DE EEMLANDEü L. J. LÜYCX Zn. BUITENLAND. KeurcoISectie Tafelzilver. Lampekappen. Donderdag 9 februari 1928 26e Jaargang ivo, raü een expose van chamberlain in 't lagerhuis moties van wantrouwen der oppositie de beurt thans aan rad its j? WILLEM GRQENHUI7FN langestraat - telefoon 552 vvil.lt.iv! ui1ui.iv91uiz.c.iv juweliergedipl.horlogemaker Groote voorraad Draadvormen en Fournituren. een k abinetscrisis cp handen het kabined-hornsrud ten val gebracht «i Firma M. A. Ramseiaar 3» «I Nieuwe Collectie de internationale actie ten behoeve van de veroordeelden ABONNEMENTSPRIJS 3 "2,Dde» voor Amersfoort fZlO. per Dund f 0.75. per (m« grttta verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nammers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR - UITG EVER.' J.VALKMOFT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f 1.05 met Inbegrip van een be wij »nn moer. elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-ndvertentito voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlfcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 regclr 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD f I.Decvi|snummer extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE PÖOr.TWAL 2» DE ENGELSCHE POLITIEK TEGENOVER CHINA Londen, 3 Febr. (H N. Druadioos) Chamberlain heeft vandaag in het Lagerhuis c?n uitvoerige rede gehouden, waarin hij ver schillende punten van de buitenlandsche poli tiek behandelde. Hij zeide, dat hij met dei deïsten minister met voldoening kennis geno men had van de eensgezindheid van het huis met betrekking tot de verklaring in de troon rede omtrent de Engeische politiek ten opzichte van China. Deze politiek is het resultaat van rijpe overwegingen. Zooals indertijd is mede gedeeld, zal het tijdstip van de toepassing af hangen van de omstandigheden, die buiten de «nacht van Engeland lagen en nog liggen, doch Engeland blijft aan deze politiek trouw en zooals gisteren duidelijk is gebleken, is dit geen partijvraögstuk, doch de uitdrukking van dén goeden wil cn de vriendschap van het Engeische volk tegenover het Chineesche volk en zijn gewettigde aspiraties. Engeland heeft in China geen andere belangen, dan dat aan den Engelschen handel wordt toegestaan het wettig bedrijf in vrede en veiligheid uit te oefenen en Engeland is bereid om aan de Chi neesche aspiraties voor een herziening van het verdrag op dc meest liberale wijze tegemoet te komen, mits slechts veiligheid aan het wet tige bezit van de Engeische onderdanen wordt gewaarborgd. In verband met het ongeduld, door Ramsay Macdonold getoond, die erover klaagde, dat niet meer vooruitgang is bereikt, deed Cham berlain opmerken, dut China nog steeds door den burgeroorlog verdeeld wordt. Er is geen regeering, die uit naam van het gehecle Chinee sche volk kan spreken. De regeeringen komen en gaan evenals de leiders komen en gaan en er "kan geen moeilijker vraagstuk zijn dan dat, om de wenschen omtrent de aangekondigde politiek der Engeische regcering ten uitvoer to brengen, terwijl de Chineezen zelf niet in staat zijn om een vaste en duurzame regeering te vormen. Toch is er wel eenige vooruitgang bereikt. In verband met de langdurige vertra ging in de uitvoering vun het compromis over de conventie van Washington heeft de regee ring zich op het standpunt gesteld, dat het niet gerechtvaardigd zou zijn haar toestemming te onthouden aan de heffing van de 214 sur- taxe, waarover men het voorloopig eens was geworden. DeZë surtaxc- wordt door Engeische onderdanen in geheel China betaold, doch de Engeische regeering moet zich verzetten tegen onwettige heffingen boven déze surtaxe, die voortdurend in verschillende deelen van China afgekondigd worden door deze of gene tijde lijke plaatselijke overheid. De Engeische »egee- ring zal geen bezwaar maken tegen een uni form nationaal tarief, dat geen onderscheid maakt tusschen Engeische en binnenlandschv kooplieden en dat