Buikbanden DË ËEMLANDEü Gouden en Zilveren Manchetknoopen TELEFUNKEN RADIO-TOESTELLEN L. J. LÜÏCX Zoon BUITENLAND. Donderdag 1 Maart 1928 nabetrachting over den gemeenteraad WILLEM GROENHUIZEN de actie der komintern de Telefunken 9 (vijf lamps toestel) is het eenigste ter we reld dat op alle golflengten volkomen geneutrodiniseerd is Het is gebouwd volgens de nieuwste constructies en tele funken patenten. Fa. R. VAN DEN BURG, Utrfchtscheslraat tViotorseizoen 1928 NIC. BOVEE Firma M. A. Ramselaar 1* de veiligheids conferentie ABONNEMENTSPRIJS ■aaQdeD voor Amersfoort f2.10 per maand f 0.75. per week (met gratia verrekering tegen ongelukkenl f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR UITG EVER: J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN vaol""5re9e,#' tnbegrtp van een bewinnommer, 1 elke regel meet f0 25 Liefdadigheids-advertentlto voo» da helft van den prijs. Kleine Advertentito .KEITJES" bi) vooruitbetaling 9 «egcla 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo I.— Bewijsnummer ettr» 0 04 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* Wegens vertrek naar Hilversum heeft de heer Muilwijk bedankt als lid van den Ge meenteraad en Dinsdagavond is hij plechtig uitgeluid. Met eenige hartelijke woorden herdacht de voorzitter de verdiensten van den heer M. en deze heeft met een aardig speechje afscheid genomen. Zijn partijge noot Noordewier heeft daarop uiteengezet, dat het vertrek van den heer Muilwijk niet vrijwillig is maar gedwongen. Er schijnt zien bij de belastingen, in welk dienstvak de heer M. werkzaam is, een kwestie te heb ben voorgedaan met een lid van den Centr. Ambt. Bond en de heer M. heeft als voorzitter der plaatselijke afdeeling deze zaak behandeld op een wijze, die niet naa» den 2in W8s zijner superieuren. Daarom moest hij uit Amersfoort verdwijnen. Offi cieel zal de reden der overplaatsing natuur- lilk wel anders luiden, maar dit schijnt toch inderdaad de grond er van te zijn. En dan moeten we ons verbazen, dat zooiets in ons vrije Nederland nog mogelijk is- Het recht van organisatie wordt er op bedenkelijke wijze door aangetast en op vreesachtige naturen moet het een belemmerenden in vloed oefenen op de vrije meeningsuiting Hoe het zij, de Raad heeft er een ver dienstelijk lid door verloren. Want daarovei zuilen allen het wel eans zijn, dat de heer Muilwijk een ijverig en werkzaam aandeel heeft genomen in de werkzaamheden van den Raad en dat hij met groote toewijding de belangen der gemeente heeft gediend. Vooral het onderwijs en de regelingen be treffende ambtenaren hadden zijn speciale belangstelling; hij bepaalde zich er echter niet toe, maar strekte zijn werkzaamheid uit over de geheele linie der gemeen'e- zaken. Ook bij verschil van inzicht zal men moeten erkennen, dat hij zijn taak heelt vervuld op een wijze, welke ongetwijfeld veel lof verdient en het woord van dank tot hem gesproken was dan ook zeker niet misplaatst. Wat de agenda betreft, deze was wel zeer long, maar toch waren er niet zooveel pun ten, die aanleiding gaven tot belangwek kende discussies. Heel wat woorden zijn er gebruikt over het voorstel inzake de vesti ging van een woonwagenpark. B. en W hadden daarvoor een terrein bij de Isroè- Iletische begraafplaats aan den Soesterweg de heeren Premotrw, Koetsveld en Rekké wilden het terrein der oude gasfabriek ei voor bestemmen. Waar men zoo'n park ook wil vestigen, overal zal men bezwaren noo- ren. En nu zal het heel moeilijk vallen in de gemeente een terrein te vinden, zoo ge legen, dat niet in de onmiddellijke omge ving huizen staan. Wij althans weten er geen. De bezwaren tegen het voorstel van B. en W. en tegen het voorstel-Fremouw c.s. zullen we dus bij elk ander voorstel te hooren krijgen. Blijft de stemming in den Raad dan zooals deze nu is, dan kunnen we nog lang wachten eer er een oplossing is gevonden. Intusschen zat er aen dit voorstel nog meer vast. Of liever het waren feitelijk 3 voorstellen, daar B. en W. tevens voorstel den 60 woningen