L. J. LUYCX Zoon DE EEMLANDEU BUITENLAND. Zilveren Bonbon- en Broodmanden. Onderjurken en Directoires, BINNENLAND. Firma M. A. Ramselaar ABONNEMENTSPRIJS 5 »aand"1 Amtrsfoon 12.10 P..m. 10.75 po wceV (mei grM verzekering regen ongeluVkeoi I O.I7'/r Bmoenlaoo Iranco oer post per i maanden 3.- Afzondrrli|ke nnmmerj I OjOS. POSTREKENING 47910 TELEFOON INI ERC 5iS DIDECTEUQ U.TGEVEQ. J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1 1 ««begrip van een «ewijsootnmer. elke rcgeJ mcei f0 25 Liefdadigheids adx-crteotiKo voor de helft van den prtjs - Kleine Advertentiön .KEITIES bp vooruitbetaling »-5 regels 50 cent elke regel mee» 10 cent, driemaal plaatsen I.— He* iisnumme» extra 0 01 Donderdag 231 ebruari 1928 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* 2'oe Jaargang nu. zu2 IIET DUITSCHE METAAL CONFLICT HET GESCHIL BIJGELEGD MORGEN WERKHERVATTING De gcdclcgccrden-conferentic der midden- Duitschf mctaalaibcidcis heeft met 52 tegjn 4 stemmen besloten den arbeid morgen te het- vattcn. Van de zijde der vakverccn'ging der Duit sche mctaolorbcidc-rs wordt oan het Betl "lagcbl. de volgende mcdcdceling gedaan: ^Dcor de bindend-verklaring van de arbitrale uitspraak is de strijd in de rr.i'den Duitsche metaalindustrie gcëlnd'gd. Wij onderwerpen ons oon de wettelijke bepalingen." De olgcmecne uitsluiting blijft dus thans achterwege. DE POOLSCH-LITAUSCHE BETREKKINGEN DE NIEUWE LITAUSCHE NOTA AAN POLEN Het officieusc Litausche blad Aldas beva' den inhoud van de Litausche antwooid-ncl i oan Polen, die eir.de dezer weck verzenden *.a< werden. Het blad zegt, dat de nota in hoff-. lijkc bewoordingen is vervat. Er wordt op gewezen, dat Zalcski geen antwoord heeft ge geven cp de Litausche cpmcrkingcn over he. niet've.» vullen van de Poo'.sche belofte in Ge fiève betreffende de Pcolschc schelen in her gebio I van Wilna en het ontbinden van de cmigrantcnotgnnisatics. De Litausche rcgce- ting staat, in tegenstelling tot dc cpvatting van Zalcski, niet op het standpunt, dat na de ovcicenkoniï-t van Genève het herstel von dc normale betrekkingen tusschcn beide landen het kernpunt van do ondoihandolingen moet vormen. Zij herbanit het vccistcl uit haa* cc.sie nota, dal do Vclkcnbcnd in deze kwes tie bemiddelend zal optreden. HET INCIDENT VAN SZEilT GOTTHARD DE ONBRUUC3A 1RMAKING DER WAPENS EEN HON GA \RSCHE UITEENZETTIN O Boedapest, 2 2 Febr. (H. N) De direc tie der Horgaarsche staatsspoorwegen heeft thans een oificieuze mededeeiirg omtrent d< wapcnzcnciing van St. Gctthard gepubliceerd Aangezien volgens de internationale gebruiker de afzender het beschikkingsrecht over d. goederen heeft, doch deze zich niet heeft aan gemeld, had de directie besloten om het ma teriaal cp 24 Februari openlijk te doen ver koopen. Aangezien de zending corlcgsmate riaol bevatte, werd aan het ministerie voor d landsverdediging cm instructies gevraagd, o. welke vcorwoardcn dit tocstcmrr.irg voor der verkoop zou verleenen. Het ministerie stelde de voorwaarde, dat unn het oorlogsmateriaal, voordat het werd verkocht, door een door der minister te benoemen commissie het korakte van oorlogsmateriaal zou worden ontnomen Sedert 18 Februari is men thans onder toe