DE EEMLANDEU L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. Beatrys Kous, luchtvaart Maandag 201 ebruari 1928 het duitsche metaal conflict spanje weer in den volkenbond? de politieke crisis te berlijn de pan-al erikaansche conferentie communistische samen zwering in portugal het moordproces- krantz de miss-cavell-film 2be jaatttang ko. >99 drama in een winkel Firma M. A. Ramselaar 3 de wapensmokkel van szent gottkard felle storm in mora vie vliegongp..lukken 9» 9» 9» 9» 9» 8» 8» 8» 9» BINNENLAND h. m.de koningin moeder oceaanvlucht van zoebkof? groote fabrieksbrand te schiedam ernstig motorong»1val ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per - weck (mei gr at Ir verzekering tegen ongelukken! f 0.171/*» Binnenland tranco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER: J.VALKhOFf DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN wn 1-1 105 mti «"begnp e*wii«oumnwr. -e|^c regeI meer f 0.25 Llefdadlghelds-advcrtentlëo voor <f« helft van den prijs. Kleine AA'ertentlën „KEITIES" bi) vooruitbetaling 9 regel; 50 cent elke regel meer 10 cent dfriemaal plaatsen I.— bewijsnummer eatra 0.03 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 DE WERKGEVERS VERWERPEN DE ARBITRALE UITSPRAAK Do onderhandelingen tot bijlegging van het geschil in de Midden-Duitsche metaalnijverheid, die Vrijdagavond zondei resultaat verdaagd waren, zijn Zaterdagochtend hervat. De arbi tragecommissie, onder voorzitterschap van Mi- nisterialrat Hauschild, zette haar pogingen voort om dc dreigende uitsluiting in geheel Duitschland te voorkomen. Tot 12 uur 's mid dags hadden echter de besprekingen geen vooj beide-partijen aannemelijke scheidsrechtetlijke uitspraak opgeleverd. Nader wordt gemeld, dat de bemiddelings- raad voor de Midden-Duitsche metaalindustrie Zaterdagmiddag onder voorzitterschap van den rijksbr-middelaar, dr. Hauschild, een uitspraak heeft - gedaan, die voot' alle Midden-Duitsche tariefgeb.ieden een loonsverhooging van 5 pfen nig per uur voorschrijft^ welke verhooging van kracht wordt op den dag, dat de arbeid wordt hervat. Voor Arjhalt moot een speciale regeling worden getroffen in verbond met de garandeerirg van den prestatietoeslag. De sta king, resp de uitsluiting, zal niet als arbeids- onderbreking worden beschouwd en verder mo gen geer. rancunemaatregelen worden genomen tegen de arbeiders, die bij de staking waren betrokken Over deze uitspraak, die een vei- hooging- van 2 pennig beteekent, vergeleken bij die van den Maagdenburgschen bemiddelaar van 12 Januari, moeten partijen zich vóór Maandag 20 Febr. des middags 12 uur hebben uitgesproken. B e r 1 ij n, 18 Febr. (V. D.). Het verbond van Midden-Duitsche metaalindustrieelen heeft de heden door het rijksnrbeidersm'nisterie gevelde uitspraak in den loonstrijd in de Midden-Duit sche metaalindustrie voor de gebieden Maag denburg, Hallo en Anhalt afgewezen. DE KWESTIE VAN DEN VASTEN RAADSZETEL Parijs, 19 Febr. (V.D) Noor de corres pondent van de Matin uit goede bron ver neemt, is de Spaansche regeering doende voor bereidingen te treffen voor haar wedertoetre- ding tot den Volkenbond in de ziting van September a:s. Deze beslissing van de Spaan sche regeering zou het resultoat zijn van de bemoeiingen van den Britschen minister van buitenlandsche zaken. Chamberlain. Spanje zal evenwel opnieuw een eisch naar voren bron gen ter verkrijging van een permanenten raadszeiel. (Volgens andere berichten zou Spanje juist bereid zijn van dien zetel af te zien. Red). DE KONING VAN AFGHANISTAN IN ZWITSERLAND. Ontvangst