Corsetten DÉ EÉMLANDEü L. J. LUYCX Zoon Dinsdag 28 lebruari 1928 l BUITENLAND. DE DUITSCHE REGEERINGS VERKLARING DE POOLSCHE VERKIEZINGSCAMPAGNE ENGELAND EN DE ACHT URIGE WERKDAG Sponsen en Zeemen- Borstelwerk Borstelwerk wordt onder garantie geleverd. A. v. d. WEG. LANGtSTRAAT 23. Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE DE MISS CAVELL-FILM BIOSCOOPRAMP IN ITALIË DOOR EEN LAWINE BEDOLVEN HET VERGAAN VAN DE ALCANTARA ONTPLOFFING IN EEN BRIKETTENFABRIEK li Firma M. A. Ramselaar Afd. Heeren Mode Artikelen, f* ENGELAND EN ZUID-CHINA DE TREINROOF BIJ CHICAGO LUCHTVAART LUITENANT KOPPEN ABONNEMENTSPRIJS 3 vom A®««f»» i 2.10 po amd i o.n. p«t 1 week (met gratia verzekering tegen ongelukken! f 0.175/#» B1D n a u 3 a franco per post per 5 maaadeo I X-. Afzonderlijke aommtrt f 0.05. POS .REKENING 47910 TEI.FFOON INTERC 519 DIPCatUR UITG E.VEQ: J.VALKHOff PRUS OER ADVERTENTIEN -s"» o» int*0np m «wtitmum»», i—elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids ad verte nuf© w©or de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KE1TIES" bi) vooruitbetaling *-4 regelo 50 cent elke regel meet 10 cent. driemaal plaatsen I.— Be wtjsnumme» extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» 2üe Jaargang no. zt6 HERGT OVER HET WERKPROGRAM DE DISCUSSIES Vice-kanselier dr. Hergt heeft gisteren in den rijksdag het woord genomen en in de eers't plaats meegedeeld, dat de genezing van di Marx goede vorderingen maakt. Dr. Marx heelt verklaard, dat hij het met het noodprogram der regeering op alle punten eens is. Door het mislukken dtr onderhandelingen over de rijks- Schoolwet werd de rijksregeering voor de vraag gesteld, hoe zij haar wetgevende taak thans moest verrichten. Er waren nog talrijke er.dere vraagstukken op te lossen (met name de begrooting voor 1928 en de supplctoire be grooting voor 1927 moesten worden afgedaan) en daarom stond het kabinet maar één weg open: een scherpomlijnd werkprogram uit te voeren vóór de ontbind'ng van den rijksdag. Door het mislukken van de schoolwet wordt de grondwettige bevoegdheid van het kabinet niet beinvlocd. Het is geen zakenkabinet, mam het vormt nog steeds de regelmatige regee- ring. Zouden nog voor het begin van het nieuwe begroot'ngsjaar de desbetreffende ^voorstellen definitief worden afgehandeld, zooals zou overeenstemmen met de bedoelingen der re geering, dan zou deze moeten afzien van de uitvoering van nog andere, hoewel bclangrijkei maatregelen. Formeel bestaat het werkpiogram voornamelijk uit talrijke wetsontwerpen, di° reeds bij den rijksraad zijn ingediend, uit een verorden;ng, die door de rijksregeering zal Worden uitgevaardVd, uit de suppletoire be grooting voor 1927 en een aanvullingsvooi- stel voor 1928, alsmede uit wijzigingen, aan te brengen in het wetsontwerp nopens de oor logsschadevergoeding. De afzonderlijke deeloi. van het werkprogramma betreffen dc def'ni— vc tegeling von de oorlogs- en liquidatie-scha de, een hulpactie voor den landbouw en nood maatregelen der kleine renteniers en rentetrek- kenden. Dc belangen der betrokkenen en de draag kracht der staathuishouding zijn nauwkeurig tegen elkaar afgewogen. Door verruiming op één punt mag de draagkracht van het geheele programma niet worden bedreigd Het werk program is daar om één geheel, dat in 2ijn ge heel verwerkelijkt moet worden. Dr. Hergt gaf daarop een zeer breedvoerige toelichting op dit werkprogram. Volgens de rnededeeling van de rijksregc-ering van 18 Febr. j.l. zal de ontbinding van den rijksdag rechtstreeks aansluiten op de beëndiging van het werkprogram en de verkiezingen zullen dan ook in elk geval in de tweede helft van de maand Mei plaats vinden. De