Buikbanden L. J. LÜYCX Zoon, DE EEMLANDED BUITENLAND. Gewone - en luxe wekkers BINNENLAND. Donderdag 16j ebruari 1928 2be Jaargang No. 136 Wil I FM RRnFNHIII7FNLANGESTRAAT43 - TELEFOON552 in alle soorten, ook op medisch voorschrift. Motorseïzoen 1928 NIC. BOVEE J| Firma M. A. Ramselaar AMER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0,17Y* Binnenland franco per post per 3 maandeD f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIQELCTEUR-UITG EVER! J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN vein 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. 1 elke regel meer f 0.25. Llefdadighelds-advertentlEo voor d« helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE CRISIS IN DE DUITSCHE COALITIE DE ONDERHANDELINGEN DEFINITIEF MISLUKT B e r 1 jj n, 15 Febr. (V. D.) De interfractio- neele commissie van de regecringspartijen vnn c'en Jijksdag, die hedenmorgen te kwart over tien bijeenkwam ter verdere behandeling van het ontwerp-rijksschoolwet is slechts kort bijeen gebleven. Ook vice-kanselier Hergt en de mi nister van binncnlondsche zaken Von Keudcll waren aanwezig. De commissie ging spoedig' uiteen, waarna medegedeeld werd, dat de besprekingen over het ontwcrp-rijksschoolwet mislukt waren. B e r 1 ij n, 15 Febr. (V.D.) Omtrent het mis lukken van de onderhandelingen vernomen wij nog het volgende De afgevaardigde Von Guerard (centrum) constateerde in de commissie, dat de onder handelingen over de rijksschoolwet op het oogenblik geen kans van slagen meer hebben. De andere partijleiders slemden hiermede in. De vier fractie-leiders zijn te elf uur met eenige leden van het kabinet in de Kamer van den rijkskanselier bijeengekomen ter bespre king van de politieke gevolgen Graaf Westarp is van meening, dat de rijks- regeering het wetsontwerp thans zal terugtrek ken, of dat de rijksdag zich over de wet zal hebben tc beraden en openlijk een beslissing nemen. De voorzitter van de onderwijscommissie van den rijksdag, afgevaardigde dr. Mumm, verklaarde tegenover journalisten, dat de strijd om de rijksschoohvct bij de vórming van ecr\ regecring, na dc verkiezing van een nieuwen rijksdag, op het eerste plan zal staan. Door den Diritsch-nationa'en p-i sdlenst wordf erop gewezen, dat de onderhandelingen mislukt zijn, ondanks alle tegemoetkoming van de Duilsch-nationale Volkspartij. Met het misluk ken van de wet is een jarenlange arbeid zonder succes gebleven. Dc Duitsch-nationale Volks partij zal blijven werken voor de tot stand ko ming van haar idealen. Berlijn, 15 Febr. (VJ3.) Over de zitting van de partijleiders van de regeeringspartijer» van den Rijksdag wordt officieel het volgende medegedeeld Om elf uur vond oen bespreking van de partijleiders der regecringspartijen met de le den van het kabinet over dc door het misluk ken de onderhandelingen inzake rijksschool- wet geschapen situatie plaats. Men was het er over eens, dat het de zaak van het rijkskabinet js verdere besluiten in verband met den toe stand te nemen. Getracht zal worden een grond slag te vinden, die de afdoening van de drin gende werkzaamheden der regeering mogelijk maakt. De bespreking wordt na de zitting van het kabinet van heden in den loop van den na middag voortgezet. Dc urgente zuken zullen wor den afgedaan. Omstreeks medio Mei nieuwe verkiezin gen Berlijn. 