L. J. LÜYCX Zoon Buikbanden BË ËËMLANDEB Vriidag 2 EViaart 1928 BUITENLAND. M.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige vggiTchting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Kanrfe'scredieten Incasseetingen Spaar-depcsifo's rente 4% 9» 9» bre^ LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand 0.75 per wesk (met giattt verzekering tegen ongelukken* 0.l7'/r Bioneniano franco pc7 posf per 3 maanden f 3.- Afzonderll)ke nummers f 0.05. POSTRéKKNING 479:0 TEI.HFOON INTERC Si3 DIDECJÖJR UITG EVER. J.VALKHOiT DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f l 0} met inbegrip va» een oewi|snummef, elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids advertenttüo vooi d« helft von den prijs Kleine Advertentiéo -KEITJES' by vooruitbetaling «—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen IKewiisnumme» extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE BELGISCHE AMNESTIE KWESTIE DE KAMER ZAL DE ZAAK AANVATTEA VAN CAUWELAERT OPTIMISTISCH Een der redacteuren van de B:»i«selsche Standaard heeft een onderhoud gehad tnei mi. dr F van Cauwelaert, een indiener, in de Kamer, van een voorstel tot amnestie --cot politieke misdrijven, tijdens den wereldoorlog in het bezette gebied gepleegd. Van Cauwelaert zeide het meer dun tijd te achten, dat de Kamer gelegenheid k'ijge om zich over het amnestie-vraagstuk uit te spre ken. De regeering, voegde hij er aan toe, zou blijk geven van weinig doorzicht, indien zij zich tegen een afdoende oplossing er vin mocht verzetten. Cp de vraag, hoe de regeering over dc kwestie denkt, antwoordde mr. van Cauwe laert: „Ik geloof niet, dat de regeering als geh-*el een standpunt heeft ingenomen; wellicht zul ze daar ook niet toe kernen en het zou natuuif lijk voor mij te kiesch zijn u te zeggen, wat mij omtrent de p. rsoenliike zienswijze van de afzonderlijke regceringsporson n bekend is, met uitzondering van de drie Katholieke Vlaamsche ministers, di? in het openbaar vol doende miin voorstel "hebben goedgekeurd, om niet aan hun gezindheid te moeten twijfelen Ik zal evenwel geen onbescheidenheid begaan ■wanneer ik zeg dat de verste minister de raek vrij onvooringenomen beschouwt en dot de huidige minister van justitie méér toegunkeli-k is voor r^de dan zijn voorganger, wiens on verzoenlijke verklaringen in de ren tri ie afd< e- ling wij nog niet uit het geheugen hebben ver loren. Mijns inziens komt het er echter mindei op aan of de regeern-r eensgezind is in deze aangelegenheid of niet Wil zij medewerken aan een goede oplossing, goed. Wil zij dooi de invrijheidstelling van Borms het proctisrh bes'u't vergemakkelifken, nog beter. Maar zij heelt larg genoeg ti:d gekregen om daarover na te denken, dat de Kamer niet langer op haai behoeft te wachten om de -.aak aan te vatten Verder verklaarde van Cauwelaert neg te verwachten, dat de grondgedachte van ziin omnestieyoorstel deor d~ meerderheid der Ka merleden zal worden bijgetreden; dat z.iin voorstel geheel ongewijzigd zou worden goed- ge'curd, echtte hij echter niet waarschijnlijk Vóór Paschcn znl de bespreking in de Kamer wel niet meer kunnen de orgaan, maar van Katholieke Vlaanrche zijde zal alles in het werk gesteld worden om de nmnestiekwestir in ied^r geval dez.en zomer nog *'an de baan te krijgen.' DE PHOEEUS-AFFAIRE FR1SSCHE TOESTANDEN ONBEVREDIGENDE VERKLARINGEN In de begrootingscommiss.'e van den rijksdag verklaarde gisteren de afgev. Muller (Franke rijk), socialist, dat hij den minister niet bij ziin uiteenzettingen kon volgen De sociaal-demo craten eischen duidelijke verklaringen inzake dc Plioebus-affuire. Fen