L. J. LliYCX Zn. t 20' BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten BINNENLAND. DE EEMLANDEU Vr ag 10 i ebruari 1928 IGlrotnaniSlteinroefi PIANC*Ó? N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Etfeclen. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseetingen Spaar-deposito's rente 4% Lampekappen. Craote voorraad üraadvonr.en en Fournituren. OOST-INDIE «s Firma M. A Ramselaar s* 4 o| koiling oo alle b VI oliën Dekens 1ERSF0 ABONNEMENTSPRIJS 3 raaaodeo voor Amersfoort f 2.10 per maand 1 0.75 per wtck (mei gratia verzekering tegen ongelukken» I 0.171/* Btnnenland franco per post per 3 maande© f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKKN1NG 47910 TELEFOON INTERC 513 Ï'SOH DAGBLAD DIRECT EUR UITGEVER. J.VALKHOfT PRIJS OER ADVERTENTIEN "M '0* ml mbtgrtp v«d m otwtuoummtr. 1elke regel meet f0 25 Licfdadigheids-advertentiSn voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentlön -KEITJES' bil vooruitbetaling —3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Hewtjsnummet eatr» 00S BUREAU: ARNHEMSCHE P003TWAL 2* zoe iiaitjanq i»o. «al EEN FINAKCIEELE DEBACLE TE WEENEN EEN BANKIER PLL EGT ZELFMOORD Dt firmant Robert Wortmann von de bank Nagel en Wortmann, vice-president von de Weenschc beurs, pleegde gisteren zelfmoord door zich op te hangen. De bloden vernemen, dat Wortmann tengevolge van ongelukkige speculaties in aandeden van de Fried. Krupp A G Berndor's de deposito's van zijn cliën ten aantastte en effecten verduisterd zou heb ben tot een bedrag van ongeveer 7 miliioen schelling. De Vcrecniging van Oostenrijksche banken en bankiers kwam laat in den nacht bijeen, om maatiegelen te beramen om de beurs van Weenen tegen de gevolgen van deze catastrofale ineenstorting te beschermen. De zitting werd heden voortgezet. De zelf moord van Wortmann baarde groot opzien in geheel Oostenrijk. NOODWEER IN NOORWEGEN DE SPOORWEGVERBINDING BERGEN- OSLO VERBROKEN SLACHTOFFERS VAN AARDVERSCHUIVINGEN Tengevolge van noodweer heeft Woensdag op 26 mijl afstand van Bergen een ernstige aardverschuiving plaats gehad, die dc spoor wegverbinding Oslo—Bergen heeft verbroken. In den loop van den nacht en van gisteren werd de toestand nog erger Er deden zich een aantal nieuwe aardverschuivingen voor, die vele bruggen en de spoorbaan deels verniel den deels beschadigden. In het hoogland kwa men groote sneeuwmassa's naai beneden. Dc directeur det staatsspooiwogen heeft verklaard, dat dit de grootste ramp is, die ooit de lijn naar Bergen heeft getroffen. Het noodweer bepaalde zich echter niet tol de streek van Bergen ook in het zuiden van Noorwegen heerschte een hevige stoim. In de gemeente Baicstrand werden gisteren door een groote aardverschui 'ing drie woonhuizen en een aantal kleine gebouwtjes vernield. De eige* naar van een huis, zijn vrouw en drie kinde ren zijn vermoedelijk omgekomen Van dc kust komen berichten binnen over tol van scheepsrampen. ONZETTEND TRAM- ONGELUK BIJ 1HI3NVILL" TALRITKE DOOIEN EN GEWONDEN Een aantal wagens van de tramlijn N rd ei Lorraine, die los waren geraakt, kwamen tus schen Terville en Dnspich in botsing met tramwagens r'L van Hnva-go kwamen. Er wer den 12 menschen gedood en 31 gewond. (V. D. rept van 