15 Febr. (H. N.) De beraadsla gingen tusschen de leden van het kabinet en de leiders, der regeeringspartijen zijn vanmiddag om half een afgebroken on zullen vanmiddag na de kabinetszitting worden voortgezet. Naar verklaard wordt, bleuk bij de besprekingen de olgemeene opvatting te zijn, dat het de laak van het kabinet is om verdere beslissingen met betrekking tot den toestand tc nemen. Ge tracht zei worden een basis te vinden, waar door het mogelijk zal worden olie urgente aan gelegenheden nog- af te doen. B e r 1 ij n, 15 Febr. (H. N.) De vice-kan selier» minister Hergt, heeft vanavond aan de fi actieleiders der Duitsch-nationalen. van het centrum, der Duitsche en der Beierschc volks partij het standpunt van het kabinet met be trekking tot de vraagstukken van binnenkmd- schpn politieken aaid, die cd het oogenblik eande oide zijn, medegedeeld, 't Kabinet was het eens over de noodzakelijkheid der uitvoe ring van een arbcidsprogrammu, dat de afdoe ning der begrooting voor 1928, der aanvul lende begrooting van 1927 en der belangrijke daarmede verbandhoudende vraagstukken ten doel heeft. De onderdeden van dit programma rullen nog' deze week worden vastgesteld La ter OTrtving minister Hergt ook de vertegen woordigers der sociaal-democraten om hun met het voorloopige arbeidsprogramma be kend te maken. Ook dc( sociaal-democraten verklaarden alles te zullen doen om een snelle afdoening der begrooting mogelijk te maken, daar zij de nieuwe verkiezingen zoo spoedig mogelijk venschen te doen houden. Overigens is het zeker, dat de sociaal-democraten tegen de bcgrooting zullen stemmen. Als vroegste dat"m voor d^ verkiezingen wordt 15 Mei ge noemd. Het Pruisisch kabinet en de Pruisische coalitiepartijen wenschen, dat de nieuwe ver kiezingen voor den Pruisischen landdag met de verkiezingen voot den rijksdog zullen sa menvallen. Em mededeeling von het Cen- trmr. Scherpe critiek op de Duitsche Volkspartij. Berlijn. T5 Febr (V. D.) In verband met het mislukken der besprekingen over de rijks- schoolwet heeft de centrum -fractie van den rijksdag een mededeeling gepubliceerd, waarin o.m. gezegd wordt, dat volgens de regeerings- vcrklaring var» 5 Februari T927 de regecrcngs.. partijen bij het aanvaarden van de z.g. „richt lijnen" zich hebben verplicht een schoolwet tot stand te brengen op de basis van de grondwet, bevattende de principiccle gelijk stelling van de school met godsdienstonder richt met de scholen van anderen aard. De centrumfractic heeft ai het mogelijke ge daan, zoo gaat de verklaring verder, het on- vervreembaor recht der ouders tc waarborgen Geen mogelijkheid is onbeproefd gelaten dc rijksschoohvct tot stand te brengen. De Duit sche Volkspartij heeft haar vèiplicbtingen. welke zij bij de regecringsvoiming op zich heeft genomen, niet nagekomen. Dit wordt aan de hand van enkele feiten duidelijk gemaakt zoo wordt er op gewezen, dat de Duitsche Volkspartij getracht heeft het recht der ouders, wier kinderen de simultaan-scholen bezochten, op scholen met godsdienstonder richt te ontzeggen. Door dit optreden wilde de Duitsche Volkpartij bewerken, dat het cen trum van zijn belangrijkste principes afzag. Dc schuld van het mislukken der onderhandelin gen moet worden toegeschreven aan de Duit sche Volkspartij. Zij heeft daarmede zelf de coalitie voor dc toekomst onmogelijk gemaakt Eigenlijk zou nu een onmiddellijke ontbinding van den rijksdag noodzakelijk zijn. Uit over wegingen, zoowel de binnen- uls do buiten- landschc politiek betreffende, acht het cen trum het noodzakelijk de begrooting on enke le wetsontwerpen af te handelen. Of deze po ging zal gelukken, har.gt af van de houding van alle partijen in den rijksdag. Dc strijd om de gewetensvrijheid moet ondanks de thans mislukte pogingen met onverminderde kracht v.orden voortgezet. Tenslotte wordt een be roep gedaan op de kiezers om dezen strijd met alle vastbeslotenheid en toewijding aan h^t ideaal uit te vechten. VVILLCIVI unucmiun&LM JUWELIERGEDIPL.HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Langestraat 49. Tel. 190. Wij brengen U voor het komend motorsei- zoen een schitterende-serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn. HARLET DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBcCANE