TELEFUM RADIO-TOESTELLEN L. J. LlYtX l Zn. Cein'uurs m./jarreteSles DE EEMIANDED BUITENLAND. Dinsdag 7 i ebruari 1S28 Sponsen en Zeenten - Borstelwerk Ecrsfe.'v;etk wertft cnöer rarsntie geleverd. A. v. d. WEG. LANGtSTRAAT 23 VAM DEM BURG, Utr. straat Twintig nieuwe modellen F rma M. A Ramse'aar I* ABONNEMENTSPRIJS «»a-»den voor Amerofoo* f 2.10. per maand 0.75. per week gratis verzekering tegen ongelukk.nl I 0.l7'/r Binnen laad franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1N1 ERG 513 DIRECTEUR - UITGEVER: J.VALKHOFP DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meet f0 25 Liefdadlgheids-advertenttëD voo» 6$ helft van den prijs. - Kleine Advertenttfcn ..KE1TIES bi) vooruitbetaling —5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Kewijsnummet extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P003TWAL 2» kbe jaariang ku. tod HET BARMAT-PROCES HET REQUISITOIR B e r 1 ij n, 6 F e b r. (H. N.) Vanmorgen kort na 10 uur is de procureur-generaal dr. Traut- mann met zijn requisitoir tegen Barmat begon nen. Nadat Frautmann er op gewezen had, dot het prcces het grootste van Duitsciiland wns en dat het O. M. zich niet had bezig gehou den met de politieke zijde, maar alleen met de strafbare handelingen van Barmat, gaf hij een beschrijving van Bar mats persoon Hij noemde hem ten builengewocn sch'andei man, een fijn menschenkenner, die oen sterk vermogen had om anderen te beïnvloeden Meedoogenloos was hit zijn weg gegacn, ook voor afkeurenswaardige middelen was hij niet teruggeschrikt Spr. kwam op tegen de mee ning, als zou de ineenstorting van het Amexi- moconcern een gevolg zijn van het ingrijpen der justitie De juiste oplossirg van het Bar- mat-probleem zou men alleen Mnden, indien men zich aansloot bij 4e opvatting van het O Mdat de loop dei zaken, vooral in 1924, slechts mogelijk was. doordat er op groote schaal buitengewoon ernstige strafbare ban de lirgen hebben plaats gehad. Het Barmatgebouw stond sedert Juli 1924 op twee steunputen, n.l rijkspostminister, dr liöfle en de A Mgr. Garantfebank. Zonder deze L-ölp zou het concern zich zelfs niet tot Oc tobcr hebben kunnen handhaven De terugbe taling der credieten bad nimmer uit- c-igen middelen plaats, maar steeds uit nicijwe cro- dieton. Door het ingrijpen van het O M. i» voorkomen, dot de reeds ontstane schade zich rog verder heeft uitgebreid Vervo'gens zette spr in bijzonderheden de beschuldigingen uiteen bedrog, trouweloos heid en omkooperij. Daarna nam de offirier van justitie Raasrh het woord om de betrekkingen van Barmat met de Staatsbank nader te belichten. HET CO .TM U NIS-IE IN LETLAND TWEE CENTRA ONTDEKT De politic heeft tc Libau een communistische organisatie ontdekt en een aantal daarbij be trokken personen geurtcsteeid De in beslag genomen documenten maakten het mogelijk om een soortgelijke organisatie te Riga cp te spe ren, waar eveneens een tiental menschen m hechtenis werd genomen. MIJNWERKERS GEWOND. Bochum, 6 Febr. (H N.) Zoterdog zijn door een ontijdige dynamictontploffing in d mijn Laurweg-Voccart 7 mijnwerkers gewond FRANSCHB'OFFICIEREN GESTRAFT. Frankfort, 6 Febr. (H. N.) Uit Zwei- brücken wordt gemeld, dat de Fransche offi cieren, die zich aan bezoedeling van het Bis- marekgedenkteeken hadden schuldig gemaakt en daarvoor reeds door den plnatselijken