ziekt van de commissie bezig het materiaa voor oorlogsdoeleinden cnbruikbuar te maken De commissie bestaat uit 3 beëedigda deskun di^en, onder wie zich cén ingenieur van dt Oostenryksche Stcycrfnbrieken bevindt. Het materiaal zal binnenkort geheel onbruikbaa' zijn gemaakt, waarna er geen bezwaren meei zullen zijn om het als cud'ocst in een openbare vei'ing tc verkoopsn. Het bericht in sommige bladen, alsof het materiaal onder toezicht var een internationale commissie onbruikbua, wordt gemaakt, is dus niet in oveteenstemming met de feiten. Kritiek der Fronsche pers. Parijs, 2 2 Fcbr. (V. D.) De Porijscht pers is ovei de bekende wapenzending van Szer.t-Gctthnrd niet bizonder te spreken. De Petit Parisian schrijft, dat h»*t Volken- bonds-apparnat voor de bcwapenirgscontróle proefondervindelijk onbruikbaar is. Het optie den der Hongaarsche regecring toont /cot dc zoovcelste maal aan. hoereer het noo<"'ig is dat de Volkenbond bij zijn a.s. besprekingen in Maart de gelegenheid aangrijpt dc controle procedure te vereenvoudigen. De Echo de Paiis is van neer. ing, d/.t d> Volkenbond niet b'j er-*.hte is zich tegen hr' land van oorsprong te weer »e stellen. Af 1-k van het verdrag van Tria -on verbiedt welis waar den invoer van Hongaarsche oorlogswa pens, doch kan den anderen staten niet belet ten er smokkelhandel in te drijven. Te Genève werd in 1925 een overeenkomst inzake der Internationalen handel in wapens ondartec- kend, doch deze conventie werd uurn.ei ge- rati'iceeid. Bovendien werden cr dik wij s inter nationale verdroger. opgesteld, doch in de praktijk handelt iedere staat naar eigen goed- \inden. Jules Sauerwein-schrijft in dc Matin t .,Inoi"r de Vcl' enbond ni.t energiek op het optreden der HongoHrsche regecring ontwe-ord* zu Ier in de toekomst da beslissingen van dit inst^ .tuut meer komisch don eerbiedwekkend zijn. DE PAN-AMERIKAANSCHE CONFERENTIE EEN BESCHOUWING VAN HERRICK P a r ij s. 2 2 Febr, (H. N.) Hcrrick, dc Ame- ikaanschs gezant tc Parijs, keeft vanmiddag ler gelegenheid van de herdenking von Was- Tngton's geboortedag een lunch voor het psr- oneel van het gezantschap gccgven, waarbi; %ok de diplomatieke vertegenwoordigers dei Latijnsch-Amerikaansclie staten tc Parijs ge- locdigd waren. In zijn toespraak brak Herricl iok de pon-Amcrikaarsche conferentie tci prake, waarbij hij cr zijn leedwezen over uit- prok, dat een deel van de Europeeschc per: ''eeft getoond geen besef te hebben voor dr gevoelens, welke cr tusschcn de verschillende Air.erikaonscho republieken bestaan. Herrick naakte een vergclijl ing tusschen de verdeeld «ciJ cn de geschiedenis vol oorlogen var :uropa cn dc ontwikkeling van de Amcrikaar.- chc republieken tijdens de laatste eeuw. Onze taatsliedcn, alius zcide de gezant, zijn c» teeds cp bedacht geweest om binnen de gren •en van het eigen lnrd te werken, in plaatr an hun blikken steeds naar buiten tc richten )e fcinncnlandsche ontwikkeling nam hun ge- eele aandacht in beslag. Wel zijn er kleine wisten en gevallen van ijverzucht geweest loch de strijd, dien wij gevoerd hebben, is al- :jd binnen dc grenzen van het eigen land ge- leven. Aanvallen van buitenaf zijn zoo ze'd aam geweest, dat