de eemlandeq Corsetten L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. Maandag 5 Maart 1928 f 4.50 LUCHTVAART OOST-INDIE KORT NIEUWS i Firma M. A Ramselaar J* 4 zeer nieuw. ABONNEMENTSPRIJS 3 ™a,nlitl> "Oor Amtrsloort f 2.10 pet maand I 0.75. per w«k (met gratia verzekering tegen ongelukken) I O.I7'/r Bionenlano rranco per po51 per 1 maandeo 3.-. Afzondrrli|ke oummert (0.05. POSTREKENING 47910 TEI.EFOON INTERC 515 DIQECTEUQ - UITGEVEC. J.VALKHOFT PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels t 1.05 «ei inbegrip van eeo öewiisnummef, elke regel mee» t0 25 Liefdadigheids adverrcnttSe </oot d» helft van deo prlji Kleine AdvertentiCn ^KEITI^S' by «/ooruirbrralinp 5 'egel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen l.— Hewi|snummn extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* kbe Jaargang nu. zll DE ONDERDRUKKING VAN ZUID-TIROL MUSSOLINI DREIGT EEN LAATSTE WAARSCHUWING Mussolini heeft Zaterdag de met spanning verwachte rede over Zuid-Tirol gehouden. Dit is de laatste maal, begon hij, dat ik in een rede mijn meening over Zuid-Tirol zal zeggen, den volgenden keer zullen daden spreken. Deze eerste zin werd door de afgevoardigden reed? op groot gejuich onthaald. De geestdrift werd nog grooter. zoo meldt het Vad., toen de dtice aankondigde, dat als straf voor het slecht» gedrag van Zuid-Tirol verschijnende Duitschc bladen en tijdschriften zullen worden verboden en de laatste Duitsch sprekende beambten zich nog in functie bevindend, zullen worden verplaatst of gepensioneerd. Mussolini zeido dat de door Weenén geepperde klacht onge motiveerd was en somde de weldoden op, die Italië sedert het einde van den oorlog aan Oos tenrijk had bewézen. Ook weidde hij uit over hetgeen Iltalië in Zuid-Tirol had tot stand ge bracht. Hij herinnerde er aan, dat Oostenrijk in 1920 ten tijde van de volksstemming over Klagerfurth zich om hu'p tot Italië had ge wend, daar het zich door Zuid-Slavië bedreigd gevoelde. Italië heeft ook voldaan aan het ver zoek van Oostenrijk om zijn troepen in het ge bied van het plebisciet te laten, waarvoor de Oostenrijksche gejant heeft bedankt; 14 da gen geleden heeft de Oostenrijksche gezant spreker den dank van mgr. Seipcl overgebrach' voor de buitengewoon vriend^'ijke houding var Italië in de kwestie- van de militaire controle er» de nieuwe leering. Mussolini besloot zijn geest driftig toegejuichte rede met de verklaring dat aan de Brennèr levenden cn dooden der groote Italiaansche natie stnan. Na deze rede zongen de afgevaardigden het Piovelied. De Vossïsche Ztg. in Italië verboden De Vossische Zeitung is voor het geheele Italiaansche staatsgebied verboden. Het blad heeft zich met een protest tot het ministerie van bultenlandsche zaken gewend. VERKIEZINGEN IN POLEN DE MINDERHEDEN BOEKEN SUCCESSEN Kattowïtz, 4 Maart. (V. D.) De verkie zing had heden in betrekkelijke kalmte plaats. Tot het einde was de deelneming buitengewoon groot. In het district Kattowïtz zijn waarschijn lijk 90 pet. der kiezers aan de stembus ver schenen. In de late avonduren werden nog wél Duitschers lastig gevallen en zijn er slagen uitgedeeld. Bromberg, 4 Maart. (V. D.) Ook hiei hadden tot hedenmiddag geen relletjes plaats gehad. Om drie uur hedenmiddag had reeds 60 pet. der kiezers hun stem uitgebracht; een vierde gedeelte was op het minderheden-blok uitgebracht. Waarschijnlijk verkrijgen de Duit schers in het district Eromberg 1 of 2 manda ten, de regeeringspartijen T mandaat en de chr.