com mandant gestraft waren thans door de Fran sche militaire overheid voor straf naar Algiers en Marokko zijn overgeplaatst. BLOEDIGE BOTSINGEN TE BARCELONA P a r ij s, 6 Febr. (H. N.) Uit Barcelona wordt gemeld, dat het daar tusschen soldater en arbeiders tot bloedige botsingen is gekomen De toestand te Barcelona is wegens de invoe ring van een nieuwe inkomstenbelasting zeei gespannen geworden. DE TAAK DER PERS. President Coolidge verklaarde te Washing ton bij het inwijden van het nieuwe gebouw der „National Press Club", dat de pers bij df behandeling der internationale aangelegenhe den met de regeering behoort samen te wei- ken Als de pers haar invloed zou aanwenden ten behoeve van buitenlandsche belangen, zoi aldus Coolidge, de zaak veel zuiverder ge steld zijn, als haar buitenlandschc connecties openlijk werden onthuld. Immers meer en mee- wordt het een eisch dei menschheid, dat regee ring en maatschappij worden geleid naar dr wetten der waarheid, en zij, die dit vergeten moeten rekenen op een uitbarsting van ver ontwaardiging. VERVALSCHERS VEROORDEELD- Verschillende filialen van de Midland Bank zijn verleden jaar het slachtoffer geweest van niet minder dan drie benden van vervalschers. die nagemaakte chèques aangebeden hadden rn ook dikwijls hadden weten tc incosseeren Twee dipr benden hebben reeds terecht ge- Staan; de derde, uit drie leden bestaande, had zich dezer dngen te verantwoorden. De hoofd dader kreeg zes jaar dwangarbeid, zijn beide medeplichtigen ieder drie jaar. Vonnis vellend zeide de rechter, dat de vervalschingen zoo voortreffelijk waren, dat degenen, wier nemer waren nagemaakt, z^lf dc valschheid haast niet hadden kunnen ontdekken I BUITENLANDSCHE EIGENDOMMEN IN DE VER. STATEN. De Amerikaansche senaatscommissie voor ée financiën heeft met eenigc onbelangrijke Wijzigingen het wetsontwerp inzake teruggave van den eigendom van vreemdelingen aange nomen. DE FRANSCH-AMERIKAAN SCHE BETREKKINGEN HET ARBITRAGEVERDRAG GISTEREN GETEEKEND Par ij s. 6 Febr (H. N Volgons een be richt uit Washington is de tekst van het nieu we arbitrageverdrag tusschen Frankrijk en de V. S vandaag door den Franschen gezant Claudel en den Ametikaanschon onderstaats secretaris Olds geteekend. Dc tekst van hel verdrag zal dooi het departement van buiten*- andsche zaken niet worden gepubliceerd, aan gezien de publicatie van internationale verdra gen een voorrecht van den senaat is Na de on- derteekening van het verdrag hield de Fran sche gezant een korte toesoiaak, waarin hij deed uitkomen, dat evenals Frankrijk door de onderteekening van het verdrag van bondge nootschap met de V S juist 150 jaar gele den de diplomatieke ei kenning van een nieuwe natie inleidde, het thans dooi dit verdrag een nieuw tijdperk, waarin de oorlog in den bon zal worden gedaan, inleidt F' ankrijk is Kellcgg dankbaar, dat hij het initiatief vco; dit verdrag heeft genomen, dat een belangrijke stap voor waarts op den weg tot vermijding van oor logsconflicten is DE OPENING VAN HET BRITSCHE PARLEMENT DEZE VINDT HEDEN PLAATS Londen, 6 Febr. (V D.) De vierde zitting van het huidige parlement zal morgen persoon lijk door den koning worden geopend Het de bat over het adres van antwoord op de troon rede zal vermoedelijk tot Maandag a.s. du ren Ramsay Macdonald zal hot debat voor