communistische afge vaardigde noemde de rede van den minister een verl^gcnheidsrcde. Afg. Mittelmnnn, Duitsche Vol'sparti», stelde voor de besprekingen over de Phoi bur-affaire te schorsen, tot de aangelegenheid verder zou zijn opgehelderd Zijn partij cischt onvoorwaar delijk, dat er licht in deze zaak home. Ook het rijkskabinet heeft zich gisteren met het besluit der begrotingscommissie inzake de Phocbus-offaire beziggehouden, volgens het welk uitgebreide en duidelijke inlichtingen wor den gceischt. Aan den rijksweorminister is machtiging verleend vandaag in de zitting vun dc begroo- tingS6ommissie buiten dc agenda om een ver klaring over de kwestie af te leggen. Men meldt nog d.d. gisteren uit Berlijn aan de N.R.C.: De centrale commissie van den rij'-sdac heeft heden met 12 tegen 7 stemmen berlotci. de rif'sregeering uit te ncodigen het ranoorl van Siimisch, den rijksbezuinigingscommissa- ris, over de Phoebusaangelegenheid terstond ter kennis van dc commissie te brengen. Naar- aanleiding van dit besluit is het rijles- kab'net hedenmiddag bijeengekomen en heeft beslaten niet te voldoen aan h°t verlangen van de commissie; wel werd na afloop van de ka binetszitting aan de leiiers van de zeven groot ste gtoepen medegedeeld, dat rijks'"ansel:ei Marx in den loop van de volgende week aai de voorzitters der groepen mcdedeelinger. van vertrouweliji'en aard over het rapport zal ver strekken; tevens zcu hun dan worden ver klaard waarom de regeering er waarde aan hecM het rapport niet te pubüceeren De Phoebus-affaire is ook in de zitting van den rii'*sraad ter sproke gebracht bij de h~- hönde'ng van de aanvullingsbegrocting. M> nistenaUirektor dr Brccht, algemeen rappor teur, zci*'e, dat het rijk deor de liquidatie van de Phoebus A G een bedrag van 7 millioen mark hnd verloren, hoewel het slechts yooi 614 millioen borg zou staan Na het faillisse ment van de onderneming werd echter eind verleden jaar nogmaals en million in de on derneming gestort Terwijl het rijk vrijwel a. zijn geld heeft verloren, hebb-n de overig sch"l'1eicchers slechts geringe of in het gfhp" geen verliezen gcjledcn Spreker de°lde mede dot bevoegde commissies van den riP'smnd eo»- metie zullen indieren, ef er geen andere^ ge legenheid bestond om dpze zsa-r tc- lianidee ren. teneinde aldus het verlies voor het ri' geringer te maken Aan het eind der mr wordt betreurd, det het rii^s^euartement va- verdediging dergeliike verplichtingen op zich ZOEBKOF'S BUITEN SPORIGHEDEN HIJ KRIJGT BEZOEK VAN DEN DEURWAARDER B e r I ij n, I Maart (V D.) De door Zoebkcf mishandelde chasseur von de Lasanova-bo* heeft een burgerlijke vordering ingesteld tot schadevergoeding ter zake van de door hem op^eloopen verwondingen Tegen Zoebkof ir reeds een veroordeelcrd vonnis van 30C0 M gewezen Hedenochtend om half zeven ver voegde de deurwaarder zich aan het pensior Hercules, teneinde beslag te leggen. Hij tro'. Zoebkof echter niet thuis onn Nndot hem me egedeeld wos, dnt Zoebkof sedert cenigen tijd slechts om den anderen dog en dw» nog slechts voor een paar minuten in het pension ver schijnt, ving hij aan met de beslaglegging. H' vond echter slechts een smoking en twee, op het eerste gezicht, ledige koffers. Een Bcrlijnsch bericht d.d. I Maart aan de N R. Ct. houdt in: Uit Pressburg wordt gemeld, dnt de vrouw van een gemeenteambtenaar dezer stad be weert dc zuster te zijn van Alexander Zoeb kof, echtgenoot vun prinses Victoria vin Schaumberg-Lippe De vrouw vertelde, dal haar broeder in Rusland handelsreiziger is ge- wceest en aldnar reeds met een sndere vrouw s gehuwd Dit huwelijk werd niet