regeeringsverkloring weid daomo bespro ken, Samen daormede vielen de debatten over de communistische motie van wantrouwen le gen de rijksregeering. De afgevaardigde Stompfer, sociaal-demo craat. besprak kort het geschil tusschen Oos tenrijk en Italië over de Duitschers m Zuid- Tirol. Wij leven, zoo verklaarde de sprekci, met onze Duitsche broeders buiten de lands grenzen in cultureele en ideëele gemeenschap Wat het ecne gedeelte van d'e gemeenschap wordt aangedaan, voelt het andere gedeehe mede. Ten opzichte van de regeeringsverkla- ring merkte spreker op: Deze in de lucht zwevende regeering zondci parlementaire basis moet aan haar spoedig einde denken en het niet als haar toak be schouwen de toekomst van de Duitsche buiten en binnenlandsche pol'tiel rret Duitsch-natio- nale hypotheken te bezwaren Deze- waarschu wing is noodig gezien de gesprekken met de vice-kanselic- dr. Hergt met buitenlandsch* potentaten voert Wij blijven, zeide spreker ter. s'otte, in oppositie teger deze regeer.ng, tot dot zij verdwijnt. No de uit'atingcn van Stampfer soraker. Diedrich (Baden) en een spreker van d® eco nomische portij. Zij verklaren, dat zij zich hun houding ten aanzien van en'-ele gedeelten van het- werkprogram voorbehielden. Evenals de sprekers van links, ze'de von Guérord (centrum), dat hij de bestaard® regec- ring slechts als een zakenkabinet beschouwde Tegen dg benoeming van nieuwe ambtenaren of de bevordering *an ambtenaren door dit kabinet zou het een-rum zich ver-^tten. De door de communisten ingediende motie van wantrouwen in d? regiering werd. met de stemmen der vpÖ*Ste!Ws, der sociaal-democra ten en een deel der democraten vóór, verwor- pen. Hedenmiddag worden de beraadslagingen voortgezet. VON HOESCH EN NEURATH BIJ STRESEMANN. De Duitsche gezanten te Parijs en te Rome 2iin te Cao St. Martin aangekomen. De ge zant von Neurath is naar Mentone gekomen a's Duitsch gezant in hel land, waar ministci Stresemann verbliift. De gezant von Hocsch is 17 Februari uit Parijs naar Weenen gereisd om verwanten op te zoeken en keert slechts over Mentone terug. Ook staatssecretaris von Schubert zal heden naar Mentone vertrekken Ook was reeds vroeger afgesproken, dat von Schubeit voor de raadsvergadering nog een bespreking met Sttesemann zou hebben. SNEEUW IN JUDEA. Berlijn 27 Febr. (V. D.) In hel land schap Judea is. naar gemeld wordt, de laatst-- datren veel sneeuw gevallet*»^, ONGELDIG VERKLA RING VAN KIEZERSLIJSTEN KRASSE MAATREGELEN TEGEN DE OPPOSITIE Berlijn, 27 Febr. (H. N.) Volgens een bericht uit Warschau is het aantal protesten bij het opperste Poolsche gerechtshof wegens het ongeldig ve-klaren van verkiezingslijsten ingediend, thans tot 1800 gestegen. Het ge rechtshof heeft zijn gewone aantal zittingen verdubbeld, aangezien het anders geheel on mogelijk zou zijn de protesten voor de verkie zingen te behandelen. Gisteren was het de 'aatste Zondag vóór de verkiezingen. Deze dag is over het algemeen kalm verloopen. D< vice-president van den ministerraad Bartel hield des morgens te Wilna een rede tot aan beveling van de candidaten der regecringslijst die door alle Poolsche radiostations werd ver breid. Te Warschau zelf werd gisreren op groot* vrhaal propuganda voor de a s verkiezingen Tcmoakt, in hoofdzaak door de regeeringspar- tijen en de sociaal-democraten. De maatre gelen tot onderdrukking van de propaganda der rrinderheidspartijen duren voort. Te Dub- no zijn verschillende Oekrainische politici en propagandisten gearresteerd. Te Kattowitz wordt alleen propaganda van de regeerings- partijen toegelaten. De andere partijen moch- fen gisteren zelfs geen strooibiljetten uitdee- len. Dc uitdeelers werden