15 dooden en acht gewon den). DE DUUSCHE SCHOOLWET HEI STANDPUNT DER DUITSCH-NATIOALEN HET CENTRUM UIT DE COALITIE B e r 1 ij n, 9 F e b r. (V. D.) De Duitsch-na- tïonale persdienst deelt mede De Duitsch-nationaJe volkspaitij acht her tot stand komen van de rijksschool wet geen politieke noodzakelijkheid, doch acht oplos sing van de geschi'punnten volstrekt moge lijk. De Duitsch-nationilen zullen niet toestem men in uitstel van dc beslissing Graaf WcsT- arp zal nog deze week de irterfractioncele commissie ven de regeeringspoïtijen uit den rijksdag bijeenroepen. Nedoie berichten uit Berlijn stellen het voor, alsof er in Du-tschland een rcgecrings- ensis op til is. Algemeen wordt aangenomen, da' de drie ministers van 't centrum in ver band met het conflict, dat tusschen Duitschc Volksp.iitij en centrum over de schoolwet is gerezen, verdaag zullen aftreden. WAT 15 DE BETEEKENI5 VAN DtN HOMOGENEN ZANGBODEM BIJ belangstellenden adviseeren wij speciale prospecti met volledige bijzonderheden aan te vragen. R. van den BURG. arnh straat-Amersfoort. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Teleioon 304 AMERSFOORT DE DUirSCH-RUSSISCHE ONDER HANDELINGEN. B e r ij n, 9 Febr. (V. D.) Naar vernomen wordt, zullen de Duitsch-Russische besprekin gen Zaterdag beginnen. EEN SPAANSCHE HANDELSBANK. Berlijn, 9 Febr. (H. N. Draadloos). Vol gers het Mndrileensche blad Nacion is te Ma drid mot een kapitaal von 25 miliioen peseta's do onder toezicht van de regeering stnandf handelsbank opgericht, welke zich ten doel stelt hel financieren van den bondel met Por tugal en Latijnsch Amerika. EEN SCHIP GESTRAND. Op de kust van dc Ocstzee is het s.s. Mt- ria-Thcrcsia van Huelva (Spanje), dat met een lading eits naar Donzig onderweg was, op hel strand geloopen. De Maria*-Theresia zond S.O.S-seinen uit, die opgevangen zijn. Over het lot der bemanning is hier niets bekend. I angestraat 49. Tel. 19C. Wij vervaarcigen DE A.S. VERKIEZINGEN IN FOLEN INBESLAGNEI ING VAN BLADEN Gisteren zijn op bevel der po'itie alle in Oos telijk Opper-Silezië in de Duitsche taal ver schijnende bladen in beslag genomen de Ober Schlesische Kuriei, de Katowitzer Ztg, de Volkswille, en alle kleinere Duilsche provin ciale bladen. Dit geschiedde wegens de publi catie van de verkiezingsrede, die Korfanty in den Silezischcn lan-'dag heeft gehouden Om dezelfde reden is ook de Polor.ia, Korfanty's orgaan, in beslag genomen. DE EIIGELSCHE TROONREDE EEN AMENDEMENT D~R LAB3UR-PA TIJ In het Lagerhuis heeft Arthur Henderson een mendement der arbeiderspartij op de troon rede ingediend. Er wordt in gezegd, dat de partij het betreurt, dat de troonrede niet ge waagt van de maatregelen, bestemd om de werkloosheid, met name in de mijnindustrie en in andere sleutelindustricën, te bestrijden De toestand in de kolenindustrie, aldus Henderson, is zonder weerga; een vijfde onzpr werHoozen zijn mijnarbeiders. De aanneming van de wet op de achturendag dwong 100.000 mijnwer kers tot werkloosheid. Het is de plicht der re geering genoemde wet terstond in te trekken. Zoolang dit niet is geschied, kan men kwalijk vorderingen maken op den weg naai het her stel der goede betrekkingen tusschen de mijn werkers en mijneigenaren. De