Corsetten L. J. LUYCX Zoon DÉ EÉMLANDEQ BUITENLAND. Gelegenheids Woensdag 7 Maart 1928 ztsa jaai^ang uu. zi3 OOST-IN DIE LUCHTVAART i Firma M A Ramselaar l* ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeo voor Amersfoort f2.10 per maand f 0.75 per week (me» gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maaodeo f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TERG 313 DIDECTEUR - UITG EVEQ: J.VALKHOFF PRIJS OER AOVERTENTIEN van I 4 regels f 0^ ®et inbegrip vao een oewiisoummer. elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids adverrenticD voo» d« helft van deo prijs - Kleine Adverrennfin .KEITIES b(i vooruitbetaling '-4 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen Ur»'i|snummei rxtri» 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» HET VOLKENBONDSPALEIS DEFINITIEF TOT DEN BOUW BESLOTEN De Raad van den Volkenbond heeft bespre kingen gevoerd over de kwestie van oen bouw van een nieuw Volkenbondspaleis. De gedele geerde van Cuba bracht een verslug uit, waar uit bleek, dat dc commissie van vijf, die onder voorzitterschap van den Japanschcn ambassa deur Adatci tezamen met do architecten de plannen heeft uitgewerkt, de werkzaamheden voorloopig geëindigd heeft. De bouwkosten worden op 19.5 millioen francs geraamd, waar bij niet de bibliotheek, een geschenk van Roc kefeller, inbegrepen is. Briand wees op de groote beteekenis van uniforme leiding van h^t bouwwerk, dat aan den bekenden Ftanschen architect Ncnot zal worden opgedragen. De Zwitscrsche bondsraad Motto gaf uiting aan zijn voldoening, dat Genève de zetel van den Bond is en sprak de hoop uit, dat dit zoo zal mogen blijven. Besloten werd, dat voor de zitting van Juni tian den Raad nog een aanvullend rapport be treffende bijzonderheden van het bouwwerk zal worden overhandigd. Men besloot definitief het paleis te Genève te bouwen, waarna de vooi- zitter Urrutia de hoop uitsprak, dat dit Vol kenbondspaleis een symbool van den vrede, de internationale gerechtigheid en saamhoorighcid zal zijn. Nader wordt gemeld, dat de secretaris-gene raal steeds machtiging heeft ontvangen de bouwcontracten te teekenen. LITAUEN CONTRA POLEN VOLKEN BONDS BEMIDDELING WOLDEMARAS WELLICHT NAAR GENEVE Beilijn, G Maart. (H. N.) Naar uit Kofno wordt gemeld, heeft Woldemaras in een persinterview verklaard, dal de onderhandelin gen tusschen Lituuen en Polen door bemidde ling van den volkenbond moeten worden ge voerd, daar het noodig is gebleken onderhan delingen met Polen in tegenwootdightid vtm getuigen te voeren. Wat de plaats der onder handelingen betreft, is Koningsbergen daartoe het meest geschikt. Riga kan voor de onder- handel'ngen niet in aanmerking komen, orndot zich daar de gezant van Polen bevindt, die vroeger reeds het verdrag heeft geteekend, dat niet nagekomen is. Genève, G Maart. (V. D.) In de kringen der Poolsche delegatie verluidt, dat Woldema ras zich dezer dagen naar Genève zal begeven. Hem is n.l. mededeeÜng gedaan, dat de Neder- landsche gedelegeerde, jht. Beelavrts van Blok land, nog in deze zitt'ng een rapport zal uit brengen over dc Poolsch-Litausche verhouding. Mogelijk wordt geacht, dat Woldemaras daa'op het standpunt der Litausche regeei-ing voor den Volkenbondsraad zal uiteenzetten Bevestiging van dit bericht werd evenwel nog niet verkre gen. NOODLOTTIGE BRAND TIEN SLACHTOFFERS Uit Quebec wordt gemeld, dat een dame, haar acht kinderen en haar schoonvader levend zijn