L. J. LUYCX Zoon DE ËEMLANDEQ BUITENLAND. Bealrys Kous, BINNENLAND. Dinsdag 21 i ebruari 1928 jaaiijang ivo. ztO DE VEILIGHEIDS- CONFERENTIE DE EEGRAFENIS VAN ASQUITH Sponsen en Zeemen - Borstelwerk Borstelwerk wordt onder garantie geleverd. A. v. d. WEG. LANGtSTRAAT 23. Tel. 190. HET DUITSCHE METAAL- CONFLICT GROOTE SCHEEPSRAMP IN CHINA HET MOORDPROCES- KRANTZ DE MISS CAVELL-FILM Jf Firma M. A Pamselaar fj U IT HET KLEEDINGBEDRIJF AMERSFOORTSCH DAGBIAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ""aaodra «00. Amersfoort f 110. per maand 0.75. per week (mer gratia «wickering tegeo ongelukken) I O.I"1/,. Bioqcci aoo tranco pet post per 3 maanden I 3.- Afzonderll|ke nummers I 0.05. POSTREKF.NING 47910 TEI.F.FOON INTERG 513 DIBECTE.UR UITG EVER: J.VALKHOfT PRIJS OER ADVERTENTIEN van M regel» f I 05 <net inbegrip vac ceo oeal|»numoer. 1 elke regel met» f0 25 Liefdadigheids-adverteotito voor d» helft van den prijs. Kleine AdverteotlSo „KEITIES' bt) «/ooraitbefaltop —5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Hea/llsnummr» extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* DE OPENINGSREDE VAN BENESJ LORD CUSHENDUN ONTWIKKELT HET BRITSCHE STANDPUNT Volgers V. D. wees Bencsj in zijn rede, wanrmee hij te Genève de zitting der veilig- heidscomrrussie opende, er nog op, dot het werk der commissie zal beginnen met een alge meen debat, waarin de afzonderlijke afgevaar digden het standpunt van hun resp rcgcerin- iren zullen uiteenzetten. Dit zal het eeiste stadium der beraadslagingen zijn. Daarna zal vastgesteld worden over welke vraagstukken in de commissie overeenstemmng bestaat en welke strijdvragen nog opgelost moeten wor den Over deze aangelegenheid zal dan hel presidium een advies van de commissie over leggen, dat ook scherp omlijnde voorstellen cn ideeën zal inhouden. In het tweede stadium dor beraadslagingen zal dan het debat worden ge opend over die punten waarop men nog niet to* overeenstemming is gekomen. Een com missie voor de redactie zal dan een samenvat- tirg geven van den tekst van die punten, waar op overeenstemming wel zal zijn bereikt. In de kringen der afgevaardigden neemt men in het algemeen aan, dat de eerste dagen van deze Week uitsluitend oan het algemeene debat ge wijd zullen zijn, waaraan men zeer veel óe- tc-ekenis hecht. De opvatting van de Duitsche delegatie staat reeds vost. in de commissie ztl hij zich houden aan de nota der Duitsche regcering, betreffende de vciligheidskwestie »>n waaischijnlijk in het debat den nlgemeenen ge- dachtengang van de Duitsche politiek nog eens uiteenzetten Er gaan geruchten, dat de Fron- sche regeering een ofwijzende houding aan neemt tegenover liet advies, dat op de vó'ir- conferentie te Praag is uitgewerkt en in het al gemeen debat dit standpunt duidelijk zal ma ken In aanmerking genomen het zeer gecom pliceerde politieke en juridische karakter van de beraadslagingen denkt men niet, dat op deze tweede zitting reeds eindresultaten bereikt zu1- len worden. De zitting der commissie zal waar schijnlijk op 3 Maart, voor het begin van de zitting van den Raad van den Volkenbond, ver daagd worden en dan eerst weer op een later tijdstip bijeenkomen. Genève, 20 F e b r. (V. D.) De algemeene debatten in de vciligheidscommissic zijn na rie Inleidende rede van den voorzitter Benesj ge opend door den Engelschen Volkenbonds- gedelogeerden lord Cushendun. In een lange rede zette deze Engelsche afgevaardigde het standpunt van de Engelsche regeering betref fende de veiligheidskwcstie uiteen. Cushendun betoogde, dat men wegen moet zoeken om het werk der ontwapening te voleindigen in het belang van den nlgemeenen vrede. Het is zeer moeilijk vast te stellen, of de ontwapening afhankelijk is van de veiligheid of omgekeerd de veiligheid van de ontwapening Een schei dingslijn tusschen deze beide vragen is nauwe. Iijks