men wel kan zeggen, dn' en eeuw long op het Ameriknansche conti ent iedere natie zich vrij noor eigen goed- lunken heeft kunnen ontwikkelen. DE VLUCHT VAN HINKLER DE REIS NAAR AUSTRALIË VOLBRACHT Port Darwin, 22 Fcbr. (V. DDe 3ritsche vlieger Hinkler is hedenmorgen te zes uur te Port Darwin (Australië) aangeko men. Hij heeft den afstand van Londen naar Australië m 16 dogen afgelegd. De prestolïe van den vlieger Hinkler, die den ifstand Engeland cn Australië, welke 12,030 nijl bedraagt, in den tijd van 16 dagen mei cn klein vliegtuig, voorzien van een moto- •an 28 P.K., heeft a'gelegd, heeft in Engeland dus meldt het H. N., zeer veel voldoening ge ;ekt. Sir Samuel Hoare, de minister voor di urhtvaart, zor.d hem een teleg'am, waarin hij ijn waardecring voor de prestaties van Hinklei u-tuigt en zegt, dat deze door zijn vlucht eet. iftuw bewijs heeft geleverd, wat dc Engelsche i'.cten en de Er.ge'sche vliegtuigen kunnei 'oen cm de verschillende deelen von het rij' verbinden. Port Darwin, waar Hinkler land le, is ongeveer 12,000 mijl, gerekend naar dt 'cvo'gde route, van Croydon verwijd md. Hin der is 7 Februari des morgens van Croydo» •ertrokken cn landde gisteravond óm 6 uui \ustrolische tijd, overeenl-omende met 8 uu •oormiddag Grccnwichtijd, tc Port Darwir. ïerholve heeft hij zijn vlucht, nauwkeurig be elct-nd ii 15 dagen voltooid. Hinkier heeft niettemin gemakkelijk het re ord geslagen, dat sir Ross Smith cn Sir KciU Iruith behaald hebben, die in 1919 in 23 do- •en van Engeland naar Austra'ië zijn gevlogen wijze, waarop Hinkler zijn vlucht heeft g<- 'aan, was op zich zelf zeer merkwaardig. H." eeft geen groote toebereidselen gemoo' verd financieel niet gesteund cn zijn vliegtir% vjis geen zware machine, doch slerhts een ge- voon klein toestel, zoon's een iedftr dot vooi "675 kan koopen. In de laatste 18 maandet ceft Hinkler dit vliegtuig gebrui'-t om tochtei hoven Engeland en Noordelijk Europa te mn- en. Zijn toestel had echter zijn vermogen er. betrouwbaarheid bewezen, zocdat Hinkler in vedstrijden vele prijzen heeft gewonnen. Tijdenr ijn geheele reis heeft Hinkler van niemand ulp ontvangen, zelfs niet bij het opstijgen Ie durende dï geheele vlucht is het geen en- ele maal noodig geweest om herstellingen aai ien motor te doen, welke een gewone ston- "anrd Cirrusmotor von 33 P K. is, wat op zicf e'f een merkwaardige getuigcris is van hei 'ocdc werk van deze machine van Engelse'" nao'-sfl. De kesten van de vlucht bod-oegei 'echts orgeveer 50, vat minder is dan dr csten van een zeereis naar Aest-a'ië. Er ma'- •og aan herinnerd worden, dol Hinkler als het vare toevallig de eerste nonstepvlucht ver .onden r.aar Rome heeft gemoo'-t en ook d< •erste vlucht van Engeland naar Britsch-Indif- 3ezen afstond heeft hij in 7 dagen afgelegd, vut op zich zelf een prestotie van buitenge- vone beteeker.is was. VERVOLGING VAN BANDIETEN. Een leider doodgeschoten. Rome. 2 2 Febr. (V. D.) De Italiaansche rarobinizri zijn gisteren op groote schaal be gonnen met een campagne tcg?n de bandirter p Sardinië op gelijke wijze als in Sicilië tegei. 