DË EEMLANDEü KEÜRCOLLECTIE TAFELZILVER. L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. BINNENLAND: ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. Donderdag 8 Maart 1928 2öe Jaargang ito. zi4 Wil I FM RR0FNH1II7FNLANGESTRAAT43 - TELEFOON 852 Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE Rechthouders ELASTIEKE KOUSEN, OOST-INDIE LUCHTVAART weck (met gratt» verrekering tegen ongelukken) f 0.171/,, Binnenland tranco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR - UIT0 EVER: J.VALKHOFf - ellce regel mee» f0.25 Liefdadigheids advertentlöD vooi dt helft van den prijs. Kleine AdvertentlöD «KEITJES' by vooruitbetaling k 9 tgel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Rewi|snummer extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» NICARAGUA EN DE VER. ST. AMERIKA DREIGT New 7ork, 7 Maart (V. D.) Dc Ameri- kaonschc regeering heeft aan de regccring van Nicaragua de mededeeling doen toekomen, dat zij over zal gaan tot het nemen van „dras tische maatregelen", indien het congres van Nicaragua niet accoord gaat met een kies-wet, welke voor de Vereenigde Staten acceptabel is. Geen terugtrekking van troepen. N c w y o r k, 7 Maart. (V. D.) De commit sie voor buitenlandsche eongelcgenheden uit den senaat heeft een resolutie verworpen, waarin de terugtrekking dei regeeringstroe- pen uit Nicaragua wordt verlangd. De verwer ping van deze resolutie houdt meteen in een vertrouwensvotum voor de rcgeeringspoliliek ten aanzien van Nicaragua. ERNSTIG MIJNONGELUK VERSCHEIDENE DOODEN Gistermiddag heeft in de Wenzelmijn 'ie Ludwigsdorf bij Neurode een ongeluk plaats gehad door het uitstroomen van giftige dam pen. Er zijn zes dooden18 mijnwerkers be vinden zich nog in de mijn ingesloten. Volgens een later bericht is het gelukt 7 van de 18 ingeslptenen levend te bergen. ïict iritstroomende koolzuur belet den reddings- arbeid ten zeerste. ERNSTIG INCIDENT BIJ GIBRALTAR DOODEN EN GEWONDEN Aan de Spaansche grens van de Engelsche zone van Gibraltar heeft gisteren een ernstig incident plaats gehad. Vele Spaansche vrou wen zijn gewoon op F.ngclsch gebied inkoopen te deen en zij werden aan het Spaansche douane-station slechts oppervlakkig gecontro leerd. Zonder voorafgaande waarschuwing bleken gisteren de voorschriften verscherpt en eenige honderden vrouwen werden gevisiteerd, tot hun groentenmanden toe. Dit vorderde tijd en nadat eenige onvriendelijke opmerkingen ge maakt waren, stelden zich eenige mannen aan het hoofd van een troep, die doorgang eischte. Toen dit geweigerd werd, beproefden mannen en vrouwen het douanekantoor te bestormen. De Spaansche ambtenaren maakten na cén waarschuwing gebruik van hun vuurwapenen en doodden twee mannen en verwondden twintig personen De vrouwen vluchtten in paniek op Engelsch gebied terug. De wacht heeft ver sterking aangevraagd. Aan dc Spaansche zijde der grens heerscht onder de bevolking groote opwinding over het gebeurde DE GENEEFSCHE BESPREKINGEN VERVROEGDE RIJNLAND-ONTRUIMING G e n v e, 7 Maart. (H. N.) Dr. Stresc- mann zul morgen een onderhoud met Zaleski, den Poolschen minister van buitenlandsche zo- ken hebben, waarbij vermoedelijk in hoofdzaak over dc economische onderhandelingen tus- schen Duitschland en Polen zal worden ge sproken. Morgen zuilen ook de beraadslagin gen plaats hebben over de nieuwe Saarregee- ring, welke aangelegenheid in deze vergader- ring van den raad van den volkenbond moet worden afgedaan, aangezien het mandaat van de tegenwoordige regeering deze maand af loopt. Met betrekking tot de besprekingen, die gisteren tusschen de vertegenwoordigers der groote mogendheden hebben plaats gehad, wordt verklaard, dat hierbij niet over de Ame- rikaansche voorstellen voor een arbitragepact beraadslaagd is. In verband