Buikbanden DÉ ÉÉMLANDEü L. J. LUYCX Zoon, BUITENLAND. DIBECTEUR - UITGEVER: J.VALKHOfT Woensdag 15 i ebruari 192» kbe Jaargang ko. iaS in al.'e soorten, ook op medisch voorschrift. XXX x X XXXXXXXXX-XX- XXXXXXXXXXXXXXX J Firma M. A. Ramse'aar fj OOST-INDIE ABONNEMENTSPRIJS 3 vo®r Amt"lo°" i10- w mmi1 °75- 1 week (met gratia verzekering tegen ongelukken» f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN reg<l«' 105 lobegrip va. ee» Bewi|joomo*r. elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentlEo voor d# helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" by vooruitbetaling 3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo f I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE TOESTAND VAN ASQUITH DE ZIEKE NOG STEEDS BEWUSTELOOS De N. R. C. meldt t Het bericht in ons bind (ook door ons opge nomen. Red U. Dwaarin het overlijden van lord Oxford and Asquith gemeld werd, blijkt voorbarig te zijn geweest. Op het oogenblik, dat het werd afgezonden, maakte de patiënt den indruk van lieverlee kalm in teslapen, zoo als oude mensrhen dikwijls heengaan^ maar was hij nog niet ontslapen. De toestand van lo^d Oxford and Asquith was gisteravond om elf uur onveranderd. Do zieke was toen nog steeds bewusteloos. G'steren zijn den geheelen dog telegrammen en brieven van deelneming binnengekomen en vele daarvan waren afkomstig van intiem© vrienden Aan het postkantoor zijn den grhee- len dag verzoeken om inlichtingen ontvangen. Vele Europ"f»sche staatslieden hebben betui gingen van deelneming tot lady Asquith ge richt. Ook van de zijde van het Belgisch ko* nir.gspaar geschiedde dit. Hedenochtend overleden. Londen, 15 F c b r. (V. D.) Hedenmorgen is lord Asquith om 6 50 overleden. Zijn echt- genoote bevond zich aan het sterfbed Zij hod gisteravond, nadat zij 50 uur achtereen niet van haar echtgenoot was geweken, eenige uren rust genomen. Spoedig keerde zij evenwel naar het sterfbed terug. DE BRITSCHE WERKLOOSHEID BALDWIN IS OPTIMISTISCH Londen, 14 Febr. (H N.) Het socialisti sche amendement op het adres van antwoord op de troonrede is gisteren door het Lager huis met 205137 stemmen verworpen. Een amendement der economische groep van de conservatieven kwam eerst des avonds laat in behandeling, zoodot er niet veel belangstelling voor bestond en dit amendement ingetrokken werd. De arbeiderspartij wist echter een stem ming uit te lokken, d'c mot 18984 stemmen ten gunste van de regeering uitviel. Bij het de bat wees Baldwin op hetgeen de regcering op industrieel gebied heeft verricht. Daarbij legde hij vooral den nadruk op het feit, dot ge durende de laatste 3 jaar 5CO.OOO nieuwe ar beiders in de industrie werk hebben gevonden. Het tegenwoordige hooge cijfer der weikloozen van ongeveer 1.000.000 moet niet als een per manent vei schijnsel worden beschouwd en men mag de hoop koesteren, dat de helft der werk- loozen binnen afzienboren tijd weer werk zul len vinden. De levensstandaard der arbeiders thans boter dan 3 jaar geleden. Terwijl de loo- nen gelijk zijn gebleven, zijn de kosten van le vensonderhoud ven 73 tot 68 boven het ge middelde van voor den oorlog gedaald. Vol gens een berekening van bet internationale ar beidsbureau rijn de looncn in Engeland thans bijna 2 maal zoo hoog nis die in de voornaam ste steden vr.n Italië, Oostenrijk, Frankrijk en België en een derde hooger dan te Berlijn. Wat de conventie van Washington betreffende den echturigen werkdag aangaat, verdedigde Bald win opnieuw de Engeische opvatting, dat ernstig br-twijfeld moet worden, of deze con ventie dooi alle deelnemers wel in denzclfdeh zin wordt opgevat Engeland streeft naar een overeenkomst, waarin de beginselen der con ventie van Washington opgenomen zijn, doch waarin de moeilijkheden, waartoe deze con ventie aanleiding