijanden genoemd, die Zuid-Slavië bezit. Dit zijn Itulië, Duitschland, Hongarije en Bulgarije. Tenslotte wordt nauwkeurig het doel voor den toekomstigen oorlog aangege ven. Dit doe! moet zijn de annexatie van het Italiaonsche gebied van Triest en Gorizia tot aan dc Lzonzo, van Zaro en dc Dalmatynsche eilanden, die nog aan Italië behooren, do an nexatie ven verdere dcclen van Stiermarken en Korinlhiê, welke aan Oostenrijk afgenomen moeten worden, de annexatie van Hongoorsche en Roemeensche gebieden en tenslotte de an nexatie van Skoetari cn onder gebied in Noord- AlbaniÖ. DE BEZETTING VAN HET RIJNLAND Parijs, I Febr. <VD) Volgens de Echo de Paris heeft Briand verklaard, dat de tijd nog niet rijp was voor een principieele oplossing van het bezettingsvraagstuk, doch dat hij be reid was dc troepenmacht in het Rijnland met 10.000 man te verminderen, hopende dot Duitschland door dit blijk van Frankrijk's be reidwilligheid, om de bezetting geleidelijk te verminderen, tevreden gesteld zal zijn. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. In het laatste weckropport inzake de werk loosheid wordt vastgesteld, dat het aantal werkloozen opnieuw met 15,000 gedaald is gedurende de afgeloopen week. Sedert het be gin des jaars zijn 157.000 werkloozen door de industrie opgenomen. TUNNEL INGESTORT TE ADELAIDE. Zes dooden. De kranten vernemen uit Adelaide, dat ten gevolge van de instorting van een tunnel ne gen werklieden begraven zijn. Drie heeft men er kunnen redden, zes zijn gedood. TSJECHO-SLOWAKTJE EN HET VATIKAAN. In dc commissie van buitenlnndsche zoker. van het Huis van Algevaardigden verklaarde minister Benesj over dc modus vivendi, met het Vatikaan gesloten, dat het bij de onder handelingen van Tsjccho-Slowakije met het Vatikaan nooit ging om een radicale scheiding van kerk en staat, noch om een concordaat, maar om een verhouding, die voor beide par tijen aannemelijk is. He: conflict Inzake het Huss-feest Is cp waardige wijze opgelost ir» een vorm, die in geen opzicht het nationaal ge* "oei belcedigt. DE DOOD! VAN HAIG Overledene Londen, 1 Febr. (H.N. Draadloos). Dui zenden mannen en vrouwen zijn vandaag langs de baar getrokken, waarop het stoffelijk over schot van burggraaf Huig in de Schotschc kerk van St. Columbo te Londen gejegen is. De kist met het stoffelijk overschot rust op een purperen katafolk. Op de kist ligt de krans van klaprozen van lady Hoig benevens de helm, dc maarschalkstaf, de sabel en' dc medailles, van den overledene. Aan iederen hoek van dc ka tafalk hielden aanvankelijk manschappen van de koninklijke garde te paard dc wacht, die later door landers werden afgelost, die op hun beurt door huzaren werden vervangen. Dc vloer was bezaaid met bloemen, door de rouwdra- genden gebracht. Onder deze bloemen staken vooral de'Vlaamsche klaprozen uit. Het Bel gische gezantschap heeft uit naam van dc Belgische regecring aen den minister van bui- tenlandsche zeken een schrijven van rouwbe klag doen toekomen, waarin oa. gezegd wordt, d:België nooit het belangrijke aandeel zal vi rgetcn, dat de overleden vcldmaarscholk tij- dtT.s den grooten oorlog heeft gehad, om den geallieerden legers dc overwinning te bezorgen. Dc slipper-drcger* Als slippendragers zullen bij de begrafenis ven Haig behalve Britsche maarschalken er» generaals, moarschalk Foch, dc Ih Ig'sche ge neraal de Ccuninck en waarschijnlijk maar schalk Pétain fungeeren. KABINETSCRISIS IN ZUID-SLAVIE