HENDERSON AanJjcwïlcnd,' LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 DE BRITSCH-AMERIKAAN- SCHE BETREKKINGEN HET VOORGESTELDE ARB ITR AGE VERDRAG Londen, 15 Febr. (VJD.) Locker Lampson heeft medegedeeld, dat de préambule van het ontwerp-arbitrageverdrag met de Vereenigde Staten, dat aan de Britsche regeering werd toe gezonden, een clausule bevat, bepalende dat de oorlog als instrument van politiek bij de wedcr- zijdsche betrekkingen tusschen Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten voorgoed wordt uit gesloten. De regeering van de Vereenigde Sta ten heeft verklaard, dat dit ontwerp uitsluitend ter beoordeeling in overweging wordt gegeven Locker Lampson verklaarde nog niet tc kun nen zeggen, wat het standpunt van du Britscho regeering in dezen in de toekomst zal'zijn. Hij zeide evenwel, dat deze kwestie groote belang stelling van de rcgecring heeft. In dit verband deelde hij nog mede, dat ook het voorgestelde Fransch-Amerikaonsche verdrag bij do bcstu- deering aan een vergelijkend onderzoek zal worden onderworpen. HOOG WATER OVERSTROOMINGSGEVAAR Naar dc v.aterstaatsdienst te Coblenz mede deelt bestaat er gevaar voor hoog water in het stroomgebied von den Rijn ten gevolge van de vele regens en het smelten der sneeuw. Uit het oosten van Zwitserland worden groote massa's water naar het meer van Constanz gevoerd. Daardoor ontstaat cr een ernstig- gevaar \oor overstrooming in het Rijndal. DE POOLSCH-LITAUSCHE BETREKKINGEN GEEN MILITAIRE ARGUMENTEN" VAN WARSCHAU P a r ij s, 15 Febr. (V. D.) Du Wurschauscho medewerker van dc Matin seint aan zijn blad een bericht betreffende een dooi d.- Poolsche regeering tegen Litauen ondernomen démarche. De energieke nota van Zaleski, aldus meldt de correspondent, waarin van Woldemarofc ver langd wordt, dat hij met j o of n e e n zal ant woorden, of hij onderhonde!in;;.n inet Polen wenscht, wodt in zekere kringen als 'n ultimatum beschouwd, hetwelk aan een directe crisis voor afgaat. Niettemin zou deze crisis voorshands gelocaliscerd blijven, terwijl dc sovjet-unie van haar kant zich slechts zou beperken tot het doen hooren von een platonisch protest, indien het tot een daadwerkelijk o-nflict mocht ko men.' Uit goede bron verneemt de correspondent echter, dat maarschalk Pilsoedski ci niet aan denkt „militaire argumenten" tc gebruiken. GROOT SMOKKEL PROCES TE HAMBURG. Zware straffen opgelegd. In hooger beroep heeft de rechtbank de straffen voor 10 beklaagden in het gioote smokkclproces te Hamburg belangrijk ver zwaard. De drie \oornaamste schuldigen kre gen onderscheidenlijk TO jaar, 5^ en 5V. jaar tuchthuis met verlies van burgerrechten en boe ten van M. 4K mill, per hoofd. Dc 13 andere beklaagden kwamen er met gevangenisstraffen van 4 maanden tot 2 jaar of. In het geheel legde de rechtbank 30 jaar tuchthuis en 15 milliocn mark boete op. De beklaagden hadden 45,000 zakken suiker frauduleus ingevoerd en den fiscus voor 900,000 mark benadeeld. DE VRIJGEZELLEN IN DEN CONGO. Zij willen gaarne met Belgische meisjes trouwen. Brussel, 15 Febr. (H. N.). Het Belgische ministerie van koloniën vestigt er in adverten ties de aandacht op, dat er in dei» Congo 20.000 kolonisten zijn, die vooral te Leopold ville wonen, die gaarne met Belgische meisjes willen trouwen, duar de kolonisten een huwelijk met negerinnen schadelijk voor het blanke ge slacht en in strijd met het staatsbelang achten, aan den onderen kant echter aan de verveling van het vrijgezellenleven in den Congo willen ontkomen GENERAAL VON MORGEN GESTORVEN. B c r 1 ij n, 15 Febr. (V- D.). Te Lübeck is he den in d<m ouderdem van 70 p.ar overleden dc generaal der infanterie op non-actief Kurt von Morgen. HET GESCHIL IN DE DUITSCHE METAALNIJVERHEID. De bemiddelingsactie. B