DE EEMLANDEQ 30—AllERSroOR' BUITENLAND. soe:pe:lheid sine:ehe:id Zaterdag 3 Maart 192ö Firma M A Ramselaar 79 ct. VOORAAN IN SIERLIJKHEID EH ABONNEMENTSPRIJS pei 3 raaandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75. per weejj (mc, gratis verzekering tegen onnelukken) f 0.l7Vt* Bioncoiaoo franco per post per 3 maanden 3.- Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 Dl DECT EUR bITG EVER, J.VALKHOFf DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van I—4 regels r '.05 oei inbegrip vod eeo oewiisnumme.. elke regel mcei f0 25 Liefdadigheids adverrentiëD vooi de helft van den prijs - Kleine Advertentilfn .KEITJES bi} vooruirhefalint '-5 «egels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen i Bewijsnummer exrr» 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* zbe Jaartjó.ig uu. zlfl DE VEILIGHEIDS- CONFERENTIE GEEN WERELDVERDRAG VOOR ARBITRAGE J2V VERZOENING ENGZLANDS TEGENSTAND Uit Genève wordt d.d. 2 Maart aan de N. R Ct. bericht Vandaag is in het volkenbondscomité vooi arbitrage en veiligheid gebleken, hoe zonder ling het optimisme van Benesj geweest is, toen hij in het begin dezer week meende, dat de redactie-commissie wel Donderdag met haai arbeid had kunnen gereed komen. Niet alleen heeft de redartic-ccmirissie en de commissie van drie, op wie de eigenlijke taak van het redigeeren rust en die samengesteld is uit Sii Cecil Hurst Politis en Rolin Jacquemijns, neg den geheelen dag van heden noodig gehad, ook morgen is bestemd voor het redactiewei k, zoodat de commissie voor arbitrage en veilig heid op zijn vroegst Maandagmiddag een bij eenkomst zal kunnen houden. Men mag zich cr over verheugen, dat men aan het redactiewerk, hetgeen toch bij het ont werpen van mocYl-troctaten van zoo groot be lang is, niet zoo overhaast te werk gaat als Benesj wel vooi mogelijk had gehouden, doch overigens schijnen de discussies in de redactie commissie vandaag lang niet in alle opzichten bevredigend te zijn geweest. Weliswaar he-ft men he-'en den tekst van een wereld vei drag vcor arbitrage en verzoe ning vastgesteld, doch niet alleen is er na tuurlijk geen sprake van, dat dit verdrag thans reeds dcor de meeste mogendheden ondertee kend zal worden, doch het is ook uitgesloten, dat dit verdrag zelfs ook maar door de com missie aan de mogendheden ter ondeiteekening zal worden aanbevolen. Ja, het is zelfs te vree- zen uit de houding van de Britsche delegatie van hedenmiddag, dat Engeland niet zal goed keuren, dot dit verdrag uitdrukkelijk doot de volkenbonfsvei gathering in September a.s. zal worden vastgesteld en dat het verdrag dan tci ondertekening voor alle staten te Genève zaï worden opengesteld. Het verdrag mag naar de Engelsche opvat ting niet anders ziin den een model-collectief arbitrage-verdrag, dat eerst iets meer dan eer» zuiver papie en beteeken is zal krijgen, wanncei eenige landen, buiten de volkenbondsorganen om, het onderling zullen gesloten hebben. TVlr Rutgers heeft reeds bij de olgemeene discussie de vorige week gewezen op het groo te verschil tusschen een zoodanig model ver drag en een door den Volkenbond vastgesteld collectief verdrag, dot reeds terstond na dc vaststelling voor ondertcekening van alle sto ten zal zijn opengesteld. Het is zeci te vreezen, dat het wereld verdrag \oor arbitrage en ver zoening, tengevolge van den tegenstand van Engeland, niet anders werden zal dan een mo del verdrag. De redactiecommissie heeft voor hedenmid dag de resolutie vastgesteld omtient de mo gelijkheid van een initiatief van den volken bondsraad voor de bevordering van het sluiten van regionale veiligheidsverdragcn in den trant van Locarno. Rppcs gisteren was er een groote toenadering hicromtient tusschen