te vinden Er moeten aanvullende maat regelen gevonden worden voor de bepalingen van het pact van den Volkenbond. De beste weg daartoe is het sluiten van ©rbitrageverdragen, waarvan het pact van Lo carno zulk een navolgenswaardig voorbeeld is Daartegenover staat echter, dat de verdragen van Locarno niet tot in alle détails doot dc onder e staten toegepast kunnen worden. De Engelsche regeering ondersteunt het vooiste) van de Frnnsche regeering tot financicoien steun aan aangevallen staten. Vervolgens er- klaarde lord Cushendun, dat in de ophanden zijnde debatten over de voorbereiding van arbitrageverdragen twee methoden gevolgd kunnen woiden; 1 het sluiten van algemeene arbitragever dragen; 2. het uitwerken vnn een ontwerp voor een tweezijdig arbitrageverdrag. De Poolschc cn Duitsche op vattingen, G e n v e. 2 0 F e b r. (H N De vertegen woordigd van Polen sloot zich bij de Engel sche voorstellen aan en juichte in het bijzon der het sluiten van regionale verdragen toe Hij verklaarde, dat Polen bereid is dergelijke verdragen met zijn naburen te sluiten In de namiddagzitting nam de Duitsche gedelegeer de von Simson het woord, die In overweging gaf, dat de read van den volkenbond, indien onderhandelingen voor een vergelijk plaats hebben, een voorloopige schikking zal treffen, opdat incidenten tusschen de twee bij een con flict betrokken staten vermeden zullen worden Alle staten zui'en bij voorbaat de verplichting erkennen, om dergelijke schikkingen na te ko men. In de tweede plaats gaf Duitschland in ovet weging, dal bepaald zal worden, dat tij dens de beraadslagingen tot bijlegging var. een conflict de militaire toestand in de bij het conllic* berokken staten onveranderd za. moeten blijven. Overigens acht de Duitsche regeering het van veel meer belang de veiligT"- heid te bevorderen door het treffen von voor zorgsmaatregelen, om conflicten te verhinde- ren, dan door het uitbreiden van vergeldings maatregelen Sedprt het bestaan van den vol kenbond is de veiligheid in vergelijking met den toestand van voor den oorlog tocgeno men, vooral voor die staren, aan wie geen ver plichtingen tot beperking van de bewapening zijn opgelegd Di' zitting duurde tot vanavond 7 uur en werd toen tot morgenochtend half II verdaagd. Rusland stelt algehcelc ©nt- wopening v©or. De Russische regcering heeft door haai vertegenwoordiger Boris Stein aan het secre tariaat-generaal van den Volkenbond een ont* werp-conventie inzake algemeen© en elge- heele ontwapening doen overhandigen. Het ontwerp is gebaseerd op de ontwapeningsvoor stellen, die de sovjetafgevaardigde eind No* vcmber van het vorige Jaar indiende en is vergezeld van een nota, die onderteekend is door Litwinof, den toen maligen leider van de sovjet-Russische delegatie. De inhoud van de conventie luidt in het kort als volgt: De conventie voorziet in een onverwijld overgaan tot de algemrvne en volledige ont wapening, die binnen 4 jat en haar beslag moet Hebben gekregen cn wel derwijze, dot reeds no het einde van het eerste jaar de mogelijkheid tot gewapende conflicten sterk is beperkt Daarom moet in het eerste jaar de demobilisa tie van het leger 50 bedragen, dc vernieti ging van alle munitie-voorraden, de uitschake ling van do belangrijkste objecten der vloot- en luchtvaortkrachtcn uit de strijdformaties cn de opheffing van de verdedigings-organen vol gen en gedurende de volgende drie jaren moet don definitief worden ontwapend Voor de controle der tenuitvoerlegging die nen een internationale permanente controle- commissie, alsmede commissies der verschil lende staten, volgens het poriteitsbeginsel sa mengesteld en met deelneming van vertegen woordigers der wetgevende lichamen, enz. te worden ingesteld. Groote belangstelling v0Or de Duitsche uiteenzettingen. Genève, 20 Febr. (V. D) In de krin gen der gedelegeerden vnn de veiligheidscorm