-dem. eveneens I mandaat. Warschau, 4 Maart. (V. D.) Te dezei stede was de verkiezingsdeelneming, evenals elders, ook zeer groot, zoodat de kiezers soms uren voor de lokalen moesten wachten. Waar schijnlijk worden de eerste uitslagen pas laat in den nacht bekend. Vooral de notionoal-de- mocraten voerden een krachttige octie. Uit alle deelen van het land komen berichten, dat de verkiezingen betrekkelijk kalm verloopcn. Te Krakau werden II Joden gearresteerd Te Baila kwam het tot botsingen tusschen Polen en Duitschers; 6 personen werden gewond. SCHEPEN IN HET IJS VERMOEDELIJK TIEN SLACHTOFFERS Ten buiden van Libau (Letland) werden uit den nevel, die boven de zee hing, herhaalde malen kreten om hulp gehoord Sleepbooten vonden op hun onderzoekingstocht zes mo'or- visschersvaartuigen, die in het ijs beklemd zaten. Vier visschersvaortuigen worden nog vermist. Gevreesd wordt, dot tien visschers om het loven zijn gekomen. „ONS ANTWOORD AAN CHAMBERLAIN" RUSLAND BOUWT VLIEGTUIGEN Gisterochtend had op het vliegveld van Mos kou de plechtige overdracht plaats der 15 eer ste vliegmachines van de 66, welker construc tie werd ondernomen ais gevolg van een pu blieke inschrijving, en welk fonds men den naam fegeven heeft van „Ons antwoord aan Cham- erlain." DE VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK. Op 22 April. Parijs 4 Maart. (V.D). De ministerraad heeft den datum voor de verkiezingen vastge steld van 22 tot 29 April. ONDERWERPING AANGEBODEN. Robot, 4 Maart. (V.D.) In de streek van Agadir hebben 1870 families hun onderwer ping aangeboden. HET STATUUT VAN TANGER HET FRANSCH-SPAANSCH VERGELIJK BRIAND HEEFT HET DRUK P a r ij s, 3 Maart. (H.N.) Briand heeit van-» daag een drukken dag gehad. Behalve het ver drag met Zwitserland betreffende de grenszone is ook een Fransch-Ztveedsch arbitrage- en vriendschapsverdrag onderteekend Het belang rijkste was echter de onderteekening van de overeenkomst betreffende de wijziging van het Tangerstatuut van 1920, welke vanmiddag door Briand en den Spaanschcn gezant geschiedde. Volgens dé thans getroffen overeenkomst zal in de stedelijke zóne het internationale bestuur gehandhaafd blijven. Volgons het statuut van 1920 is voor 6 jaar tot bestuurder een Fransch- man benoemd, terwijl er 2 plaatsvervangende bestuurders, I Spanjaard en 1 Engclschman zjjn. De bevelhebber over de gendarmerie, die tot nu toe een Belg was, zal echter in de toe komst door een Spanjaard worden vervangen Volgens een bericht uit Madrid heeft Primo dé Rivera, die nog niet in het bezit van den definitieven tekst van de overeenkomst is, ver klaard, dat hij voldaan is over de concessies welke Frankrijk gedaan heeft ten opzichte van het verlongen van Spanje, om een grooter aan deel in het bestuur over Tanger te hebben Het oogenblik is echter nog niet gekomen, orr. het TangCi vraagstuk in zijn gehee'en omvanq aan de orde te stellen. Briand zal Chamber lain, die vanmiddag te Parijs is aangekomen, op de hoogte van den inhoud van de overeen komst, brengen. Chamberlain zal ook der. Spaanschen gezant ontvangen, om een voor- loopige. bespreking te hebben over de voor waarden. waarop de Ergelsche regeering tot de nieuwe overeenkomst kan toetreden. Een defi nitieve toezegging van Chamberlain is niet te verwachten, daar eerst Engelsrhe en nok Ita liaansche deskundigen naar Parijs rullen ko men, om de overeenkomst te bestudecren. Nader verluidt, dot Zaterdag ook de terug keer van Spanje tot den Volkenbond zou wor den besproken. HET METAALCONFLICT STILLEGGING VAN FABRIEKEN DUIZENDEN UITGESLOTENEN De bond van Berlijnsche metaalindustrieelen deelt mede, döt Zaterdag de bedrijven der Sie mens en Hnlske A.G., de Siemens Schuckert- werke, dc Befgmann Élcktrizitatswerke on d Mix en Genestwerke, en heden de bedrijver 