het Fran- sche cn het Duitsche standpunt te bemerken. VanJaag is de oveiernstemming volledig ge worden De redactiecommissie is het er ovet eens «rewerden, dat, zcodrn een staat meent, dat in net belang van ziin veiligheid het slui ten van regionale veilighpHsverdragen ge- wenscht zou zijn, de volhenbondsraad don op verzoek van dien staat zal kunnen onderzoe ken of de staten, die voor het sluiten van een dergelijk regicnaa verdrag in aanmerking zou den komen, wel volkomen bereid zün de rus- schenkomst van den raad ter bevordering van het s'jitcn van een zoodanig verdrag te aan- EEN NOODLOTTIGE TWIST VIER DOODEN EN ZESTIEN GEWONDEN In het district Montgomery in de Punjub hebben ernstige ongeregeldheden plaats geh»id als uitvloeisel van een twist tusschen twee grondbezitters. Er werden vier personen ge dood en zesli n ernstig gewond. De poitic ging tot een aantal arrestaties over. NANKING AGEERT VCOR OPHEFFING DER ONGELIJKE VERDRAGEN. II o n k o n g, I Maart (V. D.) De regee- rinj te Nanking bereid thans in verband me; het a.s. bezoek van den Engelschen gezant Lampsen te Sjanghai een nieuwen propaganda- veldtocht voor de opheffing der ongelijke ver dragen voor Mocht het tot een onderhoud ko men tusschen den gezant en maarschall Tsjang-Kai-Sjek, dan zal deze aan Engeland slechts concessies doen onder voorwaarde, dot dit land afziet van zijn bizondere rechten in China en zich in dien zin ook tegenover de an- dere mogendheden zal uitloten. De gezant do- vindt zich momentcel te Hongkong, waar ook de bevelhebber van Kanton Li-Tsji-Sjen ver wacht wordt, die daar een beleefdheidsbezoek '/al brengen, hetwelk de volgende weck door den gouverneur van Hongkong te Kanton zo' worden gereciproceerd. UITWISSELING VAN GELEERDEN. Fransch-Duitschc samenwerking. Naar L'Ocuvre verneemt, zal eerlang een uit- wr"! n«r plaats vinden van jonge Fionsche en Duitsr\x7- geleerden, die in de laboratoria dc' wetenschappeliike instituten van beide landen FELLE DORPSBRAND TIENTALLEN HUIZEN VERWOEST Innsbrück, 2 Maart (H NVanmiddag is een brand uitgebroken in het in de buurt van Innsbruck gelegen dorp Nassereith, die zich bij gebrek aan bluschmïddelen snel uit breidde Het dorp telt IT00 inwoners en be staat uit ongeveer 160 huizen. Om half zes waren reeds 20 huizen een prooi van de vlam men geworden. Toen rukte eer motorbrand spuit uit Innsbruck nan. zoodot het blus- schingswerk kon beginnen, wat echter nog moeilijkheden ondervond, omdat het water u't een in dc buurtt van het dorp stroomende beek gepompt moest worden. HET GEEOUW VAN DEN VOLKENEOND SCHERPE KRITIEK OP HET PROJECT ROUTINE-ARCHITECTUUR VAN ACADEMISTEN" Men meldt aan het Haasche Aneta-kanto<t: Te Parijs is een comité van actie gevormd oni tot herziening te komen van de keuze inzake het project voor het gebouw voor d-n Volkenbond door de commissie van vijf ge zanten, welke in de September-vergodrring van den Volkenbond benoemd werd Deze commissie had tot opgave een ontwerp te kiezen uit de negen ontwerpen, welke in Mei 1927 door de internationale architectenjuiy :n de prijsvraag voor 't Volkenbcn^sgebouw met pen hoofdprijs waren bekroond Zij loos 4 academisch-barokke projecten uit (I7CO-- 1850) en droeg de ontwerpers, versterkt met nog 2 barokke-nrchitecten, op daaruit een plan somen te stellen. Hp! bestuur van het Fransche comité var» aciie bestaat uit de heeren Ernest Merciet voorzitter van „R^drcssement Francois" van de „Compagnie Ftan?oise de Pétroles" enz Lucien Rorrier, voorzitter van de „Société d Eccnomie Nat'cnale" Elic Faure. kunrthis'o- ricus Fianz Jourdoin, opzichter en voorzitter van de ..Salon d'Autoume"hel secretariaat is bij Ch Zervos, 40 Rue Bonnparia, Parijs Het comité werdt zich met een