Corsetten DE EEMLANDEU L. J. LÜYCX Zoon BUITENLAND. STADSN!EUWS.j directeur uitg ever: j.valkhoff Woensdag 29 i ebruari 1928 2be Jaargang ho. *U7 SPECIALITEIT i Firma M. A. Ramselaar UIT DEN OMTREK.! ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per week (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.I7V». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 rzgels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0 25 Liefdadigheids advertentien voo» d« helft van den prijs. Kleine AdvertentiSn „KEITIES" b|j vooruitbetaling 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaotsen I.— Bewljsnummei e*tr» 0 04 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* KONING AMANOELLAH TE BERLIJN NATIONALE FEESTDAG Ter gelegenheid van den tienden verjaardag der onafhankelijkheid van Afghanistan, gaf het Aig..aansche kon.nkiijke echtpaar gisteravond te Berlijn een diner m het poleis van Prins Al- brccht. Kort nu zeven uur verscheen de rijks- president in gezelschap van staatssecretaris Meissner. Hij werd in de voorhal ontvangen door den Afghaonschen gezant te Berlijn. Ver der hadden de uitnoodiging nog aangenomen: de plaatsvervanger van den rijkskanselier, Hergt, verschillende leden van het rijkskabinet en de Pruisische regeering, de deken van hot corps diplomatique, de nuntius Pacelli, ver scheidene te Berlijn geaccrediteerde diploma ten, evenals de Perzische gezant. Aan tafel be groette de koning den rijkspresident en sprak zijn dank uit wegens de vriendelijke deelne ming aan het feest der Afghaansche onafhan kelijkheid. Hij gaf zijn vreugde te kennen, dol hij dit feest juist in Duitschland vieren kon De rijkspresident wenschte in zijn antwoord het koninklijk echtpaar hartelijk geluk met de zen dag uit zijn naam en dien van de rijksre- geering. Na het diner volgde een groote recep tie. DE COMMUNISTISCHE BEDRIjVIGHEID IN CHINA AANSPORING TOT NIEUWEN STRIJD Dc- Russische pers publiceert een resolutie van de nu afgelcopen bijeenkomst van het uit voeren comité der communistische Internatio nale, gericht aan de communistische partij in China, die tot nieuwe gewapende opstanden aanzet. Alle ofdcclingen van de Komintern moeten voor de terugtrekking der buitenland- sche troepen uit China en de ondersteuning der Chineesche arbeiders werken." DE MILITAIRE WETTEN IN FRANKRIJK Parijs. 2 8 Febi. (V. D.) Marcel Huiin schnjit in de Echo de Paris, dut de regeering bij de behandeling van de militaire wetten tegenover ieder voo: stel tot verdaging de ver trouwenskwestie zai stellen, daar zij het ge heel reorganisatie-werk nog voor het beëin digen der Kamerzitting wenscht te voltooien. Het aftreden van maurschalk Pétain, inspec teur-generaal van het Fronschc leger, als lid van den oppersten oorlogsraad, zal dan na in werking treden der lcgerwettcn geschieden. DE ENGELSCH-EG7PTISCHE RELATIES. Geen vlot verloop. Londen, 28 F c b r. (V. D.) De onderhan delingen tusschen Egypte en Engeland hebben, volgens de berichten uit Coïro, een minder vlot verloop. De Britsche regeering heeft tegen het einde van de vorige week den Egyptischen minister-president Sarwat pasja haar definitief standpunt medegedeeld, waarna Sarwat pasja een onderhoud had met den Britschen hoogen commissaris lord Lloyd en met d?n president van de Kamer, die nis leider van de Waldparty beschikt over dc meerderheid in de Kamer, Verschillende besprekingen hebben daarna nog plaats gevonden en dezer dagen zal een kabi netszitting worden gehouden. De houding van de Wafdpartij zal. van be slissende beteekenis zijn voor de houding van de Egyptische regeering ten opzichte van de Britsche voorstellen. EEN