regeering al dus Henderson kruist de armen en laat de sleutelirdectrieën in puin vallen Neville Chamberlain, minister van openbare gezondheid, antwoordde uit naam der regeer'ng en zride, dat de werkloosheid een onvermijde lijk gevolg van den oorlog is. maar verergerd werd door omstandigheden, die buiten het be reik der regecring liggen De langdurige ver lamming der kolon'nd"strie heeft nocr niet na geleten haar schadelijken invloed on de overige mdustrieën te oefenen. Wat de conventie van Washington betreft inzake den achturendag zeide Chamberlain, dat, indien de regeering er zeker van zou kunnen zijn, dat de rat'fixatie- der cenvcntie in andere landen zou leiden tot dozelrde voorwaarden als die, welke de Fritsrhe industrieelen in acht moeten nemen, dit een reden tot ratificatie zou zijn De stemming over Hpnderson's amendement zal Maandag worden gehouden IN HESSEN DE COALITIE VAN WEIMAR AAN HET BEWIND Darmstadt, 9 Febr. (V DNadat de democraten g;steren van hun besprekingen te Frankfort n M. waren teruggekeerd, werden de onderhand l:ngcn tusschen* de partijen der cocrlitie van Weimar voortgezet. Do regeerirg zal door soc.-drmv democraten en het centrum worden gevormd. BRANDS IN EEN ICHTING FABRIEK VIJF.IONDERD ARBEIDERS \7ERKL00S In een voorstad van Riga werd een gTOOt< katoenspinnerij, waar 500 arbeiders te werk gcstld waren, door braad verwoest De schade bedraagt meer din millioe:i let. De politie arresteerde een 29 jarigen arbeider, die be^ kende den brand gesticht te hebben om zich te wreken over zijn ntslag. DE FRANSCHE LEGER WET. De Frnnsche Senaat heeft de bespreking hervat van 'net wetsontwerp noj>ens de orga nisatie van de natie in lijd van ooi leg. Pain levé, m'nister van ooiiïg, verklrnide In de eerste plasts gaat het er om, oni tegen een eventueel.'n onrlcg te beveiligen en ons in staat te stellen bet land zoo doelmatig mogelijk-te vcrdcd:gen gevel van een aan val Iltt tegenwoordig «ntw.rp is bovenal dooi de vredesgedachte ingegeven Paanlevé ver zocht den senaat sfpord le l'^n achter de b'spickirg van het on.werp Het algemeen debat werd gesloten. De eerste 3 artikelen werder. aangenomen. MOTIE VAN VERTROUWEN IN POINCARE. Dc Fransche Kamer hooft met 370 tegen 120 stemmen geweigc-r1 den voorrang te vei lecnen aan éen mo'ie «en Aunol, naar aar» leiding waarvan Rojtv/ré de kwestie van ver trouwen had gesteld P'-inraré aanvaardde motie-Morel, die zegt, dat d« Kamer, over tuigd van de nocdzakivjkhrid om zonder aar- rel'ng de politiek van muntsanecring en fi nancieel herstpl voor» te zetten overweg-e de, dat de eerste p'icnl thas is om het even wicht der begrooting ti handhaven en traps gewijze de openbare schuld te delgen, ver trouwen in de regeering stelt. EEN ORKAAN JN CALIFORNIA Esn hevige orkaan heeft over California gewoed. Het dak -an Let observatorium bij Pasadena weid afgeiukt, terwiji versch llend* gebouwen in andere steden weiden verwoes* DE ZAAK-BERGMANN. Een confrontatie. Het Ber'iner Tageblatt bericht, dat gister ochtend een confrontatie tusschen Bergmann en den officier van justitie Jacoby heeft plaats gehad, ten einde over het verzoek tof vrijia'ing tegen borgstelling von Jacoby te kunnen be slissen. Borgmann, die zich