L. J. LUYCX Zoon: DÉ EEMLANDED CjKTiHENIAL BO EGA COM Maandau 12 Maart 1ö2ö BUITENLAND Reparatie inrichting voor Corsetteri. Vernieuwen van elas- tieke banen. Alle kleuren en breedten voorhanden SPORTNIEUWS 3i Firma IVI A Ramselaar UIT DEN OMTREK. ABONNEMENTSPRIJS P" 3 °,ajodco Amersfoort I 2.10 per ma.nd i 0.75 per week fmer gratie t/eriekerlog tegeD ongelukkeoi f 0.17'/,. Biooeoiano traoco per post per 5 otaaodeo 3. Afsondrrll|ke oummera f 0.05. POSTREKENING <7910TELEFOON INI ERG 515 OIQEC.T EUR UITGEVEC. J.VALttHOff DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van l —4 regeta t i oc« inbegrip vao eco ocwnsounijEer elke regel meer f 0 25 Lttfdadighndn adv* rtenfiër *oo» d« helft v«d deo prlj» Kleine Advertentiêr» .KEITJES by </nnruithrtalio(. tgelï 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen 4 - Hewiisnymmei *xtre 0 03 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2' cüü jaai^anij i.e. <.>7 WINTER IN HET BUITEN LAND ALOM VORST EN SNEEUWVAL ERNSTIG VLIEGONGELUK If. gchetl Engeland hccrscht weer winter weer, mc-t sneeuwval op het platte land. In Lincolnshire .igt de sneeuw vijf o zes inches hoog. Op sommige plaatsen is het verkeer gestremd. Een felle sneeuwstorm woedt in Derbyshire, waar door den sterken wind de sneeuw soms verscheidene voeten hoog ngt Verscheidene dorpen zijn van alle gemeen schep afgeschcden. In Engeland strekt, zoo meldt de Maandag morgen. de koude golf zich uit over 600 mij len van Zuid-Engcland tot Noord-Schotland en van Oost Engeland tot Wales en Ierland. Op een groot aantal plaatsen viel een Link pak sneeuw. Tc Londen was het de koudste dag van het jaor. De prins van Wales was op jacht met de „Cottesmore Mounds", dich'bij Wymofldhem, Lvicesteihire, in een zwaren sneeuwstorm Zoo hevig was de koude op oen hocgte van 2000 voet boven Zuid-Engeland, dat de vleu gels van een vliegtuig var. den vlicgdhmst Parijs—Londen geheel met ijs bedekt waren, toen het te Croydon uit* Parijs aankwam- Te Hull had een botsig plaats tusschen twee voertuigen, waarvan de bestuurders door dan sneeuwstorm werden verblind. Eén hunnc-r werd bij deze botsing gedood. Tijdens den sneeuwstorm in do „Kylcs of Bute" sloeg de boot om der beide broeders Duncan en Robert Thomson. Berden verdion- ken Londen. II Ma art. (V. D.) Tijdens een hevigen sneeuwstoim moest heden eer, Fransch v'iegtuig van de lijn Parijs—Croydor. in het Konaal dalen. Naar vernomen wordt, heeft de piloot, Schmutz genaamd, onmiddel lijk draadlooze seinen uitgezonden dc/e seinen werden toen opgevangen door de sta tions \on North Ferelod te Boulogne, terwijl hierin tevens tevens aangegeven werd, woa» hij z:ch ongeveer bevond. Het ss Maid of Orleans, welke zich onmid dellijk naar drt aangegeven plek begaf, vond zoowel den piloot rils den mecanicien dood tcm'ddsn* der wrakstukken. Uit tal vin declen van het Duitschc rijk wótdt aanhoudende vorst gemeld. De thermo meter daalde zelfs hier en daar tot meer dan elf graden ónder nul. Ock wordt uit verschei dene plaatsen sneeuwval gemeld In Zuid-Ba den sneeuwt het sinds Vrijdagavond onafge broken. Ook in het -Schwarzwald ligt een sneeuwlaag van 20 c.M. Na eenige prachtige voorjaarsdagen is de temperatuur te Parijs aanzienlijk gedaald. Za terdagmorgen vroeg is tc Parijs sneeuw ge- va Wen In de Belgische hoofdstad