gedorumeiv tc-erd rondschrijven tot de wereldélite op d< gebieden van kunst, wetenschap, in 'ust-e, enz om bij den Rand van den Volkenbord te manifesteeren ten behoeve van het moderne ontwerp van den Fransch-Zwitser Lo Cort.u rietJewnent, dat pveneens behoorde tot de negen eerrtbekroonden, vrijwel algemeen hel best ontwerp geoordeeld werd. echter omdai her voortkwam uit den geest van onzen tijd door handige mnn-'pulatics achtergesteld werd bij de routine-architectuur der acadcmisten DE SPANNING TUSSCHEN LONDEN EN CAIRO HET ENGELSCH-EGYPT1SCHE VERDRAG VERWORPEN De Egyptische pers bevstigt het bericht, dat Surwat Pasja on den Britschen hoogen com missaris lord Lloyd heeft laten weten, dat het Egyptische kabinet eenstemmig van gevoelen is, dot het ontwerp-verdrag niet kan worden aanvaard als basis voor een overeenkomst tus schen beide landen. De bladen voegen er aan toe, dat het kabinet hedenochtend zal vergaderen voor het opstel len van een nota, waarin de redenen voor de verwerping zullen worden uiteengezet. De officieelc mededeeling van de verwerping der Engelsche voorstellen door den Egypti- schen ministerrcod is gistermiddag laat nog te Lenden binnengekomen. De avondbladen meldden spoedig daarop van bevoegde zijde, dat de Britsche regeering besloten heeft de geheele correspondentie en de protocollen dei onderhandelingen voiledig openbaar te maken, waaruit voor de geheele wereld zal blijken, dat Chamberlain een oprechte peging gedaan heeft om aan de Egyptische verlangens cn eischen zooveel mogelijk tegemoet te komen DE AANSTAANDE ZITTNG VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Genève, 1 Maart (V.D.) Naar wij van goed ingelichte zijde vernemen, zal Zondag middag de eerste bijeenkomst tusschen Briand, Stresemann en Chamberlain in Hotel Beau Rl- voge te Genève piaats vinden. Naar verluidt, zal in de eerste plaats de houding van den Raad van den Volkenbond inzake het onder zoek, dat de Kleine Entente in Hongarije heeft trevraagd, besproken worden. Chamberlain en Briand zullen Zondagmor» gen met denzelfden Lein uit Parijs te Genève aankomen. Dr Stresemann zal reeds Zaterdag avond of Zondagmorgen vroeg te Genève or- iveeren. Verder verluidt, dot de ministers van buiten- landsche zaken van Roemenië, Tsjecho-Slo- wakije en Zuid-Slavië Zondagmorgen even eens bijeen zullen komen. Titulescu wordt Don derdagavond te Genève verwacht. (Hij is daar inmiddels reeds aangekomen. Red.) VANDERVELDE NAAR PALESTINA B e r 1 ij n, 2 Maart (V. D Uit Brussel wordt bericht, dat Vnndervelde binnenkort vertrekt nnar Pr.lcstira, teneinde het Zionisti- EEN GRU'TELIJK EXCES DRIEHONDERD MONNIKEN IN CHINA VERMOORD COMMUNISTEN EN SOLDATEN DE DADERS U't Hanknu wordt bericht, dat ec-n troep af gedankte soldaten zich met '.eden van een communistische boerenorgnnisntie heeft ver eenigd en de stad Leijung heeft aangevallen, die vrijwel geheel verwoest word Dc inwoner» werden op barbaarsche wijze mishandeld en gepijnigd, voor ze door do woestelingen ge dood werden. Drie honderd Boeddhistische monniken wer den opgesloten in een kloostci, dat vervolgens in brand gesloken werd Alle monniken kwa men in de vlnmiron om. De comm"n:sten trok ken z'cb terug uit Hoenan op weg naar Kwang- si. Het heet, dat zij Kwoilin veroverd hebban AUTOSUS-ONGELUK IN BRITSCH-IND1E 8 DOODEN EN 8 GEWONDEN Uit Bangalore wordt bericht, dat een auto bus is omgekanteld en in een beek gevallen Er zijn acht dooden en acht gewónden. DE COMMISSIE-S1MON Een toenadering? Londen, '2 Maart (V. D.) Uit Delhi woidt bericht, dat de voorzittei van de Engelsche grondwetscommissie, Sii John S mon, een be zoek heeft gebracht aan den voorzitter van dn Wetgevende Vergadering te Madras, hoewel Sii John Simon den