met den wensch van Amerika, om de onderhandelingen, die tot nu toe tusschen Frankrijk en Amerika zijn ge voerd, ook tot de overige mogendheden uit te strekken, is van Duitsche zijde te kennen ge geven, dat Duitschland in onderhandelingen over een a'gemeen pact en arbitrage veel be lang stelt. Wat het onderhoud tusschen Strcse- irtann cn Briand betreft, wordt aangenomen, dat behalve het investigatievraagstuk ook de vraagstukken, waarbij Duitschland en Frankrijk direct betrokken zijn, uitvoerig besproken zijn. Men veronderstelt, dat van beide zijden ge constateerd is, dat de Fransche regeering be reid is om na de verkiezingen de onderhande lingen over een vervroegde ontruiming van het Rijnland te beginnen. Briand moet naar ver luidt, uitdrukkelijk hebben verklaard, dat de Fransche regcering daartoe bereid is. DRAMA IN EEN KERK. Een gymnasiast doodt een jongen. Te Schwetz aan den Weichsel is tijdens de vesper in de kloosterkerk een moordaanslag gepleegd. Een 21-jarig gymnasiast doodde door een revolverschot den IO-jarigen zoon van een schilder. De dienst werd onmiddellijk on derbroken, terwijl het slachtoffer het laatste oliesel werd toegediend. Daar hij aanvankelij nog teekenen van leven gaf, werd hij nQor e' ziekenhuis gebracht. Of de gymnasiast de ao opzettelijk heeft gepleegd of niet, staat nog niet vast. De revolver had hij meegenomen un het ouderlijk huis. DE VEILIGHEIDS CONFERENTIE DE LAATSTE ZITTING DE MODEL-VERDRAGEN G e n v e, 7 Maart. (H.N.) De zitting van het veiligheidscomité is vandaag definitief ge sloten. Het resultaat der besprekingen, die tot nu toe hebben plaats gehad, zal in tweede lezing behandeld worden in de volgende ver gadering, die einde Juli zal worden gehouden De modclverdragen, welke het comité voor het bijleggen van conflicten heeft opgesteld, als mede de regionale veiligheidsverdragen, zul len thans aan alle regeeringen, den raad van den Volkenbond en de voorbereidende ontwa pen in g's com missie worden toegezonden. De vergadering van den Volkenbond zal deze mo dclverdragen dan in Decembc-r met een aan beveling voorleggen aan alle staten, die lid van den bond zijn. In de slotvergadering van van daag gaf Politis in opdracht van de commissie van redactie een beknopt overzicht van de werkzaamheden, door het comité verricht cn over dc wijze, waarop de modelverdragen ge leidelijk tot stand zijn gekomen. Hij maakte daarbij een interressante vergelijking- met de verdrogen von Locarno en wees erop, dat de model verdragen zich in 2 punten onderschei den van het pact van Locarno. Ten eerste ont breekt in het model-verdrag voor een regio naal veiligheidspact de waarborg van deide mogendheden, die wel in het verdrag van Lo carno is opgenomen en ten tweede is in tegen stelling met het Rijnlandpact geen bepaling omtrent den territorialen status quo opgeno men, die verder gaat dan de bepalingen van het pact van den Volkenbond. Politis wees er voorts nog op, dat het veiligheids-comité bij dc beraadslagingen belangrijke vorderingen heeft gemaakt. Dc regionale veiligheidspactcn zullen, indien zij door de plenaire vergadering zijn aangenomen, van groote betcekenis zijn, waaraan dc ve-schillende staten zich niet zul len kunnen onttrekken. Ook de voorzitter van het comité, dr Benesj, wees in een slotwoord op de politieke bcteekenis van deze tweede vergadering van het comité, vooral voor het handhaven van den algemeencn vrede. DE ACTIE VAN IBN SAOED BRITSCHE TROEPENCON CENTRATIE TE BASRA? Londen, 7 Maart. (V. D.) De corres pondent van de Times te Basra waarschuwt de berichten over de bewegingen van Ibn Saoed te onderschatten, daar alle nauwkeurige berichten hieromtrent ontbreken. Dc gerucht- ten over voorbereidingen van Ibn Saoed tot het voeren van een actie tegen het