door de Zwitsersche regeering. B e r 1 ij n18 Febr. (V. D.) De extra- trein, waarmee koning Aman Oejlah door d<^ Zwitsersche regeering te Lausanne werd afge haald, kwam te II 33 te Bern aan, waar de vorst door den bondspresident Schulthess. vergezeld van de leden van den bondsraad Motta en Haab. werd verwelkomd. Ook de burgemeester van Bern was aanwezig. Voor het station wachtte een aanzienlijke menschen- menigte op het voor Zwitserland zoo onge wone schouwspel van de aankomst van een vorstelijk persoon. De Afghaansche potentaat heeft zijn intrek genomen in hotel Bellevue. Bazel, 19 Febr. (V. D.) Koning AmanoeJ- lah van Afghanistan heeft hedenmiddag te vijf uur Bern verlaten en is tegen 7 uut te Bazel gearriveerd; hij nam zijn intrek in het hotel Schweizer Hof. Hij bevindt zich daar op zijn doorreis naar Duitschland. HOOGE WATERSTAND EN LAWINEN IN OOSTENRIJK. Ween e n, 18 Febr. (V D.) Tengevolge der aanhoudende regens en het smelten van gróoté hoeveelheden sneeuw, zijn bijna alle O'ostervrijksche rivieren buiten hunne oevers getreden. Er is veel schade aangericht. De Donou stijgt gemiddeld 10 c.M. per uur 'De verkeersweg von Grain naar Amstetten is voor auto's onbegaanbaar. In het Hirlatgeberg- te vinder» grootc sneeuwlawinen plaats. HOOG WATER IN DUITSCHLAND. Een dijk doorgebroken. Uit Bremèrfoerde-wordt bericht, dat bij Niede^pchtendhausen de dijk van de Oste over een breedte van veertig M doorbrak De wei landen staan onder water, dat tot aan de hui zen komt. Alles wordt gedaan om de wonin gen voor het binnenstroomen van het water tc behoeden. BLOEDIGE DEMONSTRATIE TE WARSCHAU. De politie contra communisten. Warschau, 19 Febr. (V. D.) Bij een de monstratie van communisten is het tot hevige botsingen gekomen tusschen de demonstr ant'-i en de-politiehierbij werden 10 personen zwaar gewond én 19 gearresteerd. In het noorden vei. de stad moest de politie ook nog een optocht uit elkaar jagen, waarbij ook verscheidene per sonen werden gewond. DE MOEILIJKHEDEN TIJDELIJK VAN DE BAAN OVEREENSTEMMING INZAKE HET NOODPROGRAMMA Berlijn, 18 Febr (V. D.). Officieel wordt medegedeeld De rijksregeering heeft aan de partijen een noodprogram voorgelegd, ten einde de loopende begrootingen te kunnen af wikkelen. Zij zal na afwikkeling van het pro gramma en vanzelfsprekend ook bij zijne mislukking den rijkspresident verzoeken den rijksdag te ontbinden. Harerzijds zal de rijks regeering maatregelen treffen om op zijn laatst in de tweede helft van Mei nieuwe verkiezingen mogeiijk te maken Von Hindenburg heeft aan de rijksregeering laten weten, det hij met haar een beslissende beteekenis toekent aan de uit voering van het noodprogramma en dat hij een termijn voor ontbinding van den rijksdag in overleg met de rijksregeering zal vaststellen B e r 11'j n 18 Febr. (V. D.) De onderhan delingen in het rijkskabinet werden om 1 uur afgebroken. Om half drie werden ze herVQt- Om drie uur zal een beraadslaging plaats vV»- den tusschen het kabinet, de vertegenwoordig gers der coalitiepartijen, der sociaal-democra ten, der democraten en der economische partij Berlijn,I8Febr (V D.). Aon de onder handelingen der fractieleiders over het nood- program der regeering namen de vertegen woordigers der regecringspartijcn, benevens der sociaal-democraten, democraten en economi sche partij deel. Er werd medegedeeld, dat het noodprogramma op eenige punten ten gunste der kleine rentetrekkers zal worden gewijzigd. Weliswaar kon de regeering onder verwijzing naar de wettelijke bapalingcn voor de kleine