de oppositie openen en zal worden beantwoord door den eersten minister. De bladen ver wachten, dat Baldwin uiteen zal zotten, dat de legeering niet voor het voorjaar van het vol gende jaar een be:oep zal doen op het land, omdat dan het vrouwenkiesrecht zal zijn uit gebreid. Londen, 6 Febt. (H N Draadloos) Een hofbericht meldde vanmiddag, dat, daar de koningin den laatsten tijd aan een verkoud heid lijdt, het niet gewenscht wordt geacht, dat Hare Majesteit Dinsdag de opening van het parlement bijwoont. EEN STEVIG VOETREISJE. Tc voet van Charleroi naar Kongo. Een Antwerpsch correspondent van 't Hb' schrijft, dat eenige dagen geleden in verband met een weddenschap om frs. 2500, twee jon gelieden te voet uit Charleroi zijn vertrokken urn al wandelende in den loop van 1928 in Belgisch Kongo te arriveeren. De koene wan delaars trokken vol goeden moed op weg er» denken hun bestemming te bereiken langs de route: Frankrijk, Italië, Zuid-Slavië, Bulgarije, Turkije, Syrië, Egypte, de Nij 1 vallei om einde lijk in Stanleyville te kunnen uitrusten van hun stevig voetreisje. DE AUTONOMISTISCHE BEWEGING. Dc vcroordceling van Zorn von Bulacli. Zorn von Bulach, die een dezer dogen tot dertien maanden gevangenisstraf en 500 fis. boete werd veroordeeld, wegens belcediging en bedreiging van den prefect van den Beneden- Rijn, heeft, om blijk te geven van zijn Fransen gezinde gevoelens, zich bij de „Action Fran- caise" als lid aangemeld, dus bij de royalisti sche partij. De veroordeelde heeft gratie nnn- gevtangd. DE DUITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Het geschil in de Midden-Duilschc metaalnijverheid. B e r 1 ij n, 6 Febr. (V. D.) Noor de bladen melden, heeft de rijksminister van arbeid, ten einde tot overeenstemming te geruken in het conflict in de metaalindustrie van Middel i- Duitschland, beide partijen uitgenoodigd tot het houden von een bespreking, welke Woensdag morgen zal plaats hebben. UIT HET ZUID-SLAVISCHE PARLEMENT. Stormachtige debatten. Belgrado, 6 Febr. (V. D.) In de heden gehouden zitting vun het Zuid-Slavische parle ment, waarin de belastinghervormingen tol spiake zouden worden gebracht, is het bijna t.eer tot handtastelijkheden gekomen De oppo sitie wilde dc besprekingen over de b grooting en de belastinghervormingen verlagen; moge lijk kan deze kwestie weer het aftreden van bet kabinet tot gevolg hebben. HET OVERLIJDEN VAN VELD MAARSCHALK HA1G. Groote belangstelling voor de uitvoart. Sedert Zaterdagmorgen is de stroom van belangstellen, de voorbij het stoffelijk over schot van lord Haig, dat in de St. Giles kathe draal van Edinburgh ligt opgebaard, defileer den, onafgebroken voortgegaan Toen Zondag de deuren van de kathedraal zouden w uv» gesloten, was er nog een groote t men schen, die wilden worden toegelaten, om wel ke reden de sluiting neg voorloopig werd uit gesteld. Heden zal het stoffelijk overschot van den overleden veldmaarschalk n&qt üryburgh Abbey worden overgebracht, waar het zal worden bijgezet in het familiegraf. Model Arcolette volgens nevenstaande af beelding geheel compleet met inbegrip van luidspreker enz. voor f 125. Vr32gt catalori en condities aan bij de vertegenwoordigers voor Amersfoort en Omstreken v/h Pianoliandel L. KLEIN Langestraat 49. Tel. 190. Alle prijzen. DE POOLSCH-LITAUSCHE BETREKKINGEN ZAL POLEN PAS TEGEN MAART ANTWOORDEN? Warschau, 6 Febt. (V DNaar ge nu ld wordt, zal de Poolsche nota aan Litau n, welke oorspronkelijk reeds voor eenigc dage:, «.ou worden overhandigd, nu pas kort voor bet begin lan de bijeenkomst van den Volkenbond, •vclke in Maart zal worJt n gehouden, in han den van de Litauschc regpering worden ge steld. Aan Poolsche zijde- schijnt men geneigd bel .errein der onderhandelingen naar Gcnève ie v.