Irak-ge- bied en Koweit werden tot dusverre nog niet bevestigd. In een uit Jeruzalem ontvangen te legram v/ordt verklaard, dat sterke, met mo derne wapens toegeruste Wahabietcn-troepen zich naar de streek Maan begeven hebben. De Engelsche strijdkrachten hebben zeven tanks en 22 vliegtuigen ter bescherming van de Transjordaonsche grens uitgezonden. Op het Engelsche departement van koloniën waren tot gisteren 's avonds laat nog geen verdere berichten ontvangen. Als reden, dat de regeering van Engeland zoo slecht inge licht blijkt, wordt opgegeven, dat Engeland in het gebied van Ibn Saoed noch diplomatieke, noch consulaire vertegenwoordigers heeft. Londen, 7 Maart. (V. D.) Naar uit Basra wordt gemeld, hebben de leiders van de drie voornaamste Arabische stammen na een conferentie met Ibn Saoed besloten om hun troepen in de richting van Koweit en Transjor- danië te dirigeeren. Indien Ibn Saoed inden- daad zijn geheele troepenmacht van minstens 300.000 man tegen Transjordanic en Irak in het veld zou brengen, zou het noodzakelijk worden, dat een groote Britsche troepenmacht te Basra wordt samengetrokken. HET POOLSCH-LITAUSCHE CONFLICT BEELAERTS VAN BLOKLAND LEIDT DE BESPREKINGEN WOLDEMARAS NIET NAAR GENEVE Geneve, 7 Maart. (H.N.) Naar van goed ingelichte zijde wordt meegedeeld, zal jhr. Bec- laerts van Blokland, de Nederlandsche minis ter van buitenlandsche zaken, als vertegen woordiger van den Volkenbond de op 50 Maart te Koningsbergen beginnende onderhandelin gen tusschen Polen en Litaucn presidecren. Van Poolsche zijde woidt de meening ge hoord, dat de onderhandellingen einde Maan slechts van korten duur zullen zijn, daar het materiaal omtrent de vraagstukken betreffende 'e grenzen en de handelspolitiektegen dien tijd nog niet geheel volledig aanwezig kan zijn. D- onderhande-jigen zullen daarom ver moedelijk in Juni of Juli woTden voortgezet. G c n v e, 7 Maart. (V.D.) In antwoord op een telegram van den rapporteur in het Poolsch-Litausch conflict, jhr. Bcelaerts van Blokland, heeft Woldemaras bericht, dat hij niet in staat is onverwijld een vertegenwoor diger naar Genève te zenden. Woldemaras motiveert deze beslissing door er op te wijzen, dat een juist optreden van den Raad vcreischt wordt, hetwelk bepaalt, dat een regeering binnen een zekeren termijn wordt uitgenoodigd om deel te nemen aan beraad slagingen, welke op de agenda vermeld staan in het onderhavige geval is zulks niet ge schied WILLLSVJ UIIU1_I1ICU1£.I_11 JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Wi| brengen voor het komend motoisei- zoen een -.chi^lersnde serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd ziin HARLEY HAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDL'LSTRAAT 12 Tclctoon 1083 Langestraat 49. Tel. 190. voor Dames en Kinderen. soliede kwaliteit. DE REIS VAN AMANOELLAH HIJ NEEMT AFSCHEID VAN DUITSCHLAND Berlijn, 7 Maart. (V D.) Koning- Amn- noelleh heeft hedenmiddag afscheid genomen ven de vertegenwoordigers van dc binnen- er. buitenlandsche pers, die in grooten getaic in het paleis König Albrecht waren versche nen De koning bracht nogmaaln donk voor dc hem overal bereide vriendelijke ontvangst en v/aoideering, waarvan de dagbladartikelen jegens hem en zijn land hebben getu'gd. Tot ais.t l.r-id schuddde de koning den naast hem staarwon journalisten hartelijk de hand. Héden ve. ioaf de koning Berlijn, nadat hij rijkspre» sident Von Hindenburg een afscheidsbezoek zal hebben gebracht. B e r I ij n, 7 Maart (V. D.) Dc koning van Afghanistan ontving heden.te Berlijn de ver tegenwoordigers van de pers. Dc koning ver klaarde buitengewoon bevredigd te zijn over cle ontvangst in Duitschland Vervolgens ver scheen om afscheid le nemen de Islamitischs gtrnrci.te te Berlijn, waarbij de Egyptenaren