verbrand, toen hun woning in het dorp Ste Marie Beaucc vuur vatte tijdens hun slaap. HET TANGER-STATUUT. Italic in 't internationale bestuur. Londen, 6 Maart (H. N.) De gezanten van Frankrijk en Spanje hebben gisteren aan het Engelsche ministerie van buitenlanische zaken officieel kennis gegeven, dat hun regee ringen een overeenkomst betreffende het Tan gerstatuut hebben gesloten. De volgende stap za! thans zijn, c!at een conferentie van vertegen woordigers van Frankrijk, Spanje, Italië en En geland zal worden gehouden tot vaststelling van de voorwaarden, waarop Italië deel za' krijgen aan het internationale bestuur van Din ger. De Engelsche regeering zal hierbij hoofd zakelijk als bemiddelaar optreden. De Times spreekt in een hoofdartikel de hoop uit, dal deze conferentie gelegenheid zal bicden om alle beslaande meenings verschillen in deze aan gelegenheid uit den weg te ruimen. ANTI-SEMIETISCHE STUDENTEN. 7« Kjif«o de numerus clausus geëischt* U<t Kofno woidt blijkens het Hbl. aan hei Berl. Tngeblatt gemeld, dat de anti-semiet), sche beweging r«oi* dr Litausche universir,*it daar ter stede steeds ernstiger vormen begin* aan te nemen. Er zijn dezer dagen oproepingen verspreid, die onderteekend waren: „N'et-Joo sche studenten van de medis«"he faculteit er. waarin de invoering van den numerus clausus wordt geëischt. Op het zwarte bord van dc technische faculteit zijn biljetten geplakt, waar! op staat: „Slaat de Jcdep dood, redt Litauen Mededelingen van de Joodsrhe studenten- organ:saties aan de zwarie borden werden ei afgescheurd. De rector-magnificus heeft tot dusver nog geen maatregelen genomen om deze anti-semietische demonstratie» tegen te gaan. LOONACTIES JN DUITSCHLAND VERSCHERPING IN 'T METAALCONFLICT B e r 1 ij n, G Maart. (H. N.) Vandaag is bij de fabrieken van het Siemens-concern en van de Bergmann A. G. in de afdeelingcn, waar nog gewerkt werd, het werk stopgezet, daar in verband met dc slaking der instrument, makers deze afdeelingcn niet langer aan het werk konden worden gehouden Om dezelfde reden is ook bij dc Deutsche Telcphon Werke en de C. Lorenz A. G. het werk stop gezet Aangezien de firma Mix en Genest Zaterdag haar fabrieken reeds had stilgelegd, staan thans alle fabrieken stil van de vijf bedrijven van den bond det Berlijnsche metaalfabrikan- ten. die bij de staking van de instrumentma kers betrokken zijn Dc verdere ontwikkeling van het conflict zal afhangen van den uitslag der onderhandelingen, die Woensdag bcgim- nen Ook in andere bedrijven te Berlijn doet zich een loonsbeweging gelden, zoo in de ver- keersbedrijvcn n.l. bij den viaductspoorweg, de tramwegen en de algemccne Berlijnsche omnibus-man (schappij Daar ook onder de overige gemeente-arbeiders een loonsbewe- ging gaande is, zullen tegen het einde van deze maand m totaal G500 arbeiders en ar beidsters bi] een loonconflict betrokken zijn Daarbij komt dan nog een groot aantal spoor wegarbeiders, die eveneens het collectief vei- dreg hebben opgezegd en nieuwe, looneischen hebben gesteld. Ook het kantoorpersoneel van de Berlijnsche metaalindustrie wil in den loop van deze maand onderhandelingen over een nieuw loontarief beginnen. B e r 1 ij n, G Maart. (H N.) Do Bergmann electriciteitsfabrieken, die de fabriek tc Berlijn- Rosenthal reeds moeten hebben stilleggen, heb- ben thans ook de fabriek aan de Hennigsdorf- strasse step gezet, zoodat in het geheel bij deze maatschappij thans 5000 