door speciaal geor- Tonisecrde knokploegen terstond verjaagd. Dr politie nam een strooibiljet ten gunste van dr Korfantygroep. dat reeds in ettelijke duizenden "xemploren was gedrukt, in beslag. De Ober- Schlesischer Kurier en de Breslnuer Zcitunp verden Zaterdag reeds in beslag genomen Zondagmorgen tijdens den kerkdienst verza melden zich voor het theater groote ofdeelin- gen knokploegen, die, na een verkiez'ngsred» te hebben aangehoord, met auto's dooi de stad ♦rokken, waarop zich poppen bevonden, di< Korfanty en een Pruisischen politieagent móes ten voorstellen, waarbij hpt aan de noodige bc- 'eedigirigen niet ontbrak. De straten, die toe gang geven tot de door Korfanty bewoonde villa, waren echter door bereden po'irir nfge- ~et. Overigens hebben zich geen incidenten van ernstigen aard voorgedaan. DE REGEERING TEGEN DE WASHINGTONSCHE CONVENTIE Londen, 2 7 Febr. (V.D.) Heden heeft Show, minister van arbeid in dc vorige La- bcur-regceririg de debatten geopend over de acht uren-conventie van Washington. Shaw beschuldigde de huidige regeering, dat zij in gebreke is gebleven de conventie uit te voe ren. Botterton, de parlementaire secretaris van het ministerie van arbeid, verklaarde in zijn antwoord, dat de Britsche gedelegeerden te Washington niet gevolmachtigd warenbo vendien hebben zij geen verdrag geteekend, doch een ontwerp-conventie. Hij hocm^e daar op tal van ontwerp-conventies op, welke door verschillende landen nooit zijn geratificeerd Alvorens Engeland over kan gaan tot ratifi catie, moet het zijn wetten in overeenstemming brengen met de conventie. Botterton verklaar de voorts, dat Engeland niet bereid is te rati- ficceren, omdat op dit oogenblik overeenkom sten van krocht zijn, waardoor honderdduizen den arbeiders zijn gebondendeze oveieen- bomstcn worden door de regecring beschouwd als middelen ter handhaving van d?n indus- trieelen vrede. Bij ratificatie zouden deze over eenkomsten gevaar loopen en deze risico wcnscht de regeering niet op zich te nemen. DE SOCIALISTISCHE ARBEIDERS- INTERNATIONALE. Een bestuursvergadering te Zürich. De executieve der socialistische arbeiders- ii ternationale, cie onder voorzitterschap van Henderson te Zürich, heeft vergaderd, hield zich bezig met de voorbereiding van het in ternationaal congres, dat op 5 Augustus te Brussel begint. Zij onderzocht verder het rap port, dat door de commissie voor de ontwa pening zal worden ingediend. Teneinde hel Matteottifonds (bestemd voor de bevordering der arbeidersbeweging in londcn, waar dc de mocratie onderdiukt wordt) te versterken, be sloot de executieve ter gelegenheid von den eersten Mei een Matteottikoart uit te geven, waarvan de opbrengst in genoemd fonds 2al worden gestort. Nader wordt uit Zürich gemeld, dat de exe cutieve het rapport der commissie inzake de ontwapening heeft goedgekeurd. Zij hield zich verder bezig met de smokkelzaak van Szani Ootthard en ce ontwapening ter zee. Zij be- roadslaagde breedvoerig over de actie, die moet worden gevoerd ten gunste van de rati ficatie der conventie van Washington inzake den ochturen^ag en over de middelen ter af wering van den Britschen aanval op de con ventie. Zij besloot von den eersten Mei gebruik te maken om de volksmassa's te doen begiij- uen, dat de ratificatie in alle landen noodza kelijk is en voorts om bij het congres te Brus sel een motie in te dienen inzake de afschaf fing der doodstraf in alle landen. De zitting werd daarna gesloten GROOTE ONTPLOFFING. Londen, 27 Febr. (V. D.) Naar uft To- do (Ohio) wordt gemeld, zijn bij een ontplof- h'ng van 10.000 ton gasolinie twee personen gedood en twee gewond. 