rn de Indiërs den koning prezen als een voor beeld voor de Mohammedaansche wereld De kojv'ds bracht daarna een afscheidsbezoek aan den R.jkspresident, welk bezoek door dezen onmiddellijk werd beantwoord. Na een verblijf van eenige weken in Engeland zal dc koning via beiJijn naar Moskou reizen. Berlijn, 7 Maart. (H. N.) Het Afghaan- sche koningspaar heeft vanmiddag Berlijn verbum en zich naar Essen begeven. Bij het station Friedrichstrasse bracht een ofdceling der veiligheidspolitie de gebruikelijke eerbe wijzen. In de stationzaal van hot station .a- men verschillende vertegenwoordigers van Je regeering afneheid van het koningspaar. Dr. Meissner overhandigde uit naam van den rijkspresident de koningi een bouquet roode rozen. CAIRO CONTRA LONDEN EEN ENGELSCH WITBOEK Londen, 7 M a a r t. (V. D.) De tekst van het Britsch-Egyptisch ontwerpverdrag werd heden gepubliceerd. Aan den tekst vooraf gaat een beschrijving, op welke wijze het ontwerp tot stand werd gebracht en welke nota-wisse lingen dientengevolge noodzakelijk zijn gewon den. De inhoud van dit ontwerp komt overi gens nagenoeg overeen met de voorloopigc pu blicaties, welke reeds voordien eerst in Egyp tische, en later ook in de buitenlandsche pers hebben gecirculeerd. Voorts wordt mededeeling gedaan van de to legrammcnwisseling tusschen lord Lloyd, den hoogen commissaris in Egypte en Chamberlain naar aanleiding van dc houding van Nahos Pasja, den leider van de Wofd-partij, die zelfs iedere discussie overbodig achtte, nu de Brit sche troepen niet uit Egypte werden terugge trokken. Toen dan ook het verdrag werd verworpen, heeft Chamberlain aan den hoogen commis-- saris machtiging gegeven om aan dc Egypti sche regeering een nota te zenden, waarin uiting wordt gegeven aan de ontevredenheid over zekere wetsvoorstellen in het Egyptische parlement. Chamberlain doet verder uitkomen, dat dit onverantwoordelijk optreden onvereenigbaar is met de verplichtingen, voortvloeiende, uit de verklaring van T922; de Britsche regeering moet zich met recht van tenuitvoerlegging van alle daarin neergelegde bepalingen voorbe houden. Nader wordt in verband met de overhandi ging van deze nota gemeld, dat dit is geschied, om zoodoende druk op de Wafd<-partij te kunnen uitoefenen. Volgens de laatste berich ten uit Cairo heeft de ontvangst van deze nota groote ongerustheid teweeg gebracht. Koning Foead heeft hedenmiddag den leidei van de Wafd-porlij, Nahas Pasja, ten paleize ontboden DE ONTPLOFFING TE KOEDOES 25 DOODEN; RUIM 100 GEWONDEN DE OORZAAK NOG ONBEKEND S e m a r a n g 7 Maart. (Ancto) Bij de ontploffing van dc- vuurwerkfabriek van de fir ma Goei Tik Djoe te Kedocs zijn 25 personen gedood cn ruim ICO gewond Gevreesd wordt, dat nog vele lijken onder de puinhoopen lig gen. In geheel Koedoes sprongen dc ruiten en de slag is ver in den omtrek gehoord Dc waarde van de fabriek, die goed was ingericht, bedroeg 20.C00. Dc oorzaak van de ontploffing is tot dusver onbekend. De verwoesting, die in de stad Koedoes is aangericht, is volgens een Semnrongsch tele gram aan de Tel., ontzettend. Toen Dinsdag morgen om 9 uur de donderende knal der ontploffing den omtrek met ontzetting ver vulde en een reusachtige vuurzuil omhoog steeg, was binnen één minuut het geheele fa brieksterrein, dat ingenomen was door tame lijk hooge gebouwen, in een oppervlakte van meters hoog rookend puin herschapen, ter wijl honderden huizen in dc omliggende buurt instortten. Wanneer men weet, dat deze huizen over het geheel buitengewoon slecht gebouwd zijn, van zeer inferieur materiaal, dan behoeft men zich ovr de ravage, onder deze woningen aangericht, niet te verwonderen. In de directe omgeving von de fabriek ston den slechts kamponghuizen, die over het ge heel van zeer licht materiaal zijn