te bouwen en 3 controle woningen voor moeilijke gezinnen. Toen nu het voorstel van B. en W. inzake het woon- wagenpark aan den Soesterweg werd ver worpen. trokken B. en W. het voorstel be* tieffende de 3 controlewoningen in en stel den zij voor geen 60 maar 83 woningen te bouwen. Dit gaf eeniee verrassing in den Road en de heer Verhey, die speciaal de leiding van den dienst van Openbare Wer ken niet bewonderd sprak er onverholen zijn afkeuring over uit en meende hierin weer een bewijs te zien van het onvoldoende dier leiding. Wat is nu het geval? Er zajn nog 277 gezinnen, die aan een betere woning moeten worden geholpen. De Raad heeft het uitgesproken dat de krotopruiming meer dar, urgent is. Bij Openbare Werken was nu wel voorzien, dat dezen het woon wagenpark op- positie zou komen en daarom was tevens een plan gemaakt om bij verwerping van dat voorstel ook het daardoor vrijkomend ter rein te bestemmen voor goedkoopere wonin gen. Den zouden er geen 60 maar 83 kun nen worden gebouwd. In de Commissie van Openb. Werken was dil plan goedgekeurd. Wij zouden zeggen een benijdenswaardige voortvarendheid. Van incidentele politiek was hier absoluut geen Sprake. Integendeel de plannen waren wei- overdacht en lagen bovendien geheel in de lijn van het door den Raad aangenomen voorstel inzake krotopruiming. Het verwijt van den heer Verhey was dan ook misplaatst en werd mogelijk door den eersten indruk ingegeven. ok een zeer verstandig man als cle heer Verhey ontkomt aait zoo iets niet. Ook het kamperbinnenpoort vraagstuk heeft ons nog eenige oogenblilcken bezig gehouden. De heer Noordewier wilde een Commissie van deskundigen om een oplos sing te zoeken. B. en W. waren daar niet tegen, maar wilden eerst een uitspraak van den Raad omtrent den aard der oplossing 2be Jaargang ho. *u8 nl. met of zonder behoud der torentjes. Oud heidkundigen glanzen van genoegen bij het zien der torentjes. De heer van Nieuwen- huysen, die ook oudheidkundig schijnt te zijn aangelegd, wordt al onrustig als er over de torentjes gesproken wordt, zoo bang is hij dat er iets te kort zal worden gedaan aan deze schoonheids-monumenten. Wij vree zen, dat de overgroote meerderheid der Amersfoortsche bevolking slooping der to rentjes de beste oplossing zal vinden. Maar zij die voor de monumenten waken hebben reeds eerder een besluit van den Raad tot slooping ongedaan gemaakt. Misschien waait er in den Haag thans een andere wind, te meer daar de eischen van het moderne verkeer de laatste jaren ontzettend zijn toe genomen. Maar als dat niet zoo is en de op lossing moet gevonden worden met behoud der torentjes, dan zal de Gemeente ter wille van enkele oudheidkundigen zich belang rijke offers moeten getroosten. Een verstan dige raad gaf nog de heer Verhey. Vraag advies aan één persoon, dan kom je betei en goed koop er uit. De heer Rekké was lichtelijk verontwaar digd over het afwijzend advies van B. en W. op het verzoek der Speeltuin-vereeniging „Soesterkwartier" om een subsidie voor het dienstjaar 1Q28. En daar hij meende, dat het nut van het speeltuinwerk door het College niet op de juiste waarde wordt geschat, ver gastte hij ons op een uiteenzetting, waarin meer dan bekende klanken werden gehoord. Wat hij zeide, klonk ongetwijfeld voor nie mand vreemd en wij gelooven niet dat er iemand in den Raad was, die het niet met hem eens was. Een open deur intrappen, noemt men zoo iets. Maar erger maakte hij het toen hij B or. W. verweet niets voor het speeltuinwerk te voelen. Hij vergat daarbij, dacht er althans op dat oogenblik niet aan, dat aan de speel- tuinvereeniging „Soesterkwartier" gratis hei benoodi"de terrein is afgestaan. En volgens het besluit van Ged. Staten moeten gron den, die hun bestemming hebben gekregen, worden beschouwd als le ziin verkocht, zoo dat ze uit het Grondbedrijf moeten worden genomen en dus verder moeten worden ge finrieerd uit den gewonen dienst. Als we nu bedenken, det het terrein der j Speeltuinvereeni'rinq „Soesterkwartier" per jaar