MISLUKTE POGING OM UIT TE BREKEN. Op de binnenplaats der gevangenis in de Lindenstrasse te Potsdam hoorde men dezer dagen 's nachts een der ruiten op straat val len. Terstond werd een onderzoek ingesteld, waaruit bleek, dat de beruchte in- en uitbrker Franz Kirsch, die daar gevangen zat, de ijze ren staven van het venster van zijn cel had Jworgezaagd. Kirsch had zich al voor een deel door het raampje weten te wringen, maar zijn ontsnapping werd verhinderd. Hij is thans, in afwachting van de behandeling zijner zaak in hooger beroep, die spoedig ploats zal vinden, in de boeien geslagen. EEN NIEUWE WARMTE-REGULATOR. Stockholm, 28 F e b r. (H. N.) Naar dc bladen melden, heeft de Zweedsche ingenieur Trygve Pehrsson een nieuwen warmte-regula- teur volgens geheel nieuwe beginselen g^" construeerd, waardoor vele nadeclen, die an dere regulateurs aankleven, vermeden worden Bij den nieuwen regulateur wordt de elcctrische stroom gebruikt. Hij is zeer gevoelig cn kan gemakkelijk gericht worden naar iedere tem pel atuur. DE STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN IN POLEN. Verscheidene arrestaties te Lodz. In Lodz is een huiszoeking gedaan in hel centraal bureau van een communistische or ganisatie. Talrijke personen zijn door de poli tieke politie gearresteerd en een omvangrijk» hoeveelheid propagandamateriaal werd in be slag genomen. HET INCIDENT VAN SZENT GOTTHARD BEHANDELING DOOR DEN VOLKEN BONDSRAAD WALKO VERDEDIGT HET HONGAARSCHE STANDPUNT De Hon-aarsche regeering heeft door haai permanenten vertegenwoordiger te Genève aan den secretaris-generaal van den Volkenbond laten mcdedeelen, dat zij aan generaal Tanczos opdracht heeft gegeven inlichtingen te ver- schaffen over de zaak van Szent Gotthard Tsjecho-Slowakije en Zuid-Slavië hebben ook vertegenwoordigers benoemd om inlichtingen te geven. Roemenië als raadslid maakt reeds deel uit de permanente militaire commissie var. den Volkenbond, die de zaak van Szent Got thard moet nagaan. In de commissie van buitenlandsche zaken van het Honganrsche Huis van ofgevaordigden heeft de minister van buitenlandsche zaken Walko er, naar aonleiding van het incident van Szent Gotthard, den nadruk op gelegd, dot zoo and de Volkenbondsraad geen besluit had ge nomen, de Hongaarsche regeering alle vrijheid van handelen 'had. Niemand geloofde, dut d< vernietiging van het oorlogsmateriaal onmid dellijk oorlogsgevaar beteekende. Hongarije vertrouwde erop, dat de Volkenbond erop zou toezien, dat de controle op de ontwopeninr niet op een kleinzielige cn krenkende wijze ge schiedde. Volgens de Rocmeensche bladen zullen de ministers van buitenlandsche zaken der kleine entente eind dezer week te Genève een be spreking houden. Op de agenda zal o.o. di raak van Szent Gotthard staan. DE FRANSCH-A' 'ERIKAAN- SCHE BETREKKINGEN EEN NOTA DER VEREEN1CDE STATEN KELLOGG'S BETOOG Parijs, 28 Fc-br. (V. D.) Naar de Petii Parisicn uit Washington meldt, heeft Kellogg gisterenmiddag den Franschen gezant Claudol het antwoord der Ameriknansche regeering op de nota van Briand d.d. 20 Januari overhan digd. Deze nota van antwoord is in den loop van gisterenavond onm'ddcllijk na de vertaling naar Parijs getelegrafeerd. Vermoedelijk zal zij Woensdag gepubliceerd worden. New York, 28 Febr. (V D.) Naar uit Washington wordt gemeld, wordt in' de nieuwe nota van de Amerikaansche regeering aan de Fransche regeering vastgehouden aan het standpunt, dat voor Amerika slechts oen we reldverdrag en niet een Fransch-Amcrikaansch vredesverdrag in aanmerking komt. Nader wordt uit Parijs gemeld, dat dt nota, door Kellogg een den Franschen gezant te Washington