'er Deutsche Tclefonwerke cn der Lorcntz A G. zouden worden stilgelegd. Hedenmiddag zullen de vertrouwensmannen van den bonc der Berlijnsche metaalindustrieelen vergaderen om hun houding in dezen toestand te bepalen "n verband hiermede deelen de Siemenswerke nog mede De onderhandelingen van vandaag in de ar bitragecommissie van Groot-Berlijn tot bijleg ging ran de staking der werktuigmakers van de beide firma's Siemens hebben niet tol een overeenstemming geleid, daar het verbond van metaalarbeiders het door Gewerberat Kör- ner gedane bemiddelingsvoorstel afwees. Aan gezien de stoking der instrumenten mokers reed? acht dogen duurt, is het voornaamste gedeelte van de Siemensbedrijven komen stil te liggen Gedeeltelijk moesten wegens gebrek aan grond stoffen reeds Vrijdag enkele afdeelingen stil gelegd worden. Het stilpggen is geen uitsluiten maar een onvermijdelijk gevolg van de vak- vcreenigingstactiek om juist de instrumenten makers aan de bedrijven te onttrekken Het is op het oogenblik nog niet te overzien hoe veel personen met ingang van Maandagmor gen vroeg niet meer te werk gesteld zuller. kunnen worden. Er zouden ongeveer 40,000 arbeiders en arbeidsters bij betrokken zijn De Bergmann Elektrizitatswerke deelen me de, dat van hun bedrijven een klein gedeelte Zaterdag j.L de rest Maandag (heden) zoi* worden sfrgelegd. Volgens andere berichten komen er 65,000 arbeiders op straat te staan. POOLSCH-LITAUSCH CONTACT BESPREKINGEN OP 30 MAART Zaleski de Poolschc minister van buiteniand- sche zaken, heeft kort voor zijn vertiek naar Geneve aan een vertegenwoordiger van dc of ficieuze Epoca een onderhoud toegestaan en als zijn meening tv kennen gegeven, dat de Poolsche regeering zeker het Litausche vooi- stel, om de onderhandelingen 30 Maait te Ko ningsbergen te beginnen, zal oar.vaarden een botte afwijzing van de Litausche voorstellen zou een gemakkelijk voorwendsel tot een ver dere vertraging kunnen zijn. Woldemaras heeft aan het Poolsch verlangen om onderhandelingen te beginnen, voldaan. Ei blijft nu nog over om. het herstellen van de betrekkingen van goede naburen in de juiste banen te .leiden De Litausche nota is een be langrijke stap vooruit. Naar de Gazette Poranna verneemt, zal het Poolschc antwoord op de jongste Litausche nota pas verzonden woorden na Zaleski's te rugkeer uit Genève Langcstraat 49. Tel. 190. met elastieken binnenband in vele ..ïodcllcn vanaf SMOKKELAAR STEEKT ZIJN HUIS IN BRAND DRIE KINDEREN OMGEKOMEN In het Poolschc» plaatsjé Wiclun was de pp- litie een man op het spoor gekomen,, die zich op groote schaal bezig hield met het smok- ki lv_n van prher en. dergelijke producten Toen iii.i bemerkte, dat hij ontdekt was, stok hij zijn huis in brand, dot na enkele minuten in lichte 'aaie stond. Alle. smokkelvoorrnden vlogen on- ler oorverdoovend lawaai dc lucht in Drie kin- 'eren van den brandstichter konden niet meer 'ered worden cn kwamen in de .vlammen om Verder kregen tien personen ernstige brand wonden DE VOLKENEONDSRAAD VERGADERT DE AANKOMST DER DELEGATIES BELANGRIJKE BESPREKINGEN OP TIL Chamberlain en enkele andere leden van den volkenbondsraad zijn Zondagmorgen te Ge- ncve aangekomen. Stresemann, Briand, Scioloja cn Zaleski werden in den loop van den dag vei wacht. Het feit, dat sir Austen Chambeilain verge zeld wordt door sir Ronald MacLinden, den nieuwen permanenten onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, Briand door den secretu- ris-gcnernal van den Quai d'Orsny, Philippe Berthelot en Stresemann door den onderstants- secretaris van buitcnlanc'sche zaken. Von Schu bert, wordt in diplomatieke kringen te Genève zoo