ongeveer 000 aan rente en aflossing vraagt, dan mogen we dat toch een aardige subsidie noemen. En dan raat het niet aan om net te doen of B. en W. en de Raad vrij onverschillig staan tegenover het speeltuinwerk. Hier ;s werkelijk door dë Gemeente al aardig ge steund en was er dan ook alle grond in het loopende jaar een verdere of wil men een r.'euwe subsidie-verleening af te wijzen. JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 STEUN AAN DE BRITSCHE COMMUNISTEN Londen, 29 Febr. (H. N.) Naar ver luidt, heeft de executieve commissie der com munistische internationale een bedrag van 40.000 ter beschikking van de fïngelsche communisten voor de verkiezingen gesteld, waaraan de voorwaarde verbonden moet zijn, dat een eigen communistisch blad zal worden opgericht en de communisten zich geheel los van de arbeiderspartij zullen maken. HET AMERIKAANSCHE DRANKVERBOD. Interessante cijfers. Ne w-Y ork, 28 Febr. (V. D.) Aan een dezer dagen verschenen serie von statistieken betreffende het drankverbod en den aankleve van dien ontleenen wij de volgende cijfets. Sedert het in werking treden van het ver bod zijn in den strijd tegen de smokkelaars 47 beambten van den prohibitie-dienst cn 126 bur gers gedood. In het jaar 1927 alleen vonden 65000 arrestaties plaats en werden 7137 smokkelautos tot een gezamenlijke waarde van 3.5 millioen dollar in beslag genomen, be nevens 353 schepen ter waarde van 516000 dollar. In 36546 gevallen volgde ver oordeeling, waarvan m 11878 gevallen tot ge vangenisstraffen, tc zamen van 4477 jaren. MARINKOVITSJ NAAR GENèVE. Londen, 29 Febr. (H. N.) Volgens een bericht uit Belgrado zal Marinkovitsj, de Zuid- Slavische minister von buitenlandsche zaken, zijn voorgenomen reis naar Zuid-Frankrijk le Genève onderbreken, waar hij eenige dogen zal vertoeven om besprekingen te voeren met Biiend, Bensj, Titulescu en dr. Stiesemonn over de actueele internationale vraagstukken Ook over het programma der vergadering van den raad van den volkenbond zal >an gedach ten worden gewisseld. Zooals b-kend, staat op de agenda voor deze vergadering >»ok de kwestie van het investigatierecht tegenover 1 Hongarije* Door het draaien van slechts een trommel worden alle hoor bare omroepzenders weergegeven met een geluidskwa liteit welke door geen enkel toestel wordt geevenaard. Vraagt inlichtingen en vrijblijvende demonstratie bij het TELEFUNKEN SERVICE STATION Wij brenqon U voor het komend moi'»rsci- zoen een -rhFterenüe serie motorrijwielen, allen de nieuwste piodellen, welke thans bij ons n^ëtnleord zfin HARLEY HAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDL'LSTRAAT 12 Telefoon 1003 langestraat 49. Tel. 190. in alle soorten voor Dames en Heeren. Matige prijzen. Volledige garantie. HET HAAGSCHE INTERNA TIONALE GERECHTSHOF DE FACULTATIEVE CLAUSULE VAN ART. 36 DUITSCHLAND DEPONEERT DE RATIFICATIE-OORKONDE Consul-generaal Aschmann heeft gisteren mt\ het secretariaat van den Volkenbond di- op 20 Februari door den pres'dent der Duit sche republiek geratificeerde acte overhan digd inzake Duitschlands toetreden tot de la- cultatieve clausule van het Hangsche statuut betreffende de verplichte recht^piaak van hel Permanente Hof van Internationale Justitie, zu'ks met het doel deze in het archief van drn Volkenbond te deponeeren. Daarmede wordt de rechtspraak van het Haog^che Hof krach tens art. 36 der statuten zonder afzonderlijke overeenkomst bindend tegenover elk onder lid of staat, die dezelfde verplichting op zich neemt en wel voor den duur van vijf iaren en voor alle juridische geschillen. met uitzonde ring van de gevallen, waarin de partijen over eengekomen zouden zijn of nog overeenko men zullen langs onderen weg een vredelie vende bijlegging van hei conflict te beweik- stelligen. Duitschlond is tot nog toe de eenige groo te mogendheid, die de facultatieve clausule heeft ondericekcnd cn geratificeerd. HET INCIDENT VAN SZENT GOTTHARD BIJEENKOMST DER KLEINE ENTENTE Een Gcneefsch bericht bevestigt, dat over morgen te Genève een conferentie van de mi nisters van buitenlandsche zaken der Kleine Entente zal bijeenkomen, teneinde hun gemeen schappelijk standpunt vast te stellen. DE AFGHAAMSC'TE KONING TE BERLIJN EEN GIFT AAN DE ARMEN De koning van Afghanistan heeft 1000 En- grls.