1 Wtj breufltn U voor hst komend mot»rx«i zosn een whi'terende serie motorrijwtelen. ellen de nieuwst» modellen, welke thans bij ons oobtsleerd ztln HARLEY 1AV1DSON DOUGLAS MATCHLESS KOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 Langestraat 49. Tel. 190. SPECIALITEIT en aanverwante artikelen. Deskundige bediening. CHAMBERLAIN TEGEN DE VERTOONING Londen, 27 Febr. (H. N.) In het Loffer- huis heeft vondaag een debat over de Miss Covell-film plaats gehad. Dc conservatieve af gevaardigde Crookshank vroeg Chamberlain, of hij nadere inlichtingen kon geven omtrent besprekingen, die or tusschen hem cn een lid ven het ministerie van buitenlandsche zeker» aan dc eene en van leden van het Duitsche ge zantschap aan do anderè zijde hebben plaats gehad. Chamberlain antwoordde, dat hij aar, zijn antwoord, op 16 Februari aan kolonel Day gegeven, niets van belang heeft toe te voeger» Chamberlain was van oordeel, dat het een misdaad tegenover de nagedachtenis van de overledene is oen dergelijke heldhaftige daad voor commercieelo doeleinden te verfilmen. Op een vraag, of niets gedaan kan worden om te voorkomen, dat dergelijke films in de toe komst worden vervaardigd, antwoordde Cham berlain, dat dit een aangelegenheid is, welke tot de bevoegdheid van den minister van bin nenlandsche zaken behoort. DE HONGERSNOOD IN ALBANIË. Albanië trekt zijn verzoek or«> hulp in, Albanië, dat ongeveer anderhalve week ge leden de hulp van den Volkenbond ingeroepen had wegens den hongersnood, die in 't lond hecrschte, deelde aan den secretaris van den volkenbond mee, daf het zijn verzoek intrekt De kwestie zal dus niet op de agenda der vol gende raadsvergadering voorkomen. DE ZITID-TIROOLSCHE KWESTIE. De indruk te Genève, Weenen en Boedapest. In Zwitsersche volkenbondskringen, aldus een bericht u.'t Bern, wordt het Oostenrijksch-Ito- liaansche geschil over den toestand der Duit sche bevolking in Zuid-Tirol druk besproken Men wijst op de onrechtvaardigheid, die gele gen is in de veritalianiseering met geweid van een eeuwenoude Duitsche bevolking door het fascistische bewind en verklaart, dat er tegen spraak bestaat tusschen de verplichting, die aan tal van staten is opgelegd om de minder heden op hun gebied te beschermen en de op vatting von Italië, dat het vrijelijk de Duitschf en Sloveensche minderheden kan verdrukken In goed-ingelichte kringen tc Weenen be schouwt men, blijkens een telegram uit deze stad, het geschil tusschen Oostenrijk en Italië met kalmte De alarmistische geruchten ovei beweerde grensincidenten zijn van allen grond ootb'oot. Volgens de Neuc Freie Presse denkt men in diplomatieke kringen, dat het Oostenrijksch- Hongaarsche incident snel bijgelegd zal zijn zonder verdere consequenties. Boedapest, 2 7 Febr. (V. D.) In Hon- gaarsche politieke kringen is men van mee- ning, dat de moeilijkheden tusschen Oosten- rijk en Italië omtrent Zuid-Tirol, welke hier zeer betreurd worden, het gevolg zijn van de reis van dr Seipe' naar Praag, daar men te Rome een Oostenrijksch-Tsjechische toenadc>- ring als doel von deze reis ziet. DE AUTONOMISTISCHE BEWEGING IN DEN ELZAS. Nadat de gemeenteraad van Hoguenau ont bonden was wegens de autonomistische tenden- zen van enkele zijner leden, is de lijst, die den maire en zest jen zijner politieke medestanders bevatte, herkozen. Er zullen tien herstemmin gen plaats hebben. De herkozen maire heeft Poincaré een telegram gezonden, waarin hit hern de liefde betuigt van Haguenau voor he? souverclne en ondeelbare Frankrijk, boven élke politieke verdeeldheid. De bekendmaking van het resultaat der gemeenteraadsverkiezingen werd met J^eve Frankrijk" en het zingen van de „Marseillaise" begroet, EEN FILM IN BRAND GEVLOGEN ENKELE