'e Maffia is opgetreden. Een der beruchtste mndictcn van Sardinië, Samucle Stocchino, is Dinsdag neergelegd. Hij verzette zich hevig, loch werd tenslotte door dc carabinieri over- -necstcrd. De bewoners van het eiland vrecs- len hem zoodanig, dat zij zijn misdaden niet meer durfden aangeven. TREINBOTSING. Luik, 2 2 Febr. (H. N.) Bij een botsing usschen een trein en een rangecrcnde loco motief zijn 14 personen gewond, waarvan 5 ernstig, dat zij naar een ziekenhuis moes ten worden vervoerd. Wil I FM RFlQFi\IHlJ17Fi\l LANSESTRAAT 43 - TELEFOON 552 ILLC.lv! unutllfl JJZ.CIX JU VELIER GEDIPL.HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Langestraat 49. Tel. 190. Zijde m fil en Zijde m/wol Alle kleuren' IVIotorseizoeri 1928 V/ij breuqnn U voor hot komend mol«»tsei loan cea 'chi'ieTende serie motorrijwielen allen de nieuwste mode.lsn welks thans blf ans acëtaleord zijn 3ARLEY HAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOB6CANE HENDERSON Aanbevelend, NIC. BOVEE '.AVENDELSTRAAT 12 Teloloon 1053 DE REI3 VAN DEN AFGHAAN3CHEN KONING LUI3TERRIJ.CZ ONTVANGST TE BERLIJN Berlijn, 2 2 Fcbr. (.3. N.) De extratrein, waarin de koning van ArgHanistun de rei- eeft gemaal t, kwam vanmorgen om kwart over 11 cp hel Lehrter-station aan. Kcrl tcvo- en was ri.jksprcsident ven Hirdcnburg met -.taatssecrctajis Mcissn.er cn zijn zcon rr.ajooi /on Hindenburg cp het stniion aangekomen •vaar hij door de menigte met stormachtige icera's werd ontvangen. De rijkspresident wax -n civiel gekleed. De trein kwam cirect na aan komst van den rijkspresident in het gezicht ei. ield weldra stil. Dc koning en de koningin vni. \fghanistan slapten te-stot, uit, gevolgd dooi en Afghoanschen minister van buitenlandscht aken. De rijkspresiderl trad terstond cp hei onklijke echtpaar tce en begroette hen hor dijk. Duorna Werden de verschillende autori tten oan den kening voorgesteld. Na deze begroeting begaven de koning en le koningin, benevens de rijkspresident, zich 'oor den hoofdingang, die slechts bij buiten gewone gelegenheden wordt gebruikt, naar juilen, waar een eerecompagnie opgesteld tend, waarvan de Impel het Afghoansche en et Duitsche volkslied speelde. Nu de eerccom- lajnis te hebben geïnspccteeid, ram men ir 'e gerecdstaar.de auto's plaats. De stoet were gevormd door een auto met den president /an politie, gevolgd door een afdeeling van 'c bereden rijksweer. Daarop volgde de autc met den rijkspresidmt, den kcrirg en den rri- iistcr van buiten'andsche zaken vun Afghanis- an, die a!s tolk fungeerde. In een tweede autc adden df koningin van Afghanistan en dr Hergt ploats genomen. Daarop volgden auto's met de overige autoriteiten. Een eere-escorte begeleidde de auto's, terwijl de stoei door eei. afdeeling bereden rijksweei werd gesloten. De stoet begaf zich ever hei pleit d r republiek,, 'oor dc Siegesallee en de Charlctter.burger Chaussec naar den Brandenburger Tor, waar weer een eerc-ccmpogrie opgesteld stond cr le mi'itaire muziekkapel hel Afghannsche cn Het Duitsche volkslied speelde. De stoet zcttc- /ervolgens zijn weg voort naar de eveneens :ecr feestelijk versierde Wilhelmsstrasse, waar /cor het Prins Albrcchtpalcis werd stil gehou den. Gedurende het verblijf te Berlijn zal het .oninklijke echtpaar in dit polcis wonen. Bij de aankomst