ontbonden De eerste vrouw van Zoebkof zou een Russi sche emigrante zijn, die eveneens te Pressbii'p woont. Uit Weenen wordt nader vernomen, dat dc- vrouw van den beambte uit Pressburg enkele dagen geleden van haar vader, d>e te Moskou woont, een uitknipsel uit een Russische mu- -ant met het portret van Alexander Zoebkol hnd toegezonden gekregen. In het Dortrct zou de man zijn sinds achi taren verdwenen zoon hebben erkend, d" zus ter herkende eveneens het portret van haar Vorder Zoebkof zelf heeft hier steeds ver teld, dot zijn vader hoogleeranr aan pen uni versiteit en baren was Voltens de vrouw die beweert ziin zuster te zijn, is de vader schoen maker te Moskou. ENGELSCP-FGYPTISCHE MOEILIJKHEDEN VERWERPING VAN 'T VERDRAG V In gezaghebbende kringen te Londen kon gisteren neg geen bevestiging worden verkre gen van het bericht uit Crïro, behelzende, dot het Egyptische kabinet het voorgestelde-ont-_ werp-verdreg heeft verwornen. Dit verdrag. Too wordt van Engelsc^e zii:'e opgemerkt, kan men geen Britsch aanbod noemen, daar het verdrag een compromis is tusschen de wen- °c^en von Egypte en de behoeften van Groot- Vitunnië en het valt te voorzien, dat thans het stadium is bereidt, dot Groot-Britonnië geen verdere concessies kan doen. Ook uit Ceïro wordt bericht, dat. hoewel er nog gccnerlci cff'C'eele mededeeling is ge daan, er weinig twijfel aan is. dat het kabinet besloten heef; zich uit te spreken tegen aan vaar 'ing ven het vccrs'el, hetwelk het resul taat is ven de besnrekmgen tusschen Chamber lain en Snrvot Pasja Men meent te weten dat Sar wot Paria het besluit gisteravond aan den hccgcn commissaris zou rrcdedeelcn DE MIJNWERKEN SST AKING IN BOHEMEN. Het einde in zicht. De onderhandelingen tot bijlegging van het geschil in het bruinkooldistrict van N -\V Bo- hemen hebben tot volkomen overeenstemming inzake alle punten gelei-'. Hedenochtend zal een beper'te commissie bijeenkomen om dei. tekst van het ni«*uwe arbeids- en tariefcontrnct vast te ste'len. Het srhiint, dot tengevolge van de besprekingen van g'stcren de sta'ing in dit gebied binnen zeer korten tijd tot het verleden zal bchooren. KANKERBESTRIJDING IN ZWEDEN. Stockholm, I Maart (V.D.) De leden var Je Zwtecdscho regeering en den rijksdag als mede vertegenwoordigers '*an verschillend groepen der gemeenschap, hebben besloten een fonds tc vormen, dat op 15 Juni a.s. za' worden overgedrugen aan kening Gustnaf, dn -p dozen datum ziin 7Irten verjaardag viert Koning Gusïaaf toch heeft dc-n wensch te ken nen gegeven, dat het fcr.ds aangewend za' worden ten behoeve ven het onderzoek naar en de bestrijding van de kanker. DE TANGER-KWESTIE. P a r ij s, I Maart (H.N.) Het verdrag tus schen Frankrijk en Spanje betreffende het Tan gerstatuur zal waarschijnlijk nog vcor het ver trek van Brian-1 naar Geneve te Parijs doe Quinones de Leon en Briand or.derteekend worden. Daarna zal het aan Engelor.d en ïfalif worden voorgelegd, om het mede tc ratificee •-en In verband hiermede zullen vermoedelü' binnenkort besprekingen van vertegenwoordi gers der 4 mogendheden te Parijs plaats heb ben. Volgens de Echo de Paris heeft konirf Mfons onder den indruk van de concessies •■•elke Frankrijk tpn crzichtc van Tangpr nor Snanje heeft gedaan, t°n gunste van de Frnn- --he pptroleummants'-hnpDiien irgegreDen ir ''et door de invoering vrn het Soaorsche pe roleummonopn'ie rr.et d-ze moat«cv,opp',er' -ntrtane geschil. De Fra-«che maatschappijen '*nddpn tegen de Vnadcelipg hunner belangc- -n de onteigening van hun inrichtingen i" Snanje geprotesteerd, docb aonvan'-elijk werd no de protestnota een onbevredigend