-t leggen, waar Polen op den steun var. tie AV- stelijke mogendheden kan rekenen, voorn. i»e het échec der laatste verzoeningspogingen EEN VEEREOOT VERONGELUKT VIJFTIEN DOODEN Londen, 6 Febr. (H. N) Uit Calcutta wordt gemeld, dat .cp tie Indus een veerboot gezonken is. Von de 20 op\arenden werden er II gered, de overige 15 verdronken. DE RAMPSPOEDIGE TOCHTEN OVER DEN OCEAAN. Prinses Loewenstein Werlhcim Londen, 6 Febr (V. D.) Voor het Pro bate Court is heden machtiging verleend i het aannemen van den dood van pr'nscs Loe wenstein Wertheim De prinses heeft in ge zelschap van kolo-ol Mdr.chjn en Captain Ha milton Ergelnnd ver'aten met het doel c~ over den Oceaan te vliegen Sedert zij de lersche kust waren gepasseerd, werd niets meer van hen vernomen. TREINBRAND Op het station von Rzeszow in Midden-Ga- icië is gisteren een wagon, die voor Sovjet- Rusland was bestemd, tengevolge von een ont ploffing in brand gevlogen. In de wagon wa ren vaten gclnden, c'ie de een na de ander ontploften De brandweer stond machtelocs. omdat de brandende vloeistof, die uit de va ten liep, niet te blusschen viel. Wat de inhoud van de vaten was, is onbe kend DE MOORD OP DEN POLITIEAGENT. Het zoeken door de politie, vijf maander ang, raai een spoor van de moordenaars van een politieagent heeft gisteren ren sensntionee- :en keer genomen, toen voor den politicrech ler van Z.-W Lorden twee mannen. Brown en Kennedy, formeel beschuldigd werden var moord op den politieagent Gutteri:'gc op een eenzamen weg bij Stapleford Abbots in het graafschap Essex in September van verleden jaar. KELLOGG NAAR CANADA De minister van buitenlandschc zaken dei Ver Staten Kellogg is te Ottawa aangekomen voor een bezoek van vier dagen als contra- beleefdheid voor het bezoek ann Washington van den gouverneur-generaal van Canada Willingdon ONTPLOFFING IN EEN FCRT. Vijf gewonden Uit Krakau wordt gemeld, dat in het fort Rakowice een opsl8gplaa's van mijnontstekors in de lucht gevlogen is. Vijf personen werden tamelijk zwaar gewond. HET ENGELSCHE GEBEDENEOEK DE AARTSBISSCHOP VAN CANTERBURY JUBILEERT LonVlen, 6 F e b r. (H. N. Draadloos). Dc kerkelijke vergadering is vandaag bijeen geko men om te beraadslagen over het weder toe zenden von het herziene Prayer Book in een gewijijzigden vorm aan het parlement. Zooals bekend, heeft het Lagerhuis de herziening in don eerste vorm verworpen De aartsbisschop von Canterbury, die de vergadering presideer de, vierde den dag, dat hij 25 jaar primaat van de Engelsche kerk was Toen hij binnen kwam, verhieven al.de aanwezigen zich van hun zetels en juichten hem luide toe. De aartsbisschop van /ork biocht hulde aan den aartsbisschop van Canterbury cn wees erop, dat hij een langeren ambtstijd achtei den rug heeft dan één van zijn voorgangers gedurende een tijdvak van ruim 4?0 jaar. Hij stelde zijn deugden en verdiensten in het licht en