Wcenen, I Febr. (H.N.) Uit Belgrado wordt gemeld, dat het kabinet vandaag zijn ontslag heeft ingediend, nadat Marinköwitsj en de overige democratische ministers hun ontslag hadden genomen. Het aftreden van het kabinet is een gevolg van een conflict, dut tusschcn den minister-president cn Dnvidowitsj is ont staan naar aanleiding van dc kwestie der vor ming van een coalitie met de onafhankelijke democraten, de partij van Pribirsjewitsj en de Raditsjpaitij. In een heden houden verga dering der democratische partij verlangde Da- vidowitsj, nadat alle pogingen voor een com promis waren mislukt, dat 'gestemd zou worden over zijn voorstel tot vorming van een coalitie met de twee bovengenoemde partijen. Van de 57 aanwezige afgevaardigden stemden er 36 voor DavidowPsi en 21 voor Marinköwitsj Ma rinköwitsj verklaarde daarop, dat hij gekant bleef tegen een uitbreiding van de regeerings- coalitic door opneming van de Raditsjpartij en dc onafhankelijke democraten en zijn ge volgtrekkingen uit den tritslog der stemming zou maken. Daarop begaf hij zich naar den minister-president om zijn ontslag en dat der overige democratische ministers in te dienen. De grootc vraag is thans of Davidowitsj er in zal slagen dc eenheid onder zijn partij te handhaven. DE DUITSCH-POOLSCHE HANDELSBESPREKINGEN B e r 1 ij i», 1 Febr. (V. D.) Betreffende den stand van dc Duitsch-Poolsche onderhandelin gen over een handelsverdrag wordt uit toon aangevende politieke kringen gemeld Van Duitschc zijde is men van meening, dat de besprekingen te Warschau, welke daar door de Duilsche gedelegeerden zijn gevoerd, in zooverre succes hebben opgeleverd, dat men erin geslaagd is de Polen ervan te overtui gen, dat overeenstemming kon worden ver kregen, zoodra de voorwaarden daartoe zijn vervuld. In het bizonder is daarbij gewezen op hel feil, dat gedetailleerde onderhandelin gen over de douane-tarieven niet mogelijk zijn, zoolang Polen de valorisatie van dc ta rieven niet heeft doorgevoerd. Verder werd verklaard, dat de Poolsche verordening betref fende de grenszones voor Duitschland onver draaglijk is, daar de overeenkomst inzake de kolonisatiekwestie hier met voeten wordt ge treden. Ook het feit, dat Pelen inzake de liqui daties, welke bij art. 18 van het verdrag van Versailles zijn geregeld, nog niet de bereid heid heeft uitgesproken van verdere liquidaties af te zien, alsook dc omstandigheid, dat mo menteel processen hangende zijn, welke voor het hof van arbitrage in Den Haag worden behandeld en waarbij een bodrog van 1400 millioen mark is betrokken, toonen reeds vol doende aan, dot Polen Duitschland in de z.g. politieke kwesties nog veel verder tegemoet moet komen, vooraleer de voorwoorden zijn vervuld, waarop een basis tot overeenstemming kan worden verkregen HET BEZOEK VAN KONING AMANOELLA AAN FRANKRIJK. Painlevé, voorzitter van den vaad van beheer van het instituut voor intellectueele samenwer king en Luchaire, directeur van bedoeld insti tuut, hebber, in de salons van het Palais Royal den koning van Afghanistan ontvangen in te- gewoordigheld van leden van het diplomatieke corps en persoonlijkheden uit de politieke, we tenschappelijke en letterkundige wereld. GEVESTIGD 1885 Langestraat 49. Tel. 190. DE CONTROLE-COMMISSIE IN OOSTENRIJK. Haar werk geëindigd. Volgens overeenkomst heeft op 31 Jan. dc 'mtergeallieerdc militaire controle-commissie den controle—arbeid in Oostenrijk gestaakt. De leden van de commissie zullen ter afwikkeling van enkele formaliteiten nog cenigen tijd te Wc-enen blijven vertoeven. Er hebben bij de beëindiging van de functie der commissie geen bijzondere plechtigheden plaats gehad DE RIJKSBANK BENADEELD. Te Brieg bij Bn.