van den stoet werd dc Afghaansche oningsvlog op het paleis geheschen. Een com pagnie von de rijksweer presenteerde het ge- veer, waarna de hcoge gasten, begeleid door 'cn rij'spresident cn vice-admiraal Hergt, hei maleis binnengingen, waar het gezelschap dooi -fen chef van het protocol, gezant Köstei, •lechtig werd begroet. B e r 1 ij n, 2 2 Febr. (H. N.) De koning var. \fghaniston heeft vanmiddag cm half vier der. i ijkspresident in diens palcis een tegenbezoek jebrocht. Een eere-ccmpagnie bracht de ge> aruikelijke eerbewijzen. Om 5 uur des middags ontving de koning van Afghanistan het diplomatieke corps, ender '.ei 'ing van den pauselijken nuntius mgr. Pa- aclli. HET AMERIKAANSCHE VLOOTPROGRAM. Blijkens da New York Times is de vlootcom- .missie uit het Huis van Afgevaardigden gc- reigd het door d;n minister van marine Wilbui /oorgestc'da program van vlootannbouw aan- ienlijk te verminderen Het is volgens het b'ad .vaarschijnlijk, dat het preg-am van Wilbur, hetwelk orgeveer 800 ir.il'icen dollar zou kos- len, zal werden vervangen door een program vaarvan de totale kesten 379 m.illioen dolla- -.ouden bedragen en dat zou omvatten 15 krui ers van 10.C00 ton, écn enkel moedersrhif /oor vliegtuigen en mogelijk 20 onderzeeërs De commissie wenscht dat dit program in 4 jaar zal worden voltooid. ITALIË PROTESTEERT TE WEENEN. B c r 1 ij n, 2 2 Fcbr. (V. D.) Naar dc och tendbladen meldrn, heeft de Italiaansche ge- ant tc Weenen Dinsdag opnieuw ccn bezoek cbracht aan den bondskanselier, om de be waren van dc Italiaansche rcgec:i. g kenbaar u maken tegen de in den Tirolcr landdag ge houden nnti-Itaüaansche redevoeringen. De ge- •ant werd door bondskanselier dr. Saipel ont- nrgen, die hem crcp wees, dat dc bcdjelde fgevnardigden geen officiecle personen zijn n. dot hij hun het recht van spreken niet kan ntzeggen. DE STAKING IN TSJECHO-SLCWAKIJE. Praag, 22 Fcbi. (Hf N.) Dc ondcrho'ndc- irg^n tot bijlagging van de mijnwerkerssta- irg in het Bruexer district, dia thors nna; 'raag zijn verlegd, zijn, nadat beide partijen •lechts korten tijd samen waren geweest, on- 'erbroken Tot een resultaat is men neg nici gekomen Tweede Kamer. Vergadering van Woensdag. De interpcllatie-Hiemstra over dc opheffing der Marinewerf te Hcllcvcctsluis zal op cca rader tc bepalen djg gehouden werden. Bij de wijziging der Pcnsioenwct-Spcorwcg- imbténViicn wcnscht c'c heer D c Wilde uit breiding van het aantal arbcidcrsledcn der com missi e van bijstand tot 5 in verbond met het zelfde aantal organisaties. Dc heer Oud wil voor pensionnccring dc hulp-diensttijd bij alle maatschappijen berekend zien De heer van Braambeek bestrijdt den heer Dc Wilde cn steunt den heer Oud. Dc Minister zul dc opmerkingen over wegen. Het ontwerp wordt z. h. st. aange nomen. Het ontwerp der bepalingen vcor opium cn andere vcidoovcndc middelen wordt zondei stemming aangenomen. Bij het cntw.crp tot wijziging van dc orchief- wet waarschuwt mevr. B a k k c r N o r t tcg->n het overbrengen nacr de Rijksarchieven van in Gemeentc-orchicvcn behoorende bescheiden. De heer L a n g m a n ziet geen reden voor het ontwerp, dat door ccn'ralisccring inbreuk maakt op het gemeentelijk zelfbeschikkings