heeft het even eens geducht gesneeuwd In de hooger gele gen streken var» Oost-Be!g:ë blijkt neg veel meer sneeuw tc zijn gevallen cn is het wee: bijtend koud. DE SAMENZWERING IN T DONETZGEBIED DUITSCHERS GEARRESTEERD B e r 1 ij n10 Maart. (H. N De berich ten omtrent arrestaties in het Donetzgebied in de Oekraïne in verband met sabotage van de industrie worden in een bericht uit Moskou be vestigd. O. a. zijn 0 Duiitschc ingt-n'eurs, onder v/je 3 van de A. E. Ggearresteerd. D<* di rectie van de öfdèeling Rusland der A. E. G. verklaart echter, dat deze ingenieurs als fat soenlijke en uitsluitend weten schappelijke man nen bekend staan, zoodat zij vet wacht dat de beschuldig.ngen tegen deze ingenieurs onge grond zullen blijken. De directie verwacht, dat het voortaan moeilijk zal vallen ingenieurs te vinder., die bereid ziin naar Rusland te gaan, cm dc «jr.n Rusland geleverde machines te montcercn. l.angestraat 49. Tc!. 199. HET METAALCONFLICT AARDSCHOKKEN GEREGISTREERD VAN ZE3R GR00T2 KRACHT Het seismogrolisch ob-ervatorium tc Faenza i'.teft een hevige aardbeving gereg streerd, waai van het middelpunt moet liggen op 8590 K M in Coóleiijke richting. Dc beving duurd. drie uur tn de uitwerking van de aardbeving moe* nocdlotl'g zijn geweest, als deze een be woonde streek heeft getroffen. Tc Londen verwacht men vol spanning na der nieuws umtrent ernstige aarschokken, die reeds Vrijdagarcnd cp 6.18 uur op het oh se.vtt*oiium to Lew waren genoteerd, aldus de Manndagmi tgen De afstand waai dc schokken moeten heb bon plaets gehad, schatte men op 6200 mijl van Lorden. De schokken duurden drie uui Uit Bombay meldt men, dat men de afstond der schokken van het observat.e-station aldaar op IS80 mijien schat Wanneer men de gc-gevens combineert, komt men tot het resultaat, dot do aardschokken in den Indrchcn Oceaan ofwel in het noordelijk deel van Sumatra moeten hebben plaats oc" De srhokken waren zoo hevig, dat zij deo* alle observatie-stations over heel de wereld werden waargenomen ERNSTIGE 7 "ITNRAMP IN MEXICO DERTIG AR3EIDERS BEDCLVEN Uil Mexico wordt bericht, dal tengevdg? van eer brand dertig mijnwerkers bedolven zijn in een mijn bij Texcatlan (rtnot Pueblo). Men heeft weinig hoop hen te redden. Zestien mijnwer kers wisten neg te ontsnappen. DOUANEPROCES TE DANZIG. Berlijn, 10 Maart. (H. N.) Te Danzig hibben een zevental dounne-nmbtt naren van het grensstation Knithof teiechtgestuan. die Lr- sehuidigd werden zich te hebben laten omkoo pen en zirh Iraude le hebben schuldig gemoaWt Zes hunner zijn vrijgesproken, terwijl de zevrn de, een assistent, wegens het opmaken van valsche verklaringen voorwaardelijk met e'n proeftijd van 3 jaar tot 4 maonderi gevangenis- «traf is veroordeeld. DE LOONEN BIT DE RIJNSCHEEPVAART EEN DREIGEND CONFLICT De werkgevcrsbor.den in de Rijnscheepvaart lubben de loonovereenkomst tegen I Mei 1928 opgezegd en e.'schcn een verlaging ven het loonpeil. De opzeg-ging wordt verdedigd met een verwijzing naar den cotastrofalen toestand der Rijnsrhei pvnart, wier tarieven en vrachten nóg ondei het peil van voor den oorlog staan, terwijl de bedrijfsonkostcn aan zienlijk gestegen zijn. EEN ONTSTELLENDE RAMP NOODLOTTICE AARDVERSCHUIVING IN BRAZILIË VELE TIENTALLEN DOODEN Zaterdag werd uit Santos gemeld, dat een gedeelte van een berg was