behoorlijk beheerd wordt. Het is de taak der Chineezen zelf om over dit belangrijke vraagstuk tot overeenstemming te kómen. Zoodra dit geschied is on tot zijn voldoening kon hij zeggen, dat er in den laatsten tijd eenige aanwijzingen voor het tot stand komen van een dergelijke overeenstem ming zijn zal de Engeische regeering gaarne helpen. Ook ten opzichte van de exterritoria liteit is ondanks alle moeilijkheden eenige voor- uitgang bereikt. De Engeische regeering heefl reeds de moderne Chineesche civiele rechtbank erkend in gevallen, waarin Engeische onder- dapn als eischer of gedaagde optraden. Ook is Engeland bereid om bij de Engeische recht banken het moderne Chineesche burgerlijke wetboek en dat van koophandel toe te passen Het derde punt van het Engeische programma was door onderhandelingen afstond te doen van de speciale rechten in de Engeische con cessies. Wat dit punt betreft, wenschte Cham- berlain, dat hij een meer bevredigend verslag over den stand van zaken had kunnen uit brengen. DE JAPANSCHE MISSIE NAAR .MOSKOU. P a r ij s, 8 Febr. (H. N.) De Fransche bla- dm bevatten mededeolingen omtrent de indruk ken, die baron Goto en dc Japansche indus trieel Koehara tijdens hun verblijf in Rusland, dat zij onlangs in opdracht van hun regeering laebben bezocht, over de economische politiek in Rusland hebben opgedaan. Koehara ver klaarde in een onderhoud met Japansche jour nalisten, dat door de nieuwe economische poli tiek in Rusland de werkelijke positie van hel communisme verborgen moet worden. De door den staat geëxploiteerde fabrieken kunnen geer» kwaliteitsgoederen vervaardigen. De productie kosten zijn in de staatsfabrieken hooger dan in dc" particuliere bedrijven, zoodat de goederen tot hoogere prijzen moeten worden verkocht, wat tot ontevredenheid onder de boeren aanlei ding heeft gegeven. Ten einde aan de klachten van de boeren tegemoet te komen, heeft de regeering het maximum aantal der arbeiders in de particuliere nijverheid verhoogd en tot zekere hoogte handelsvrijheid toegestaan. Hoe wel deze maatregel feitelijk in strijd met den geest van het communisme is, heeft de bevol king deze toch goed ontvangen. NEWTON'S BIBLIOTHEEK TERUG GEVONDEN. Londen. 8 Febr. (H N.j Naar de bla der» melden, is de bibliotheek van den be roemden wiskundige er estronoom Isaac New ton, die tot nu toe als verloren gegaan werd beschouwd, in een particulier huis in een pro- v ine'est ad in het Weston von Engeland ont dekt. Zii bestaat int 5 a 6 honderd deelen DE ENGELSCHE TROON REDE Londen, 8 Febr. (H. NZoowel de ar- beideispartij als de liberalen zullen als amen dementen op het adres van antwoord een mo tie van wantrouwen tegen de regeering indie nen. Beide moties oefenen kritiek op het feit dat in dc troonrede geen maatregelen worden aangekondigd tot vermindering van de werk loosheid en verlichting van de economische moeilijkheden, vooral in dc kolennijverheid en andere sleutclindustricën. KABINETSCRISIS IN ZUID-SLAVIE WÓEKITSJEWITSJ KAN GEEN NIEUWE REGEERING VORMEN Na afloop van den ministerraad diende de minister-president Wóekitsjewitsj gisteren op nieuw bij den koning het ontslag van het kabi net in, hetwelk werd aanvaard. De koning ont ving daarop den voorzitter der Skoeptsjina, Peritsj, om met hem, overeenkomstig de tradi tie, het eerste overleg te plegen en de oplos- j sing van de kabinetscrisis te bespreken. Wóekitsjewitsj,, die door de koning met de vorming van een concentratie-regeering op breederen grondslag werd belast, heeft met Davido'witsj en Raditsj onderhondelingcn ge voerd. In politieke kringen te Belgrado nam men gisteren reeds terstond aan, dot do poging van Wóekitsjewitsj voorloopig zonder succes zou blijven, daar hij niet geneigd is om met Pri- bitsjewitsi samen te werken, terwijl Raditsj herhaaldelijk heeft verklaard, dat de coalitie van de boerenpartij en de democratische partij alleen in haar geheel aan de een of andere