uitgelegd, dat naast de werkzaamheden van den volkenbondsraad ook. belangrijke be sprekingen ovei vraagstukken op hei gebied der Europeesche politiek zullen plaats hebben Zoo zullen Duitsch-Frunschc besprekingen ge voerd worden over de kwestie der ontruiming van het Rijnland, terwijl de Tanger-kwestie, de terugkeer van Spanje tot actieve deelne ming aan het volkenbondswcrk en de toestand in sovjeb-Rusiand eveneens behandeld zullen worden. Dc kwestie van Szcnt Gotthard. Van de problemen, die rechtstreeks den volkenbond aangaan, is het onderzoek in Hon garije naar de kwestie der gesmokkelde machi negeweren te Szent-Gotthord wel het belang- rijkste. Men gelooft, dat sir Austen Chamber lain in deze aangelegenheid tot rappoiteur zal worden benoemd Een besluit is echter nog niet genomen. Dc ministers van buiteniandsche zaken var* Roemenië, Tsjecho-Slowakije en Zuid-Slavië hebben een gezamenlijke bespreking gehouden over den algemeenen politieken toestand. Zij kwamen tot overeenstemming omtrent de te volgen gedragslijn inzake de van actupe] be lang zijnde vraagstukken en stelden opnieuw vast, dat hun standpunt te dezen opzichte vol komen identiek is. De Zuid^-Slavische minister van buiteniand sche zaken heeft verklaard, dot te Boekarest van einde Mei »ot begin Juni een bijeenkomst der Kleine Entente zal plaats hebben. Hij ont kende, dat er verband zou bestaan tusschen zijn verblijf te Genève en de kwestie der gesmok kelde machinegeweren, want, zoo zeide hij, wij beschouwen deze kwestie als van algemeen be lang en niet slechts van belaftg voor de Kleine Entente. Wij hebben haar ter sprake gebracht, omdat dit krachtens het volkenbondsreglement door iemand diende te geschieden Titulescu, die namens de Kleine Entente in den bonds raad het woord zol voeren, zal daar niet spre ken als beschuldiger, maar eenvoudig als lid van den bondsraad. CAIRO CONTRA LONDEN VERDEELDHEID IN T EGYPTISCHE KABINET EEN BETOOGING Uit Londen wordt vernomen, dot de Brit- sche rcgccring Zoterdag nog altijd geer ant woord van dc Egyptische regeering op de En- gelsche voorstellen had ontvangen. Verder verluidt uit Cairo, dat de meeningen in den boezem der Egyptische regeering ver deeld zijn over het antwoord, dat op de En- gelsche voorstelen gegeven moet worden. Som mige ministers zijn er voor zc eenvoudig af te wijzen, anderen zouden het antwoord willen motivceren en uiteenzetten, waarom de voor stellen niet aanvaard kunnen worden. Inmiddels heerscht in Egypte rust. Alleen heeft de politie tc Cairo studenten verspreid, die betoogden tegen het verdrag. Enkele stu denten zijn gewond De weduwe van Zagioel Pasja drong er bij de studenten op uan kalm tc ziin en aan het werk te gaan. GEHEIMZINNIG AUTO ONGEVAL EEN OPLICHTER AAN 'T WERK? Op den straatweg tusschen Münchebcrg cn Straiuberg bij Berlijn heeft Vrijdagavond een ernstig ongeval plaats gehad. De chauïfeui van een vrachtauto der rijksposterijen zag plotseling, dat een voor hem uitrijdende groo te personenauto in volle vaart uit eikonr sprong. De chauffeur, die alleen in die auto 'af, werd er uit geslingerd. Hij werd door den chauffeur van de postauto naar hot ziekenhuis tp Müncheberg gebracht en had het bewust zijn verloren De auto is door de ontploffing geheel vernield De brwu^teloo^e had een "oort korricrtosch bij rich Wie hij is, kon nog niet worden vastgesteld. In verband met het auto-ongeluk meldt de Vnss. Ztg De po'itie neemt eon, dat het hier mogelijk een agent van een vreemde mogendheid be treft, die het ongeluk opzettelijk heeft ge piovoceerd Men vond bij den man een ko«- 'ierstnsch, d'-e door de politie is geopend en waarin deze