verzakt, waardoor tal van huizen door eardmassa's bedolven wer den. Er zouden daarbij driehonderd personen zijn voorgekomen. Nader werd gisteren in een telegram uit Rio do Janeiro de ernst bevestigd van dé ramp. Volgens dat bericht woidt het aantal doodc-n thans op meer dan 2CO geraamd, terwijl 16 huizen bedolven zijn. De ramp geschiedde, doordat de flank van den berg Montserrat plotseling instortte, waardoor gioote hoeveel heden aarde en stcenen neerkwamen in ds straten van Santos, waarbij zij alles met zich meesleurden Uit de puinhoopon moeten tot dusver 150 lijken te voorschijn ziin gehaald. De ramp hnd Zaterdagmorgen om 5.20 plaats. Hoewel er reeds vooral aanwijzingen waren geweest om trent een verzakking van de bergflank, ver moedde men toch niet, dat het gevaar zoo na bij was. Vele bewoners in de getroffen wijken zijn stellig in hun slaap verrast. Onder dc vrij wel geheel verwoeste gebouwen moet het zie kenhuis Santo Rosa zijn on men neemt aan, dot ook een aantal verpleegden gedood werd. Ofschoon Santos ruim 520 K.M. van Rio de Janeiro verwijderd ligt. verwekte de ratastrofe de grootste verslagenheid in de Brazilïaansche hoofdstad De berg Montserrat ligt vrijwel in het centrum van Santos, welke stad de groot ste uitvoerhaven voor koffie ter wereld is. Dc merken eer thans regel natig te Amersfoort verkrijgbaar Bij DE TANGER-CONFERENTIE ENGELAND AANVAARDT DE UITNOODIGING Uit Londen wordt officieel bericht, dat dc Britsche regeering de yitnoodiging heeft aan vaard om 15 Maart te Parijs deel te nemen aan een conferentie van deskundigen, om de kwestie van Fanger te bespreken. De Britsche vertegenwoordiger is nog niet benoemd. DE TERUGGAVE VAN 'T VIJANDELIJK BEZIT COOLIDGE TEEKENT B e r 1 ij n, II Maart. (V. D.) Naar gemeld .vordt, heeft Coolidgc gisteren zijn handtecke- „ing geplautst onder het wetsontwerp tot te ruggave van de vroegere vijandelijke eigen dommen in de Verccnigdc Staten; het krijg, .ierdoor kracht van wet. SPOORWEGRAMP IN FRANKRIJK VIJF WERKLIEDEN GEDOOD Zaterdag is op de spoorlijn, op 4 kilomr'e» van Cannes, tussrhen Napoulc en Pont de Siagnc een ernstig ongeval gebeurd. Er was een ploeg van 24 arbeiders werkzaam opspoor I toen er uit Cannes een trein aankwam op spooi 2, wat de arbeiders belette i-cn trein ui! Marseille tc zien aankomen. De opzichter der werken, die den sneltrein b« merkt had, gaf onmiddellijk alarm Do meeste arbeiders konden zich in veiligheid brengen, maar vijf hunner, die tc ver verwijderd waren, om. de waarschuwende kreten te kunnen hoe ren, werden door den trein verrast en op slag gedood ONTSPORING VAN EEN D-TREIN. Geen gewonden. Oldenburg, 10 Maart. (H N.). De D t:tin Amsterdam—Bremen is vanmiddag dicht hij het station Auguslfehn ontspoord, doorgier ren wissel verkeerd stond. De locomotief vie! irt een sloot in het veen, terw ijl de bagagewagen •mviel cn het eerste rcizigersrijtuig in een bel enden stand kwam tc stHan Dooi dien ter nlaafsc. waar de ontspcrirg plaats had, de weg werd hersteld, reed de 1rein gelukkig met ee- -•vrirge vaart, zoodat het hieraan te danken ic >.t het ongeluk geen ernstiger gevolgen had. Er werd niemand gewond. DE KWESTIE ZUID-TIROL „EEN GEVANGENEN- INRICHTING London, II Maart. (V. D.) Heden publi ceert de Sunday Express een artikel van een spccialcn berichtgever uit