kan geven, vermeden worden DE DUITSCHE PANDHUIS SCHANDALEN ZICH TER BESCHIKKING DER POLITIE GESTELD Berlijn, 14 Fcbr. (H. N-) De pandhuis- houder Winter, die na de ontdekking van zijn oplichtingen de vlucht had genomen, heelt zich vanmiddag op het hoofdbureau van po- litio oangemeld, waar hij op grond van hot tegen hem uitgevaardigde bevel tot aanhou ding terstond in hechtenis werd genomen. Na efloop ven een eerste verhoor werd hij naai het huis van bewaring overgebracht. Hier aan" gekomen, verlongde Winter, dat hij terstond door oen geneesheer zou worden onderzocht aangezien hii wegens zijn toestand en zijn leef. tijd (hij is 68 jaar oud) het niet kan verdrager, in hechtenis te worden gehouden. De genees heer constateerde een afwijking van den hart- sp er en asthma en verklaarde, dat hij niet m sta8t was hechtenissfraf te ondergaan. Dien tengevolge is hij weder op vrije voeten ge steld. MASSA-ONTSLAG VAN MIJNWERKERS IN 'T SAARGEB1ED. Saarbrücken, 14 Febr. (V. D.) DeFran- sche mijndirecties hebben reeds een aanvang gemaakt met dc aangekondigde massa-ontsla gen van mijnwerkers. In dc mijn „Veisen is een aantal arbeiders tot nader order ontslagen, nadat hun eenige vergoeding was uitgekeerd, terwiil in de mijn JHostcnbnch" de mijnwerkers van 54 tot 62 jaar eveneens opgezegd werden. Men spreekt zelfs van stillegging van het be drijf in deze laatste rijn. DE UITSLUITING IN DE DUITSCHE METAAL- INDUSTRIE VAN VERSTREKKENDE BETEEKENIS VOOR BERLIJN Door het besluit van het verbond van Duit- sche mctaolindustrieclcn, om een algemeen© uitsluiting af to kondigen, worden te Berlijn alleen meer dan 200.000 arbeiders getroffen De strijdmaatrcgelen strekken zich uit tot alle ijzer- en metaalverwerkende fabrieken der in' dustrieën van machines, werktuigen, van de clectro-techniek enz. Voor Berlijn is de maat regel van bijzondere beteekenis, omdat het g«- heele bedrijf der groote ondernemingen, zoools van de A. E. G., van het Siemens-concern, van Knorr-Bremse, van Ludwig Löwe, Börsig, Schwartzkopff enfc. wordt stilgelegd. Een spoedvergadering der metaalarbeiders. Stuttgart, 14 Febr. (H. N.) De Duit sche metaalorbeidcrsbond hield vandaag te Stuttgart een vergadering van vertegenwoordi gers van de verschillende districten, teneinde het standpunt van den bond ten opzichte van het besluit van den bond van Duitsche metaol- fabrikanten inzake de uitsluiting in de mctaal- industrio te bepalen. Dc beraadslagingen duur den den geheelen dag en waren vanavond rog niet geëindigd, zoodat zij morgenochtend nul- Jen worden voortgezet en oen beslissing vooi morgenmiddag niet te verwachten »s Op dt door het bestuur voorgestelde motie zijn ver schillende amendementen ingediend. De rijksminister van arbeid heeft in verband met de dreigende uitbreiding van den strijd m de midden-Duitsche metaalindustrie door de afkondiging van een uitsluiting in de geheeie Duitsche metaalindustrie besloten van ambts wege een nieuwe bemiddeüngsprocedure in te leiden. Dc besprekingen zullen waarschijnlijk Vrijdag op het rijksmlnisterie van arbeid plaats hebben. DE ARBEIDSCONVENTIE IN WASHINGTON FRANKRIJK TEGEN HERZIENING De Fronsohc minister van arbeid heeft gis teren in de Kamer een verklaring afgelegd over het standpunt der Fransche regeerine ten aanzien van het Engeische voorstel om de conventie nopens den ochturigen werkdag te herzien. Dit standpunt is even stellig als dat van den Franschen gedelegeerde in den raad van beheer van het internationaal arbeidsbu reau, die zich tegen elke herziening van de conventie heeft verzet. WATERSNOOD IN HET SAARGEBIED Saarbr ü)c ken, 14 Febr. (V. D.). Tenge volge van het voortdurende regenweer is het reeds zeer hooge water van de Saar nog ge stegen Uit alle declen van het Snargebied worden overstroomingen gemeld Het