brieven in de Russische toni vond, die blijkbaar door een Russische autoriteit wpren gericht non Dirkcff. In die brieven werd hem verzocht zijn ve-- blijf in Du?tr«"hland onmiddellijk te beëindi gen en naar Rusland terug te keeren Verdrr n«m de politie een groot aantal passen °r* napieren in beslag, die op verscheidene n»«- gesteld waren. De benzinetank van de nuto. die zich achtet- aan den wagen bevond, bleek expres tot oM- oloffing te zijn gebracht De gewonde weigert »otnutoe elke u'tlegging De verwondingen dk» hii heeft ©Twpdnan. z'r'n niet van ernsti<r->v ïard en het heeft den schijn, alsof hij zelf de «uto liet erplodeeren, na er even te voren uitg'-'P'orgen te ziin Volgens den Lokannnzeigcr wos Dickoff wiens «uto Strausberg uit elkaar strong voor 100.000 mark ingeval van overleden. °0O 000 mark bij in'-n'M'teit en bü arbeids ongeschiktheid met 25 Mark per dag verze kerd Men weet fotnutoe nog niet of dan man een snion is of iemand die ^i ep dt verrek*, iipg^ge'd-n hnd voorrien Het laatste liikt he* waarschijnlijkste oredat dit rerdc het derde auto-ongeval is dat hem is overkomen. DE HEER PLESMAN TERUG EEN DRUKKE DAG VOOR DE KDM. ONTVANGST OP WAALHAVEN Het mooie lenteweer gaf gister vele Amster dammers en Rotterdammers aanleiding een be zoek te brengen aan de vliegvelden Schiphol en Waalhoven. Van beide vliegvelden werden een aantal pleiziervluchlen gehouden, waarbij meer dan 100 passagiers werden geboekt. Ook in andere opzichten was Zondag 4 Maart voor de K. L M. zeer belangrijk. Ten eerste bracht een extra vliegtuig, be stuurd door den vlieger Tepas, den heer Pies* man, die, zooals bekend, een half jaar buiten* s!nnds heeft vertoefd in verbond met het lucht- vaertverkeer in Indië, van Parijs naar Holland terug De heer Plesman, die vergezeld was var, zijn echtgenoote, werd op het vliegveld Waal haven, behalve door een groot aantal verte genwoordigers van de pers, ontvangen door geneiool Snijders Ten tweede is de heer Van Lear Black met de H. N. A. D. P., bestuurd door Geyssendorfer cn Scholte, wederom van Leipzig naai Londen teruggevlogen, met een tusschenlanding tc Schiphol om te lunchen. Dc vluchtduur var. Leipzig naar Londen bedroeg in totaal slechts 5 Vi uur. Ten derde heeft het voorbeeld van den heer Van Lear Black navolging gevonden. Op Zater- dag en Zondag werd in een opdracht van een anderen millionair met het vliegtuig H. N. A B. Z. vlieger Smirnoff, een vlucht ParijsLon den er. terug ondernomen. EEN AMOKMAKER. Eén inlander gewond en 23 gewond. Batavia, 4 Maart. (Aneta). Een amok- maker doodde op Molenvliet één inlander et» verwondde er drie-en-twintig, van wie ver scheidene zeer ernstig. De dader, die bijna door de bevolking gelyncht werd, is met een hersenschudding naar het hospitaal gebracht De A.T.O.-dicnsten. Men meldt ons uit Boxmeer; De AT O -dienst voor Oost-Brabant met als centrum Boxmeer, zal 13 Maart officieel wor den geopend. Het pand van het hotel Huybera s als get age en exploitatiebureau ingericht. De volgende ioutes worden gevolgd Boxmeer— Mill—Grave, BoxmeerCuyk—Grave; Boxmeer WansumVenray- *1 »vi*i)YQ3vc» »Tew*o|Jvo9vci »vcovt ov© ->• ave LANGESTRAAT 52. KROW. MEST RA AT 4—0—8. k1* Afd. Klcinrccd. „mOTTö ZIJDE" tri] ia Uni- cn n"nnauc. kleuren ^5' 69 ct. per knot. jf "4" WEERBERICHT 5 FEBRUARI. VX Hoogste barometerstand 7C9.9 tc Vx Ni* Seydisfjord. 