man zondei werk 2ijn. DE AFSCHAFFING DER DUIKEOOT EEN VERWORPEN VOORSTEL New Y o r k, G Maart. (H N.) De com missie van buitenlandsche zaken vaA het Huis van Afgevaord'gden heeft met G tegen 5 stem men het voorstel verworpen, waarbij afschaf fing- van de duikbooten als oorlogswapen wordt verlangd. HET ONDERDRUKTE ZUID-TIROL NOG GEEN REPRESAILLEMAATREGELEN W e e n e n, G Maart. (V. D.) De christelijk- nntionale afgevaardigde Kunschuk heeft in een volksvergadering het woord gevoerd over de rede van Mussolini Hij sprak daarbij d? hoop uit, dat Mussolini inderdaad zijn bedreig mg t«-ii uitvoer za' leg gen en tot daden ovètgaan; in mers dan zou de wereld hier wel tegen protesteer en en den Zuid- Tirolers zou de gelegenheid worden geboden hun nationaal bestaan verder tc voeren. Londen, G Maart. (V. D.) Tegenover ccn vertegenwoordiging van een vereeniging van Britsche vrienden van ch*n vrede verkloot de he den de onderstaatssecretaris van buirenla'nd- schc zaken. Locker Lampson, dat het ecnigt. wat op dit ooger.b''1: voor Zuid-Tirol km wor den gedaan, danrui- bestaat, dat Ilaiiaan- sche programma wordt aangenomen, opdat op deze wijze wellicht een verzoening tor stond kan worden gebracht. Naar zeggen van Locker Larrpson is Chamberlain zeer geïnteresseerd bij een nivellatic der tegenstellingen inzake Zvid-Tirol. Iedere officiecle actie ocht-e hij on der de huidige omstandigheden evenwel onver- standig. Het bericht uit Bozen, dat ir de b'adcn ver schenen is en volgens hetwe'k het Imliaanschc regime reeds begonnen zou zijn met Ie dooi Mussolini aangekondigde T-presaillemnntrege len in Zuid-Tirol, is niet juist. De aaneehrnnlde feiten zijn geïsoleerde gevallen, die zich gere geld voordoen. DE VEILIGHEIDSCONFERENTIE. Een zitting der commissie voor veiligheid en arbitrage. De commissie voor veiligheid en arbitrage heeft Dinsdagavond een nieuwe plenaire zitting gehouden onder leiding van dr. Benesj Zij nam de voorstellen aan van de commissie van redactie aangaande het model-verdrag voor Ie regeling van internationale geschillen door arbitrage. De a.s. vergadering van den Volken bond zal aan de stoten aanbiedingen doen om tot een dergelijk verdrag toe tc treden. Verder nam de commissie het ontwerp aan voor een verdrag van non-agressie en hulpver leening naar het voorbeeld van het Rijn-pact, dat den staten een groolere mate van veilig heid moet verschaffen. HET DANZIGER SPOORWEGPROBLEEM Danzig, 6 Maart. (V. D.) Te Danzig werd heden de overeenkomst met Polen inzake de rechten van de Dnnziger spoorwegarbeiders, overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Arbitrage te den Haan. geteekend, Langestraat 49. Tel. 190. door meerdere medici aanbevolen RUSLAND EN DE ONT "/APENING EEN VOORSTEL VAN LITW1NOF TURKIJE MOET OOK MEEDOEN Litwinof, de plaotsvcrvangendc Russische volkscommissaris van buitenlandsche zaken, die in de ontwapeningscommissie zitting heef', heeft een telogiam gericht to] den secretaris generaal van den volkenbond, waarin hij wijst op de beteekenis van de Türksche republiek op het gebied dei wereldpolitiek In verband met de geografische ligging van Turkije ver klaart hij, dat het werk van de voorbereiden de ontwapeningscommissie veel zou winnen door de deelneming van de' Turkschc re ge ea ring. Hij stelt daarom voor de Turksche regee- ring uit te noodigen deel te "nemen aan de zit ting, die 15 Maait begint. De secretaris-generaal heeft van dit tele«- gram