bij het voorloopig onderzoek half suf hield, moest nu, tegenover Jacoby geplaatst, verschillende feiten erkennen en zijn geheugen bleek door de confrontatie merkwaardig opgefrischt. Over de provisie- betalingen aan Jacoby waren de inlichtingen verward en tast de rechter-commissoris echter neg in het duister Aangezien vooral daaruit Jacoby's goede of kwade trouw moet blijken, zullen nog meer confrontaties volgen. HET DEENSCHE KONINGSPAAR TE CANNES- De koning en koningin van Denemarken zijn op de terugreis uit Rome te Cannes aangeko men voor een verblijf van drie weken. HET TEAPOT-DOME-SCHANDAAL John D. jr. voor de Senaats commissie. John D. Rockefeller Jr. is verzocht morgen te verschijnen voor dc senaatscommissie, die een onderzoek instelt naar de Teapot-Dome*- kwestie. DE STUWDAM IN HET TSANA-MEER. Op een vraag betreffende den aanleg van een stuwdam en een reservoir bij het Tsana- mcer met behulp van Amerikaansch kapitaal, herinnerde Locker Lnmpson eraan, dnt de mi nister van buitcnlnndschc zaken in Novcmbe: j 1 heeft medegedeeld, dat geen geschilpunt over dit onderwerp tusschen de Engelsche e»- dc Amerikonnsche regeering is ontstaan. Ik ncht het niet mogelijk, aldus Locke» Lnmpson verder, dnt deze nongelegenheid to» «.•enig mecnirgsvcrschil aanleiding zal gever» Daarom is er geen aanleiding voor eenige ge- dachtonvvisseling tusschen beide regceringen geweest. Het doel van de Engelschc regeering is, dnt cr volgens goede ingenieurservnringer» «Kin stuwdam wordt gebouwd en de irrigatie getcgcld wordt, zoodanig, dot dit tot bevredi ging zoowel van de regeering van Abcssynië en van Soedan en Egypte werkt. Ons voor naamste bclar.g is voor Soedan meer water te bekomen. GOUVERNEVENTS- VAARTUIG VERGAAN DE TWEEDE OFFICIER EN ACHT IN LAN L SCHE SCHEPELINGEN VERDRONKEN DERTIG OPVARENDEN GERED Soerobajo, 9 Febr. (Aneta). Een fou tief radio-bericht deed de geruchten ontstaan, dot de dienstboot van het Loodswezen „Doro" met vier loodsen aan boord tijdens stormweer omgeslage.i zou zijn. De „Dora" bleek echter in veiligheid te zijn, maar uitgezonden vlieg machines signaleerden een omgeslagen boot, vtarvan de huid rpet koper bekleed was. Hei gouvernerocn's-'carfuig „Zeemeeuw" heeft een dergelijke beicleeding. Het is bemand met 40 koppen en gevreesd wordt, dat de „Zeemeeuw" tusschen de eerste en de tweede gasboei ver gaan fs. Soerabaja, 9 Febr. (Aneta). Gered zijn de gezaghebber van de „Zeemeeuw" de heer Lagaai, de eerste officier de heer Van der Burgh, de tweede officier de heer Comelissc; de eerste werktuigkundige de heei Krone, en de tweede werktuigkundige, de heer Ridder, benevens dertig inlanders. Soerobaia, 9 Febr. (Aneta). Het olie schip van de Batanfsche Pctroleum-mant- schappij „Menton" heeft dertig opvarenden van de „Zeemeeuw" gered. Soerabaja, 9 Febr. (Aneta) De tweede officier van de „Zeemeeuw", de heer Tupa- mahu en ncht inlandsche schepelingen zijn verdronken. Eerste Kamer. Bij den aanvang van de vergadering van Donderdag brengt de Voorzitter hulde aan de nagedachtenis van prof. Lorentz, waar bij namens de regeering minister Slotemaker dc Bruine zich aons'uit Aon de or-'e is het Vaccinatie-ontwerp. De heer Rink (V. B) wijst erop, dot de orgevaor'ij'heid van vaccinatie riet vaslstaat, hetgeen niet zeggen wil, dat gevaarlijkheid we' vaststaat. Spr. stelt tegenover het prob'ema- tieke gevaar bij vaccinatie het zekere gevaar bij niet-vaccinotie. Verslapping van de "acci- notie-gewoonte beteekent het binnenhalen van de pokken. De heer Verkouteren (c.