-he ponden ter beschikking gesteld van de armen van Berlijn, die heden den eersten bur gemeester van de stad ter hand zullen worden gc-steld. TITULESCU ONGESTELD. Berlijn, 29 Febr. (V. D.) Volgens be richten uit Boekarest aan de Berlijnsche bladen heeft de Roemeensche minister van buitenland sche zaken Titulescu, die op 2 Maart te Ge nève zou aankomen, zijn reis daarheen een week uitgesteld, daar hij ongesteld is. Waar schijnlijk zal in verband hiermede ook de bij eenkomst van de ministers van buitenlandsche zaken der Kleine Entente te Genève uitgesteld worden. DE ZUID-TIROOLSCHE KWESTIE. Een protest der hotelhouders. De hoteleigenaren te Bolzano (Bozen) en Me- -an hebben een protest gepubliceerd tegen de absurde OostenrijVsche berichten" inzakt schending van vrijheid in de Boven-Adige. Zij verzekeren, dat het volkomen rustig is in hei Jistrict en dat de Italianen en Duitschers in harmonie samenwerken. DE NOOD VAN DEN DUITSCHEN LANDEOUW EEN EXPOSE VAN MINISTER SCHIELE De Duitsche rijksdag -behandelde gisteren in tweede lezing de h^grooting van het rijks- m'nistcrie van voedselvoorziening en land bouw. Minister Schielc zette uiteen, dot dt Duitsche landbouw op een keerpunt was ge komen en hulp nood'g had, als men niet wil de, dat het geheele Du IscV eronoomisch leven door een ernstig noodlot zou worden getroffen. Het noodp-ogram kon alleen maai tüdeüjke, geen duurzame hulp brengen d".< kondpn slechts economische mantregelen. Do toestand wordt verergerd door de lage vee prijzen, die 20 pet. beneden de kostprijzen l'ggen. De invoer van vleesch c.a leveosmid d»den moet zooveel mogelijk worden bep ikt De regeering wil de hoeveelheid tolvrij in te voeren bevroren vleesch verminderen en het systeem der uitvoervergunnmgen invoeren ten aonrien van den cxnort van varkens cn varkensvloe^ch. Om verbetering in den toe stand te brengen, rullen credieten worden to*4 gestaan. Het besteden van het geld zal ge controleerd worden door een commissie, be staarde uit leden von der» rijksdag en den rijksraad De landhouw wordt gedrukt dooi een schu'denlast van zeven milliard mark de jaar'ijksrhe rente beloopt een milliard. De minister deelde vervolgens in bizondfT- heden mede, welke financieele en andere montregclen men denkt te nemen ter onder steuning van den landbouw. HET PANDHUISSCHANDAAL-BERGMANN. Te Berlijn werd gisteren een vergadering ge houden van. credileuren in het faillissement van den pandhuishouder Bergmann. Toen de voor zitter tot de vergadering de vraag richtte, of iemand bezwaar had tegen de toelating der pers ontstond een groot tumult, woarbij werd ge schreeuwd, dot men van de pers niets wilde weten, omdat deze de sloohtoffers van Berg mann had bespot. De voorzitler verzocht de genen, die tegen toelatirg der pers waren, de hand op te steken, hetgeen ailen deden, waarop de journalisten de zaal verlieten. AMERIKA EN DE BUITENLANDSCHE EIGENDOM. De wet inzake de teruggave. New York, 29 Febr (H. N.) Het huls van afgevaardigden heeft het compromis in zake de wet to* vrijgave van het in beslag ge- norhen vroeger vijandelijke eigendom goedge keurd, zoodat de wet thans aan president Coo- lidge ter ondeiteekening zal worden voorge»- legd. WEERBERICHT 1 MAART. Hoogste barometerstand 778.6 te $5$ KarlstadL Ng Laagste barometerstand 756.6 tc vR Lacksod, XK Verwachting tot den avond van N& (p 2 Maart. (p Matige tot zwakke. Oostelijke tot £n! £5^ Zuidelijke wellicht verder ruimen- w do wind. half tot zwaar bewolkt of betrokken, weinig of geen regen. 