Bozen, aan wicn het m.et de grootste moeite is gelukt Zuid-Tirol binnen te komen, om daar de situatie ter plaatse te bestudeeren. Dc eerste regels van het artikel uiden als volgt: Ik zend deze berichten over het gevangenen- land Zuid-Tirol van gene zijd» dor Alpen pei kabel naar Londen. Want hier bcstant gêei. vrijheid de waarheid tc schrijven of te spie ken, zelfs neg niet op fluistertoon. Zuid-Tirol, do tuin Eden in de bergen, is door het fascisti sche regime in een gevangenen-inrichting ve; anderd. De berichtgever deelt dan mede, dat hij slechts met de grootste moeite inlichtingen kan verkrijgen. Dc bevolking is door bedreiging m.>* zware straffen zoo bevreesd geworden, dot men geen syllabe uit hen kan krijgen; immers op het verstrekken van inlichtingen, welke afbieuk kunnen doen aan den goeden naam van Italië, staat 15 jaar gevangenisstraf of verbanning naar de Lipari-filanden. Bij zijn aankomst vroeg de berichtgever aan een auto-chauffeur: „Dus men heeft na tien jaar jullie toch neg niet rot Italianen kunnen maken?" Alvorens hierop te antwoorden, keek dc- chauffeur eerst nour aile zijden uit, of niemand hem kon hooren en zcide toen: „Ik ben Tiroler on ik zal ock als Tiroler sterven, wat Bcrnhiid Mayer er ook van te zeggen kon hebben." Bomhard Mayer is de schuilnaam van Musso lini, welken geen Tiroler durft uitspreken. EEN NIEUWE UITSPRAAK UITBREIDING VAN 'T GESCHIL De nieuw ingestoicie bemiddelingsknrocT in het conflict in de Bcrlijnsch* metaalindustrie heeft een nieuwe uitspraak gedaan, krachtens welke tot 50 Juni a.s. en uiterlijk tot het slui ten van oen nieuw looncontracf voor vnkarbeo- Jers het uurioon en het stukloon der instfu- mentênmakers in elk bedrijf afzónderlijk doo- Je arbeidersraden in overleg mc t vertegen woordigers der instrumentenmako-s hu."; een nader onderzoek zullen worden onderw.u p.>n Wanneer ui geen overeenstemming wordt be reikt, zal een doo. bei h partijen ingestelde- paritaire commissie de vercisch'e besprekin gen voor de nieuwe regeling der loo «cn voo» elke groep insfumentenmukers afzonderlijk roeren. Dc termijn, binnen welken een medcdeelinq umtrent de nl- of piet-aanvaarding dezer uit spraak moet zijn ontvangen, loopt 12 Maart tv 10 uur voorm af. Inmiddels heef; dc stakingsieiding van der. Duitschen metaalbewerkersbond do nieuwe uit spraak reeds Zaterdagavond vei worpen. D* bond van Berlijnschc mcfaa'.iadustrieelen ra "ijn antwoord hedenochtend meJcdeelen. De aangekondigde uitbreiding van de sta ing der wcrlkukrmakcrs is Zaterdag reeds uit gevoerd. Overeenkomstig het besluit van don Duitschen bond van metaalbewerkers zijn de werktuigmakers bij de AEG, dc daarbij be hoorendp firma dr. Meyer, dc N A. Gde Südiaiis^TeJephomverkc en dc schroevenin- lustrie der Berliner Telephonwerke in staking "•■eguan. In deze bedrijven zijn samen ongevee* 700'nstrumentenmukers werkzaam Door het -onflirt in de Berliinsche metaalindustrie wor den thans in totaal ongeveer 100.003 metaal bewerkers getroffen. X- X WEERBERICHT 12 MAART. Hoogst. Hui 'Mvet -estand 770.5 Al uroyi' l.a:igst,N Sartlu. Verwoei I Li Maai!. 1 ;ar. >mc-ter stand ?53.b Zwakk' ..lid-Oostclijkv l»e\volkt tot tot matige Oostebjlie tot wind. gedeeltelijk hot rokken, vv»*iuig >3$ sneeuw lichte tot ticre vi»r<t des s nachts, overdag lichte vorst. ^XXXXXXXXXXXXXX