overhandigd, het Amer kaans^ne standpunt handhaaft, zooals het in de vorige nota's uiteengezet is betreffende de onwettig verklaring van den oorlog zond< r voorwaar den of voorbehoud Ln een veelzijdig verdrag. Kellogg beweert volgens een bericht uit Washington, dat het onderscheid tusschen ren veelzijdig en een tweezijdig verdrag slechts een verschil van graad en niet van geaard heid is. Hij ziet niet in, waarom, indien de Volkenbords.. en Locarnoverpli'-hfngen van Frankrijk het toestaan een verdrag te sluiten als dat hetwelk Briand in Juni i 1. voorstelde, het zich niet evengoed bij de Ver. Staten kan aanfluiten om aon de andere voornaam ste mogendheden van de wereld een gelijk- woard'g veelzijdig verdrag voor te stellen Wanneer de leden van d°n Volkenbond het onder elkaar en met de Amerikaansche re geering niet eens kunnen worden om van den oorlog af te zien, zonder de bepalingen van het Volkenbr-ondspact te schenden, schijnt het vrij vruchteloos om voer tweezijdige of veelziidige verdragen te praten. Kellogg eindigt met te zeggen, dat het ideaal, hetwelk de tegenwoordige pogingen bezielt, juist zoo treffend is door zijn z* 'ver heid en zijn eenvoud. Irdicn de regceringen openlijk erkenden, dat zij dit idroal niet dar in een technischcn geest kunnen henederen «n aandrongen op voorbehouden, die de ware beteekenis hunner eigen pogingen verdoezelen, of zelfs geheel uitwisscheo, dan zouden zij enkel hun onmacht erkennen, tot diepe teleur stelling van heel de menschheid. DE INVALLEN DER WAHABIETEN DE ROOVERS GETUCHTIGD Britsche vliegtuigen hebben op drie verschil lende plaatsen aanvallen gedaan op de oproe rige Wahabieten, die de stammen van Irak, een 80 K M. ten Zuid-Westen van Bassorah, aangevallen en berooid hebben. Volgens het officieele bericht hadden de roovers, naar men geloofde, in één geval vijftig dccden. In een ander geval is een kamp gebombardeerd en bij den derden aanval werden twee groepen roo vers verrast bij het verdoelen van den buit. Zij leden verliezen, maar hoe groot die waren kon niet worden nagegaan. DE REIS VAN TITULESCU Geen onderhoud met prins Carol. Op grond van een mededeeling van welin gelichte 2ijde wordt met beslistheid het be richt omtrent een a.s. onderhoud tusschen den Roemeenschen minister van buitenlandsche za ken en prins Carol tegengesproken. Langestraat 49. Tel. 190. en aanverwante artikelen. Deskundige bediening. DE GIFGASSEN-OORLOG GEEN RATIFICATIE DER CONVENTIE DOOR ENGELAND Londen, 28 F e br(H. N Draadloos). In antwoord op een desbetreffende vraag heeft dc eerste minister vandaag in het Lagerhuis rklaard, dat de regeering het niet nuttig acht te om de voncentie te ratificeeren, waarbij het gebru.k van gifgassen rn den oorlog verboden wordt, zoolang alle groote mogendheden het protocol niet hebben gcratificeeid of hun voor nemen hebben kenbaar gemaakt om dit te doen. Op de vraag, of hij het niet gewenscht achtte op dit gebied een voorbeeld te geven, antwoordde Baldwin, dot, voor zoovei hem bcv- kend was, geen enkele mogendheid tot nu to< haar voornemen te kennen heeft gegeven om dc- conventie te ratificeeren. DE VESUVIUS IN WERKING NOG GEEN GEVAAR TE DUCHTEI De Vesuvius is in werking getreden. Eenig licht gerommel heeft zich laten hooren, maar er schijnt geen onmiddellijk ge\aar te bestaan DE VLAAMSCHE AMNESTIE KWESTIE EEN DANKWOORD VAN DR. BORMS Dc Residentie-bede publiceert het volgende uil een brief van dr. Aug. Borms, d.d. 2-1 Nov j.l. geschreven aan zijn breer Jon, die te Schcveningcn woont „Als een zonnestraal in mijn nare gvvjn genisccl. kwam die bÜjde tijding, dat een aantal vooraanstaande persoonlijkheden der. oproep