aanstonds de'leden van den volkenbonds raad in kennis gesteld. DE GESMOKKELDE WAPENS GEEN INVESTIGATE G e n v e, G Maart. {V D.) Dc bespreking tusschen de vijf mogendheden duurde onge veer twee uren Aan de,ze bespreking werd ook deelgenomen door den Franschcn secretaris generaal van hei ministerie van buitenlandsche zaken, Berthelot, door den Britsrhen staatsse cretaris Lindsay en door den Duitschen staats secretaris von Schubert Omtrent het resultnai der besprekingen werd «geen communiqué uit» gegeven. Intusschcn fs het volgende meege deeld De vijf mogendheden zijn overeengekomen tegen Hongarije geen investigate te organisoe- ren. Daarentegen zal in dc zitting van morgen een commissie worden samengesteld, onder voorzitterschap van den Ncderlnndschen mi nister van buitenlandsche zaken, Beelaerts van Blokland, welke commissie, bestaande uit om- partijdige raadsleden, nieuwe voorstellen inzake deze affaire zal uitwerken en aan den volken bondsraad voorleggen. In de zitting van morgen zal ook dc démar che der I<!eine Entente aan de orde worden gesteld. De Roomeensche minister van buiten landsche zaken zal optreden als aonklogei. waarop de Hongaarsche minister van antwoord zal dienen. Inzake het Hongaarsclv-Roemeensch optan ten-geschil, dat daarna aan de orde kwam, kon geen overeenstemming worden bereikt. Fransche opvattingen. Genève, G Maart. (V. D.) De minister van buitenlandsche zaken Briand verklaatde hedenavond ten overstaan van Fransche pers vertegenwoordigers noar aanleiding van de «n- vestigatickwcstie, dat vooral cp dit oogenb'ik van beteekenis is, dat ook voor de toekomst een methode van onderzoek wordt gevonden, welke steeds Icon worden toegepast. Hij noemde het onderhavige onderzoek overigens van wei nig beteekenis, daar de feiten over het alge meen reeds bekend zijn. P a r ij s, 6 Maart. (V. D.) In een hoold- aitikel van de Temps wordt deze kwestie ook besproken; verklaard wordt, dat het hier gait om het principe der controle inzake de ont wapening, welke bij de verdragen, welke ie basis vormden voor de toenaderingspolitiek, word bepaald. Bewezen dient te worden, dat het investigatie- recht ook practische beteekenis heeft; in dit verband wordt er door het blad op gewezen, dul anders ook de kwestie von dc ontruinv'ng van 't Rijnland zich onder een heel ander aspect voor Frankrijk en België zou voordoen. Een Hongaarsche uiteenzetting De Hongaarsche delegatie te Genève heeft gisteren aan de leden van den Volkenbonds raad het op de Szent-Gotthard-affairo betrek king hebbende documentenmateriaal doen 'oe- komen. De afzondei lijk getroffen maatregelen en de houding van de Hongaarsche regecring worden daarin uitvoerig geschetst, terwijl de klachten van de zijde van de Kleine Entente van dc hand worden gewezen. In een bege leidenden brief wijst de Hongaarsche regeeiing er op, dat het investigotievoorstel van «Ie Kleine Entente voortgesproten is uit den kl-mr büjkclijken wensch een precedent te scheppen om in de toekomst in de plaats van de opge heven militaire controle een nieuwe controle te stellen. o Een slachtoffer van dc smokkcl- affaire. De kapitein van de artillerie Gömbös, die belast was met.de onbruikbuarmaking van het uit Italië aangekomen oorlogsmateriaal en doo» de opwinding, waarin het karwei hem bracht een zenuwtoeval gekregen hadt is gisteroch- j tend overleden. ERNSTIGE TOESTAND IN IRAK ENGELAND TREEDT OP IBN SAOED WIL HEERSCHEN Men meldt ons uit Londen aan dc N R. C.: In een schriftelijk antwoord op een vraag in 't Lagerhuis deelde de minister van vliegwe- zen. sir Samuel Hoaie, mede, dat vun heden al dc luchtvloot van hok haar operatie tegen dc Wohabieten begonnen is. Deze actie bestaai niet alleen in het werpen van bommen op dc naderende troepen Arabieren, maar ook in verkenningsdiensten. De Royal Air Force, die met de verdediging von Irak is belast, telt 45 vliegtu'gen met bommenwerpers. 