e r 1 ij n, 15 Febr. (H. N. Draadloos). Dc nieuwe door den rijksminister van arbeid be noemde bemiddelaar voor het conflict in de metaalindustrie in midden-Duitschland heeft in veiband met de aangekondigde uitsluiting beide partijen tegen Vrijdag voor onderhandelingen near Berlijn ontboden. DlIITSCH—DEENSCHE BELAS! INGOVER- EENKOMST. Berlijn, 15 Febr. (V.D.) Tusschen verte genwoordigers van het ministerie van buiten- landsche zaken en van het rijksministcrie van financiën en den Deenschen gezant is Dinsdag een voorloopige overeenkomst gc-teckcnd ter voorkoming van dubbele bekisting voor onder danen van beide landen. HEI AMERIKAANSCHE VLOOTPROGRAM. Cooliöge's standpunt. P a r ij s15 Febr. (H. N.) Naar de New York Herald uit Washington verneemt, heeft president Coolidgc gedeeltelijk toegegeven aan den druk van de openbare meening en officious aan de commissie van het huis van afgevaar digden laten mecdeelen, dat hij weigerde het gehecle crcdlct voor de onderzeebooten aan tc vragen, doch het crediet voor den bouw van 25 kruisers cri 5 torpedojagers onaangetast wenscht Je laten. DE NUMERUS CLAUSUS IN HONGARIJE. Einde der staking. De studentenorganisatie te Boedapest heeft een motie aangenomen, waarbij de staking en de verdere actie tegen den gewijzigden nuinc- ius clausus geëindigd verklaard wordt. DE DUITSCH-ROEMEENSCHE BETREKKINGEN. B c r 1 ij n, 15 Febr. (H. N.) Men verwacht, dut het onderhoud tusschen dr. Strescmann en Titulescu einde dezer ot begin van dc vol gende week zal plaats hebben, OEN ITALIAANSCH-AMERIKAANSCH ARBITRAGEVERDRAG? Berlijn, 15 Febr. (V. D.) Naar uit New- Zork gemeld wordt, heeft de Italiaansche ge zant te Washington opdracht ontvangen met de Amerikaansche regeering besprekingen te openen over het sluiten van een eventueel Ameriknansch-Italiaansch arbitrageverdrag EEN KONINKLIJKE GIFT VAN ROCKEFELLER. N c w-Y" o r k, 15 Febr. (V. D.) Rockefeller heeft twee milliocn dollar geschonken voor den bouw van een archueologisch museum ts Jeruzulem. DE AFGEDREVEN VISSCHERS. De mannen gered. B e r 1 ij n, 15 Febr. (V. D.) Naar uit Leningrad gemeld wordt, zijn bijna al dc vis- schers, die op ijsschollen in de Oostzee waren afgedreven, gered. Nog ongeveer 25 van hen worden vermist. HET MOORDPROCES- KRANTZ DE BEKLAAGDE NAAR HET ZIEKENHUIS DE VERDEDIGER LEGT ZIJN MANDAAT NEER Berlijn, 15 Febr, (H. N.). In het Stcg- litzer moordproccs zijn vanmorgen dc deskun digen aan het woord geweest. „Medizinalrot" dr. Hommerick, die de lijken van Hans Stephan en Günther Scheller heeft geschouwd, heeft ge constateerd, dat Stephan door 2 schoten, die uit de verte gelost zijn, rechts in het hoofd is getroffen. Scheller daarentegen had een schot in het voorhoofd, dat van nabij gelost moet zijn, zoodat getuige aanneemt, dat Scheller zellmoord heeft gepleegd. De wapendeskundige Schim der er legde ongeveer gelijke verklaringen «f en neemt eveneens zelfmoord bij Günther Scheller aan. Volgens hem moeten er 4 schoten gelost zijn, 2 kogels zijn in het lijk van Ste phan, I in dat van Günther aangetroffen, terwijl er een later door den vader van Günther ge vonden is. Het is aan te nemen dat het eerste schot, dat op Stephan gelost werd, gemist heeft Vervolgens werd de gevangenisonderwijzcr Seemann verhoord, die verklaarde, dat hij bij Krantz een gevoel van minderwaardigheid heeft vastgesteld, dat het geiolg van zekere lichoamseigcnschappen is. Het bewustzijn, dat hij niet van gelijke kracht als zijn kameraden was, heeft bij hem het evenwicht verstoord Ten einde zijn zwakheden te verbergen, nam hij dikwijls den schijn aan eigenschappen tc bezitten, waarop hij ia het geheel geen aan spraak kon'maken. Dit hcefi hem o.a. verleid tot bluffen, ook over scxueèle aangelegenheden Getuig»is overtuigd, dat