opgetrokken (voornamelijk bamiboe) en met atap (palmbla deren) gedekt, zoodat de bewoners dezer hui zen slechts licht gewond werden. De zwaardere gebouwen zullen meer slacht- offeis geëischt hebben, De oorzaak van de ramp is nog niet duide lijk en daarbij moeilijk vast te stellen, daar eigenaar der fabriek nog zoo in de war is, dat hij niet in staat was eenige inlichting te geven terwijl getuigen ontbreken. Alle werklieden zijn immers öf dood öf vermist De gewonden die in den omtrek van de fubriek wonen, zijn wel door de politic-autoriteiten en de Euro- peesche cn Inlandsche bestuursambtenoren in verhoor genomen, maar zij konden uiteraaid zeer weinig positiefs mededoelen. Het onder zoek in die richting leverde dan ook tot nu toe geen resultaat Te Koedoes bestonden met de thans ver dwenen mee, niet minder dan acht vuurwerk fabrieken, waarvan de verwoeste nog de best ingerichte was I Drie weken tevoren had een hoofdingenieur van het veiligheidstoezicht dt geheele fabriek nog geïnspecteerd cn niets on regelmatigs ontdekt. Het weinig meer dan leekenpersonecl. dat in dergelijke fabrieken pleegt te arbeiden, zal, naar men vermoedt, bij het mengen van ontplofbare stoffen ijzer heb ben gebruikt in stede van koper, waardoor de ontploffing kon zijn ontstaan. Als dit nu plaats kon vinden in de best ingerichte der acht Koedbcsche vuurwerkfabrieken, dan kon men daaruit concludeeren, hoe groot ten aan zien van de zeven andere „fabrieken" de be dreiging is, die arbeiders daarin en de bevol king dier plaats voortdurend boven het hoofd hangi I Zoo ook, en in nog erger mate, in dc zeer talrijke moeilijk te controleeren fabriek jes en werkplaatsen, die over geheel Javo verspreid ziin. en nog slechter zijn ingericht dan die te Koedoes. De verzekeringsmaatschappijen, die volko men het hachelijke van het virurwcrkbedrijf beseffen, betalen geen cent uit, aangezien zeei nadrukkelijk in alle verzekeringspolissen staat gestipuleerd, dat gecnerlei schade, onitstaan door ontploffing, wordt vergoed. Een inzameling ten bate der slachtoffers acht de assistent-resident van Koedoes niet noodig, daar hij nog beschikt over voldoende gelden uit het zoogenaamde „Bandjir (over- stroomirgs) fonds". Te Koedoes is, zooals men kan begrijpen, de verslagenheid groot. Over dc heele stad gins een regen van verkoolde papieren, waarin het ontplofte vuurwerk was verpakt. Urenlang bleef er een zwarte smook over de stadswijken hangen. Bij het bergen der lijken cn het bevrijden en vervoeren der gewonden speelden zich hartverscheurende tooncclen ef. De lichamen van de gedoode en zwaar gewonde slacht offers zijn afschuwelijk verminkt. De meeste zijn geheel uit elkaar gerukt De deelen van lichamen werden soms tientallen meters uit een geslagen en de overblijfselen werden er van aangetroffen tot hoog in de boomen. De aanblik van de ramp was huiveringwekkend °n verbijsterend. De medische hulpverleening was uitmun tend. De eerste hulp werd verleend door dr. M Rozenheek, terwijl later uit Semareng en omliggende plaatsen talrijke artsen cn ver plegers zich met auto's naar Koedoes spoed den, waar het nieuwe ziekenhuis het centrum is van de hulpverleening, Met groote toewij ding. bijgestaan door yele particulieren, doen Jpze mannen en vrouwen hun plicht. Het opruimingswerk werd onmiddellijk aan gevangen en wordt met kracht voortgezet, evenals het orderzoek naar de oorzaak der ramp. De publieke opinie in Indië dringt ao op voorschriften, die zullen bepalen, dat vuur werkfabrieken niet binnen de bebouwd® kom gedreven zullen rtogen worder Jp WEERBERICHT 8 MAART. Hoogste barometerstand 777.9 Vacturari. Laagsto barometerstand 754.3 vv Lacorunh'. w w Verwachting tot den avond von Nv- 5K 9 Maart. Zwakke tot matige Noord u..