-h.) voorspelt, dut duizenden na deze wet de vaccinatie over bodig zullen achten en noemt het geneesmid del erger dan de kwaal De heer De Veer (a.-r.) wijst erop, dat de minister na de adviezen, hem gegeven, niet onvers kon doen, dan met dit ontwerp komc-n. De heer W i b a u t (s.-d.) wenscht zich niet te verzetten, hoewel hij de verantwoordelijk heid voor het ontwerp zeer zwaar acht De heer Blom jous (r.-k.) ziet in de sta tistiek der gevallen een reden om voor te stemmen. Minister Slotemaker de Bruine wijst ?r op, dat het principe buiten deze zaak staat Spr. is geen tegenstander van vaccinedwong, maar meent, dat deze thans niet te handhaven is. Hij wijst op de deskundige adviezen en op Je gelegenheid die openblijft om zich te doen Viiccineeren. Het ontwerp wordt aangenomen met 22 tegen 11 stemmen. Aan de orde zijn de ontwerpen inzake uit- bieiding van de terreinen der Ned. Ind. Aard olie Maatschappij. De heer Van Embden (v -d.) betreurt het, dat de regeering geen aanleiding vond om de statuten van de N.I.A.M. te herzien, volgens welke de staat met handen en voeten gebon den is. Minister Koningsberger beantwoordt eerst eenige vragen van den heer Mendels en zegt, dat het initiatief om Bonjoe onder tc bren gen bij de N.I.A.M. is uitgegaan van de regee- ring. Voor herziening van de statuten ziet Spr. geen aanleiding. Wel zegt hij toe den termijn niet te verlengen zoolang hij het bewind voert Bij de repliek doet de heer Mendels (s.-d.) net voorstel tot schorsing van de beraadslaging totdat de minister schriftelijk nadere gegevens heeft verstrekt. Tegen het voorstel verklaren zich 15 leden, er voor 9, zoodot het quorum niet aanwezig was. De vergadering wordt verdaagd tot a.s. Dinsdagavond halfnegen. Dan wordt de be handeling van het ontwerp voortgezet. HET MOTORONGELUK TE HILLEGOM In aansluiting aan hetgeen wij mededeelden omtrent het motorongeluk te Hillegcm wordt gemeld dat do bestuurder Carton Jr. aan de gevolgen is overleden. GEZONKEN. Bij Lorch is de te Amsterdam thuisbehoo- rende sleepstoomboot Oranje 3, der Holland- sche N. V. Brondstoffenhandel en Recderij, op een rots gestooten en in den Rijn gezonken SCHAKING. De Haagsrhe rechtbank heeft een winke lier uit Den Haag. gedetineerd, wegens het misdrijf van schaking tot zes maanden gevan genisstraf veroordeeld. WEERBERICHT 10 FEBR. w 755 w Hoogste stand 743.7 to la csmna. Laagste stand 727,9 te Maparanda. Verwachting tot den avond van JJJ w 11 Februari. Mg y?) Krachtige tet matige Z. tot W. JK wind. toenemende bevolking, tij- JJC N& delijk regen, weinig verandering in temperatuur. fs* Afd DEKENS Gedurende de Verbcuwin s-Uitverkoop 'SXè »A« JAC oXt SAt' JXC «At ofcSXt SXt »A' HET LIJK IN EEN DUIVENTIL ABORTUS EN LIJKVERBERG.'NG DE ZAAK VOOR DE HAAGSCHE RECHTBANK Voor de strafkamer der Haagsche rechtbank zijn behandeld de zaken, welke verband houden met het ontdekken van het geruchtmakende nbortusgeval