lentetrekkers geen definitieve regeling treffen, doch zij had besloten voor een directe onder steuning 25 milloen mark ter beschikking te stellen, mits anderzijds de gemeenten voor het zelfde doel eveneens 25 milüoen mark ter be schikking zouden stellen. Bovendien zou de rechtspositie der kleine renteniers verbeterd worden. Het voor de ondersteuning der coöperaties uitgetrokken be drag zal van 20 op 25 millioen mark worden verhoogd. De democraten verklaarden zich bereid aan de uitvoering van het noodpragramma mede te werken. Echter behielden zij zich het recht voor van geval tot geval verbeteringen voor te stellen. Na de besprekingen hielden de afzonderlijke fracties zittingen Om 5 uur zullen vertegen woordigers der regeeringspartijen nog eenmaal te samenkomen, waarna de slotonderhandelnv gen van de vertegenwoordigers van alle groo- tere fracties zullen plaats vinden. In officieele kringen wordt het verloop der besprekingen met de vertegenwoordigers der fracties als niet ón> gunstig beschouwd. Nader wordt uit Berlijn gemeld, dat Zaterdag op de tweede bijeenkomst van der. rijksdag de voorzitter Loebe meedeelde, dat zich een meer derheid voor de afhandeling van den arbeid van den rijksdag binnen don wettelijken termijn, die 31 Maart afloopt, heeft gevormd. Daarna be sloot de rijksdag, 27 Februari weer bijeen tc- komen voor het aanhooren van een regee- ringsverklaring. Hiermede is de crisis, die, naar men verwachtte. Zaterdag zou uitbreken, tijde lijk van de baan Langestraat 49. Tel. 190. Vraagt de bekende Fil m zijde f 1.65. Wol m'zijde f 2.25. ZEER STERK AANVAARDING DER CONVENTIE Ter plenaire zitting van de pan-Amerikaan- sche conferentie te Havana is de conventie in zake de pan-Amerikaansche unie, die het voor naamste geschilpunt voimde en die aanleiding gaf tot het aftreden van den leider der Argen- tijnsche delegatie, aanvaard. Het volgende con gres wordt te Montevideo gehouden. TWINTIG ARRESTATIES Parijs, 19 Febr. (V. D.) Naar uit Lis sabon gemeld wordt, heeft de Portugeesche politie te Barrereira aan de Taag een belang rijke communistische samenzwering ontdekt. Een groot wapenmagazijn werd in beslag ge nomen. Ongeveer twintig personen werden ge arresteerd. Er zouden nog meer arrestaties te verwachten zijn. DE MIJNWERKERSSTAKING IN TS JECHO-SLO W AK1JE. Teplitz, 19 Febr. (V. D) Ten gevolge van kolengebrek, ontstaan door de mijnwer kersstaking, is in de textielnijverheid te Teplitz aan een groot aantal arbeiders ontslag aange zegd. HET SPIONNAGE-PROCES-MEISEL. Uit Dusseldorf wordt gemeld, dat in het spionnage-proces ten nadeele der I. G. Farben- industrie en der firma's Leopold Casella en Co. en Call© en Co (het betrof het stelen van fa brieksgeheimen) de Duitsch-Amcri'kaon Meiseï tot één jaar gevangenisstraf en 300 M. boete, de chemicus Schmidtnagcll tot 5 maanden ge vangenisstraf en 300 M. boete en de chemicus dr Reiss tot 2 maanden gevangenisstraf ver oordeeld is. Meisel zal tegen een borgstelling van 11.000 M. uit de hechtenis worden ontsla gen. EEN LICHTE STRAF VERWACHT Bij de voortzetting van het proces gaf de deskundige prof. Goldbecl? Zaterdag een ka rakterbeeld von beklaagde, waarin hij er op wees, dat Krontz uit een muzikaal gezin stamt en door dc opvoeding door zijn rgootouders verwijfd is. Hij was iemand, die steeds in de wereld der gedachten leefde cn daardoo' tot opvattingen kwam, die niet bij de werkelijkheid aangepast waren. Vóór den nacht van den moord had hij 14 uur geslapen. Een derge- ^jke slaap is niet normaal, niet opbeurend, nV»ar