12 Bristolvliegtuigen met een-ge gepantserde wagens De hoofdmacht is in Koweit geconcentreerd aan de Perzische golf, waarop zich ook de hoofdaanval der Ara^ bieren richt. Londen, G Maart. (H N) Volgens be tichten uit Basra hebben Engelsche vliegtui gen vastgesteld, dot de Wnhabitischc grens- stammen, die tegen het grensgebied van Irak en Koweit opereeren, van nieuwe wapenen en munitie-voorraden zijn voorzien. Dc meening wint veld, dat Ibn Saoed, de koning der Woha bieten, zich thans, nadat hij twee jnat geleden het koninkrijk van den Hrdjiz heeft veroverd zich gereed maakt om openlijk den strijd on- de allcen-heerschaopij over Arabic, dat dooi de Engelsche en Fransche mandaten verbrok keld is, te beginnen. SPOORWEGONGELUK IN DUITSCHLAND. Een doodc en verscheidene gewonden. Berlijn, 6 M a a t t. (H. N.) Uit Honnovet wordt gemeld, dat op het traject Uelzen Largwcdcl een goedeicntrein op een personen- tiein is gereden met het gevolg, dat een per soon werd gedood, terwijl het aantal gewonden vrij belangrijk is Het verkeer zal waarschijnlijk tot morgenochtend versperd zijn en wo It voorloopig door overstappen gchandhoafd. De goederentrein is waarschijnlijk door een on veilig signaal gereden. VUURWERKFABRIEK ONTPLOFT TOT DUSVER 20 DOODEN EN 50 GEWONDEN 100 HUIZEN VERWOEST Semarong, G Maart. (Ancta). Een vuurwerkfabriek te Koedoes is in de lucht ge vlogen. Er zijn vele tientallen gewonden. Verscheidene huizen in het Chineesche kamp zijn beschadigd, evenals de woning van den controleur bij het Binnenlapdsch Bestuur. Een aantal gewonden ligt nog onder de puinhoo- pen. Zeven doctoren zijn naar Koedoes ver trokken. De veldpolitie en vrijwilligers zijn be gonnen met het opruimingswerk en het ver veer van gewonden. Semarang,GMaart. (Aneta). Bij de ont ploffing van de vuurwerkfabriek te Koedoes zijr. 100 huizen verwoest. Tot dusver zijn 20 lijken gevonden en 50 gewonden weggehaald. Velen moeten nog onder de puinhooaen lig gen. De politie, het Bestuur en de Gezond heidsdiensten uit den geheelen omtrek verleer r.en hu'p De verwoesting strekt zich over een groot gebied uit. ZWARE MISHANDELING VAN EEN ASSISTENT. M e d a n G Maart. (Aneto) Op de onde neming Tonah Itam Oeloeh van de gelijknamige oliepalmcultuurmaotscn heber. zes koelies den assistent Barth aangevallen. Zij kapten hem een hand af en brachten hem een hoofdwond toe Oorzaak van hun optreden is een door Barth toegediende klap. Enkele maanden geleden was Barth, wegens zijn ongewenscht optreden tegenover koe'ivs, met een opzeggingstermijn van vier maanden ontslagen. LEV INE VLIEGT WEER NON-STOPVLUCHT NEW YORK-HAVANA Berlijn, G Maart. (H. N.) Naar de B Z uit New York verneemt, is ChnrJes I.evine, die verleden jaai met Chamberlain de vlucht o-ei den Oceaan mankte, gisterenavond om II iui New /orksche tijd m< Wilmei Stulz als be stuurder en mejuffro Mabel Boll als passu gier met het Colu avliegtuïg opgeste^-M* voor een nonstopvl t naar Havana, waa* hii hedenmiddag wordt erwacht. Lev