recht. De heer Knottenbelt acht concentratie noch noodzakelijk noch wenschclijk cn wcnscht schrapping van het onderscheid tusschcn ar chivarissen 1c cn 2c klasse. De heer ven Sassc van Yssclt dringt i an op dispensatie van de cischcn voor archi- voiis. Minister Waszink verdedigt dc concentra tie in het belang van de archieven, welke trou wens zuiver administratief is cn is niet voor nemens de wet tegenover de gemeente streng toe te possen. Onderscheid tusschcn ambte naren moet worden gemaakt. Ean grondwette lijk bezwaar tegen onteigening geldt niet, dooi hier geen sproke is van ontoip^nirg. Het amendement B a k k e r—N o r t om fim- gceiendc archicfambtenaren gelijk tc stellen met wetenschappelijke, wordt verwepen. De heer von Sassc dient een amendemem in cm a^cmocnc bestuursmaatregelen voor het tocicht op a -chicven schronpcn. De Minister verklaart het amendement onaannemelijk. De heer van Sasse trekt zijn amendement in. Het ontwerp wordt aangenomen zondei stemming. Op het entwerp tot bestrijding der flesschen- trekkcrij verdedigt dc heer Staalman (v.b.J een amendement om het ontwerp uit te brei den tot hen die uit gewoonte cf beroep zondei betaling hotelkamers betrekken. De heer van Wijnbergen (r.k.) Juicht set entwerp toe en wijst cp de preventieve werking. Minister Donner wiist cp de preven tieve werking der wet en bestrijdt het amen dement dat een erkel geval strafbaar stelt 'och analoge gevallen uit de wet laat terwijl de hctclhcuders reeds op andere wijze tegen het euvel kunnen optreden door het signaice- ren van personen, vervolging wegens valsche naamsopgave enz. Na verdediging door Mr. Heemskerk (ar.) en bestrijding door Mr. Merchant (v.dwordt het amendement verworpen me.t 40 tegen 12 stemmen. Het wetsontwerp wordt aangenomen cn de vergadering verdaagd. DE A. T. O. BUSSEN. Met ingang van 27 Februari zullen de A. T. O. bussen een nieuwe verbind.ng paan vormen met het stat'on Loge Zwaluw. D-in zal het tramlijntjc Moerdijk Lage Zwaluwc nog enkel voor goederenvervoer worden ge bezigd. DE ALKMAARSCHE ZIEKENHUIS KWESTIE. Het geschil, gerezen tusschen het gemccn*c- 'HStuur van Alkmaar en het bestuur der stichr ir.g „Alkmnarsch Neuttaai Ziekenhuis", ovei het schenken of lccnen der bekende 150,C03, Ta1, naar vernomen wordt, aar het oordeel van le plaatselijke comités, welke deze som bijeen brachten, worden ondei worpen. WELRBERICHT 23 FEBR. Hoogste barometerstand 779,2. tc V& Wccnen. Laagste barometerstand 717.S tc v»/ *5 Isa fiord. Verwachting tot den avond van 2i Februari. w /.wakke tot matige Oostelijk? tot /uid-Oostclijke wind, meest licht \y, bewolkt mogelijk met och te.nine- Vg vol droog weer, lichte vorst dus nachts, o verdrag zelfde tempera- luur- 33 frtirtirtttrUrtrtrtttetrtrijesf »VV"?3t9 *v« *X9 'VS?5ti' ?xS 'VSi Ir* Aid. 1/Ianuïaotaron KROMME3TRAAT 4-8. Aid. Bedden cn Tapijton KROMMESTRAAT 8. S» Aid. Dames- en Kinderconfectia LANGE5TR AAT 52. g De Beste Kwaliteiten. De Laagsta Prijzen, gg ïXc iXf 5Xè ïX?SXc> iXfjXSiXö iX£ iXèllw UIT DE STAATSCOURANT Op verzoek eervol ontslagen als lid der rijks» commissie van advies inzake het bibliotheek wezen Dr. G. A. Wumkcs, bibliothecaris oan de diov. bibliotheek