beantwoord hcJjb' i „voor volledige amnestie ten gunste der Vlaamsche nationa listen". In mijn toestand weer ik geen ander rn:d- del om die edeiharlige ondorteekennars mijn innigen dank uit te drukken, dan u tc vragen, bij hen de tolk te willen zijn van de erkente lijke gevoelens, welke me bezielen voot dien oruritsprekelijken troost, me in mijn kerke' gc-bracht Niet zoozeer omdat zij aan nijnt bijna negen jaren lange gevangenisschap wil len een einde doen stellen want hoe 'k ook hunker naar mijn dierbare echtgenote en Zes kinderen, naar onzen 81-jorigen vader naar mijn vrienden en strijdgenooten. naar mijn aangebeden Vlaamsche land en volk toch voel ik dat de Voorzienigheid me voorts de krocht zal geven om het te blijven ui'houden h dit Belgisch bagno maar wat ik in de edele daad der onderteeken-aars vooral waar deer, 't is dat zij hebben willen inzien hoe zuiver de bedoelingen waren van de V'aam- sche Activ:stcn, die alles hebben willen op offeren om hun Vlaamsche Vaderland te redden en tevens de menschheid te dienen, wunt al ons pogen was steeds gericht ön op de vrijmakirg van Vlaonderen èn op 't bc /or- deren van een vrede door vergelijk, ten einde dc gruwelijke mcnschcnslachting tc doen op houden". JAPANSCH BEZOEK AAN ZUID-CHINA. B c r 1 ij n, 2 8 F e b r. (V. D.) Naar uit Tokio gemeld wordt, zendt Japan 20 oorlogsschepen uit, die een bezoek zullen brengen aan Zuid- China. DE BEGROOTING DER PENSOENEN IN DUITSCHLAND. Bij de bespreking van de begrooting der pensioer.cn werd gisteren in den rijksdag erop gewezen, dat deze bcgrooting de angstwek kende hoogte bereikt heeft van 1230 millioen Verscheidene sprekers drongen aan op spoe dige vaststelling eener maximumgrens voor pensioenen en op korting van pensioenen bij hooge inkomens. Een motie, die de vaststel ling van een pensioensgrens en een wet to1 vermindering der pensioenen eischt, v.erd mei 275 stemmen tegen 120 der rechterzijde en 8 onthoudingen aangenomen. ENGELAND CONTRA PERZIK. Uit Londen wordt vernomen, dat de Engel- s«.he regeering aan den Vokenbond een ant woord heeft gezonden op de Perzische nota, die aanspraakt maakt op dc Bahrein-eilanden in de Perzische Golf. Het antwoord goeft een historisch overzicht van de kwestie en wijst de Perzische aanspraken van dc hand DE PHÖBUS-AFFAIRE. Een enorme schade voor het Duit- sche rijk. Volgens een bericht van de Voss. Ztg. raamt de rijks-spaarcommissaris de schade, die door de Phöbus-affaire aan het rijk is berokkend, op ongeveer 20 millioen mork, hoewel nog niet vaststaat of dat cijfer hoog genoeg is en niet nog als gevolg van het onderzoek, dat in gang is, zal stijgen. DE VEILIGHEIDS CONFERENTIE DE DISCUSSIES OVER HET RAPPORT VAN MR RUTGERS UITSTEL DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE Genève, 28 Febr. (V. D.) In dc vcilig- heidsconferentie werd hedenmiddag behandeld het memorandum van den Nederlandschen ge delegeerde, Rutgers, betreffende de veiligheids maatregelen vun het Volkenbondspact op grond van art. 10, II en 16. De Zuid-Slavische gedelegeerde bracht naar voren, dat het hier gaat om het geheele inter nationale mechanisme van den Volkenbond tot handhaving van den vrede. Vastgesteld dient te worden, in hoeverre de bepalingen van het Volkenbondspact den vrede waarborgen en dc uangevallen staten op steun van de andere mo gendheden kunnen rekenen. In het kader van het Volkenbondspact moet de politieke betee kenis van de vredesgaranties worden onder zocht. In het bizonder drong deze spreker ei op aon een formule op te stellen, waarin de veiligheidsgarantie van het Volkenbondspact is vervat. Bij de debatten wees de Fransche gedele