in een woning in een hofje alm de Van Limburg Stirumstroot tc Den Haag Zoools men weet is een 20-jurigc Duitschc dienstbode het slachtoffer van dit geval ge worden cn is haar lijk later drijvende in de Waalhaven te Rotterdam in een duivenhok aangetroffen. Terecht moesten staan de koopman H J. Koppers cn diens vrouw M. Celosse, beid-n gedetineerd, en voorts do koopman J. A. Michels, allen te Den Hang. Beide mannelijke verdachten hadden zich te veruntwoorden wegens het vervoeren en ver» bergen vnn een lijk om den dood tc verhelen, terwijl aan K. voorts twee gevallen von het plegen van abortus ten laste waren gelegd. Ver dachte C. stond terecht wegens het plegen van abortus op de Duilsche dienstbode. De behandeling der zokeh geschiedde met ge sleten deuren. Het eerst stond terecht do koopman M* tegen wien het O. M. drie muonden gevange nisstraf eischte. Verdachte's raadsman, mr. Von Lidt do Jcudc, pleitte voor oplegging van een voor waardelijke straf. Vervolgens is tegen verdachte K. drie jaren gevangenisstraf geëischt. In deze zaak pleitte mr. J. F .B. Rutgers vrijspraak ten aanzien v*n de ten loste gelegde abortusgevallen, welko door den verdachte waren ontkend. Tenslotte werd de zaak tegen de vrouwelijke verdachte behandeld. Bij de behandeling von deze zaak werden als getuige décharge o.a. gehoord de bcido vorige verdochten, terwijl door den verdedi ger, mr. Baak, uit Leiden, 9 getuigen dé charge waren opgeroepen, onder wie twee zus ters van het slachtoffer. Het O. M., waargenomen door mr. Rijkens, eischte ten slotte 2 jaar gevangenisstraf. Pletter vroeg vrijspraak. DIEFSTAL VAN JUWEELEN EEN DAME IN EEN HAAGSCH PENSION BESTOLEN VOOR F 25.C 00 Een dame vnn Indische afkomst, die fn een pens on in Den Haag woont, is de vorige week het slachtoffer geworden van een brutalen dief stal. Vrijdag j.l. kwam zij 's avonds laat thuis. Zij was in avondtoilet en droeg voor een gr«x>te waarde aan sieraden en juwei-len. Zij begaf zich naar haar slaap' amer en lcg-de de kostbaarhe- len op een nachtkastje. Na nog eenige oogen- blikken in haar zitkamer geweest te zijn, ging zij naar bed Den volgenden ochtend ontwaakte zij eerst tegen II uur en bemerkte toen, dot alle s era- den van het nachtkastje verdwenpn waren. Men vermoedt, dat gedurende den nacht iemand zich met een valschen sleutel torgnng heeft ver schaft tot het perceel en alles heeft weggeno men. De politie heeft aanstonds een minutieus on* derzoek ingesteld, dat echter tot nu toe niets heeft opgeleverd. Gestolen zijn een paorlen collier, bestaand® uit 93 paarlen, welk collier een waarde verte genwoordigt van 10,000; een dunne platina- ring met groote brillant in platinn-zctting tef waarde van 2000; een nlntina armband ter waarde van 1500; een platina-rlng met bril lonten in onyx; een gouden pinkring; een gou den armband een armband van zwart olifants-» ivoor met gouddraad; een gouden schakelarm band; een tasch van rood krokodillenleer er\ een dames-sigarettenkoker van Russisch zi'ver.- De totale waarde van het gestolene moet ruim 25,000 bedrogen. AUDIËNTIES. De gewone audiëntie van den Minister van Financiën zal op Maandag 13 Februari sa, niet ©laats hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1