wees op de Wearderring en toewijding, welke de ge- hcele kerk voor hem koestert De aartsbis schop van York deelde aan het slot mede, dat een commissie gevoermd is, om dit jaar, waar in de aartsbisschop ook zijn gouden huwelijks feest hoopt te vieren, een hulde van persoon lijken aard tebrengen. HET ENGELSCHE CONSULAAT TE NANKING DOOR NATIONALISTISCHE TROEPEN BEZET De nationalistische troepen van hot 21ste Chineesche legercorps hebben gisteren zonder eenige waarschuwing of opgaaf van redenen de gebouwen en terreinen van het Engelsche consulaat-genraal te Nanking bezet. Een schriftelijk protest is ingediend tegen de bezetting van het consulaat en dc andere En- gclsohe gebouwen. DE CHINEESCHE DOUANERECHTEN. Volgens berichten uit Peking komt Edwnrdes, waarnemend inspecteur-generaal van de zee- dounne, raar Sjanghai om tot overeenstemming te komen met dc national's'ische regeeting Naar vernomen wordt, zal Edwiides dc '>tn ■o'.gcn van zijn memorandum nan dc regeeri. g van Peking van Augustus, v/-i in hij de af- schaffi g voorstelde van 't huidige douanerecht vnn 5 ad valorem en van de surtaxe var» en de oplegging in pmuts daarvan van een douanerecht v-in 12^- ad valorem vooi geheel Chinu. Britannic, de Vercenigde Sta* t€n, Trankrijk, Iti'*? er N^Jcrlurd keuren, naar men meent, het p'an gued muo- zou er zich tegen verzetten. PIJNLIJK INCIDENT OP EEN GEZANT SCHAPSBAL. Uit Praag werdt d.d. 5 Febr. aan de de Tel. gemeld: Een pijnlijk incident heeft dezer dogen op het gezantschap der Vereenigde Staten te Praag plants gevonden. De. gezant, Einstein, gaf een gecostumccrd bul, waaraon omstreeks 150 personen deelnamen, o.w. talrijke leden d r oude aristocratie. Plotseling bemerkte ba rones von Molowez, dat zij een kostbaren dia deem miste Er ontstond groote opwinding. Een deel der annwez'gen .verlangde, dot onmiddel lijk door de politic een onderzoek zou wor den ingesteld. In derdnad verscheen een „Re- gierungsrot" van de politic te Praag, die ver klaarde, dot, irden men op deze exterritoria'e plaats een onderzoek wenschte, alle aanwezi gen moesten worden onderzocht. De gezant weigerde dit echter, maar bood onmiddellijk non de diype het c'curleem te vergoeden, het geen deze op haar beurt van de hand wees H°t kostbare stuk werd niet teruggevonden. De diadeem bestond uit vier rijen briljanten en was een oud familie-erfstuk. HOT SAARGEBIED. B e r 1 ij n, 6 F e b r (V. D.) Op het partij congres der socialisten in het Saorgehied is een motie aangenomen, waarin onmiddellijke hrTceriging met het Duitsche^ rijk gevraagd wordt, als het eenige middel om in de be staande en steeds grooter wordende moeilijk heden te voorzien. WEEREERICHT 7 FEBR. Hoogste stand 781.7 te TouIousp. Laagste stand 712,2 te Reykjavik. N& Verwachting tot den avond van 8 Februari. 54X $5$ Matige tot krachtige tijdelijk af- NVJ nemende W. tot Z. W. wind be- v* trokken of zwaar bewolkt, met tij- X& delijke opklaringen, aanvankelijk weinig of geen regen en zachter. fa 3$ JX DAMES- en KINDERCONFECTlE 1* LANGESTRAAT 52. Manufacturen, feiten en Tapijten KHOMMESTRAAT 4. 