vnorzilter var. de Wetge vend'* Vergadering to Delhi ri t heeft bezocht. Men hoopt nu, dat d't bezek ertoe zal bijdra gen dc commissie in contact te brengen met eenige vertegenwoordigers de» Indiërs, die tot noo- toe d.e hoycot-bewe^ng onvoorwaardelijk steunden. Hi >rdooi zou dan een basis gevormd kunnen worden voor een g eleidelijke toenade ring ook van verdere kringen. LENINGRAD IN HET EUROPEESCHE LUCHTPOSTVERKEER OPGENOMEN. Het Russische volkscommiss ir. voor posterij en en telegrafie heeft met de lucht\aartmnat- schappij Deiu'uft een contract gesloten om Lenirgrad in het E'irop°esche luchtpost verkeer op te nemen. De afstand Leningrad—Berlijn zal in één dag worden afgelegd. IN MEMORIAM MAARSCHALK HAIG EEN TEHUIS VOOR OUD-STRIJDERS Londen, 2 Maart (H. N. dik). De prir.s van Wales heeft v.anrri dug in de ambtswoning van den lord mayor van Londen een rede gehou* den, waarmede de campagne geopend js vooi bet bijeenbreng *n van een bedrog van f 500 000 om woningen voor oud-gi diender te bouwen a's een herinnering aan wijlen veld maarschalk burggraaf Haig. De prins zei Ie, dat hij zich geen andeic gebeurtenis kon her- inneion, waai zijn persoonlijke gevoelens zou diep «*n krachtig waren. Er zijn drie voorname icder.en, om dc natie aanl idirg te gevel de herinnering aan Haig levendig te. houden. Dit zijn ten eerste de dankbaarheid voor de groote diensten, door Huig nan d< gemeenschap bewezen, ten tweede de erken ning van zijn e;genschappcn, die de beste ty pische eigenschappen van het Engelsche na tionale karakter zijn en ten d» rde de wensch. om het werk vcio*t te zetten, wanrann hij zün krachten heett gewijd, tot de dood hem di, belette. Even groot als de verdiensten var. Haig tijdens den ooriog, nvsschien nog groo* ter, waren zijn verdiensten na don wapenstil stand, want toen kwam de volle waarde vni zijn persoonlijkheid op de b^sle wijze «o! uit drukking. Terwijl hij tot het laatste jaar var. don oorlog toe den gest van zijn l°ger leven dig heeft weten te honden, blepf hii riin mnn- •-chapnen ook bezielen na do mop'l'ike mnnn den, die na den wn**er.st;Wnnd volgden In deze* bewogen z«*o sfo«>d Haig a's e«*n iots, onwrikbaar in zün besluit om dp mnrnen te helpen, die onder hem gevochten huddle. H' r. vertrouwen 'n hen was o?pf mFnlnntst Ook d«- eerste min st r en Mc Donald waren tegen woordig en hHdcn toespraken om den oproep te ondersteunen. WEERBERICHT 3 MAART. Hoogste-stand: 7.74.5 le Dan/.ig. NX Laagste stand: 748.7 te Sèydis' ortl N& Zwakke tot matige O. tot Z. .vind. Verwachting tot den avond van 4 Maart. Ny licht tot half bewolkt met ochtend- di) Ti eye!droog weer. weinig veran- .)5£ 'tering in temperatuur. Vv ft. ftft ft ft ft ft ft ft ft. ft ft jx LANDSTRA/VT 52. KFOMWESTR. 4-6—8 Afdeclinp Stoffen. Wedei .«montvnngen nieuwe kl' urcn HEEBE" ZIJDE 8"« e M brc^d SXiSXïaXfSXïfv'.t iAf ujê»Ar 9 s» ZALESKI NAAR GENEVE BESPREKING VAN 'T LITAUSCHE VRAAGSTUK? Warschau, 2 Maart (V. DH"dun uvond te zeven uui is dc Pooische minister van Buitenlandsche zaken, Zaleski, met oe Poolsrhe delegatie naar Gt-nève venrokken. Volgens een bericht in een der regeeringsblnden wordt ver wacht, dot de Poolsch-Litausche verhouding hoewel het niet ofiicipel op de ngendu vermeld staat, toch in b°sprel ingen tusschen Zalesl'i er* de ministers der groote mogendheden tei sprake zal wordén gebracht Aon Poolschf* zijde voorziet men wel, dat de or.dcrhnndriin* gén voorloopig zullen worden uitgesteld, dhai men hier weinig is ingenomen met Koningsber gen als plaats voor bespre'ingen. Als bemid delaar tu°schen Litouen en Polen wordt de Bi •- rische minister van buitenlands* he zaken ge noemd, die een goed kenner is van Litauon I EEN MISLUKTE AANSLAG ANGSTIGE UREN