DE STRANDING VAN DE BORERT LEE TIET DE REDDING BEGONNEN N e w - 7 o r Ic10 Maart. (H.N.) Ondanks "u hevige sneeuwstormen en de hooge zeeën is men vanmorgen vroeg met het iedr ingswerk v*coi hol gestrand stcomsch-p Robert Lee be gonnen, zoodat tegen 10 uur reeds 25 passa giers aan land waren gebracht. Verschillende srhepen, o.a. d'- George Washington, hebber, zich naar de plaats van het ongeluk begeven, louh durven niet al te zeer te naderen, daar het vaarwater ter plaatse vol klippen is Men 'noopt alle passagiers en manschappen te kun nen redden. Een later bericht houdt in, dat alle possa- Lrs behouden aan .wal zijn gebracht. RUSLAND EN WEST-EUROPA. Moskou, 10 Maart. (V.D.) D: bladen melden, dat het executief comité van de com munistische Internationale besloten heeft een officieel executief bureau in tc stellen, hetri' 'n Oostenrijk, hetzij m Luxemburg, teneinde al- ^us in contact te treden met de communisti sche partijen in Wcet-Europê. HOLLAND—BELGIE IN DE HUISKAMER. Een goed geslaagde uitzending van dc A.V.R.O. S.) In navolging van hetgeen in andere landen reeds vele malen is geschied hebber we gisteren den internationale wedstrijd Hol- 'nnd—België in de huiskumer kunnen volgen Want de A.V.R.O. heeft het kunnen klca spelen deze primeur voor ons land cp haar naam tc zetten. Vele moeilijkheden moesten overwonnen worden, doch daartegenover kwam von allo kanten grooto medewerking, zooda ook allo moeilijkheden overwonnen konden wprden. En zoo heeft men dón gistermiddag genoeglijk bij de warme kachel, die werkelij niet te ontberen was, mee kunnen loveh me alies wat daar cp het AmSterdamsch. stadion gebeurde. Om even over ééncn werd de lunch- nuziek van Hilversum geïnterrumpeerd doo' 'romgeroffel, eerst zacht, doch dat steeds -in 'uidelijkheid toenam Dc verbinding met he* "tadion was tof stand gekomen de poslhar- -rome maakte haar opmarsch op het terrein. Het duurde niet lang of de bekende drie slag'*» op de groote trom, en een vroolijke mnrsc -eb al de uit de luidspreker Even nrg werd een •n'-ele maal overgeschakeld op de studio in .lilvcrsum, doch spoedig bleef dé verbinding met het stadion gehandhaafd Het is de gc woonte dat de tijd voor den aanvang van den wedstrijd gekort wordt met „community sin- ging". En zoo hooHen we uit duizenden keclei gezongen onder leiding van Nico \an der Lin den een vijftal bekende typisch Hol1nn'1cch' liedjes, n.l. „In een blauw goruitcn kiel", „Fer me jongens, stoere knapen„In naam var. Oranje", „Mijn Nederland' en „De Zilver vloot". Tusschen de liedjes door hoorden we de bekende stem van den heet W. Vogt, de V.R.O.-omroeper, terwijl d« heer J. P. van Bel als conferencier optrad. Er werden allei lei mededeeling «n gedaan betreffende hetgeen er 2irh in het stadion en op dc tribunes voor viel. De microfoon was opgesteld op het du van de overdekte tribune, vanwaar de omroe per een vrij uitzicht had over het gehcelc ter rein. En uilcs wat hij hoorde en zag wc-r trouw meegedeeld, zoodat het voor hen, di> thuis zaten te luisteren was, alsof zij zich be vonden temidden van al dai gewoel en gcjcel. dat kenmerkend is bij iedere international7" voetbalmatch verpwrtgd met zang en muzic van de postharmonie, die de steeds toenemen de menschenmassa met vroolijke marschen be zighield. Men was aanwezig bij de huldigin van den Belgischen aanvoerder Dr. Svvorte brocckx, die gisteren zijn 5'Xsten interland wedstrijd voor België speelde, kortom mor bevond zich o.h w. te midden van de 30.CO toeschouwers, die hot stadicn g.sterm)Jdn';* vulden. En ook tijdens den wedstrijd zelf we.