TIENTALLFN PERSONEN OMGEKOMEN Uit Milaan wordt d.d. 27 Febr. aan dc Tel gemeld: In het dorp Moriago bij Treviso heeft gis teravond een brand in een bioscoop een ont zetlende cutastrcphe veroorzaakt, waarbii meer don 30 personen zijn gedood en een groot aantol zwaor werden ewond. Dc voorstelling, die ter viering van een huwelijksfeest werd gegeven, vond pleats oj «ht eerste verdieping met slechts één uitgang terwijl de vensters van tralies waren voor tien. De zaal was tot de laatste plaats bezet, •oen tegen norren uur plotseling de film in brand vloog. Bliksemsnel sloegen de vlammen op de houten cabines over, terwiil een ont zettende paniek zich von het publiek meestei maakte Allen droegen naar den eenigen uit gang. die dientengevolge onmiddellijk vet "Perd geraakte Onder hartverscheurend ge •rfi werden de zwakkeren, vooral vrouwen et kirderen, onder den voet gc-loopen en dood gedrukt, terwijl onderen door den dichtei roek stikten. Dertig, ten deele geheel verkoolde, lijker zijn reeds geborgen, doch een groot aantal -'ochtoffers moet nog onder de puinhorpen be graven liggen. Voorts ziin *eeds talrijke zwna- gewonden naar het ziekerhu's ovcrsrebrorhl De burgemeester en diens vrouw, die even- 7-ens de voorstelling biiwoonden, sloigdèn c* tfrnauwerrocd in aon de lammen te ontko men. In het dorp heerschv groote verslagen heid. daar Bijna elk geziin in rouw is gedom peld. Vele moeders zoeken tusschen de nog rookende puinhoopen wanhopig naar haar hnderen. Uit Venetië en Treviso zijn afdeelingcn van het Roede Kruis «vangekomen. Intusschen had nog fci. tweede ongelu- plaats. De auto van den f ^fect van Treviso. wairmêde deze zich near de plaots des on hei's wilde begeven, kwam namelijk met een anderen auto in botsing, waardóór hij zwaar werd gewond. DRIE SLACHTOFFERS Volgens berichten lüt Stefnach aan den Brenner zijn Zondag drie toeristen uit Lt?iozig, die een skitocht maakten, bij het Padastcsjoci door een lcwlnc overvallen cn om het leven gekomen. VERKLARINGEN VAN DEN EENIGEN GEREDDE Londen, 27 Febr. (V. D.) Blijkens de verklaringen van den eenigen overlevende var- de 23 man sterke equipage van den bij dc botsing met een Russisch instructicvaortig ge zonken ltoliaonschen stoorner Alcantara heefi de catastrofe niet, gelijk aanvankelijk aange nomen werd, tengevolge van den zwaren nevel plaats gehad. De overlevende ingenieur Pavon heeft verklaard, dat zijn schip onmiddellijk na de botsing begon te zinken on tengevolge \«n •en daarop volgende ketelontploffing nan stuk ken geslagen werd. Hoewel het Russische stoomschip direct vier reddingsbooten uitzette en de zee met zoeklichten werd afgezocht, kon behalve genoemde ingenieur niemand gTt-d worden. Naar nader gemeld wordt, schijnt he t Ttalioonsche schip reeds vóór de botsing op he t Russische vaartuig te zijn ingelocpcn. Tot dus ver werden vier dooden van de Alcantara ge borgen. Een rnededeeling von den Russischen kopitein. De kapitein van het Russische schoolschip Towarisj, dat het Itaüaansche s.s. Alcantara geramd heeft, gaf als verklaring van de ge heimzinnige herroeping von het S.O.S.-sein, pot hot sein: ^Alles wel", hetwelk hij uitzond, zijn schip gold. VIFR DOODEN EN 25 GEWONDEN Keulen, 27 Febr. (V. D.) Zaterdagavond omstreeks negen uur heeft in de briketten- briek op de mijn Hubertus van deRheinische Braunkohlenwerke een ontploffing plaats ge had. Vier arbeiders werden gedood en 25 ge wond, van wie een aantal ernstig. Onder d>» gewonden bevindt zich de bedrijfsdirecteur. D« oorzaak is een ontploffing van kolengas. STAKING DER BERLUNSCHE INSTRUMENTMAKERS. B e r 1 ij n, 2 7 F e b t. (V. D.) De Berlijnsolu- instrumentmakers hebben besloten ;n