-slau is een verduistering op groote schaal ten nodeele van de rijksbank ontdekt. Een employc van het. filiaal der bank te Brieg', een zekere Haselbach, wist door mid del van vervalschtc girobiljetten een bedrag van €0.000 mark aan een vriend van zijn vrouw te doen uitbetalen. Deze vriend is reeds aangehouden. Hasel bach zelf is echter wegens ziekte voorloopig op vrije voeten gelaten. HET VACCINATIE ONTWERP Verschenen is <le Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake het ontwerp tot wijziging cn aanvulling van de wettelijke be palingen betreffende dc vaccinatie. Dc meening, dat de minister door de indie ning en verdediging van dit wetsontwerp wel degelijk in strijd zou komen met dc regee- ringsverklaring van 11 Maart 1926 cn zijn las tere daarop gcbe u crde houding, kan in het licht der feiten moeilijk gehandhanld worden. Dc ernstige begeerte toch om bepaalde vraag stukken in status quo te laten verliest haar ba sis als een zoodanig vraagstuk buiten iemands toedoen om een nieuwe gestalte aanneemt zóó, dat dit vraagstuk in zijn tegenwoordige gestalte nimmer een element geweest is in den strijd tusschen politieke partijen of groepen. Dit nu is hier ongetwijfeld het geval sinds omstreeks half Juni 1927, toen den minister werd gerapporteerd, dat alle pogingen om het cnccpholitis-gcvaar te verklaren cn te be zweren vruchteloos waren gebleven, en de medische adviseurs van den minister op grond daarvan van oordeel bleken, dat onveranderde handhaving der bcstaunde bepalingen niet te verdedigen zou zijn. Voorts doelt dc minister mede, dat cr bh voortduring ruim voldoende entstof aonwezig Is, om aan plotseling opkomende, groote be hoefte te kunnen voldoen. Dc vrees, dat deze wet menig genéesheei huiverig zal maken om gedurende dc over gangsperiode tot inenting over te gaan, is, naar het den minister voorkomt, niet gegTOnd Reeds eenigen tijd vóór de indiening van het ontwerp bestond bij een groeiend aantal ge neeskundigen bezwaar om in de huidige om standigheden tot inenting over te gaan; van dat bezwaar getuigde o.m. het adres van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevor dering der Geneeskunst, dat immers vooraf gegaan is aan dc indiening van dit wetsont werp. Men kan veeleer zeggen, dat dit ontwerp strookt met een in de medische kringen o^ dit oogenblik min of meer algemeen bestaand gevoelen. DE FABRIEKSBRAND TE ENKHUIZEN. Betreffende den grooten binnenbrand in de chocoladefabriek West-Frisia, te Hnkhuizen, kan nog worden gemeld, dat men het vuur gistermiddag om half vier volkomen meester v.'ns. De bovenste verdieping van het hoofd gebouw is geheel uitgebiand; de drie andere verdiepingen hebben door walc-r en vuur ook groote schode gekregen. De oorzaak van den brar.d is niet bekend Alles was op beurspolis verzekerd. EEN OUDE MOORDAANSLAG. Het slachtoffer aan de gevol gen overleden. Op den I5den November j.i. werd te Rot terdam op de 29-jorige Duitschc dienstbode Frida Hansen op de Boompjes een moordaan slag gepleegd door haar .vroegeren verloofde, haar met een mes steken toe in borst en buik. Het meisje is sedert dien in het ziekenhuis aan den Coolsingel verpleegd, doch Dinsdag is zij a8n de bekomen verwondingen