«ten ys wind, /waar bewolkt tot betrok- w ken. waarschijnlijk regen- of sneeuwbui tics, iets kouder. A A A A Jt «f Firma M. A Ramseiaar KROMMESTRAAT «—6—8. f* LANGESTRAAT 52. Afdeeling Stoffen SATINET ALLE KLEUREN. 'j* *2 80 c M. breed 39 ct. 70 c.M liberty 49 Sf* 6? 70 c.M. a 59 1* %e sg %f MUTATIES BU DE K. L. M. Naar de Tel. verneemt is de heer A. 5. Thomson, chef von Waalhoven, met ingang van 15 Maart benoemd tot chef van Schiphol. In zijn plaats komt op Waalhoven de heer L. Bouman, thans onder-stationchef van Schiphol. Deze mutaties zijn een gevolg van de eer lang te verwachten benoeming van den huldi gen stationschef van Schiphol, den heer H. Nieuwenhuis, tot chef van de Nedcrlondsche- ïndische Luchtvaartmaatschappij, welke, gelijk gemeld, waarschijnlijk met T September a.s. do eerste diensten in den Archipel zal openen Tweede Kamer. Voortgezet werd Woensdag de behandeling van het Aardewerkwetje. Minister De Geer verklaart, dat het ont werp geen prijsgeven van den vrijhandel bc- teekent, daar slechts in één geval, en daarna niet meer, een noodmaatregel getroffen wordt. Dit geval is een streekbejang. dut met het be staan deze industrie gemoeid is. Dc reden voor het ontwerp is de moeilijk heid, voortgekomen uit dumping, welke over wonnen kon worden na tijdeljjken steun. Kapi- taolverstrekking kan do industrie tegen dum ping niet helpen. Slechts tijdelijke toriefsver- hooging is daartoe in staat, waarvan geen re- pressailles cn slechts zeer geringe duurtever- meerdering te verwachten zijn Mogelijk wordt het ontwerp verworpen en dan hoopt spr., dot de industrie zich uit eigen kracht zal kunnen oprichten. De heer Vliegen (s.d.) repliceert cn be toogt, dat de katholieken hierbij beoogen de scheiding tusschen Noord en Zuid te vorgroo- ten en het moment der uiterste noodzakelijk heid te verschuiven. De heei L de Visser (c.pverwacht slechts heil von nationalisme en niet van uit zon deringswettcn. De heer Droogleeve Fortuyn (v.b.) repliceert en verklaart, dat hulp aan een bepaal de streek soms noodig kan zijn maar in dit ge val is de noodzaak niet aangetoond. De hecren Oud, (v.d.) van "Gijn (v.b.) er\ Hermans (r.k.) repliceeren. De heer Van den Heuvel (o.r.) ontkent, dat de boeren tegen protectie zijn en zal voor het ontwerp stemmen. Dc heer Van der Woerden (s.d.) be toogt, dat men in Genève den tijd voor tariefs verlaging gekomen achtte en dat het ontwerp ^aorlegen ingaat. Spr. critiseert de commer- cieele organisatie der Maasirichtsche industrie en verwijt den heer Hermans, dat hij de kloof tusschen Noord en Zuid verbreedt. Dc heer S t e n h u i s (s.d.) verklaart tegen te zullen stemmen, omdat niet is gebleken, dat bescherming noodig is. De heeren Lovink en dr. de Visser (s.h.) repliceeren. Prof. Visscher (o.r.) zal tegen stemmen, omdat het ontwerp in het algemeen volksbe lang een verkeerd precedent is. Het ontwerp wordt verworpen met 51 tegen 40 stemmen. EVANGELISCH-LUTHERSCHE SYNODE Voorziening in vacatures. Gisteren kwam te Amsterdam de Evang. Luth. Synode in buitengewone zitting bijeen ter vervulling der vacatures in de synodale com missie ds. P. Groote, cn van de leden rar. H. Westermann en ds. J L F de Meijere. Bij de stemming voor voorzitter werden uit gebracht op ds. Schutte 10 st., op ds. Groote 8, op ds. Brass 1, blanco 1, zoodat gekozen is ds. L Schutte, die de benoeming aannam. Bij de stemming voor vice^-voorzitter werd gekozen ds. J W. Brass, met 17 van de 20 stemmen, die de benoeming aannam. Ds. Schutte aanvaardde het presidium met dank voor het hem geschonken vertrouwen; hij hul- Jigde zijn voorganger ds Groote, dankte den heer Bunjes voor zijne bereidwilligheid presidiaat tijdelijk waar te nemen, en riep aller medewerking in, (Hbld.]|

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1