2S zachter in het Noorden. >k afer qI. Afd. Gordijnstoffen. Reuzen sorteering LANDHUISSIOFFFN i» Jk **v0 c.M. breed reclame kwal. f 0 29 120 „0.39 123 absoluut •jé kleurecht 0.59 120 gobl streepon keuze uit 50 div. dessins 0.87 jfr® '4' DE DUITSCHE VOORSTELLEN ENGELS CHE TEGENWERKING Uit Genève wordt gemeld, dot in een niet- openbore zitting de redactiecommissie zich gisteren na afloop van de besprekingen over orbitrogeverdragen en de verwijzing daarvan noor een sub-commissie, bezig heeft gehouden met de regionale veiligheidsverdragen. Als grondslag diende het ontwerp-verdrag, opge« steld door sir Cecil Hurst. De onderhandelin gen droegen tot nu toe een bij uitstek technisch karakter. Eerst nadat het vciligheidscomité bepaalde aanbevelingen aan den Volkenbonds- raod zal hebben opgesteld, zal de redactiecom missie zich met de technische zijde der vraag stukken bezig houden. Nadat de Duitsche gedelegeerde, Von Sim- son, vanmiddag in het comité voor arbitrage °n veiligheid de Duitsche voorstellen had ver dedigd inzake verschillende conservatoire en andere maatregelen om oorlog te voorkomen, door den Volkenbond te nemen in geval van dreigend conflict, kwam lord Cushendun aan het woord en het eerste, wot we weer hoorden, was een zinsnede, die wij nu langzamerhand wel van buiten kennen „Ik twijfel er oan"r zei lord Cushcpdun, „of deze voorstellen ge*, schikt zijn bij te dragen tot vermeecdering der veiligheid en of ze een garantie voor den vre- de zijn." Tegenover het Duitsche voorstel, om de staten zich van te voren te laten verplichten, in geval van dreigend mi'itair conflict maat regelen aan te nemen, welke de Volkenbonds- raad zou kunnen aanbevelen, om dpn norma len militairen status quo von vredestijd tc handhaven of te herstellen, beweerde Cushen dun, dot hij niet kon uitmaken, wat een der gelijke normale status quo was. En als de Duit schers willen, dat de staten, ook als er reeds vijandelijkheden zijn uitgebroken, volgens voorafgaande verp'ichting een wapenstilstand rullen aanvaarden, onder voorwaarden, door ''en Volkenbondsraad vost te stellen, dan ver werpt Cushendun dat o.a., omdat naar zijn" meening zoo iets wellens den eigenlijken aan- vn'ler zou kunnen begunstigen. E?n warm onthaal echter vond Vnn Simson rij Paul Boncour, die alleen zou willen, dat in e definitieve voorstellen de taak van den raad ■liet te scherp werd omschreven, om ruimte to 'aten voor allerlei mnatregelen naar gelang der ■mstondigheden. Belangrijk was nog, dat Von Simson zonder meer els vanzelfsprekend een opmerking van Boncour aanvaardde, car do staten natuurlijk ook de verplichting op rich moesten nemen om toe te laten, dat de Raad zou kunnen controleeren, of zij wel de maat regelen uitvoeren, die zij op voorstel van den Raad eventueel hebben aangenomen. Ook Po len verklaarde nog nccoord te gaan met de grondbeginselen van deze voorstellen. Hier doet zich waarschijnlijk de gelegenheid voor om op een bepaald gebied een stap voor uit te doen. Men dient zich n.l. niet altijd blind te storen op de vraag, of Engeland er aar- me© wil doen, dan wel niet. Von Simson r«-*l ziet, om zoo te zeggen, den weg reeds open om eventueel zonder Engeland verder te gaan, nog voordot Cushendun gesproken had. door op te merken, dot het algemeene protocol, waarin hij zijn voorstellen belichamen wil, natuurlijk wel voor alle staten ter teekening moet open staan, maar dat het absoluut niet noodig is te wachten, totdat werkelijk een groot aantal sta ten eeteekend zal hebben, voordat men het in werking zal laten treden. De regeeringen zullen nog gelegenheid !crij«* gen om zich over de ideeën van deze voor stellen uit te spreken, voordat het comité in een volgende zitting over zal gaan er meec vasten vorm aan te geven. Nader wordt bericht, dot de veiligheidscom missie na een zitting van twee uur besloten" heeft de verdere beraadslaging over de Duit sche voorstellen tot een volgenden zitxingstij& uit te stellen. ONTSLAG VAN ARBEIDERS IN HET SAARGEBIED. Fr a u k f o r t2 9 F e b r. (H N.) Uit Saar» brücken wordt gemeld, dat overeenkomstig da op 25 Februari gedane mededèeling de Fran- sche directie der Saarmiinen 3736 mijnwer* kers vandaag heeft ontslagen,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1