com binatie zal deelnemen. Nader wordt bericht, dat Raditsj definitief weigerde aan de concentratie-regeering van Wóekitsjewitsj deel te nemen. Deze heeft toen de opdracht aan den koning teruggegeven. In pol'tieke kringen rekent men er op, dot Raditsj thans met de regeeringsvoi ming zal worden belast. SCHOOL EN POLITIEK. Een ministerieels verklaring in dc Belgische Kamer. In da Belgische Kamer deed ae minister van kunst en wetenschappen voorlezing van een rondschrijven, gericht tot de gemeente-autori teiten en de leden van het onderwijzend per soneel, dat betrekking heeft op dc deelneming van dit laatste aan bctoogingen van politickcn aard en waarin oen stipte onzijdigheid in de school wordt voorgeschreven ten aanzien van elke politieke opvatting en propaganda. EEN MONUMENT VOOR HAIG. Londen, 8 Febr. (V. D.) In het Lager huis is een resolutie aangenomen, strekkende tot oprichting van een gedenkteeken voo» veldmaarschalk Haig. De premier Baldwin bracht In een rede hulde aan de nagedachtenis van den overleden veldmaarschalk, bij welke woorden de sprekers der Lubour-partij en dei 'iberale partij zich aansloten. In het bijzonder is daarbij nadruk gelegd op Hoig's verdiensten bij den steun van oud-strijders. DE BRITSCHE OUD-STRIJDERS. Jcllicoc vervangt Haig. •Admiraal Jellicoe zal worden uitgenoodigd lord Haig's plaats in te nemen als voorzi'tei van den Britschen bond van oud-strijders. EEN EXPEDITE NAAR GROENLAND. Londen, 8 Febr. (H. N.) De universiteit van Oxford rust een wetenschappelijke expe ditie uit, die het Zuid-Westelijke deel ven Groenland zal cxplpreeren. GEPROTESTEERDE WISSELS. B e r l ij n, 3 F c b r. (H. N.) Volgens een be richt uit Warschau neemt het aantdT wissels, die den laatsten tijd geprotesteerd worden, een zorgwekkend karakter aan. Volgens een ge publiceerde statistiek is slechts in 1924, na het tot stand komen der eerste stabilisatie van de zloty, het aantal geprotesteerde wissels even hoog als thans geweest. Oolc in de le vensmiddelenbranche en die van koloniale wa ren, waar anders het protesteeren van een wis sel tot de uitzonderingen behoort, is dit thans aan de orde van den dag. DE GRAAN-AFGIFTE IN RUSLAND. De Russische handelscommissaris Mikojan heeft verklaard, dat dc terughoudendheid dei boeren bij dc afgifte van graan t.- wijten is aan het feit, dat zeventig procent der inkomsten van de boeren uit veetecltproducten en tech nische cultures bestaat, waarmede de boeren hun belastingen betalen. Het onvoldoende aan bod van inbrieksartikelen druagt cr eveneens toe bij, dat graan wordt achtergehouden. Mikojan zeide verder, dat volgens voorloopige opgaven de eerste vijf dagen van Februari wel is waai een geringen achteruitgong yertoonen, maar ■lat men toch begint uit de moeilijkheden te komen. Siberië heeft tot nu toe teleurgesteld, daar het in plaats van de geschatte 200000 ton slechts 137.000 ton heeft opgeleverd, maar thans wordt ook daar intensief gewerkt GEVESTIGD 1885 Langestvaat 49. Tel. 190. Wij vervaardigen DE DUITSCHE SCHOOLWET GEEN OVEREENSTEMMING MET DE DUITSCHE VOLKSPARTIJ Ondt r het opschrift „Do schoolwet mislukt", schrijft dc Germania In toonaangevende kringen van het centrum is men de opvatting toegedaan, dat de rijks schoolwet als mislukt beschouwd moet worden, aar gezien de in den laatsten tijd gevoerde on derhandelingen vruchteloos zijn gebleven en cr geen kans meer schijnt te bestaan op wijziging van de voor het centrum op beslissende prin- cipieele punten volkomen onaannemelijke re sultaten van de eerste lezing in de commissie. Nadat het bestuur van de fractie zich Woens dag uitvoerig met de schoolkwestie bezig ge houden heeft, zal de froctic thans zelf haar houding bepalen. Zij zal moeten vaststellen, welke gevolgtrekkingen zij daaruit zal moken In het centrum bestaat geen neiging het on waardige spel over de waarden der cultuur politiek voort te zetten, nadat gebleken is, dat er bij den