antwoord Langestraat 49. Tel. 190. in alle soorten voor Dames en Heeren. Matige prijzen. Volledige garantie voor Amersfoort cn Omstreken Langegracht No. 4 - Talsfoon 304 amersfoort TREIN CONTRA BUS EEN GROOT AUTOBUS-STATION MIDDEN IN LONDEN Londen, 1 Maait (V D.) Hoe scherp de concurrentie wordt tusschen motorvoertui gen en spoorwegen, blijkt ru weer uit do aan 'ond ging, dat plunnen zijn tintwoipen voo' den bouw van een g'ooi station voor auto bussen in het centrum van Londen Dit sta- rion b'edt plaats vooi ongoveet 80 bussen, die hier kunnen aankomen en vertrekken naar ille doelen van het land De Evening Standard doet mededeeling, dal •Tcmd voor dit doel is aangekocht bij Russell Square. Het is nog niet bekend, of hier een particu lier maatschappij achter int, dóch het ver luidt. dat men hoopt d-'ze d'ensten te vestigen en te consolideeren, alvorens dc spoorwegen machtiging krijgen om zelf de exploitatie van dergelijke diensten in handen te nemen. Londen, I Maart (V. DDe debatten in het Lagerhuis over de pcorwegwetten waarmee de spoorwegen de bevoegds id irac'"ten te verkrijgen om diensten over den weg in te stellen voor passa^ers en goederen vervoer, werden gisteravond gesloten cn het wetsontwerp werd in tweede lezfng net 309 stemmen tegen 42 nangencmen. HET KONGAARSCHE STAATSGEZAG. Weenen, I Maart (H.N.) Vclgens een be richt uit Ocd?nburg heeft de officier van Jus titie n'daar het Zondag verschenen nummer van de Ocdanburger Zeitung in beslag later nemen wegens een artikel' van den canonicus lohnnn Hub"r, een der leiders van de Duitschr Hongaren, die afgevaardigde en lid van d- Höngaarsche Katholieke volkspartij is. In di* nrti' el had Huber de Hongaorscbc minder- bcidspolitiek aangevallen en verklaard, dat de Dui'schers in Hongarije nog tal van onbevre digde werschcn hebben. De officier van jus titie heeft naar aanleiding van dit artikel een vervolging tegen Huber wegens opruiing te gen hot HonTiarsche staatsgezag cn b^lcedi- ging van de Höngaarsche natio ingesteld. CONGRES VOOR TOERISME. Uit Bucncs-Avrcs wordt gemeld, dat aldaa» bet eerste Zoid-AmerikaarscSe conTres voor toerisme bijeen is gekomen. Een 45 tal lun- den. waaronder meer dan 20 Europeesche, zijl vertegenwoordigd. MAG EHRHARDT'S PENS'CEN IN BESLAG GENOMEN WORDEN? B e r 1 ij n, I Maart (V.D.) Gisteren heeft dc Eerste Kamer van het Landgericht uitsprna' gedaan inzake den eisch van kapitein Ehr- hnrdt, tegen het rijkswéerministerie ingesteld om het beslag cp tc heffen, dot rp zijn pen sioen is geleed terzake von vorderingen tct "■chadevcrgocding, d°tcererd uit den tijd van den Kapn-pu»sch. Vonris werd gewezen in "ien zin, dit de fiscus zijn vorderingen op Ehr- '~ardt op diens pensioen zal Jtunnen verholen alleen voor zoover dit vcor beslag vatbaar is Daardoor kan het ri'k slechts orgeveer H van %Pt pPr-io"n in bes'og nempn Eh chart's ndvn- **aort. B'ech, zol berep onrteckenen tegen di: vonnis bij het Kommergcricht. DE NIEUW DWTrCKE GEZANT TE WASHINGTON. Een lunch te zijner eere Berlijn, I Maart (H N.) Vc'gens een be richt uit New York heeft de Duitsch-Ameri anrsche Kumer van Koophondel bisteren eer ur.ch gegeven ter eere van den nieuwen Duit- Th en gezant. Ook d~ buro-pmeester van Nev ''ork was don-bü tegenwoordig en herinnerd" "i ziin tce^oraak aan het aandeel, dat d" Duitschcrs in de ortwikkeling der Vereenigde Stat«n hebben rehnd DE DUITSCHE ARBEIDS CONFLICTEN BEMIDDELINGSPOGINGEN IN 'T BERLIJNSCHE GESCHIL De arbitrage-commissie voor Groot-Berlijn iceft de directies der firma's Siemens en Hn!sk< m Siemens-Schuckert, alsmede de bedrijfsrn den dezer fabrieken