Krantz in den om gang mul lieden met een kiachtigon wil steeds degene zal zijn, die geluid wordt. Toen de ver dediger dezen getuige vragen wilde stellen, werd bij onderbroken door den voorzitter, waarop een scherpe woordenwisseling ontstond. De voorzitter verweet den verdediger zijn heftig heid, terwijl deze laatste niet wil dulden, dat hij door den voorzitter in de rede wordt geval len. De rechtbank trok zich daarop in de raad kamer terug om te b 'isscn, of de vragen van den verdediger toegc.aten zullen worden. No terugkomst in de rechtszaal deelt de voorzitter mede, dat dc vragen niet gesteld zullen wor den Berlijn, 15 Febr. (H. N.) Naai de bin den melden, is Krantz, de beklaagde in het Steglitzer moordproces, door dc gcncesheeron onderzocht. Zij stelden enstige physiekc en psychische stoornissen bij hum vast en waren van oordeel, dut Krantz, die 7 maanden in voorarrest heeft doorgebracht, in het geheel riet blootgesteld had moeten worden aan de irspanning van het proces. Hij is naar een ste delijk ziekenhuis overgebracht, waar hij thuns ernstig ziek is. Of onder deze omstandigheden het proces Zaterdag zal kurncn worden voort gezet, schijnt zeer twijfelachtig. Wegens ernstige meeningsverschillen tus schen den verdediger van Krantz en de i echt- bark heeft de verdediger zijn mnrdaat neer gelegd. Als nieuwe verdediger vnn den be-1 klaagde wérd dc advocaat Arthur Schulz aan-J gewezen. SS WEERBERICHT 16 FEBR. erwachting tol den avond var» J? Februari. w Aanvankelijk afnemende, later Vit opnieuw krachtige of stormach- tige Westelijke tot. Zuid-Westelijke w wind, zwaar bewolkt of betrokken met tijdelijke opklaring, waar- fchijnlijk aanvankelijk nog en la- vg "r opnieuw regen, aanvankelijk ets kouder. ViA.Vc A A KROMMESTRAAT 1—4—6—8. «L LANGESTRAAT 52. TEL. 311. AKI. STUKGOEDEREN. GRASLINNEN tij 150 c.M. br. voor 2 pers. lakens 0.59 :>:H. «9 0-69 ig- 180 0.75 f ,- l'rima kwal. Speciale reclame, "fay ft ENGELAND EN DE ONTWAPENING. Een pleidooi van Ceclf. Lord Robert Cecil heeft gistcicn in het Hoo-4 gerhuis een motie ingedend, waarin dc regee* ring wordt uitgenoodigd dc politiok der onte- pening krachtig tc steunen, zich te verbinden in den vervolge alle juridische geschillen aan het Permanente Hof to 's-Gravenhage voor te leggen en dc z.g. facultatieve clausule te on- deiteekenen. Cushendun antwoordde namens de regeering, dat er inzake de facultatieve clausule geen wijziging van het standpunt der Engelscho regeering binnen afzienbaren tijd tc verwachten is. Het zou onvoorzichtig zijn, be* weerde hij, het stelsel van arbitrage, dat Enge land sinds 'tang heeft aangenomen, al te haastig uit tc breiden, tc meer daar de facultatieve clausule niet noodzakelijk is voor een alge* meene vredespolitiek. Een nader bericht zegt ccliter, dat Cecfl zffit motie heeft ingetrokken. DE ZAAK-KUNERT. In verband met dc arrestatie van den bank directeur Kunert, die ervan beschuldigd wordt oorlogslccnings-popioren nieuw-bezit voor oud bezit te hebben uitgegeven, is op bevel van den Bcrlijnschen officier von justitie een zeke re Frunk gearresteerd. Naar een correspondentiu-bureau meldt, heeft niet alleen via Frank do aankoop vun oorlogsleenings-obligatics plaats gehad, maar ook de verdere doorzending aan de buiten- landsche instellingen, waarmede Kunert in verbinding stond. Nader wo-dt gemeld, dat Frank na oen uit voerig' verhoor weer in vrijheid is gesteld. TOT DELGING VAN DE STAATSSCHULD. Churchill heeft in het Lagerhuis een brie! voorgelezen van iemand, die gelezen had vun de beschikbaarstelling van 500 000 op su- mcngcstelden interest tot delging van de oor logsschuld en die ook een steentje hiertoe wilde bijdragen, maar, omdat hij maar arm was, niet meer kon missen dan 10 shillings. De gave werd met luide kreten van instemming ontvan gen HET COMMUNISME IN GRIEKENLAND. „Een Macedonische sovjetrepubliek". Londen, 14 Febr. (H. N.) Naar uit Athene wordt gemeld, heeft het verhoor dor communis ten, die bij een vergadering in December j.l. een manifest onderteekenden, waarin de richt lijnen voor de autonomie van Macedonië opge nomen zijn, een nieuw licht op dc werkzaam heid der derde international.