tegenstander zelfs geen principieele wil tot overeenstemming aanwezig is. Do frac tie zal ook moeten uitmaken, welk het oogen- blik zal zijn voor hét noodzakelijk initiatief en welken weg zij zal inslaan. Bezwaren tegen de kosten. Berlijn, 8 Febr. (H. N.) Het bestuur van den Duitschen stcdendag heeft tot de onder wijscommissie van den rijksdag een adres me' betrekking tot de kosten van de rijksschool wet gericht, waarin het dc door de rijksrcgce- ring voorgestelde regeling, om aan de landen en gemeenten een uitkecring voer één koe» tot een totaal van 30.000.000 Mk. tc doen, verwerpt. Het bestuur wijst erop, dat volgens art. 54 van de wet tot regeling van de finan"- cieelf verhouding tusschen het rijk en de lan den en gemeenten het rijk aan de landen cn do gemeenten slechts een nieuwe taak kan opleg gen, indien gelijktijdig dc daarvoor benoodig- dc- middelen worden aangewezen. Een bevredi gende regeling van het vraagstuk der kosten moet derhalve in dc rijksschoolwet zelf wor den getroffen en we] op zoodanige wijze, dat de door dc uitvoering van de wet ontstane kesten, hetzij deze slechts voor één keer ont staan of van duurzamen oard zijn, door het rijk worden gedragen. Volgens de ramingen, die verschillende landen hebben trachten te maken, zal het om zeer belangrijke bedragen gaan, zoodat de hoogere kosten voor vele ge meenten een ondrageüjken last zouden vormen Alléén voor dc Pruisische staatshuishouding raamt het béstuur de permanente hoogere kos ten voor de uitkecring van de wet op 40.000.000, terwijl voor de uitgaven voor een keer een bedrag van 250.000.000gedekt zal moeten worden. De gemeenten moeten daarom eischen, dat in de schoolwet zelf een voldoen de dekking voor de uitgave wordt aangewezen en dit vraagstuk op wettelijkcn grondslag ge regeld zal worden. HET CATALAANSCHE SEPARATISME. Maciü gearresteerd. B e r 1 ij n, 8 Febr. (V. D.) Naar uit Buenos- Ayres gemeld wordt, is kolonel Macia, de aan voerder der Catalaansche beweging, gearres teerd en gedeporteerd naar Montevideo. DIAMANTDIEFSTAL TE ANTWERPEN. 85 steentjes ter waarde van 250.000 francs ontvreemd. Brussel, 8 Febr In een diamantslijperij te Antwerpen zijn ten nadeele van den heei Jaiapolski 85 diamanten ter waaide van 250.0C50 francs gestolen. Van de daders is nog geen spoor gevonden. (Tel.) HET BEZOEK VAN TITULESCU AAN PARIJS. P a r ij s P 9 Febr. (V. D.) De minister van buitenlandsche zaken, Briand, gaf gisteren ter gelegenheid van het bezoek van Titulescu een déjeuner, waaraan ook de gezanten van Roe menië, Tsjecho-Slowakije, Zuid-Slavië en Grie kenland deelnamen. Ook had Titulc-scu nog een bespreking met den Engelschen gezant, terwijl hij later op den dog nog een bezoek bracht oon den minister van binncnlandsche zaken, Sarrauf. DE TOESTAND IN MEXICO. Berlijn, 8 Febr. (H. N. Draadloos). Vol gens een bericht uit Mexico is de stad Sala manca in den staat Guanajuato door opstan delingen overvallen, die echter door de regee- ringstroepen teruggeslagen werden. De opstan delingen verloren 28 man. DE NOORSCHE ARBEIDERS - REGEERING Minister-president Hornsrud heeït gisteren in het Storting verklaard, dat bij het tn.n het be wind komen der orbcidersregcering besprekin gen zijn gehouden, waaraan ook de gduvcrneui van de Bank vori Noorwegen deelnam. De mi nister liet doorschemeren, dat de nieuwe re geering nu zon vallen/omdat zij'geen gewillig werktuig van de Bonk van Noorwegen cn van dc hooge financieelc politiek had willen zijn. Do verklaringen van den minister over fin an- cieele besprekingen hebben zeer de aandacht getrokken, vooral ook dc rnededeeling, dot de regeering de instelling van een clcoring house voor bankdeposito's zou overwegen. Dc regec ring had echter niets willen ondernemen, wat op een staatsgarantie zou zijn uitgeloopen. Hel regceringsblad. Norges Handel og Sjoefartstidendcn, merkt hierbij op, dat het ge heel onnoodig is deze besprekingen als ook maar