5^ Laagste barometerstand 754.8 te X' In go. Verwachting: Zwakke verander- JL, lijke wind nevelig tot half of licht Vx newolkt. weinig of geen regen, VK iets k uder overdag. Metaalindustrieelen. Dezer dagen is te 's Gravenhagc de jaarlijk- sche ledenvergadering gehouden van dc Han delsvereniging van Metoalindustricclen, onder leiding van den heer ir. T. Elshout, algemeen voorzitter. Het jaarverslag en de rekening van 1927 werden goedgekeurd. Er waren I Jan. 71 leden. In het jaai verslag wordt gezegd, dat er tus schen de industricelen onderling meer vertrou wen dient te komen en dat meer samenwerking onder hen ook vooial tot meer werkverdeeling zou kunnen leiden. Wat dc olnomcrs aangaat, wordt Ket von het grootste belang geacht dc mentaliteit te wij zigen, teneinde meer opdrachten voor het bin nenland te behouden. Er heeft overleg plaats om te voorkomen, dat advertenties geplaatst worden in publicaties, waarvan geen ander nut te verwachten is dan financieel voordeel voor den uitgever. Dc ontslagen onderwijzeres te Vogelenzang. Mevr Klinkenberg, de onderwijzeres te Vo gelenzang. door den gemeenteraad tc Bloemcn- daal ontshgen en door oen besluit van do Kroon gerehabiliteerd, heeft zich aangemeld om haar functie te hervatten Het hoofd van do school wilde haar echter niet toelaten, waarop zij zich op advies van den Bond van Ncdorl. Onderwijzers naar den burgemeester von Bloc- inendaa' heeft, begeven, die mededeelde de zaak in den gemeentpraod aan de orde te zullen stel len. Mevrouw Klinkenberg is thans voorloopig verlof verleend. Vlasindustrie Zccuwsch-Vlaanderen* Op voorstel van dc permanente ambtelijk® vlascommissie heeft de minister van binnen- landsche zaken en landbouw besloten, met het oog op den minder gunstigen toestand waarin dc vlasindustrie in Zceuwsch-Vlaonderen ver beert, aan de vlassers in dot gebied een bij slag te vcrleencn van 5 cent per gebruikt© K W U Minister Kan heeft dc medewerking van het provinciaal bestuur van Zeeland en van de Provinciale Zecuwsche Elcctriciteits- maatschappij ingeroepen, teneinde deze rege ling, welke van I dezer af gedurende een jaar geldt, te kunnen toepassen. Benzinevöt ontploft. Gistermorgen is in een autogcnische lasch- inrichting oan de Zwanensteeg tc Rotterdam een leeg benzinevat ontploft. De knal is tot verren afstand hoorbaar geweest. Van het ge bouwtje zijn 2 deuren en de bovenlichten ver nield. Ook van enkele belendende perceelen zijn ruiten gesDrogen. Persoonlijke ongelukken zijn er niet gebeurd. De dievenbende te Eindhoven» De rechtbank te Den Bosch veroordeelde ter zake van diefstal van een groot aantal rijwielen te Eindhoven: R. v d W, H. M N en C B. J R., allen jonge werklieden te Eindhoven, ge detineerd, ieder tot 12 maanden gevangenis straf, met aftrek van voorarrest De medeplichtige C S.r te Eindhoven ge* detineerd. weid veroordeeld tot 6 maanden ge vangenisstraf, met aftrek van voorarrest. Aon brandwonden overleden. Dinsdag zijn de kleeren van den 13-jarigen A Bröcheler te Niiswiller (Limburg) door het vlamvatten van gemorste benzine in brand ge raakt. Donderdag is de jongen in het zieken huis te Heerlen aan de bekomen fVandwond«A overleden. Gedwongen trocoMte. Aan de stroocortonfabriek der firma Hooltes Beukema tc Hoogczand, welke fabriek tenge volge van het springen van een cylinder reeds een paar weken stop staot, zal waarschijnlijk tegen de helft deze maand de arbeid kunnen worden hervat Nu had de directeur der fa briek in een conferentie met don heer Jurcrens, lid van het hoofdbestuur der fabrieksarbeiders, voorgesteld de arbeiders op 7 Maart weer te doen btginpen met voorloopigc werkzaamheden en deze eerste week dan te beschouwen nis de vocantieweek, waarin het loon wordt behouden. In een Donderdegmiddag gehouden vergade ring der georganiseerde fabrieksarbeiders is dit voorstel met algemeene stemmen verwor pen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1