verkeer op de rivier moest op verscheidene plaatsen worden gestaakt. DE STAKING TE BARCELONA AFGELOOPEN. B e r 1 ij n, 1 4 Febr. (H. N. Drl.) Uit Madrid wordt gemeld, dat de staking der fabrieksar beiders te Barcelona bijgelegd is. De regee ring had gedreigd alle fabrieken te zullen slui ten waar het werk niet terstond zou worden hervat. HET ECONOMISCH VOLKENBONDS COMITÉ. In een telegram aan het secretariaat van den Volkenbond deelt dc regeering te Mos kou mede, dat zij geen belang heeft bij verte genwoordiging in de onlangs samengesteldei. economischen raad van den Volkenbond en derhalve afziet van het benoemen van een vert egen woordiger DE ENGELSCHE TROEPEN TE SJANGHAI. Londen. 14 F b r. (V. D.) In antwoord op een desbetreffende vraog in het Lagerhuis werd meegedeeld, dat de kosten van de verde diging van Sjanghai 4.100.000 pond sterling hebben bedragen. DE ONTPLOFFING TE BERLIJN— DAHLEM. Weingartncr tegen borgstelling vrij gelaten. De cor.sul-generaol Weingartncr, in wiens woning de vorige maand, gelijk men zich hen- innert, de zware ontploffing van chemisch© stoffen plaats had, is tegen een borgstelling van 20.000 mark gisteren uit de voorloopige hechtenis ontslagen. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Twco dooden en drie ernstig gewonden. Lagan o, 15 Febr. (V. D.) Bij een ont ploffing van een dynamletpatroon m een tun nel bij Sandino(?), welke te laat tot ontbran ding kwam, zijn twee arbeiders gedood en drie zwaar gewond. HET ECHTPAAR GLOVER NOG IN LEVEN. De heer en mevrouw Glover, over wier ver moording tijdens een expeditie in Fronsch West-Afrika een gerucht liep, zijn blijkens een op 3 Februari te Manchester ontvangen tele gram beiden in leven. Zij exploi eerden het ach terland van Frensch West-Afrika. Langestraat 49. Tel. 190. HET MOORDPROCES- KRANTZ DE OUDERS GETUIGEN HET PUBLIEK BRENGT KRANTZ OVATIES In het proccs-Krentz verklaarde gisteren de moeder, dat haar zoon steeds een zachte, lieve jongen is geweest, die zich goed op school gedroeg Zijn karakter is teer; hij was stec-ds met zachtheid te leiden geweest. Hij 3ns veel en maakte ook gedichten. Van het geld, dat nij door het bijwerken van leerlingen verdiend- de, had hij haar steeds kleine geschenken mee gebracht. Hij kon niet veel alcohol verdragen en was wel eens dronken. De ouders hadden bemerkt, dat hij onder den invloed van slechte vrienden den verkeerden weg opging Toestemming tot de reis naar Mahlow had zij aanvankelijk geweigerd. Pas nadat Günther Scheller er op aangedrongen had, had zij hem laten gaan. loen zij den slechten invloed van Günther bemerkte, had zij hem gezegd thuis te komen. Dit heeft hij ook gedaan, manr dani zij dien dag niet thuis v/os, was hij weer naai Mahlow teruggekeerd. Krantz is in zijn jeugd door zijn grootouders opgevoed en door hen zeer verwend. Hij kende al vroeg allerlei ge dichten van buiten, waarmee zijn grootouders gaarne geurden Krantz was zwak in zijn jongt jaren en niet geheel uitgegroeid. Als tweede getuige werd de vader van Günther en Hildo Scheller gehoord. Deze ver- kaarde, dat hij zijn zoon en Krantz groote vrij heden had toegestaan; hij meende zijn zoon te kennen cn dacht, dat zulke jongens, die on der den dwang der school stonden, het avon tuurlijke beminden en in vrijheid wilden 'even Toen hij de gedichten van Krantz gelezen had, had hij zijn dochter aangeraden wat terughou dend te zijn. Op aandrang van zijn kinderen had hii een ve.hliif van Krantz op Mahlow goedgevonden. Toen Günthèr met een kennis per auto noat Parijs wide gaan, had hij zich daar niet tegen verzc-t; hij had hierin een gelegenheid voor zijn zoon gezien om te leeren ayto-rijden. Op een opmerking van den president ver klaarde de getuige, dat hij er niets in had ge zien, dat zijn zoon daardoor van school