eenigermate mysterieus voor te stellen Waarschijnlijk hadden zij slechts betrekking op een al reeds lang voorbereid plan, waarvan hét eenige doel was tot een meer doelmatige ver deeling van de bonkdeposito's te geraken. Nader wordt bericht, dat het Storting gister avond de doo: MohwmcVel ingediende motie van wantrouwen tegen de arbcidersregee: In'g heeft aangenomen met 86 tegen 63 stemmen. Eén lid van het Storting was afwezig. De i.dcr» van de arbeiderspartij en één lid van dc radi cale volkspartij stemden tegen. De minister-president van dc verslagen re geering zal vermoedelijk den koning aanraden °m den oud-premier Mohwinckel, den leider van de radicale partij, met' de vorming van een nieuwe regeering tc belasten. Moluvinckel heeft van te voren verklaard, dat hij een eventueele opdracht zou aanvuurden en een uitsluitend uil radicalen bestaand ministerie zou vormen. ZACHT WEER IN CENTRAAL-EUROPA. Be r I ij n, 8 Febr. (H. N, Draadloos). In het grootste gedeelte van midden-Europa is plot seling zacht weer ontstaan, zoodot dc tempe ratuur thans, tot 10 graden boven nul is. DE VERTEGENWOORDIGING DER RIJKS- REGEERING TE MÜNCHEN. Berlijn, 8 Febr. (V. D.) In dc huishou delijke commissie van den rijksdag zijn naar aanleiding van het hoofdstuk „Vertegenwoor diging van de rijksregeering te Münchën" langdurige debatten gevoerd, die, nndat staats secretaris dr. Pünder een verklaring had afge legd, eindigden met aanneming van het demo cratische voorstel om dit «artikel in dc toekomst te schrnppen. VOORLOOPIG GEEN FRANSCHE LEENING AAN ROEMENIE. Berlijn, 8 Febr. (II. N. Draadloos.) Vol gens een bericht uil Weenen moet Poincaré den Roemeenschen minister van buitenland sche zaken medegedeeld hebben, dat cr voor do Fransche verkiezingen geen sprake van ken zijn, aan Roemenië de verlangde locning van 550,000,000 francs toe te staan. DE TERECHTSTELLING VAN MISS CAVELL. Londen, 8 Febr. (IT. N.) De Duitschc ge zant te Londen publiceert in de Times een schrijven naar aanleiding van de Engeische film „Down", waarin o.a. de terechtstelling van miss Cavell, welke tijdens den wereldoorlog zooveel opzien heeft gebaard, afgebeeld is. De gezant verklaart daarin, dot geen vertegen woordiger van het Duitschc gezontschap deel heeft gehad nun de vervaardiging van de film en dat ook geweigerd is eenige historische of andere inlichtingen voor de vervaardiging van deze film te verstrekken. EEN SPAANSCH PETROLEUMMONOPOLiE. Buitenlondsche protesten. Londen, 8 Febr. (H. N.) Naar de bladen melden, heeft de Fransche regeering te Ma drid geprotesteerd tegen de invoering van een petrolcumrnonopolic in, Spanje, daar hierdoor de Fransche belangen, evenals die van de En geische en Amerikoansche petroleummaat- schappijen, ernstig benadeeld worden. Volgens de Daily Telegraph is 'n dergelijke stap ook van de zijde der Amerikoansche regeering te wach ten, terwijl de Engeische regeering het doen van een dergelijken stop nog overweegt. De Spaansche regeering stelt zicb op het stand punt, dat de invoering van het monopolie eer» zuiver Spaansche aangelegenheid is, doch er kent het recht der buitenlandsche maatschap pijen op vergoeding. TREINONGELUK IN RUSLAND. B e r 1 ij n, 8 Febr. (H. N.) Volgens een radiobericht uit Moskou heeft gisteren op de lijn Moskou-Koersk een botsing tusschen een locaaltrein en een sneltrein plaats gehad, waar bij 1 persoon gedood is, terwijl er 12 ernstig gewond zijn. De locomotieven en 4 wagons zijn beschadigd. De machinist van den sneltrein, die geen acht had geslagen op het waarschu- wïngssein, iin hechtenis genomen. WEERBERICHT 9 FEBR. 5$ Hoogste stand 77 VS tc la Corunu. ÏK Langste >tand 727.7 te Janmayen. vv Verwachting tot tien avond van vg Q 10 Februari. qp 05 Matige Inter wellicht weer toe- nemende W. tot Z. W. wind, be- trokken tot zwaar bewolkt, eenige Ntf (5^ kans op regenbuien, iels kouder. Afd. Gordijnstoffen Allovernets - Vitrages Fillets