geerde, Paul Boncour, op de schriftelijke voor stellen, door Frankrijk gedaan, waarin leed wezen wordt uitgesproken, dat de omschrij ring van den aanvaller uit het protocol var Genève is vervallen. Vervolgens betoogde hij dat volgens de Fransche opvatting het zwaar tepunt van dc veiligheidsgaranties vervat is in art. 16. In tegenstelling met het Fransche standpunt bracht de Conadeesche gedelegeerde naar vo ren, dat in art. II de mogelijkheid van het uitbreken van vijandelijkheden wordt voorko men. De Itoliaansche gedelegeerde bestreed Paul Bonccur, daar Italië de omschrijving van het begrip „aanvaller" niet wenscht. De Britsche gedelegeerde, lord Cushcndun, sprak zich uit voor de ondersteuning van aan gevallen staten. Op voorstel van den president werd een commissie, bestaande uit 3 leden van dc finan- cieele commissie cn 4 leden van de veiligheids- commissie, samengesteld, welke het plan tot 'inancieele ondersteuning van aangevallen sta- 'en verder zal uitwerken cn het vervolgens aan de diverse regeeringen ter kennisneming za! toezenden. Het rapport werd vervolgens na langdurige Jcbatten goedgekeurd. De veiligheidscommissie komt morgenavond nog eenmaal in plenum bij.en orr. de voorstel len der Duitsche delegatie aan een bespreking to onderwerpen. Uit Gcrève wordt nader d.d 28 Febr. aan het Hbl. gemeld Nu dc veiligheidscommissie deze week niet gereed komt en vermoedelijk haar werkzaam heden tot na dc Raadszitting zal afbreken, is de vraag gewettigd, of dit uitstel mogelijk verband houdt met het gerucht over uitstel van de eerst volgende zitting van de ontwapeningsconferen tie, die, zooals bekend, tegen T5 Maart door den voorzitter jhr. Loudon is uitgeschreven. Zeker is het, dat de laatste dagen, zoowel te Genève u's te Parijs, druk over dit uitstel onderhandeld is, maar dat totnogtoe niemand de verantwoor delijkheid van een desbetreffend initiatief op rich heeft willen nemen. Het schijnt niet uitgesloten, dat de Raad deze kwestie zak bespreken. Het uitstel zou vooral gewenscht zijn in verband met de aanstaande ver' iezingen in Frankrijk. Dc Fransche regeering zal liever het resultaat van de eerstvolgende verkiezingen afwaohten, alvorens met de tweede lezing van het ontwerp- onlwnpcningsconventie aan te vargen. De heer Loudon heeft vermoedelijk hierin geen voldoen' de aanleiding gevonden om zijnerzijds een uit stel voor te stellen, temeer daar, zooals men weet, van Duitsche zijde steeds op bespoediging van de werkzaamheden is aangedrongen. Het is waarschijnlijk, dat de Raad zal adviseeren öf de zitting uit te stellen tot Mei of Juni, wanneer tevens de vei'igheidscommissie haar conclusie aan de commissie Loudon zal kunnen voorleg gen, öf den heer Loudon in overweging za! geven, op 15 Maart alleen het Russische voor stel te bespreken en dan tevens een volgenden dotum te bepalen, waarop de tweede lezing van het or.twerpconventie zal plaats hebben. Graaf Bernsdorff moet naar San Remo zijn vertrok ken, om met Strescmann hierover te beraad slagen. Van andere zijde wordt bericht, dat de veilig heidscommissie het niet eens is geworden over het rapport van mr. Rutgers en dit naar de commissie van redactie heeft verwezen, die tevens de conclusies ven het rapport definitief moet formuleeren. Aan het financieele comité werd opgedragen om samen met vier leden van de veiligheids commissie verder te beraadslagen over het Fin- sche voorstel tot het organiseeren van finan cieele hulp aan aangevallen staten. WEERBERICHT 29 FEBR. Hoogste barometerstand 778.1 tc Uaanzig. Laagste barometerstand 745.2 te Vcstmanoer. Verwachting tot den avond van 1 Maart. Matige Oostelijke tot