bleef. Eerst enkele weken later had hij verno men, dat er van een tocht naar Parijs geen sprake was geweest. Daar hij zelf veel voor zaken op reis was, had hij zioh in Mahlow niet veel om de jongelui kunnen bekommeren. Op verdere vragen, die hem gesteld wer den, geeft de getuige toe dat hij wel eens had opgemerkt, dat zijn zoon zich met vrienden had bedronken. Toen de verdediger een vraag wil de stellen over oen bal-masqué, dat bij de fa*- milie Scheller zou worden gegeven, maakte de president daar bezwaar tegen en bracht het gerechtshof er toe te beslissen, dot deze vraag als niet ter zake dienende ru'et werd toege laten. De middagzitting van het proces-Krantz moest gisteren een half uur later beginnen, omdat de uit dc hechtenis ontslagen Krantz en zijn verdediger niet eerder verschenen. Oorzaak hiervan was, dat de auto, waarin Krantz naar het gerechtsgebouw reed, maai langzaam zich een weg kon banen door de wachtende mcnschenmenigte, die den beklaag de ovaties bracht en bloemen in zijn auto wierp. De politie moest krachtig optreden om Krantz en zijn verdediger toegang te ver schaffen. Bij zijn aankomst in de rechtszaal verontschuldigde Krantz rich over de vertra ging, die niet aan hem te wijten was geweest In dc middagritting werd een aantal getui gen gehoord, die door de verdediging waren opgeroepen. Zij legden allen een voor Krantz gunstig getuigenis af. HET TANGER-STATUUT. P o r ij s. 14 Febr (H. N.) Naar gemeld wordt, zijn de onderhandelingen over dc her ziening van het Tangcrstatuut tusschen Spanje en Frankrijk zoo goed als afgeloopcn. Slechts ten opzichte van den dutn der nieuwe overeen komst moet nog een beslissing worden geno men Frankrijk heeft Spanje belangrijke oom- cessies gedaan. Door deze overeenkomst zal de overeenkomst van December 1923, tusschen Engeland, Frankrijk en Spanje gesloten, ge wijzigd worden Volgens deze overeenkomst werd het gezag in d« internationale zóne uit geoefend door een internationaal lichaam, waarin Frankrijk, Spanje cn Engeland de meer derheid hebben. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Londen, 14 Febr. (V. D.) Blijkens de laatste gegevens is de werkloosheid opnieuw verminderd. Het aantal werkloozcn op 6 Fe bruari bedroeg I 162.000, hetgeen 6700 min der is dan dc vorige week en 141.293 minder dan het vorige jaar. ZENDELINGEN ÏN CHINA BEVRIJD. Alle leden van het Duitsche R.-K. missiesta- don te Politsjoeang in West Sjantoeng, dat door Chineesche bandieten was overvallen, zijn ongedeerd bevrijd. DE CRISIS IN DE DUITSCHE COALITIE BESPREKINGEN, DIE NOG NIET TOT EEN RESULTAAT LEIDDEN Berlijn, 14 Febr. (H. N.) De besprekingen tusschen de regeeringspnrtijen van den rijks dag over de schoolwet en de daarmede ver band houdende vraagstukken zijn vanmorgen hervat. De regeering werd doorbij vertegen woordigd door den rijksminister van binnen- landsche zeken von Keudell In parlementaire kringen verwacht men, dot de besprekingen geruimen tijd zullen duren, zoodot de fractie vergaderingen van de Duitsch-nötionalen, het centrum en de Duitsche volkspartij, die voor vanmiddag om 1 uur vastgesteld waren, waar schijnlijk uitgesteld zullen worden. Het senio renconvent heeft intusschen de werkzanmhoder voor de volgende zittingen reeds vastgesteld. Deze weck zal dé begrooting van het rijksmi nisterie van arbeid worden afgedaan, terwijl tusschen 18 en 25 Februari een pauze zal in treden, zooals vroeger reeds was vastgesteld. Daarna zullen dc begrootiegen van het rijks- verkecrsministcrie, van het ministerie voor de volksvoeding en dat voor economische aange legenheden worden behandeld Het voorstel der Duitsch-nntionalen inzake dc persverslagen van processen is voorloopig uitgesteld tot de be raadslagingen over de bcgrooting ven binnen- landschc zaken. Berlijn, 14 