- geworpen. Er zijn thans 68 communisten gearresteerd, onder wie zich enkele afgevaardigden bevinden, wier immuniteit door de kamer opgeheven is Uit een groot aantal documenten, die in handen van de regeering zijn gekomen, blijkt, dnt de communistische partij volgens directe instruc- tirs van de derde internationale voor dc auto nomie van Macedonië en de oprichting van een Macedonische sovjetrepubliek werkte. EERSTE KAMER Woensdag is dc Eerste Kamer begonnen met de behandeling van het ontwerp tot samenvoe* -in? van do militaire departementen. Op de gereserveerd© tribune v. ,s vee! belangstelling van militaire autoriteiten. De heer De Vos van -Steenwijk (c.h.) ontwik kelt de bezwaren der christ.-bist. fractie, die in haar geheel to\ tegenstemmen. Hij betoogt, dat aan het hoofd van de vloot een deskundige? onmisbaar is, en vreest bij samenvoeging ver vaar loozing von onze marine, vooral in Indië, terwijl zij juist in dezen tijd daar zulk een hooge taqk .heeft, te vervullen. Spreker ontkent, dat de minister van marine geen dagtaak heeft, en meent, dat het gevolg' van dc aanneming van het ontwerp zal zijn splitsing van de marine. Wie splitsing niet wil, moet zich tegen fusie verzetten. De bezuini ging acht hij te gering, om daarvoor het lands belang op te offeren. Dc heer Rink (v.b.) verklaart, dat de Vrij-1 heidsbondsche fractie op één lid na tegen zal stemmen, op grond, dat men schade ver wacht voor het marinebeleid, verslapping van den band tusschen Nederland en Indië, en be zuiniging niet het geval zal zijn. De heer Heerkens Thijssen (r.k.) bestrijdt het ontwerp en betoogt,vdat het beheer van marine aparte eischen stelt, en niet te kort mag worden gedaan» aan dr- uitgebreide taak onzer marine. De heer Du Muralt (v.b.) zal zeer waar schijnlijk voor stemmen. Hij brengt den minister dank voor het op lossen van oen vraagstuk, dat reeds 25 jaar hangende is. De bezwpren tegen de samenvoe ging aangevoerd acht spr. zeer overdreven. Spr. bestrijdt den heer De Vos van Steèn'- wijk en betoogt dat van splitsing geen sproke is en in <lc gezagsverhouding tusschen Neder land en Indië niets verandert. Mevr: PothuisSmit zet uiteen dat dc be oogde -bezuiniging een aantrekkelijke is in dit- ontwerp voor du soc.-dcm. en ziet in het ver zet daartegen een willen vasthouden aan dc oude tradities. De heer Blomjous wijst op de belangrijke taak der vloot ook voor Nederland, en acht in ontwerp dc kiem gelegen vun splitsing. De vergadering wordt verdaagd. TWtEEDE KAMER Woensdag, 15 Februari. De ioterpellatie-Braambcek inzake het per* soneel .der intercommunale tramwegen zal worden gehouden op een nader te bepalen da tum. Bij de begrooting van Suriname verdedigt minister Koningsberger het gevoerde beleid. Een ontwerp-ordonnantie tot verlaging van de invoerrechten is onderweg. Spreker sluit zich aan bij de aan den aige- treden gouverneur gebrachte hulde. Dc nieu we gouverneur kan veilig voortbouwen op de gelegde grondslagen. De heerén Oud (v.d.) en IJzerman (s.d.) re pliceren. De heer dr. De Visser (c.h.) vraagt herzie ning van de resolutie inzake het ontslag aan ds. Onnekens, teneinde het mogelijk te maken, dat deze een nieuwe betrekking vindt. In zijn repliek verklaart de minister, bereid te zijn, dc resolutie-Onnekens nog eens na te gaan, of "er kwalificaties in voorkomen, die

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1