ui'genoodigd vandane voor haar te verschijnen «ot h^i voeren var onderhandelingen, onmogelijk tot e-n overeen- omst te komen inzn'-e de dreigerde stnkint' Ier werktuigmakers Behalve de Siemensfn rieken, hebben ook de firma's Bcrgmonr. ai Mix en Genest «nngekondigd ha ér bedrtivc 'nterdng te zullen sluiten; de firma Lorenz ei de Duitsche Telephonwerke hebber. dez'> maatregel tegen Maandag a.s. oang.'kondi *d Nader wordt gemeld, dat het metaalharre in een vergadering der stakende instrument makers zich in beginsel bereid verklaarder ot onderhandelen. Dreigende mijnwerkersstoking ir Oppcr-Silczie. De vijf Opncr-Silozmche mijnwerkersorgnni -nties hebben het arbeidscontract tegen I Apri rs. opgezegd In antwoord daarop vcrklunrd 'e werk^eversbend in het mijnbedrijf, dnt hi bet bestaande loontorief als afgcloopen be schouwt. FRANKRITK EN Ar."ERIKA KUNNEN HET NIET EENS WORDEN PESSIMISME VAN DE FRANSCHE PERS De Fransche bladen wijzen algemeen op di onjuiste interpretatie von dc op de conferenti 'c Havana aangenomen resolutie door der Xmeriknanschen staatssecretaris Kellogg Vol gens dc Matin hebben Briand cn Myron Her ick erover van gedachten gewisseld. De Peti* hiririm zegt, dat een occoord mogelijk is. mif« 'ellogg zijn dwaling erkent De Figaro. Echc b- Paris en Peup'e zijn van gevoelen, dnt d«- 'iscussie, waar niets uit voortvlnei-n kan. man moet worden gesloten. Het Petit Journal zeg' 'at in officieuse krirgen wordt geloofd, dnt d onderhandelingen zich bewegen in de rirhtin" •ener formule, gelijk die, welke te Havana werc' langenomcn. FELLE STRIJD IN MEXICO TIENTALLEN REEELLEN NEERGELEGD Uit Mexico-Stod wordt gemeld, dat 74 re bellen werden gedood in een veldslag met d^ 'edernle troepen bij Soyote in den «iaat Ja 'isco. De federale troepen hadden 4 dooden er. 5 gewonden. DE CHINEESCHE PIRATE! WEER AAN 'T WERK EEN JAPANSCH SCHIP OVERVALLEN De Britsche admiraliteit deelt mede, dot he' lapansche s.s. Kinkamoroe aangevallen is dooi 'eeroovers. die het plunderden en lieten strnn den op de kust van Foekien tegenover For mosa. De bemanning is ongedeerd en bevindt 'ich aan boord van twee Japansche schepen Het Britsche adviesjacht Magnolia kreeg in- trurties hulp te bieden. DE HONGAARSCH-ROEMEENSCHE OPTANTENKWESTIE. De Roemeensche voorstellen afgewezen. O'fideel wordt van Höngaarsche ziide ge meld d6t de Roemeensche regeering Woensdag baar antwoord op het voorste! dei Hongaarschr regeering inzake dc eigendomsorocessen ovct bet Höngaarsche grondbezit in Roemenië heef' 'aten overhandigen. De Höngaarsche eisch to' teiiiogavc van het nog niet verkavelde bosch- bezit wijst de Roempen«che regeering tem stel 'igsfe van de hand. Zij verk'anrt zicb echte» bereid van de schadeve» cropding, die Hongarije Mn Roemenië versrhu'digd is, een zeker be drag af te trekken, waai van dp omvang aan d' welwü'endheid van Roemenië zou moeien wor den overge'oten Dit bedrag zou de Hongaar «•-hc regeering aan dc eischers oofanten. zoowe! "'s nict-onlnnien, moeten uitbeta'en, mits dpzr daarmee van hun vorderingen afstand doen In po'it'eke kringen te Boedaoest beschouw men het Roemeen«che aanbod als een besoo»- 'irg der Höngaarsche voorstellen In hef Roe meensche aanbod, dat met verontwaardiging vernomen is, ziet men het bewijs, dat Roemeni; elke ver/Tnipgsgerindheid vreemd is Het der1 van de Höngaarsche schadevergoeding, waar op Roemenië recht heeft, beloopt elf mi"'oT gouJ1ronen en vervalt pas in de jaren T931 •ot 1943 Het bedrag van elf mi'lioen goud- '<ronen vertegenwoordigt ethter nog niet ccn« Je jaarliikscbe rente van de waarde der ont eigende be7.itting°n van de Höngaarsche on 'anten, die 300,000 H A omvat'en en eer waarde van 300 mi'lioen goudkronen vertegen woordigen. Aan dit b"lacbelii' e voorstel word' ^an neg het denkbeeld vastgeknooot. dat Hon garije ziin rechtsstandpunt zou opgeven. 