afmattend. Reeds dien avond verkeerde Kr\ntz in een opgewonden stemming, die nog verscherpt werd door drinken en rooken. Na \de pauze vulde do deskundige zijn me- dedecli\oen n05 a{,n- Hij wees nog op de in vloeden, ^ie op het karakter van Kruntz ingc*- werkt hAsbcn. Ook 'sochiends nog heeft beklaagde <\uder den invloed gestaan van een zwaren alspfvbots Toen hij de brieven schreef, was z\,'n n'et vr'.i- Wnnnee* men rekening houdt „met het geh-v-'.e karakter cn de sexucele psychologie van Kraniz. kan men niet aannemen,' Mat er van een bewuste of op zettelijke declncm^tiN' non ecn m°ord of dood slag sprake zou ku.^oen zijn. Men meldt nog uit ^erlijn aan het Vad.: Het vonnis in het p\j\*>ces-Krnntz zal waar schijnlijk Maandag a.s. gunnen worden \cp- wacht, nu dr. Frey zich laten bewegen de verdediging weder op *e ncmen €n de toestand van den beklaagde' z'cb °°k weder aanmerkelijk heeft verbeterd l0e toestand is m het algemeen gunstig voor KVOntz' zelfs als hij veroordeeld woedt, zal het vvei moede! ijk slechts een voorwaard' »ke straf z\n T>e ver tegenwoordiger van het O M zal \VlQrschijn- lijk de veroordeeling eischen weg-Mis gemeen- schappelijken doodslag, daar Günther ^t'heller zijn -vijand, Hans Stephan, met een revr')|Ver van Krantz heeft doodgeschoten en K.V*.ntz zich er weinige oogenblikken vroeger mede coord had verklaard, dat de misdaad zou woe den gepleegd. VERZET TEGEN DE OPVOERING IN AMERIKA Omtrent hot pion, do Cavell-tilm in dc Ve« Stoten te vertocnen, wor dtvan Duitsche zijde bericht, dot olie New-yorksche bioscopen voor- loopig de toezegging hebben gedaan aan den bankier Otto Kuhn, det dc film te New-7ork niet zal worden opgevoerd. Zij hebben dat ge daan, zooals blijkt, dat deze film er werkelijk één is, die ten doel heeft vijandschap te wek ken tegen Duitschland. De New York World meldt, dat in de V. 5. hetzelfde verzet tegen de vertooning van Dawn bestaat als in Engeland. Naar aanleiding van de aankondiging door filrtvarrdernomingen, dal zij het recht tot vertooning van de film in de V. S. hebben verworven, heeft de oud-ambas sadeur der V S. te Berlijn James Gerard, ge dreigd de zaak voor den rechter te brengen om dc vertoor.ing der film te beletten, omdat deze in strijd is met hte openbaar belong. WEERBERICHT 20 FEBR. Hoogste barometerstand 776.8 te NZ Karlstadt. NZ Laagste barometerstand 738.6 te i At fjord. Vfenvachting lot dc» avond van ^3$ vU 21 februari. vg ZwVkke veranderlijke, later w 7,\vaklop tot niatigc wind uit Zui- Ex •j* aelijke richtingen, nevelig tot licht bewolkt, droog weer, om het vries- punt flirs nachts, overdag iets 38Ê 58 'achter. EEN OPLICHTER HANTEERT ZIJN REVOLVER EEN DOODE EN TWEE GEWONDEN Uit Antwerpen wordt d.d. 19 Febr. aan de Cour bericht le Wilryck bij Antwerpen heeft zich giste ren een vrccselijk drama afgespeeld in den kruidenierswinkel van de familie Opdebceck. Een man had eenige kleinigheden in den win kel gekocht cn bood uls betaling een biljet van aui/end francs aan (omstreeks 70). Toen de kruidenier hem het geld had terug gegeven, bemerkte hij, dat het biljet valsch was. Hij eischte van den kooper het wissel geld terug Deze trok daarop een revolver en schoot den heer Oudebeeck een kogel dooi het hoofd, waarop deze dood neerstortte. Op het hooren van het schot kwam mevrotiw Op- debeeck aansnellen. Zij werd door twee ko gels getroffen en stortte zwaar gewond neer. Toen ook de grootmoeder verscheen, kreeg zij een kogel door den rechterarm. De moordenaar sprong daarna op een fiets, die in den winkel stond en verdween