Zuid-Ooste lijke wind. half tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, om het vriespunt des nachts, overdag iets kouder. SS Vfcofte $c (&i Afd. Gordijnstoffen. Reuzen sobering LANDHUISSTOFFEN pji) '00 c.M. breed reclame kwal. f 0.29 <2 120 „0.39 fc# 123 absoluut kleurecht 0.59 <2^ 120 fjebl. strccpen thkeuze uit 50 dlv. dessins 0.87 ft* n£ EX-TSAAR FERDINAND. B c r 1 ij n 2 7 Febr (V. D.) Ex-tsaar Fer« dinand van Bulgarije is, naar gemeld wordt, vju Buenos Aires naar Rio de Janeiro vertrokken, DE MISS CAVELL-FILM. Wilcox protesteert. Londen, 28 Febr. (H. N.) Wilcox, de vervaardiger van de Miss Cavellfilm, heeft ge protesteerd tegen dc verklaringen, die Cham* berlain gisteren in het Lagerhuis heeft afge legd. EEN COMMUNISTISCHE SAMENZWERING IN MAROKKO Parijsche bladen maken melding van de ontdekking van een communistische samen zwering in Marokko, waarbij tal van inboor lingen van rang en buitenlanders zouden be trokken zijn. Een omwenteling zou op het pro gramma staan. AANSLAG OP EEN GEESTELIJKE. Een man, die gearresteerd werd, heeft pater Tacchi Venturi, secretaris-generaal van do orde der Jezuïeten, in diens woning tc Rome in den nek gestoken met een geslepen vouw been. De wond is echter van lichten aard. DORIOT VEROORDEELD. Drie jaor gevangcnisstroF. Do correctioneele rechtbank te Parijs ver oordeelde den communistischen afgevaardig de Doriot bij verstek tot 3 jaar gevangenisstraf cn 3000 francs boete wegens de rol, door hem gespeeld tijdens zijn reis door China. HET FRANSCHE DOUANETARIEF. De Fransche Kamer heeft gisteren met 405 tegen 74 stemmen het ontwerp inzake het douanetarief aangenomen in zijn geheel. DE HOUDING VAN ARGENTINIË GENEVE. TE Verloochening der Monroeleer. In de Volkenbondscommissie voor veiligheid en arbitrage heeft de Argentijnsche gedele geerde, Cantilo, gisteravond een opzienbaren de verklaring afgelegd, waarin hij nadrukkelijk betoogde, dat de Monroe-leer een eenzijdige nolitieke verklaring van de Ver. Staten was. die, voor zoover hij wist, nimmer door de andere Staten van Amerika was goedgekeurd UTR. STED. ORCHEST. Utrecht. Programma voor het 22e Abon- nementscor.crt. Woensdag 29 Februari, des avonds 8 urn in Ti vol), onder leiding van Evert Cornells. Solist Piet Hartvelt. viool. 1. Rapsodie espagnole, M. Ravel. 2. Tzigane, rapsodie de concert, voor viool en orkest, M. Ravel. 5. Marche écossa:se, Cl. Debussy. 4. Prélude l'oprès-midi d'un faunc, Cl. Debussy. Pauze. 5. Suite uit „De Vuurvogel", J. Strawinskt 6. Drie dansen uit „El Sombrero de Tres Picos (De driekanten steekhoed), M. de Falla. RAADSVERSL-G. r Openbare vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort op Dinsdag 28 Februari, dus avonds zeven uur. Voorzitter: de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden de no tulen der vergaderingen van 24 Jan. en 2 Febr. goedgekeurd, zooals ze ter visie hebben gelegen. I. Ingekomen zijn o.a. de volgende stukken en roededcelingen: Schrijven d.d. 14 Febr. 1928 van B. en W. van Amersfoort, waarbij wordt medegedeeld* dat mevr. J. A. Hubersvan den Broekc haar benoeming tot bestuurslid van het Buiger Weeshuis niet aanvaardt, gelet op de omstan digheid, waaronder deze benoeming heeft plaats gehad. Schrijven d.d. 9 Februari 1928 van mevrouw L H. Mebius Knol, wonrbij zij haar benoeming tot lid der Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs aanvaardt. Kennisgeving. Dankbetuiging d.d. 8 Februari 1928 door den heer M. van Heioma voor zijn herbenoeming tol bestuurslid van het Burgerweeshuis. Kennisgeving. Verzoek d.d. 15 Februari 1928 van den heel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1