6, S. jg* «s GR'O.E VERBOUWNGS-'JIVERKOOI* dï Zeer voordeeliqa aanbiedingen in alle aldcelingen. RCOVERS IN ACTIE ZEVEN DOODEN In de buurt van Lemberg hepft in den nnebt van Zondag op Maandag een bloedige overval plaats gehad, waarvan zeven personen het slachtoffer werden. Laat in den avond ver schenen vier elegant gekleede heeren in een auto voor de ecnigszins afgelegen woning van ren oud-kapitein en verzochten om nachtver blijf. Hij nam twee hunner in zijn eigen woning n bracht beide anderen bij zijn buurman. Des ■•achts bemerkte de kapitein, dat zijn beide gasten in zijn slaapkamer waren doorgedron gen Teen hij hun toeriep „handen omhoog", trokken zij hun revolvers, maar de kapitein was hen voor en schoot hen neer. Hij ~ne!do terstond naar zijn buurman om hem te waarschuwen, maar kwam te laut de man, diens vrouw cn dochter waren reeds ver moord. De kapitein ging nu naar zijn woning terug, in de verwachting, dat de twee bandieten wel daarheen zouden komen. Hij vergiste zich niet. Beiden vertoonden zich weldra aan zijn deur, maar werden terstond neergeschoten. EEN REVOLUTIONAIRE BEWEGING OP KRETA. P a r ij s, 6 Febr. (H N.) Volgens een be richt uit Athene zijn op verschillende ploatsen van Kreta tegelijk revolutionaire bijeenkom*- sten gehouden en zijn ernstige incidenten slechts voorkomen, doordien terstond krachti ge maatregelen zijn getroffen. Naar verklaard wordt, is het zeker, dat Kondocriatis, vroegere minister van justitie in het kobinct-Pangalos, achter deze woelingen staat. BERGMAN MAAKT SCHOOL. Nog een proces tegen ccn pondhuishouder. Uit Berlijn wordt gemeld, dot bij het lands- gerechtshof een proces honigende is, tegen een pandhirishouder uit het centrum van Ber lijn. die zich aan dezelfde soort bedriegcriien heeft schuldig gemaakt als Beigmann Hij zocht, door middel van advertenties, menschen met kapitaal en bood aan de Dersonen, die zich aanmeldden, als waarborg voot hun be- talirgcn volkomen waaidelooze dingen aan. Dit geval baart des te meer opzien, daar het ditmaal een pandhuishouder betreft, die door den staat was geconcessioneerd. DR. STRESEMANN NAAR CANNES. B e r 1 ij n, 6 F e b r (V. D.) Dr. Stresemann is hedenavond naar Cannes vertrokken, waar hij tot 20 Maart zal blijven. Waarschijnlijk zal hij <*en samenkomst hebben met den Roe- meenschen minister ven buitenlandsche zo' ken Titulcsco. EEN ARRESTATIE. Op vermoeden von brandstichting. Op 8 December is op de renbaan in Telgte een stal afgebrand, waarin 22 paarden van den renstal-eigennaar Konink waren onderge bracht. Tien hengsten, twee merries en twee veulens kwamen in de vlammen om. De stal- wacht werd eerst van den brand beschuldigd. Spoedig werd echter bekend, dot de financieele ocsitie van den eigenaar van den renstal, een Nederlander, niet org rooskleurig was en dacht men aan brandstichting. Thans is Konink, die zich op weg naar Ne derland bevond, te Münster, als verdacht van brandstichting en verzekeringsb^drog, gear resteerd. EEN AARDSCHOK OP DE PIULIPPUNBN. Gisteren had te Davao op het eiland Mi- nftmo, een van de cilenden der Philippijnen, een ernstige eordschok plaats, die twee mi nuten duurde. Er zijn geen berichten omtrent slachtoffers of schade ingekomen. DE BELGISCH-FRANSCHE ONDER HANDELINGEN. Brussel, 6 Febr. (V. DDe economie sche onderhandelingen tusschen België, Frank rijk en Luxemburg hebben gisteren tct een resultaat geleidreeds is er een tarieven- overeenkomst afgesloten. De onderhandeling gen zijn heden weer voortgezet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1