Febr. (H. N.). De interfractio- neele commissie der regeeringspartijen, di> vandaag onder voorzitterschap van graaf Westarp bijeen kwam, hoeft gedurende drie inn bcrnnóslaegd over de door alle regeeringspai- rijen geformuleerde wênschen omtrent dc ?n dt> rijksschool wet aan te brengen wijzig'ngen. Dc rijksregcering. werd weer vertegenwoordigd door dr. Hergt als plaatsvervanger van den rijkskanselier, die ongesteld is én in zijn kamer moc-t blijven, door minister von Keudel! staatssecretaris Pünder. Nadat de fracties be raadslaagd zullen hebben over den u'tslag dei besprekingen, zal de interfractioneele commis sie morgenmi 'dng n*>der haar houdirg ten op zichte ven de rüksschoolwet bepalen. Dr. Mnrx, die wegens ziin ong' sH h d den rij'-spresident geen rapport kon irfbrengcn, ontving na de besprekingen, in het bijzijn van dr. Pünder, staatssecretaris Meisner om hem nadere in lichtingen over d«en politieleen toestand ter in formatie van den rijkrprcs'deet en over ziin op vattingen tc geven. De riihsnresidcTit geeft vanavond een pnrl "m-ntairsen bieravordwaar aan o.n. de te Berlijn annwez'ge rijksministers, de leden van het bureau van den rijksdag en ongeveer 200 afgevaardigden, dè vertegen woordigers ven de Duitsche landen en de Pruisische gevolmachtigden in den rijksraad enz deelnemen. Scepticisme bij "t centrum. De centrumsgroep uii den rijksdog heeft gisteren m een ovondzitting het rapport be- hande'd over den stand der besprekingen in de interfroctioneele commissie. Er zijn geen bc sliss'ngen gevallen. Het oordeel in centrums- kringen over den toestand blijft sceptisch. Wat het gevolg der ondeihandelingen aangaat indien er geen overeenkomst inzake de rijks schoolwet tusschen dc- regeeringspartijen tc bereiken is, don moet de coalitie als ontbon den beschouwd worden. In d:t geval zullen spoedige verkiezingen de noodzakelijke con sequentie zijn. DE DUITSCHE STAAT BENADEELD EEN BEDROG OP GROOTE SCHAAL De Voss Ztg maakt melding van een be- diog op reusachtige schaal, waardoor het Duitsche rijk voor een geweldig bedrag is be nadeeld. Men heeft ontdekt, dot al langer dan een jaar groote knoeierijen gepleegd worden met oorlogsleeningoandecicn uit oud-bezit. Als een der voornaamste schuld gen is de uit het groote proces van Moabit bekende bankier Kunert gearresteerd. De zack zal waarschijn lijk vele vertakkingen blijken te hebben. Ver dere arrestaties zijn to verwachten. Kuneri heeft reeds voor zijn arrestatie nieuwe oor- logsleening als oude aangemeld het verschil tusschen deze beide speelt een groote rol bij bij valorisatiehet oude bezit is vijfmaal meer waard dan het jongere. De officier van justitie tc Berlijn heeft de zaak in handen. te te 55* WEERBERICHT 15 FE1 Hoogste barometerstand 7 vv la Coruna. •dN Laagste barometerstand 738,5 te yit X Stornoway. NK w Verwachting tot den avond van 16 Februari •k* Meest matige W. tot Z. W. wind, zwaar bewolkt of betrokken, waar- vy schijn lijk eenige regen, weinig ver- andering in temperatuur. ^2* ^c. J> KROMMESTRAT 1—4—6—8. (L, LANGESTRAAT 52. TEL. 341. Aid. STUKGOEDEREN. WIT KATOEN 14'/.—17V2. S* PRIMA LINGERIE KATOEN fc» 80 c.M. 22—25—29 (S* gg 90 c.M. 29—35—39 ft s£ 'g DE MOORD OP MARION PARKER. Hickman ter dood veroordeeld. Londen, 14 Febr. (V. D.) Naar gemeld wordt, is de moordenaar Hickman heden door het gerechtshof te Los Angeles ter dood ver oordeeld wegens moord op de 12-jarige Marion Parker. De executie heeft op 27 April plaats. ONREGELMATIGHEDEN OP GROOTE SCHAAL B c r 1 ij n, 14 Febr. (H. N.) De Provinciale landdag van Brandenburg heeft vandaag d© jaarrekeningen over 1926 niet goedgekeurd, doch deze naar de commissie van onderroek terug verwezen, om een uitvoerig ondeizoek raar voorgekomen onregelmatigheden te doen instellen. Bij dc- beraadslagingen verklaarde