* dat het geval. Onze bekende spart-cel'ega, d« heer H. Hollander vertel 'e door de microfoo* alles wat hij *ag en wat c 'geheurd- en u:j dee dat op zul' eer, onderhe.jdondc Wijze, .at me- het verloop van den Vamp niet ali-^n aar- hoorde, mear ook in alle opzichten meeleef o De heei Voet nam daarbij u's informceron toeschouwer" een niet onbelangrijke plaats fr !Ict was niet een gewoon versing van don we - -trijl dot men te hooren kreeq, doch dc g" heele manier waarop deze uitzen^irg plee*- had verplaatste den luisteraar in alles en alle* naar het Amsterdamsrhc Stadion. En dnriror j mag deze radjo-uitran^ing als zoodanig in o' -pzirhten geslaagd heeten. Een wor»rd va- hulde en ook van dank mag de A-VR.O. dan voor dan ook niet onthouden worden. VOETBALUITSLAGEN. Om het landskampioenschap N.O.A.D.Vfclocitas 5*C X XX XX Jen avond van x xs x ovt Jvp "lov ovo iJV» URORMTSTriAAT <—«—8. *7 LANRESTRAAT 52. S» Afdcclinj; tof'en A SATINET ALLE KLEUItFN SOcM. 0-d 39 cl f* f; 70 c M lilitriy 19 V 70 c.M 59 UAr aot yAt HAt iSr <S7CZ ïflïöXfSXè »Ar oAc Het Zuiden, lc klasse I.V.V.—Willem II 2e klasse A. ZcclahdiaRoosendaal 2c klasse 13. V.V.V.—Boxtel Pope—G.U.D.O.K. 2e klasse C. Jlcijcrheide —V.TA', uliana—Chevrcmont \.A,C.-M.V 2 3c klasse Hulst—S.I.N O.T.O ëcrncuzcnZicrikzcc I liddclburg 2Walcheren 3e klasse C. Jranjc WitHclmonuia 3e klasse D -Staatsm. Maurits l—\ 1—0 1-0 1—1 3—4 S.I.N. n.o. 2-0 2-4 „xpresse— iittard. BoysBochwltz Rcs. Eerste Klasse. V.V. 2—N.O.A D. 2 Iclmond 2Eindohvcn 2 illem II—Dc Vaik 2 Res. Tweede Klasse A. V'illem II 3Allancc 2 Ros. Derde Klasse C. .'ccrlcn Sport 2Juliana 2 Het Noorden, lc Klasse, 'e QuickAchilles etuwardenG.V.V. V.A V.Alcidcs 2c Klas B. ardwardW.V.V. prigt—13c Quick 2 \chilies 2Hopgezond lordsterVelocitas 2 3c Klasse O. .V.V. 2Ciron. Bovs r.S.C, 2—G.V.A.V. 2 Buiten dc competitie. "'uick (N.)Wilhclmina .V.B «elftalTegcïon 4-1 2—1 4-0 0-3 j2 1—2 2Or 4—0 5—2 1—1 26 4—3 1 1 1-0 1—0 2—1 o—b 3-11 Het Westen. Af leeling I. Vierde Klasse B. R.C.A.—Swtft UTR STF.DRLIJK ORCHEST. Utrecht. Programma voor hut 24c Abon nementsconcert, Woensdag 14 Maart, s avonds- uur in Tivoli, onder leiding van Evcrt Co - 'is. So.ist: Efrem Zimbalist, viool, New Zori; 1. Symphonic No. 92 (Oxford) in ü-dur, s. Huydn. 2. Variaties en Fuga over ctn thema en Alozajt, op. 132, Max Roger. Pauze. 5. Concert vcor viool en orkest, op. 77 in D d r. Joh. Bral ns. VOLKSCONCERT. ProgTommu voor u.s. Dinsdag, Het programma voo: het 22ste V lksccnrert p a.s. Dinsdag, endet leidipg nn Evcit Co.- lis, met medewerking van Mien Wccnink Zagenaar, znrg, cn Ju van der Ptiayw, piano, idt als vclgt: 1. Ccnccrt vorr piano cn orkest in 13 dur, S. Bach (16C5-1750). 2. a. Aria 'uit „ScincV' G. F. Handel. *6 '.5—1759). H Arioso, G 1 Hnndel. 5. Balletmuziek W. A. Mozart (175*5—1791) 4. Aria uit „Lu clemenzn dl Tito" K.V. 6^1, V. A. Mozart. Pauze. i 5. Prèmc hérrpTuo, G. Drvrogse I 6. Vier .Ou^-VL-iomsche Liedckcr.s, A. dG ach. vlo. Greef (GeLr. 1862). 4-1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1