van Friesland te Ld uwurïenj op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst met donk voor dc langdurige diensten dc hoofd ingenieur van dc rijkswaterstaat in het cis'.nct Groningen Ir. J. P. Wijtenhoist; bij beschikking van den Minister van Onder wijs is Dr. G. C. Lnbouchèrc to Utrecht tot wederepzeggens toegelaten als privaat-decent in dc ufdcc.ing der o'gamecnc wetenschappen aan de Technische Hocgcschool voor het cn* der wijs in „het beschouwen van kunstwerken." Bij Ken. Bcslu;t zijn opnieuw benoemd lot buigemecstur van Asten W. J. M Wijnen Crom'voirtA. F. van Rijswijk EschorcF. A. J. Bui on von Hovell van Wcstcrflicr Oudheusden F. A. J. van Licmpt, sccrctv» ris dier gemeente Duiven Z. Th. F. J. Baron van Dorth tot Medici Goederende cn Stellendam J. A. Charhon; BeverwijkJhr. J. C. W. Strick van Lin- schoten KrommenieH. Klerk Jzn Zwoag J. E. G C. Uibbits 's GravenpolderD. P. Prümcrs Maorssen en MaorssevceiiM. H Egglnkj Dc Wijk Mr. B. J. Vccnhoven Buggcnum W. H. Bciacts, secretaris dier gt incente Helden F. P, M. vnn Coner Horn. A. H. Dcrkx, secretaris dier gemeen* te Munstcrgc'ccnP. M. J. Ramakers, secre taris dier gemeente. NA HET VERGAAN VAN DE SHONGA. Het bergingswerk. Men meldt uit IJmuiden aan dc N. R. Ct.: Dank zij dc gunstige weersgesteldheid kon den tot nu toe uit het stoomschip Shonga pl.m. 2C00 droge en ongeveer 800 natte balen worden gelost. De droge balen worden per schip naar Amsterdam vervoerd ter verdere doorzending naa: bestemming cn dc r.atto worden tc IJmuiden opgeslagen; Vrijdag wordt daar de eerste partij geveild. Te Wijk aan Zee zijn in totaal C555 door zeewater be schadigde balen geborgen, welke morgen zul- ien worden geveild. Aangezien berging van het schip is uiige* sloten, is men tevens doende, vaste cn Ics- vaste voorwerpen te bergen. Dc bergers con- centreeren op het ooganblik hun aandacht op ruim I, hetwelk nog droog is cn dat men mor gen hoopt leeg te krijgen. Don zullen in totaal ongeveer 5Ü00 balen zijn gelost. Het weer is bijzonder fraai cn begunstigt do bergingswerkzaamheden in hoogc mate. HET VERG1FT1GINGSGEVAL TE CL01JERHEIDE. F. die onlangs in zijn woning twee diepe sneden in zijn hand werden toegebracht «ft in het ziekenhuis te Bardenbcrg ter verp.c- ging wed opgenomen, is thans daaiuit ont slagen. Vrouw F. en dc drie kinderen worden nog verpleegd in het St. Elisobethzlckcnhuis to Al t n hun toestond is goed tc noemen. Men is neg steeds met het deskundig on dei zoek bezig, welk vergif door hen is gc- biuikt. LOUIS DE VRIES NAAR PARIJS. Naar wij vernemen zal de heer Lou's do /i cf met zijn gezels'.lup oo verlang, n var* rr.ain Gemier einde Mei of begin Juni te pa \j~ optreden gedurende het „Festiva. 'lhéa- ra' Internationale". Ht' ligt .n de bedoeling» lezen keer drie vers-di! ivL» ukken cp tt voegen, waaron Ier écn Hollandsch. HET BR ANDSTIC! 1TINGSGEV AL TE LEERDAM. Het vonnis der Tielsche recht- bank. De rechtbank te Tiel veroordeelde J. H« v. d. B. te Leerdam, tegen wicn wegens brand- st chting cp 14 October 1927 twee jaar ge vangenisstraf was gcëischt, tot dezo strof zonder of trek van preventieve hechtenis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1