enz. ontvangen 2^ jjf 'g in DE VLAAMSCHE AMNESTIEBEWEGING Onder het opschrift: Een wereldsucces voot de amnestiegedachte, schrijft De Schelde; Heden gant dr. August Borms zijn tiende gevangenisjaar in. Het is verheugend, dal deze dag niet onge-« merkt zal voorbijgegaan zijn, noch voor hem zelf, die met volharding den lost von het offer torst cn heden kun vaststellen, dat de Vlamin gen hem niet vergeten, noch voor degenen, die tot nog toe met botte weigerachtigheid den rechtvoardighcidseisch van nlgemeene amnes tie voor dc Vlaamsche politieke veroordeelden hebben afgewezen. Een vertoogschrift, ondencekend door een tweehonderdtal gezaghebbende persoonlijkhe den uit het buitenland en gepatroneerd door 7 bekende Vlamingen (wij maakten daarvan uit voerig melding. Red. U. D.) is oon dc Kamer van Volksvertegenwoordiging overhandigd ge worden. Het is een succes voor deze inter nationale actie. Wij kunnen er bijvoegen, dat het zelfs nog niet voldoende blijkt uit het aan tal hondteekeningen hoe groot dit succes wel is. In de otnvangrijkc briefwisseling, die hJer- voor gevoerd werd, komen zeer belangwekken de sympathiebetuigingen voor ae amnesticwer- king voor uil de hoogste kringen, waar, om be grijpelijke redenen, niet steeds hondteekeningen konden gegeven worden. Zoo b.v. van de zijde van een hoogstaand wetenschappelijk man, <lic eerst aarzelde om zijn naam onder het verzoekschrift te plaatsen cn die schrijft, na ontvangen inlichtingen en bcr scheiden, dat hij een warm voorstander is van de Vlanmschc zaak en dat hij de edele, zelfop offerende gezindheid van zeer vele activisten bewondert. De hoogste autoriteit van een land over zee liet weten, dut zij het niet liet bij een platoni sche sympathiebetuiging voor het lot der ver volgde nationalisten. Wat ons bovenal verblijdt, is dc lange lijst v&n Noord-Nederlanders, die, gedreven door een edel gevoelen van menschlievendheid, her voor de Vlaamsche stambroeders opnemen. Wij weten niet hoe de Belgische rcgecring. op deze internationale actie zal reagecrcn. Maar het moet haar duidelijk zijn van nu af, dat een langer uitblijven van de amnestie haar zedelijk en politiek prestige niet zal verhoogen. Van onze zijde kunnen wij haar alleen do zekerheid geven, dat zoolang aan den eisch van algemeene en onvoorwaardelijke amnestio niet is voldaan, nationaal cn internationaal onze actie zal worden voortgezet. Voor de vrijheid van de Vlaamsche gekerker- den cn voor den terugkeer van de Vlaamsche bannelingen I DE VOLKENBOND EN DE ONTWAPENING. De werkzuomheden van 't vcilig- heidscomité. G e n v e8 F e br. (H. N.). Volgens een officieele rnededeeling van het secretariaat van den Volkenbond heeft Bcnesj, de voorzitter van het veiligheidscomité, de leden van hel comité tegen 20 Februari voor een tweede bijeen komst te Genèvo bijeengeioepn. Het comité zal dan over het rapport over de eerste zitting, dar door den voorzitter en 5 rapporteurs uit gewerkt is, met de memoranda der regeeringen van Duitschland, Engeland, België, Noorwegen en Zweden over de algemeeno vraagstukken der veiligheid en ontwapening als basis voor de beraadslagingen beschikken. TELEFONISCH VERKEER TUSSCHEN DUITSCHLAND EN AMERIKA. Berlijn, 8 Febr. (H. N.). Met ingang van 11 Februari zal het telefonische verkeer tus schen Duitschland cn Amerika worden ge opend. In Duitschland zijn voorloopig alleen de steden Berlijn, Hamburg en Frankfort a. d. Main tot dit verkeer toegelaten, in Amerika alle plaatsen en ook het eiland Cuba. De kos ten voor een 3-minutengesprck zijn voor de eerste Amerikaansche zone 350 Mk. en voor iedere minuut meer 110 Mk Voor de vol gende Amerikaansche zone komt hierbij tel kens 22 Mk. De verbindingen worden tusschen 23 uur 30 en 24 uur Duitsohe tijd tot stand gebracht. De aandacht wordt er op gevestigdv dat het doelmatigst ral zijn de gesprekken een dag vooruit aan te meldem

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1