staking tr gaan. Hedenochtend heeft de actie zich uitge breid. In totaal zijn tot dusverre ongeveer 1000 instrumentmakers in staking gegaan. WEERBERICHT 28 FEBR. >K Hoogste barometerstand 77S.3 to Danzig. yp Laae-ste barometerstand Valentin*, vach 752.7 te Verwachting tot den avond van 20 Februari. Vn Matige, later afnemende Oosto- VST lijkc tot 7uid Oostilijke of Ztiide- jaj bike wind helder tot licht bewolkt, droog weer. weinig verandering in VST temperatuur. •- Prima porcal Heeron Overhemd 1 ^4, n I» n li 1 60 •SÏ 1-90 Cl? "roote sorteering ook In dc betera qg) kwaliteiten. POGINGEN TOT ""OENADERING Londen, 27 Febr. (H N) Naar uit Hongkong wordt gemeld, heeft ren bctooglng voor toenadering tusschen Engeland en Zuid- China plaats gehad ter gelegenheid van eer» unch, welke de met de Nanking samenwer kende provinciale regeering ter ee»e van sir Miles Lampson. den Engelschen gezant in Chi- na, gaf. Bij deze lunch hield generaal Li Sjai oen een toespraak, waarin hij betoogde, dat do oolitiek, welke Engeland thans tegenover do ^antonregeering volgt, door vriendschappe lijke gevoelens wordt geleid Hij hoopte, dof Engeland deze politiek zo! blijven volgen ln 'ijn antwooid verzekerde sir Miles Lampson, Int Engeland vriendschappelijke gevoelens te genover het Chincesche volk koestert en hoopt, dat China de moeilijkheden, waarin het thans verkeert, zal overwinnen. Ook op een lunch, 'oor den Engelschen consul gegeven, veiklaar- 'c generaal Li. dat de misverstanden thans uit don weg zijn geruimd en er weer goede be trekkingen tusschen China en Engeland be staan. Chïha begroet het denkbeeld van san menwerking met Engeland. ZES ROOVERS GEVAT Zes der zeven roovers, die onlangs een nnn- vn' deden op een trein, zijn gevat en een groot deel van het gestolenc, n.l. In Nedeilondsch geld 312.000 gulden, is teruggevonden. Do «•erste inlichtingen, die dc politic kreeg, weid uit eigen beweging verstrekt door de vrouw /nn één der bandieten. LEZING IN HET HOLLAND-HUIS TE BRUSSEL 1500 AANWEZIGEN Dc Brusselschc correspondent der M.s.K. meldt De Nederlandsche luitenant-vlieger G. A. Koppen het ft Zaterdagavond in het Holland Huis te Brussel een lezing met lichtbeelden ge houden over zijn bekende vlucht van Amster dam—Batavia en terug. De belangstelling was buitengewoon groot, men schat het aantal aanwezigen op 1500. De ministers prof. dr. Carnoy cn Liprens. die hadden toegezegd de lezingen tc zullen bijwo nen, doch tot hun spijt op het laatste oogenbliK verhinderd waren, hadden zich officieel door hun kabinetsoversten doen vertegenwoordigen. De Nederlandsche legatie werd verlegenwoor- Jigd door Jhr. H. Bosch ven Drakcstein, ge- rantschapsattaché. Onder de aanwezigen be merkten wij verder o.m. den bekenden Belgi schen vlieger-advocaat-luitenant Thiéfrij, dio reeds een vlucht naar Congo dted en eerst daags andermaal van Brussel naar de Congo- kolonie hoopt te vliegtn. De lezing was georganiseerd door den Vlaamschen Toeristenbond, in samenwerking •net het Holland-Huis. Ne de paure overhandigde dc heer Bern. J. Veldhuis, president van den raad van beheer van het Holland-Huis, een krans aan Koppen. Dinsdag zal Koppen te Antwerpen als con ferencier optreden DE WERKLOOSHEID LN DUJTSCHLAND. Het aontal werkloozen is weer iets gedaald t van 1330.000 tot 1.291.000. DE LOS ANGELOS IN DE LUCHT. Londen, 2 7 Febr. (H. N) Het lucht- sch'p Los Angeles is volgens een bericht uit New 7ork gisteren opgestegen orn een tocht van Cuba naar Canada te maken. Dit is een afstand ven 15C0 mijl, zoodat deze tocht de grootste zal zijn, die het luchtschip maak^ sedert het in 'Amerika is aangekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1