missie hebben de voorstellen van den Duit- schen gedelegeerde, staatssecretaris von Sim son, algemeen groote aandacht getrokken Mer. is van meening, dat aan de hand van deze practische voorstellen mogelijkheid bestaat tot verdere oplossing def veilighcidskwesties. In overeenstemming met de inzichten van de Duitsche regeering wordt in het voorstel ge* eischt, dat maatregelen worden getroffen, wel- ke het uitbreken van actieve vijandelijkheden als gevolg van een conflict onmogelijk maken Hierbij wordt in tegenstelling met de Britschc voorstellen geen onderscheid gemaakt tusschcr. juridische en politieke geschillen. De Japansche gedelegeerde, daarna aan het woord komende, legde den nadruk op de groo* te waarde, welke deze vootstellen in zich bcr- gen. De Japansche regcering is van meening, dat de veiligheid het best gediend wordt door uit breiding van het stelsel van arbitrage- en verzoeningsverdragen Hij zcide van meening te zijn, dot het volkenbondscovcnrmt de basis moet zijn van alle pogingen ter verkrijging var. de veiligheid De Poolsche gedelpgeerdc gaf als zijn tnee- ning te kennen, dat een vermindering of bcpen king der bewapening in verschillende gebieder, niet mogelijk is, indien dc veiligheid niet wordt vergroot. EEN EENVOUDIGE PLECHTIGHEID Londen, 20 Febr. (H. N. Draadloos) Vandaag is het stoffelijk overschot von lord Oxford and Asquith op het kerkhof van Sut ton Courtney ir» Berkshire ter oarde besteld De plechtigheid droeg een zoo eenvoudig ka rakter, als nog nooit het geval is geweest bij de begrafenis van een groot staatsman Leder, van de familip, persoonlijke vrienden en de bedienden van den overledene waren de rouw dragers en de overige deelnemers bestonden uit do bvolking vnn het dorp. in wier midden lord Oxford gedurende vele jaren zijn vacon* tiedegen heeft doorgebracht Onder zijn per soonlijke vrienden bevonden zich on sir Ja* mes Bar rie, Augustine Birrell. lord Reading en lord Buck master De vele bloemstukken, diM rord de lijkk:st lagen, legden echter getuigenis af van de erkenning van lord Oxford's ver diensten voor de openbare znok Er waren kransen van den koning van België, van do overzecsche dominions, von liberale vereni gingen en van vroegere politieke tegenstnrders o o van den eersten minister Baldwin Lod Oxford werd begravvn naast een soldaat, wiens graf slechts door een bouten kruis is versierd Do bisschop van Oxford leidde der dienst en het koor van het nieuwe college tp Oxrord zong de gezangen. LEPRA Een nieuw geneesmiddel. Bij den bond voor leprabestrijding in het Britsche Rijk, de „Empire Leprosy Relief Association", waarvan sir Leonard Rogers secretaris is. bestaat hoep cp de genezings kracht van een nieuw middel. Olie, verkregen uit de vrucht van Hvdnocnrpus, een in de tropen voorkomenden boom, wordt bij de lij ders aangewend en deze olie zou in een vroeg stadium der ziekte, genezing brengen in hon- de'd percent van de gevallen In andere ziek tegevallen zou dc genezingskons gedaald zijn tot twintig a dertig procent. Men breidt nu, zoover mogelijk, aanplant von hydnocarpus voor in de deelen van het Britsche Rijk, waar zich lepra voordoet. EEN WINDHOOS. München, 18 Febr. (H N)Indc Augs- burgsche voorstad Göggingen is door een windhoos een gedeelte van het dok der Turn- halle van de turnveieeniging, dat ruim 1700 K G woog, afgerukt en meters ver weggeslin gerd, juist op het oogenblik, dot een klas van de katholieke meisjesschool uitging Verschil* lende kindei en werden ondet het dak begraven en gedeeltelijk ernstig gewond. Het is een wonder, dat geen menschenlevens te betreuren ziin De materieel? schade, door den storm aangericht, is zeer belangrijk. - Langestraat 49. Vraagt de bekende Fil m/zijdc f 1.65. Wol m/zijde f 2.25. ZEER STERK DE ARBITRALE UITSPRAAK OOK VERWERPING DOOR DE METAALBEWERKERS Holle, 20 Febr. (V. D.) Dc vertegenwoor- d'gers