zondeT verdere sporen achter te laten. De politie stelt een nauwkeurig onderzoek in. Zij ver denkt zekeren \V., een bekend oplichter. $c) KROMMESTAAAT 1—6— TEL. 351. UANGESTRAAT 32. •f «8 VERNIETIGING VAN 'T OORLOGSTUIG Weenen, 19 Febr. (V. D.) Naar de A: bviterzeitung meldt, werden gisteren de wape nen, welke voorbij Szent-Gotthord zouden wor den gesmokkeld, vernietigd. Twintig arbeiders laadden de wapenen uit, sloegen ze stuk op twee aambeelden, welke reeds gereed stonden en met zes autogene laschappuruten werden de geweerloopen onbruikbaar gemaakt De werkzaamheden geschiedden onder toe zicht van een commissie, bestaande uit Zuid- Slavische, Tsjecho-Slowakische, Roemeensche en Oostenrijksche officieren, alsook een verte genwoordiger van den Volkenbond. De film operateur was aanwezig, om de gebeurlijkhe den op de plaat vast te leggen. DE GELE KOORTS IN DEN CONGO. Onderdrukt De Soii verneemt uit officieele bron, dat et sinds veertien dagen in Benedcn-Congo geen enkel nieuw geval van gele koorts is gesigna- (eMud, zoodat men hoopt, dat de epidemie de- ir\\ iel 's onderdrukt. ONGELUK MET DE VEERPONT. Acht vermisten. Uit Sa Tv Francisco wordt gemeld, dot volgens een offici«s<k'e opgaaf het aantal vermisten, ten gevolge an* ket ongeluk met dc veerboot Pe- rolta, acht b'^™0'?*- EEN ROTSBLOK OP EEN TREIN GEVALLEN Olmütz, 19 Febr. (VD.) Gisteren woed de in geheel Zuid-Moravië een hevige storm. In eenige gemeenten werd groote schade aan gericht door het wegslaan van daken en het ontwortelen van boomen. Tengevolge van den storm stortte een rots blok op de locomotief van een trein uit Ja- gerndorf De locomotief storte om en dne wa'gons van den trein ontspoorden. Zes per sonen werden gewond. Daar later nog meer rotsblokken zijn neet- gestort, zal het waarschijnlijk drie dagen du ren, vooidat het treinverkeer zal kunnen wor den hervat. VERSCHEIDENE SLAx-HT0FFERS Bar lijn, 19 Febr. (V. D.j> Bii een ,vlief' demonstratie te Macon in Georj.^3 werden de draagvlakken van een vliegtuig op *€en "008Te van 7000 voet door een te vroeg' °nt? vf bom beschadigd. Den piloot werd j°°j afgeslagen Het neerstortende vliegtuig' dood" de in een straat in de zakenwijk één peX^ oon' terwijl 20 personen werden gewond. Uit New-York wordt nog bericht, dat twiJÊ aviateurs, die deelnamen aan den Zuid-Ooste- 'ijken luchtderby, om het leven zijn gekomen, doordat hun machine in het centrum der za kenwijk te Maconga te pletter viel. Twee schoolgaande meisjes, die voor het eerst een vliegtocrht meemaakten over Colum bia in Zuid-Carolina, zijn levend verbrand, doordat het vliegtuig in botsing kwam met het zoeklicht van ecn toren. De bestuurder van het vliegtuig werd zwaar gewond. Reuze sorteerioq Nieuwe collectie 1Uo'vl"v.r, *T/U.V| NJb". 7 n Zeer voordeelige '-s prijzen I» HET HULDEBLIJK DER NEDERLANDSCHE VROUWEN UITBREIDING VAN HET COMITÉ Op een dezer dagen gehouden vergadering van het uitvoerend comité, welke bij afwezig heid van mevr. van Leeuwen, werd gepresi deerd door mevr. Cort van der Linden, werd besloten" het uitvoerend comité uit tc breiden met de navolgende leden van het hoofdcomité: Gravin van Lynden van Snndenburg-baronesse van Nagell, mevrouw Bceloerts van Blokland- Snouck, mevrouw Koningsberger-Lang en me vrouw Hcemskerk-de Zaremba, terwijl mevr. mr. A. E. van der Steur-de Brauw. Nassau Dil lenburgstraat 29, Den Haag, als secretaris, en Jonkvr. W. van Panthalcon-baroncsse van Eek als penningmeestcres van het uitvoerend co mité werden geïnstalleerd. Op deze vergadering werden maatregelen