de socialistische afgevaardigde Schwarz, dat hij als lid van dc commissie van onderzoek zonder linge feiten heeft moeten vaststellen. Van ver schillende goederen, voor rekening van dc pro vincie verkocht tot een totaal van 28.000 Mark, zijn geen documenten aanwezig. Een ambtenaar in dienst van de provincie heeft van zijn positie gebruik gemaakt om voor particuliere rekening zaken te doen. Zijn zoon en schoonzoon hebben uit geheime fondsen in totaal 13000 mark ontvangen. Ook zijn aan hoogere ambtenaren rentelooze leeningen voor niet onaanzienlijke bedrage verstrekt. De voorzitter van den land dag betreurde het, dat enkele verduisteringen hebben plaats gehad cn verklaarde, dat hier over volledige opheldering zal worden gege- en. Overigens protesteerde hij tegen de ver wijten van den afgevaardigde Schwarz tegen over het provinciale bestuur. i F. H. K. ZAALBERG f HOOFDREDACTEUR VAN HET BATAVIAASCH NIEUWSBLAD DEELNEMING UIT GEHEEL INDIE Batavia, 14 Fcbr. (Aneta). Gisteravond is de heer F. H. K. Zaalberg, hoofdredacteur van het Bateviaosch Nieuwsblad, plotseling na een ongesteldheid van slechts eenige dogen aan een neuten aanval vun zijn oude borst" kwaal overleden. Batavia, 14 Febr. (Aneta). Het Bat. Nieuwsblad heeft tallooze betu.'gingen van deelneming ontvangen uit geheel Indië bij het overlijden van zijn hoofdredacteur. De Gou verneur-Generaal deed uit Buitenzorg woorden van deelneming telcfoneeren. Het grootste deel van de Indische pers heeft hedenmiddag om 2 uur het bedrijf gedurende 3 minuten stopgezet. Van het gebouw van den Volksraad en van dat van het Indo-Europcesch Verbond woeien de vlaggen halfstok. De heer Zaalberg was, zooals bekend, lid van den Volksraad voor het I E. V. Batavia, 14 Febr. (Aneta). Talloozen hebben de begrafenis van het stoffelijk over schot van den heer Zaulberg, hoofdredacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad, bijgewoond. Opgemerkt werden het lid van den Raad vari Ned.-Indië, de heer Weiter, de voorzitter van den Volksraad mr. Neytzell dc Wil de, de Regccringsge- mnchtigde voor Alge- meenc Zaken mr. Schricke, de president van de Factory de heer Groskamp, leden van den Volksraad en gedelegceiden, leden van- het Indo-Euro- peesche Verbond, en journalisten. Er was een enorme bloemen- schat, alle afdeelin- gen van het I. E V. en de dagbladen hadden op deze wijze van hun deelneming doen blijken. Mr. Neytzell dc Wilde, de eerste spreker aan het familiegraf op Tanah Abang, herinnerde er aan, dat wonneer enkele malen de heer Zaalberg in den Volksraad naar voren trad, hij een gloedvol spreker bleek, die steeds een gedocumenteerd advies uitbracht, dot blijk gaf van een inzicht in de meest uitcenloopende zaken. De heer De Hoog, lid van den Volksraad en van het hoofdbestuur van het I. E. V., die door zijn ontroering moeite had zijn woorden tc vinden, wees er op, dat dc overledene een fiere Indo was, die zich opgewerkt had door zijn ener gie en zijn intellect. Hij schetste den heer Zaal berg als vriend, als den man met het gouden hart, als zeer bednehtzamen raadsmon en zeer trouwen kameraad. De heer Van Meurs, hoofdredacteur van de Java-Bodc, sprak namens de journalisten te Ba tavia waardcerende woorden voor den arbeid van den overledene. Een neef van den overledene, dankte na mens de familie voor de betoonde belangstel ling. F. H. K. Zaalberg. OVERSTROOMINGEN IN HET SOLOSCHE 100 HUIZEN INGESTORT DE SPOORBAAN WEGGESLAGEN Batavia, 14 Febr. (Aneta). Klodran in het Solosche is overstroomd. Het water stond anderhalve meter hoog. 100 huizen zijn inge stort, een kind en vee wordt vermist. De politia is versterkt en er is voedsel heen gezonden. De baan van de N. I. S. is bij Solo over een lengte van 100 meter weggeslagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1