ine moet ook van plan zijn een .ucht naar Zuid-Amerika te ondernemen. Nader wordt g meld, dat de Miss Columbia om 13 52 uur t Havana is aangekomen De afstand van lluO mijl werd in 14 uur afge» *egd. WEERBERICHT 7 MAART. Hoogste barometerstand 771.1 Sc tan oer. Lnngste barometerstand toi.7 Vnlentia. Jfc* Verwachting tot den avond van 8 Maart. V.n Zwakke tot matige wind. Weste- jïke tot Zuidelijke wind, meest \V /naar bewolkt of betrokken, waar- /•N schijn lijk met eenigen regen wei- mg verandering in temperatuur. "*>51 ovcavc nvt ave o»*' ovoovc KROBiHHSTRAAT t—6—8. f;' LANGESTRAAT 52. Afdccling Ftoffen SATINET ALLE KLEUREN. f* SO c M. fcre-d 30 ct. 70 C.M- llb-rty 19 6? 70 c.M. 59 ^.'.c aAf j.jt 'jAi OAC oX- DE LUCHTVAARTDIENSTEN OVER HET KANAAL STOORNISSEN DOOR MIST De mist belemmerde gisteren ernstig de luchtvaartdiensten tusschen Engeland en het vasteland. De Britsche, Fransche, Hollandsche, Duitsche cn Belgische vliegtuigen waren ge dwongen noodlundingen te ondernemen. Te 1G uur trok dc mist op. DE HEER PLESMAN TERUG EEN HULDIGING TE PARIJS INDISCHE PLANNEN De Nederlandsche Vereeniging Ie Parijs heeft Maandag den heer Plesma.i ran lunch in de Hollandsche club aangeboden Velen al dus de Parijsche correspondent dor Tel., waren samengekomen om den kranigen directeur \an de K. L M. te huldigen. De heer A. E. Labouchère, voorzitter der Ne derlandsche Vereeniging, herdacht, hoe de heer Plesman in het Nederlandsche volk liet besef wakker geroepen heeft van dc beteekenis van dc luchtvaart Spreker dronk op der» heer Ples man, den grootpn promotor von de K L M. De heer Plesman he. innerdo aan de ont vangst, hem door r'e N-»dorland«rhe kolonies in het verre Oosten bereid en b- nrhf warme huldo aan generaal Sniiders, den algemeenen voorzit ter can de Elta. De Elta heeft den sloot tot de K L. M. gegeven. Spr. kwam daarop op zijn Indische reis, sa men met den heer Deln^at, d'recteur van de Maatschappij „Nederland", ondernomen. Hij prees den steun, hem van den aanvang door de gezamenlijke scheepvaartmaatschappijen verleend, die een belangrijk aandeel van het kapitaal van 5 millioen gulden der Indische zustermaatschappij van de K. L M voor haar tekening genomen hadden. Voor het ov-rige hadden alle in Indië werkende banken, alle In-« dische cultures en industrieën er op ingeschre ven Met de Indische regecring is een contract van vijf jaar gesloten, waarbij deze zirk gedurend» dien tijd tot een iaarlijkschc subsidie va" eAn c milüocn gulden of in totaal een subs die van vijf millioen gulden verbonden heeft. En dit terwijl de Indische financiën een periode van malaise doormaken. Alle voorwaarden z[in aanwezig, dat Ie In dische luchtvaart een gronte zaak zal worden. Men bedenke, dat de afstand, d;p verbonden moet worden, van c°hnng tot de Oostgrens van Niöuw-Gu;nea 3000 mijl is. even lang als de afstand van New y«r|t naar S"n Fran»isco. We mopten ens in d®. I«'chtvnart "i0! tevre den stellen met de vierde of vijfde plants, evenmin als in de scheepvaart. Er is in ver- schi'lende landen een beweging gaarde, om de v r ij he id van de lucht 'te betwisten Ne- 1 'Hand mag' zich echter noo:t tot dc vcKïnding Amsterdam—Roosendaal laten terugdringen. Het luchtverkeer moet v" Kliiver», evenals het verdeer over de zeeën dit is. vrij /oor een ^erbike, opènüïjtié mededinging. Deze woorden van den heer Plesman werden luid toegejuicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1