van den bond van midden-Duitsche metaolbewcrkers hebben eenstemmig besloten de nieuwe Berlijnsche arbitrale uitspraak on aannemelijk te verklaren. Hallo, 20 Febr (V. DDe gedelegeer den-vergadering der Midden-Duitsche metaoa'- bewerkers. die besloten heeft tot verwerping van de te Berlijn gevallen arbitrale uitspraak nam een motie eon, waarin verklaard wordt „De op Maandag 20 Februari te Halle ver gaderende districtsconferentie \an den bond van Duitsche metaalbewerkers verklaart r»o kennsneming van de op 18 Februari gedane arbitrale uitspraak, dat deze ononnnemelijk is Zij is niet alleen ontoereikend wat betreft het bedrag der toelage, doch ook wat den looptijd aargaot. Dc uitspraak is in de praktijk niet anders don die van 12 Januari, welke een nog lortercn termijn had Cp deze gronden acht de conferentie het niet mogelijk, dat de rijks minister van arbeid «urn bindmd verklaart Bindcndverklaring zou de openbare mccning op een dwnalspoor bn-ngr?,. De conferentie heeft het bestuur gemarh go met olie ter bo- sch'kking staande middelen een bindcndver klaring tc voorkomen". B e r 1 ij n, 20 Febr. (V. D.) In het conflict in de metonl-industrfe von Midd«=-n-Diiitsch- land heeft de rijksminister van oibeid de par tijen uitgenoodigd tot een vrijbÜjverde ge- dachtcnwisseling op 21 Februari des ochtends te 10 uur over een eventueele bindendverkla ring der op 18 Februari gevallen uitspraak van dc bemiddeiingscommissic. VERMOEDELIJK MEER DAN DRIEHONDERD SLACHTOFFERS Het Chincesche stoomschip H^intaming is cp de Jangtse in aanvaring geweest met het Japansche stoomschip Atsoetn Maroe. De aanvaring gcschirdde ter hoogte von Tsjinkiang in den nacht van Zaterdag op Zondag. Naar -het heet, zijn 3C0 Ch.neezcn vei dronken. De kapitein van de Atsoeto Maroo heeft verklaard dat hij de rivier afvoer, toen de Hsintaming trachtte voor zijn boeg over te steken. De Ats'eta Maroe trof de Hsintaming onder de wateren. De 550 passagiers van de Hsintaming werden door een paniek aange grepen Enkelen sprongen over boord, maar de mcesten, 3CO h 400 menschen, gingen met het schip mee naar dc diepte. De Atsocta Ma„ roe cn een aantal ionken redde een 100-ta' hunner, vnn wie er cchtcr velen van koude stierven, doordat zij tc long in het water had den gelegen. EEN ZELFMOORD IN RUSLAND. Het sovjctogentcchap meldt, dut Fokine, de vicc-pi(siccnt van de controle-commissie der communistische partij, te Kuzan zelfmoord heeft gepleegd. DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN IN POLEN. Arrestaties van socialisten Uit Letsk wordt gemeld,' dat de Poolsch-* autoriteiten aldaar talrijke aanhangers der Oekrainische sócialisfenportij hebben gearres teerd. DE CELE KOORTS IN DEN KONGO. Thans geweken Volgens een op het Belgische ministerie van koloniën ontvangen telegram is de qua rantaine te Mntadi opgeheven. De gele koors is definitief onderdrukt in Beneden-Congo en do gezondheidstoestand is weer' normaal. BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG OVATIES VAN HET PUBLIEK B c r 1 ij n, 2 0 Febr. (V. D.) In het proces- Krantz eischte het openbaar ministerie tegen Paul Krantz wegens doodslag in vereeniging een jaar gevangenisstraf en wegens inbreuk op de wapenwet een maand gevangenisstraf. De beide straffen zullen gezamenlijk terugge bracht worden tot een jaar en een week ge vangenisstraf. 