overleden. De dader bevindt zich nog steeds in voor- loopige hechtenis. w ijk Q WEERBERICHT 2 FEBR. S) llcoRstc barometerstand 771,8 tc 5K Lu Corn na. 5S N& Laagste barometerstand 726,t te NZ llünt 585 Krachtige wellicht tijdelijk storm- 5^ NK nachtige 7.. tot .W wind, zwaar be- S54 v£ wotkt tot betrokken, waarschijnlijk xS icnige regen, vooral des nachts zachter GOED AFGELOOPEN EEN OPZICHTER ONDER ELECTRISCHEN STROOM Dezer dagen was de opzichter van het prov. clectrisch bedrijf, P. B., te IJmuiaen met cenigc arbeiders bezig met het schoonmaken van hoogspanningsccllen. Dc opzichter had der arbeiders gewaarschuwd dat een der cellen nog ingeschakeld was, doch kort daarop raakte hij zelf deze cel aan. De opzichter stond onmidv dellijk in vlammen, die van het hoofd en de voeten uitsloegen. Hij had echter de tegen woordigheid van geest omhoog to springen, waardoor hij even los van de aarde kwam en de cel kon loslaten. De heer B. had brandwonden aan linkerhand en rechtervoet, waardoor de stroom was ge gaan en ook aan het hoofd tengevolge van de grootc hitte. Hij werd naar zijn woning ver voerd, meor zijn toestand is gunstig. De behan delende geneesheer verklaarde, dat het alleen aan het sterke gestel van den heer B. te dan ken wax, dat het ongeval geen doodclijk ge** volg had. VERDUISTERING DE DADER IN WERKELIJKHEID OP HET KERKHOF Men meldt uit Appingedum De kort geleden overleden ontvanger van het waterschap Duurwolde-Schildwoldë, die ja renlang die betrekking heeft bekleed, moet, mede in zijn kwaliteit van penningmeester ven twee molenpolders, een belangrijk bedrag, men spreekt van ten minste 25,000, hebben ver duisterd. De ontvanger plaatste op eigen hout je leeningen en maökte zelf de vereischte handteckeningen op de obligaties na. Dc Nutte- nale Bank te Hoogczand verschafte te goeder 'rouw gelden op dc nagemaakte schuldbewij zen. Mede moet na den dood van den ontvanger een belangrijk bedrag in bruine portefeuille uit diens bankstoot verdwenen zijn. In verband daarmee is zijn weduwe door den rechter- eommissoris gehoord. Tegen den gestorven ontvanger was nimmer do minste argwaan gerezen. Dc hundteekeningon waren zóó goed nage maakt, dat de betrokkenen ze'.i aanvankelijk' twijfelden. OLYMPISCHE SPELEN 1928, AMSTERDAM Talrijke Congressen le Am sterdam. Gedurende de Olympische Spelen zullen de volgende Federaties haar congres hier ter stede houden Comité International Olympique op 25, 26 cn 27 Juli. Bureau Permanent des Federations Int. Spor- tives 8 Augustus. Association Internationale dc lo Presse Spor tive 27 Juli. Federation Internationolc dt' Hockey 18 en 19 Mei. Federation Internationale de Football Asso ciation 24, 25 en 26 Mei. International Amateur Athletic Federation 26 Juli en 5 en 4 Augustus. Federation Internationale de Gymnastiquc dttum nog niet bekend. Federation Internationale d' Escrimc 26 en 27 Juli. International Amateur Wrestling Federation 29 Juli cn 6 en 7 Augustus. Federation Internationale des Societes «f Avi* ron 4 cn 5 Augustus. Federation Internationale dq Boxe Amnteut 5 en 6 Augustus en 12 Aug. Federation Internationale de Natation Ama teur 2 en 13 Augustus. Federation Equestre ïnterimtionale 13 cn 14 Augustus. Union Cycliste Internationale 2 Augustus. Federation Internationale Halterophüe 30 Juli. International Yacht Racing Union, datum nog* niet bekend. ïers Jeux Africoins 9 August»»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1