VAN EEN AMBTENAAR De 51-jnrigc koopman Lungkoop uit Laucrv4 siein, die bij het rijksbureau vooi de schade loosstelling tc Bcrlijn-Fi iedenau wegens inge diende eischen een onderhoud had aangevraagd, dm echter niet was toegestaan, piobuerde gis teren uldaai een bus, gevuld met 15 pond ki uit, t' laten ontpioffen, wat hem echter niet ge lukte. De man, die zeer opgewonden was, werd dcor h« t overvalcommando ingerekend. Over den mislukten aanslag in het rijks- buioau voor de schadeloosstelling wordt rog m< degedccld, dat de dader, die in dc kamer v nn den vico-presiden» dr. Bach verscheen, het ocgenblik had afgewacht, wnnrop de voorkamer h eg was, om, zonder aangediend te zijn, bin nen te treden. Hij eischte de uitbctuling van eeen schade loosstelling van 12UÜ0Ü mark. Wanneei dat ni' i geschiedde, zou hij een meegebrachte kol- fc: met kruit laten ontploffen. Daarop plaatste hi; een aluminium tiopenkoffer, waaruit !w-*e lonten hingen, die de dader Lnngkoop om 00 vingers van zijn link'Thand had gewikkeld. De vire-presie'ent, dr. Buch, trachtte 'angs minne lijken weg met den roan to onderhandelen, om dat hij hoopte, dat cn van zijn beambten de kamer zou binnen komen. Daar inmiddels toe- -fthig niemand verscheen, zaten Bach en Lnng koop langei dan drie uren tegenover elkasr. Di. Bach moist er tenslotte toe oveigaan om een wissel van 12 000 mark en een chèque *"in 'X)00Ü mark voor Lnngkoop gereed te maken. Lnngkoop telefoneerde daarop met een kenrjis, Hi» eveneens onopgemerkt binnentrad .en do chèque in ontvangst nam Hij trachtte daarna een uur long de chèque doot een bank uitbe taald te krijgen, maai dat lukte hem niet, oin-" dat de chèque niet in orde was. Toen Bach daarna vcrklaorde, dat hij aan de kas van het bureau het geld wilde halen, 'oste Lnngkoop vijf schoten uit een browning. G«;«»n enkel schot trof doel. Hij had frgelijkerlijd de koffer loten vollen, wat een korte knal jyaf. Doot een toeval was de springstof niet ont ploft. Op het goluid van de schoten snelden be ambten uit de andere vertrekken toe, manken zich van Langkoop meester en waarschuwden hei overvalcommando Langkoop is 22 jaar lang in Duitsch-Oost- Afriku geweest, had het laatst onder von Lt itow-Vorbeck gcstiedcn en was met het vci- loicn gaan van de kolonie ook zijn geheele ver mogen kwijtgeraakt. OORVIJGEN IN DE T UXEMBURGSCHE KAMER. Brussel, 2 Maart (H.N.) In de Luxem- buigsche Kamer heeft de socialist sche afge vaardigde Krieps den radicalen afgevaardig de Flesch een oorvijg toegediend Deze be schuldigde Krieps, dat hij op onrechtvnoidige wijze aanvragen om vergoeding van tijdens den oorlog geleden schade had ingediend en in een geval zelfs tweemaal een vergnedirg heeft ontvangen n daarna voor de derde maal een vordering had mgndmrid Dit werd door een derden persoon bevestigd. Een eere- raad zal thans ccn onderzoek instellen. DE BELGISCHE RECRUTEER1NGSWET. Dc strijd om den eenjarigen diensttijd. Parijs, 2 Maart. (H. N) De legercom- missie van den senaat heeft vandaag den door de Kamer reeds goedgekeurd«-n tekst van do recruteeringswet eveneens goedgekeurd Hier mede is de strijd om den eenjarigen diens*ii'd echter nog niet ten e'nde en he; is te verwach ten, dat in den senaat zelf daarover nog menig woord zal vallen, vooral wat het tijdstip van de invoering der wet betreft Zooals bek°nd, s'elt de regeering het in werking treden van de wet afhankelijk van het voorhanden zijn van 1C6000 beroepssoldaten. DE INVALLEN DER \VAHABIETEN. Koweit bedreigd U't Bassora wordt bericht, dat de tweede der machtigste sjeiks van Mcdrjad, naar men gelooft, een opmarsch tegen Koweit en do grens van Irak zal voorbereiden met een macht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1