4 De ztting werd vandaag met een half uur veitroging geopend. De voorzitter constateerde bij de opening het niet aanwezig zijn van be klaagde, waarop de verdediger interrumpeer de, dat beklaagde onderweg was. Ook deelde de verdediger mede, dat dc vader van den ver moorden Hans Stcphan zich bij dc rechtbank heeft aangemeld om tc verklaren, dot hij geen bestraffing von den beklaagde wcnscht. De rechtbank besliste echter, dot deze getuige niet zou worden gehoord. Vervolgens verkreeg de vertegenwoordiger van het O M., mr. Stein beck, het woord tot het uitspreken van zijn requisitoir. Deze begon met vast tc stellen, dat twee onrijpe en moreel zwakke jongens het plan hadden opgevat een derden, eveneens nog onrijpen jongen en een meisje van kont te maken en daarna zelfmoord te plegen Dit pion is slechts voor de helft tot uitvoering ge komen. Dit is de kern van dc feiten, welke het ontzaglijke opzien, dat deze zaak heeft ge baard, geenszins rechtvaardigen. Dit opzien is kunstmatig van buiten af gewekt. Men kan slechts zijn diep leedwezen daarover uitspre ken en de jeugd in de zaal en daarbuiten zal er slechts schade door lijden. Nog belangrijker is, dat door dit opzien de rechtbank onder den invloed van dc openbare meening zou kunnen geroken Een behandeling met gesloten deu ren zou hier niet geholpen hebben Spreker meende, <iat het oproepen van de vele getui gen cn deskundigen niet noodig was geweest, om dc feiten vast te stellen. B e r 1 ij n, 2 0 Febr. (H.N In het Steglït- zer-moordprocos is vanmiddog het vonnis uit gesproken. Beklaagde Paul Krantz werd vrij gesproken, voor zoover het den hem ten loste gelegden doodslag betreft en slechts wegens het onwettig bezit van wapenen tot 3 weken gevangenisstraf veroordeeld, welke straf dooi den tijd, in voorarrest doorgebracht, geboet is De kosten van het proces komen slechts vooi rekening van beklaagde, voor zoover hij ver oordeeld is. Nadat het vonnis voorgelezen was. trad Krantz op den voorzitter toe, om de rechtbank vcor het milde vonnis te danken Dc voorziter richte tot den jongen een ern stige vermaning voor zijn verdere leven, doch nam bij het afscheid de hem door Krantz toe gestoken hand niet aan Op straat voor het gerechtsgebouw en in dc hal had zich, niettegenstaande de politie afzettingsmoo'regelen had getroffen, een uit vele honderden menschen samengestelde me nigte verzameld, om het vonnis te vernemen. Na afloop van het proces werd Krantz eerst door zijn ouders en vervolgens door tal van andere aanwezigen geluk gewenscht Op straat gingen stormachtige hoera's uir de menigte op en ook aan den verdediger dr. Frey werd bij het verlaten van het gebouw een ovatie ge bracht Krantz werd terstond door dc menigte omringd cn naar de andere zijde van de straat gedrongen, waar de ovaties voortduurden Her haaldelijk werd hij door sommigen in de hoog te gestoken. Echter werden uit het publiek ook talrijke uitingen van afkeuring gehoord Krantz kon zich ten slotte voor de menigte niet an ders bei gen don door in een locaal te vluch ten waar hij wachtte tot zijn begeleiders een auto voor hem hadden gehaald Slechts met behulp van de politie gelukte het hem tei. slotte in de auto te stappen. IN ENGELAND VERBODEN De fi'mkeuringscommissie heeft gisteravond de goedkeuring geweigeid voor de vertooning van de film, die het pioccs en de terechtstel ling van miss Cavell te Brussel tijdens den oorlog voorslelt en woar Duitschland tegen geprotesteerd had. Chamberlain had zich bij de Duitsche bezwaren aangesloten Nader wordt bericht, aat de filmcommissit geen wettelijke bevoegdheid heeft, om dc ver tooning van de film te beletten, maar wel kan weigeren haar goedkeuring er oan te hechten, wat dus een leidraad Is voor de autoriteiten, die ten slotte moeten beslissen De samensteller van de film heeft verklaard, dot hij nu in hoogcr beroep bij de regeering za! gaan en als dat niet helpt, bij het Hooger- huis als opperste rechtbank. DE ONRUST IN MEXICO. De strijd legen de katholieken. P a r li s, 21 F e b r. (V DNaar uit Mexico werdt bericht, is in Guajato een opstand onder de Katholieken uitgebroken. De bondstrocpen hebben een aotal opstandelingen gearresteerd, die voor den krijgsraad zullen worden gebracht cn daarna doodgeschoten. WEERBERICHT 21 FEBR. Hoogste barometerstand 781.1 te Magdeburg. Langste barometerstand 7-10.4 te Seyd is fjord. Verwachting tot den avond van 22 Februari. Zwakke tot matige Zuid-Oostc- lijkc tot Zuidelijke wind, incest licht bewolkt droog weer, lichte vorst 's nachts, overdag zelfde temperatuur. i»^ <^c <&c$c t&c KROMMESTRA AT 1—i—6-8. 