besproken om bij het huldeblijk lijsten met handteckeningen van do geefsters te voegen Besloten werd voor het geheelo land eenvor mige lijsten tc loten vervaardigen. EEN ROOFOVERVAL. Een aktetasch gestolen. Uit Bernburg aar. de Saaie wordt gemeld, dat een beambte der Deutsche Solvay Werke door een man overvallen is, die hem een tasch, waarin het loon (7500 M.) der arbeiders zot, ontrukte Ofschoon licht gewond door een re volverschot, trachtte hij den roover te achter halen, waarin hij evenwel niet slaagde. DE FRANSCH-BELGISCHE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN. Parijs, 18- Febr. (V- D.) De Belgische economische delegatie begeeft zich heden naar Brussel om vóór de onderreekenmg van het Fransch-Belgische handelsverdrag nog eens met het Belgisch kabinet te beraadslagen. Maandag of Dinsdag zal d© delegatie te Parijs terugkeeren. PRINSES VICTORIA ALS EENIC PASSACIERSE EEN RUS ZOU DE PILOOT ZIJN Uit Berlijn wordt d.d. 19 Febr. aan de Cour. gemeld Zoebkof, de echtgenoot van prinses Victoria van Hohenzollern, heeft in een gesprek met een vertegenwoordiger van de Loknl Anzeiger me degedeeld, dat het echtpaar zich sedert maan den bezighoudt met het plan van een Oceaan- vlucht Duitschland—Amerika. Het is reeds in de kleinste bizonderheden uitgewerkt. Het vliegtuigtype en de bestuurder, eev Rus, zjjn reeds gekozen. Zoebkof zal met zijn landge noot het vliegtuig besturen, hoewel hij geen piloot is. De zuster van den ex-keizer zal even tueel als eenige passagiere aan de vlucht deel nemen. Omtrent den datum van den tocht wil de Zoebkof zich evenwel nog niet uitlaten. SCHADE 2 TON Vrijdagnacht heeft te Schiedam een groote Jbrand gewoed. Omstreeks drie uur in den nacht ontdekte de heer Vink. wonende aan de Willemshoven tc Schiedam, dat in de Lak- cn Vernisfobriek ^Jvormica". die irt de nabijheid van zijn woning is gelegen een uitslaande brand woedde Onmiddellijk waar schuwde de heer Vink de brandweer, die spoe dig met twee motorspuiten ter plaatse was. Vijftien twintig stralen werden op het vuur gericht, doch de brandweer kon tegen do vuurzee weinig uitrichten. De brand schijnt In het beneden gedeelte van de fabriek te ri.m uitgebroken. Fel woedde het vuur in de licht brandbare materialen. De brandweer moest zich in hoofdzaak beperken tot bescherming k'er aangrenzende gebouwen. De geheele fa- ktyek, die drie etages hoog is, is afgebrand. Sle muren bleven staan en deze zijn j1e(jei^r»orgen om instorting te voorkomen, door brandweer naar beneden gehaald Een zeer groX*6 boeveelheid verf. lak cn veflü®, waarvan e,"V 'ed"c,'e reeds paditie sere.», s,on,d <-'n «n W7~'- materWen, z.j* *erL0ren Ho,Js ""V' schijnlijlt. dar oV dc a,rclucvCT vm de boel* houding enr. in vd" v,°mmcn verwoest. De schade wordt V ,,wfe T r', Het g-ebouw zoow*. 0,3 dc 'nBofd^ voorraden zijn op ber ooreaak van den brand ln de f«" briek, waarvan de heer L. V veningen directeur ia, wert% arbeiders. V Recde tc Sche de rtig a 35 TEGEN EEN BOOM OPGEBOTST EEN DOODE EN EEN GEWONDE De ongeveer 20-jarige J. Kalfsterman reed gistermorgen op zijn motor met op de duo de ongeveer even oude J. Wonsink. beide uit Holten, op den weg HoltenRijsson. In dc bocht van den weg bij het cafc Keizer" reed de motor tegen een boom op. K. was op slag dood, terwijl W in hoogst zorgwek- kenden toestand een boerderij werd binnenge dragen. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse. Op dezelfde pleek had reeds vroe ger «en ongeval met doodelijken afloop pk»t©.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1