2be Jaargang ao. zu9 WEERBERICHT 1 MAART. Hoogste barometerstand 778.6 te Knrlstadt. Laagste barometerstand 753 6 to l acksod. 'A' Verwachting tot den avond van 2 Maart. (y Matige tot zwakke Oo«teli|ke tot Zifineliike wellirht verder runnen- ^5^ d«» wind half tot zwaai bewolkt of w letrokken, weinig of geen regen wachter ii» het Noorden. A A A A A /S\ AA AAA A ,t Sc p. x x x, x y Firma M. A Ramselaar LAN(VES^R4AT 52. KROMMESTR. 1-6—S Afdeelinn: Stoffen. t1? Wedotomontvansi-n nieuwe kl'urep ..HERBE" ZIJDE ,9 79 ct. -»^t 6^c> ERNSTIGE MIJNRA!rP BIJ RECKLINGHAUSEN TWEE LIFTKOOIEN NAAR BENEDEN GESTORT MINSTENS 13 DOODEN Recklinghausen, 1 Maart. (H. N Vanmorgen tegen 6 uur heeft op den mijni .Ewald" te Erkensrhwick bij Recklinghausen ■•en ernstig mijnongeluk plaats gehad. Twe® 1 ftkocien, waarin zich 48 man bevonden, vielen door het breken van een kabel naar benoden Reeds zijn 13 docden boven ge* bracht Het juiste aantal slachtoffers is nog niet bekend. ROEMEENSCH SCHIP IN NOOD TWEEHONDERD PASSAGIERS IN GEVAAR Uit Constonza wordt blijkens de Tel. gemeld, 'at het Roemeensche passngierscMp Dobrodgcn sedert Dinsdagochtend werd vermist. Het schip "s Vrijdag met beslemming naar Jaffa vertrok» en, waarbij het in de Middcllnndsche Zee 'oor een zwaren storm werd overvallen. Aan oord bevinden zich 200 passagiers Een Zuid- Slavisch stoomschip is thans na het opvangen van S. O. S.-seinen in allerijl te hulp gesneld. Te Dnbrodgea is lek en kon elk oogenbiik inken. DE VLUCHTEN VAN LINDBERGH ONDERSCHEIDINGEN VOOR DEN AVIATEUR Londen, I Ma art. (H. NLindbergh heeft voor zijn vlucht ter bevordering van d? goede betrekkingen met de republieken vnn Midden en Zu'd-Amerika den Wilsonnrijs, be- ^teonde uit oen medaille cn een bedrog var* 25 000 gekregen. Nader wordt uit Washington bericht, dat Set Huis van Afgevaardigden met nlgemeer.o s'emmen een voorstel heeft aangenomen om 1500 dollars beschikbaar te stellen voor het slaan van een gouden medaille voor Lind* bergh en voor het maken van gelijke bronzei* medailles voor den verkoop. ALAN COBHAM'S VLUCHT ZIJN BEVINDINGEN IN AFRIKA Londen, 1 Monrt (V DUit Fort Johni ston (Nvassalfind)) wordt gemeld: Alan Cob- hum seint, dat hij de Zuidpunt van het Nyns-* someer bereikt heeft nn over de geheelc lengte van het Victoria Nynnzn-meer te zijn gevlo gen. Vervolgens ging zijn vlucht over nog niet geëxploreerd land naar het Tangnnjika- mecr. Hij ontdekte, dnt zijn knnrt onju:st wos Op zijn weg naar het Tnngnnjika-meer ver wachtte hij een hergi eten dwars over zijn weg van 6000 voet horg, maar kwam tef dc ont* dekking, dat hij 10 tot 12.000 voet hoog was Toen Lady CobV»m een dorp bezocht aan het Noordelijk uiteinde van het Nyassnmeer, vie len de inhooilingen on hun knieën en klapten in hun handen, terwijl zij haar begroetten als „meesteres van den grooten witten vogel". DE HEER PLESMAN. De heer Plesman, d'rerfeur van de K. H M.. kom» heden met de Olympic vnn de White ctnr Line te Cherbourg nan. vertrekt van ''aar naar Pnriis en zal a.s Zondagmorgen op het vliegveld van Waalhaven peT vliegmachi ne nrriveoren. Naar men weet, vertrok de heer Plesman einde Aimustus naar Indië. vaar hü voor hel si and brengen van de Indische Lucbt vaart Mnntsch:jnpü is werkzaam geweest Vin da ^ereen'gde S'aten keerde de heer Plesmai* daarna naar Nederland terug.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1