3» Zlt TEL 311. LANGESTRAAT 52. *1' NIEUWE VOORJAAR COLLECTIE Chinamnttcn, voor slaapkamers, keukens, serres, snmoa en Mourzoek karpetten. jg* Groote sotrecring in de nieuwe fj# Qp dessins. jjL UIT DE STAATSCOURANT Toegekend do zilveren ccre-mcdoillc deT Oranje Nassa u-orde aan J. Schneider, werk meester bij dc N.V. Wilton's Machinefabriek cn Scheepswcrg te Rotterdam; do bronzen idem oan H. de Haas, draaier bij die N V.; eervol onslogen uit den zeedienst met 1 Maart wegens lichaamsgebreken onder toeken ning van levenslang pensioen de kapitein-luite nant ter zee titulair R. H. Wijmons; voor vier jaar verlof verleend onder stil stand van wedde met ingang van 14 Februoari aan den ingenieur der marine S Vismon, ten* einde gedurende dit tijdvak als scheepsbouw kundig ingenieur te worden gedetacheerd br het marine-etablissement te Soetnbaja; aan S. H. Bendeloc is op verzoek eervol ont slag verleend als vice-consul met persoonlijken titel van consul der Nederlanden te Tctuan. Het vice-consuïoat is voorloopTg gciïoten; bij beschikking van den Minister van Arbeid zijn voor drie jaar herbenoemd als lid van den raad van toezicht op dc Rijksverzekerings bank dr. F. E. Posthumo, directeur van het centraal beheer te Den Haag; W. H Vliegen, lid van de Tweede Kamer cn ols plaatsver vangend lid V. R. J. Crosen, ditecteur van het centraal beheer te Den Haag; nlphabctischc aanbevelingslijst voor rechter in de rechtbank te Haarlem: mrs. D. Koare Sijpesteijn, rechter in de rechtbank te Tiel; J. N. Smits, rechtcr-plootsvervanger in de rechtbank te Haarlem; ,jhr. E. J. Strick van Linschotcn, rechter in do rechtbank tc Gronin gen; op verzoek eervol ontheven met dank mr. L. J. M. Besquin, als voorzitter der bijzondere commissie voor georganiseerd overleg in za ken, rokende het werklieden-personeel van dc Algemeene Landsdrukkerij; oan D. J. van der Ven te Oosterbeek is ver lof verleend tot het aannemen van dc benoe ming door de regeering der Fransche republiel tot officier de l'Instruction publique. DE TOESTAND IN AMSTERDAM DEN HAAG EN GRONINGEN DE GEPROCLAMEERDE STAKING Men meldt ons uit A'dam d.d. 20 Februari: De uitsluiting die de klecrmakerspalroons zijn begonnen voor de maatwerkers is heden beantwoord door de arbeiders in de kleeding- industrie met staking Hedenmorgen is hot werk neet gelegd voor de firma's E H Dik, J H. Domhoff. W G. F. Hartung, Aug Her mann, G van Gelder, P. F Scholte en Zoon en C H Sormani Zoover hedenmorgen ko? worden nagegaan hebben alle arbeiders bi deze firma's het werk neergelegd. In Dili- gentia werd een huishoudelijke vergadering gehouden. Ook te Gron'ngen hebben de georganiseerde kleermakers, die met ingang van heden wor den uitgesloten, het besluit der patroons mö' het proclnmceren von staking beantwoord. In het conflict zijn. volgens de Ct.. betrolo ken de firma's Bouce cn Co, gebr. IbeWr.gs gebr. Meijer, L. Melles. Thekelenburg en Detr lir.g en Schmitz De stuking omvat zestig man Van werknemers/i.ide wordt gemelddn"* vrijv/el het geheele, met inbegrip van de ongc3- orgeniseerde ongeveer 130 man omvattend* personeel van de klccdermakers Domhoff, J L de Jong, Dc Kiefte, Noycn en Ofner te der. Hang. heden in staking is gegaan. Haag, heden in stoking is gegaan. Ook onge- stnkingscomité oongemeld. GEP. GEN.-MAJ. JHR LAMAN TRIP. f Te Ocgstgecst is in den afgcloopen nacht op 87-jarigen leeftijd overleden de gepensioneerd gtr.eraal-majoor bij het regiment grenaJiers en jagers te den Haag, Jhr. IL Laman Trip. TOOROP. I In den zorgelljkcn toestand van Toorop !a sedert Zaterdag weinig verandering gekomen*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1